Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 112 din 24 septembrie 2008  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 112 din 24 septembrie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008

Având în vedere:
- analiza rezultatelor execuţiei bugetare derulate pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2008;
- concluziile analizei gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2008 ordonatorilor principali de credite, care relevã necesitatea suplimentãrii prevederilor bugetare la unii ordonatori principali de credite, precum şi a redistribuirii unor economii de la anumite naturi de cheltuieli la altele, în cadrul bugetului aceluiaşi ordonator principal de credite;
- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfãşurãrii normale a activitãţii instituţiilor publice, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni şi programe urgente,
ţinând seama de faptul cã nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative urmãtoarele:
- imposibilitatea asigurãrii fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfãşurãrii activitãţii acestora pânã la finele anului;
- întârzieri în derularea unor activitãţi şi programe ale unor ordonatori principali de credite, ca urmare a insuficienţei surselor de finanţare;
- insuficienţa fondurilor necesare pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevãzute care pot apãrea pe parcursul anului bugetar,
având în vedere cã toate aceste aspecte constituie o situaţie extraordinarã a cãrei reglementare nu poate fi amânatã,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Bugetul de stat pe anul 2008, aprobat prin <>Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 şi 902 bis din 31 decembrie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã.
ART. 2
(1) Sinteza modificãrilor bugetului de stat pe anul 2008, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Sinteza modificãrilor cheltuielilor bugetare pe anul 2008, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2008 se majoreazã la venituri cu suma de 5.113,2 milioane lei, la cheltuieli cu suma de 5.975,8 milioane lei, iar deficitul se majoreazã cu suma de 862,6 milioane lei.
(4) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevãzute în anexa nr. 3*).
(5) Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, titluri, paragrafe, articole şi alineate de cheltuieli.
__________
*) Anexa nr. 3 se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzãri şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

CAP. II
Dispoziţii referitoare la bugetele locale

ART. 3
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti se majoreazã cu 500,0 milioane lei, pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale instituţiilor sau ale unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 4.
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã destinate finanţãrii cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale se majoreazã cu suma de 700,0 milioane lei. Repartizarea acestei sume pe unitãţi administrativ-teritoriale se face prin hotãrâre a Guvernului.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã destinate finanţãrii cheltuielilor privind Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural se majoreazã cu suma de 175,0 milioane lei.

CAP. III
Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate

ART. 4
(1) Anexa nr. 10 "Bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2008" la <>Legea nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.
(2) Prevederile art. 10 se aplicã şi bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.

CAP. IV
Responsabilitãţi în aplicarea legii

ART. 5
(1) Se autorizeazã Ministerul Culturii şi Cultelor sã finanţeze reabilitarea, finalizarea lucrãrilor de construcţie şi dotarea aşezãmintelor culturale şi unitãţilor de culturã de la capitolul 67.01 "Culturã, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", alineatul 51.02.18 "Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru finalizarea lucrãrilor de construcţie a aşezãmintelor culturale şi pentru unitãţile de culturã".
(2) Ministerul Culturii şi Cultelor rãspunde de modul de repartizare a fondurilor, potrivit anexei nr. 3/27/02c la prezenta ordonanţã de urgenţã.
(3) Autoritãţile administraţiei publice locale rãspund de modul de utilizare a sumelor transferate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţã, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 6
(1) Se autorizeazã Ministerul Public - Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sã încheie angajamente legale în anul 2008, cu termene de platã în anul 2009, pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrãri necesare organizãrii celui de-al III-lea Summit Mondial al Procurorilor Generali, care va avea loc la Bucureşti în anul 2009.
(2) Limitele în care Ministerul Public - Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este autorizat sã încheie astfel de angajamente se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 7
(1) În anul 2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia generalã ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, poate încheia angajamente legale conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.165/2007 pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizãrii de investiţii, în limita sumei de 438,02 milioane lei, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionalã prin stimularea investiţiilor, în limita sumei de 417,45 milioane lei, şi conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã, în limita sumei de 63,53 milioane lei.
(2) Angajamentele legale prevãzute la alin. (1) sunt destinate finanţãrii schemelor de ajutor de stat instituite prin actele normative, pentru care furnizor este Ministerul Economiei şi Finanţelor.
ART. 8
<>Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 şi 902 bis din 31 decembrie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului la capitolul «Învãţãmânt» sunt prevãzute, pentru unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiţii, consolidãri, reabilitãri, achiziţii de imobile, reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace pentru transportul elevilor, edificarea şi construirea de campusuri şcolare, dotarea cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte şi meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilitãţilor de natura investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu cãrţi şi material didactic, dotarea laboratoarelor şcolare, dotarea şcolilor cu echipament sportiv, dotarea unitãţilor conexe, alte dotãri specifice învãţãmântului, reforma educaţiei timpurii, precum şi granturi pentru educaţie, inclusiv pentru finanţarea lucrãrilor de investiţii aferente unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar prevãzute în anexa nr. 3/25/02a."
2. La articolul 18, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - (1) În anul 2008 se acordã transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, în sumã de 820,0 milioane lei, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat."
ART. 9
Termenul prevãzut la <>art. 23 alin. (4) din Legea nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se prorogã pânã la data de 31 decembrie 2008.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 10
Dupã intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se repartizeazã şi creditele bugetare reţinute conform <>art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare.
ART. 11
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2 alineatul (2), literele c) şi e) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"c) imobilele şi dotarea spaţiilor de învãţãmânt din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat;
...................................................................
e) creşe, grãdiniţe, unitãţi sanitare publice, unitãţi de asistenţã medico-socialã, unitãţi de asistenţã socialã, cãminele şi cantinele pentru elevii din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat;".
2. La articolul 2 alineatul (2), dupã litera j) se introduc patru noi litere, literele k), l), m) şi n), cu urmãtorul cuprins:
"k) contractele de cercetare-dezvoltare încheiate pentru realizarea programelor/proiectelor/temelor de cercetare finanţate din fonduri publice, potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
l) dotarea cu mobilier expoziţional şi de prezentare, rafturi şi dulapuri pentru arhivã;
m) sisteme de control al accesului, sisteme de avertizare şi protecţie la incendiu, sisteme de supraveghere video, sisteme de protecţie şi alarmare antiefracţie;
n) bunurile necesare dotãrii şi funcţionãrii consulatelor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului."
ART. 12
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:


───────────────
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 24 septembrie 2008.
Nr. 112.

ANEXA 1

BUGETUL DE STAT
pe anul 2008

- Sintezã -- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influenţe │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2008 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ │ │ │
│ │──────────────── │ 70.443.668│ 5.113.200│ 75.556.868│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │ 70.327.500│ 5.093.200│ 75.420.700│
│0003 │A. VENITURI FISCALE │ 63.468.767│ 4.805.000│ 68.273.767│
│0004 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI │ │ │ │
│ │DIN CAPITAL │ 19.493.945│ 2.000.000│ 21.493.945│
│0005 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI │ │ │ │
│ │DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 15.377.345│ 2.000.000│ 17.377.345│
│0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 13.721.300│ 2.000.000│ 15.721.300│
│ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ 12.889.300│ 2.000.000│ 14.889.300│
│ 02 │Impozit pe profit de la bãncile comerciale │ 832.000│ │ 832.000│
│0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI │ │ │ │
│ │DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 1.656.045│ │ 1.656.045│
│ 01 │Impozit pe veniturile realizate de │ │ │ │
│ │persoanele juridice nerezidente │ 751.325│ │ 751.325│
│ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activitãţi │ │ │ │
│ │comerciale ilicite sau din nerespectarea │ │ │ │
│ │Legii privind protecţia consumatorului │ 629│ │ 629│
│ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane │ │ │ │
│ │juridice │ 317.091│ │ 317.091│
│ 04 │Impozitul pe venitul reprezentanţelor din │ │ │ │
│ │România ale societãţilor comerciale şi │ │ │ │
│ │organizaţiilor economice strãine │ 28.000│ │ 28.000│
│ 05 │Impozitul pe profitul realizat de persoana │ │ │ │
│ │fizicã dintr-o asociere cu o persoana juri- │ │ │ │
│ │dicã, care nu genereazã o persoanã juridicã │ 2.720│ │ 2.720│
│ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ 556.000│ │ 556.000│
│ 07 │Impozitul pe veniturilr microintreprinderilor │ │ │
│ │realizate de persoana fizicã dintr-o │ │ │ │
│ │asociere cu o persoana juridicã care │ │ │ │
│ │nu genereazã o persoanã juridicã │ 280│ │ 280│
│0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI │ │ │ │
│ │DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 4.116.100│ │ 4.116.100│
│0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 17.482.527│ │ 17.482.527│
│ 01 │Impozit pe venituri din activitãţi │ │ │ │
│ │independente │ 344.523│ │ 344.523│
│ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 12.848.200│ │ 12.848.200│
│ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei │ │ │ │
│ │bunurilor │ 261.600│ │ 261.600│
│ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 1.583.200│ │ 1.583.200│
│ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ 383.600│ │ 383.600│
│ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 346.300│ │ 346.300│
│ 07 │Impozit pe veniturile obţinute din jocurile │ │ │ │
│ │de noroc, din premii şi din prime în bani │ │ │ │
│ │şi/sau naturã │ 47.500│ │ 47.500│
│ 09 │Impozit pe venituri din transferul │ │ │ │
│ │titlurilor de valoare │ 592.700│ │ 592.700│
│ 10 │Impozit pe venituri din operaţiuni de │ │ │ │
│ │vânzare-cumpãrare de valuta la termen, pe │ │ │ │
│ │baza de contract, precum şi orice alte │ │ │ │
│ │operaţiuni similare │ 2.599│ │ 2.599│
│ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea │ │ │ │
│ │drepturilor de proprietate intelectualã │ 62.000│ │ 62.000│
│ 12 │Impozit pe venituri realizate de persoanele │ │ │ │
│ │fizice nerezidente │ 74.000│ │ 74.000│
│ 13 │Impozit pe venituri din activitãţi agricole │ 28.673│ │ 28.673│
│ 14 │Impozit pe venituri obţinute din │ │ │ │
│ │valorificarea de bunuri în regim de │ │ │ │
│ │consignaţie şi din activitãţi desfaşurate pe│ │ │ │
│ │baza unui contract de agent, comision sau │ │ │ │
│ │mandat comercial │ 56.000│ │ 56.000│
│ 15 │Impozit pe veniturile din activitãţile de │ │ │ │
│ │expertizã contabilã, tehnicã judiciarã şi │ │ │ │
│ │extrajudiciarã │ 4.200│ │ 4.200│
│ 16 │Impozit pe venituri din activitãţi │ │ │ │
│ │desfãşurate în baza contractelor/ │ │ │ │
│ │convenţiilor civile încheiate potrivit │ │ │ │
│ │Codului civil │ 115.000│ │ 115.000│
│ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul │ │ │ │
│ │proprietãţilor imobiliare din patrimoniul │ │ │ │
│ │personal │ 835.706│ │ 835.706│
│ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entitãţilor│ │ │ │
│ │non-profit │ -53.774│ │ -53.774│
│ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 46.000│ │ 46.000│
│ 60 │Regularizãri │ -95.500│ │ -95.500│
│0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE │ │ │ │
│ │VENIT (SE SCAD) │-13.366.427│ │ -13.366.427│
│ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se │ │ │ │
│ │scad) │-13.366.427│ │ -13.366.427│
│0500 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI │ │ │ │
│ │CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 500│ │ 500│
│0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI │ │ │ │
│ │DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 500│ │ 500│
│ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri │ │ │ │
│ │din capital │ 500│ │ 500│
│0600 01 │A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 60.720│ │ 60.720│
│0601 │IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 60.720│ │ 60.720│
│ 01 │Impozit pe salarii │ 60.720│ │ 60.720│
│1000 │A4. IMPOZITE ŞI taxe PE BUNURI ŞI SERVICII │ 42.790.000│ 2.805.000│ 45.595.272│
│1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 43.900.000│ 3.130.000│ 47.030.000│
│ 01 │Taxa pe valoarea adãugatã încasatã │ 43.900.000│ 3.130.000│ 47.030.000│
│1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │-15.570.658│-1.375.000│ -16.945.658│
│ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã│ │ │ │
│ │pentru finanţarea cheltuielilor │ │ │ │
│ │descentralizate la nivelul judeţelor │ │ │ │
│ │(se scad) │ -1.702.947│ │ -1.702.947│
│ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatã│ │ │ │
│ │pentru finanţarea cheltuielilor │ │ │ │
│ │descentralizate la nivelul comunelor, │ │ │ │
│ │oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ │ │ │
│ │Municipiului Bucuresti (se scad) │ -9.621.358│ -500.000│ -10.121.358│
│ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatã│ │ │ │
│ │pentru drumuri (se scad) │ -527.000│ -700.000│ -1.227.000│
│ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatã│ │ │ │
│ │pentru echilibrarea bugetelor locale (se │ │ │ │
│ │scad) │ -2.909.399│ │ -2.909.399│
│ 07 │Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea │ │ │ │
│ │infrastructurii şi a bazelor sportive din │ │ │ │
│ │spaţiul rural (se scad) │ -809.954│ -175.000│ -984.954│
│1201 │ALTE IMPOZITE ŞI taxe GENERALE PE BUNURI ŞI │ │ │ │
│ │SERVICII │ 91.400│ │ 91.400│
│ 01 │Impozit pe ţiţeiul din producţia internã şi │ │ │ │
│ │gazele naturale │ 53.900│ │ 53.900│
│ 04 │Taxa de timbru social asupra valorii │ │ │ │
│ │automobilelor noi din import │ 37.500│ │ 37.500│
│1401 │ACCIZE │ 13.201.200│ 1.000.000│ 14.201.200│
│1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA │ │ │ │
│ │UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE │ │ │ │
│ │ACTIVITĂŢI │ 1.168.330│ 50.000│ 1.218.330│
│ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 191.960│ │ 191.960│
│ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe │ │ │ │
│ │şi autorizaţii de funcţionare │ 122.300│ │ 122.300│
│ 04 │Taxe pe activitatea de prospecţiune, │ │ │ │
│ │explorare şi exploatare a resurselor │ │ │ │
│ │minerale │ 150.000│ │ 150.000│
│ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de │ │ │ │
│ │noroc │ 100.000│ 50.000│ 150.000│
│ 07 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru │ │ │ │
│ │eliberarea autorizaţiilor de transport în │ │ │ │
│ │trafic internaţional │ 3.000│ │ 3.000│
│ 08 │Taxe speciale pentru autoturisme şi │ │ │ │
│ │autovehicule la prima înmatriculare în │ │ │ │
│ │România │ 600.800│ │ 600.800│
│ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, │ │ │ │
│ │autorizarea utilizãrii bunurilor sau pe │ │ │ │
│ │desfaşurare de activitãţi │ 270│ │ 270│
│1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI │ │ │ │
│ │TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE │ 1.123.830│ │ 1.123.830│
│1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE │ │ │ │
│ │BUGETULUI UNIUNII EUROPENE │ 1.123.830│ │ 1.123.830│
│ 01 │Taxe vamale (altele decât în sectorul │ │ │ │
│ │agricol) │ 991.060│ │ 991.060│
│ 02 │Taxe vamale legate de sectorul agricol │ 112.350│ │ 112.350│
│ 03 │Contribuţii în sectorul zahãrului │ 20.420│ │ 20.420│
│2000 01 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 355.460│ 80.000 │ 435.460│
│2001 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 220.000│ 80.000 │ 300.000│
│ 05 │Vãrsãminte de la persoane juridice, pentru │ │ │ │
│ │persoane cu handicap neîncadrate │ 220.000│ 80.000 │ 300.000│
│2101 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 135.460│ │ 135.460│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ │ │ │
│ │datorate de asiguraţi │ 135.460│ │ 135.460│
│2900 │C. VENITURI NEFISCALE │ 6.503.273│ 208.200│ 6.711.473│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 5.340.100│ │ 5.340.100│
│3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 5.220.100│ │ 5.220.100│
│ 01 │Vãrsãminte din profitul net al regiilor │ │ │ │
│ │autonome, societãţilor şi companiilor │ │ │ │
│ │naţionale │ 120.000│ │ 120.000│
│ 02 │Încasãri din cota reţinutã, conform codului │ │ │ │
│ │penal │ 100│ │ 100│
│ 03 │Restituiri de fonduri din finanţarea │ │ │ │
│ │bugetarã a anilor precedenţi │ 550.000│ │ 550.000│
│ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 2.750.000│ │ 2.750.000│
│ 08 │Venituri din dividende │ 1.800.000│ │ 1.800.000│
│3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 120.000│ │ 120.000│
│ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 120.000│ │ 120.000│
│3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 1.163.173│ 208.200│ 1.371.373│
│3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE │ │ │ │
│ │ACTIVITĂŢI │ 208.910│ 5.000│ 213.910│
│ 02 │Taxe consulare │ 131.000│ │ 131.000│
│ 03 │Venituri din taxe pentru prestaţii vamale │ 230│ │ 230│
│ 04 │Taxe şi tarife pentru analize şi servicii │ │ │ │
│ │efectuate de laboratoare │ 80│ │ 80│
│ 06 │Venituri din expertiza tehnicã judiciarã şi │ │ │ │
│ │extrajudiciarã │ 3.600│ │ 3.600│
│ 08 │Venituri din prestãri de servicii │ 50.000│ │ 50.000│
│ 09 │Taxe si alte venituri din protecţia mediului│ 11.600│ │ 11.600│
│ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 1.100│ │ 1.100│
│ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor │ │ │ │
│ │judiciare avansate de stat │ 9.900│ │ 9.900│
│ 26 │Venituri din despãgubiri │ 1.400│ 5.000│ 6.400│
│3401 │VENITURI DIN taxe ADMINISTRATIVE, ELIBERARI │ │ │ │
│ │PERMISE │ 21.000│ │ 21.000│
│ 01 │Venituri din taxe pentru eliberãri de │ │ │ │
│ │permise şi certificate │ 21.000│ │ 21.000│
│3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 399.850│ 86.000│ 485.850│
│ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni │ │ │ │
│ │aplicate potrivit dispoziţiilor legale │ 370.000│ 80.000│ 450.000│
│ 02 │Penalitãţi pentru nedepunerea sau depunerea │ │ │ │
│ │cu întârziere declaraţiei de impozite şi │ │ │ │
│ │taxe │ 2.000│ │ 2.000│
│ 03 │Încasãri din valorificarea bunurilor │ │ │ │
│ │confiscate, abandonate şi alte sume │ │ │ │
│ │constatate odatã cu confiscarea potrivit │ │ │ │
│ │legii │ 25.000│ │ 25.000│
│ 04 │Majorãri de întârziere pentru venituri │ │ │ │
│ │nevarsate la termen │ 350│ │ 350│
│ 05 │Amenzi judiciare │ 2.500│ 6.000│ 8.500│
│3601 │DIVERSE VENITURI │ 431.136│ 56.000│ 487.136│
│ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei │ │ │ │
│ │extinctive │ 35.000│ │ 35.000│
│ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din│ │ │ │
│ │drepturile necuvenite │ 500│ │ 500│
│ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate│ 100│ │ 100│
│ 05 │Vãrsãminte din venituri si/sau disponibili- │ 1.000│ │ 1.000│
│ │tatile institutiilor publice │ │ │ │
│ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 1.000│ 56.000│ 57.000│
│ 50 │Alte venituri │ 393.536│ │ 393.536│
│3701 │TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT │ │ │ │
│ │SUBVENŢIILE │ 102.277│ 61.200│ 163.477│
│ 01 │Donaţii şi sponsorizãri │ 102.277│ 61.200│ 163.477│
│3900 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 112.000│ 10.000│ 122.000│
│3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 112.000│ 10.000│ 122.000│
│ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │ │ │
│ │instituţiilor publice │ 32.600│ │ 32.600│
│ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de │ │ │ │
│ │rezerve de stat şi de mobilizare │ 16.400│ │ 16.400│
│ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite│ │ │ │
│ │din fondurile statului │ 54.000│ 10.000│ 64.000│
│ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a │ │ │ │
│ │creanţelor bugetare │ 9.000│ │ 9.000│
│4000 01 │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.160│ 10.000│ 14.160│
│4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR │ │ │ │
│ │ACORDATE │ 4.160│ 10.000│ 14.160│
│ 04 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor din │ │ │ │
│ │fondul de redresare financiarã │ 3.000│ │ 3.000│
│ 05 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor │ │ │ │
│ │acordate pentru proiecte de investiţii în │ │ │ │
│ │turism │ 30│ │ 30│
│ 07 │Încasãri din rambursarea microcreditelor de │ │ │ │
│ │la persoane fizice şi juridice │ 30│ 10.000│ 10.030│
│ 08 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor │ │ │ │
│ │acordate pentru acoperirea arieratelor cãtre│ │ │ │
│ │CONEL şi ROMGAZ │ 1.100│ │ 1.100│
│4400 01 │IV. SUBVENŢII │ 8│ │ 8│
│4401 │DONAŢII DIN STRĂINĂTATE │ 8│ │ 8│
│ 01 │Donaţii din strãinãtate │ 8│ │ 8│
│5001 │CHELTUIELI-BUGET DE STAT │ │ │ │
│ │──────────── │ 80.964.489│ 5.975.790│ 86.940.279│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 69.876.761│ 6.613.672│ 76.490.433│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.630.005│ 2.090.908│ 15.720.913│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.755.199│ 193.624│ 5.948.823│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.048.145│ 193.004│ 3.241.149│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.547.785│ 624.200│ 6.171.985│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 728.297│ 760.220│ 1.488.517│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 12.610.195│ 873.213│ 13.483.408│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 13.791.164│ 387.953│ 14.179.117│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 13.237.565│ 1.382.665│ 14.620.230│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.528.406│ 107.885│ 1.636.291│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.458.009│ -253.083│ 8.204.926│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.419.901│ -253.083│ 8.166.818│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 38.108│ │ 38.108│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.629.719│ -384.799│ 2.244.920│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 6.647│ 141│ 6.788│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.623.072│ -384.940│ 2.238.132│
│5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 16.840.494│ 1.056.056│ 17.896.550│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.609.213│ 1.453.577│ 17.062.790│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.254.701│ 325.019│ 2.579.720│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.930.134│ -60.830│ 1.869.304│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.935.625│ 188.800│ 2.124.425│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 728.297│ 760.220│ 1.488.517│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.941.997│ 113.892│ 2.055.889│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.581.514│ 99.047│ 6.680.561│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 196│ -21│ 175│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 236.749│ 27.450│ 264.199│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 556.534│ 2.479│ 559.013│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 518.426│ 2.479│ 520.905│
│ 75 │TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 38.108│ │ 38.108│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 674.747│ -400.000│ 274.747│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 674.747│ -400.000│ 274.747│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 674.747│ -400.000│ 274.747│
│ 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 21.142│ │ 21.142│
│ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 653.605│ -400.000│ 253.605│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 8.102.118│ 429.691│ 8.531.809│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.582.238│ 427.932│ 8.010.170│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.084.342│ 322.701│ 2.407.043│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 723.073│ 54.966│ 778.039│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 13.799│ -1.200│ 12.599│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 41.382│ 5.144│ 46.526│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.717.232│ 46.621│ 4.763.853│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.410│ -300│ 2.110│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 498.738│ 1.759│ 500.497│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 498.738│ 1.759│ 500.497│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 21.142│ │ 21.142│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 21.142│ │ 21.142│
│5101 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 3.272.716│ 329.691│ 3.602.407│
│ 01 │Administraţia prezidenţialã │ 28.924│ 5.750│ 34.674│
│ 02 │Autoritãţi legislative │ 398.303│ │ 398.303│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 2.550.655│ 281.578│ 2.832.233│
│ 04 │Alte organe ale autoritãţilor publice │ 294.834│ 42.363│ 357.197│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 357.368│ │ 357.368│
│ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 4.439.000│ 100.000│ 4.539.000│
│ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ │ │ │
│ │Uniunea Europeana │ 33.034│ │ 33.034│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE │ │ │ │
│ │DEZVOLTARE │ 2.485.967│ -218.730│ 2.267.237│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.466.389│ -219.450│ 2.246.939│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 166.431│ 2.318│ 168.749│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.129.135│ -119.196│ 1.009.939│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 63.544│ -4.352│ 59.192│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.086.426│ -97.574│ 988.852│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 196│ -21│ 175│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 20.657│ -625│ 20.032│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 19.578│ 720│ 20.298│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 19.578│ 720│ 20.298│
│5301 01 │Cercetare fundamentalã (de bazã) │ 156.497│ 2.318│ 158.815│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii │ │ │ │
│ │publice generale │ 2.329.470│ -221.048│ 2.108.422│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 1.815.607│ 941.195│ 2.756.802│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.777.389│ 941.195│ 2.718.584│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.928│ │ 3.928│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.126│ 2.600│ 12.726│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 728.297│ 760.220│ 1.488.517│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 43.500│ │ 43.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 777.856│ 150.000│ 927.856│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 213.682│ 28.375│ 242.057│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 38.218│ │ 38.218│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 110│ │ 110│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 38.108│ │ 38.108│
│5401 01 │Programe de informare şi prezentare a │ │ │ │
│ │imaginii României │ 500│ │ 500│
│ 02 │Fond de rezervã bugetarã la dispoziţia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 724.479│ 760.220│ 1.484.699│
│ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului│ 3.818│ │ 3.818│
│ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 760.356│ 150.000│ 910.356│
│ 11 │Asistenţa naţionalã externã pentru │ │ │ │
│ │dezvoltare │ 17.000│ │ 17.000│
│ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 81.608│ │ 81.608│
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 227.846│ 30.975│ 258.821│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI │ │ │ │
│ │ÎMPRUMUTURI │ 2.986.621│ -96.100│ 2.890.521│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.333.016│ 303.900│ 2.636.916│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 67.800│ 800│ 68.600│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.921.826│ 190.000│ 2.111.826│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 343.390│ 113.100│ 456.490│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 653.605│ -400.000│ 253.605│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 653.605│ -400.000│ 253.605│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE │ │ │ │
│ │DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI │ 1.450.181│ │ 1.450.181│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.450.181│ │ 1.450.181│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.450.181│ │ 1.450.181│
│5601 02 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetele asigurarilor sociale de stat │ 1.366.289│ │ 1.366.289│
│ 05 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetele locale din Fondul de Intervenţie │ 83.892│ │ 83.892│
│6000 01 │Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI │ │ │ │
│ │SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 14.829.423│ 1.953.595│ 16.783.018│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.302.650│ 2.042.756│ 14.345.406│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9.411.271│ 1.719.505│ 11.130.776│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.802.687│ 99.865│ 1.902.552│
│ 30 │TITLUL III DOBĂNZI │ 85.084│ 4.704│ 89.788│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 760.590│ 210.037│ 970.627│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 166.311│ -1.282│ 165.029│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 60.836│ 9.452│ 70.288│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 15.871│ 475│ 16.346│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.097.784│ -97.021│ 2.000.763│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.097.784│ -97.021│ 2.000.763│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 428.989│ 7.860│ 436.849│
│ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ 300│ │ 300│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 428.689│ 7.860│ 436.549│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 424.003│ 7.860│ 431.863│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 424.003│ 7.860│ 431.863│
│ 02 │Rambursãri de credite interne │ 4.686│ │ 4.686│
│ 01 │Rambursãri de credite interne garantate │ 4.686│ │ 4.686│
│6001 │APARARE │ 5.223.574│ -15.754│ 5.207.820│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.889.509│ 35.858│ 3.925.367│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.744.648│ 26.911│ 2.771.559│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 890.865│ -12.702│ 878.163│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 20.790│ -1.826│ 18.964│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 87.079│ 16.028│ 103.107│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 88.838│ │ 88.838│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 57.034│ 7.472│ 64.506│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 255│ -25│ 230│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.156.753│ -51.612│ 1.105.141│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.156.753│ -51.612│ 1.105.141│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 177.312│ │ 177.312│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 177.312│ │ 177.312│
│6001 01 │Administraţie centralã │ 275.931│ -42.285│ 233.646│
│ 02 │Apãrare naţionalã │ 4.600.181│ 25.605│ 4.625.786│
│ 03 │Ajutor militar extern │ 285.289│ -12.307│ 272.982│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apãrare │ 32.704│ -46│ 32.658│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apãrãrii │ 29.469│ 13.279│ 42.748│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 9.605.849│ 1.969.349│ 11.575.198│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.413.141│ 2.006.898│ 10.420.039│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.666.623│ 1.692.594│ 8.359.217│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 911.822│ 112.567│ 1.024.389│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 64.294│ 6.530│ 70.824│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 673.511│ 194.009│ 867.520│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 77.473│ -1.282│ 76.191│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.802│ 1.980│ 5.782│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 15.616│ 500│ 16.116│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 941.031│ -45.409│ 895.622│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 941.031│ -45.409│ 895.622│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 251.677│ 7.860│ 259.537│
│ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ 300│ │ 300│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 251.377│ 7.860│ 259.237│
│6101 01 │Administraţia centralã │ 548.045│ 146.283│ 694.328│
│ 03 │Ordine publicã │ 3.730.737│ 550.378│ 4.281.115│
│ 01 │Poliţie │ 2.039.493│ 364.956│ 2.404.449│
│ 02 │Jandarmerie │ 906.083│ 97.546│ 1.003.629│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 785.161│ 87.876│ 873.037│
│ 04 │Siguranţa naţionalã │ 1.834.985│ 29.563│ 1.864.548│
│ 05 │Protecţie civilã şi protecţia contra │ │ │ │
│ │incendiilor │ 882.610│ 217.693│ 1.100.303│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 1.440.371│ 699.561│ 2.139.932│
│ 07 │Penitenciare │ 600.605│ 184.905│ 785.510│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine │ │ │ │
│ │publicã şi siguranţa naţionalã │ 200│ │ 200│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice │ │ │ │
│ │şi siguranţei naţionale │ 568.296│ 140.966│ 709.262│
│6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │ 29.313.925│ 1.541.658│ 30.855.583│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.575.452│ 1.705.448│ 26.280.900│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.105.577│ 23.865│ 1.129.442│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.451.640│ 147.044│ 1.598.684│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 104.575│ │ 104.575│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.401.368│ 95.605│ 7.496.973│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 173.023│ -24.260│ 148.763│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 13.176.533│ 1.373.234│ 14.549.767│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.162.736│ 89.960│ 1.252.696│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.529.205│ -171.131│ 4.358.074│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.529.205│ -171.131│ 4.358.074│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 209.268│ 7.341│ 216.609│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 347│ 141│ 488│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 208.921│ 7.200│ 216.121│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 208.921│ 7.200│ 216.121│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 208.921│ 7.200│ 216.121│
│6501 │ÎNVĂTĂMÂNT │ 9.514.100│ -254.605│ 9.259.495│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.295.383│ -120.515│ 5.174.868│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 667.816│ 15.128│ 682.944│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 580.012│ 115.771│ 695.783│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 55.928│ │ 55.928│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.036.948│ -210.552│ 2.826.396│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 37.191│ -25.162│ 12.029│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 378.168│ -11.700│ 366.468│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 539.320│ -4.000│ 535.320│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.178.164│ -138.090│ 4.040.074│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.178.164│ -138.090│ 4.040.074│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 40.553│ 4.000│ 44.553│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 40.553│ 4.000│ 44.553│
│6501 01 │Administraţie centralã │ 23.132│ 10.595│ 33.727│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 1.494.296│ 45.436│ 1.539.732│
│ 03 │Învãţãmânt preşcolar şi primar │ 3.611│ 133│ 3.744│
│ 01 │Învãţãmânt preşcolar │ 3.611│ 133│ 3.744│
│ 04 │Învãţãmânt secundar │ 1.555.255│ 416.243│ 1.971.498│
│ 01 │Învãţãmânt secundar inferior │ 469.463│ 128.906│ 598.369│
│ 02 │Învãţãmânt secundar superior │ 982.935│ 259.094│ 1.242.029│
│ 03 │Învãţãmânt profesional │ 102.857│ 28.243│ 131.100│
│ 05 │Învãţãmânt postliceal │ 44.939│ 8.769│ 53.708│
│ 06 │Învãţãmânt superior │ 4.927.186│-1.019.640│ 3.907.546│
│ 01 │Învãţãmânt universitar │ 4.326.302│ -790.716│ 3.535.586│
│ 02 │Învãţãmânt postuniversitar │ 600.884│ -228.924│ 371.960│
│ 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 119.887│ -71.534│ 48.353│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │
│ │calificare şi recalificare │ 5.978│ -355│ 5.623│
│ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi │ │ │ │
│ │pedagogice │ 113.909│ -71.179│ 42.730│
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 814.794│ 194.203│ 1.008.997│
│ 04 │Cãmine şi cantine pentru studenţi │ 192.728│ -19.273│ 173.455│
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 622.066│ 213.476│ 835.542│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învãţãmânt │ 75│ -1│ 74│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 530.925│ 161.191│ 692.116│
│6601 │SĂNĂTATE │ 2.496.842│ 2.830│ 2.499.672│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.177.710│ 1.513│ 2.179.223│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 282.203│ 301│ 282.504│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 345.130│ -93.838│ 251.292│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 36.132│ │ 36.132│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.507.564│ 93.550│ 1.601.114│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.574│ 1.500│ 8.074│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 107│ │ 107│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 158.010│ 1.216│ 159.226│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 158.010│ 1.216│ 159.226│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 161.122│ 101│ 161.223│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ │ 101│ 101│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 161.122│ │ 161.122│
│6601 01 │Administraţia centralã │ 26.013│ │ 26.013│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 243.920│ │ 243.920│
│ 04 │Servicii medicale in ambulator │ 9.678│ 100│ 9.778│
│ 05 │Asistenta medicalã în centre medicale │ │ │ │
│ │multifuncţionale │ 9.678│ 100│ 9.778│
│ 06 │Servicii medicale in unitãţi sanitare │ │ │ │
│ │cu paturi │ 56.022│ 3.572│ 59.594│
│ 01 │Spitale generale │ 56.022│ 3.572│ 59.594│
│ 08 │Servicii de sãnãtate publica │ 133.255│ │ 133.255│
│ 09 │Hematologie si securitate transfuzionalã │ 129.559│ │ 129.559│
│ 10 │Cercetare aplicativa si dezvoltare │ │ │ │
│ │experimentala in sãnãtate │ 6.752│ 120│ 6.872│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul sãnãtãţii │ 1.891.643│ -962│ 1.890.681│
│ 50 │Alte instituţii si acţiuni sanitare │ 1.891.643│ -962│ 1.890.681│
│6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.893.191│ 186.916│ 2.080.107│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.731.417│ 210.220│ 1.941.637│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 55.142│ 2.897│ 58.039│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 340.347│ 84.484│ 424.831│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.101│ │ 6.101│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 653.612│ 29.477│ 683.089│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 74.831│ -598│ 74.233│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 494│ │ 494│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 600.890│ 93.960│ 694.850│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 161.099│ -23.304│ 137.795│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 161.099│ -23.304│ 137.795│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 675│ │ 675│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 675│ │ 675│
│6701 01 │Administraţie centrala │ 42.942│ 278│ 43.220│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 33.300│ │ 33.300│
│ 03 │Servicii culturale │ 326.469│ 15.365│ 341.834│
│ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 14.200│ │ 14.200│
│ 03 │Muzee │ 86.920│ 8.432│ 95.352│
│ 04 │Instituţii publice de spectacole si │ │ │ │
│ │concerte │ 166.063│ 14.491│ 180.554│
│ 11 │Edituri │ 2.386│ 42│ 2.428│
│ 12 │Consolidarea si restaurarea monumentelor │ │ │ │
│ │istorice │ 47.600│ -7.600│ 40.000│
│ 14 │Centre culturale │ 8.000│ │ 8.000│
│ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte │ │ │ │
│ │şi de publicaţii culturale │ 1.300│ │ 1.300│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 337.487│ 17.593│ 355.080│
│ 01 │Sport │ 320.122│ 16.993│ 337.115│
│ 02 │Tineret │ 17.365│ 600│ 17.965│
│ 06 │Servicii religioase │ 372.832│ 89.260│ 462.092│
│ 50 │Alte servicii in domeniile culturii, │ │ │ │
│ │recreerii si religiei │ 780.161│ 64.420│ 844.581│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 15.409.792│ 1.606.517│ 17.016.309│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.370.942│ 1.614.230│ 16.985.172│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100.416│ 5.539│ 105.955│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 186.151│ 40.627│ 226.778│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.414│ │ 6.414│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.203.244│ 183.130│ 2.386.374│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 54.427│ │ 54.427│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 12.797.764│ 1.384.934│ 14.182.698│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 22.526│ │ 22.526│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 31.932│ -10.953│ 20.979│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 31.932│ -10.953│ 20.979│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 6.918│ 3.240│ 10.158│
│ 80 │TITLUL XV ÎNPRUMUTURI │ 347│ 40│ 387│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 6.571│ 3.200│ 9.771│
│6801 01 │Administraţie centrala │ 102.962│ │ 102.962│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 105.610│ 5.720│ 111.330│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │ 7.840.153│ 1.176.869│ 9.017.022│
│ 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi │ │ │ │
│ │invaliditãţi │ 1.464.352│ 160.000│ 1.624.352│
│ 02 │Asistentã socialã în caz de invaliditate │ 1.464.352│ 160.000│ 1.624.352│
│ 06 │Asistentã socialã pentru familie şi │ │ │ │
│ │copii │ 4.186.870│ 231.741│ 4.418.611│
│ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervã, │ │ │ │
│ │retragere sau pensionare │ 161.351│ 35.936│ 197.287│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 722│ │ 722│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.255.599│ 179│ 1.255.778│
│ 01 │Ajutor social │ 1.143.790│ │ 1.143.790│
│ 03 │Centre de primire şi cazare a │ │ │ │
│ │persoanelor solicitante a statutului │ │ │ │
│ │de refugiat │ 1.425│ 139│ 1.564│
│ 04 │Servicii sociale │ 33.997│ │ 33.997│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 76.387│ 40│ 76.427│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul │ │ │ │
│ │asigurãrilor şi asistentei sociale │ 1.566│ │ 1.566│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor │ │ │ │
│ │şi asistenţei sociale │ 290.607│ -3.928│ 286.679│
│7000 01 │Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE │ │ │ │
│ │PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE │ 2.365.894│ 117.307│ 2.483.201│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.418.056│ 104.857│ 1.522.913│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.626│ 7.683│ 153.309│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 93.422│ │ 93.422│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 179.464│ │ 179.464│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 12.786│ │ 12.786│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 471.846│ 40.500│ 512.346│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 514.862│ 56.674│ 571.536│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│ │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 692.172│ 12.450│ 704.622│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 692.172│ 12.450│ 704.622│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 255.666│ │ 255.666│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 255.666│ │ 255.666│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 255.666│ │ 255.666│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 255.666│ │ 255.666│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE │ │ │ │
│ │PUBLICĂ │ 1.891.310│ 99.624│ 1.990.934│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.005.108│ 87.174│ 1.092.282│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 12.296│ │ 12.296│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 173.464│ │ 173.464│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 12.786│ │ 12.786│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 355.278│ 30.500│ 385.778│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 451.284│ 56.674│ 507.958│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 630.536│ 12.450│ 642.986│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 630.536│ 12.450│ 642.986│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 255.666│ │ 255.666│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 255.666│ │ 255.666│
│7001 03 │Locuinţe │ 752.437│ 63.256│ 815.693│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 752.437│ 63.256│ 815.693│
│ 05 │Alimentare cu apa şi amenajãri hidro- │ │ │ │
│ │tehnice │ 534.684│ 14.000│ 548.684│
│ 02 │Amenajãri hidrotehnice │ 534.684│ 14.000│ 548.684│
│ 50 │Alte servicii in domeniile locuinţelor, │ │ │ │
│ │serviciilor şi dezvoltãrii comunale │ 604.189│ 22.368│ 626.557│
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 474.584│ 17.683│ 492.267│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 412.948│ 17.683│ 430.631│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.626│ 7.683│ 153.309│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 81.126│ │ 81.126│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.000│ │ 6.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 116.568│ 10.000│ 126.568│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 63.578│ │ 63.578│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│ │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 61.636│ │ 61.636│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 61.636│ │ 61.636│
│7401 01 │Administraţie centralã │ 115.300│ 7.263│ 122.563│
│ 03 │Reducerea şi controlul poluãrii │ 348.684│ 10.420│ 359.104│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare in domeniul │ │ │ │
│ │mediului │ 10.000│ │ 10.000│
│8000 01 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 17.614.753│ 1.307.174│ 18.921.927│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.971.390│ 1.307.034│ 17.278.424│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 712.830│ 14.836│ 727.666│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 477.316│ 7.545│ 484.861│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 743.397│ -500│ 742.897│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.534.999│ 624.200│ 6.159.199│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.034.394│ 413.179│ 2.447.573│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.355.454│ 257.774│ 6.613.228│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 113.000│ -10.000│ 103.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 582.314│ 140│ 582.454│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 582.314│ 140│ 582.454│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.061.049│ │ 1.061.049│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 6.000│ │ 6.000│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 1.055.049│ │ 1.055.049│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 1.055.049│ │ 1.055.049│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 1.055.049│ │ 1.055.049│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, │ │ │ │
│ │COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.549.533│ 24.409│ 1.573.942│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.253.920│ 24.269│ 1.278.189│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 75.493│ 14.836│ 90.329│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 114.038│ 6.860│ 120.898│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.341│ -500│ 3.841│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 265.950│ -2.500│ 263.450│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 226.398│ -6.821│ 219.577│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 567.700│ 12.394│ 580.094│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 280.473│ 140│ 280.613│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 280.473│ 140│ 280.613│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 15.140│ │ 15.140│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 6.000│ │ 6.000│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.140│ │ 9.140│
│8001 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.549.477│ 24.409│ 1.573.886│
│ 01 │Administraţie centralã │ 360.510│ 30.817│ 391.327│
│ 03 │Meteorologie │ 53.717│ │ 53.717│
│ 05 │Sistemul naţional antigrindinã │ 35.737│ -14.697│ 21.040│
│ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi │ │ │ │
│ │gheţuri │ 10.705│ │ 10.705│
│ 07 │Sustinerea exportului, a mediului de afaceri│ 223.900│ -2.500│ 221.400│
│ │si a tranzactiilor internationale │ │ │ │
│ 10 │Programe de dezvoltare regionalã şi │ │ │ │
│ │socialã │ 373.554│ -42.824│ 330.730│
│ 11 │Rezerve de stat si mobilizare │ 333.291│ 3.500│ 336.791│
│ 12 │Ajutoare de stat │ 120.000│ 70.000│ 190.000│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale │ │ │ │
│ │economice şi comerciale │ 38.063│ -19.887│ 18.176│
│ 02 │Acţiuni generale de muncã │ 56│ │ 56│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea │ │ │ │
│ │şomajului │ 56│ │ 56│
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 931.819│ 207.520│ 1.139.339│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 931.819│ 207.520│ 1.139.339│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 338.940│ │ 338.940│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 257.161│ 200.000│ 457.161│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 335.718│ 7.520│ 343.238│
│8101 02 │Cãrbune şi alţi combustibili minerali │ │ │ │
│ │solizi │ 353.940│ │ 353.940│
│ 04 │Combustibil nuclear │ 750│ │ 750│
│ 05 │Energie electricã │ 287.500│ │ 287.500│
│ 06 │Energie termicã │ 257.161│ 200.000│ 457.161│
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili │ │ │ │
│ │şi energia │ 32.468│ 7.520│ 39.988│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI │ │ │ │
│ │CONSTRUCŢII │ 432.687│ 15.363│ 448.050│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 357.899│ 15.363│ 373.262│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 742│ │ 742│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 38.396│ │ 38.396│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 193.632│ 6.700│ 200.332│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 31.490│ │ 31.490│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 93.639│ 8.663│ 102.302│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 74.788│ │ 74.788│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 74.788│ │ 74.788│
│8201 01 │Industria extractivã a resurselor │ │ │ │
│ │minerale altele decât combustibilii │ │ │ │
│ │minerali │ 69.999│ │ 69.999│
│ 02 │Industria prelucrãtoare │ 65.369│ 15.163│ 80.532│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 297.319│ 200│ 297.519│
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, │ │ │ │
│ │PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 6.137.642│ 764.697│ 6.902.339│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.869.242│ 764.697│ 5.633.939│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 583.003│ │ 583.003│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 230.719│ │ 230.719│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 29.010│ │ 29.010│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.091.567│ 620.000│ 3.711.567│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 747.448│ 150.000│ 897.448│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.088.895│ 4.697│ 1.093.592│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 98.600│ -10.000│ 88.600│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 253.000│ │ 253.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 253.000│ │ 253.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 15.400│ │ 15.400│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 15.400│ │ 15.400│
│8301 01 │Administraţie centralã │ 111.690│ -3.785│ 107.905│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 820.105│ 150.000│ 970.105│
│ 03 │Agricultura │ 3.394.790│ 620.787│ 4.015.577│
│ 01 │Amendare soluri acide şi alcaine │ 14.500│ │ 14.500│
│ 02 │Îmbunãtãţiri funciare, irigaţii, │ │ │ │
│ │desecãri si combaterea eroziunii │ │ │ │
│ │solului │ 499.145│ 20.000│ 519.145│
│ 03 │Protecţia plantelor şi carantinã │ │ │ │
│ │fitosanitarã │ 37.321│ │ 37.321│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea produ- │ │ │ │
│ │cãtorilor agricoli │ 2.573.709│ 610.787│ 3.184.496│
│ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 18.515│ │ 18.515│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │
│ │agriculturii │ 251.600│ -10.000│ 241.600│
│ 04 │Silviculturã │ 161.966│ -2.305│ 159.661│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânãtorii │ 1.649.091│ │ 1.649.091│
│8401 │TRANSPORTURI │ 8.379.615│ 293.500│ 8.673.115│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.390.836│ 293.500│ 7.684.336│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 46.953│ │ 46.953│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 30.942│ │ 30.942│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 659.840│ │ 659.840│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.644.910│ │ 1.644.910│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 771.897│ 70.000│ 841.897│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.221.894│ 223.500│ 4.445.394│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 14.400│ │ 14.400│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 41.058│ │ 41.058│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 41.058│ │ 41.058│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 947.721│ │ 947.721│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 947.721│ │ 947.721│
│8401 01 │Administraţie centralã │ 390.783│ │ 390.783│
│ 03 │Transport rutier │ 4.026.088│ 300.000│ 4.326.088│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 4.026.088│ 300.000│ 4.326.088│
│ 04 │Transport feroviar │ 3.468.769│ │ 3.468.769│
│ 01 │Transport pe cale feratã │ 2.784.228│ │ 2.784.228│
│ 02 │Transport cu metroul │ 684.541│ │ 684.541│
│ 05 │Transport pe apa │ 192.586│ -6.500│ 186.086│
│ 06 │Transport aerian │ 301.389│ │ 301.389│
│ 02 │Aviaţia civila │ 283.037│ │ 283.037│
│ 03 │Zboruri speciale │ 18.352│ │ 18.352│
│8501 │COMUNICAŢII │ 25.194│ │ 25.194│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.408│ │ 19.408│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.660│ │ 6.660│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.475│ │ 2.475│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.750│ │ 3.750│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.523│ │ 6.523│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.786│ │ 5.786│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.786│ │ 5.786│
│8501 01 │Comunicaţii │ 25.194│ │ 25.194│
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL │ │ │ │
│ │ECONOMIC │ 117.901│ │ 117.901│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 116.174│ │ 116.174│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 721│ │ 721│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 75.680│ │ 75.680│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 39.773│ │ 39.773│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.727│ │ 1.727│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.727│ │ 1.727│
│8601 02 │Cercetare şi dezvoltare şi în domeniul │ │ │ │
│ │agriculturii, silviculturi, pisciculturi │ │ │ │
│ │şi vânãtorii │ 70.671│ │ 70.671│
│ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul │ │ │ │
│ │combustibilului şi energiei │ 38.350│ │ 38.350│
│ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul │ │ │ │
│ │industriei extractive, prelucrãtoare şi │ │ │ │
│ │construcţiilor │ 8.880│ │ 8.880│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 40.362│ 1.685│ 42.047│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 32.092│ 1.685│ 33.777│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 22.720│ 685│ 23.405│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 8.060│ │ 8.060│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.312│ 1.000│ 2.312│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 270│ │ 270│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 270│ │ 270│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 8.000│ │ 8.000│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 8.000│ │ 8.000│
│8701 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socialã │ 15.562│ 1.000│ 16.562│
│ 04 │Turism │ 22.770│ 685│ 23.455│
│ 05 │Proiecte de dezvoltare multifuncţionale │ 2.030│ │ 2.030│
│9901 │DEFICIT │-10.520.821│ -862.590│ -11.383.411│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
ANEXA 2


SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, dupã caz
pe anul 2008
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influenţe │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2008 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ │
│ │______________ │101.923.107│ 4.926.372│ 106.849.479│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 88.801.724│ 5.808.713│ 94.610.437│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.329.363│ 2.098.109│ 17.427.472│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.454.924│ 224.662│ 8.679.586│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.053.805│ 193.004│ 3.246.809│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.547.785│ 624.200│ 6.171.985│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 728.297│ 760.220│ 1.488.517│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 14.058.591│ 905.873│ 14.964.464│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 26.838.455│ -487.920│ 26.350.535│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.251.050│ 1.382.680│ 14.633.730│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.539.454│ 107.885│ 1.647.339│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.477.466│ -497.542│ 9.979.924│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.439.358│ -497.542│ 9.941.816│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE │ │ │ │
│ │DEZVOLTARE │ 38.108│ │ 38.108│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.643.917│ -384.799│ 2.259.118│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 6.647│ 141│ 6.788│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.637.270│ -384.940│ 2.252.330│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │ │ │
│ │___________________________ │ 80.964.489│ 5.975.790│ 86.940.279│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 69.876.761│ 6.613.672│ 76.490.433│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.630.005│ 2.090.908│ 15.720.913│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 9.534.883│ 1.540.975│ 11.075.858│
│ 01 │Salarii de bazã │ 4.457.964│ 218.354│ 4.676.318│
│ 02 │Salarii de merit │ 144.692│ 26.557│ 171.249│
│ 03 │Indemnizatie de conducere │ 125.560│ 13.605│ 139.165│
│ 04 │Spor de vechime │ 541.903│ 47.176│ 589.079│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 890.235│ 159.395│ 1.049.630│
│ 06 │Alte sporuri │ 737.394│ 213.620│ 951.014│
│ 07 │Ore suplimentare │ 119.820│ 12.399│ 132.219│
│ 08 │Fond de premii │ 705.090│ 60.530│ 765.620│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 435.892│ 66.861│ 502.753│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 4.776│ 1.080│ 5.856│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 112.077│ -16.863│ 95.214│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 42.305│ 2.645│ 44.950│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 254.084│ 8.635│ 262.719│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 4.509│ -310│ 4.199│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la │ │ │ │
│ │locul de muncã │ 1.568│ 522│ 2.090│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 8.769│ 1.773│ 10.542│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 948.245│ 724.996│ 1.673.241│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 1.832.814│ 261.078│ 2.093.892│
│ 01 │Tichete de masã │ 576│ │ 576│
│ 02 │Norme de hranã │ 1.162.946│ 231.497│ 1.394.443│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 499.044│ -5.447│ 493.597│
│ 04 │Locuinta de serviciu folositã de │ │ │ │
│ │salariat şi familia sa │ 572│ 31│ 603│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 12.726│ 1.507│ 14.233│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 156.950│ 33.490│ 190.440│
│ 03 │Contribuţii │ 1.582.345│ 246.505│ 1.828.850│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 905.420│ 150.062│ 1.055.482│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de somaj │ 81.125│ 10.033│ 91.158│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 522.730│ 78.852│ 601.582│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 17.823│ 7.669│ 25.492│
│ 05 │Prime de asigurare viaţã plãtite │ │ │ │
│ │de angajator pentru angajaţi │ 8.552│ -3.925│ 4.627│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 42.995│ 4.571│ 47.566│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creditelor salariale │ 3.700│ -757│ 2.943│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.755.199│ 193.624│ 5.948.823│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.108.529│ 223.074│ 2.331.603│
│ 01 │Furnituri de birou │ 53.935│ 1.798│ 55.733│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 15.516│ -865│ 14.651│
│ 03 │Incãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 415.647│ 25.802│ 441.449│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 64.271│ -2.725│ 61.546│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 284.196│ 18.582│ 302.778│
│ 06 │Piese de schimb │ 106.742│ -2.806│ 103.936│
│ 07 │Transport │ 9.310│ -90│ 9.220│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 186.999│ 37.965│ 224.964│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 758.410│ 47.819│ 806.229│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │intreţinere şi funcţionare │ 213.503│ 97.594│ 311.097│
│ 02 │Reparaţii curente │ 163.974│ 6.796│ 170.770│
│ 03 │Hranã │ 98.728│ -10.698│ 88.030│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 95.344│ -10.714│ 84.630│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 3.384│ 16│ 3.400│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 231.800│ -79.640│ 152.160│
│ 01 │Medicamente │ 171.209│ -80.007│ 91.202│
│ 02 │Materiale sanitare │ 17.776│ 164│ 17.940│
│ 03 │Reactivi │ 41.273│ 200│ 41.473│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 1.542│ 3│ 1.545│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 425.478│ 23.083│ 448.561│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 115.860│ -2.258│ 113.602│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 4.372│ 97│ 4.469│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 305.246│ 25.244│ 330.490│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 181.934│ 12.017│ 193.951│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 79.915│ 7.707│ 87.622│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 102.019│ 4.310│ 106.329│
│ 09 │Materiale de laborator │ 5.887│ -582│ 5.305│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 1.107.776│ -105.631│ 1.002.145│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 57.400│ -9.505│ 47.895│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 25.209│ 372│ 25.581│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 68.164│ -8.354│ 59.810│
│ 14 │Protecţia muncii │ 8.488│ -651│ 7.837│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armatã │ 26.073│ 2.029│ 28.102│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 1.117│ -20│ 1.097│
│ 18 │Plãţi pentru finanţarea patrimoniului │ │ │ │
│ │genetic al animalelor │ 13.436│ 6.202│ 19.638│
│ 21 │Meteorologie │ 52.717│ │ 52.717│
│ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 10.000│ │ 10.000│
│ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi │ │ │ │
│ │ingheţurilor │ 10.605│ │ 10.605│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 87.579│ 153│ 87.732│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 82.319│ -247│ 82.072│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor interne │ 3.800│ 400│ 4.200│
│ 03 │Stabilirea riscului de ţarã │ 1.460│ │ 1.460│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │dispoziţiilor legale │ 5.027│ -998│ 4.029│
│ 26 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor │ │ │ │
│ │operaţionale │ 9.356│ -3.598│ 5.758│
│ 27 │Tichete cadou │ 151│ -100│ 51│
│ 28 │Ajutor public judiciar │ 80│ 920│ 1.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 855.497│ 134.869│ 990.366│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 4.890│ -341│ 4.549│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 29.341│ 5.083│ 34.424│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 24.663│ 536│ 25.199│
│ 04 │Chirii │ 119.270│ 18.241│ 137.511│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ 136.431│ 40.222│ 176.653│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 2.157│ 4│ 2.161│
│ 08 │Fondul Primului ministru │ 1.209│ │ 1.209│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 9.209│ 1.475│ 10.648│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 528.327│ 69.649│ 597.976│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.048.145│ 193.004│ 3.241.149│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 1.156.633│ 154.566│ 1.311.199│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │interne directe │ 1.153.450│ 155.000│ 1.308.450│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne │ │ │ │
│ │garantate │ 3.183│ -434│ 2.749│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 1.863.578│ 37.606│ 1.901.184│
│ 01 │Dobânzi, aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe directe │ 768.376│ 35.000│ 803.376│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 1.095.202│ 2.606│ 1.097.808│
│ 03 │Alte dobanzi │ 27.934│ 832│ 28.766│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 27.934│ 832│ 28.766│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.547.785│ 624.200│ 6.171.985│
│ 01 │Subvenţii pe produse │ 354.018│ │ 354.018│
│ 02 │Subvenţii pe activitãţi │ 25.904│ │ 25.904│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor │ │ │ │
│ │de preţ şi tarif │ 315.950│ 20.000│ 335.950│
│ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului │ │ │ │
│ │feroviar public de cãlãtori │ 1.217.485│ │ 1.217.485│
│ 05 │Subvenţii pentru transportul de cãlãtori │ │ │ │
│ │cu metroul │ 327.343│ │ 327.343│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 40.800│ 6.700│ 47.500│
│ 08 │Subvenţii pentru dobânzi la credite │ │ │ │
│ │bancare │ 2.000│ │ 2.000│
│ 12 │Subvenţii pentru completarea primelor de │ │ │ │
│ │asigurare pentru factorii de risc din │ │ │ │
│ │agriculturã │ 2.000│ │ 2.000│
│ 13 │Stimularea exportului, a mediului de afaceri│ 403.900│ 22.370│ 426.270│
│ │şi a tranzacţiilor internaţionale │ 265.950│ -2.500│ 263.450│
│ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 60.530│ │ 60.530│
│ 15 │Sprijinirea producãtorilor agricoli │ 2.742.267│ 600.000│ 3.342.267│
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere │ │ │ │
│ │a minelor │ 150.132│ │ 150.132│
│ 18 │Protecţie socialã în sectorul minier │ 16.972│ │ 16.972│
│ 30 │Alte subvenţii │ 26.434│ │ 26.434│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 728.297│ 760.220│ 1.488.517│
│ 01 │Fond de rezervã bugetarã la dispoziţia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 724.479│ 760.220│ 1.484.699│
│ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 3.818│ │ 3.818│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 12.610.195│ 873.213│ 13.483.408│
│ 01 │Transferuri curente │ 10.132.265│ 653.536│ 10.785.801│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 2.493.919│ 327.924│ 2.821.843│
│ 02 │Finanţarea de baza a învãţãmântului │ │ │ │
│ │superior │ 1.947.266│ -194.727│ 1.752.539│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 913.558│ 98.273│ 1.011.831│
│ 04 │Finanţarea drepturilor acordate │ │ │ │
│ │persoanelor cu handicap │ 1.411.000│ 160.000│ 1.571.000│
│ 06 │Transferuri din Fondul de intervenţie │ 83.892│ │ 83.892│
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetul asigurãrilor sociale de stat │ 1.379.602│ 15│ 1.379.617│
│ 08 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetul asigurãrilor pentru şomaj │ 1│ │ 1│
│ 10 │Transferuri privind contribuţii de │ │ │ │
│ │sãnãtate pentru persoane care executã │ │ │ │
│ │pedepse private de libertate sau arest │ │ │ │
│ │preventiv │ 833│ 255│ 1.088│
│ 11 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de │ │ │ │
│ │asigurãri sociale de sãnãtate │ 167.225│ 49.556│ 216.781│
│ 13 │Transferuri pentru lucrãrile de cadastru │ │ │ │
│ │imobiliar │ 37.563│ -17.887│ 19.676│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 82.393│ -13.069│ 69.324│
│ 26 │Transferuri privind contribuţia de │ │ │ │
│ │asigurãri de sãnãtate pentru persoa- │ │ │ │
│ │nele aflate in concediu pentru │ │ │ │
│ │creşterea copilului │ 121.310│ 23.130│ 144.440│
│ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 547.122│ │ 547.122│
│ 32 │Reabilitarea termicã a clãdirilor │ │ │ │
│ │de locuit │ 23.000│ 2.000│ 25.000│
│ 34 │Transferuri pentru compensarea │ │ │ │
│ │creşterilor neprevizionate ale preţurilor │ │ │ │
│ │la combustibili │ 257.161│ 200.000│ 457.161│
│ 36 │Sprijin financiar la constituirea │ │ │ │
│ │familiei │ 77.220│ │ 77.220│
│ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului │ │ │ │
│ │pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, │ │ │ │
│ │cãrbuni, combustibili petrolieri │ 532.000│ │ 532.000│
│ 38 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru finanţarea │ │ │ │
│ │unitãţilor de asistenta medico- │ │ │ │
│ │sociale │ 23.000│ │ 23.000│
│ 40 │Transferuri pentru acordarea │ │ │ │
│ │trusoului pentru nou-nascuti │ 34.200│ │ 34.200│
│ 43 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor de electrificare │ │ 18.066│ 18.066│
│ 02 │Transferuri de capital │ 2.477.930│ 219.677│ 2.697.607│
│ 03 │Subprogramul privind pietruirea reabilitarea│ │ │ │
│ │modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor │ │ │ │
│ │de interes local clasate │ 126.232│ 18.000│ 144.232│
│ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe │ │ │ │
│ │şi sãli de sport │ 97.700│ 2.000│ 99.700│
│ 05 │Finanţarea elaborãrii şi/sau actualizãrii │ │ │ │
│ │planurilor urbanistice generale şi a │ │ │ │
│ │regulamentelor locale de urbanism │ 3.700│ 500│ 4.200│
│ 06 │Retehnologizarea centralelor termice │ │ │ │
│ │şi electrice de termoficare │ 179.990│ │ 179.990│
│ 08 │Aparatura medicalã şi echipamente de │ │ │ │
│ │comunicaţii în urgenta │ 88.338│ 14.826│ 103.164│
│ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea │ │ │ │
│ │riscului seismic al construcţiilor │ │ │ │
│ │existente cu destinaţie de locuinţa │ 9.500│ -1.000│ 8.500│
│ 10 │Plaţi în contul creditelor garantate │ │ │ │
│ │şi/sau subîmprumutate │ 343.390│ 113.100│ 456.490│
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii │ │ │ │
│ │capitale la spitale │ 121.591│ 10.000│ 131.591│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea │ │ │ │
│ │investiţiilor la spitale │ 205.523│ -42.349│ 163.174│
│ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 212.992│ 70.000│ 282.992│
│ 14 │Programe multianuale de mediu şi │ │ │ │
│ │gospodãrire a apelor │ 112.568│ 10.000│ 122.568│
│ 15 │Finanţarea cheltuielilor de capital ale │ │ │ │
│ │unitãţilor de invãtãmânt preuniversitar │ 810.000│ 10.000│ 820.000│
│ 16 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetele locale din Fondul Naţional de │ │ │ │
│ │Dezvoltare │ 48.092│ │ 48.092│
│ 17 │Transferuri de la bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru finanţarea │ │ │ │
│ │investiţiilor la spitale │ 16.300│ -300│ 16.000│
│ 18 │Transferuri de la bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru finalizarea │ │ │ │
│ │lucrãrilor de construcţie a aşezãmintelor │ │ │ │
│ │culturale şi pentru unitãţi de culturã │ 13.470│ 7.900│ 21.370│
│ 20 │Subprogramul privind alimentarea cu apa a │ │ │ │
│ │satelor │ 88.544│ 7.000│ 95.544│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 13.791.164│ 387.953│ 14.179.117│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 9.095.329│ 285.711│ 9.381.040│
│ 01 │Restructurarea industriei de apãrare │ 27.000│ 3.000│ 30.000│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │ │ │
│ │Comitetului Olimpic şi Sportiv Român │ 52.859│ │ 52.859│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 648.651│ 18.151│ 666.802│
│ 05 │Programul de realizare a sistemului │ │ │ │
│ │naţional antigrindinã │ 35.737│ -14.697│ 21.040│
│ 06 │Sprijinirea proprietarilor de pãduri │ 14.854│ -8.507│ 6.347│
│ 07 │Programe comunitare │ 15.668│ │ 15.668│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 277.720│ 639│ 278.359│
│ 09 │Programe ISPA │ 133.622│ │ 133.622│
│ 10 │Programe SAPARD │ 155.745│ │ 155.745│
│ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ │ │ │
│ │nerambursabile post aderare de la │ │ │ │
│ │Comunitatea Europeanã │ 45.117│ -3.949│ 41.168│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 4.548.616│ 255.726│ 4.804.342│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 1.140.240│ -136.963│ 1.003.277│
│ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 760.356│ 150.000│ 910.356│
│ 15 │Fond Român de Dezvoltare Socialã │ 1.312│ 1.000│ 2.312│
│ 16 │Sprijinirea înfiinţãrii de noi │ │ │ │
│ │întreprinderi şi susţinerea dezvoltãrii │ │ │ │
│ │întreprinderilor mici şi mijlocii │ 35.311│ -1.095│ 34.216│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 101.439│ -22.785│ 78.654│
│ 21 │Programe FEDR │ 8.139│ -819│ 7.320│
│ 22 │Programe FSE │ 954│ │ 954│
│ 23 │Programe FC │ 7.640│ │ 7.640│
│ 24 │Programe FEADR │ 518.919│ 10.787│ 529.706│
│ 26 │Sprijin financiar pentru construirea │ │ │ │
│ │de locuinţe, reabilitarea, consolidarea │ │ │ │
│ │şi extinderea locuinţelor existente │ 2.700│ │ 2.700│
│ 27 │Programe FEGA │ 97.480│ │ 97.480│
│ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 85.240│ │ 85.240│
│ 29 │Reparaţii curente aferente infrastructurii │ │ │ │
│ │feroviare publice │ 20.000│ │ 20.000│
│ 30 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii │ │ │ │
│ │Schengen │ 52.880│ -647│ 52.233│
│ 33 │Transferuri cãtre întreprinderi în cadrul │ │ │ │
│ │schemelor de ajutor de stat pentru │ │ │ │
│ │stimularea realizãrii de investiţii │ 116.400│ │ 116.400│
│ 34 │Transferuri cãtre întreprinderi în cadrul │ │ │ │
│ │schemelor de ajutor de stat pentru acordarea│ │ │ │
│ │de ajutoare de minimis │ 3.600│ │ 3.600│
│ 35 │Sume aferente Fondului European pentru │ │ │ │
│ │Refugiaţi │ │ 932│ 932│
│ 36 │Sume aferente Fondului European de Returnare│ │ 664│ 664│
│ 37 │Sume aferente Fondului European de integrare│ │ │ │
│ │a resortisanţilor ţãrilor terţe │ │ 1.325│ 1.325│
│ 39 │Asistenţa tehnicã în cadrul Programului │ │ │ │
│ │Operaţional Asistenta Tehnicã │ 28.568│ -19.795│ 8.773│
│ 40 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor │ │ │ │
│ │operaţionale, altele decât Programul │ │ │ │
│ │peraţional Asistenţã Tehnicã │ 151.562│ -17.256│ 134.306│
│ 41 │Asistenţã pentru dezvoltarea alocatã în │ │ │ │
│ │beneficiul statelor partenere │ 7.000│ │ 7.000│
│ 44 │Transferuri aferente ajutorului de stat │ │ │ │
│ │individual având ca obiectiv dezvoltarea │ │ │ │
│ │regionala │ │ 70.000│ 70.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 256.835│ 2.242│ 259.077│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │ │ │
│ │internaţionale │ 246.835│ 2.242│ 249.077│
│ 03 │Asistenţã pentru dezvoltare alocatã în │ │ │ │
│ │strãinãtate │ 10.000│ │ 10.000│
│ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 4.439.000│ 100.000│ 4.539.000│
│ 01 │Contribuţii din taxe vamale (altele │ │ │ │
│ │decât în sectorul agricol) │ 529.300│ 90.000│ 619.300│
│ 02 │Contribuţii din taxe vamale legate de │ │ │ │
│ │sectorul agricol │ 117.958│ 10.000│ 127.958│
│ 03 │Contribuţii din sectorul zahãrului │ 3.510│ │ 3.510│
│ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 627.100│ │ 627.100│
│ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul │ │ │ │
│ │acordat Marii Britanii │ 389.000│ │ 389.000│
│ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 2.728.517│ │ 2.728.517│
│ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevãzute │ 43.615│ │ 43.615│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.237.565│ 1.382.665│ 14.620.230│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 7.834.804│ 1.158.703│ 8.993.507│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 5.402.761│ 223.962│ 5.626.723│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 4.899.279│ 238.936│ 5.138.215│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 485.445│ -13.127│ 472.318│
│ 03 │Tichete de creşã │ 4.271│ -1.801│ 2.470│
│ 04 │Tichete cadou acordate pentru cheltuieli │ │ │ │
│ │sociale │ 13.766│ -46│ 13.720│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.528.406│ 107.885│ 1.636.291│
│ 01 │Burse │ 549.120│ -4.925│ 544.195│
│ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 7.276│ 775│ 8.051│
│ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor │ │ │ │
│ │aparţinând minoritãţilor naţionale altele │ │ │ │
│ │decât cele care primesc subvenţii de la │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ 65.660│ │ 65.660│
│ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte │ │ │ │
│ │interetnice şi combatere a intoleranţei │ 4.000│ │ 4.000│
│ 07 │Sprijinirea activitãţii românilor de │ │ │ │
│ │pretutindeni şi a organizaţiilor │ │ │ │
│ │reprezentative ale acestora │ 10.000│ 2.000│ 12.000│
│ 08 │Programe pentru tineret │ 7.425│ 600│ 8.025│
│ 09 │Despãgubiri acordate producãtorilor │ │ │ │
│ │agricoli in caz de calamitãţi naturale în │ │ │ │
│ │agriculturã │ 30.000│ │ 30.000│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 25.590│ -75│ 25.515│
│ 12 │Susţinerea cultelor │ 200.612│ 79.260│ 279.872│
│ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │Bisericii Ortodoxe Române din afara │ │ │ │
│ │graniţelor │ 3.277│ 2.400│ 5.677│
│ 14 │Contribuţia statului la salarizarea │ │ │ │
│ │personalului de cult │ 168.123│ 7.600│ 175.723│
│ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului │ │ │ │
│ │neclerical │ 1.470│ │ 1.470│
│ 16 │Proiecte de comunicare, informare publicã şi│ │ │ │
│ │promovarea imaginii şi intereselor │ │ │ │
│ │româneşti peste hotare │ 52.199│ │ 52.199│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 222.117│ 28.050│ 250.167│
│ 18 │Despãgubiri pentru animale sacrificate │ │ │ │
│ │in vederea prevenirii şi combaterii │ │ │ │
│ │epizootiilor │ 35.000│ -10.000│ 25.000│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 21.709│ 2.100│ 23.809│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor │ │ │ │
│ │sportive realizate de structurile │ │ │ │
│ │sportive de drept privat │ 73.732│ │ 73.732│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi │ │ │ │
│ │social cultural │ 6.685│ 100│ 6.785│
│ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului │ │ │ │
│ │Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei │ │ │ │
│ │Sighet │ 1.200│ │ 1.200│
│ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul │ │ │ │
│ │Revoluţiei - Decembrie 1989 din │ │ │ │
│ │Municipiul Timişoara │ 532│ │ 532│
│ 26 │Sume acordate membrilor Academiei Române │ 7.689│ │ 7.689│
│ 27 │Renta viagera agricola │ 33.000│ │ 33.000│
│ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu │ │ │ │
│ │de la Muntele Athos │ 820│ │ 820│
│ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi │ │ │ │
│ │combaterea discriminãrii │ 1.170│ │ 1.170│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.458.009│ -253.083│ 8.204.926│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.419.901│ -253.083│ 8.166.818│
│ 01 │Active fixe │ 7.029.400│ 311.652│ 7.341.052│
│ 01 │Construcţii │ 3.632.334│ -29.892│ 3.602.442│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 800.827│ 21.018│ 821.845│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 2.119.650│ 450.978│ 2.570.628│
│ 30 │Alte active fixe │ 476.589│ -130.452│ 346.137│
│ 02 │Stocuri │ 233.052│ 140│ 233.192│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 233.052│ 140│ 233.192│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │
│ │fixe │ 791.164│ -502.522│ 288.642│
│ 75 │TITLUL XIV- FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 38.108│ │ 38.108│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.629.719│ -384.799│ 2.244.920│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 6.647│ 141│ 6.788│
│ 01 │Împrumuturi acordate pentru obiective │ │ │ │
│ │aprobate prin convenţii bilaterale si │ │ │ │
│ │interguvernamentale │ 6.000│ │ 6.000│
│ 02 │Împrumuturi pentru persoane cu statut │ │ │ │
│ │de refugiat │ 347│ 40│ 387│
│ 03 │Împrumuturi pentru instituţii si servicii │ │ │ │
│ │publice sau activitãţi finanţate integral │ │ │ │
│ │din venituri proprii │ 300│ 101│ 401│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.623.072│ -384.940│ 2.238.132│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 2.618.386│ -384.940│ 2.233.446│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 1.964.781│ 15.060│ 1.979.841│
│ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei │ │ │ │
│ │publice externe │ 653.605│ -400.000│ 253.605│
│ 02 │Rambursãri de credite interne │ 4.686│ │ 4.686│
│ 01 │Rambursãri de credite interne garantate │ 4.686│ │ 4.686│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 8.102.118│ 429.691│ 8.531.809│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.582.238│ 427.932│ 8.010.170│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.084.342│ 322.701│ 2.407.043│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.657.708│ 284.698│ 1.942.406│
│ 01 │Salarii de bazã │ 926.353│ 186.466│ 1.112.819│
│ 02 │Salarii de merit │ 21.456│ -60│ 21.396│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 29.709│ 728│ 30.437│
│ 04 │Spor de vechime │ 131.212│ 3.184│ 134.396│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 42.255│ -389│ 41.866│
│ 06 │Alte sporuri │ 71.495│ 14.996│ 86.491│
│ 07 │Ore suplimentare │ 33.477│ 3.158│ 36.635│
│ 08 │Fond de premii │ 102.647│ 7.646│ 110.293│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 117.252│ 40.949│ 158.201│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 788│ 100│ 888│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 925│ -230│ 695│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 32.728│ 295│ 33.023│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 80.929│ -900│ 80.029│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.126│ -15│ 1.111│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la │ │ │ │
│ │locul de muncã │ 297│ │ 297│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 1.442│ 2│ 1.444│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 63.617│ 28.768│ 92.385│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 12.157│ 2.288│ 14.445│
│ 02 │Norme de hranã │ 11.725│ 2.346│ 14.071│
│ 04 │Locuinta de serviciu folositã de │ │ │ │
│ │salariat şi familia sa │ 204│ │ 204│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 228│ -58│ 170│
│ 03 │Contribuţii │ 414.477│ 35.715│ 450.192│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 280.347│ 28.531│ 308.878│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de somaj │ 25.437│ -1.027│ 24.410│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 88.678│ 7.812│ 96.490│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 5.705│ 341│ 6.046│
│ 05 │Prime de asigurare viaţã plãtite │ │ │ │
│ │de angajator pentru angajaţi │ 47│ -9│ 38│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 13.140│ 543│ 13.683│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creditelor salariale │ 1.123│ -476│ 647│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 723.073│ 54.966│ 778.039│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 324.251│ 3.890│ 328.141│
│ 01 │Furnituri de birou │ 12.256│ 18│ 12.274│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.987│ -15│ 2.972│
│ 03 │Incãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 64.047│ 1.044│ 65.091│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 8.369│ 94│ 8.463│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 23.018│ -125│ 22.893│
│ 06 │Piese de schimb │ 5.001│ -94│ 4.907│
│ 07 │Transport │ 835│ -40│ 795│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 48.401│ 1.544│ 49.945│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 64.024│ 640│ 64.664│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │intreţinere şi funcţionare │ 95.313│ 824│ 96.137│
│ 02 │Reparaţii curente │ 33.008│ 6.456│ 39.464│
│ 03 │Hranã │ 197│ │ 197│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 197│ │ 197│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 644│ 100│ 744│
│ 01 │Medicamente │ 611│ 100│ 711│
│ 02 │Materiale sanitare │ 8│ │ 8│
│ 03 │Reactivi │ 25│ │ 25│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 14.010│ -7│ 14.003│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 1.634│ │ 1.634│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 118│ │ 118│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 12.258│ -7│ 12.251│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 75.480│ 8.288│ 83.768│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 31.633│ 2.053│ 33.686│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 43.847│ 6.235│ 50.082│
│ 09 │Materiale de laborator │ 156│ │ 156│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 6.866│ 23│ 6.889│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 2.936│ 2│ 2.938│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 5.179│ 223│ 5.402│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.577│ -107│ 1.470│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 220│ │ 220│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 58│ │ 58│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 58│ │ 58│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │dispoziţiilor legale │ 87│ │ 87│
│ 26 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor │ │ │ │
│ │operaţionale │ 111│ 79│ 190│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 258.293│ 36.019│ 294.312│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 790│ -300│ 490│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20.568│ 6.365│ 26.933│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 7.391│ 215│ 7.606│
│ 04 │Chirii │ 74.618│ 11.737│ 86.355│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 1.671│ │ 1.671│
│ 08 │Fondul Primului ministru │ 1.209│ │ 1.209│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 1.906│ │ 1.906│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 150.140│ 18.002│ 168.142│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 13.799│ -1.200│ 12.599│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 13.799│ -1.200│ 12.599│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 13.799│ -1.200│ 12.599│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 41.382│ 5.144│ 46.526│
│ 01 │Transferuri curente │ 41.382│ 5.144│ 46.526│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 41.282│ 5.144│ 46.426│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 100│ │ 100│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.717.232│ 46.621│ 4.763.853│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 151.959│ -57.289│ 94.670│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 1.546│ │ 1.546│
│ 07 │Programe comunitare │ 6.892│ │ 6.892│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 9.269│ 234│ 9.503│
│ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ │ │ │
│ │nerambursabile post aderare de la │ │ │ │
│ │Comunitatea Europeanã │ 38.870│ -5.145│ 33.725│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 34.774│ -21.013│ 13.761│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 3.123│ │ 3.123│
│ 21 │Programe FEDR │ 6.499│ -819│ 5.680│
│ 30 │Programe finanţate in cadrul facilitaţii │ │ │ │
│ │Schengen │ 5.582│ -647│ 4.935│
│ 39 │Asistenta tehnica în cadrul Programului │ │ │ │
│ │Operational Asistenta Tehnica │ 28.568│ -19.795│ 8.773│
│ 40 │Asistenta tehnica in cadrul programelor │ │ │ │
│ │operaţionale, altele decat Programul │ │ │ │
│ │Operaţional Asistenta Tehnica │ 16.836│ -10.104│ 6.732│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 126.273│ 3.910│ 130.183│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │ │ │
│ │internaţionale │ 126.273│ 3.910│ 130.183│
│ 03 │Contribuţia Romaniei la bugetul U.E. │ 4.439.000│ 100.000│ 4.539.000│
│ 01 │Contribuţii din taxe vamale (altele │ │ │ │
│ │decât în sectorul agricol) │ 529.300│ 90.000│ 619.300│
│ 02 │Contribuţii din taxe vamale legale de │ │ │ │
│ │sectorul agricol │ 117.958│ 10.000│ 127.958│
│ 03 │Contribuţii din sectorul zahãrului │ 3.510│ │ 3.510│
│ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 627.100│ │ 627.100│
│ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul │ │ │ │
│ │acordat Mãrii Britanii │ 389.000│ │ 389.000│
│ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 2.728.517│ │ 2.728.517│
│ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevãzute │ 43.615│ │ 43.615│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.410│ -300│ 2.110│
│ 01 │Burse │ 300│ -300│ │
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 760│ -100│ 660│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 180│ │ 180│
│ 22 │Actiuni cu caracter stiintific si social │ │ │ │
│ │cultural │ │ 100│ 100│
│ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea │ │ │ │
│ │şi combaterea discriminãrii │ 1.170│ │ 1.170│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 498.738│ 1.759│ 500.497│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 498.738│ 1.759│ 500.497│
│ 01 │Active fixe │ 480.209│ 3.245│ 483.454│
│ 01 │Construcţii │ 121.283│ -1.249│ 120.034│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 36.880│ 3.481│ 40.361│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 27.047│ 539│ 27.586│
│ 30 │Alte active fixe │ 294.999│ 474│ 295.473│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │
│ │fixe │ 18.529│ -1.486│ 17.043│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 21.142│ │ 21.142│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 21.142│ │ 21.142│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 21.142│ │ 21.142│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 21.142│ │ 21.142│
│5101 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 3.272.716│ 329.691│ 3.602.407│
│ 01 │Administraţia prezidenţialã │ 28.924│ 5.750│ 34.674│
│ 02 │Autoritãţi legislative │ 398.303│ │ 398.303│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 2.550.655│ 281.578│ 2.832.233│
│ 04 │Alte organe ale autoritãţilor publice │ 294.834│ 42.363│ 337.197│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 357.368│ │ 357.368│
│ 03 │Contribuţia la bugetul Uniunea Europeana │ 4.439.000│ 100.000│ 4.539.000│
│ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la UE │ 33.034│ │ 33.034│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI CERCETARE │ │ │ │
│ │DEZVOLTARE │ 2.485.967│ -218.730│ 2.267.237│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.466.389│ -219.450│ 2.246.939│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 166.431│ 2.318│ 168.749│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 129.725│ 2.337│ 132.062│
│ 01 │Salarii de bazã │ 84.869│ -25│ 84.844│
│ 02 │Salarii de merit │ 2.243│ -3│ 2.240│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 4.176│ 1│ 4.177│
│ 04 │Spor de vechime │ 16.116│ 1.316│ 17.432│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 3.561│ -7│ 3.554│
│ 06 │Alte sporuri │ 9.468│ 1.001│ 10.469│
│ 07 │Ore suplimentare │ 757│ -5│ 752│
│ 08 │Fond de premii │ 6.651│ 6│ 6.657│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 212│ 55│ 267│
│ 11 │Fond aferent platii cu ora │ 511│ │ 511│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 12│ │ 12│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 181│ │ 181│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 230│ │ 230│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 8│ │ 8│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 730│ -2│ 728│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 58│ 1│ 59│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de │ │ │ │
│ │salariat şi familia sa │ 58│ 1│ 59│
│ 03 │Contribuţii │ 36.648│ -20│ 36.628│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 24.389│ -10│ 24.379│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de somaj │ 2.504│ -4│ 2.500│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 7.551│ -4│ 7.547│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 1.082│ │ 1.082│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.063│ │ 1.063│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 59│ -2│ 57│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.129.135│ -119.196│ 1.009.939│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 10.374│ 691│ 11.065│
│ 01 │Furnituri de birou │ 397│ 6│ 403│
│ 02 │Materiale pentru curaţenie │ 52│ │ 52│
│ 03 │Incãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 5.040│ 265│ 5.305│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 355│ 17│ 372│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 300│ 21│ 321│
│ 06 │Piese de schimb │ 53│ -2│ 51│
│ 07 │Transport │ 113│ │ 113│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 1.127│ 5│ 1.132│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 1.184│ 55│ 1.239│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 1.753│ 324│ 2.077│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.534│ │ 2.534│
│ 03 │Hranã │ 3│ │ 3│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 3│ │ 3│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 311│ │ 311│
│ 01 │Uniforme si echipament │ │ 1│ 1│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 311│ -1│ 310│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 697│ 2│ 699│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 340│ │ 340│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 357│ 2│ 359│
│ 09 │Materiale de laborator │ 108│ │ 108│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 1.047.048│ -105.631│ 941.417│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 209│ -2│ 207│
│ 12 │Consultanta si expertiza │ 538│ │ 538│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 391│ 6│ 397│
│ 14 │Protecţia muncii │ 136│ │ 136│
│ 26 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor │ │ │ │
│ │operaţionale │ 5.350│ -3.677│ 1.673│
│ 27 │Tichete cadou │ 100│ -100│ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 61.336│ -10.485│ 50.851│
│ 01 │Reclama si publicitate │ 28│ │ 28│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 289│ │ 289│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ │ 5│ 5│
│ 04 │Chirii │ 30│ │ 30│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 11│ │ 11│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 60.978│ -10.490│ 50.488│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 63.544│ -4.352│ 59.192│
│ 01 │Transferuri curente │ 63.544│ -4.352│ 59.192│
│ 01 │Transferuri catre instituţii publice │ 63.544│ -4.352│ 59.192│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.086.426│ -97.574│ 988.852│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.075.787│ -97.774│ 978.013│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 4.380│ │ 4.380│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 53.000│ │ 53.000│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 1.018.407│ -101.451│ 916.956│
│ 40 │Asistenta tehnica in cadrul programelor │ │ │ │
│ │operaţionale, altele decat Programul │ │ │ │
│ │Operaţional Asistenta Tehnica │ │ 3.677│ 3.677│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 10.639│ 200│ 10.839│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │ │ │
│ │internaţionale │ 10.639│ 200│ 10.839│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 196│ -21│ 175│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 196│ -21│ 175│
│ 03 │Tichete de creşã │ 2│ -2│ │
│ 04 │Tichete cadou acordate pentru cheltuieli │ │ │ │
│ │sociale │ 194│ -19│ 175│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 20.657│ -625│ 20.032│
│ 01 │Burse │ 7.334│ -625│ 6.709│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 180│ │ 180│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 5.319│ │ 5.319│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi │ │ │ │
│ │social cultural │ 135│ │ 135│
│ 26 │Sume acordate membrilor Academiei Române │ 7.689│ │ 7.689│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 19.578│ 720│ 20.298│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 19.578│ 720│ 20.298│
│ 01 │Active fixe │ 11.228│ 1.420│ 12.648│
│ 01 │Construcţii │ 7.911│ 1.340│ 9.251│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 1.022│ 530│ 1.552│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 440│ -440│ 40│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.855│ -50│ 1.805│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 8.350│ -700│ 7.650│
│5301 01 │Cercetare Fundamentala (de bazã) │ 156.497│ 2.318│ 158.815│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii │ │ │ │
│ │publice generale │ 2.329.470│ -221.048│ 2.108.422│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 1.815.607│ 941.195│ 2.756.802│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.777.389│ 941.195│ 2.718.584│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.928│ │ 3.928│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 3.081│ │ 3.081│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.282│ │ 1.282│
│ 02 │Salarii de merit │ 37│ │ 37│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 65│ │ 65│
│ 04 │Spor de vechime │ 100│ │ 100│
│ 06 │Alte sporuri │ 1.191│ -100│ 1.091│
│ 07 │Ore suplimentare │ 80│ │ 80│
│ 08 │Fond de premii │ 128│ │ 128│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ │ 100│ 100│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 98│ │ 98│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 50│ │ 50│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 50│ │ 50│
│ 03 │Contribuţii │ 847│ │ 847│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 525│ │ 525│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de somaj │ 59│ │ 59│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 182│ │ 182│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 12│ │ 12│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 65│ │ 65│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 4│ │ 4│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.126│ 2.600│ 12.726│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 527│ -4│ 523│
│ 01 │Furnituri de birou │ 50│ │ 50│
│ 03 │Incãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 42│ │ 42│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 10│ │ 10│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 9│ │ 9│
│ 06 │Piese de schimb │ 18│ │ 18│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 90│ -4│ 86│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 165│ │ 165│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 143│ │ 143│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│ │ 10│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 10│ │ 10│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 30│ │ 30│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 5│ │ 5│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 25│ │ 25│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10│ │ 10│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 303│ -20│ 283│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 65│ │ 65│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 100│ │ 100│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit dispoziţiilor│ │ │ │
│ │legale │ 433│ -44│ 389│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 8.648│ 2.668│ 11.316│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2│ │ 2│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 10│ │ 10│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 7.030│ 1.475│ 8.505│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.606│ 1.193│ 2.799│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 728.297│ 760.220│ 1.488.517│
│ 01 │Fond de rezervã bugetarã la dispoziţia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 724.479│ 760.220│ 1.484.699│
│ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 3.818│ │ 3.818│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTERNE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 43.500│ │ 43.500│
│ 02 │Transferuri de capital │ 43.500│ │ 43.500│
│ 16 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetele locale din Fondul Naţional de │ │ │ │
│ │Dezvoltare │ 43.500│ │ 43.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 777.856│ 150.000│ 927.856│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 767.856│ 150.000│ 917.856│
│ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 760.356│ 150.000│ 910.356│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 500│ │ 500│
│ 41 │Asistenţã pentru dezvoltarea alocatã în │ │ │ │
│ │beneficiul statelor partenere │ 7.000│ │ 7.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţiile internaţionale) │ 10.000│ │ 10.000│
│ 03 │Asistenţã pentru dezvoltare alocatã în │ │ │ │
│ │strãinãtate │ 10.000│ │ 1.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 213.682│ 28.375│ 242.057│
│ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 7.276│ 775│ 8.051│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 206.406│ 27.600│ 234.006│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 38.218│ │ 38.218│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 110│ │ 110│
│ 01 │Active fixe │ 110│ │ 110│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 29│ │ 29│
│ 30 │Alte active fixe │ 81│ │ 81│
│ 75 │TITLUL XIV- FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 38.108│ │ 38.108│
│5401 01 │Programe de informare şi prezentare a │ │ │ │
│ │imaginii Romaniei │ 500│ │ 500│
│ 02 │Fond de rezervã bugetarã la dispoziţia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 724.479│ 760.220│ 1.484.699│
│ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 3.818│ │ 3.818│
│ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 760.356│ 150.000│ 910.356│
│ 11 │Asistenţã naţionalã externã pentru │ │ │ │
│ │dezvoltare │ 17.000│ │ 17.000│
│ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 81.608│ │ 81.608│
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 227.846│ 30.975│ 258.821│
│5501 │TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ │ │ │ │
│ │SI IMPRUMUTURI │ 2.986.621│ -96.100│ 2.890.521│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.333.016│ 303.900│ 2.636.916│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 67.800│ 800│ 68.600│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 67.800│ 800│ 68.600│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 62.540│ 400│ 62.940│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor interne │ 3.800│ 400│ 4.200│
│ 03 │Stabilirea riscului de ţarã │ 1.460│ │ 1.460│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 1.921.826│ 190.000│ 2.111.826│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 1.153.450│ 155.000│ 1.308.450│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │interne directe │ 1.153.450│ 155.000│ 1.308.450│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 768.376│ 35.000│ 803.376│
│ 01 │Dobânzi, aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe directe │ 768.376│ 35.000│ 803.376│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 343.390│ 113.100│ 456.490│
│ 02 │Transferuri de capital │ 343.390│ 113.100│ 456.490│
│ 10 │Plaţi în contul creditelor garantate │ │ │ │
│ │şi/sau subîmprumutate │ 343.390│ 113.100│ 456.490│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 653.605│ -400.000│ 253.605│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 653.605│ -400.000│ 253.605│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 653.605│ -400.000│ 253.605│
│ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei │ │ │ │
│ │publice externe │ 653.605│ -400.000│ 253.605│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE │ │ │ │
│ │DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI │ 1.450.181│ │ 1.450.181│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.450.181│ │ 1.450.181│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.450.181│ │ 1.450.181│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.450.181│ │ 1.450.181│
│ 06 │Transferuri din Fondul de intervenţie │ 83.892│ │ 83.892│
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetul asigurãrilor sociale de stat │ 1.366.289│ │ 1.366.289│
│5601 02 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetul asigurãrilor sociale de stat │ 1.366.289│ │ 1.366.289│
│ 05 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetele locale din Fondul de Intervenţie │ 83.892│ │ 83.892│
│6001 │APARARE │ 5.223.574│ -15.754│ 5.207.820│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.889.509│ 35.858│ 3.925.367│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.744.648│ 26.911│ 2.771.559│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.865.810│ -18.261│ 1.847.549│
│ 01 │Salarii de bazã │ 740.053│ -59.250│ 680.803│
│ 02 │Salarii de merit │ 33.086│ 1.967│ 35.053│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 21.879│ 2.082│ 23.961│
│ 04 │Spor de vechime │ 142.811│ 3.759│ 146.570│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 179.631│ -3.581│ 176.050│
│ 06 │Alte sporuri │ 122.811│ 2.960│ 125.771│
│ 07 │Ore suplimentare │ 2.363│ -76│ 2.287│
│ 08 │Fond de premii │ 148.763│ 3.129│ 151.892│
│ 09 │Prima de vacanţa │ 2.790│ 524│ 3.314│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 181│ -120│ 61│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 102│ -9│ 93│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 25│ -1│ 24│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 134.354│ 5.833│ 140.187│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 2.034│ -403│ 1.631│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 334.927│ 24.925│ 359.852│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 630.464│ 56.389│ 686.853│
│ 02 │Norme de hranã │ 409.414│ 36.346│ 445.760│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 84.102│ -6.441│ 77.661│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 9.534│ 371│ 9.905│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 127.414│ 26.113│ 153.527│
│ 03 │Contribuţii │ 248.374│ -11.217│ 237.157│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 126.880│ -1.562│ 125.318│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de somaj │ 9.647│ -1.384│ 8.263│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 96.341│ -4.113│ 92.228│
│ 05 │Prime de asigurare viaţã plãtite │ │ │ │
│ │de angajator pentru angajaţi │ 8.469│ -3.916│ 4.553│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6.505│ 77│ 6.582│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 532│ -319│ 213│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 890.865│ -12.702│ 878.163│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 581.914│ 4.576│ 586.490│
│ 01 │Furnituri de birou │ 6.168│ 708│ 6.876│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.892│ 256│ 3.148│
│ 03 │Incãlzit, iluminat şi forta motricã │ 160.229│ -1.073│ 159.156│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 27.287│ -2.141│ 25.146│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 108.049│ 1.605│ 109.654│
│ 06 │Piese de schimb │ 66.183│ -2.695│ 63.488│
│ 07 │Transport │ 7.070│ 40│ 7.110│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 24.159│ 12.709│ 36.868│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 173.346│ -5.131│ 168.215│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 6.531│ 298│ 6.829│
│ 02 │Reparaţii curente │ 39.637│ 1.645│ 41.282│
│ 03 │Hranã │ 60.455│ -10.633│ 49.822│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 59.336│ -10.650│ 48.686│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 1.119│ 17│ 1.136│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 8.362│ -487│ 7.875│
│ 01 │Medicamente │ 7.266│ -492│ 6.774│
│ 02 │Materiale sanitare │ 523│ 3│ 526│
│ 03 │Reactivi │ 87│ │ 87│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 486│ 2│ 488│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 94.662│ -3.025│ 91.637│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 82.158│ -3.134│ 79.024│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.931│ 29│ 1.960│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 10.573│ 80│ 10.653│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 35.499│ -3.376│ 32.123│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 8.383│ 1.703│ 10.086│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 27.116│ -5.079│ 22.037│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 5.018│ │ 5.018│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.165│ 153│ 1.318│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 50│ │ 50│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 567│ 128│ 695│
│ 14 │Protecţia muncii │ 2.047│ 79│ 2.126│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armatã │ 18.358│ 229│ 18.587│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 1.956│ -647│ 1.309│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 1.956│ -647│ 1.309│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 41.175│ -1.344│ 39.831│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 1.020│ -268│ 752│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 4.358│ -1.484│ 2.874│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 4.289│ 90│ 4.379│
│ 04 │Chirii │ 2.480│ 326│ 2.806│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 29.028│ -8│ 29.020│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 20.790│ -1.826│ 18.964│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 20.790│ -1.826│ 18.964│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 20.790│ -1.826│ 18.964│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 87.079│ 16.028│ 103.107│
│ 01 │Transferuri curente │ 87.079│ 16.028│ 103.107│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 87.079│ 16.028│ 103.107│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 88.838│ │ 88.838│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │cãtre organizaţii internaţionale) │ 88.838│ │ 88.838│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │ │ │
│ │internaţionale │ 88.838│ │ 88.838│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALĂ │ 57.034│ 7.472│ 64.506│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 57.034│ 7.472│ 64.506│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 56.446│ 7.836│ 64.282│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 588│ -364│ 224│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 255│ -25│ 230│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 255│ -25│ 230│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.156.753│ -51.612│ 1.105.141│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.156.753│ -51.612│ 1.105.141│
│ 01 │Active fixe │ 1.135.623│ -51.121│ 1.084.502│
│ 01 │Construcţii │ 59.215│ -18.969│ 40.246│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 69.822│ -774│ 69.048│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 1.002.100│ -31.378│ 970.722│
│ 30 │Alte active fixe │ 4.486│ │ 4.486│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente │ 21.130│ -491│ 20.639│
│ │activelor fixe │ 177.312│ │ 177.312│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 177.312│ │ 177.312│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 177.312│ │ 177.312│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 177.312│ │ 177.312│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 177.312│ │ 177.312│
│6001 01 │Administraţie centralã │ 275.931│ -42.285│ 233.646│
│ 02 │Apãrare naţionalã │ 4.600.181│ 25.605│ 4.625.786│
│ 03 │Ajutor militar extern │ 285.289│ -12.307│ 272.982│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apãrare │ 32.704│ -46│ 32.658│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apãrãrii │ 29.469│ 13.279│ 42.748│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 9.605.849│ 1.969.349│ 11.575.198│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.413.141│ 2.006.898│ 10.420.039│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.666.623│ 1.692.594│ 8.359.217│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.377.112│ 1.237.318│ 5.614.430│
│ 01 │Salarii de bazã │ 2.010.667│ 80.778│ 2.091.445│
│ 02 │Salarii de merit │ 59.702│ 22.233│ 81.935│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 33.460│ 10.030│ 43.490│
│ 04 │Spor de vechime │ 109.536│ 36.553│ 146.089│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 620.143│ 157.335│ 777.478│
│ 06 │Alte sporuri │ 431.324│ 192.370│ 623.694│
│ 07 │Ore suplimentare │ 27.106│ 6.645│ 33.751│
│ 08 │Fond de premii │ 315.006│ 48.135│ 363.141│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 237.259│ 17.050│ 254.309│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 204│ 82│ 286│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 32│ 6│ 38│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 21.554│ 3.710│ 25.264│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 749│ 133│ 882│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la │ │ │ │
│ │locul de muncã │ 1.259│ 522│ 1.781│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 7.049│ 1.766│ 8.815│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 502.062│ 659.970│ 1.162.032│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 1.151.683│ 200.849│ 1.352.532│
│ 02 │Norme de hranã │ 714.156│ 191.034│ 905.190│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 408.946│ 1.090│ 410.036│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de │ │ │ │
│ │salariat şi familia sa │ 44│ │ 44│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 2.662│ 1.129│ 3.791│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 25.875│ 7.596│ 33.471│
│ 03 │Contribuţii │ 471.157│ 214.427│ 685.584│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 203.010│ 121.660│ 324.670│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de somaj │ 17.090│ 12.342│ 29.432│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 236.015│ 73.653│ 309.668│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 4.589│ 3.272│ 7.861│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 10.157│ 3.445│ 13.602│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creantelor salariale │ 296│ 55│ 351│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 911.822│ 112.567│ 1.024.389│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 439.387│ 77.910│ 517.297│
│ 01 │Furnituri de birou │ 11.401│ 1.669│ 13.070│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.513│ 170│ 2.683│
│ 03 │Incãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 99.780│ 24.684│ 124.464│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 13.314│ 1.892│ 15.206│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 111.276│ 17.142│ 128.418│
│ 06 │Piese de schimb │ 27.026│ 109│ 27.135│
│ 07 │Transport │ 649│ 71│ 720│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 73.640│ 16.190│ 89.830│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 79.807│ 14.008│ 93.815│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 19.981│ 1.975│ 21.956│
│ 02 │Reparaţii curente │ 46.191│ 1.721│ 47.912│
│ 03 │Hranã │ 6.046│ 50│ 6.096│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 4.150│ 51│ 4.201│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 1.896│ -1│ 1.895│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2.547│ 63│ 2.610│
│ 01 │Medicamente │ 2.028│ 61│ 2.089│
│ 02 │Materiale sanitare │ 254│ 1│ 255│
│ 03 │Reactivi │ 202│ │ 202│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 63│ 1│ 64│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 42.092│ 29│ 42.121│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 21.511│ -4│ 21.507│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 499│ -5│ 494│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 20.082│ 38│ 20.120│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 36.392│ 3.096│ 39.488│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 19.804│ 1.295│ 21.099│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 16.588│ 1.801│ 18.389│
│ 09 │Materiale de laborator │ 1.344│ │ 1.344│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 45│ │ 45│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2.268│ 110│ 2.378│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 15.289│ 43│ 15.332│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 2.276│ 1.127│ 3.403│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.828│ 8│ 1.836│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de naturã │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armatã │ 7.706│ 1.600│ 9.306│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 3.106│ │ 3.106│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 3.106│ │ 3.106│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │dispoziţiilor legale │ 3.923│ -955│ 2.968│
│ 27 │Tichete cadou │ 50│ │ 50│
│ 28 │Ajutor public judiciar │ 80│ 920│ 1.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 104.384│ 22.965│ 127.349│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 365│ 74│ 439│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2.273│ -68│ 2.205│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 9.130│ 160│ 9.290│
│ 04 │Chirii │ 20.630│ 32│ 20.662│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 373│ │ 373│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 71.613│ 22.767│ 94.380│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 64.294│ 6.530│ 70.824│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 3.183│ -434│ 2.749│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne │ │ │ │
│ │garantate │ 3.183│ -434│ 2.749│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 46.894│ 6.132│ 53.026│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 46.894│ 6.132│ 53.026│
│ 03 │Alte dobanzi │ 14.217│ 832│ 15.049│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 14.217│ 832│ 15.049│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 673.511│ 194.009│ 867.520│
│ 01 │Transferuri curente │ 662.221│ 193.939│ 856.160│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 604.605│ 185.135│ 789.740│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 56.749│ 8.534│ 65.283│
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetul asigurãrilor sociale de stat │ 33│ 15│ 48│
│ 08 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetul asigurãrilor pentru somaj │ 1│ │ 1│
│ 10 │Transferuri privind contribuţii de │ │ │ │
│ │sãnãtate pentru persoane care executã │ │ │ │
│ │pedepse private de libertate sau arest │ │ │ │
│ │preventiv │ 833│ 255│ 1.088│
│ 02 │Transferuri de capital │ 11.290│ 70│ 11.360│
│ 08 │Aparaturã medicalã şi echipamente de │ │ │ │
│ │comunicaţii în urgenţã │ 1.350│ │ 1.350│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor │ │ │ │
│ │la spitale │ 9.940│ 70│ 10.010│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 77.473│ -1.282│ 76.191│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 73.964│ -1.282│ 72.682│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 7.162│ -1.087│ 6.075│
│ 07 │Programe comunitare │ 134│ │ 134│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 13.353│ -1.295│ 12.058│
│ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ │ │ │
│ │nerambursabile post aderare de la │ │ │ │
│ │Comunitatea Europeanã │ 5.642│ -2.921│ 2.721│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 375│ 1.100│ 1.475│
│ 30 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii │ │ │ │
│ │Schengen │ 47.298│ │ 47.298│
│ 35 │Sume aferente Fondului European pentru │ │ │ │
│ │Refugiaţi │ │ 932│ 932│
│ 36 │Sume aferente Fondului European de Returnare│ │ 664│ 664│
│ 37 │Sume aferente Fondului european de │ │ │ │
│ │integrare a resortisanţilor tãrilor terţe │ │ 1.325│ 1.325│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 3.509│ │ 3.509│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │ │ │
│ │internaţionale │ 3.509│ │ 3.509│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 3.802│ 1.980│ 5.782│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 3.802│ 1.980│ 5.782│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 3.752│ 1.980│ 5.732│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 50│ │ 50│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 15.616│ 500│ 16.116│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 995│ 50│ 1.045│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 14.621│ 450│ 15.071│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 941.031│ -45.409│ 895.622│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 941.031│ -45.409│ 895.622│
│ 01 │Active fixe │ 555.727│ 13.742│ 569.469│
│ 01 │Construcţii │ 179.575│ -986│ 178.589│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 298.799│ 6.200│ 304.999│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 64.372│ 8.420│ 72.792│
│ 30 │Alte active fixe │ 12.981│ 108│ 13.089│
│ 02 │Stocuri │ 125│ │ 125│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 125│ │ 125│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 48.461│ 265│ 48.726│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 251.677│ 7.860│ 259.537│
│ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ 300│ │ 300│
│ │ │ │ │ │
│ 03 │Imprumuturi pentru instituţii şi servicii │ │ │ │
│ │publice sau activitãţi finanţate integral │ │ │ │
│ │din venituri proprii │ 300│ │ 300│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 251.377│ 7.860│ 259.237│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 246.691│ 7.860│ 254.551│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 246.691│ 7.860│ 254.551│
│ 02 │Rambursãri de credite interne │ 4.686│ │ 4.686│
│ 01 │Rambursãri de credite interne garantate │ 4.686│ │ 4.686│
│6101 01 │Administraţia centralã │ 548.045│ 146.283│ 694.328│
│ 03 │Ordine publicã │ 3.730.737│ 550.378│ 4.281.115│
│ 01 │Poliţie │ 2.039.493│ 364.956│ 2.404.449│
│ 02 │Jandarmerie │ 906.083│ 97.546│ 1.003.629│
│ 03 │Pazã şi supravegherea frontierei │ 785.161│ 87.876│ 873.037│
│ 04 │Siguranţa naţionalã │ 1.834.985│ 29.563│ 1.864.548│
│ 05 │Protecţie civilã şi protecţia contra │ │ │ │
│ │incendiilor │ 882.610│ 217.693│ 1.100.303│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 1.440.371│ 699.561│ 2.139.932│
│ 07 │Penitenciare │ 600.605│ 184.905│ 785.510│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine │ │ │ │
│ │publicã şi siguranţa naţionalã │ 200│ │ 200│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii │ │ │ │
│ │publice şi siguranţei naţionale │ 568.296│ 140.966│ 709.262│
│6501 │INVĂŢĂMÂNT │ 9.514.100│ -254.605│ 9.259.495│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.295.383│ -120.515│ 5.174.868│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 667.816│ 15.128│ 682.944│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 491.328│ 9.755│ 501.083│
│ 01 │Salarii de bazã │ 201.497│ -80│ 201.417│
│ 02 │Salarii de merit │ 10.458│ 2.327│ 12.785│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 12.080│ 392│ 12.472│
│ 04 │Spor de vechime │ 40.367│ 342│ 40.709│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 14.659│ 4.920│ 19.579│
│ 06 │Alte sporuri │ 21.499│ 1.994│ 23.493│
│ 07 │Ore suplimentare │ 6.095│ 2.022│ 8.117│
│ 08 │Fond de premii │ 28.412│ 1.361│ 29.773│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 3.533│ 1.115│ 4.648│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 3.680│ 1.000│ 4.680│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 108.732│ -16.704│ 92.028│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 35│ 1.990│ 2.025│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 9.437│ -63│ 9.374│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 342│ -25│ 317│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la │ │ │ │
│ │locul de muncã │ 5│ │ 5│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 121│ 5│ 126│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 30.376│ 9.159│ 39.535│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 36.553│ 1.414│ 37.967│
│ 02 │Norme de hranã │ 26.612│ 1.662│ 28.274│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 5.899│ -96│ 5.803│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de │ │ │ │
│ │salariat şi familia sa │ 149│ │ 149│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 515│ 7│ 522│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 3.378│ -159│ 3.219│
│ 03 │Contribuţii │ 126.643│ 1.609│ 128.252│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 77.261│ -3.035│ 74.226│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de somaj │ 7.544│ -31│ 7.513│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 36.043│ 618│ 36.661│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 1.406│ 4.000│ 5.406│
│ 05 │Prime de asigurare viaţã plãtite de │ │ │ │
│ │angajator pentru angajaţi │ 1│ │ 1│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3.508│ 70│ 3.578│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 880│ -13│ 867│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 580.012│ 115.771│ 695.783│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 141.476│ 81.448│ 222.924│
│ 01 │Furnituri de birou │ 8.879│ -1.008│ 7.871│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 3.728│ -962│ 2.766│
│ 03 │Incãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 52.001│ 469│ 52.470│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 10.450│ -2.745│ 7.705│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 6.970│ -11│ 6.959│
│ 06 │Piese de schimb │ 3.466│ -154│ 3.312│
│ 07 │Transport │ 57│ 11│ 68│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 11.452│ 177│ 11.629│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 28.358│ -1.949│ 26.409│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 16.115│ 87.620│ 103.735│
│ 02 │Reparaţii curente │ 16.792│ -1.079│ 15.713│
│ 03 │Hranã │ 20.574│ 672│ 21.246│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 20.574│ 672│ 21.246│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 1.005│ -14│ 991│
│ 01 │Medicamente │ 809│ -14│ 795│
│ 02 │Materiale sanitare │ 142│ │ 142│
│ 03 │Reactivi │ 19│ │ 19│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 35│ │ 35│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor dc inventar │ 243.934│ 27.970│ 271.904│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 9.276│ 862│ 10.138│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.755│ 69│ 1.824│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 232.903│ 27.039│ 259.942│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 9.837│ 1.558│ 11.395│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 8.239│ 1.052│ 9.291│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.598│ 506│ 2.104│
│ 09 │Materiale de laborator │ 22│ │ 22│
│ 10 │Cereetare- dezvoltare │ 12│ │ 12│
│ 11 │Cârti, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 43.330│ -9.991│ 33.339│
│ 12 │Consultanta si expertiza │ 4.994│ 20│ 5.014│
│ 13 │Pregãtire profesionala │ 49.187│ -9.832│ 39.355│
│ 14 │Protecţia muncii │ 370│ 43│ 413│
│ 15 │Muniţie, furnituti si armament de natura │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armata │ 9│ 200│ 209│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 12│ │ 12│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 225│ │ 225│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 225│ │ 225│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │dispoziţiilor legale │ 3│ │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 44.918│ 24.770│ 69.688│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 44│ 62│ 106│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 235│ 60│ 295│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 856│ -134│ 722│
│ 04 │Chirii │ 2.213│ 120│ 2.333│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/ Tondul conducãtorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 11│ 4│ 15│
│ 09 │Excutarea silita a creanţelor buget │ 89│ │ 89│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 41.470│ 24.658│ 66.128│
│ 30 │TITLUL III DOBĂNZI │ 55.928│ │ 55.928│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 42.211│ │ 42.211│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 42.211│ │ 42.211│
│ 03 │Alte dobânzi │ 13.717│ │ 13.717│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 13.717│ │ 13.717│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.036.948│ -210.552│ 2.826.396│
│ 01 │Transferuri curente │ 2.226.948│ -220.552│ 2.006.396│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 279.681│ -25.825│ 253.856│
│ 02 │Finanţarea de buzã a învãţãmântului │ │ │ │
│ │superior │ 1.947.266│ -194.727│ 1.752.539│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 1│ │ 1│
│ 02 │Transferuri de capital │ 810.000│ 10.000│ 820.000│
│ 15 │Finanţarea cheltuielilor de capital ale │ │ │ │
│ │unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar │ 810.000│ 10.000│ 820.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 37.191│ -25.162│ 12.029│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 36.926│ -25.162│ 11.764│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 6.400│ -937│ 5.463│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 5.310│ │ 5.310│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 25.216│ -24.225│ 991│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 265│ │ 265│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │ │ │
│ │internaţionale │ 265│ │ 265│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 378.168│ -11.700│ 366.468│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 378.168│ -11.700│ 366.468│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 87.765│ 1.025│ 88.790│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 275.703│ -12.725│ 262.978│
│ 03 │Tichete de creşã │ 1.650│ │ 1.650│
│ 04 │Tichete cadou acordate pentru cheltuieli │ │ │ │
│ │sociale │ 13.050│ │ 13.050│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 539.320│ -4.000│ 535.320│
│ 01 │Burse │ 527.086│ -4.000│ 523.086│
│ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului │ │ │ │
│ │neclerical │ 1.470│ │ 1.470│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 234│ │ 234│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 4.280│ │ 4.280│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social │ │ │ │
│ │cultural │ 6.250│ │ 6.250│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.178.164│ -138.090│ 4.040.074│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.178.164│ -138.090│ 4.040.074│
│ 01 │Active fixe │ 3.527.230│ 356.799│ 3.884.029│
│ 01 │Construcţii │ 2.226.580│ -3.116│ 2.223.464│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 243.994│ 7.084│ 251.078│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 926.473│ 482.844│ 1.409.317│
│ 30 │Alte active fixe │ 130.183│ -130.013│ 170│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 650.734│ -494.889│ 155.845│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 40.553│ 4.000│ 44.553│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 40.553│ 4.000│ 44.553│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 40.553│ 4.000│ 44.553│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 40.553│ 4.000│ 44.553│
│6501 01 │Administraţie centralã │ 23.132│ 10.595│ 33.727│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 1.494.296│ 45.436│ 1.539.732│
│ 03 │Invãţãmânt preşcolar şi primar │ 3.611│ 133│ 3.744│
│ 01 │Invãţãmânt preşcolar │ 3.611│ 133│ 3.744│
│ 04 │Invãţãmânt secundar │ 1.555.255│ 416.243│ 1.971.498│
│ 01 │Invãţãmânt secundar inferior │ 469.463│ 128.906│ 598.369│
│ 02 │Invãţãmânt secundar superior │ 982.935│ 259.094│ 1.242.029│
│ 03 │Invãţãmânt profesional │ 102.857│ 28.243│ 131.100│
│ 05 │Invãţãmânt postliceal │ 44.939│ 8.769│ 53.708│
│ 06 │Invãţãmânt superior │ 4.927.186│-1.019.640│ 3.907.546│
│ 01 │Invãţãmânt universitar │ 4.326.302│ -790.716│ 3.535.586│
│ 02 │Invãţãmânt postuniversitar │ 600.884│ -228.924│ 371.960│
│ 07 │Invãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 119.887│ -71.534│ 48.353│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │
│ │calificare şi recalificare │ 5.978│ -355│ 5.623│
│ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi │ │ │ │
│ │pedagogice │ 113.909│ -71.179│ 42.730│
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 814.794│ 194.203│ 1.008.997│
│ 04 │Cãmine şi cantine pentru studenţi │ 192.728│ -19.273│ 173.455│
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 622.066│ 213.476│ 835.542│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învãţãmânt │ 75│ -1│ 74│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 530.925│ 161.191│ 692.116│
│6601 │SĂNĂTATE │ 2.496.842│ 2.830│ 2.499.672│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.177.710│ 1.513│ 2.179.223│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 282.203│ 301│ 282.504│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 218.847│ 194│ 219.041│
│ 01 │Salarii de bazã │ 122.354│ 4│ 122.358│
│ 02 │Salarii de merit │ 3.481│ 3│ 3.484│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.985│ 2│ 3.987│
│ 04 │Spor de vechime │ 21.149│ -25│ 21.124│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 17.397│ -36│ 17.361│
│ 06 │Alte sporuri │ 5.809│ 22│ 5.831│
│ 07 │Ore suplimentare │ 5.335│ -20│ 5.315│
│ 08 │Fond de premii │ 18.939│ 224│ 19.163│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 12.227│ │ 12.227│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 1.498│ │ 1.498│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 3.815│ │ 3.815│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 679│ │ 679│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 12│ │ 12│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 44│ │ 44│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.123│ 20│ 2.143│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 1.650│ 107│ 1.757│
│ 01 │Tichete de masa │ 576│ │ 576│
│ 02 │Norme de hranã │ 922│ 109│ 1.031│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 97│ │ 97│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 55│ -2│ 53│
│ 03 │Contribuţii │ 61.706│ │ 61.706│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 41.885│ │ 41.885│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de somaj │ 3.867│ │ 3.867│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 12.059│ 1│ 12.060│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 1.552│ │ 1.552│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.083│ 1│ 2.084│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creditelor salariale │ 260│ -2│ 258│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 345.130│ -93.838│ 251.292│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 57.105│ -1.354│ 55.751│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.218│ 4│ 3.222│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 1.249│ -95│ 1.154│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 10.459│ -223│ 10.236│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 1.614│ -27│ 1.587│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.781│ -50│ 3.731│
│ 06 │Piese de schimb │ 1.048│ 30│ 1.078│
│ 07 │Transport │ 13│ │ 13│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 5.080│ -2│ 5.078│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 11.466│ -1.016│ 10.450│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 19.177│ 25│ 19.202│
│ 02 │Reparaţii curente │ 7.523│ │ 7.523│
│ 03 │Hranã │ 11.178│ -792│ 10.386│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 11.114│ -792│ 10.322│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 64│ │ 64│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 218.490│ -79.305│ 139.185│
│ 01 │Medicamente │ 160.440│ -79.665│ 80.775│
│ 02 │Materiale sanitare │ 16.506│ 160│ 16.666│
│ 03 │Reactivi │ 40.794│ 200│ 40.994│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 750│ │ 750│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 7.307│ -3│ 7.304│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 73│ 17│ 90│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 14│ │ 14│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 7.220│ -20│ 7.200│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 3.355│ 4│ 3.359│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.606│ 4│ 2.610│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 749│ │ 749│
│ 09 │Materiale de laborator │ 4.246│ -582│ 3.664│
│ 11 │Cãrţi, publicãţii şi materiale documentare │ 813│ -98│ 715│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 393│ 320│ 713│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.402│ -6│ 1.396│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.142│ -702│ 440│
│ 16 │Studii si cercetãri │ 25│ -20│ 5│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 831│ │ 831│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 831│ │ 831│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extra judiciare │ │ │ │
│ │derivate din acţiuni în prezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │dispoziţiilor legale │ 5│ │ 5│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 31.301│ -11.300│ 20.001│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ │ 18│ 18│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 55│ │ 55│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 15│ │ 15│
│ 04 │Chirii │ 390│ │ 390│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 30.841│ -11.318│ 19.523│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 36.132│ │ 36.132│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 36.132│ │ 36.132│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 36.132│ │ 36.132│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.507.564│ 93.550│ 1.601.114│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.087.102│ 111.443│ 1.198.545│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 44.855│ 1.245│ 46.100│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 769.629│ 73.711│ 843.340│
│ 11 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de │ │ │ │
│ │asigurãri sociale de sãnãtate │ 167.225│ 49.556│ 216.781│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 82.393│ -13.069│ 69.324│
│ 38 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru finanţarea │ │ │ │
│ │unitãţilor asistenţã tehnico-medicalã │ 23.000│ │ 23.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 420.462│ -17.893│ 402.569│
│ 08 │Aparaturã medicalã şi echipamente de │ │ │ │
│ │comunicaţii în urgenţã │ 86.988│ 14.826│ 101.814│
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la │ │ │ │
│ │spitale │ 121.591│ 10.000│ 131.591│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor │ │ │ │
│ │la spitale │ 195.583│ -42.419│ 153.164│
│ 17 │Transferuri de la bugetul de stat │ │ │ │
│ │cãtre bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │finanţarea investiţiilor la spitale │ 16.300│ -300│ 16.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.574│ 1.500│ 8.074│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 4.574│ 1.500│ 6.074│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 1.181│ │ 1.181│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 2.193│ 1.500│ 3.693│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 1.200│ │ 1.200│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 2.000│ │ 2.000│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │ │ │
│ │internaţionale │ 2.000│ │ 2.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 107│ │ 107│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 107│ │ 107│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 107│ │ 107│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 158.010│ 1.216│ 159.226│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 158.010│ 1.216│ 159.226│
│ 01 │Active fixe │ 126.929│ 4.324│ 131.253│
│ 01 │Construcţii │ 104.254│ 1.648│ 105.902│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 21.682│ 700│ 22.382│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 765│ 2.002│ 2.767│
│ 30 │Alte active fixe │ 228│ -26│ 202│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │
│ │fixe │ 1.714│ -171│ 1.543│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 161.122│ 101│ 161.223│
│ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ │ 101│ 101│
│ 03 │Imprumuturi pentru instituţii şi servicii │ │ │ │
│ │publice sau activitãţi finanţate integral │ │ │ │
│ │din venituri proprii │ │ 101│ 101│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 161.122│ │ 161.122│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 161.122│ │ 161.122│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 161.122│ │ 161.122│
│6601 01 │Administraţia centralã │ 26.013│ │ 26.013│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 243.920│ │ 243.920│
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 9.678│ 100│ 9.778│
│ 05 │Asintenţã medicalã în centre medicale │ │ │ │
│ │multifuncţionale │ 9.678│ 100│ 9.778 │
│ 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare │ │ │ │
│ │cu paturi │ 56.022│ 3.572│ 59.594│
│ 01 │Spitale generale │ 56.022│ 3.572│ 59.594│
│ 08 │Servicii de sãnãtate publicã │ 133.255│ │ 133.255│
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzionalã │ 129.559│ │ 129.559│
│ 10 │Cercetare aplicativã şi dezvoltare │ │ │ │
│ │experimentalã în sãnãtate │ 6.752│ 120│ 6.872│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii │ 1.891.643│ -962│ 1.890.681│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 1.891.643│ -962│ 1.890.681│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.893.191│ 186.916│ 2.080.107│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.731.417│ 210.220│ 1.941.637│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 55.142│ 2.897│ 58.039│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 43.944│ 2.281│ 46.225│
│ 01 │Salarii de bazã │ 25.916│ 2.411│ 28.327│
│ 02 │Salarii de merit │ 410│ │ 410│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.059│ │ 1.059│
│ 04 │Spor de vechime │ 3.397│ -56│ 3.341│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 375│ 98│ 473│
│ 06 │Alte sporuri │ 2.790│ -68│ 2.722│
│ 07 │Ore suplimentare │ 1.272│ │ 1.272│
│ 08 │Fond de premii │ 1.532│ │ 1.532│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 3.255│ │ 3.255│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 103│ │ 103│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 5│ -2│ 3│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 1.112│ 2│ 1.114│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 661│ 55│ 716│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 3│ │ 3│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 15│ │ 15│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.039│ -159│ 1.880│
│ 03 │Contribuţii │ 11.198│ 616│ 11.814│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 7.538│ 475│ 8.013│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de somaj │ 637│ -4│ 633│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 2.411│ 130│ 2.541│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 236│ 3│ 239│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 341│ 12│ 353│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creditelor salariale │ 35│ │ 35│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 340.347│ 84.484│ 424.831│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 278.443│ 61.501│ 339.944│
│ 01 │Furnituri de birou │ 1.000│ │ 1.000│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 199│ │ 199│
│ 03 │Incãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 2.557│ 200│ 2.757│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 391│ │ 391│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 805│ │ 805│
│ 06 │Piese de schimb │ 109│ │ 109│
│ 07 │Transport │ 22│ │ 22│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 1.701│ 150│ 1.851│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 262.841│ 61.000│ 323.841│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 8.818│ 151│ 8.969│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.467│ │ 1.467│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 22│ │ 22│
│ 02 │Materiale sanitare │ 22│ │ 22│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.088│ -10│ 2.078│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 1│ │ 1│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.087│ -10│ 2.077│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.800│ 45│ 2.845│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 821│ │ 821│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.979│ 45│ 2.024│
│ 09 │Materiale de laborator │ 11│ │ 11│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 653│ 200│ 853│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 107│ │ 107│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 681│ │ 681│
│ 14 │Protecţia muncii │ 71│ 28│ 99│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │dispoziţiilor legale │ 256│ │ 256│
│ 27 │Tichete cadou │ 1│ │ 1│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 53.747│ 22.720│ 76.467│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 30│ │ 30│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 431│ 210│ 641│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 1.666│ │ 1.666│
│ 04 │Chirii │ 5.686│ 2.050│ 7.736│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ 214│ │ 214│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 3│ │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 45.717│ 20.460│ 66.177│
│ 30 │TITLUL III DOBĂNZI │ 6.101│ │ 6.101│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 6.101│ │ 6.101│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 6.101│ │ 6.101│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 653.612│ 29.477│ 683.089│
│ 01 │Transferuri curente │ 635.550│ 21.577│ 657.127│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 635.550│ 21.577│ 657.127│
│ 02 │Transferuri de capital │ 18.062│ 7.900│ 25.962│
│ 16 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetele locale din Fondul National de │ │ │ │
│ │Dezvoltare │ 4.592│ │ 4.592│
│ 18 │Transferuri de la bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru finalizarea │ │ │ │
│ │lucrãrilor de construcţie a aşezãmintelor │ │ │ │
│ │culturale şi pentru unitãţi de culturã │ 13.470│ 7.900│ 21.370│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 74.831│ -598│ 74.233│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 73.474│ -600│ 72.874│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │ │ │
│ │Comitetului Olimpic Roman │ 52.859│ │ 52.859│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 3.280│ -1.000│ 2.280│
│ 07 │Programe comunitare │ 2.642│ │ 2.642│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 1.148│ │ 1.148│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 13.545│ 400│ 13.945│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 1.357│ 2│ 1.359│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │ │ │
│ │internaţionale │ 1.357│ 2│ 1.359│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 494│ │ 494│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 494│ │ 494│
│ 04 │Tichete cadou acordate pentru cheltuieli │ │ │ │
│ │sociale │ 494│ │ 494│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 600.890│ 93.960│ 694.850│
│ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor │ │ │ │
│ │aparţinând minoritãţilor naţionale altele │ │ │ │
│ │decât cele care primesc subvenţii de la │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ 65.660│ │ 65.660│
│ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte │ │ │ │
│ │interetnice şi combatere a intoleranţei │ 4.000│ │ 4.000│
│ 07 │Sprijinirea activitãţii românilor de │ │ │ │
│ │pretutindeni şi a organizaţiilor │ │ │ │
│ │reprezentative ale acestora │ 10.000│ 2.000│ 12.000│
│ 08 │Programe pentru tineret │ 7.425│ 600│ 8.025│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 900│ │ 900│
│ 12 │Susţinerea cultelor │ 200.612│ 79.260│ 279.872│
│ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │Bisericii Ortodoxe Române din afara │ │ │ │
│ │graniţelor │ 3.277│ 2.400│ 5.677│
│ 14 │Contribuţia statului la salarizarea │ │ │ │
│ │personalului de cult │ 168.123│ 7.600│ 175.723│
│ 16 │Proiecte de comunicare, informare publicã │ │ │ │
│ │şi promovarea imaginii şi intereselor │ │ │ │
│ │româneşti peste hotare │ 52.199│ │ 52.199│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 12.110│ 2.100│ 14.210│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor │ │ │ │
│ │sportive realizate de structurile │ │ │ │
│ │sportive de drept privat │ 73.732│ │ 73.732│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi │ │ │ │
│ │social cultural │ 300│ │ 300│
│ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului │ │ │ │
│ │Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei │ │ │ │
│ │Sighet │ 1.200│ │ 1.200│
│ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul │ │ │ │
│ │Revoluţiei - Decembrie 1989 din │ │ │ │
│ │Municipiul Timişoara │ 532│ │ 532│
│ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu │ │ │ │
│ │de la Muntele Athos │ 820│ │ 820│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 161.099│ -23.304│ 137.795│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 161.099│ -23.304│ 137.795│
│ 01 │Active fixe │ 159.349│ -23.054│ 136.295│
│ 01 │Construcţii │ 69.964│ -19.700│ 50.264│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 67.314│ 4.147│ 71.461│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 19.326│ -7.556│ 11.770│
│ 30 │Alte active fixe │ 2.745│ 55│ 2.800│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │
│ │fixe │ 1.750│ -250│ 1.500│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 675│ │ 675│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 675│ │ 675│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 675│ │ 675│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 675│ │ 675│
│6701 01 │Administraţie centrala │ 42.942│ 278│ 43.220│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 33.300│ │ 33.300│
│ 03 │Servicii culturale │ 326.469│ 15.365│ 341.834│
│ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 14.200│ │ 14.200│
│ 03 │Muzee │ 86.920│ 8.432│ 95.352│
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi │ │ │ │
│ │concerte │ 166.063│ 14.491│ 180.554│
│ 11 │Edituri │ 2.386│ 42│ 2.428│
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor │ │ │ │
│ │istorice │ 47.600│ -7.600│ 40.000│
│ 14 │Centre culturale │ 8.000│ │ 8.000│
│ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte │ │ │ │
│ │şi de publicaţii culturale │ 1.300│ │ 1.300│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 337.487│ 17.593│ 355.080│
│ 01 │Sport │ 320.122│ 16.993│ 337.115│
│ 02 │Tineret │ 17.365│ 600│ 17.965│
│ 06 │Servicii religioase │ 372.832│ 89.260│ 462.092│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, │ │ │ │
│ │recreerii şi religiei │ 780.161│ 64.420│ 844.581│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 15.409.792│ 1.606.517│ 17.016.309│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.370.942│ 1.614.230│ 16.985.172│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100.416│ 5.539│ 105.955│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 80.072│ 4.535│ 84.607│
│ 01 │Salarii de bazã │ 46.038│ │ 46.038│
│ 02 │Salarii de merit │ 1.366│ │ 1.366│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 2.183│ 190│ 2.373│
│ 04 │Spor de vechime │ 6.789│ 570│ 7.359│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 206│ │ 206│
│ 06 │Alte sporuri │ 1.449│ 60│ 1.509│
│ 07 │Ore suplimentare │ 2.369│ 200│ 2.569│
│ 08 │Fond de premii │ 7.315│ │ 7.315│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 3.150│ 950│ 4.100│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 24│ │ 24│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 100│ │ 100│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 2.221│ 300│ 2.521│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 965│ │ 965│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 8│ │ 8│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la │ │ │ │
│ │locul de muncã │ 7│ │ 7│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 5.882│ 2.265│ 8.147│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 249│ 30│ 279│
│ 02 │Norme de hranã │ 117│ │ 117│
│ 04 │Locuinta de serviciu folositã de │ │ │ │
│ │salariat şi familia sa │ 117│ 30│ 147│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 15│ │ 15│
│ 03 │Contribuţii │ 20.095│ 974│ 21.069│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 14.355│ 482│ 14.837│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de somaj │ 795│ 20│ 815│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 4.072│ 152│ 4.224│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 315│ │ 315│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 515│ 320│ 835│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creditelor salariale │ 43│ │ 43│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 186.151│ 40.627│ 226.778│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 18.318│ 127│ 18.445│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.260│ 1│ 2.261│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 141│ 1│ 142│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 3.182│ 16│ 3.198│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 409│ │ 409│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.650│ │ 1.650│
│ 06 │Piese de schimb │ 375│ │ 375│
│ 07 │Transport │ 107│ 28│ 135│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio,tv, internet │ 3.874│ 66│ 3.940│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 644│ 2│ 646│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 5.676│ 13│ 5.689│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.840│ -1.947│ 893│
│ 03 │Hranã │ │ 5│ 5│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ │ 5│ 5│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 76│ 3│ 79│
│ 01 │Medicamente │ 45│ 3│ 48│
│ 02 │Materiale sanitare │ 17│ │ 17│
│ 03 │Reactivi │ 6│ │ 6│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 8│ │ 8│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.994│ 10│ 3.004│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 12│ │ 12│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 19│ 4│ 23│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.963│ 6│ 2.969│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 3.321│ │ 3.321│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 1.368│ │ 1.368│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.953│ │ 1.953│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 276│ │ 276│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 366│ 7│ 373│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.480│ │ 1.480│
│ 14 │Protecţia muncii │ 81│ │ 81│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 460│ │ 460│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 200│ │ 200│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 200│ │ 200│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │dispoziţiilor legale │ 210│ │ 210│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 155.529│ 42.422│ 197.951│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 200│ │ 200│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 143│ │ 143│
│ 03 │Prime de asigurare non-viata │ 290│ 200│ 490│
│ 04 │Chirii │ 4.340│ 2.000│ 6.340│
│ 06 │Prestari servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ 136.202│ 40.222│ 176.424│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 32│ │ 32│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 154│ │ 154│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 14.168│ │ 14.168│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.414│ │ 6.414│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 6.414│ │ 6.414│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 6.414│ │ 6.414│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.203.244│ 183.130│ 2.386.374│
│ 01 │Transferuri curente │ 2.203.244│ 183.130│ 2.386.374│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 14.234│ │ 14.234│
│ 04 │Finanţarea drepturilor acordate │ │ │ │
│ │persoanelor cu handicap │ 1.411.000│ 160.000│ 1.571.000│
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetul asigurãrilor sociale de stat │ 13.280│ │ 13.280│
│ 26 │Transferuri privind contribuţia de │ │ │ │
│ │asigurãri de sãnãtate pentru persoa- │ │ │ │
│ │nele aflate in concediu pentru │ │ │ │
│ │creşterea copilului │ 121.310│ 23.130│ 144.440│
│ 36 │Sprijin financiar la constituirea │ │ │ │
│ │familiei │ 77.220│ │ 77.220│
│ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului │ │ │ │
│ │pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, │ │ │ │
│ │cãrbuni, combustibili petrolieri │ 532.000│ │ 532.000│
│ 40 │Transferuri pentru acordarea │ │ │ │
│ │trusoului pentru nou-nascuti │ 34.200│ │ 34.200│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 54.427│ │ 54.427│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 53.760│ │ 53.760│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 2.000│ │ 2.000│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 12.873│ │ 12.873│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 554│ │ 554│
│ 22 │Programe FSE │ 954│ │ 954│
│ 40 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor │ │ │ │
│ │operaţionale, altele decat Programul │ │ │ │
│ │Operaţional Asistenţã Tehnicã │ 37.379│ │ 37.379│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 667│ │ 667│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │ │ │
│ │internaţionale │ 667│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 12.797.764│ 1.384.934│ 14.182.698│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 7.834.804│ 1.158.703│ 8.993.507│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 4.962.960│ 226.231│ 5.189.191│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 4.751.209│ 228.095│ 4.979.304│
│ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 209.104│ -38│ 209.066│
│ 03 │Tichete de cresa │ 2.619│ -1.799│ 820│
│ 04 │Tichete cadou acordate pentru cheltuieli │ │ │ │
│ │sociale │ 28│ -27│ 1│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 22.526│ │ 22.526│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 22.500│ │ 22.500│
│ 17 │Despagubiri civile │ 26│ │ 26│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 31.932│ -10.953│ 20.979│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 31.932│ -10.953│ 20.979│
│ 01 │Active fixe │ 21.904│ -6.153│ 15.751│
│ 01 │Construcţii │ 5.560│ -1.310│ 4.250│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 3.210│ -350│ 2.860│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 9.760│ -3.493│ 6.267│
│ 30 │Alte active fixe │ 3.374│ -1.000│ 2.374│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │
│ │fixe │ 10.028│ -4.800│ 5.228│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 6.918│ 3.240│ 10.158│
│ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ 347│ 40│ 387│
│ 02 │Împrumuturi pentru persoane cu statut │ │ │ │
│ │de refugiat │ 347│ 40│ 387│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 6.571│ 3.200│ 9.771│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 6.571│ 3.200│ 9.771│
│ 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 6.571│ 3.200│ 9.771│
│6801 01 │Administraţie centrala │ 102.962│ │ 102.962│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 105.610│ 5.720│ 111.330│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │ 7.840.153│ 1.176.869│ 9.017.022│
│ 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi │ │ │ │
│ │invaliditãţi │ 1.464.352│ 160.000│ 1.624.352│
│ 02 │Asistentã socialã în caz de invaliditate │ 1.464.352│ 160.000│ 1.624.352│
│ 06 │Asistentã socialã pentru familie şi │ │ │ │
│ │copii │ 4.186.870│ 231.741│ 4.418.611│
│ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervã, │ │ │ │
│ │retragere sau pensionare │ 161.351│ 35.936│ 197.287│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 722│ │ 722│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.255.599│ 179│ 1.255.778│
│ 01 │Ajutor social │ 1.143.790│ │ 1.143.790│
│ 03 │Centre de primire şi cazare a │ │ │ │
│ │persoanelor solicitante a statutului │ │ │ │
│ │de refugiat │ 1.425│ 139│ 1.564│
│ 04 │Servicii sociale │ 33.997│ │ 33.997│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 76.387│ 40│ 76.427│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul │ │ │ │
│ │asigurãrilor şi asistentei sociale │ 1.566│ │ 1.566│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor │ │ │ │
│ │şi asistenţei sociale │ 290.607│ -3.928│ 286.679│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE │ │ │ │
│ │PUBLICĂ │ 1.891.310│ 99.624│ 1.990.934│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.005.108│ 87.174│ 1.092.282│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 12.296│ │ 12.296│
│ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 10.000│ │ 10.000│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 2.296│ │ 2.296│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 2.296│ │ 2.296│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 173.464│ │ 173.464│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 173.464│ │ 173.464│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 173.464│ │ 173.464│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 12.786│ │ 12.786│
│ 30 │Alte subvenţii │ 12.786│ │ 12.786│ │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 355.278│ 30.500│ 385.778│
│ 01 │Transferuri curente │ 29.602│ 4.000│ 33.602│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 1.102│ │ 1.102│
│ 13 │Transferuri pentru lucrãrile de cadastru │ │ │ │
│ │imobiliar │ 5.500│ 2.000│ 7.500│
│ 32 │Reabilitarea termicã a clãdirilor │ │ │ │
│ │de locuit │ 23.000│ 2.000│ 25.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 325.676│ 26.500│ 352.176│
│ 03 │Subprogramul privind pietruirea, reabilita- │ │ │ │
│ │rea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumuri-│ │ │ │
│ │lor de interes local clasate │ 126.232│ 18.000│ 144.232│
│ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe │ │ │ │
│ │şi sãli de sport │ 97.700│ 2.000│ 99.700│
│ 05 │Finanţarea elaborãrii şi/sau actualizãrii │ │ │ │
│ │planurilor urbanistice generale şi a │ │ │ │
│ │regulamentelor locale de urbanism │ 3.700│ 500│ 4.200│
│ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea │ │ │ │
│ │riscului seismic al construcţiilor │ │ │ │
│ │existente cu destinaţie de locuinţã │ 9.500│ -1.000│ 8.500│
│ 20 │Subprogramul privind alimentarea cu apã a │ │ │ │
│ │satelor │ 88.544│ 7.000│ 95.544│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 451.284│ 56.674│ 507.958│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 451.284│ 56.674│ 507.958│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 39.492│ -3.522│ 35.970│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 355.512│ 60.256│ 415.768│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 53.580│ -60│ 53.520│
│ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de │ │ │ │
│ │locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi │ │ │ │
│ │extinderea locuinţelor existente │ 2.700│ │ 2.700│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 630.536│ 12.450│ 642.986│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 630.536│ 12.450│ 642.986│
│ 01 │Active fixe │ 630.536│ 12.450│ 642.986│
│ 01 │Construcţii │ 630.036│ 12.450│ 642.486│
│ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ 500│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 255.666│ │ 255.666│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 255.666│ │ 255.666│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 255.666│ │ 255.666│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 255.666│ │ 255.666│
│7001 03 │Locuinţe │ 752.437│ 63.256│ 815.693│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 752.437│ 63.256│ 815.693│
│ 05 │Alimentare cu apa şi amenajãri hidro- │ │ │ │
│ │tehnice │ 534.684│ 14.000│ 548.684│
│ 02 │Amenajãri hidrotehnice │ 534.684│ 14.000│ 548.684│
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, │ │ │ │
│ │serviciilor şi dezvoltãrii comunale │ 604.189│ 22.368│ 626.557│
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 474.584│ 17.683│ 492.267│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 412.948│ 17.683│ 430.631│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.626│ 7.683│ 153.309│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 113.244│ 6.600│ 119.844│
│ 01 │Salarii de bazã │ 66.096│ │ 66.096│
│ 02 │Salarii de merit │ 2.562│ │ 2.562│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.215│ │ 3.215│
│ 04 │Spor de vechime │ 10.983│ 1.200│ 12.183│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 2.120│ 200│ 2.320│
│ 06 │Alte sporuri │ 1.829│ 200│ 2.029│
│ 07 │Ore suplimentare │ 2.562│ │ 2.562│
│ 08 │Fond de premii │ 12.294│ │ 12.294│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 9.403│ 5.000│ 14.403│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 523│ │ 523│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.096│ │ 1.096│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 5│ │ 5│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 556│ │ 556│
│ 03 │Contribuţii │ 32.382│ 1.083│ 33.465│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 21.948│ 1.083│ 23.031│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.986│ │ 1.986│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 6.646│ │ 6.646│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │ │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 560│ │ 560│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 960│ │ 960│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 282│ │ 282│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 81.126│ │ 81.126│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 43.710│ │ 43.710│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.749│ │ 2.749│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 254│ │ 254│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 5.268│ │ 5.268│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 480│ │ 480│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 4.301│ │ 4.301│
│ 06 │Piese de schimb │ 695│ │ 695│
│ 07 │Transport │ 59│ │ 59│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3.569│ │ 3.569│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 20.947│ │ 20.947│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │
│ │şi funcţionare │ 5.388│ │ 5.388│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.907│ │ 1.907│
│ 03 │Hrana │ 70│ │ 70│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 70│ │ 70│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 40│ │ 40│
│ 03 │Reactivi │ 40│ │ 40│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3.492│ │ 3.492│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 403│ │ 403│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.089│ │ 3.089│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 5.142│ │ 5.142│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.605│ │ 2.605│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 2.537│ │ 2.537│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 10.300│ │ 10.300│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 551│ │ 551│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 53│ │ 53│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 2.240│ │ 2.240│
│ 14 │Protecţia muncii │ 372│ │ 372│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 300│ │ 300│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 610│ │ 610│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 610│ │ 610│
│ 26 │Asistenţa tehnicã în cadrul programelor │ │ │ │
│ │operaţionale │ 3.866│ │ 3.866│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 8.473│ │ 8.473│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 2.051│ │ 2.051│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 548│ │ 548│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 873│ │ 873│
│ 04 │Chirii │ 2.810│ │ 2.810│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 22│ │ 22│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 30│ │ 30│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.139│ │ 2.139│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.000│ │ 6.000│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 6.000│ │ 6.000│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contrac-│ │ │ │
│ │tate de ordonatorii de credite │ 6.000│ │ 6.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 116.568│ 10.000│ 126.568│
│ 01 │Transferuri curente │ 4.000│ │ 4.000│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 4.000│ │ 4.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 112.568│ 10.000│ 122.568│
│ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodãrire│ │ │ │
│ │a apelor │ 112.568│ 10.000│ 122.568│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 63.578│ │ 63.578│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 58.140│ │ 58.140│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 10.575│ │ 10.575│
│ 07 │Programe comunitare │ 6.000│ │ 6.000│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare│ │ │ │
│ │nerambursabilã │ 25.148│ │ 25.148│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 2.675│ │ 2.675│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 500│ │ 500│
│ 40 │Asistenţa tehnicã în cadrul programelor │ │ │ │
│ │operaţionale, altele decât Programul │ │ │ │
│ │Operaţional Asitenţa Tehnicã │ 13.242│ │ 13.242│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 5.438│ │ 5.438│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │ │ │
│ │internaţionale │ 5.438│ │ 5.438│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│ │ 50│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 50│ │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 61.636│ │ 61.636│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 61.636│ │ 61.636│
│ 01 │Active fixe │ 54.096│ │ 54.096│
│ 01 │Construcţii │ 27.131│ │ 27.131│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 3.780│ │ 3.780│
│ 03 │Mobilier, aparatura biroticã şi alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 13.815│ │ 13.815│
│ 30 │Alte active fixe │ 9.370│ │ 9.370│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 7.540│ │ 7.540│
│7401 01 │Administraţie centralã │ 115.300│ 7.263│ 122.563│
│ 03 │Reducerea şi controlul poluãrii │ 348.684│ 10.420│ 359.104│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare in domeniul │ │ │ │
│ │mediului │ 10.600│ │ 10.600│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, │ │ │ │
│ │COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.549.533│ 24.409│ 1.573.942│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.253.920│ 24.269│ 1.278.189│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 75.493│ 14.836│ 90.329│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 59.112│ 11.518│ 70.630│
│ 01 │Salarii de bazã │ 32.311│ 8.050│ 40.361│
│ 02 │Salarii de merit │ 631│ 90│ 721│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.330│ 180│ 1.510│
│ 04 │Spor de vechime │ 5.784│ 333│ 6.117│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 4.119│ 855│ 4.974│
│ 06 │Alte sporuri │ 2.836│ 185│ 3.021│
│ 07 │Ore suplimentare │ 751│ 475│ 1.226│
│ 08 │Fond de premii │ 3.426│ 29│ 3.455│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 5.043│ 1.218│ 6.261│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 877│ 53│ 930│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.467│ │ 1.467│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 90│ │ 90│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 447│ 50│ 497│
│ 03 │Contribuţii │ 16.381│ 3.318│ 19.699│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 11.178│ 2.438│ 13.616│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 894│ 121│ 1.015│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 3.346│ 603│ 3.949│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │ │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 362│ 53│ 415│
│ 05 │Prime de asigurare viaţã plãtite de │ │ │ │
│ │angajator pentru angajaţi │ 35│ │ 35│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 487│ 103│ 590│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 79│ │ 79│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 114.038│ 6.860│ 120.898│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 26.825│ 4.253│ 31.078│
│ 01 │Furnituri de birou │ 723│ │ 723│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 214│ │ 214│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 3.587│ 420│ 4.007│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 406│ 310│ 716│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.945│ │ 1.945│
│ 06 │Piese de schimb │ 500│ │ 500│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3.036│ 830│ 3.866│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 3.596│ 529│ 4.125│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │
│ │şi funcţionare │ 12.818│ 2.164│ 14.982│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.405│ │ 2.405│
│ 03 │Hrana │ 5│ │ 5│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 5│ │ 5│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 6│ │ 6│
│ 01 │Medicamente │ 5│ │ 5│
│ 02 │Materiale sanitare │ 1│ │ 1│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 658│ │ 658│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 45│ │ 45│
│ 03 │Lenjerii şi accesorii de pat │ 11│ │ 11│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 602│ │ 602│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.297│ │ 2.297│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 557│ │ 557│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.740│ │ 1.740│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 211│ │ 211│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 510│ │ 510│
│ 14 │Protecţia muncii │ 277│ │ 277│
│ 21 │Meteorologie │ 52.717│ │ 52.717│
│ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi │ │ │ │
│ │îngheţurilor │ 10.605│ │ 10.605│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 11│ │ 11│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 11│ │ 11│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit dispoziţiilor│ │ │ │
│ │legale │ │ 1│ 1│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 17.511│ 2.606│ 20.117│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 72│ │ 72│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 181│ │ 181│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 143│ │ 143│
│ 04 │Chirii │ 2.597│ 1.606│ 4.203│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 4│ │ 4│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 14.514│ 1.000│ 15.514│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.341│ -500│ 3.841│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 4.341│ -500│ 3.841│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contrac-│ │ │ │
│ │tate de ordonatorii de credite │ 4.341│ -500│ 3.841│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 265.950│ -2.500│ 263.450│
│ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri│ │ │ │
│ │şi a tranzacţiilor internaţionale │ 265.950│ -2.500│ 263.450│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 226.398│ -6.821│ 219.577│
│ 01 │Transferuri curente │ 77.898│ -6.821│ 71.077│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 45.835│ -5.000│ 40.835│
│ 13 │Transferuri pentru lucrãrile de cadastru │ │ │ │
│ │imobiliar │ 32.063│ -19.887│ 12.176│
│ 43 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru finanţarea │ │ │ │
│ │programelor de electrificare │ │ 18.066│ 18.066│
│ 02 │Transferuri de capital │ 148.500│ │ 148.500│
│ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi │ │ │ │
│ │electrice de termoficare │ 148.500│ │ 148.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 567.700│ 12.394│ 580.094│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 566.473│ 11.984│ 578.457│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 225│ │ 225│
│ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional│ │ │ │
│ │antigrindinã │ 35.737│ -14.697│ 21.040│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare│ │ │ │
│ │nerambursabilã │ 201.651│ │ 201.651│
│ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambur-│ │ │ │
│ │sabile post aderare de la Comunitatea │ │ │ │
│ │Europeanã │ 605│ 4.117│ 4.722│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 1.100│ │ 1.100│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 121.833│ -35.512│ 86.321│
│ 16 │Sprijinirea înfiinţãrii de noi întreprinderi│ │ │ │
│ │şi susţinerea dezvoltãrii întreprinderilor │ │ │ │
│ │mici şi mijlocii │ 35.311│ -1.095│ 34.216│
│ 33 │Transferuri cãtre întreprinderi în cadrul │ │ │ │
│ │schemelor de ajutor de stat pentru stimu- │ │ │ │
│ │larea realizãrii de investiţii │ 116.400│ │ 116.400│
│ 34 │Transferuri cãtre întreprinderi în cadrul │ │ │ │
│ │schemelor de ajutor de stat pentru acordarea│ │ │ │
│ │de ajutoare de minimis │ 3.600│ │ 3.600│
│ 40 │Asistenţa tehnicã în cadrul programelor │ │ │ │
│ │operaţionale, altele decât Programul │ │ │ │
│ │Operaţional Asitenţa Tehnicã │ 50.011│ -10.829│ 39.182│
│ 44 │Transferuri aferente ajutorului de stat │ │ │ │
│ │individual având ca obiectiv dezvoltarea │ │ │ │
│ │regionalã │ │ 70.000│ 70.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 1.227│ 410│ 1.637│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │ │ │
│ │internaţionale │ 1.227│ 410│ 1.637│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 280.473│ 140│ 280.613│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 280.473│ 140│ 280.613│
│ 01 │Active fixe │ 38.315│ │ 38.315│
│ 01 │Construcţii │ 32.727│ │ 32.727│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 3.030│ │ 3.030│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 2.169│ │ 2.169│
│ 30 │Alte active fixe │ 389│ │ 389│
│ 02 │Stocuri │ 232.927│ 140│ 233.067│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 232.927│ 140│ 233.067│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 9.231│ │ 9.231│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 15.140│ │ 15.140│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 6.000│ │ 6.000│
│ 01 │Împrumuturi acordate pentru obiective │ │ │ │
│ │aprobate prin convenţii bilaterale şi │ │ │ │
│ │interguvernamentale │ 6.000│ │ 6.000│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.140│ │ 9.140│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 9.140│ │ 9.140│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 9.140│ │ 9.140│
│8001 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.549.477│ 24.409│ 1.573.886│
│ 01 │Administraţie centralã │ 360.510│ 30.817│ 391.327│
│ 03 │Meteorologie │ 53.717│ │ 53.717│
│ 05 │Sistemul naţional antigrindinã │ 35.737│ -14.697│ 21.040│
│ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi │ │ │ │
│ │gheţuri │ 10.705│ │ 10.705│
│ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri│ │ │ │
│ │şi a tranzacţiilor internaţionale │ 223.900│ -2.500│ 221.400│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionalã şi │ │ │ │
│ │socialã │ 373.554│ -42.824│ 330.730│
│ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 333.291│ 3.500│ 336.791│
│ 12 │Ajutoare de stat │ 120.000│ 70.000│ 190.000│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale │ │ │ │
│ │economice şi comerciale │ 38.063│ -19.887│ 18.176│
│ 02 │Acţiuni generale de muncã │ 56│ │ 56│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea │ │ │ │
│ │şomajului │ 56│ │ 56│
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 931.819│ 207.520│ 1.139.339│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 931.819│ 207.520│ 1.139.339│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 338.940│ │ 338.940│
│ 01 │Subvenţii de produse │ 324.818│ │ 324.818│
│ 18 │Protecţie socialã în sectorul minier │ 14.122│ │ 14.122│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 257.161│ 200.000│ 457.161│
│ 01 │Transferuri curente │ 257.161│ 200.000│ 457.161│
│ 34 │Transferuri pentru compensarea creşterilor │ │ │ │
│ │neprevizionate ale preţurilor la │ │ │ │
│ │combustibili │ 257.161│ 200.000│ 457.161│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 335.718│ 7.520│ 343.238│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 335.718│ 7.520│ 343.238│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 335.718│ 7.520│ 343.238│
│8101 02 │Cãrbune şi alţi combustibili minerali │ │ │ │
│ │solizi │ 353.940│ │ 353.940│
│ 04 │Combustibil nuclear │ 750│ │ 750│
│ 05 │Energie electricã │ 287.500│ │ 287.500│
│ 06 │Energie termicã │ 257.161│ 200.000│ 457.161│
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili │ │ │ │
│ │şi energia │ 32.468│ 7.520│ 39.988│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI │ │ │ │
│ │CONSTRUCŢII │ 432.687│ 15.363│ 448.050│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 357.899│ 15.363│ 373.262│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 742│ │ 742│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 742│ │ 742│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 742│ │ 742│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 38.396│ │ 38.396│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 38.396│ │ 38.396│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 38.396│ │ 38.396│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 193.632│ 6.700│ 200.332│
│ 01 │Subvenţii de produse │ 29.200│ │ 29.200│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor │ │ │ │
│ │de preţ şi tarif │ 650│ │ 650│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 10.800│ 6.700│ 17.500│
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere │ │ │ │
│ │a minelor │ 150.132│ │ 150.132│
│ 18 │Protecţie socialã în sectorul minier │ 2.850│ │ 2.850│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 31.490│ │ 31.490│
│ 02 │Transferuri de capital │ 31.490│ │ 31.490│
│ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi │ │ │ │
│ │electrice de termoficare │ 31.490│ │ 31.490│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 93.639│ 8.663│ 102.302│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 93.639│ 8.663│ 102.302│
│ 01 │Restructurarea industriei de apãrare │ 27.000│ 3.000│ 30.000│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare│ │ │ │
│ │nerambursabilã │ 1.121│ 200│ 1.321│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 65.418│ 5.463│ 70.881│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 100│ │ 100│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 74.788│ │ 74.788│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 74.788│ │ 74.788│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 74.788│ │ 74.788│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 74.788│ │ 74.788│
│8201 01 │Industria extractivã a resurselor │ │ │ │
│ │minerale altele decât combustibilii │ │ │ │
│ │minerali │ 69.999│ │ 69.999│
│ 02 │Industria prelucrãtoare │ 65.369│ 15.163│ 80.532│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 297.319│ 200│ 297.519│
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, │ │ │ │
│ │PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 6.137.642│ 764.697│ 6.902.339│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.869.242│ 764.697│ 6.633.939│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 583.003│ │ 583.003│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 452.390│ │ 452.390│
│ 01 │Salarii de bazã │ 182.690│ │ 182.690│
│ 02 │Salarii de merit │ 8.650│ │ 8.650│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 11.000│ │ 11.000│
│ 04 │Spor de vechime │ 50.000│ │ 50.000│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 3.900│ │ 3.900│
│ 06 │Alte sporuri │ 60.100│ │ 60.100│
│ 07 │Ore suplimentare │ 36.800│ │ 36.800│
│ 08 │Fond de premii │ 56.500│ │ 56.500│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 37.000│ │ 37.000│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 750│ │ 750│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 2.000│ │ 2.000│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.000│ │ 3.000│
│ 03 │Contribuţii │ 130.613│ │ 130.613│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 87.826│ │ 87.826│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10.084│ │ 10.084│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 27.023│ │ 27.023│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │ │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 1.802│ │ 1.802│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3.828│ │ 3.828│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 50│ │ 50│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 230.719│ │ 230.719│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 172.230│ -9.964│ 162.266│
│ 01 │Furnituri de birou │ 4.265│ 400│ 4.665│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 1.195│ -220│ 975│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 7.608│ │ 7.608│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 1.000│ -125│ 875│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 20.810│ │ 20.810│
│ 06 │Piese de schimb │ 1.618│ │ 1.618│
│ 07 │Transport │ 350│ -200│ 150│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 8.500│ 6.300│ 14.800│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 108.603│ -20.319│ 88.284│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │
│ │şi funcţionare │ 18.281│ 4.200│ 22.481│
│ 02 │Reparaţii curente │ 8.465│ │ 8.465│
│ 03 │Hrana │ 200│ │ 200│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 100│ │ 100│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 100│ │ 100│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 600│ │ 600│
│ 02 │Materiale sanitare │ 300│ │ 300│
│ 03 │Reactivi │ 100│ │ 100│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 200│ │ 200│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 13.135│ -1.881│ 11.254│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 672│ │ 672│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 12.463│ -1.881│ 10.582│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 3.897│ 2.400│ 6.297│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.397│ 1.600│ 3.997│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.500│ 800│ 2.300│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 762│ 100│ 862│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 3.520│ │ 3.520│
│ 14 │Protecţia muncii │ 349│ │ 349│
│ 18 │Plãţi pentru finanţarea patrimoniului │ │ │ │
│ │genetic al animalelor │ 13.436│ 6.202│ 19.638│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 760│ │ 760│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 760│ │ 760│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 13.365│ 3.143│ 16.508│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 250│ 73│ 323│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 125│ │ 125│
│ 04 │Chirii │ 3.464│ 370│ 3.834│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ 15│ │ 15│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 18│ │ 18│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.493│ 2.700│ 12.193│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 29.010│ │ 29.010│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 29.010│ │ 29.010│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 29.010│ │ 29.010│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.091.567│ 620.000│ 3.711.567│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor │ │ │ │
│ │de preţ şi tarif │ 315.300│ 20.000│ 335.300│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 30.000│ │ 30.000│
│ 08 │Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare │ 2.000│ │ 2.000│
│ 12 │Subvenţii pentru completarea primelor de │ │ │ │
│ │asigurare pentru factorii de risc din │ │ │ │
│ │agriculturã │ 2.000│ │ 2.000│
│ 15 │Sprijinirea producãtorilor agricoli │ 2.742.267│ 600.000│ 3.342.267│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 747.448│ 150.000│ 897.448│
│ 01 │Transferuri curente │ 747.448│ 150.000│ 897.448│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 747.448│ 150.000│ 897.448│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.088.895│ 4.697│ 1.093.592│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.084.095│ 6.977│ 1.091.072│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 17.885│ 4.697│ 22.582│
│ 06 │Sprijinirea proprietarilor de pãduri │ 14.854│ -8.507│ 6.347│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare│ │ │ │
│ │nerambursabilã │ 912│ │ 912│
│ 10 │Programe SAPARD │ 155.745│ │ 155.745│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 278.300│ │ 278.300│
│ 24 │Programe FEADR │ 518.919│ 10.787│ 529.706│
│ 27 │Programe FEGA │ 97.480│ │ 97.480│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 4.800│ -2.280│ 2.520│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │ │ │
│ │internaţionale │ 4.800│ -2.280│ 2.520│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 98.600│ -10.000│ 88.600│
│ 09 │Despãgubiri acordate producãtorilor agricoli│ │ │ │
│ │în caz de calamitãţi naturale în agriculturã│ 30.000│ │ 30.000│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 600│ │ 600│
│ 18 │Despãgubiri pentru animale sacrificate în │ │ │ │
│ │vederea prevenirii şi combaterii epizotiilor│ 35.000│ -10.000│ 25.000│
│ 27 │Renta viagerã agricolã │ 33.000│ │ 33.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 253.000│ │ 253.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 253.000│ │ 253.000│
│ 01 │Active fixe │ 246.000│ │ 246.000│
│ 01 │Construcţii │ 159.000│ │ 159.000│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 25.000│ │ 25.000│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 47.000│ │ 47.000│
│ 30 │Alte active fixe │ 15.000│ │ 15.000│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 7.000│ │ 7.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 15.400│ │ 15.400│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 15.400│ │ 15.400│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 15.400│ │ 15.400│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 15.400│ │ 15.400│
│8301 01 │Administraţie centralã │ 111.690│ -3.785│ 107.905│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 820.105│ 150.000│ 970.105│
│ 03 │Agricultura │ 3.394.790│ 620.787│ 4.015.577│
│ 01 │Amendare soluri acide şi alcaine │ 14.500│ │ 14.500│
│ 02 │Îmbunãtãţiri funciare, irigaţii, │ │ │ │
│ │desecãri si combaterea eroziunii │ │ │ │
│ │solului │ 499.145│ 20.000│ 519.145│
│ 03 │Protecţia plantelor şi carantinã │ │ │ │
│ │fitosanitarã │ 37.321│ │ 37.321│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea produ- │ │ │ │
│ │cãtorilor agricoli │ 2.573.709│ 610.787│ 3.184.496│
│ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 18.515│ │ 18.515│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │
│ │agriculturii │ 251.600│ -10.000│ 241.600│
│ 04 │Silviculturã │ 161.966│ -2.305│ 159.661│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânãtorii │ 1.649.091│ │ 1.649.091│
│8401 │TRANSPORTURI │ 8.379.615│ 293.500│ 8.673.115│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.390.836│ 293.500│ 7.684.336│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 46.953│ │ 46.953│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 36.643│ │ 36.643│
│ 01 │Salarii de bazã │ 14.745│ │ 14.745│
│ 02 │Salarii de merit │ 479│ │ 479│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.201│ │ 1.201│
│ 04 │Spor de vechime │ 3.243│ │ 3.243│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 1.859│ │ 1.859│
│ 06 │Alte sporuri │ 4.693│ │ 4.693│
│ 07 │Ore suplimentare │ 423│ │ 423│
│ 08 │Fond de premii │ 3.062│ │ 3.062│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 4.298│ │ 4.298│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 47│ │ 47│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 595│ │ 595│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.998│ │ 1.998│
│ 03 │Contribuţii │ 10.310│ │ 10.310│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 7.211│ │ 7.211│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 519│ │ 519│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 2.052│ │ 2.052│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │ │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 177│ │ 177│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 294│ │ 294│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 57│ │ 57│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 30.942│ │ 30.942│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 12.695│ │ 12.695│
│ 01 │Furnituri de birou │ 407│ │ 407│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 30│ │ 30│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 1.570│ │ 1.570│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 160│ │ 160│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.200│ │ 1.200│
│ 06 │Piese de schimb │ 600│ │ 600│
│ 07 │Transport │ 35│ │ 35│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.185│ │ 2.185│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 3.423│ │ 3.423│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │
│ │şi funcţionare │ 3.085│ │ 3.085│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.200│ │ 1.200│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 8│ │ 8│
│ 01 │Medicamente │ 5│ │ 5│
│ 02 │Materiale sanitare │ 3│ │ 3│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 725│ │ 725│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 75│ │ 75│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 25│ │ 25│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 625│ │ 625│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.678│ │ 2.678│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 1.010│ │ 1.010│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.668│ │ 1.668│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 224│ │ 224│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 180│ │ 180│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 589│ │ 589│
│ 14 │Protecţia muncii │ 215│ │ 215│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 8.529│ │ 8.529│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 8.529│ │ 8.529│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit dispoziţiilor│ │ │ │
│ │legale │ 110│ │ 110│
│ 26 │Asistenţa tehnicã în cadrul programelor │ │ │ │
│ │operaţionale │ 29│ │ 29│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 3.760│ │ 3.760│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 10│ │ 10│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 118│ │ 118│
│ 04 │Chirii │ 12│ │ 12│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 12│ │ 12│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.608│ │ 3.608│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 659.840│ │ 659.840│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 659.840│ │ 659.840│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 659.840│ │ 659.840│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.644.910│ │ 1.644.910│
│ 02 │Subvenţii pe activitãţi │ 25.904│ │ 25.904│
│ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului │ │ │ │
│ │feroviar public de cãlãtori │ 1.217.485│ │ 1.217.485│
│ 05 │Subvenţii pentru transportul de cãlãtori │ │ │ │
│ │cu metroul │ 327.343│ │ 327.343│
│ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 60.530│ │ 60.530│
│ 30 │Alte subvenţii │ 13.648│ │ 13.648│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 771.897│ 70.000│ 841.897│
│ 01 │Transferuri curente │ 558.905│ │ 558.905│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 11.783│ │ 11.783│
│ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 547.122│ │ 547.122│
│ 02 │Transferuri de capital │ 212.992│ 70.000│ 282.992│
│ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 212.992│ 70.000│ 282.992│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.221.894│ 223.500│ 4.445.394│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 4.220.772│ 223.500│ 4.444.272│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 554.405│ 20.000│ 574.405│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare│ │ │ │
│ │nerambursabilã │ 362│ │ 362│
│ 09 │Programe ISPA │ 133.622│ │ 133.622│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 3.385.092│ 203.500│ 3.588.592│
│ 21 │Programe FEDR │ 1.640│ │ 1.640│
│ 23 │Programe FC │ 7.640│ │ 7.640│
│ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 85.240│ │ 85.240│
│ 29 │Reparaţii curente aferente infrastructurii │ │ │ │
│ │feroviare publice │ 20.000│ │ 20.000│
│ 40 │Asistenţa tehnicã în cadrul programelor │ │ │ │
│ │operaţionale, altele decât Programul │ │ │ │
│ │Operaţional Asistenţa Tehnicã │ 32.771│ │ 32.771│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 1.122│ │ 1.122│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │ │ │
│ │internaţionale │ 1.122│ │ 1.122│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 14.400│ │ 14.400│
│ 01 │Burse │ 14.400│ │ 14.400│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 41.058│ │ 41.058│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 41.058│ │ 41.058│
│ 01 │Active fixe │ 34.361│ │ 34.361│
│ 01 │Construcţii │ 7.571│ │ 7.571│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 26.095│ │ 26.095│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 370│ │ 370│
│ 30 │Alte active fixe │ 325│ │ 325│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 6.697│ │ 6.697│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 947.721│ │ 947.721│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 947.721│ │ 947.721│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 947.721│ │ 947.721│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 947.721│ │ 947.721│
│8401 01 │Administraţie centralã │ 390.783│ │ 390.783│
│ 03 │Transport rutier │ 4.026.088│ 300.000│ 4.326.088│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 4.026.088│ 300.000│ 4.326.088│
│ 04 │Transport feroviar │ 3.468.769│ │ 3.468.769│
│ 01 │Transport pe cale feratã │ 2.784.228│ │ 2.784.228│
│ 02 │Transport cu metroul │ 684.541│ │ 684.541│
│ 05 │Transport pe apã │ 192.586│ -6.500│ 186.086│
│ 06 │Transport aerian │ 301.389│ │ 301.389│
│ 02 │Aviaţia civilã │ 283.037│ │ 283.037│
│ 03 │Zboruri speciale │ 18.352│ │ 18.352│
│8501 │COMUNICAŢII │ 25.194│ │ 25.194│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.408│ │ 19.408│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.660│ │ 6.660│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 5.309│ │ 5.309│
│ 01 │Salarii de bazã │ 2.711│ │ 2.711│
│ 02 │Salarii de merit │ 120│ │ 120│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 190│ │ 190│
│ 04 │Spor de vechime │ 360│ │ 360│
│ 06 │Alte sporuri │ 80│ │ 80│
│ 07 │Ore suplimentare │ 430│ │ 430│
│ 08 │Fond de premii │ 370│ │ 370│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 470│ │ 470│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 30│ │ 30│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 110│ │ 110│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 438│ │ 438│
│ 03 │Contribuţii │ 1.351│ │ 1.351│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 959│ │ 959│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 51│ │ 51│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 278│ │ 278│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │ │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 20│ │ 20│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 43│ │ 43│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.475│ │ 2.475│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.200│ │ 1.200│
│ 01 │Furnituri de birou │ 160│ │ 160│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 60│ │ 60│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 250│ │ 250│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 20│ │ 20│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 80│ │ 80│
│ 06 │Piese de schimb │ 50│ │ 50│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 180│ │ 180│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │
│ │şi funcţionare │ 400│ │ 400│
│ 02 │Reparaţii curente │ 5│ │ 5│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 55│ │ 55│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 55│ │ 55│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 495│ │ 495│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 145│ │ 145│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 350│ │ 350│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 60│ │ 60│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 77│ │ 77│
│ 14 │Protecţia muncii │ 23│ │ 23│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 235│ │ 235│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 235│ │ 235│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 325│ │ 325│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 30│ │ 30│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 15│ │ 15│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 280│ │ 280│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.750│ │ 3.750│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 3.750│ │ 3.750│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 3.750│ │ 3.750│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.523│ │ 6.523│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 5.823│ │ 5.823│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 4.500│ │ 4.500│
│ 40 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor │ 1.323│ │ 1.323│
│ │operaţionale, altele decât Programul │ │ │ │
│ │Operaţional Asistenţa Tehnicã │ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 700│ │ 700│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │ │ │
│ │internaţionale │ 700│ │ 700│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.786│ │ 5.786│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.786│ │ 5.786│
│ 01 │Active fixe │ 5.786│ │ 5.786│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 100│ │ 100│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 5.613│ │ 5.613│
│ 30 │Alte active fixe │ 73│ │ 73│
│8501 01 │Comunicaţii │ 25.194│ │ 25.194│
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL │ │ │ │
│ │ECONOMIC │ 117.901│ │ 117.901│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 116.174│ │ 116.174│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 721│ │ 721│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 558│ │ 558│
│ 01 │Salarii de bazã │ 382│ │ 382│
│ 02 │Salarii de merit │ 11│ │ 11│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 28│ │ 28│
│ 04 │Spor de vechime │ 56│ │ 56│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 10│ │ 10│
│ 06 │Alte sporuri │ 20│ │ 20│
│ 08 │Fond de premii │ 45│ │ 45│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 6│ │ 6│
│ 03 │Contribuţii │ 163│ │ 163│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 108│ │ 108│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 11│ │ 11│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 33│ │ 33│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 5│ │ 5│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 6│ │ 6│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 75.680│ │ 75.680│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 74│ │ 74│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2│ │ 2│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2│ │ 2│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 27│ │ 27│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 6│ │ 6│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 2│ │ 2│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio,tv, internet │ 5│ │ 5│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 6│ │ 6│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 24│ │ 24│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5│ │ 5│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 5│ │ 5│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 14│ │ 14│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2│ │ 2│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 12│ │ 12│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 45.353│ │ 45.353│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 2│ │ 2│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 30.232│ │ 30.232│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 30.232│ │ 30.232│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 39.773│ │ 39.773│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 39.773│ │ 39.773│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ 35.273│ │ 35.273│
│ │capital de stat │ │ │ │
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 4.500│ │ 4.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.727│ │ 1.727│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.727│ │ 1.727│
│ 01 │Active fixe │ 1.727│ │ 1.727│
│ 01 │Construcţii │ 1.527│ │ 1.527│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 70│ │ 70│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 130│ │ 130│
│8601 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul │ │ │ │
│ │agriculturii, silviculturi, pisciculturi │ │ │ │
│ │şi vânãtorii │ 70.671│ │ 70.671│
│ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul │ │ │ │
│ │combustibilului şi energiei │ 38.350│ │ 38.350│
│ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul │ │ │ │
│ │industriei extractive, prelucrãtoare şi │ │ │ │
│ │construcţiilor │ 8.880│ │ 8.880│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 40.362│ 1.685│ 42.047│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 32.092│ 1.685│ 33.777│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 22.720│ 685│ 23.405│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 220│ │ 220│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 220│ │ 220│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 22.500│ 685│ 23.185│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 22.500│ 685│ 23.185│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 8.060│ │ 8.060│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 8.060│ │ 8.060│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 8.060│ │ 8.060│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.312│ 1.000│ 2.312│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.312│ 1.000│ 2.312│
│ 15 │Fond Român de Dezvoltare Socialã │ 1.312│ 1.000│ 2.312│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 270│ │ 270│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 270│ │ 270│
│ 01 │Active fixe │ 270│ │ 270│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 270│ │ 270│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 8.000│ │ 8.000│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 8.000│ │ 8.000│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 8.000│ │ 8.000│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 8.000│ │ 8.000│
│8701 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socialã │ 15.562│ 1.000│ 16.562│
│ 04 │Turism │ 22.770│ 685│ 23.455│
│ 05 │Proiecte de dezvoltare multifuncţionale │ 2.030│ │ 2.030│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │ │ │
│ │________________ │ 2.646.861│ -175.006│ 2.471.855│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.705.693│ 30.224│ 1.735.917│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 652│ │ 652│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 551│ │ 551│
│ 01 │Salarii de bazã │ 403│ │ 403│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 148│ │ 148│
│ 03 │Contribuţii │ 101│ │ 101│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 53│ │ 53│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 16│ │ 16│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 24│ │ 24│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │ │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 6│ │ 6│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │
│ │ indemnizaţii │ 2│ │ 2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 55.125│ │ 55.125│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 9.920│ │ 9.920│
│ 01 │Furnituri de birou │ 86│ │ 86│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 18│ │ 18│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 23│ │ 23│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 10│ │ 10│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 45│ │ 45│
│ 06 │Piese de schimb │ 16│ │ 16│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio,tv, internet │ 80│ │ 80│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 9.392│ │ 9.392│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 250│ │ 250│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.390│ │ 1.390│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 34.957│ │ 34.957│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 34.957│ │ 34.957│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 983│ │ 983│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 525│ │ 525│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 458│ │ 458│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 32│ │ 32│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 1.561│ │ 1.561│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 4.347│ │ 4.347│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 415│ │ 415│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.520│ │ 1.520│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 2│ │ 2│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.518│ │ 1.518│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.200│ │ 7.200│
│ 02 │Transferuri de capital │ 7.200│ │ 7.200│
│ 03 │Subprogramul privind pietruirea, │ │ │ │
│ │reabilitarea, modernizarea şi/sau │ │ │ │
│ │asfaltarea drumurilor de interes │ │ │ │
│ │local clasate │ 7.200│ │ 7.200│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.632.886│ 30.224│ 1.663.110│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.632.886│ 30.224│ 1.663.110│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 1.392.092│ 21.635│ 1.413.727│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 206.177│ │ 206.177│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 26.937│ 11.389│ 38.326│
│ 15 │Fond Român de Dezvoltare Socialã │ 7.680│ -2.800│ 4.880│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 9.830│ │ 9.830│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 9.830│ │ 9.830│
│ 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 9.830│ │ 9.830│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 941.168│ -205.230│ 735.938│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 941.168│ -205.230│ 735.938│
│ 01 │Active fixe │ 893.347│ -205.230│ 688.117│
│ 01 │Construcţii │ 381.425│ 27.926│ 409.351│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 449.354│ -233.340│ 216.014│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 20.862│ 184│ 21.046│
│ 30 │Alte active fixe │ 41.706│ │ 41.706│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 10.277│ │ 10.277│
│5106 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 20.549│ │ 20.549│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.111│ │ 10.111│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 139│ │ 139│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 14│ │ 14│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio,tv, internet │ 11│ │ 11│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 3│ │ 3│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 125│ │ 125│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 125│ │ 125│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 9.972│ │ 9.972│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 9.972│ │ 9.972│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 9.972│ │ 9.972│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.438│ │ 10.438│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.438│ │ 10.438│
│ 01 │Active fixe │ 10.438│ │ 10.438│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 10.438│ │ 10.438│
│5106 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 20.549│ │ 20.549│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 20.549│ │ 20.549│
│6106 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 401.501│ -235.230│ 166.271│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.915│ │ 26.915│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 8.600│ │ 8.600│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 7.310│ │ 7.310│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 7.310│ │ 7.310│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.290│ │ 1.290│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.290│ │ 1.290│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 18.315│ │ 18.315│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 18.315│ │ 18.315│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 18.315│ │ 18.315│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 374.586│ -235.230│ 139.356│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 374.586│ -235.230│ 139.356│
│ 01 │Active fixe │ 337.042│ -235.230│ 101.812│
│ 01 │Construcţii │ 9.324│ -2.074│ 7.250│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 323.877│ -233.340│ 90.537│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 3.841│ 184│ 4.025│
│6106 01 │Administraţia centralã │ 30.340│ -1.890│ 28.450│
│ 03 │Ordine publicã │ 321.598│ -233.340│ 88.258│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 321.598│ -233.340│ 88.258│
│ 04 │Siguranţa naţionalã │ 37.544│ │ 37.544│
│ 05 │Protecţie civilã şi protecţie contra │ │ │ │
│ │incendiilor │ 12.019│ │ 12.019│
│6506 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 120.531│ │ 120.531│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.794│ │ 21.794│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 22│ │ 22│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 22│ │ 22│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 22│ │ 22│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20.876│ │ 20.876│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.460│ │ 2.460│
│ 01 │Furnituri de birou │ 62│ │ 62│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2│ │ 2│
│ 03 │încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 7│ │ 7│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 2│ │ 2│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 21│ │ 21│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio,tv, internet │ 37│ │ 37│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 2.082│ │ 2.082│
│ 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 247│ │ 247│
│ 02 │Reparaţii curente │ 10│ │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 14.417│ │ 14.417│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 14.417│ │ 14.417│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 311│ │ 311│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 151│ │ 151│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 160│ │ 160│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 3.496│ │ 3.496│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 182│ │ 182│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 2│ │ 2│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 180│ │ 180│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 896│ │ 896│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 896│ │ 896│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 896│ │ 896│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 98.737│ │ 98.737│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 98.737│ │ 98.737│
│ 01 │Active fixe │ 98.737│ │ 98.737│
│ 01 │Construcţii │ 96.958│ │ 96.958│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 51│ │ 51│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 1.728│ │ 1.728│
│6506 03 │Învãţãmânt preşcolar şi primar │ 53.695│ │ 53.695│
│ 01 │Învãţãmânt preşcolar │ 6.350│ │ 6.350│
│ 02 │Învãţãmânt primar │ 47.345│ │ 47.345│
│ 04 │Învãţãmânt secundar │ 45.650│ │ 45.650│
│ 01 │Învãţãmânt secundar inferior │ 25.250│ │ 25.250│
│ 02 │Învãţãmânt secundar superior │ 11.950│ │ 11.950│
│ 03 │Învãţãmânt profesional │ 8.450│ │ 8.450│
│ 06 │Învãţãmânt superior │ 21.186│ │ 21.186│
│ 01 │Învãţãmânt universitar │ 21.186│ │ 21.186│
│6606 │SĂNĂTATE │ 164.260│ │ 164.260│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.486│ │ 24.486│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33│ │ 33│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 33│ │ 33│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 33│ │ 33│
│ 20 │TITLUL II BUNURI şi SERVICII │ 22.037│ │ 22.037│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.380│ │ 1.380│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 18.463│ │ 18.463│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 18.463│ │ 18.463│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 293│ │ 293│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 47│ │ 47│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 246│ │ 246│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 1.015│ │ 1.015│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 821│ │ 821│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 65│ │ 65│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.416│ │ 2.416│
│ 01 │A Transferuri interne │ 2.416│ │ 2.416│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 2.416│ │ 2.416│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 139.774│ │ 139.774│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 139.774│ │ 139.774│
│ 01 │Active fixe │ 129.497│ │ 129.497│
│ 01 │Construcţii │ 4.000│ │ 4.000│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 125.426│ │ 125.426│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 65│ │ 65│
│ 30 │Alte active fixe │ 6│ │ 6│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │
│ │fixe │ 10.277│ │ 10.277│
│6606 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare cu │ │ │ │
│ │paturi │ 164.260│ │ 164.260│
│ 01 │Spitale generale │ 164.260│ │ 164.260│
│6706 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 44.013│ │ 44.013│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 44.013│ │ 44.013│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 44.013│ │ 44.013│
│ 01 │Active fixe │ 44.013│ │ 44.013│
│ 01 │Construcţii │ 44.013│ │ 44.013│
│6706 03 │Servicii culturale │ 44.013│ │ 44.013│
│ 02 │Biblioteci publice comunale, orãşeneşti, │ │ │ │
│ │municipale │ 20.000│ │ 20.000│
│ 04 │Instituţii publice de spectacole si │ │ │ │
│ │concerte │ 6.750│ │ 6.750│
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea │ │ │ │
│ │monumentelor istorice │ 17.263│ │ 17.263│
│6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENTA SOCIALA │ 22.700│ │ 22.700│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.510│ │ 13.510│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 597│ │ 597│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 496│ │ 496│
│ 01 │Salarii de bazã │ 403│ │ 403│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 93│ │ 93│
│ 03 │Contribuţii │ 101│ │ 101│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 53│ │ 53│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 16│ │ 16│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 24│ │ 24│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 6│ │ 6│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 2│ │ 2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.083│ │ 3.083│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 136│ │ 136│
│ 01 │Furnituri de birou │ 24│ │ 24│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 16│ │ 16│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motrica │ 16│ │ 16│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 8│ │ 8│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianti │ 24│ │ 24│
│ 06 │Piese de schimb │ 16│ │ 16│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 32│ │ 32│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 662│ │ 662│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 662│ │ 662│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 379│ │ 379│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 327│ │ 327│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 52│ │ 52│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 32│ │ 32│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 546│ │ 546│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 30│ │ 30│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 350│ │ 350│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 948│ │ 948│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 948│ │ 948│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALĂ │ 9.830│ │ 9.830│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 9.830│ │ 9.830│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 9.830│ │ 9.830│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.190│ │ 9.190│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.190│ │ 9.190│
│ 01 │Active fixe │ 9.190│ │ 9.190│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 4.190│ │ 4.190│
│ 30 │Alte active fixe │ 5.000│ │ 5.000│
│6806 02 │Servicii publice descentralizate │ 12.870│ │ 12.870│
│ 06 │Asistenta sociala pentru familie şi │ │ │ │
│ │copii │ 9.830│ │ 9.830│
│7006 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE │ │ │ │
│ │PUBLICĂ │ 425.110│ 30.000│ 455.110│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 161.280│ │ 161.280│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.200│ │ 7.200│
│ 02 │Transferuri de capital │ 7.200│ │ 7.200│
│ 03 │Subprogram privind pietruirea, reabilitarea │ │ │ │
│ │modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor │ │ │ │
│ │de interes local clasate │ 7.200│ │ 7.200│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 154.080│ │ 154.080│
│ 01 │A Transferuri interne │ 154.080│ │ 154.080│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 68.603│ │ 68.603│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 85.477│ │ 85.477│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 263.830│ 30.000│ 293.830│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 263.830│ 30.000│ 293.830│
│ 01 │Active fixe │ 263.830│ 30.000│ 293.830│
│ 01 │Construcţii │ 227.130│ 30.000│ 257.130│
│ 30 │Alte active fixe │ 36.700│ │ 36.700│
│7006 03 │Locuinţe │ 125.225│ 30.000│ 155.225│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 125.225│ 30.000│ 155.225│
│ 05 │Alimentare cu apa şi amenajãri hidro- │ │ │ │
│ │tehnice │ 185.000│ │ 185.000│
│ 02 │Amenajãri hidrotehnice │ 185.000│ │ 185.000│
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, │ │ │ │
│ │serviciilor şi dezvoltãrii comunale │ 114.885│ │ 114.885│
│7406 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 28.590│ │ 28.590│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.990│ │ 27.990│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 27.990│ │ 27.990│
│ 01 │A Transferuri interne │ 27.990│ │ 27.990│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 27.990│ │ 27.990│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 600│ │ 600│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 600│ │ 600│
│ 01 │Active fixe │ 600│ │ 600│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 600│ │ 600│
│7406 06 │Canalizarea şi tratarea apelor reziduale │ 28.590│ │ 28.590│
│8006 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, │ │ │ │
│ │COMERCIALE ŞI DE MUNCA │ 27.327│ 11.389│ 38.716│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.327│ 11.389│ 38.716│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 390│ │ 390│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 390│ │ 390│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 390│ │ 390│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 26.937│ 11.389│ 38.326│
│ 01 │A Transferuri interne │ 26.937│ 11.389│ 38.326│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 26.937│ 11.389│ 38.326│
│8006 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 26.937│ 11.389│ 38.326│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionalã şi │ │ │ │
│ │socialã │ 26.937│ 11.389│ 38.326│
│ 02 │Acţiuni generale de muncã │ 390│ │ 390│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea │ │ │ │
│ │şomajului │ 390│ │ 390│
│8306 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, │ │ │ │
│ │PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE │ 132.330│ │ 132.330│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 132.330│ │ 132.330│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 132.330│ │ 132.330│
│ 01 │A Transferuri interne │ 132.330│ │ 132.330│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 132.330│ │ 132.330│
│8306 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânãtorii │ 132.330│ │ 132.330│
│8406 │TRANSPORTURI │ 1.221.850│ 38.200│ 1.260.050│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.221.850│ 38.200│ 1.260.050│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.221.850│ 38.200│ 1.260.050│
│ 01 │A Transferuri interne │ 1.221.850│ 38.200│ 1.260.050│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 1.101.150│ 38.200│ 1.139.350│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 120.700│ │ 120.700│
│8406 01 │Administraţie centrala │ 303.627│ │ 303.627│
│ 03 │Transport rutier │ 641.082│ │ 641.082│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 641.082│ │ 641.082│
│ 04 │Transport feroviar │ 263.304│ 38.200│ 301.504│
│ 01 │Transport pe cale ferata │ 142.604│ 38.200│ 180.804│
│ 02 │Transport cu metroul │ 120.700│ │ 120.700│
│ 05 │Transport pe apa │ 13.837│ │ 13.837│
│8506 │COMUNICAŢII │ 30.420│ -16.565│ 13.855│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30.420│ -16.565│ 13.855│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 30.420│ -16.565│ 13.855│
│ 01 │A Transferuri interne │ 30.420│ -16.565│ 13.855│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 30.420│ -16.565│ 13.855│
│8506 01 │Comunicaţii │ 30.420│ -16.565│ 13.855│
│8706 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 7.680│ -2.800│ 4.880│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.680│ -2.800│ 4.880│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.680│ -2.800│ 4.880│
│ 01 │A Transferuri interne │ 7.680│ -2.800│ 4.880│
│ 15 │Fond Român de Dezvoltare Socialã │ 7.680│ -2.800│ 4.880│
│8706 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socialã │ 7.680│ -2.800│ 4.880│
│5007 │CREDITE INTERNE │ │ │ │
│ │ │ 6.060│ 5.550│ 11.610│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000│ -2.640│ 360│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000│ -2.640│ 360│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.060│ 8.190│ 11.250│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.060│ 8.190│ 11.250│
│6107 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA │ 6.060│ 5.550│ 11.610│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000│ -2.640│ 360│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000│ -2.640│ 360│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.060│ 8.190│ 11.250│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.060│ 8.190│ 11.250│
│6107 04 │Siguranţa naţionala │ 6.060│ 5.550│ 11.610│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │
│ │ _______________________________ │ 11.434.791│ -835.159│ 10.599.632│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.409.178│ -832.699│ 10.576.479│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.244│ -55│ 21.189│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 18.571│ -48│ 18.523│
│ 01 │Salarii de bazã │ 3.383│ │ 3.383│
│ 04 │Spor de vechime │ 422│ │ 422│
│ 06 │Alte sporuri │ 172│ │ 172│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 4.285│ -4│ 4.281│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 2.347│ -40│ 2.307│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1│ -1│ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 7.961│ -3│ 7.958│
│ 03 │Contribuţii │ 2.673│ -7│ 2.666│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 1.808│ -2│ 1.806│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 146│ -1│ 145│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 582│ -1│ 581│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 49│ -1│ 48│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 72│ -1│ 71│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 16│ -1│ 15│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 136.577│ 367│ 136.944│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 90.091│ 32│ 90.123│
│ 01 │Furnituri de birou │ 571│ 3│ 574│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 24│ -22│ 2│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 20│ -10│ 10│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 10│ │ 10│
│ 06 │Piese de schimb │ │ 1│ 1│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 16│ 10│ 26│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 20.904│ 60│ 20.964│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 68.546│ -10│ 68.536│
│ 02 │Reparaţii curente │ 12│ │ 12│
│ 03 │Hranã │ │ 21│ 21│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ │ 21│ 21│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 250│ │ 250│
│ 01 │Medicamente │ 150│ │ 150│
│ 02 │Materiale sanitare │ 100│ │ 100│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 7.899│ │ 7.899│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 7.899│ │ 7.899│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 3.370│ 12│ 3.382│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 739│ -23│ 716│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 2.631│ 35│ 2.666│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documnetare │ 10│ │ 10│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 3│ │ 3│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 3│ │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 34.942│ 302│ 35.244│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 34.942│ 302│ 35.244│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 32.013│ 17.746│ 49.759│
│ 01 │Transferuri curente │ 32.013│ 17.746│ 49.759│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 32.013│ 17.746│ 49.759│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.218.524│ -850.757│ 10.367.767│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 11.218.524│ -850.757│ 10.367.767│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 1.530.852│ -16.851│ 1.514.001│
│ 09 │Programe ISPA │ 1.088.352│ │ 1.088.352│
│ 10 │Programe SAPARD │ 1.180.800│ │ 1.180.800│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 179│ │ 179│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 842.259│ │ 842.259│
│ 21 │Programe FEDR │ 1.705.597│ -846.698│ 858.899│
│ 22 │Programe FSE │ 21.310│ │ 21.310│
│ 23 │Programe FC │ 210.592│ │ 210.592│
│ 24 │Programe FEADR │ 1.640.000│ │ 1.640.000│
│ 25 │Programe FEP │ 87.500│ │ 87.500│
│ 27 │Programe FEGA │ 2.645.659│ │ 2.645.659│
│ 30 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii │ │ │ │
│ │Schengen │ 254.426│ 13.350│ 267.776│
│ 31 │Programe IPA │ 6.563│ -5.632│ 931│
│ 32 │Programe ENPI │ 4.435│ 1.669│ 6.104│
│ 35 │Sume aferente Fondului European pentru │ │ │ │
│ │Refugiaţi │ │ 2.015│ 2.015│
│ 37 │Sume aferente Fondului European de integrare│ │ │ │
│ │a resortisantilor tarilor terte │ │ 1.390│ 1.390│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 820│ │ 820│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 820│ │ 820│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 820│ │ 820│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 25.613│ -2.460│ 23.153│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 25.613│ -2.460│ 23.153│
│ 01 │Active fixe │ 25.613│ -2.460│ 23.153│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 8.639│ -269│ 8.370│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 8.043│ 300│ 8.343│
│ 30 │Alte active fixe │ 8.931│ -2.491│ 6.440│
│5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 687.864│ 39.330│ 727.194│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 676.039│ 42.540│ 718.579│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.270│ -55│ 12.215│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 10.217│ -48│ 10.169│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.786│ │ 1.786│
│ 04 │Spor de vechime │ 422│ │ 422│
│ 06 │Alte sporuri │ 172│ │ 172│
│ 12 │Indemnizãţii plãtite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitãţii │ 4.285│ -4│ 4.281│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.180│ -40│ 1.140│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1│ -1│ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.371│ -3│ 2.368│
│ 03 │Contribuţii │ 2.053│ -7│ 2.046│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 1.443│ -2│ 1.441│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 76│ -1│ 75│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 442│ -1│ 441│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │
│ │muncã şi boli profesionale │ 34│ -1│ 33│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 52│ -1│ 51│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 6│ -1│ 5│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 81.032│ 367│ 81.399│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 47.582│ 53│ 47.635│
│ 01 │Furnituri de birou │ 137│ 3│ 140│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 16│ │ 16│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 17.303│ 60│ 17.363│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │
│ │şi funcţionare │ 30.126│ -10│ 30.116│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 560│ │ 560│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 560│ │ 560│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.622│ 12│ 1.634│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 674│ -23│ 651│
│ 02 │Deplasãri în strainãtate │ 948│ 35│ 983│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 31.268│ 302│ 31.570│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 31.268│ 302│ 31.570│
│ 51 │TITLUL VI ALTE TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 32.013│ │ 32.013│
│ 01 │Transferuri curente │ 32.013│ │ 32.013│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 32.013│ │ 32.013│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 550.724│ 42.228│ 592.952│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 550.724│ 42.228│ 592.952│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare│ │ │ │
│ │nerambursabilã │ 41.367│ 38.437│ 79.804│
│ 21 │Programe FEDR │ 429.496│ -2.599│ 426.897│
│ 22 │Programe FSE │ 21.310│ │ 21.310│
│ 30 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii │ │ │ │
│ │Schengen │ 58.551│ 6.390│ 64.941│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.825│ -3.210│ 8.615│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.825│ -3.210│ 8.615│
│ 01 │Active fixe │ 11.825│ -3.210│ 8.615│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 4.014│ -557│ 3.457│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 4.364│ │ 4.364│
│ 30 │Alte active fixe │ 3.447│ -2.653│ 794│
│5108 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 687.864│ 39.330│ 727.194│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 676.627│ 39.018│ 715.645│
│ 04 │Alte organe ale autoritãţilor publice │ 11.237│ 312│ 11.549│
│5308 │CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI CERCETARE │ │ │ │
│ │DEZVOLTARE │ 8.856│ │ 8.856│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.856│ │ 8.856│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.856│ │ 8.856│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 8.856│ │ 8.856│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare│ │ │ │
│ │nerambursabilã │ 8.856│ │ 8.856│
│5308 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii │ │ │ │
│ │publice generale │ 8.856│ │ 8.856│
│6108 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA │ 425.763│ -11.124│ 414.639│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 422.084│ -11.874│ 410.210│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.748│ │ 6.748│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.748│ │ 6.748│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.158│ │ 1.158│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 5.590│ │ 5.590│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.672│ │ 16.672│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.805│ -21│ 3.784│
│ 01 │Furnituri de birou │ 100│ │ 100│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 24│ -22│ 2│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motrica │ 20│ -10│ 10│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 10│ │ 10│
│ 06 │Piese de schimb │ │ 1│ 1│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv., internet│ │ 10│ 10│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 3.601│ │ 3.601│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 50│ │ 50│
│ 02 │Reparaţii curente │ 10│ │ 10│
│ 03 │Hrana │ │ 21│ 21│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ │ 21│ 21│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 250│ │ 250│
│ 01 │Medicamente │ 150│ │ 150│
│ 02 │Materiale sanitare │ 100│ │ 100│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 7.337│ │ 7.337│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 7.337│ │ 7.337│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.728│ │ 1.728│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 50│ │ 50│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.678│ │ 1.678│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 10│ │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 3.532│ │ 3.532│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.532│ │ 3.532│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 398.664│ -11.874│ 386.790│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 398.664│ -11.874│ 386.790│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 205.022│ -22.239│ 182.783│
│ 30 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii │ │ │ │
│ │Schengen │ 193.642│ 6.960│ 200.602│
│ 35 │Sume aferente Fondului European pentru │ │ │ │
│ │Refugiaţi │ │ 2.015│ 2.015│
│ 37 │Sume aferente Fondului European de integrare│ │ │ │
│ │a resortisantilor tarilor terte │ │ 1.390│ 1.390│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.679│ 750│ 4.429│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.679│ 750│ 4.429│
│ 01 │Active fixe │ 3.679│ 750│ 4.429│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ │ 288│ 288│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 3.679│ 300│ 3.979│
│6108 01 │Administraţia centrala │ 155.230│ -25.610│ 129.620│
│ 03 │Ordine publicã │ 206.104│ 5.622│ 211.726│
│ 01 │Politie │ 56.547│ 8.227│ 64.774│
│ 02 │Jandarmerie │ 1.700│ │ 1.700│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 147.857│ -2.605│ 145.252│
│ 04 │Siguranţa naţionalã │ 25.368│ -1.267│ 24.101│
│ 05 │Servicii de protecţie contra incendiilor │ 373│ │ 373│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 19.936│ 931│ 20.867│
│ 07 │Penitenciare │ 5.235│ 6.133│ 11.368│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii │ │ │ │
│ │publice şi siguranţei naţionale │ 13.517│ 3.067│ 16.584│
│6508 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 29.143│ │ 29.143│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.143│ │ 29.143│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 29.143│ │ 29.143│
│ 01 │A Transferuri interne │ 29.143│ │ 29.143│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 29.143│ │ 29.143│
│6508 50 │Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │
│ │învãţãmântului │ 29.143│ │ 29.143│
│6608 │SĂNĂTATE │ 49.130│ │ 49.130│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 49.130│ │ 49.130│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.226│ │ 2.226│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.606│ │ 1.606│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.597│ │ 1.597│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 9│ │ 9│
│ 03 │Contribuţii │ 620│ │ 620│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 365│ │ 365│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 70│ │ 70│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 140│ │ 140│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 15│ │ 15│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii si │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 20│ │ 20│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 10│ │ 10│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 503│ │ 503│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 334│ │ 334│
│ 01 │Furnituri de birou │ 334│ │ 334│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2│ │ 2│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2│ │ 2│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 2│ │ 2│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 20│ │ 20│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15│ │ 15│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 5│ │ 5│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 3│ │ 3│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 3│ │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 142│ │ 142│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 142│ │ 142│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 46.401│ │ 46.401│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 46.401│ │ 46.401│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 46.401│ │ 46.401│
│6608 02 │Servicii publice descentralizate │ 49.130│ │ 49.130│
│6708 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 52.979│ -33.049│ 19.930│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 52.979│ -33.049│ 19.930│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 52.979│ -33.049│ 19.930│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 52.979│ -33.049│ 19.930│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 52.979│ -33.049│ 19.930│
│6708 01 │Administraţie centrala │ 46.797│ -33.049│ 13.748│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, │ │ │ │
│ │recreerii şi religiei │ 6.182│ │ 6.182│
│6808 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENTA SOCIALA │ 840.532│ │ 840.532│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 835.048│ │ 835.048│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 38.370│ │ 38.370│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 38.370│ │ 38.370│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 38.370│ │ 38.370│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 795.858│ │ 795.858│
│ 01 │A Transferuri interne │ 795.858│ │ 795.858│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 795.858│ │ 795.858│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 820│ │ 820│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 820│ │ 820│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 820│ │ 820│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.484│ │ 5.484│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.484│ │ 5.484│
│ 01 │Active fixe │ 5.484│ │ 5.484│
│ 30 │Alte active fixe │ 5.484│ │ 5.484│
│6808 01 │Administraţie centrala │ 839.712│ │ 839.712│
│ 05 │Asistenta sociala în caz de boli si │ │ │ │
│ │invaliditãţi │ 820│ │ 820│
│ 02 │Asistenţa socialã în caz de invaliditate │ 820│ │ 820│
│7408 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 342.405│ │ 342.405│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 342.405│ │ 342.405│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 342.405│ │ 342.405│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 342.405│ │ 342.405│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 230.921│ │ 230.921│
│ 21 │Programe FEDR │ 34.587│ │ 34.587│
│ 23 │Programe FC │ 76.897│ │ 76.897│
│7408 03 │Reducerea şi controlul poluãrii │ 342.405│ │ 342.405│
│8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, │ │ │ │
│ │COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.739.821│ -830.316│ 909.505│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.739.821│ -830.316│ 909.505│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ 17.746│ 17.746│
│ 01 │Transferuri curente │ │ 17.746│ 17.746│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ │ 17.746│ 17.746│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.739.821│ -848.062│ 891.759│
│ 01 │A Transferuri interne │ 1.739.821│ -848.062│ 891.759│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 841.211│ │ 841.211│
│ 21 │Programe FEDR │ 887.612│ -844.099│ 43.513│
│ 31 │Programe IPA │ 6.563│ -5.632│ 931│
│ 32 │Programe ENPI │ 4.435│ 1.669│ 6.104│
│8008 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.739.821│ -830.316│ 909.505│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionalã şi │ │ │ │
│ │socialã │ 1.739.821│ -848.062│ 891.759│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale │ │ │ │
│ │economice şi comerciale │ │ 17.746│ 17.746│
│8208 │INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE ŞI │ │ │ │
│ │CONSTRUCŢII │ 6.668│ │ 6.668│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.668│ │ 6.668│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.668│ │ 6.668│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 6.668│ │ 6.668│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 6.668│ │ 6.668│
│8208 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 6.668│ │ 6.668│
│8308 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, │ │ │ │
│ │PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE │ 5.580.905│ │ 5.580.905│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.580.905│ │ 5.580.905│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.580.905│ │ 5.580.905│
│ 01 │A Transferuri interne │ 5.580.905│ │ 5.580.905│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 26.946│ │ 26.946│
│ 10 │Programe SAPARD │ 1.180.800│ │ 1.180.800│
│ 24 │Programe FEADR │ 1.640.000│ │ 1.640.000│
│ 25 │Programe FEP │ 87.500│ │ 87.500│
│ 27 │Programe FEGA │ 2.645.659│ │ 2.645.659│
│8308 01 │Administraţie centrala │ 15.005│ │ 15.005│
│ 03 │Agricultura │ 5.565.900│ │ 5.565.900│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea produ- │ │ │ │
│ │cãtorilor agricoli │ 5.565.900│ │ 5.565.900│
│8408 │TRANSPORTURI │ 1.663.867│ │ 1.663.867│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.663.867│ │ 1.663.867│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.663.867│ │ 1.663.867│
│ 01 │A Transferuri interne │ 1.663.867│ │ 1.663.867│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 87.739│ │ 87.739│
│ 09 │Programe ISPA │ 1.088.352│ │ 1.088.352│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 179│ │ 179│
│ 21 │Programe FEDR │ 353.902│ │ 353.902│
│ 23 │Programe FC │ 133.695│ │ 133.695│
│8408 01 │Administraţie centrala │ 144.666│ │ 144.666│
│ 03 │Transport rutier │ 687.362│ │ 687.362│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 687.362│ │ 687.362│
│ 04 │Transport feroviar │ 737.946│ │ 737.946│
│ 01 │Transport pe cale ferata │ 737.946│ │ 737.946│
│ 05 │Transport pe apa │ 93.893│ │ 93.893│
│8508 │COMUNICAŢII │ 6.858│ │ 6.858│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.233│ │ 2.233│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.233│ │ 2.233│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 2.233│ │ 2.233│
│ 30 │Program finanţate în cadrul facilitãţii │ │ │ │
│ │Schengen │ 2.233│ │ 2.233│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.625│ │ 4.625│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.625│ │ 4.625│
│ 01 │Active fixe │ 4.625│ │ 4.625│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 4.625│ │ 4.625│
│8508 01 │Comunicaţii │ 6.858│ │ 6.858│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │
│ │____________________________________ │ 6.870.906│ -44.803│ 6.826.103│
│ │ │ │ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.807.092│ 156│ 5.807.248│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.677.462│ 7.256│ 1.684.718│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 120.851│ 4.937│ 125.788│
│ 01 │Salarii de bazã │ 34.939│ 7.598│ 42.537│
│ 02 │Salarii de merit │ 878│ 6│ 884│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 400│ 22│ 422│
│ 04 │Spor de vechime │ 1.581│ 62│ 1.643│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 5.597│ 17│ 5.614│
│ 06 │Alte sporuri │ 3.641│ 169│ 3.810│
│ 07 │Ore suplimentare │ 1.996│ 1.205│ 3.201│
│ 08 │Fond de premii │ 4.195│ │ 4.195│
│ 09 │Primã de vacanţã │ 439│ │ 439│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 60│ │ 60│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 5.199│ -66│ 5.133│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitãţii │ 9.127│ 163│ 9.290│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 3.118│ -630│ 2.488│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 55│ │ 55│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 86│ │ 86│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 12.774│ -3.609│ 9.165│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 11.649│ 3│ 11.652│
│ 02 │Norme de hranã │ 8.960│ 3│ 8.963│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 1.600│ │ 1.600│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 102│ │ 102│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 987│ │ 987│
│ 03 │Contribuţii │ 19.867│ 2.316│ 22.183│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 11.974│ 1.784│ 13.758│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.216│ 17│ 1.233│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 5.578│ 443│ 6.021│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │
│ │muncã şi boli profesionale │ 425│ 21│ 446│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 513│ 70│ 583│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 161│ -19│ 142│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.505.023│ 33.311│ 2.538.334│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 268.418│ 24.745│ 293.163│
│ 01 │Furnituri de birou │ 12.061│ -398│ 11.663│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.427│ -65│ 2.362│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 22.676│ 132│ 22.808│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 5.102│ 192│ 5.294│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 10.802│ -544│ 10.258│
│ 06 │Piese de schimb │ 4.660│ 276│ 4.936│
│ 07 │Transport │ 145│ │ 145│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv., internet│ 58.822│ 9.996│ 68.818│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 84.611│ 9.908│ 94.519│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │
│ │şi funcţionare │ 67.112│ 5.248│ 72.360│
│ 02 │Reparaţii curente │ 25.091│ 478│ 25.569│
│ 03 │Hrana │ 4.722│ -192│ 4.530│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 4.611│ -120│ 4.491│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 111│ -72│ 39│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 74.264│ -516│ 73.748│
│ 01 │Medicamente │ 50.111│ -700│ 49.411│
│ 02 │Materiale sanitare │ 9.721│ 200│ 9.921│
│ 03 │Reactivi │ 5.993│ -16│ 5.977│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 8.439│ │ 8.439│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 32.286│ -452│ 31.834│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 10.533│ 597│ 11.130│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.438│ -17│ 1.421│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 20.315│ -1.032│ 19.283│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 17.802│ 2.080│ 19.882│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 10.514│ -374│ 10.140│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 7.288│ 2.454│ 9.742│
│ 09 │Materiale de laborator │ 6.622│ 114│ 6.736│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 7.782│ 30│ 7.812│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 6.212│ -635│ 5.577│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 2.221│ │ 2.221│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 3.491│ 415│ 3.906│
│ 14 │Protecţia muncii │ 2.295│ 10│ 2.305│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armatã │ 1.567│ │ 1.567│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 5.578│ 400│ 5.978│
│ 17 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi │ │ │ │
│ │socio-cultural │ 535│ │ 535│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 77│ │ 77│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 27│ │ 27│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor interne │ 50│ │ 50│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit dispoziţiilor│ │ │ │
│ │legale │ 6│ 40│ 46│
│ 27 │Tichete cadou │ 300│ │ 300│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 177.133│ 6.794│ 183.927│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 841│ -11│ 830│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 1.233│ 30│ 1.263│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 561│ 65│ 626│
│ 04 │Chirii │ 3.662│ 110│ 3.772│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ │ 7│ 7│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 170.836│ 6.593│ 177.429│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.660│ │ 5.660│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 160│ │ 160│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne │ │ │ │
│ │garantate │ 160│ │ 160│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 5.500│ │ 5.500│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contrac-│ │ │ │
│ │tate de ordonatorii de credite │ 5.500│ │ 5.500│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.409.183│ 14.914│ 1.424.097│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.311.187│ 24.714│ 1.335.901│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 40.591│ -21.465│ 19.126│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 10.732│ 46.179│ 56.911│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 128.500│ -17.963│ 110.537│
│ 35 │Transferuri din veniturile proprii │ │ │ │
│ │ale Ministerului Sãnãtãţii Publice │ │ │ │
│ │cãtre fondul de asigurãri sociale │ │ │ │
│ │de sãnãtate │ 1.131.364│ 17.963│ 1.149.327│
│ 02 │Transferuri de capital │ 97.996│ -9.800│ 88.196│
│ 08 │Aparatura medicala şi echipamente de │ │ │ │
│ │comunicaţii în urgenţã │ 71.548│ -7.130│ 64.418│
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii │ │ │ │
│ │capitale la spitale │ 26.448│ -2.670│ 23.778│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 195.881│ -55.340│ 140.541│
│ 01 │A Transferuri interne │ 193.125│ -55.340│ 137.785│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │ │ │
│ │Comitetului Olimpic Roman │ 16.125│ 4.201│ 20.326│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 116.000│ -59.541│ 56.459│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 61.000│ │ 61.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 2.835│ 15│ 2.850│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 405│ 15│ 420│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 395│ 15│ 410│
│ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 10│ │ 10│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 11.048│ │ 11.048│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor │ │ │ │
│ │sportive realizate de structurile │ │ │ │
│ │sportive de drept privat │ 6.400│ 50│ 6.450│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi │ │ │ │
│ │social cultural │ 300│ -50│ 250│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.049.616│ -44.959│ 1.004.657│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.049.616│ -44.959│ 1.004.657│
│ 01 │Active fixe │ 658.407│ -45.017│ 613.390│
│ 01 │Construcţii │ 143.918│ -3.959│ 139.959│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 369.215│ -27.194│ 342.021│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 94.564│ -9.371│ 85.193│
│ 30 │Alte active fixe │ 50.710│ -4.493│ 46.217│
│ 02 │Stocuri │ 98.000│ │ 98.000│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 98.000│ │ 98.000│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 8.119│ 58│ 8.177│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 14.198│ │ 14.198│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 14.198│ │ 14.198│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 10.121│ │ 10.121│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 10.121│ │ 10.121│
│5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 195.037│ 3.061│ 198.098│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 164.759│ 3.061│ 167.820│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 16.154│ -1.200│ 14.954│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 13.873│ -1.200│ 12.673│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.869│ │ 1.869│
│ 02 │Salarii de merit │ 59│ │ 59│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 93│ │ 93│
│ 04 │Spor de vechime │ 472│ │ 472│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 140│ │ 140│
│ 06 │Alte sporuri │ 529│ │ 529│
│ 07 │Ore suplimentare │ 479│ │ 479│
│ 08 │Fond de premii │ 600│ │ 600│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 117│ │ 117│
│ 11 │Fond aferent plaţii cu ora │ 1.700│ │ 1.700│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 6.190│ │ 6.190│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 565│ -200│ 365│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.060│ -1.000│ 60│
│ 03 │Contribuţii │ 2.281│ │ 2.281│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 1.554│ │ 1.554│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 126│ │ 126│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 506│ │ 506│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 33│ │ 33│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 48│ │ 48│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 14│ │ 14│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 148.605│ 4.261│ 152.866│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 107.141│ 4.156│ 111.297│
│ 01 │Furnituri de birou │ 8.056│ 151│ 8.207│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 911│ 41│ 952│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motrica │ 14.555│ -380│ 14.175│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 1.680│ 26│ 1.706│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianti │ 5.055│ -800│ 4.255│
│ 06 │Piese de schimb │ 1.681│ │ 1.681│
│ 07 │Transport │ 30│ │ 30│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 35.016│ 10.000│ 45.016│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 13.627│ -700│ 12.927│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere şi funcţionare │ 26.530│ -4.182│ 22.348│
│ 02 │Reparaţii curente │ 8.058│ -500│ 7.558│
│ 03 │Hrana │ 31│ -28│ 3│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 31│ -28│ 3│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 17│ -16│ 1│
│ 03 │Reactivi │ 17│ -16│ 1│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 13.306│ -243│ 13.063│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 9.061│ │ 9.061│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 20│ -17│ 3│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.225│ -226│ 3.999│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 6.893│ -263│ 6.630│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 6.303│ -200│ 6.103│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 590│ -63│ 527│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 1.815│ │ 1.815│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.094│ │ 1.094│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.881│ │ 1.881│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 8.369│ 1.155│ 9.524│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 738│ │ 738│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 569│ │ 569│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 505│ 2│ 507│
│ 04 │Chirii │ 2.822│ 105│ 2.927│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.735│ 1.048│ 4.783│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.278│ │ 30.278│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.278│ │ 30.278│
│ 01 │Active fixe │ 27.190│ │ 27.190│
│ 01 │Construcţii │ 10.986│ │ 10.986│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 1.579│ │ 1.579│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 2.893│ │ 2.893│
│ 30 │Alte active fixe │ 11.732│ │ 11.732│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 3.088│ │ 3.088│
│5110 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 195.037│ 3.061│ 198.098│
│ 02 │Autoritãţi legislative │ 10.395│ 1.061│ 11.456│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 184.642│ 2.000│ 186.642│
│5310 │CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI CERCETARE │ │ │ │
│ │DEZVOLTARE │ 241.724│ 26.043│ 267.767│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 211.344│ 26.043│ 237.387│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 63.270│ 8.455│ 71.725│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 51.290│ 6.129│ 57.419│
│ 01 │Salarii de bazã │ 7.735│ 8.489│ 16.224│
│ 02 │Salarii de merit │ 16│ 6│ 22│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 22│ 22│ 44│
│ 04 │Spor de vechime │ 90│ 62│ 152│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 13│ 17│ 30│
│ 06 │Alte sporuri │ 3│ 169│ 172│
│ 07 │Ore suplimentare │ 1.065│ 1.205│ 2.270│
│ 08 │Fond de premii │ 600│ │ 600│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 35│ │ 35│
│ 11 │Fond aferent plaţii cu ora │ 65│ -65│ │
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 180│ 148│ 328│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.200│ -430│ 770│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.500│ -3.494│ 6│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 222│ │ 222│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 16│ │ 16│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 6│ │ 6│
│ 30 │Alte drepturi salariale în natura │ 200│ │ 200│
│ 03 │Contribuţii │ 11.758│ 2.326│ 14.084│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 7.753│ 1.788│ 9.541│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 802│ 15│ 817│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 2.394│ 458│ 2.852│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 372│ 18│ 390│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 336│ 66│ 402│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 101│ -19│ 82│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 147.824│ 17.588│ 165.412│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 37.931│ 9.142│ 47.073│
│ 01 │Furnituri de birou │ 1.356│ -548│ 808│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 150│ -103│ 47│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motrica │ 1.500│ -419│ 1.081│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 200│ -68│ 132│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianti │ 400│ -264│ 136│
│ 06 │Piese de schimb │ │ 290│ 290│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 20.850│ -596│ 20.254│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 9.021│ 906│ 9.927│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │intreţinere şi funcţionare │ 4.454│ 9.944│ 14.398│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.702│ 1.018│ 2.720│
│ 03 │Hrana │ 60│ -44│ 16│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 60│ -44│ 16│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 1.076│ │ 1.076│
│ 03 │Reactivi │ 1.076│ │ 1.076│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.952│ 235│ 3.187│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ │ 117│ 117│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.952│ 118│ 3.070│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 8.110│ 2.382│ 10.492│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.216│ -135│ 2.081│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 5.894│ 2.517│ 8.411│
│ 09 │Materiale de laborator │ 4.662│ 114│ 4.776│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 1.150│ -607│ 543│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 2.100│ │ 2.100│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.073│ -110│ 963│
│ 14 │Protecţia muncii │ 122│ 6│ 128│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 5.423│ │ 5.423│
│ 17 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi │ │ │ │
│ │social-cultural │ 535│ │ 535│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 50│ │ 50│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor interne │ 50│ │ 50│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │dispoziţiilor legale │ 5│ │ 5│
│ 27 │Tichete cadou │ 300│ │ 300│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 80.573│ 5.452│ 86.025│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ │ 30│ 30│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 80.573│ 5.422│ 85.995│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 160│ │ 160│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │interne │ 160│ │ 160│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne │ │ │ │
│ │garantate │ 160│ │ 160│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 90│ │ 90│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 90│ │ 90│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 90│ │ 90│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.380│ │ 30.380│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.380│ │ 30.380│
│ 01 │Active fixe │ 29.880│ -100│ 29.780│
│ 01 │Construcţii │ │ 720│ 720│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 11.050│ 4.880│ 15.930│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 4.020│ -3.200│ 820│
│ 30 │Alte active fixe │ 14.810│ -2.500│ 12.310│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │
│ │fixe │ 500│ 100│ 600│
│5310 01 │Cercetare fundamentala (de bazã) │ 71.137│ 26.043│ 97.180│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii │ │ │ │
│ │publice generale │ 170.587│ │ 170.587│
│6010 │APĂRARE │ 160.599│ -569│ 160.030│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 48.012│ 6.396│ 54.408│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.190│ -21│ 3.169│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.263│ │ 2.263│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 5│ │ 5│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 13│ │ 13│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 5│ │ 5│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.240│ │ 2.240│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 397│ │ 397│
│ 02 │Norme de hranã │ 100│ │ 100│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 30│ │ 30│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 60│ │ 60│
│ 30 │Alte drepturi salariale în natura │ 207│ │ 207│
│ 03 │Contribuţii │ 530│ -21│ 509│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 368│ -3│ 365│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 22│ -3│ 19│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 120│ -15│ 105│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 11│ │ 11│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 9│ │ 9│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 44.822│ 6.417│ 51.239│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 27.837│ 5.878│ 33.715│
│ 01 │Furnituri de birou │ 197│ -2│ 195│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 25│ -2│ 23│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motrica │ 1.930│ 5│ 1.935│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 117│ -30│ 87│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.147│ -70│ 3.077│
│ 06 │Piese de schimb │ 1.532│ │ 1.532│
│ 07 │Transport │ 17│ │ 17│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 215│ -20│ 195│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 20.540│ 5.992│ 26.532│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 117│ 5│ 122│
│ 02 │Reparaţii curente │ 6.932│ 85│ 7.017│
│ 03 │Hrana │ 24│ │ 24│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 24│ │ 24│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 8│ │ 8│
│ 01 │Medicamente │ 4│ │ 4│
│ 02 │Materiale sanitare │ 3│ │ 3│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 1│ │ 1│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.758│ 445│ 3.203│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 691│ 400│ 1.091│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 90│ │ 90│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.977│ 45│ 2.022│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 67│ │ 67│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15│ │ 15│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 52│ │ 52│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 4.860│ 10│ 4.870│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 68│ -10│ 58│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 15│ 5│ 20│
│ 14 │Protecţia muncii │ 78│ 4│ 82│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armatã │ 1.565│ │ 1.565│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 10│ │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 600│ │ 600│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 1│ │ 1│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 146│ │ 146│
│ 04 │Chirii │ 1│ │ 1│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 452│ │ 452│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 112.587│ -6.965│ 105.622│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 112.587│ -6.965│ 105.622│
│ 01 │Active fixe │ 112.587│ -6.965│ 105.622│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 20.635│ │ 20.635│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 81.047│ -6.065│ 74.982│
│ 30 │Alte active fixe │ 10.905│ -900│ 10.005│
│6010 02 │Apãrare naţionalã │ 151.214│ -569│ 150.645│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apãrare │ 9.385│ │ 9.385│
│6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 144.614│ 12│ 144.626│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 107.959│ 12│ 107.971│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 52.193│ 12│ 52.205│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 38.588│ │ 38.588│
│ 01 │Salarii de bazã │ 23.502│ -891│ 22.611│
│ 02 │Salarii de merit │ 685│ │ 685│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 236│ │ 236│
│ 04 │Spor de vechime │ 565│ │ 565│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 5.107│ │ 5.107│
│ 06 │Alte sporuri │ 2.303│ │ 2.303│
│ 07 │Ore suplimentare │ 377│ │ 377│
│ 08 │Fond de premii │ 2.502│ │ 2.502│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 322│ │ 322│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 440│ │ 440│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 251│ │ 251│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 86│ │ 86│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.212│ 891│ 3.103│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 10.507│ │ 10.507│
│ 02 │Norme de hranã │ 8.395│ │ 8.395│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 1.554│ │ 1.554│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 36│ │ 36│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 522│ │ 522│
│ 03 │Contribuţii │ 3.098│ 12│ 3.110│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 1.276│ │ 1.276│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 97│ 5│ 102│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 1.667│ │ 1.667│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │ │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ │ 3│ 3│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 43│ 4│ 47│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 15│ │ 15│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 49.996│ │ 49.996│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 7.440│ 410│ 7.850│
│ 01 │Furnituri de birou │ 201│ │ 201│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 185│ │ 185│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 1.781│ 200│ 1.981│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 1.719│ 100│ 1.819│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 208│ │ 208│
│ 06 │Piese de schimb │ 457│ │ 457│
│ 07 │Transport │ 2│ │ 2│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 745│ 110│ 855│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 848│ │ 848│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │intreţinere şi funcţionare │ 1.294│ │ 1.294│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.739│ -310│ 1.429│
│ 03 │Hranã │ 4.133│ -120│ 4.013│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 4.113│ -120│ 3.993│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 20│ │ 20│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 47│ │ 47│
│ 01 │Medicamente │ 45│ │ 45│
│ 02 │Materiale sanitare │ 2│ │ 2│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.394│ │ 1.394│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 58│ │ 58│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 248│ │ 248│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.088│ │ 1.088│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 593│ │ 593│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 593│ │ 593│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 19│ │ 19│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 20│ │ 20│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 6│ 20│ 26│
│ 14 │Protecţia muncii │ 90│ │ 90│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armatã │ 2│ │ 2│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 27│ │ 27│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 27│ │ 27│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │dispoziţiilor legale │ 1│ │ 1│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 34.485│ │ 34.485│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 38│ │ 38│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 35│ │ 35│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 1│ 8│ 9│
│ 04 │Chirii │ 109│ │ 109│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 34.302│ -8│ 34.294│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.500│ │ 5.500│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 5.500│ │ 5.500│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 5.500│ │ 5.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 270│ │ 270│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 270│ │ 270│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 270│ │ 270│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 26.534│ │ 26.534│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 26.534│ │ 26.534│
│ 01 │Active fixe │ 24.884│ │ 24.884│
│ 01 │Construcţii │ 18.631│ 275│ 18.906│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 4.838│ -185│ 4.653│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 990│ -90│ 900│
│ 30 │Alte active fixe │ 425│ │ 425│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │
│ │fixe │ 1.650│ │ 1.650│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.121│ │ 10.121│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 10.121│ │ 10.121│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 10.121│ │ 10.121│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 10.121│ │ 10.121│
│6110 03 │Ordine publicã │ 24.044│ │ 24.044│
│ 02 │Jandarmerie │ 24.029│ │ 24.029│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 15│ │ 15│
│ 04 │Siguranţã naţionalã │ 400│ │ 400│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 750│ 12│ 762│
│ 09 │Sistemul naţional unic pentru apeluri de │ │ │ │
│ │urgenţã │ 34.854│ │ 34.854│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii │ │ │ │
│ │publice şi siguranţei naţionale │ 84.566│ │ 84.566│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 3.717.619│ 450│ 3.718.069│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.422.387│ 450│ 3.422.837│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.535.688│ │ 1.535.688│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 8.904│ │ 8.904│
│ 01 │Salarii de bazã │ 931│ │ 931│
│ 02 │Salarii de merit │ 70│ │ 70│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 10│ │ 10│
│ 04 │Spor de vechime │ 245│ │ 245│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 106│ │ 106│
│ 06 │Alte sporuri │ 526│ │ 526│
│ 08 │Fond de premii │ 323│ │ 323│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 15│ │ 15│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 2.874│ │ 2.874│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 150│ │ 150│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 363│ │ 363│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.291│ │ 3.291│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 388│ │ 388│
│ 02 │Norme de hranã │ 330│ │ 330│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 58│ │ 58│
│ 03 │Contribuţii │ 1.301│ │ 1.301│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 621│ │ 621│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 82│ │ 82│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 556│ │ 556│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 32│ │ 32│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 10│ │ 10│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.877.140│ 450│ 1.877.590│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.474│ 23│ 3.497│
│ 01 │Furnituri de birou │ 311│ │ 311│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 91│ │ 91│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 753│ -27│ 726│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 251│ │ 251│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 5│ │ 5│
│ 06 │Piese de schimb │ 170│ │ 170│
│ 07 │Transport │ 54│ │ 54│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 744│ │ 744│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 974│ 50│ 1.024│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 121│ │ 121│
│ 02 │Reparaţii curente │ 981│ 400│ 1.381│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.669│ │ 1.669│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 48│ │ 48│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 5│ │ 5│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.616│ │ 1.616│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 499│ │ 499│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 185│ │ 185│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 314│ │ 314│
│ 09 │Materiale de laborator │ 20│ │ 20│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 472│ 20│ 492│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 244│ │ 244│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 104│ │ 104│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 45│ │ 45│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.011│ 7│ 1.018│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 5│ │ 5│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 130│ │ 130│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ │ 7│ 7│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 876│ │ 876│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.756│ │ 2.756│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.455│ │ 2.455│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 25│ │ 25│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 15│ │ 15│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 10│ │ 10│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.348│ │ 4.348│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 291.155│ │ 291.155│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 291.155│ │ 291.155│
│ 01 │Active fixe │ 6.065│ │ 6.065│
│ 01 │Construcţii │ 1.269│ -25│ 1.244│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 1.260│ 47│ 1.307│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 2.616│ │ 2.616│
│ 30 │Alte active fixe │ 920│ -22│ 898│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.077│ │ 4.077│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 4.077│ │ 4.077│
│6510 04 │Învãţãmânt secundar │ 10│ │ 10│
│ 02 │Învãţãmânt secundar superior │ 10│ │ 10│
│ 05 │Învãţãmânt postliceal │ 2.039│ 220│ 2.259│
│ 06 │Învãţãmânt superior │ 3.527.266│ -220│ 3.527.046│
│ 01 │Învãţãmânt universitar │ 3.144.626│ -220│ 3.144.406│
│ 02 │Învãţãmânt postuniversitar │ 382.640│ │ 382.640│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru │ │ │ │
│ │învãţãmânt │ 4.783│ │ 4.783│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │
│ │învãţãmântului │ 183.521│ 450│ 183.971│
│6610 │SĂNĂTATE │ 1.870.128│ │ 1.870.128│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.492.383│ 36.379│ 1.528.762│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.940│ │ 1.940│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.526│ -3│ 1.523│
│ 01 │Salarii de bazã │ 660│ │ 660│
│ 02 │Salarii de merit │ 15│ │ 15│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 8│ │ 8│
│ 04 │Spor de vechime │ 150│ │ 150│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 110│ │ 110│
│ 06 │Alte sporuri │ 228│ │ 228│
│ 08 │Fond de premii │ 80│ │ 80│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 20│ │ 20│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 255│ -3│ 252│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ │ 3│ 3│
│ 02 │Norme de hranã │ │ 3│ 3│
│ 03 │Contribuţii │ 414│ │ 414│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 250│ │ 250│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 32│ │ 32│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 88│ │ 88│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 20│ │ 20│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii si │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 20│ │ 20│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 4│ │ 4│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 121.851│ │ 121.851│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 15.481│ 974│ 16.455│
│ 01 │Furnituri de birou │ 1.531│ │ 1.531│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 881│ │ 881│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 1.448│ 664│ 2.112│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 755│ 155│ 910│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.607│ │ 1.607│
│ 06 │Piese de schimb │ 723│ -15│ 708│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 837│ 500│ 1.337│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 3.602│ -300│ 3.302│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 4.097│ -30│ 4.067│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.430│ -247│ 2.183│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 73.114│ -500│ 72.614│
│ 01 │Medicamente │ 50.061│ -700│ 49.361│
│ 02 │Materiale sanitare │ 9.715│ 200│ 9.915│
│ 03 │Reactivi │ 4.900│ │ 4.900│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 8.438│ │ 8.438│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 8.813│ -920│ 7.893│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 613│ 80│ 693│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.062│ │ 1.062│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 7.138│ -1.000│ 6.138│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 381│ -37│ 344│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 381│ -37│ 344│
│ 09 │Materiale de laborator │ 1.940│ │ 1.940│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 2.450│ │ 2.450│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 158│ │ 158│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 41│ │ 41│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 564│ 500│ 1.064│
│ 14 │Protecţia muncii │ 101│ │ 101│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din acţiuni în reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit dispoziţiilor│ │ │ │
│ │legale │ │ 40│ 40│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 16.378│ 190│ 16.568│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 55│ 55│ 110│
│ 04 │Chirii │ 90│ 5│ 95│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 16.233│ 130│ 16.363│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.368.592│ 36.379│ 1.404.971│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.270.596│ 46.179│ 1.316.775│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 10.732│ 46.179│ 56.911│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 128.500│ -17.963│ 110.537│
│ 35 │Transferuri din veniturile proprii │ │ │ │
│ │ale Ministerului Sãnãtãţii Publice │ │ │ │
│ │cãtre fondul de asigurãri sociale │ │ │ │
│ │de sãnãtate │ 1.131.364│ 17.963│ 1.149.327│
│ 02 │Transferuri de capital │ 97.996│ -9.800│ 88.196│
│ 08 │Aparaturã medicalã şi echipamente de │ │ │ │
│ │comunicaţii în urgenţã │ 71.548│ -7.130│ 64.418│
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii │ │ │ │
│ │capitale la spitale │ 26.448│ -2.670│ 23.778│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 377.745│ -36.379│ 341.366│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 377.745│ -36.379│ 341.366│
│ 01 │Active fixe │ 375.264│ -36.337│ 338.927│
│ 01 │Construcţii │ 35.199│ -3.520│ 31.679│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 328.027│ -31.936│ 296.091│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 1.396│ │ 1.396│
│ 30 │Alte active fixe │ 10.642│ -881│ 9.761│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │
│ │fixe │ 2.481│ -42│ 2.439│
│6610 02 │Servicii publice descentralizate │ 48.936│ │ 48.936│
│ 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare │ │ │ │
│ │cu paturi │ 9.123│ │ 9.123│
│ 01 │Spitale generale │ 9.123│ │ 9.123│
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzionalã │ 2.576│ │ 2.576│
│ 10 │Cercetare aplicativã şi dezvoltare │ │ │ │
│ │experimentalã în sãnãtate │ 5.485│ │ 5.485│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii │ 1.804.008│ │ 1.804.008│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 1.804.008│ │ 1.804.008│
│6710 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 96.133│ -13.045│ 83.088│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 92.069│ -12.839│ 79.230│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.640│ 10│ 2.650│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.400│ 11│ 2.411│
│ 01 │Salarii de bazã │ 52│ │ 52│
│ 02 │Salarii de merit │ 4│ │ 4│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 2│ │ 2│
│ 04 │Spor de vechime │ 25│ │ 25│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 21│ │ 21│
│ 06 │Alte sporuri │ 27│ │ 27│
│ 07 │Ore suplimentare │ 25│ │ 25│
│ 08 │Fond de premii │ 26│ │ 26│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 115│ -1│ 114│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 1.557│ 15│ 1.572│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 388│ │ 388│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 158│ -3│ 155│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 35│ │ 35│
│ 02 │Norme de hranã │ 35│ │ 35│
│ 03 │Contribuţii │ 205│ -1│ 204│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 52│ -1│ 51│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 5│ │ 5│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 143│ │ 143│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii si │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 3│ │ 3│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 2│ │ 2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 26.013│ 4.415│ 30.428│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 17.883│ 3.984│ 21.867│
│ 01 │Furnituri de birou │ 157│ │ 157│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 149│ -3│ 146│
│ 03 │Incãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 554│ 38│ 592│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 170│ -1│ 169│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 138│ │ 138│
│ 06 │Piese de schimb │ 47│ │ 47│
│ 07 │Transport │ 42│ │ 42│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 205│ │ 205│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 15.383│ 3.950│ 19.333│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │
│ │şi funcţionare │ 1.038│ │ 1.038│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.099│ 32│ 1.131│
│ 03 │Hranã │ 1│ │ 1│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 1│ │ 1│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2│ │ 2│
│ 01 │Medicamente │ 1│ │ 1│
│ 02 │Materiale sanitare │ 1│ │ 1│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.184│ 30│ 1.214│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 13│ │ 13│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 13│ │ 13│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.158│ 30│ 1.188│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 532│ -2│ 530│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 442│ -2│ 440│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 90│ │ 90│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2.100│ -18│ 2.082│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 60│ │ 60│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 450│ │ 450│
│ 14 │Protecţia muncii │ 8│ │ 8│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 100│ 400│ 500│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 2.594│ -11│ 2.583│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 59│ -11│ 48│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 1│ │ 1│
│ 04 │Chirii │ 640│ │ 640│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.894│ │ 1.894│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 40.591│ -21.465│ 19.126│
│ 01 │Transferuri curente │ 40.591│ -21.465│ 19.126│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 40.591│ -21.465│ 19.126│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 16.125│ 4.201│ 20.326│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 16.125│ 4.201│ 20.326│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │ │ │
│ │Comitetului Olimpic şi Sportiv Român │ 16.125│ 4.201│ 20.326│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 6.700│ │ 6.700│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor │ │ │ │
│ │sportive realizate de structurile │ │ │ │
│ │sportive de drept privat │ 6.400│ 50│ 6.450│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi │ │ │ │
│ │social cultural │ 300│ -50│ 250│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.064│ -206│ 3.858│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.064│ -206│ 3.858│
│ 01 │Active fixe │ 3.664│ -206│ 3.458│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 1.388│ │ 1.388│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 1.250│ -16│ 1.234│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.026│ -190│ 836│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 400│ │ 400│
│6710 01 │Administraţie centralã │ 3.000│ │ 3.000│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 6.000│ │ 6.000│
│ 03 │Servicii culturale │ 6.117│ 119│ 6.236│
│ 06 │Case de culturã │ 4.517│ 119│ 4.636│
│ 11 │Edituri │ 1.600│ │ 1.600│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 77.016│ -13.164│ 63.852│
│ 01 │Sport │ 77.016│ -13.164│ 63.852│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, │ │ │ │
│ │recreerii şi religiei │ 4.000│ │ 4.000│
│6810 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 150.020│ 15│ 150.035│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 52.020│ 15│ 52.035│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250│ │ 250│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 250│ │ 250│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 250│ │ 250│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 51.750│ │ 51.750│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 49.226│ │ 49.226│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ │ 590│ 590│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 20.000│ │ 20.000│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 29.226│ -590│ 28.636│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│ │ 2.000│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 250│ │ 250│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 250│ │ 250│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 274│ │ 274│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 274│ │ 274│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20│ 15│ 35│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 20│ 15│ 35│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 20│ 15│ 35│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 98.000│ │ 98.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 98.000│ │ 98.000│
│ 02 │Stocuri │ 98.000│ │ 98.000│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 98.000│ │ 98.000│
│6810 08 │Ajutoare la trecere în rezervã │ 20│ 15│ 35│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor │ │ │ │
│ │şi asistenţei sociale │ 150.000│ │ 150.000│
│ 01 │Rezerva de stat │ 150.000│ │ 150.000│
│7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE │ │ │ │
│ │PUBLICĂ │ 179.965│ -60.770│ 119.195│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 177.616│ -59.361│ 118.255│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.179│ │ 1.179│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.105│ │ 1.105│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 1.050│ │ 1.050│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 55│ │ 55│
│ 03 │Contribuţii │ 74│ │ 74│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 74│ │ 74│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 35.437│ 180│ 35.617│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.354│ 178│ 1.532│
│ 01 │Furnituri de birou │ 207│ 1│ 208│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ │ 2│ 2│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ │ 51│ 51│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ │ 10│ 10│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 200│ │ 200│
│ 06 │Piese de schimb │ │ 1│ 1│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 150│ 2│ 152│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 577│ 10│ 587│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 220│ 101│ 321│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 55│ 1│ 56│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 55│ 1│ 56│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 419│ │ 419│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 71│ │ 71│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 348│ │ 348│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 630│ │ 630│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 180│ │ 180│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 32.799│ 1│ 32.800│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 352│ │ 352│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 32.447│ 1│ 32.448│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 141.000│ -59.541│ 81.459│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 141.000│ -59.541│ 81.459│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 80.000│ -59.541│ 20.459│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 61.000│ │ 61.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.349│ -1.409│ 940│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.349│ -1.409│ 940│
│ 01 │Active fixe │ 2.349│ -1.409│ 940│
│ 01 │Construcţii │ 1.409│ -1.409│ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 438│ │ 438│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 352│ │ 352│
│ 30 │Alte active fixe │ 150│ │ 150│
│7010 03 │Locuinţe │ │ 180│ 180│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor │ │ 180│ 180│
│ 04 │Servicii şi dezvoltare publicã │ 179.965│ -60.950│ 119.015│
│8010 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, │ │ │ │
│ │COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 2.643│ │ 2.643│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.543│ │ 2.543│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 958│ │ 958│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 652│ │ 652│
│ 01 │Salarii de bazã │ 190│ │ 190│
│ 02 │Salarii de merit │ 29│ │ 29│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 29│ │ 29│
│ 04 │Spor de vechime │ 34│ │ 34│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 100│ │ 100│
│ 06 │Alte sporuri │ 25│ │ 25│
│ 07 │Ore suplimentare │ 50│ │ 50│
│ 08 │Fond de premii │ 64│ │ 64│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 10│ │ 10│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 13│ │ 13│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 50│ │ 50│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 58│ │ 58│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 100│ │ 100│
│ 02 │Norme de hranã │ 100│ │ 100│
│ 03 │Contribuţii │ 206│ │ 206│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 100│ │ 100│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 50│ │ 50│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 30│ │ 30│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 20│ │ 20│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 6│ │ 6│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.585│ │ 1.585│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 651│ │ 651│
│ 01 │Furnituri de birou │ 45│ │ 45│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 35│ │ 35│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 155│ │ 155│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 210│ │ 210│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 42│ │ 42│
│ 06 │Piese de schimb │ 50│ │ 50│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 60│ │ 60│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 39│ │ 39│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 15│ │ 15│
│ 02 │Reparaţii curente │ 150│ │ 150│
│ 03 │Hranã │ 473│ │ 473│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 473│ │ 473│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 155│ │ 155│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 49│ │ 49│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 106│ │ 106│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 58│ │ 58│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 58│ │ 58│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 28│ │ 28│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 5│ │ 5│
│ 14 │Protecţia muncii │ 15│ │ 15│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 50│ │ 50│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 50│ │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│ │ 100│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│ │ 100│
│ 01 │Active fixe │ 100│ │ 100│
│ 30 │Alte active fixe │ 100│ │ 100│
│8010 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 2.643│ │ 2.643│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale │ │ │ │
│ │economice şi comerciale │ 2.643│ │ 2.643│
│8310 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, │ │ │ │
│ │PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 112.424│ │ 112.424│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.000│ │ 36.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 36.000│ │ 36.000│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 36.000│ │ 36.000│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 36.000│ │ 36.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 76.424│ │ 76.424│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 76.424│ │ 76.424│
│ 01 │Active fixe │ 76.424│ │ 76.424│
│ 01 │Construcţii │ 76.424│ │ 76.424│
│8310 03 │Agriculturã │ 42.924│ │ 42.924│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 42.924│ │ 42.924│
│ 04 │Sivilculturã │ 69.500│ │ 69.500│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
ANEXA 4

I Program actualizat
II Influenţe
III Program rectificat

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã
pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti,
pe anul 2008- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru:
────────────────────────────
Nr. finanţarea cheltuielilor de
crt. Judeţul TOTAL personal din instituţiile de
învãţãmânt preuniversitar de
stat ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL I 9.621.358 7.845.495
II 500.000 500.000
III 10.121.358 8.345.495

1 ALBA I 191.474 162.146
II 6.146 6.146
III 197.620 168.292
2 ARAD I 194.917 152.973
II 25.775 25.775
III 220.692 178.748
3 ARGEŞ I 297.846 250.073
II 12.887 12.887
III 310.733 262.960
4 BACĂU I 316.889 267.367
II 23.655 23.655
III 340.544 291.022
5 BIHOR I 305.363 239.530
II 19.099 19.099
III 324.462 258.629
6 BISTRITA-NASAUD I 154.614 135.021
II 6.545 6.545
III 161.159 141.566
7 BOTOŞANI I 202.092 166.184
II 19.877 19.877
III 221.969 186.061
8 BRAŞOV I 248.495 204.710
II 16.149 16.149
III 264.644 220.859
9 BRĂILA I 153.145 126.609
II 6.556 6.556
III 159.701 133.165
10 BUZĂU I 232.077 185.691
II 4.709 4.709
III 236.786 190.400
11 CARAS-SEVERIN I 144.219 113.756
II 10.049 10.049
III 154.268 123.805
12 CĂLĂRAŞI I 133.954 104.517
II 5.470 5.470
III 139.424 109.987
13 CLUJ I 286.550 249.640
II 14.840 14.840
III 301.390 264.480
14 CONSTANŢA I 286.905 242.341
II 0 0
III 286.905 242.341
15 COVASNA I 118.324 101.657
II 6.528 6.528
III 124.852 108.185
16 DÂMBOVIŢA I 250.120 205.305
II 0 0
III 250.120 205.305
17 DOLJ I 346.242 258.157
II 10.318 10.318
III 356.560 268.475
18 GALAŢI I 247.487 200.017
II 34.947 34.947
III 282.434 234.964
19 GIURGIU I 93.786 74.669
II 13.254 13.254
III 107.040 87.923
20 GORJ I 184.318 150.226
II 12.975 12.975
III 197.293 163.201
21 HARGHITA I 180.127 159.039
II 4.515 4.515
III 184.642 163.554
22 HUNEDOARA I 213.436 178.405
II 9.584 9.584
III 223.020 187.989
23 IALOMIŢA I 131.855 92.073
II 12.866 12.866
III 144.721 104.939
24 IAŞI I 373.128 313.331
II 25.215 25.215
III 398.343 338.546
25 ILFOV I 101.103 72.586
II 2.962 2.962
III 104.065 75.548
26 MARAMUREŞ I 249.110 209.476
II 16.869 16.869
III 265.979 226.345
27 MEHEDINŢI I 154.541 115.364
II 5.959 5.959
III 160.500 121.323
28 MUREŞ I 277.057 231.987
II 24.380 24.380
III 301.437 256.367
29 NEAMŢ I 254.892 197.310
II 15.700 15.700
III 270.592 213.010
30 OLT I 234.383 196.650
II 0 0
III 234.383 196.650
31 PRAHOVA I 317.297 262.656
II 21.491 21.491
III 338.788 284.147
32 SATU MARE I 188.744 162.083
II 23.028 23.028
III 211.772 185.111
33 SĂLAJ I 147.048 122.901
II 0 0
III 147.048 122.901
34 SIBIU I 198.274 160.260
II 5.691 5.691
III 203.965 165.951
35 SUCEAVA I 312.960 265.253
II 24.555 24.555
III 337.515 289.808
36 TELEORMAN I 175.979 140.722
II 11.882 11.882
III 187.861 152.604
37 TIMIŞ I 280.302 241.021
II 3.655 3.655
III 283.957 244.676
38 TULCEA I 106.392 90.451
II 3.334 3.334
III 109.726 93.785
39 VASLUI I 228.049 174.159
II 13.809 13.809
III 241.858 187.968
40 VÂLCEA I 199.030 160.823
II 7.936 7.936
III 206.966 168.759
41 VRANCEA I 173.933 134.033
II 5.525 5.525
III 179.458 139.558
42 MUN. BUCUREŞTI I 734.901 574.323
II 11.265 11.265
III 746.166 585.588
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 5

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli
pe anul 2008

Anexa nr. 05/01

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬──-┬──-┬────────────────────────────────────────────┬──────────-┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influenţe │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2008 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴──-┴──-┼────────────────────────────────────────────┼──────────-┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├──────────────────────────-┼────────────────────────────────────────────┼──────────-┼──────────┼────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ │
│ │______________ │ 16.798.090│ 116.716│ 16.914.806│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.696.619│ 90.679│ 16.787.298│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 134.680│ 325│ 135.005│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.746.527│ 90.354│ 15.836.881│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│6600 │SĂNĂTATE │ 15.982.678│ 116.716│ 16.099.394│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.881.207│ 90.679│ 15.971.886│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 134.680│ 325│ 135.005│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.746.527│ 90.354│ 15.836.881│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│6800 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 815.412│ │ 815.412│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│5005 │CHELTUIELI - TOTAL │ 16.798.090│ 116.716│ 16.914.806│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.696.619│ 90.679│ 16.787.298│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 134.680│ 325│ 135.005│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.746.527│ 90.354│ 15.836.881│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│6600 05 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 16.798.090│ 116.716│ 16.914.806│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.696.619│ 90.679│ 16.787.298│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│6605 │SĂNĂTATE │ 15.982.678│ 116.716│ 16.099.394│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.881.207│ 90.679│ 15.971.886│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 134.680│ 325│ 135.005│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.746.527│ 90.354│ 15.836.881│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│6605 01 │Administraţia centralã │ 510.598│ -373.963│ 136.635│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 335.992│ │ 335.992│
│ 03 │Produse farmaceutice, materiale sanitare │ │ │ │
│ │specifice şi dispozitive medicale │ 5.036.610│ -22.481│ 5.014.129│
│ 01 │Medicamente cu şi fãrã contribuţie │ │ │ │
│ │personalã │ 3.060.316│ │ 3.060.316│
│ 02 │Medicamente pentru boli cronice cu │ │ │ │
│ │risc crescut utilizate în programele │ │ │ │
│ │naţionale cu scop curativ │ 1.144.691│ -22.481│ 1.122.210│
│ 03 │Materiale sanitare specifice utilizate │ │ │ │
│ │în programele naţionale cu scop curativ │ 153.115│ │ 153.115│
│ 04 │Servicii medicale de hemodializa │ │ │ │
│ │şi dializa peritonealã │ 518.090│ │ 518.090│
│ 05 │Dispozitive şi echipamente medicale │ 160.398│ │ 160.398│
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 2.839.818│ -10.000│ 2.829.818│
│ 01 │Asistenţã medicalã primarã │ 1.575.160│ -10.000│ 1.565.160│
│ 02 │Asistenţã medicalã pentru specialitãţi │ │ │ │
│ │clinice │ 395.306│ │ 395.306│
│ 03 │Asistenţã medicalã stomatologicã │ 86.839│ │ 86.839│
│ 04 │Asistenţã medicalã pentru specialitãţi │ │ │ │
│ │paraclinice │ 686.069│ │ 686.069│
│ 05 │Asistenţã medicalã în centre medicale │ │ │ │
│ │multifuncţionale │ 96.444│ │ 96.444│
│ 05 │Servicii de urgenţã prespitaliceşti │ │ │ │
│ │şi transport sanitar │ 447.210│ 100.000│ 547.210│
│ 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare │ │ │ │
│ │cu paturi │ 6.634.227│ 523.160│ 7.157.387│
│ 01 │Spitale generale │ 6.566.912│ 523.160│ 7.090.072│
│ 04 │Unitãţi de recuperare-reabilitare a │ │ │ │
│ │sãnãtãţii │ 67.315│ │ 67.315│
│ 07 │Îngrijiri medicale la domiciliu │ 18.658│ │ 18.658│
│ 11 │Prestaţii medicale acordate intr-un │ │ │ │
│ │stat membru al Uniunii Europene │ 159.565│ -100.000│ 59.565│
│6805 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 815.412│ │ 815.412│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│6805 05 │Asistenţã socialã în caz de boli si │ │ │ │
│ │invaliditãţi │ 526.646│ │ 526.646│
│ 01 │Asistenţã socialã în caz de boli │ 526.646│ │ 526.646│
│ 06 │Asistenţã socialã pentru familie şi copii │ 288.766│ │ 288.766│
│9705 │REZERVE │ 148.298│ 497│ 148.795│
│ 02 │Fond de rezervã al Casei Naţionale de │ │ │ │
│ │Asigurãri de Sãnãtate │ 148.298│ 497│ 148.795│
└────┴────┴────┴────┴──-┴──-┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole şi alineate dupã caz pe anul 2008
(sumele alocate din bugetul fondului naţional unic de asigurãri
sociale de sãnãtate)

Anexa nr. 05/02

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬──-┬──-┬────────────────────────────────────────────┬──────────-┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influenţe │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2008 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴──-┴──-┼────────────────────────────────────────────┼──────────-┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├──────────────────────────-┼────────────────────────────────────────────┼──────────-┼──────────┼────────────┤
│5005 │CHELTUIELI - TOTAL │ 16.798.090│ 116.716│ 16.914.806│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.696.619│ 90.679│ 16.787.298│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 134.680│ 325│ 135.005│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 104.898│ 325│ 105.223│
│ 01 │Salarii de bazã │ 60.105│ │ 60.105│
│ 02 │Salarii de merit │ 2.113│ │ 2.113│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.507│ │ 3.507│
│ 04 │Spor de vechime │ 11.513│ │ 11.513│
│ 06 │Alte sporuri │ 3.257│ │ 3.257│
│ 07 │Ore suplimentare │ 936│ │ 936│
│ 08 │Fond de premii │ 6.610│ 325│ 6.935│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 5.583│ │ 5.583│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane │ │ │ │
│ │din afara unitãţii │ 3.212│ │ 3.212│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 254│ │ 254│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 7.808│ │ 7.808│
│ 03 │Contribuţii │ 29.782│ │ 29.782│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 20.339│ │ 20.339│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.730│ │ 1.730│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 6.043│ │ 6.043│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │
│ │muncã şi boli profesionale │ 512│ │ 512│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.096│ │ 1.096│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 62│ │ 62│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.746.527│ 90.354│ 15.836.881│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 15.697.336│ 90.354│ 15.787.690│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.391│ │ 3.391│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 319│ │ 319│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 4.837│ │ 4.837│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 490│ │ 490│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 2.054│ │ 2.054│
│ 06 │Piese de schimb │ 664│ │ 664│
│ 07 │Transport │ 4│ │ 4│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.123│ 250│ 4.373│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 15.145.218│ 490.679│ 15.635.897│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 536.236│ -400.575│ 135.661│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.176│ │ 2.176│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.639│ │ 1.639│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 3│ │ 3│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.636│ │ 1.636│
│ 06 │Deplasari, detaşãri, transferãri │ 2.802│ │ 2.802│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.414│ │ 2.414│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 388│ │ 388│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 586│ │ 586│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 101│ │ 101│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 877│ │ 877│
│ 14 │Protecţia muncii │ 172│ │ 172│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 40.838│ │ 40.838│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 151│ │ 151│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 15│ │ 15│
│ 04 │Chirii │ 2.714│ │ 2.714│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 37.958│ │ 37.958│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 815.412│ │ 815.412│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 815.412│ │ 815.412│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│ 01 │Active fixe │ 97.578│ 26.037│ 123.615│
│ 01 │Construcţii │ 22.649│ -936│ 21.713│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 5.308│ 936│ 6.244│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 876│ │ 876│
│ 30 │Alte active fixe │ 68.745│ 26.037│ 94.782│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 3.893│ │ 3.893│
│6600 05 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 16.798.090│ 116.716│ 16.914.806│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.696.619│ 90.679│ 16.787.298│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│6605 │SĂNĂTATE │ 15.982.678│ 116.716│ 16.099.394│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.881.207│ 90.679│ 15.971.886│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 134.680│ 325│ 135.005│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 104.898│ 325│ 105.223│
│ 01 │Salarii de bazã │ 60.105│ │ 60.105│
│ 02 │Salarii de merit │ 2.113│ │ 2.113│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.507│ │ 3.507│
│ 04 │Spor de vechime │ 11.513│ │ 11.513│
│ 06 │Alte sporuri │ 3.257│ │ 3.257│
│ 07 │Ore suplimentare │ 936│ │ 936│
│ 08 │Fond de premii │ 6.610│ 325│ 6.935│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 5.583│ │ 5.583│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 3.212│ │ 3.212│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 254│ │ 254│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 7.808│ │ 7.808│
│ 03 │Contribuţii │ 29.782│ │ 29.782│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 20.339│ │ 20.339│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.730│ │ 1.730│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 6.043│ │ 6.043│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │
│ │muncã şi boli profesionale │ 512│ │ 512│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.096│ │ 1.096│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 62│ │ 62│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.746.527│ 90.354│ 15.836.881│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 15.697.336│ 90.354│ 15.787.690│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.391│ │ 3.391│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 319│ │ 319│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 4.837│ │ 4.837│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 490│ │ 490│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 2.054│ │ 2.054│
│ 06 │Piese de schimb │ 664│ │ 664│
│ 07 │Transport │ 4│ │ 4│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.123│ 250│ 4.373│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 15.145.218│ 490.679│ 15.635.897│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 536.236│ -400.575│ 135.661│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.176│ │ 2.176│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.639│ │ 1.639│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 3│ │ 3│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.636│ │ 1.636│
│ 06 │Deplasari, detaşãri, transferãri │ 2.802│ │ 2.802│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.414│ │ 2.414│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 388│ │ 388│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 586│ │ 586│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 101│ │ 101│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 877│ │ 877│
│ 14 │Protecţia muncii │ 172│ │ 172│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 40.838│ │ 40.838│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 151│ │ 151│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 15│ │ 15│
│ 04 │Chirii │ 2.714│ │ 2.714│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 37.958│ │ 37.958│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│ 01 │Active fixe │ 97.578│ 26.037│ 123.615│
│ 01 │Construcţii │ 22.649│ -936│ 21.713│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 5.308│ 936│ 6.244│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 876│ │ 876│
│ 30 │Alte active fixe │ 68.745│ 26.037│ 94.782│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 3.893│ │ 3.893│
│6605 01 │Administraţia centralã │ 510.598│ -373.963│ 136.635│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 335.992│ │ 335.992│
│ 03 │Produse farmaceutice, materiale sanitare │ │ │ │
│ │specifice şi dispozitive medicale │ 5.036.610│ -22.481│ 5.014.129│
│ 01 │Medicamente cu şi fãrã contribuţie │ │ │ │
│ │personalã │ 3.060.316│ │ 3.060.316│
│ 02 │Medicamente pentru boli cronice cu │ │ │ │
│ │risc crescut utilizate în programele │ │ │ │
│ │naţionale cu scop curativ │ 1.144.691│ -22.481│ 1.122.210│
│ 03 │Materiale sanitare specifice utilizate │ │ │ │
│ │în programele naţionale cu scop curativ │ 153.115│ │ 153.115│
│ 04 │Servicii medicale de hemodializã │ │ │ │
│ │şi dializã peritonealã │ 518.090│ │ 518.090│
│ 05 │Dispozitive şi echipamente medicale │ 160.398│ │ 160.398│
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 2.839.818│ -10.000│ 2.829.818│
│ 01 │Asistenţã medicalã primarã │ 1.575.160│ -10.000│ 1.565.160│
│ 02 │Asistenţã medicalã pentru specialitãţi │ │ │ │
│ │clinice │ 395.306│ │ 395.306│
│ 03 │Asistenţã medicalã stomatologicã │ 86.839│ │ 86.839│
│ 04 │Asistenţã medicalã pentru specialitãţi │ │ │ │
│ │paraclinice │ 686.069│ │ 686.069│
│ 05 │Asistenţã medicalã în centre medicale │ │ │ │
│ │multifuncţionale │ 96.444│ │ 96.444│
│ 05 │Servicii de urgenţã prespitaliceşti │ │ │ │
│ │şi transport sanitar │ 447.210│ 100.000│ 547.210│
│ 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare │ │ │ │
│ │cu paturi │ 6.634.227│ 523.160│ 7.157.387│
│ 01 │Spitale generale │ 6.389.912│ 523.160│ 7.090.072│
│ 04 │Unitãţi de recuperare-reabilitare a │ │ │ │
│ │sãnãtãţii │ 67.315│ │ 67.315│
│ 07 │Îngrijiri medicale la domiciliu │ 18.658│ │ 18.658│
│ 11 │Prestaţii medicale acordate intr-un │ │ │ │
│ │stat membru al Uniunii Europene │ 159.565│ -100.000│ 59.565│
│6805 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 815.412│ │ 815.412│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 815.412│ │ 815.412│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 815.412│ │ 815.412│
│6805 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi │ │ │ │
│ │invaliditãţi │ 526.646│ │ 526.646│
│ 01 │Asistenţã socialã în caz de boli │ 526.646│ │ 526.646│
│ 06 │Asistenţã socialã pentru familie şi copii │ 288.766│ │ 288.766│
│9705 │REZERVE │ 148.298│ 497│ 148.795│
│ 02 │Fond de rezervã al Casei Naţionale de │ │ │ │
│ │Asigurãri de Sãnãtate │ 148.298│ 497│ 148.795│
└────┴────┴────┴────┴──-┴──-┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

BUGETUL
fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate
pe anul 2008


Anexa nr. 05/03

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬──-┬──-┬────────────────────────────────────────────┬──────────-┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influenţe │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2008 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴──-┴──-┼────────────────────────────────────────────┼──────────-┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├──────────────────────────-┼────────────────────────────────────────────┼──────────-┼──────────┼────────────┤
│0001 05 │VENITURI - TOTAL │ 16.946.388│ 117.213│ 17.063.601│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │ 15.462.939│ 26.300│ 15.489.239│
│2000 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 15.441.969│ 26.300│ 15.468.269│
│2005 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 7.619.599│ -371.021│ 7.248.578│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate datorate de angajatori │ 7.619.599│ -371.021│ 7.248.578│
│ 01 │Contribuţii de la persoane juridice │ │ │ │
│ │sau fizice, care angajeazã personal salariat│ 6.732.584│ -371.021│ 6.361.563│
│ 02 │Contribuţii pentru asigurãri sociale │ │ │ │
│ │de sãnãtate datorate de persoanele │ │ │ │
│ │aflate în şomaj │ 39.729│ │ 39.729│
│ 03 │Venituri încasate în urma valorificãrii │ │ │ │
│ │creanţelor de cãtre Autoritatea │ │ │ │
│ │pentru Valorificarea Activelor Statului │ 50.000│ │ 50.000│
│ 04 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │
│ │de la persoane juridice sau fizice │ 791.658│ │ 791.658│
│ 05 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │
│ │datorate de persoanele aflate în şomaj │ 5.628│ │ 5.628│
│2105 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 7.822.370│ 397.321│ 8.219.691│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate datorate de asiguraţi │ 7.505.209│ 397.321│ 7.902.530│
│ 01 │Contribuţia datoratã de persoanele │ │ │ │
│ │asigurate care au calitatea de angajat │ 5.820.838│ 397.321│ 6.218.159│
│ 02 │Contribuţia datoratã de alte persoane │ │ │ │
│ │asigurate │ 1.666.245│ │ 1.666.245│
│ 03 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii datorate de asiguraţi │ 18.126│ │ 18.126│
│ 05 │Contribuţii facultative ale asiguraţilor │ 12.420│ │ 12.420│
│ 50 │Alte contribuţii pentru asigurãri │ │ │ │
│ │sociale datorate de asiguraţi │ 304.741│ │ 304.741│
│2900 05 │C. VENITURI NEFISCALE │ 20.970│ │ 20.970│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 18.343│ │ 18.343│
│3005 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 5.090│ │ 5.090│
│ 03 │Restituiri de fonduri din finanţarea │ │ │ │
│ │bugetarã a anilor precedenţi │ 5.090│ │ 5.090│
│3105 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 13.253│ │ 13.253│
│ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 13.253│ │ 13.253│
│3600 05 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 2.627│ │ 2.627│
│3705 │TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT │ │ │ │
│ │SUBVENŢIILE │ 2.627│ │ 2.627│
│ 01 │Donaţii şi sponsorizãri │ 2.627│ │ 2.627│
│4100 05 │IV SUBVENŢII │ 1.483.449│ 90.913│ 1.574.362│
│4200 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.483.449│ 90.913│ 1.574.362│
│4205 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 289.359│ 72.950│ 362.309│
│ 23 │Contribuţii de asigurãri de sãnãtate │ │ │ │
│ │pentru persoane care executã o pedeapsã │ │ │ │
│ │privativã de libertate sau arest preventiv │ 925│ 163│ 1.088│
│ 26 │Subvenţii primite de bugetul fondului │ │ │ │
│ │naţional unic de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 167.225│ 49.590│ 216.781│
│ 27 │Contribuţii de asigurãri de sãnãtate │ │ │ │
│ │pentru persoanele aflate în concediu │ │ │ │
│ │pentru creşterea copilului │ 121.209│ 23.231│ 144.440│
│4305 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.194.090│ 17.963│ 1.212.053│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de sãnãtate │ │ │ │
│ │pentru persoane care executã o pedeapsã │ │ │ │
│ │privativã de libertate sau arest preventive │ 22.464│ │ 22.464│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri de sãnãtate │ │ │ │
│ │pentru persoanele aflate în concediu │ │ │ │
│ │pentru creşterea copilului │ 150│ │ 150│
│ 06 │Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru │ │ │ │
│ │persoane care se afla în concediu medical │ │ │ │
│ │din cauza de accidente de muncã şi boli │ │ │ │
│ │profesionale │ 1.148│ │ 1.148│
│ 11 │Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru │ │ │ │
│ │persoanele beneficiare de ajutor social │ 38.964│ │ 38.964│
│ 12 │Sume alocate din veniturile proprii │ │ │ │
│ │ale Ministerului Sãnãtãţii │ 1.131.364│ 17.963│ 1.149.327│
│5005 │CHELTUIELI - TOTAL │ 16.798.090│ 116.716│ 16.914.806│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.696.619│ 90.679│ 16.787.298│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 134.680│ 325│ 135.005│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 104.898│ 325│ 105.223│
│ 01 │Salarii de bazã │ 60.105│ │ 60.105│
│ 02 │Salarii de merit │ 2.113│ │ 2.113│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.507│ │ 3.507│
│ 04 │Spor de vechime │ 11.513│ │ 11.513│
│ 06 │Alte sporuri │ 3.257│ │ 3.257│
│ 07 │Ore suplimentare │ 936│ │ 936│
│ 08 │Fond de premii │ 6.610│ 325│ 6.935│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 5.583│ │ 5.583│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane │ │ │ │
│ │din afara unitãţii │ 3.212│ │ 3.212│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 254│ │ 254│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 7.808│ │ 7.808│
│ 03 │Contribuţii │ 29.782│ │ 29.782│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 20.339│ │ 20.339│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.730│ │ 1.730│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 6.043│ │ 6.043│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │
│ │muncã şi boli profesionale │ 512│ │ 512│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.096│ │ 1.096│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 62│ │ 62│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.746.527│ 90.354│ 15.836.881│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 15.697.336│ 90.354│ 15.787.690│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.391│ │ 3.391│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 319│ │ 319│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 4.837│ │ 4.837│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 490│ │ 490│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 2.054│ │ 2.054│
│ 06 │Piese de schimb │ 664│ │ 664│
│ 07 │Transport │ 4│ │ 4│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.123│ 250│ 4.373│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 15.145.218│ 490.679│ 15.635.897│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 536.236│ -400.575│ 135.661│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.176│ │ 2.176│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.639│ │ 1.639│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 3│ │ 3│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.636│ │ 1.636│
│ 06 │Deplasari, detaşãri, transferãri │ 2.802│ │ 2.802│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.414│ │ 2.414│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 388│ │ 388│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 586│ │ 586│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 101│ │ 101│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 877│ │ 877│
│ 14 │Protecţia muncii │ 172│ │ 172│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 40.838│ │ 40.838│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 151│ │ 151│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 15│ │ 15│
│ 04 │Chirii │ 2.714│ │ 2.714│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 37.958│ │ 37.958│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 815.412│ │ 815.412│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 815.412│ │ 815.412│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│ 01 │Active fixe │ 97.578│ 26.037│ 123.615│
│ 01 │Construcţii │ 22.649│ -936│ 21.713│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 5.308│ 936│ 6.244│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 876│ │ 876│
│ 30 │Alte active fixe │ 68.745│ 26.037│ 94.782│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 3.893│ │ 3.893│
│6600 05 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 16.798.090│ 116.716│ 16.914.806│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.696.619│ 90.679│ 16.787.298│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│6605 │SĂNĂTATE │ 15.982.678│ 116.716│ 16.099.394│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.881.207│ 90.679│ 15.971.886│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 134.680│ 325│ 135.005│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 104.898│ 325│ 105.223│
│ 01 │Salarii de bazã │ 60.105│ │ 60.105│
│ 02 │Salarii de merit │ 2.113│ │ 2.113│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.507│ │ 3.507│
│ 04 │Spor de vechime │ 11.513│ │ 11.513│
│ 06 │Alte sporuri │ 3.257│ │ 3.257│
│ 07 │Ore suplimentare │ 936│ │ 936│
│ 08 │Fond de premii │ 6.610│ 325│ 6.935│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 5.583│ │ 5.583│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 3.212│ │ 3.212│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 254│ │ 254│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 7.808│ │ 7.808│
│ 03 │Contribuţii │ 29.782│ │ 29.782│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 20.339│ │ 20.339│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.730│ │ 1.730│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 6.043│ │ 6.043│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │
│ │muncã şi boli profesionale │ 512│ │ 512│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.096│ │ 1.096│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 62│ │ 62│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.746.527│ 90.354│ 15.836.881│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 15.697.336│ 90.354│ 15.787.690│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.391│ │ 3.391│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 319│ │ 319│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 4.837│ │ 4.837│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 490│ │ 490│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 2.054│ │ 2.054│
│ 06 │Piese de schimb │ 664│ │ 664│
│ 07 │Transport │ 4│ │ 4│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.123│ 250│ 4.373│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 15.145.218│ 490.679│ 15.635.897│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 536.236│ -400.575│ 135.661│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.176│ │ 2.176│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.639│ │ 1.639│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 3│ │ 3│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.636│ │ 1.636│
│ 06 │Deplasari, detaşãri, transferãri │ 2.802│ │ 2.802│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.414│ │ 2.414│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 388│ │ 388│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 586│ │ 586│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 101│ │ 101│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 877│ │ 877│
│ 14 │Protecţia muncii │ 172│ │ 172│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 40.838│ │ 40.838│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 151│ │ 151│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 15│ │ 15│
│ 04 │Chirii │ 2.714│ │ 2.714│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 37.958│ │ 37.958│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 101.471│ 26.037│ 127.508│
│ 01 │Active fixe │ 97.578│ 26.037│ 123.615│
│ 01 │Construcţii │ 22.649│ -936│ 21.713│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 5.308│ 936│ 6.244│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 876│ │ 876│
│ 30 │Alte active fixe │ 68.745│ 26.037│ 94.782│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 3.893│ │ 3.893│
│6605 01 │Administraţia centralã │ 510.598│ -373.963│ 136.635│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 335.992│ │ 335.992│
│ 03 │Produse farmaceutice, materiale sanitare │ │ │ │
│ │specifice şi dispozitive medicale │ 5.036.610│ -22.481│ 5.014.129│
│ 01 │Medicamente cu şi fãrã contribuţie │ │ │ │
│ │personalã │ 3.060.316│ │ 3.060.316│
│ 02 │Medicamente pentru boli cronice cu │ │ │ │
│ │risc crescut utilizate în programele │ │ │ │
│ │naţionale cu scop curativ │ 1.144.691│ -22.481│ 1.122.210│
│ 03 │Materiale sanitare specifice utilizate │ │ │ │
│ │în programele naţionale cu scop curativ │ 153.115│ │ 153.115│
│ 04 │Servicii medicale de hemodializa │ │ │ │
│ │şi dializa peritonealã │ 518.090│ │ 518.090│
│ 05 │Dispozitive şi echipamente medicale │ 160.398│ │ 160.398│
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 2.839.818│ -10.000│ 2.829.818│
│ 01 │Asistenţã medicalã primarã │ 1.575.160│ -10.000│ 1.565.160│
│ 02 │Asistenţã medicalã pentru specialitãţi │ │ │ │
│ │clinice │ 395.306│ │ 395.306│
│ 03 │Asistenţã medicalã stomatologicã │ 86.839│ │ 86.839│
│ 04 │Asistenţã medicalã pentru specialitãţi │ │ │ │
│ │paraclinice │ 686.069│ │ 686.069│
│ 05 │Asistenţã medicalã în centre medicale │ │ │ │
│ │multifuncţionale │ 96.444│ │ 96.444│
│ 05 │Servicii de urgenţã prespitaliceşti │ │ │ │
│ │şi transport sanitar │ 447.210│ 100.000│ 547.210│
│ 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare │ │ │ │
│ │cu paturi │ 6.634.227│ 523.160│ 7.157.387│
│ 01 │Spitale generale │ 6.566.912│ 523.160│ 7.090.072│
│ 04 │Unitãţi de recuperare-reabilitare a │ │ │ │
│ │sãnãtãţii │ 67.315│ │ 67.315│
│ 07 │Îngrijiri medicale la domiciliu │ 18.658│ │ 18.658│
│ 11 │Prestaţii medicale acordate intr-un │ │ │ │
│ │stat membru al Uniunii Europene │ 159.565│ -100.000│ 59.565│
│6805 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 815.412│ │ 815.412│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 815.412│ │ 815.412│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 815.412│ │ 815.412│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 815.412│ │ 815.412│
│6805 05 │Asistenţã socialã în caz de boli si │ │ │ │
│ │invaliditãţi │ 526.646│ │ 526.646│
│ 01 │Asistenţã socialã în caz de boli │ 526.646│ │ 526.646│
│ 06 │Asistenţã socialã pentru familie şi copii │ 288.766│ │ 288.766│
│9705 │REZERVE │ 148.298│ 497│ 148.795│
│ 02 │Fond de rezervã al Casei Naţionale de │ │ │ │
│ │Asigurãri de Sãnãtate │ 148.298│ 497│ 148.795│
└────┴────┴────┴────┴──-┴──-┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘

Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
pe anul 2008
(FONDUL NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE)

Anexa nr. 05/04

┌────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────┐
│ │ │Numãr maxim de posturi in anul │ Nr. │ Fond aferent salariilor │
│ │Salariul │ 2008 │ luni │ de bazã în anul 2008 │
│ │mediu de ├───────┬─────────┬─────┬────────┤ pt. ├───────┬───────┬──────────┤
│ │ bazã în │ │ │In- │ │influ-│ │ │ │
│ │ luna │Aprobat│ │flu- │ │ enţe │ │ │ │
│ │decembrie│ prin │Actuali- │enţe │Rectifi-│ pe │Actua- │ Influ-│Rectificat│
│ │ 2007 │ buget │ zat │(+/-)│ cat │func- │ lizat │ enţe │ │
│ │ │ │ │ │ │ ţie │ (mii │ (mii │(mii lei) │
│ │ (lei) │ │ │ │ │ │ lei) │ lei) │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5 = 3+4 │ 6 │ 7 │8=1*4*6│ 9 = 7+8 │
└────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────┴────────┴──────┴───────┴───────┴──────────┘
TOTAL: 4.028 4.028 4.028 60.105 60.105
din care:

6605 Sãnãtate - fondul naţional unic de
asigurãri sociale de sãnãtate 4.028 4.028 4.028 60.105 60.105
din care:

III. Cabinetul demnitarului 6 6 6 131 131

Stenodactilograf, şef cabinet, referent 1.006 1 1 1 12 12
(secretar personal)
Director de cabinet 2.511 1 1 1 30 30
Consilier (consilier personal) 2.511 2 2 2 60 60
Consultant (asistent de cabinet) 1.542 1 1 1 19 19
Secretar cabinet, secretar-dactilograf 845 1 1 1 10 10
(curier personal)
V. A. Funcţii publice generale 3.439 3.439 3.439 53.947 53.947

2. Funcţii publice de conducere 401 401 401 8.431 8.431
Director general adjunct 1.860 2 2 2 45 45
Director 1.860 12 12 12 268 268
Director adjunct 1.860 8 8 8 179 179
Şef serviciu 1.860 11 11 11 246 246
Şef birou 1.860 1 1 1 22 22
Director executiv 1.742 87 87 87 1.819 1.819
Şef serviciu, şef administraţie 1.742 180 180 180 3.763 3.763
financiarã - nivel oraş
Şef serviciu, şef administraţie 1.742 100 100 100 2.090 2.090
financiarã - nivel comunã

3. Funcţii publice de execuţie 3.038 3.038 3.038 45.516 45.516
a. Clasa I - studii superioare 2.014 2.014 2.014 34.735 34.735
Consilier superior treapta 1 1.860 62 62 62 1.384 1.384
Consilier superior treapta 2 1.627 5 5 5 98 98
Expert superior treapta 1 1.860 5 5 5 112 112
Expert superior treapta 2 1.474 1 1 1 18 18
Inspector superior treapta 1 1.860 1 1 1 22 22
Inspector superior treapta 3 1.474 1 1 1 18 18
Consilier juridic superior treapta 1 1.860 4 4 4 89 89
Consilier juridic superior treapta 3 1.474 1 1 1 18 18
Consilier principal treapta 1 1.321 22 22 22 349 349
Consilier principal treapta 2 1.188 3 3 3 43 43
Expert principal treapta 1 1.321 9 9 9 143 143
Inspector principal treapta 1 1.321 6 6 6 95 95
Inspector principal treapta 2 1.188 2 2 2 29 29
Consilier juridic principal treapta 1 1.321 5 5 5 79 79
Consilier asistent treapta 1 990 9 9 9 107 107
Consilier asistent treapta 2 923 2 2 2 22 22
Consilier asistent treapta 3 857 1 1 1 10 10
Expert asistent treapta 1 990 4 4 4 48 48
Expert asistent treapta 2 923 2 2 2 22 22
Expert asistent treapta 3 857 2 2 2 21 21
Inspector asistent treapta 1 990 4 4 4 48 48
Consilier juridic asistent treapta 1 990 4 4 4 48 48
Consilier juridic asistent treapta 2 923 2 2 2 22 22
Consilier juridic asistent treapta 3 857 2 2 2 21 21
Consilier debutant 634 4 4 4 30 30
Inspector debutant 634 5 5 5 38 38
Consilier juridic debutant 634 1 1 1 8 8
Auditor superior treapta 1 2.601 13 13 13 406 406
Auditor principal treapta 2 1.189 1 1 1 14 14
Auditor asistent treapta 3 857 1 1 1 10 10
Consilier superior treapta 1 1.742 701 701 701 14.654 14.654
Consilier superior treapta 2 1.561 118 118 118 2.210 2.210
Consilier superior treapta 3 1.415 134 134 134 2.275 2.275
Expert superior treapta 1 1.742 1 1 1 21 21
Inspector superior treapta 1 1.742 2 2 2 42 42
Inspector superior treapta 2 1.561 1 1 1 19 19
Consilier juridic superior treapta 1 1.742 49 49 49 1.024 1.024
Consilier juridic superior treapta 2 1.561 8 8 8 150 150
Consilier juridic superior treapta 3 1.415 7 7 7 119 119
Consilier principal treapta 1 1.267 88 88 88 1.338 1.338
Consilier principal treapta 2 1.139 43 43 43 588 588
Consilier principal treapta 3 1.054 70 70 70 885 885
Expert principal treapta 1 1.267 14 14 14 213 213
Expert principal treapta 2 1.139 10 10 10 137 137
Expert principal treapta 3 1.054 12 12 12 152 152
Inspector principal treapta 1 1.267 80 80 80 1.216 1.216
Inspector principal treapta 2 1.139 28 28 28 383 383
Inspector principal treapta 3 1.054 24 24 24 304 304
Consilier juridic principal treapta 1 1.267 35 35 35 532 532
Consilier juridic principal treapta 2 1.139 6 6 6 82 82
Consilier juridic principal treapta 3 1.054 9 9 9 114 114
Consilier asistent treapta 1 950 40 40 40 456 456
Consilier asistent treapta 2 887 30 30 30 319 319
Consilier asistent treapta 3 824 55 55 55 544 544
Expert asistent treapta 1 950 3 3 3 34 34
Expert asistent treapta 2 887 3 3 3 32 32
Expert asistent treapta 3 824 14 14 14 138 138
Inspector asistent treapta 1 950 18 18 18 205 205
Inspector asistent treapta 2 887 23 23 23 245 245
Inspector asistent treapta 3 824 32 32 32 316 316
Consilier juridic asistent treapta 1 950 11 11 11 125 125
Consilier juridic asistent treapta 2 887 10 10 10 106 106
Consilier juridic asistent treapta 3 824 14 14 14 138 138
Consilier debutant 634 28 28 28 213 213
Expert debutant 634 1 1 1 8 8
Inspector debutant 634 6 6 6 46 46
Consilier juridic debutant 634 3 3 3 23 23
Auditor superior treapta 1 1.742 75 75 75 1.568 1.568
Auditor superior treapta 2 1.561 7 7 7 131 131
Auditor superior treapta 3 1.415 7 7 7 119 119
Auditor principal treapta 1 1.267 7 7 7 106 106
Auditor principal treapta 2 1.139 1 1 1 14 14
Auditor principal treapta 3 1.054 1 1 1 13 13
Auditor asistent treapta 3 824 1 1 1 10 10

b. Clasa II - studii superioare de scurtã
duratã 42 42 42 608 608
Referent de specialitate superior treapta 1 1.507 2 2 2 36 36
Referent de specialitate superior treapta 1 1.496 14 14 14 251 251
Referent de specialitate superior treapta 2 1.214 7 7 7 102 102
Referent de specialitate superior treapta 3 1.091 5 5 5 65 65
Referent de specialitate principal treapta 1 1.012 5 5 5 61 61
Referent de specialitate principal treapta 2 986 5 5 5 59 59
Referent de specialitate principal treapta 3 750 2 2 2 18 18
Referent de specialitate asistent treapta 1 627 2 2 2 15 15

c. Clasa III - studii medii 982 982 982 10.173 10.173
Referent superior treapta 1 986 28 28 28 331 331
Referent superior treapta 2 852 1 1 1 10 10
Referent superior treapta 3 761 1 1 1 9 9
Referent principal treapta 1 678 2 2 2 16 16
Referent asistent treapta 1 596 4 4 4 29 29
Referent asistent treapta 2 580 2 2 2 14 14
Referent superior treapta 1 956 621 621 621 7.124 7.124
Referent superior treapta 2 826 47 47 47 466 466
Referent superior treapta 3 724 69 69 69 599 599
Referent principal treapta 1 678 97 97 97 789 789
Referent principal treapta 2 632 16 16 16 121 121
Referent principal treapta 3 612 43 43 43 316 316
Referent asistent treapta 1 591 10 10 10 71 71
Referent asistent treapta 2 579 12 12 12 83 83
Referent asistent treapta 3 560 24 24 24 161 161
Referent debutant 540 5 5 5 32 32
V. B. Funcţii publice specifice 45 45 45 944 944

2. Funcţii de conducere 44 44 44 921 921
Medic şef 1.860 1 1 1 22 22
Medic şef 1.742 43 43 43 899 899
4. Manageri publici 1 1 1 22 22
b. Funcţii publice specifice 1 1 1 22 22
Manager public asistent treapta 1 1.860 1 1 1 22 22VII. Personal cu contract de muncã
a) Personal de specialitate 220 220 220 3.330 3.330

Secretar general 3.181 1 1 1 38 38
Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul I A 1.577 111 111 111 2.101 2.101
Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul I 1.380 5 5 5 83 83
Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul II 1.251 2 2 2 30 30
Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul III 1.122 4 4 4 54 54
Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul IV 1.006 12 12 12 145 145
Referent, inspector, revizor contabil;
debutant 523 2 2 2 13 13
Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relatii, interpret
profesional, subinginer; gradul I A 1.380 8 8 8 132 132
Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relatii, interpret
profesional, subinginer; gradul I 1.122 3 3 3 40 40
Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relatii, interpret
profesional, subinginer; gradul II 1.006 3 3 3 36 36
Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relatii, interpret
profesional, subinginer; gradul III 912 3 3 3 33 33
Consilier juridic gradul I A 1.577 1 1 1 19 19
Consilier juridic gradul III 1.122 2 2 2 27 27
Consilier juridic gradul IV 1.006 1 1 1 12 12
Referent I A 805 48 48 48 464 464
Referent I 701 5 5 5 42 42
Referent II 651 2 2 2 16 16
Referent III 571 2 2 2 14 14
Referent IV 542 5 5 5 33 33

VII. Personal cu contract de muncã
b) care ocupã funcţii comune 315 315 315 2.499 2.499

Secretar-dactilograf, dactilograf; I 588 31 31 31 219 219
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 537 2 2 2 13 13
Administrator I 714 2 2 2 17 17
Casier magaziner; I 630 21 21 21 159 159
Casier magaziner; II 564 5 5 5 34 34
Funcţionar arhivar; I 615 9 9 9 66 66
Funcţionar arhivar; II 564 3 3 3 20 20
Funcţionar arhivar; III 516 3 3 3 19 19
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
bufetier, manipulant bunuri, curier; I 512 73 73 73 449 449
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
bufetier, manipulant bunuri, curier; II 499 6 6 6 36 36
Muncitor calificat I 680 11 11 11 90 90
Muncitor calificat II 645 10 10 10 77 77
Muncitor calificat III 601 6 6 6 43 43
Muncitor calificat IV 564 1 1 1 7 7
Muncitor calificat VI 512 7 7 7 43 43
Muncitor necalificat 499 7 7 7 42 42
Şofer 823 118 118 118 1.165 1.165

I. Persoane care ocupã funcţii de demnitate
publicã, specifice Casei Naţionale de 3 3 3 196 196
Asigurãri de Sãnãtate

Preşedinte (asimilat cu secretar de stat) 6.068 1 1 1 73 73
Vicepreşedinte (asimilat cu subsecretar de
stat) 5.122 2 2 2 123 123
XX. Economii la posturile vacante -941 -941

Economii la posturile vacante 1 -941 -941
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Anexa nr. 05/05

Sinteza finanţãrii programelor

- mii lei -

Cod Prog. Denumire Realizãri Rectificat Estimãri Estimãri Estimãri TOTAL
ordonator 2007 2008 2009 2010 2011

68 11697800 Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate

TOTAL CHELTUIELI:
TOTAL SURSE:
I. Credite de angajament
2.497.910 2.230.000 2.700.000 3.026.329 10.454.239
II. Credite bugetare
1.580.391,64 2.280.065 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.816.785,64

Buget Fond Naţional Unic pentru asigurãri sociale de sãnãtate

I. Credite de angajament
2.497.910 2.230.000 2.700.000 3.026.329 10.454.239
II. Credite bugetare
1.580.391,64 2.280.065 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.816.785,64

530 PROGRAM
Program naţional cu scop curativ

530 TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
1.982.410 2.230.000 2.700.000 3.026.329 9.938.739
II. Credite bugetare
1.311.686,57 1.800.065 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.068.080,57
Buget Fond Naţional Unic pentru asigurãri sociale de sãnãtate
I. Credite de angajament
1.982.410 2.230.000 2.700.000 3.026.329 9.938.739
II. Credite bugetare
1.311.686,57 1.800.065 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.068.080,57


580 PROGRAM
Program naţional de sãnãtate privind evaluarea stãrii de sãnãtate a populaţiei
în asistenţa medicalã primarã

580 TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
515.500 515.500
II. Credite bugetare
268.705,07 480.000 748.705,07
Buget Fond Naţional Unic pentru asigurãri sociale de sãnãtate
I. Credite de angajament
515.500 515.500
II. Credite bugetare
268.705,07 480.000 748.705,07Anexa nr. 05/06

Sinteza finanţãrii programelor
- mii lei -

Cod Cod Cod Realizat Rectificat Estimãri Estimãri Estimãri TOTAL
ordonator program indicator 2007 2008 2009 2010 2011

68 11697800 Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate

530 PROGRAM:
Program naţional de sãnãtate cu scop curativ

PRIORITATEA: 1
PARTENERI:
Ministerul Sãnãtãţii Publice

DESCRIERE:
Asigurarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice pentru boli cronice cu risc crescut.
Asigurarea serviciilor de supleere renalã (inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice).

Data începerii: 01-01-2006

Data închiderii: 31-12-2010

FINANŢARE:

TOTAL - eligibil

I. Credite de angajament
1.982.410 2.230.000 2.700.000 3.026.329 9.938.739
II. Credite bugetare
1.800.065 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.068.080,57


68 11697800 Indicatori de finanţare
Buget Fond Naţional Unic pentru asigurãri sociale de sãnãtate

5005 Total cheltuieli

5005 I. Credite de angajament
1.982.410 2.230.000 2.700.000 3.026.329 9.938.739
5005 II. Credite bugetare
1.311.686,57 1.800.065 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.068.080,57


6605 Sãnãtate
6605 I. Credite de angajament
1.982.410 2.230.000 2.700.000 3.026.329 9.938.739
6605 II. Credite bugetare
1.311.686,57 1.800.065 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.068.080,57


660520 Bunuri şi servicii

660520 I. Credite de angajament
1.982.410 2.230.000 2.700.000 3.026.329 9.938.739
660520 II. Credite bugetare
1.311.686,57 1.800.065 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.068.080,57


Rata de finanţare din:

Fonduri eligibile

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100


68 11697800 530 REZULTATE AŞTEPTATE:

Îmbunãtãţirea stãrii de sãnãtate a populaţiei şi creşterea speranţei de viaţã a bolnavilor.

Indicatori de fundamentare

EFICIENŢA

2864 Cost mediu/tratament
2,04 3,33 4,12 4,99 5,59
REZULTAT

2863 Numãr asiguraţi beneficiari ai tratamentelor
643.051 540.978 540.978 540.978 540.978

COMENTARII:
Programul preia activitãţile programului "Boli transmisibile" precum şi a celui de "Boli
netransmisibile" şi se finanţeazã din venituri proprii şi transferuri din bugetul
Ministerului Sãnãtãţii Publice.

580 PROGRAM:
Program naţional de sãnãtate privind evaluarea stãrii de sãnãtate a populaţiei în asistenţã
medicalã primarã

PRIORITATEA: 1

PARTENERI:
Ministerul Sãnãtãţii Publice

68 11697800 580 DESCRIERE:

Tipãrirea şi transmiterea la domiciliul asiguraţilor a scrisorilor de informare şi a
taloanelor pentru prezentarea la medic şi examinarea clinicã şi de laborator a populaţiei.


Data începerii: 01-07-2007

Data închiderii: 30-09-2008

FINANŢARE:

TOTAL - eligibil

I. Credite de angajament
515.500 515.500
II. Credite bugetare
268.705,07 480.000 748.705,07


Indicatori de finanţare
Buget Fond Naţional Unic pentru asigurãri sociale de sãnãtate

5005 Total cheltuieli

5005 I. Credite de angajament
515.500 515.500
5005 II. Credite bugetare
268.705,07 480.000 748.705,07


6605 Sãnãtate
6605 I. Credite de angajament
515.500 515.500
6605 II. Credite bugetare
268.705,07 480.000 748.705,07


660520 Bunuri şi servicii

660520 I. Credite de angajament
515.500 515.500
660520 II. Credite bugetare
268.705,07 480.000 748.705,07


Rata de finanţare din:
Fonduri eligibile

I. Credite de angajament
100 100
II. Credite bugetare
100 100 100


REZULTATE AŞTEPTATE:

Evaluarea stãrii de sãnãtate a populaţiei

Indicatori de fundamentare

EFICIENŢA

3260 Cost mediu/asigurat (lei)
14,28 44,4
REZULTAT

3261 Numãr persoane evaluate
5.415.661 10.800.0000

68 11697800 580 COMENTARII:
Programul se deruleazã împreunã cu Ministerul Sãnãtãţii PubliceAnexa nr. 05/07


CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
I - credite de EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────
angajament pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
II - credite bugetare 31.12.2006 2007 2008 ─────────────────────────────────────────
CAPITOL/GRUPA/SURSA 2009 2010 2011 anii ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 333.220 40.552 46.977 193.971 17.220 17.306 17.194
finanţare II 333.220 40.552 46.977 127.508 22.220 22.306 22.194 51.463
1.4 Buget FNUAS I 333.220 40.552 46.977 193.971 17.220 17.306 17.194
de sãnãtate II 333.220 40.552 46.977 127.508 22.220 22.306 22.194 51.463
1.4.1 Active fixe I 325.781 40.552 43.481 190.078 17.170 17.306 17.194
II 325.781 40.552 43.481 123.615 22.170 22.306 22.194 51.463
1.4.2 Reparaţii capi- I 7.439 3.496 3.893 50
tale aferente II 7.439 3.496 3.893 50
activelor fixe
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 225 225
finanţare II 225 225
1.4 Buget FNUAS I 225 225
de sãnãtate II 225 225
1.4.1 Active fixe I 225 225
II 225 225
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 332.995 40.552 46.977 193.746 17.220 17.306 17.194
finanţare II 332.995 40.552 46.977 127.283 22.220 22.306 22.194 51.463
1.4 Buget FNUAS I 332.995 40.552 46.977 193.746 17.220 17.306 17.194
de sãnãtate II 332.995 40.552 46.977 127.283 22.220 22.306 22.194 51.463
1.4.1 Active fixe I 325.556 40.552 43.481 189.853 17.170 17.306 17.194
II 325.781 40.552 43.481 123.390 22.170 22.306 22.194 51.463
1.4.2 Reparaţii capi- I 7.439 3.496 3.893 50
tale aferente II 7.439 3.496 3.893 50
activelor fixe
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
I - credite de EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────
angajament pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
II - credite bugetare 31.12.2006 2007 2008 ─────────────────────────────────────────
CAPITOL/GRUPA/SURSA 2009 2010 2011 anii ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Achiziţii de imobile
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 25.618 3.912 21.456 250
finanţare II 25.618 3.912 21.456 250
1.4 Buget FNUAS I 25.618 3.912 21.456 250
de sãnãtate II 25.618 3.912 21.456 250
1.4.1 Active fixe I 25.618 3.912 21.456 250
II 25.618 3.912 21.456 250
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) Dotãri independente
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 138.142 40.552 39.140 7.120 17.080 17.056 17.194
finanţare II 138.142 40.552 39.140 7.120 17.080 17.056 17.194
1.4 Buget FNUAS I 138.142 40.552 39.140 7.120 17.080 17.056 17.194
de sãnãtate II 138.142 40.552 39.140 7.120 17.080 17.056 17.194
1.4.1 Active fixe I 138.142 40.552 39.140 7.120 17.080 17.056 17.194
II 138.142 40.552 39.140 7.120 17.080 17.056 17.194
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) Chelt. pt. elab. SPF, SF şi a altor studii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 551 429 32 90
finanţare II 551 429 32 90
1.4 Buget FNUAS I 551 429 32 90
de sãnãtate II 551 429 32 90
1.4.1 Active fixe I 551 429 32 90
II 551 429 32 90
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
I - credite de EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────
angajament pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
II - credite bugetare 31.12.2006 2007 2008 ─────────────────────────────────────────
CAPITOL/GRUPA/SURSA 2009 2010 2011 anii ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) Alte chletuieli asimilate investiţiilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 168.684 3.496 165.138 50
finanţare II 168.684 3.496 98.675 5.050 5.000 5.000 51.463
1.4 Buget FNUAS I 168.684 3.496 165.138 50
de sãnãtate II 168.684 3.496 98.675 5.050 5.000 5.000 51.463
1.4.1 Active fixe I 161.245 161.245
II 161.245 94.782 5.000 5.000 5.000 51.463
1.4.2 Reparaţii capi- I 7.439 3.496 3.893 50
tale aferente II 7.439 3.496 3.893 50
activelor fixe
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 66.05--SĂNĂTATE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 333.220 40.552 46.977 193.971 17.220 17.306 17.194
finanţare II 333.220 40.552 46.977 127.508 22.220 22.306 22.194 51.463
1.4 Buget FNUAS I 333.220 40.552 46.977 193.971 17.220 17.306 17.194
de sãnãtate II 333.220 40.552 46.977 127.508 22.220 22.306 22.194 51.463
1.4.1 Active fixe I 325.781 40.552 43.481 190.078 17.170 17.306 17.194
II 325.781 40.552 43.481 123.615 22.170 22.306 22.194 51.463
1.4.2 Reparaţii capi- I 7.439 3.496 3.893 50
tale aferente II 7.439 3.496 3.893 50
activelor fixe
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
I - credite de EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────
angajament pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
II - credite bugetare 31.12.2006 2007 2008 ─────────────────────────────────────────
CAPITOL/GRUPA/SURSA 2009 2010 2011 anii ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 225 225
finanţare II 225 225
1.4 Buget FNUAS I 225 225
de sãnãtate II 225 225
1.4.1 Active fixe I 225 225
II 225 225
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 332.995 40.552 46.977 193.746 17.220 17.306 17.194
finanţare II 332.995 40.552 46.977 127.283 22.220 22.306 22.194 51.463
1.4 Buget FNUAS I 332.995 40.552 46.977 193.746 17.220 17.306 17.194
de sãnãtate II 332.995 40.552 46.977 127.283 22.220 22.306 22.194 51.463
1.4.1 Active fixe I 325.556 40.552 43.481 189.853 17.170 17.306 17.194
II 325.556 40.552 43.481 123.390 22.170 22.306 22.194 51.463
1.4.2. Reparaţii I 7.439 3.496 3.893 50
capitale aferente II 7.439 3.496 3.893 50
activelor fixe
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Programul s-a obţinut din centralizarea a 7 fişe.
Anexa nr. 05/08


CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE
Cod 68.66.05.06


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
SCARA INCENDIU CAS MARAMUREŞ

Tipul cheltuielii: B ─ obiectiv (proiect) nou

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector MARAMUREŞ
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BAIA MARE
1.3 Amplasament BAIA MARE

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna 06/anul 2007) 6
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)
3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 6

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna 06/anul 2008) 6
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni) 6
3. Data începerii investiţiei (luna/an) 06/2008
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an) 12/2008
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006 (mii lei)
6. Valoarea preliminatã în anul 2007 (mii lei)
7. Valoarea ramasã de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 6

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

(Cod obiectiv: 68.66.05.06)
─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────
costuri de pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2006 2007 2008 ────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 6 6
finanţare II 6 6
1.4 Buget FNUAS I 6 6
de sãnãtate II 6 6
1.4.1 Active fixe I 6 6
II 6 6
─────────────────────────────────────────────────&