Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 103 din 30 septembrie 2009  pentru modificarea si completarea   Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 103 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009
ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ nr. 103 din 30 septembrie 2009
pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfãşurarea referendumului
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009

Având în vedere faptul cã Preşedintele României a demarat procedura pentru organizarea şi desfãşurarea referendumului naţional pentru organizarea în România a unui parlament unicameral, prin anunţul public din data de 24 septembrie 2009, trebuie luate de urgenţã mãsurile necesare, atât legale, cât şi tehnice, pentru a se putea organiza în condiţii optime acest referendum şi pentru a se profita de oportunitatea realizãrii simultane a acestui demers constituţional cu cel al desfãşurãrii scrutinului pentru alegerea Preşedintelui României, stabilit, prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 985/2009 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009, la data de 22 noiembrie 2009, ceea ce ar determina o reducere a cheltuielilor aferente acestor procese electorale cu aproximativ 15 milioane de euro.
Ţinând cont de faptul cã, pentru a se putea desfãşura la aceeaşi datã, 22 noiembrie 2009, atât alegerile pentru Preşedintele României, cât şi referendumul naţional de consultare a poporului privind trecerea în România la un parlament unicameral, se impune o concentrare a eforturilor tuturor actorilor implicaţi pentru a se parcurge procedurile legale şi organizatorice necesare,
având în vedere cerinţa ca Preşedintele României în funcţie sã poatã exercita prerogativa constituţionalã a stabilirii referendumului naţional, precum şi necesitatea realizãrii în fapt a conţinutului acestei atribuţii,
reţinându-se necesitatea obiectivã a completãrii, în regim de urgenţã, a <>Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfãşurarea referendumului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu norme care sã înlocuiascã prevederile declarate neconstituţionale prin <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 392 din 17 aprilie 2007 şi care nu au fost puse de acord cu normele Constituţiei, în termenul de 45 de zile de la data publicãrii deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I,
vãzând şi cã formula modificãrii <>Legii nr. 3/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe calea ordonanţei de urgenţã a fost folositã de 4 ori pânã în prezent, probabil tot din motive similare, de guvernele anterioare, respectiv prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea şi completarea unor reglementãri referitoare la organizarea şi desfãşurarea referendumului, aprobatã prin <>Legea nr. 550/2003 , <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfãşurarea referendumului, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor mãsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României, aprobatã prin <>Legea nr. 65/2008 , şi <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea <>Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfãşurarea referendumului, aprobatã prin <>Legea nr. 276/2007 ,
având în vedere practica europeanã în materie, concretizatã în rezoluţiile Comisiei Europene pentru democraţie prin drept (Comisia de la Veneţia), care a adoptat, cu prilejul celei de-a 18-a reuniuni din 2006, documentul intitulat "Liniile directoare cu privire la organizarea referendumului", în care se precizeazã cã, în cazul în care Parlamentul are obligaţia de a transmite un punct de vedere cu privire la organizarea unui referendum, trebuie sã fie fixat un termen înãuntrul cãruia Legislativul sã îşi dea acest aviz consultativ, iar în cazul în care termenul nu este respectat, textul va fi supus la vot fãrã avizul Parlamentului, aspecte care impun necesitatea modificãrii legislaţiei române,
reţinându-se cã toate acestea vizeazã interesul public şi constituie o situaţie extraordinarã, a cãrei reglementare nu poate fi amânatã,
în temeiul <>art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã ,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
<>Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfãşurarea referendumului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 5, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Referendumul este valabil dacã la acesta participã cel puţin jumãtate plus unul din numãrul persoanelor înscrise în listele electorale permanente."
2. La articolul 11, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului iniţiat de Preşedintele României urmeazã sã fie exprimat, printr-o hotãrâre adoptatã în şedinţa comunã a celor douã Camere, cu votul majoritãţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la solicitarea Preşedintelui.
(4) Dacã Parlamentul nu îşi transmite punctul de vedere în termenul stabilit la alin. (3), Preşedintele României emite decretul privind organizarea referendumului dupã expirarea acestui termen, procedura constituţionalã de consultare a Parlamentului considerându-se îndeplinitã."
3. Dupã articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 15^1. - (1) În situaţia în care referendumul are loc simultan cu procesul electoral desfãşurat pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, respectiv pentru alegerea Preşedintelui României ori alegerile pentru Parlamentul European sau alegerile locale, organizarea şi desfãşurarea referendumului se realizeazã potrivit prevederilor <>Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a <>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a <>Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale <>Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), ambele scrutine se realizeazã în cadrul aceloraşi secţii de votare, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de cãtre aceleaşi birouri electorale, constituite potrivit legii.
(3) Guvernul stabileşte prin hotãrâre programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru referendum, bugetul şi cheltuielile necesare în vederea organizãrii şi desfãşurãrii scrutinului, modelul copiei listei electorale permanente, modelul copiei de pe lista electoralã suplimentarã sau, dupã caz, modelul tabelelor electorale, modelul ştampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral judeţean, a Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din strãinãtate, modelul ştampilei de control a secţiei de votare şi modelul ştampilei cu menţiunea «VOTAT», modelul buletinului de vot, modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipãrire, gestionare şi utilizare a acestora, mãsurile care trebuie luate de autoritãţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfãşurare a scrutinului."
4. La articolul 17, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Operaţiunile pentru desfãşurarea referendumului au loc în circumscripţiile electorale şi la secţiile de votare, organizate potrivit prevederilor <>Legii nr. 35/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza copiilor de pe listele electorale permanente şi a celorlalte liste electorale prevãzute de lege, cu excepţia situaţiilor prevãzute la art. 15^1 din prezenta lege, care se aplicã în mod corespunzãtor."
5. La articolul 20, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Cetãţenii cu reşedinţa în altã localitate decât cea în care îşi au domiciliul pot solicita primarului din acea localitate, în cazul organizãrii unor referendumuri locale, înscrierea lor pe liste suplimentare. Cu 3 zile înainte de data referendumului nu se mai fac înscrieri în aceste liste."
6. Articolul 43^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 43^1. - (1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, însoţit de buletinele de vot nule şi cele contestate, de contestaţiile formulate şi de copiile listelor electorale permanente şi ale listelor electorale suplimentare completate la secţia de votare, va fi înaintat biroului electoral ierarhic superior de cãtre preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit de 2 membri ai biroului, stabiliţi prin tragere la sorţi, şi de pazã militarã.
(2) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuinţate şi anulate, ştampilele de la secţia de votare se depun spre arhivare la judecãtoria la care este arondatã unitatea administrativ-teritorialã pe raza cãreia se aflã secţia de votare.
(3) În cazul referendumului naţional, procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din strãinãtate, însoţite de toate întâmpinãrile şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secţiile de votare din strãinãtate, prin grija reprezentanţelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmatã de cãtre preşedintele sau locţiitorul biroului electoral pentru secţiile de votare din strãinãtate, care consemneazã şi ştampileazã documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votãrii.
(4) Procesul-verbal întocmit de birourile electorale judeţene, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv de biroul electoral pentru secţiile de votare din strãinãtate, în cazul referendumurilor naţionale, însoţit de toate procesele-verbale ale secţiilor de votare din subordine, împreunã cu copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate, precum şi de contestaţiile nerezolvate, va fi înaintat la Biroul Electoral Central.
(5) Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare Autoritãţii Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistãrii eventualelor voturi multiple, în termen de 60 de zile de la data referendumului. În situaţia în care Autoritatea Electoralã Permanentã va constata existenţa unor persoane care şi-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmãrire penalã în aplicarea prevederilor art. 54 alin. (2)."
7. Anexele nr. 2, 3 şi 4 se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta ordonanţã de urgenţã.
ART. II
(1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţã se aplicã şi procedurilor de referendum aflate în curs.
(2) Termenul prevãzut la <>art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, curge de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
ART. III
<>Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfãşurarea referendumului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se va republica, dupã aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

p. Preşedintele Institutului
Naţional de Statisticã,
Cristian Nicolae Stãnicã

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 30 septembrie 2009.
Nr. 103.

ANEXA 1
-------
(Anexa nr. 2 la Legea nr. 3/2000 )
---------------------------------

Ţara/Judeţul/Sectorul municipiului Bucureşti ................
Comuna (oraşul, municipiul) .................................
Secţia de votare nr. ........................................

PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului
referendumului naţional asupra .......

a) numãrul total al alegãtorilor prevãzut în copia de pe lista electoralã permanentã existentã în secţia de votare [pct. a) >/= pct. b1];
b) numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:
b1 - numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copia de pe lista electoralã permanentã;
b2 - numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne şi nu sunt cuprinşi în copia de pe lista electoralã permanentã, înscrişi în tabelul/lista electoralã prevãzut/prevãzutã la art. ........;
b3 - numãrul total al alegãtorilor care au votat utilizând urna specialã, înscrişi în tabelul/lista electoralã prevãzut/prevãzutã la art. ...........;
c) numãrul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) </= pct. b) - pct. d)], [pct. c) = pct. c1 + c2];
c1 - numãrul voturilor valabil exprimate la rãspunsul "DA";
c2 - numãrul voturilor valabil exprimate la rãspunsul "NU";
d) numãrul voturilor nule;
e) numãrul buletinelor de vot primite [pct. e) >/ = pct. c) + pct. d) + pct. f)];
f) numãrul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
g) expunerea pe scurt a întâmpinãrilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora;
h) numãrul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" la începerea votãrii; se menţioneazã dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacã este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votãrii;
i) alte situaţii; se menţioneazã dacã numãrul buletinelor de vot gãsite în urnã diferã de numãrul alegãtorilor care au votat, rezultat în urma numãrãrii semnãturilor din listele electorale permanente şi tabelele/listele electorale prevãzute la art. .......; se menţioneazã dacã numãrul buletinelor de vot gãsite în urnã adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi cele anulate diferã de numãrul total de buletine de vot primite, precum şi orice alte incidente;
j) numãrul întâmpinãrilor şi contestaţiilor înaintate biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau biroului electoral pentru secţiile de votare din strãinãtate, dupã caz.Preşedintele Biroului Locţiitorul preşedintelui Biroului
electoral al secţiei de votare, electoral al secţiei de votare,
............................... ...............................

Membrii Biroului electoral al secţiei de votare:
..............................................ANEXA 2
--------
(Anexa nr. 3 la Legea nr. 3/2000 )
---------------------------------

Biroul electoral judeţean .....................................
Biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti .........
Biroul electoral pentru secţiile de votare din strãinãtate ....

PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului
referendumului naţional asupra .........

a) numãrul total al alegãtorilor prevãzuţi în copiile de pe listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1];
b) numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:
b1 - numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente;
b2 - numãrul total al alegãtorilor care au votat în altã secţie de votare decât cea în care au fost arondaţi conform domiciliului, înscrişi în tabelul/lista electoralã prevãzut/prevãzutã la art. .............;
b3 - numãrul total al alegãtorilor care au votat utilizând urna specialã, înscrişi în tabelul/lista electoralã prevãzut/prevãzutã la art. ........;
c) numãrul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) </= pct. b) - pct. d)], [pct. c) = pct. c1 + pct. c2];
c1 - numãrul voturilor valabil exprimate la rãspunsul "DA";
c2 - numãrul voturilor valabil exprimate la rãspunsul "NU";
d) numãrul total al voturilor nule;
e) numãrul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)];
f) numãrul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
g) expunerea pe scurt a întâmpinãrilor şi contestaţiilor formulate şi a deciziilor pronunţate;
h) numãrul întâmpinãrilor şi contestaţiilor înaintate Biroului Electoral Central.Preşedintele Biroului electoral, Locţiitorul preşedintelui
................................ Biroului electoral,
.........................

Membrii Biroului electoral:
...........................ANEXA 3
--------
(Anexa nr. 4 la Legea nr. 3/2000 )
---------------------------------

Biroul Electoral Central

PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului
referendumului naţional asupra ..........

a) numãrul total al alegãtorilor înscrişi în listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1];
b) numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:
b1 - numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente;
b2 - numãrul total al alegãtorilor care au votat în altã secţie de votare decât cea în care au fost arondaţi conform domiciliului, înscrişi în tabelul/lista electoralã prevãzut/prevãzutã la art. .............;
b3 - numãrul total al alegãtorilor care au votat utilizând urna specialã, înscrişi în tabelul/lista electoralã prevãzut/prevãzutã la art. ..........;
c) numãrul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) </= pct. b) - pct. d)], [pct. c) = pct. c1 + pct. c2];
c1 - numãrul voturilor valabil exprimate la rãspunsul "DA";
c2 - numãrul voturilor valabil exprimate la rãspunsul "NU";
d) numãrul total al voturilor nule;
e) numãrul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)];
f) numãrul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
g) numãrul întâmpinãrilor şi contestaţiilor primite de Biroul Electoral Central;
h) expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinãrilor şi contestaţiilor primite de Biroul Electoral Central.Preşedintele Biroului Locţiitorul preşedintelui Biroului
Electoral Central, Electoral Central,
..................... .....................

Membrii Biroului Electoral Central:
..................-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice