Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ  nr. 9 din 8 august 2019  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 9 din 8 august 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 668 din 9 august 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 pct. I.3, pct. II.2 şi pct. VI.1 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 16 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) coordonează, implementează şi monitorizează proiectele finanţate în cadrul fondurilor comunitare, precum şi acorduri bilaterale, Pactul de stabilitate în domeniul sănătăţii, Fondul Global pentru combaterea SIDA, tuberculozei şi malariei şi alte acorduri internaţionale în domeniul de competenţă;"

    2. La articolul 16, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4)-(5), cu următorul cuprins:
    "(4) Pentru personalul nominalizat în echipele de proiect din cadrul Ministerului Sănătăţii sau din instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, inclusiv pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, pe posturile în afara organigramei, în scopul implementării proiectelor prevăzute la alin. (1) lit. e), se aplică în mod corespunzător prevederile art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Majorarea salarială se acordă exclusiv din fondurile externe nerambursabile aprobate cu această destinaţie în bugetele proiectelor/granturilor respective.
(5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile personalului care beneficiază de prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi demnitarilor."

    3. La articolul 54, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) acordă aviz conform normelor metodologice de realizare a programelor naţionale curative elaborate de CNAS;"

    4. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 58^1
    (1) Pentru unele dispozitive medicale şi materiale sanitare specifice acordate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se pot organiza achiziţii publice centralizate, de către unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizată, înfiinţate cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
    (2) Criteriile de stabilire a programelor naţionale de sănătate curative‚ prevăzute la alin. (1), precum şi situaţiile şi condiţiile în care autorităţile contractante achiziţionează produse/servicii de la unităţile de achiziţii centralizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

    5. La articolul 165, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Medicii care sunt încadraţi în structurile de cercetare, în cadrul programului de lucru de la funcţia de cercetare, au dreptul să desfăşoare activitate medicală şi în structurile medicale corespunzător funcţiei, specialităţii şi gradului profesional în care sunt confirmaţi, cu excepţia rezidenţilor."

    6. La articolul 220, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Constituirea fondului se face din contribuţia de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare contribuţie, suportată de asiguraţi, din sumele care se distribuie fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, conform art. 220^6 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din protocoale încheiate de CNAS cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora, din subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din alte surse - donaţii, sponsorizări, dobânzi, exploatarea patrimoniului CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate potrivit legii."

    7. La articolul 221 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
    "m) protocoale încheiate de CNAS cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora - mecanisme financiare prin care deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora participă la cofinanţarea tratamentului persoanelor asigurate cu medicamente suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 241 alin. (1)."

    8. La articolul 265 alineatul (1), după litera a^1) se introduce o nouă literă, litera a^2), cu următorul cuprins:
    "a^2) sumele provenite din protocoalele încheiate de CNAS cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora;"

    9. La articolul 386, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În vederea exercitării dreptului de liberă practică, casele de asigurări de sănătate încheie un contract cu medicul specialist într-o specialitate clinică prevăzut la alin. (1) lit. b), pentru specialităţile clinice pentru care casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale, prin care acesta dobândeşte dreptul de a elibera bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului."

    10. La articolul 386, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Proiectul de hotărâre a Guvernului prevăzut la alin. (5) se elaborează cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi Colegiului Farmaciştilor din România, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului-cadru şi a normelor metodologice, în anul 2020."

    11. La articolul 875 alineatul (1), după litera y) se introduc şase noi litere, literele z), aa)-ae), cu următorul cuprins:
    "z) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei aplicată deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă/reprezentantului acestuia/deţinătorului autorizaţiei de import paralel emisă în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.962/2008 privind aprobarea Procedurii de eliberare a autorizaţiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi titularului de autorizaţie privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale emisă în baza art. 703 alin. (2) în alte cazuri de necesitate neacoperite de medicamentele autorizate, pentru punerea pe piaţă după data de 9 februarie 2019 a unui medicament care nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 774 lit. o) din prezenta lege, precum şi ale art. 33 sau ale art. 40 din Regulamentul delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman, denumit în continuare «Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman»;
aa) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată fabricantului pentru nerespectarea specificaţiilor tehnice ale identificatorului unic prevăzute la unul dintre art. 4-7, după caz, sau pentru lipsa evidenţei prevăzută la art. 15 din Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman;
ab) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată fabricantului/distribuitorului angro/persoanei autorizate să elibereze sau persoanei îndreptăţite să furnizeze medicamente către populaţie în România pentru neefectuarea după data de 9 februarie 2019 a verificărilor prevăzute la art. 10 din Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman;
ac) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată distribuitorului angro/persoanei autorizate să elibereze sau persoanei îndreptăţite să furnizeze medicamente către populaţie în România pentru nerespectarea după data de 9 februarie 2019 a prevederilor art. 24 sau ale art. 25 din Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman;
ad) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată persoanei autorizate sau îndreptăţite să furnizeze medicamente către populaţie în România pentru nerespectarea după data de 9 februarie 2019 a prevederilor art. 30 din Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman;
ae) cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicată entităţii juridice nonprofit responsabilă cu crearea şi gestionarea repertoriului naţional, înfiinţată în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. b din Normele detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.473/2018, pentru nerespectarea după data de 9 februarie 2019 a prevederilor articolelor 32, 35, 37 sau 39 din Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman."

    12. După articolul 875 se introduc patru noi articole, articolele 875^1-875^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 875^1
    Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale prevăzute la art. 875 alin. (1), inspectorii ANMDMR, după caz, pot dispune măsuri complementare de confiscare şi reţinere a medicamentelor de uz uman sau a documentelor emise în legătură cu acestea, dacă este necesar, atunci când nu sunt respectate cerinţele legale şi/sau principiile de bună practică de fabricaţie ori de bună practică de distribuţie prevăzute de legislaţia naţională şi dacă prezintă un pericol potenţial pentru sănătatea publică.
    ART. 875^2
    Măsurile complementare propuse pentru a fi aplicate potrivit art. 875^1 se dispun direct prin procesul-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei.
    ART. 875^3
    Sancţiunile contravenţionale complementare dispuse în condiţiile art. 875^1 se vor materializa prin sigilarea medicamentelor de uz uman şi aplicarea ştampilei inspectorului ANMDMR, precum şi prin ridicarea documentelor emise în legătură cu acestea.
    ART. 875^4
    Procedura de preluare, evaluare şi distrugere a medicamentelor de uz uman, materialelor consumabile de utilitate medicală confiscate se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se aplică în mod corespunzător."

    13. Articolul 876 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 876
    Dispoziţiile art. 875 şi ale art. 875^1-875^4 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare"

    14. După articolul 876 se introduce un nou articol, articolul 876^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 876^1
    Prin derogare de la dispoziţiile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii nu suspendă executarea sancţiunii contravenţionale complementare aplicate potrivit art. 875^1."

    15. Articolul 893 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 893
    La depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de punere pe piaţă, solicitanţii plătesc la ANMDMR un tarif de autorizare de punere pe piaţă de 5.000 euro sau echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României, care constituie venit propriu al ANMDMR."



    ART. II
    Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 14 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Serviciile specializate pentru diagnosticarea persoanelor cu tulburări din spectrul autist sunt prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu excepţia celor suportate de la bugetul de stat."

    2. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Intervenţiile de sănătate specializate adresate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist fac obiectul unui subprogram în cadrul Programului naţional de sănătate mintală, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(2^2) Structura subprogramului menţionat la alin. (2^1), obiectivul acestuia, precum şi orice alte condiţii şi termene necesare implementării şi derulării acestuia se aprobă prin hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate, prevăzută la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."



    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018."

    2. La articolul 12, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (18), cu următorul cuprins:
    "(18) Din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la termenul prevăzut la art. 14 alin. (4), se decontează toate prescripţiile medicale eliberate şi raportate în Platforma informatică din asigurările de sănătate, care cuprind medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, acordate pacienţilor pentru care s-a înregistrat rezultat medical."



    ART. IV
    Articolului 12 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 22 noiembrie 2016, se abrogă.

    ART. V
    Ordonanţa Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Persoanele cu afecţiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate în ţară, pot fi trimise la tratament în străinătate.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), furnizorii de servicii medicale din România pot acorda serviciile medicale care nu sunt asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România pacienţilor cu afecţiuni deosebit de grave şi pentru care există recomandarea efectuării tratamentului în străinătate."

    2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Cheltuielile aferente tratamentului în străinătate şi serviciilor medicale prevăzute la art. 1 se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii."



    ART. VI
    (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 17 iulie 2019, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Sănătăţii aprobat pe anul 2019.
    (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.

    ART. VII
    Dispoziţiile prevăzute la pct. 11 al art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. VIII
    Până la finalizarea achiziţiilor centralizate la nivel naţional, prevăzute la art. 581 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanţii desemnaţi câştigători, medicamentele cuprinse în Lista de medicamente prevăzute la art. 242, dispozitivele medicale si materialele sanitare specifice şi altele asemenea, care se acordă bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate curative, se achiziţionează de unităţile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la preţul de achiziţie, care, în cazul medicamentelor, nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii.

    ART. IX
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Toate solicitările de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate care se înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1), se transferă beneficiarilor până la sfârşitul anului bugetar în care au fost înregistrate."

    2. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu această destinaţie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice înştiinţează beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) cu privire la aceasta."

    3. La articolul 10, alineatul (5) se abrogă.
    4. La articolul 10, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) După înştiinţarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (4), în situaţia suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice anunţă beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (3) şi, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare.
(7) În cursul unui an bugetar, în situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în baza solicitărilor de transfer depuse şi înregistrate până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1), transferul sumelor solicitate urmând a se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până la sfârşitul anului bugetar în care au fost înregistrate solicitările."

    5. La articolul 10, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7^1) şi (7^2), cu următorul cuprins:
    "(7^1) În cursul unui an bugetar, după efectuarea transferurilor prevăzute la alin. (3^1) şi (7), în situaţia existenţei unor credite bugetare disponibile, solicitările de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an se transferă beneficiarilor în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(7^2) Pe perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1), în situaţia în care solicitările de transfer depuse conform alin. (3^1), (7) şi (7^1) depăşesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu prioritate, în anul bugetar următor, în condiţiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate."



    ART. X
    În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se modifică şi se completează Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XI
    Până la intrarea în vigoare a normelor metodologice actualizate conform art. X beneficiarii utilizează formularele prevăzute în anexele la norme, existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

    ART. XII
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea prezentei ordonanţe prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. XIII
    Articolul II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatul (1^2) va avea următorul cuprins:
    "(1^2) Tarifele practicate de către CNCIR se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi Consiliului Concurenţei, pe baza documentaţiei realizate de către companie, auditate de către un furnizor de servicii de specialitate pentru auditarea financiară a costurilor selectat şi remunerat de către CNCIR şi avizate de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR."

    2. După alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^3) Stabilirea tarifelor pentru verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează astfel:
    a) tarifele reglementate propuse de către CNCIR se auditează cu privire la realitatea repartizării costurilor de către un furnizor de servicii de specialitate pentru auditarea financiară a costurilor, selectat şi remunerat de către CNCIR;
    b) tarifele reglementate propuse de către CNCIR se avizează de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR, în calitate de autoritate în domeniu, potrivit competenţelor prin care asigură controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniu şi a regimului de autorizare şi verificare tehnică, dar şi prin prisma competenţelor de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor cu caracter normativ în domeniu;
    c) tarifele reglementate propuse de către CNCIR cuprind o marjă a profitului rezonabil de maximum 5%;
    d) modificarea tarifelor pentru verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin hotărâre a Guvernului, o dată la 3 ani, în baza unei analize structurale de costuri şi cu respectarea prevederilor lit. a)-c)."



    ART. XIV
    Drepturile salariale aferente personalului aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi instituţiilor din subordine se recalculează şi se stabilesc, prin derogare de la art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea prevederilor cap. I lit. B art. 1 şi cap. II lit. I art. 1 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

    ART. XV
    Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2019, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să aprobe modificarea prevederilor trimestriale solicitate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat şi bugetelor de asigurări sociale, fără îndeplinirea condiţionalităţii de la alin. (4) al aceluiaşi articol.



                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    Ministrul economiei,
                    Niculae Bădălău
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Adrian Marius Rîndunică,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Dănuţ Sebastian Neculăescu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Alexandru-Victor Micula,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 8 august 2019.
    Nr. 9.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016