Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 6 din 31 iulie 2019  privind instituirea unor facilităţi fiscale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    CAP. I
    Instituirea unor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei
    ART. 1
    Instituirea posibilităţii restructurării obligaţiilor bugetare
    (1) În scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.
    (2) Prin obligaţii bugetare, în sensul prezentului capitol, se înţelege obligaţia de plată a oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat individualizată în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidenţa organului fiscal central, în vederea recuperării.
    (3) Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 se înţeleg şi obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2019 aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2018.
    (4) Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3).
    (5) Nu formează obiect al restructurării următoarele obligaţii bugetare:
    a) obligaţiile bugetare care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidenţa art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
    b) obligaţiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ încetează după data aprobării planului de restructurare şi comunicarea deciziei de înlesnire la plată, debitorul poate solicita includerea în înlesnirea la plată a obligaţiilor bugetare ce au făcut obiectul suspendării sau luarea altor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare. În acest scop, organul fiscal competent comunică debitorului o înştiinţare de plată privind obligaţiile bugetare individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum şi deciziile referitoare la obligaţiile accesorii aferente;
    c) obligaţiile bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat.

    (6) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (5) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurării obligaţiilor bugetare potrivit prezentului capitol. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal odată cu notificarea prevăzută la art. 3.

    ART. 2
    Condiţii pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare
    (1) Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
    b) să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
    c) să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006*), cu modificările şi completările ulterioare;
    *) Legea nr. 85/2006 a fost abrogată prin Legea nr. 85/2014.

    d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    e) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3);
    f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent, în sensul prezentei ordonanţe. Testul creditorului privat prudent reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent şi diligent, care ar obţine un grad mai mare de recuperare a creanţelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării silite, cât şi cu varianta deschiderii procedurii falimentului.

    (2) Condiţia de la alin. (1) lit. e) se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile bugetare au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal competent sau debitorul îşi îndeplineşte obligaţiile declarative prevăzute de lege în termenul stabilit potrivit art. 3 alin. (2).

    ART. 3
    Notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare
    (1) Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa până la data de 30 septembrie 2019, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.
    (2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la respectiva dată, efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce pot forma obiect al restructurării. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală. Termenul pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative este de 10 zile lucrătoare.
    (3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal competent eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului. Acest termen se prelungeşte în mod corespunzător în situaţia în care organul fiscal constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative.
    (4) Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu privire la obligaţiile bugetare ce pot forma obiect al restructurării.
    (5) Obligaţiile bugetare care fac obiect al restructurării se marchează în evidenţa pe plătitor şi acestea se sting doar după stingerea obligaţiilor bugetare care constituie condiţie potrivit art. 4 alin. (6) lit. b) pct. i).

    ART. 4
    Conţinutul planului de restructurare
    (1) Planul de restructurare cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:
    a) prezentarea cauzelor şi amploarea dificultăţii financiare a debitorului, precum şi măsurile luate de debitor pentru depăşirea acestora;
    b) situaţia patrimonială a debitorului;
    c) informaţii referitoare la cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de eşalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală;
    d) măsurile de restructurare a debitorului şi modalităţile prin care debitorul înţelege să depăşească starea de dificultate financiară, cu termene clare de implementare, măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare, precum şi prezentarea indicatorilor economico-financiari relevanţi care să demonstreze restaurarea viabilităţii debitorului.

    (2) Restructurarea obligaţiilor bugetare poate fi constituită din una sau mai multe măsuri, din care una dintre măsuri trebuie să fie reprezentată de înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare. Măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:
    a) înlesniri la plata obligaţiilor bugetare. Prin înlesniri la plata obligaţiilor bugetare, în sensul prezentului capitol, se înţelege plata eşalonată a obligaţiilor bugetare principale, precum şi amânarea la plată a accesoriilor şi/sau a unei cote din obligaţiile bugetare principale, în vederea anulării potrivit art. 18.
    b) conversia în acţiuni a obligaţiilor bugetare principale, în condiţiile reglementate la art. 264 din Codul de procedură fiscală;
    c) stingerea obligaţiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, potrivit dispoziţiilor art. 263 din Codul de procedură fiscală;
    d) anularea unor obligaţii bugetare principale potrivit art. 18.

    (3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 263 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, cererea de dare în plată se analizează de comisia constituită la nivelul organului fiscal competent.
    (4) Măsura de anulare a unor obligaţii bugetare principale poate avea loc pentru maximum 50% din totalul obligaţiilor bugetare principale, în condiţiile alin. (6)-(9), şi nu poate avea ca obiect obligaţii bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat.
    (5) Planul de restructurare poate să prevadă următoarele măsuri de restructurare a debitorului, precum:
    a) restructurarea operaţională şi/sau financiară;
    b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;
    c) restrângerea activităţii prin valorificarea parţială a activelor din averea debitorului.

    (6) Pentru măsura înlesnirii la plată a obligaţiilor bugetare, planul de restructurare trebuie să prevadă următoarele:
    a) perioada necesară pentru înlesnirea la plată, precum şi cuantumul şi termenele de plată a ratelor stabilite printr-un grafic de plată. Înlesnirea la plată nu trebuie să depăşească 7 ani, existând posibilitatea prelungirii potrivit art. 11 alin. (4);
    b) modalitatea de plată a obligaţiilor bugetare, astfel:
    (i) debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5, următoarele obligaţii bugetare:
    aa) obligaţiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 şi data depunerii solicitării de restructurare;
    bb) obligaţiile bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat înscrise în certificatul de atestare fiscală emis potrivit art. 3 alin. (3);
    cc) obligaţiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale între data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3) şi data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5, cu excepţia celor incluse în decizia de înlesnire potrivit art. 11 sau a celor care formează obiect al unei alte măsuri de restructurare;
    dd) obligaţiile bugetare declarate suplimentar de debitor şi/sau stabilite de organul fiscal prin decizie între data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3) şi data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5.

    (ii) în primul an al înlesnirii, debitorul trebuie să achite următoarele obligaţii bugetare:
    aa) obligaţiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între data depunerii solicitării de restructurare şi data comunicării deciziei de înlesnire la plată;
    bb) obligaţiile bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat transmise organului fiscal în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de înlesnire la plată;
    cc) obligaţiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale între data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5 şi data comunicării deciziei de înlesnire la plată, cu excepţia celor incluse în decizia de înlesnire potrivit art. 11 sau a celor care formează obiect al unei alte măsuri de restructurare;
    dd) obligaţiile bugetare declarate suplimentar de debitor şi/sau stabilite de organul fiscal prin decizie între data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5 şi data comunicării deciziei de înlesnire la plată;

    (iii) în al doilea an al înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite cel puţin 10% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată;
    (iv) din al treilea an şi până la finalizarea înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, proporţional cu anii pentru care a fost acordată înlesnirea la plată;


    (7) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie să achite şi 5% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5.
    (8) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum cuprins între 30% şi 40% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie să achite şi 10% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5.
    (9) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare şi măsura de anulare a unui cuantum cuprins între 40% şi 50% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie să achite şi 15% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5.
    (10) În cazul în care planul de restructurare prevede măsura de stingere a obligaţiilor bugetare prin dare în plată a unor bunuri imobile ale debitorului şi/sau măsura conversiei în acţiuni a obligaţiilor bugetare, acestea trebuie realizate în maximum un an de la data aprobării planului de restructurare.
    (11) În situaţia în care debitorul intenţionează ca restructurarea obligaţiilor bugetare să se realizeze prin măsura conversiei în acţiuni şi/sau a dării în plată, înainte de depunerea solicitării de restructurare prevăzute la art. 5, organul fiscal analizează împreună cu debitorul îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 263 şi/sau 264 din Codul de procedură fiscală.
    (12) Planul de restructurare trebuie să fie aprobat de adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau de asociatul unic, după caz.

    ART. 5
    Solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare
    (1) Debitorul depune la organul fiscal competent solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare, împreună cu planul de restructurare şi testul creditorului privat prudent.
    (2) În situaţia în care după eliberarea certificatului de atestare fiscală, potrivit art. 3 alin. (3), şi până la data depunerii solicitării de restructurare a obligaţiilor bugetare au fost stinse obligaţii bugetare ce pot face obiectul restructurării, organul fiscal competent eliberează din oficiu un nou certificat de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului în vederea ajustării planului de restructurare, dacă acesta nu a fost deja ajustat. În acest caz, obligaţiile bugetare cuprinse în certificatul de atestare fiscală ce pot forma obiect al restructurării nu se sting până la momentul depunerii planului de restructurare ajustat.
    (3) În analiza solicitării depuse potrivit alin. (1) organul fiscal competent verifică:
    a) dacă debitorul se află în dificultate generată de lipsa de disponibilităţi băneşti şi are capacitatea financiară de plată pentru a beneficia de eşalonarea la plată potrivit Codului de procedură fiscală;
    b) dacă planul de restructurare conţine elementele prevăzute la art. 4 alin. (1) şi dacă este aprobat conform art. 4 alin. (12);
    c) dacă măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), (4) şi (6)-(11), după caz;
    d) existenţa măsurilor de restructurare care asigură restabilirea viabilităţii debitorului şi îndeplinirea testului creditorului privat prudent pe baza analizei puse la dispoziţie de expertul independent, potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f).

    (4) Solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare se soluţionează de organul fiscal competent în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

    ART. 6
    Modul de soluţionare a cererii
    (1) În situaţia în care organul fiscal competent constată că debitorul poate beneficia de eşalonarea la plată potrivit Codului de procedură fiscală, emite decizie de respingere a solicitării de restructurare a obligaţiilor bugetare şi soluţionează cererea potrivit dispoziţiilor art. 184-209 din Codul de procedură fiscală. În acest caz, organul fiscal verifică condiţiile de acordare a eşalonării la plată, cu excepţia condiţiei prevăzute la art. 186 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, care a fost verificată potrivit art. 5 alin. (3) lit. a).
    (2) În cazul în care organul fiscal competent constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2, precum şi condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b)-d), emite decizie prin care aprobă restructurarea obligaţiilor bugetare.
    (3) În cazul în care planul de restructurare conţine măsura de înlesnire la plată, eventual combinată cu măsura de anulare, în parte, a unor obligaţii bugetare principale şi/sau cu celelalte măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare, organul fiscal procedează astfel:
    a) emite decizie de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale. Graficul de plată stabilit în planul de restructurare face parte integrantă din decizia de înlesnire la plată;
    b) emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor datorate de debitor aferente obligaţiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării la plată, cu excepţia obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat, care trebuie plătite potrivit art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (i) şi (ii). Se emite această decizie şi în situaţia în care obligaţiile bugetare principale prevăzute la art. 1 alin. (1), (3) şi (4) sunt stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
    c) emite decizie de amânare la plată a obligaţiilor bugetare principale propuse a fi anulate.

    (4) În situaţia în care organul fiscal competent constată că debitorul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) sau c), solicită debitorului efectuarea corecţiilor necesare. În cazul în care în termen de 30 de zile de la data solicitării nu sunt efectuate corecţiile, organul fiscal competent emite decizie de respingere a solicitării de restructurare a obligaţiilor bugetare, fără a fi afectat dreptul debitorului de a depune o nouă solicitare în termenul prevăzut la art. 22.
    (5) În situaţia în care organul fiscal competent constată că debitorul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c)-f), emite decizie de respingere a solicitării de restructurare a obligaţiilor bugetare.
    (6) Obligaţiile bugetare care fac obiect al restructurării nu sunt considerate obligaţii restante.

    ART. 7
    Regimul de monitorizare şi supraveghere a debitorului
    (1) În vederea realizării măsurilor incluse în planul de restructurare, expertul independent realizează o monitorizare permanentă a debitorului, întocmind periodic un raport privind stadiul implementării, pe care îl transmite debitorului şi organului fiscal.
    (2) Pe toată perioada implementării măsurilor incluse în planul de restructurare, organul fiscal central instituie un regim de supraveghere a debitorului cu privire la respectarea prevederilor din planul de restructurare, precum şi a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare. În acest caz, conducătorul organului fiscal competent desemnează una sau mai multe persoane în vederea efectuării supravegherii.
    (3) Persoana/Persoanele care efectuează supravegherea are/au următoarele drepturi:
    a) să participe la şedinţele adunării generale a acţionarilor, asociaţilor, consiliului de administraţie şi alte asemenea şedinţe privind managementul debitorului, în calitate de observator;
    b) să aibă acces în toate locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea debitorul, în condiţiile Codului de procedură fiscală;
    c) să aibă acces la toate documentele primite de debitor sau care emană de la debitor, inclusiv contracte, oferte sau alte acte, în condiţiile Codului de procedură fiscală.

    (4) Persoana/Persoanele care efectuează supravegherea are/au următoarele obligaţii:
    a) să analizeze raportul privind stadiul implementării măsurilor incluse în planul de restructurare întocmit de expertul independent;
    b) să semneze pentru luare la cunoştinţă toate cererile, declaraţiile şi orice alte documente depuse de debitor la organul fiscal competent;
    c) să discute cu expertul independent şi să propună măsurile şi soluţiile prevăzute la art. 9 alin. (2), în cazul în care se constată abateri în implementarea planului de restructurare.
    În funcţie de elementele de risc identificate, propune/propun instituirea de măsuri asigurătorii, potrivit Codului de procedură fiscală.


    (5) Debitorul are următoarele obligaţii:
    a) să informeze şi să comunice, în timp util, persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea data, ora şi locul la care vor avea loc şedinţele adunării generale a acţionarilor, asociaţilor, consiliului de administraţie şi alte asemenea şedinţe privind managementul debitorului, precum şi documentele ce urmează a fi supuse dezbaterii;
    b) să permită accesul persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea în toate locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, la solicitarea expresă a acesteia/ acestora, în condiţiile Codului de procedură fiscală;
    c) să permită accesul persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea la toate documentele primite de debitor sau care emană de la debitor, inclusiv contracte, oferte sau alte acte, precum şi de a efectua copii de pe documentele solicitate, în condiţiile Codului de procedură fiscală;
    d) să informeze expertul independent şi persoana/ persoanele care efectuează supravegherea despre întârzierile în implementarea măsurilor stabilite în planul de restructurare, cauzele acestora, precum şi soluţiile ce urmează a fi luate.

    (6) În cazul în care organul fiscal competent consideră necesare clarificări cu privire la raportul depus de expertul independent sau cu privire la măsurile ori soluţiile propuse de persoana/persoanele care efectuează supravegherea, le poate solicita de la debitor, expertul independent şi/sau de la persoana/persoanele care efectuează supravegherea.
    (7) Ori de câte ori se impune o ajustare a planului de restructurare, aceasta se efectuează de un expert independent.

    ART. 8
    Prevederi speciale privind stingerea obligaţiilor bugetare administrate de organul fiscal central
    (1) În cazul în care în perioada dintre data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare se sting obligaţiile bugetare, stingerea se efectuează mai întâi cu obligaţiile care constituie condiţie potrivit art. 4 alin. (6)-(9) şi apoi cu celelalte obligaţii cuprinse în certificatul de atestare fiscală care fac obiectul măsurii de înlesnire la plată, în condiţiile art. 20.
    (2) Pentru deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare depuse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3) se aplică dispoziţiile art. 167 din Codul de procedură fiscală.
    (3) Pe perioada derulării înlesnirii la plată, cu sumele de rambursat/de restituit, în limita sumei aprobate la rambursare/restituire, obligaţiile bugetare se sting în următoarea ordine:
    a) ratele de înlesnire şi/sau, după caz, obligaţiile bugetare de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată;
    b) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată.

    (4) Prin derogare de la prevederile art. 167 alin. (5) lit. b) din Codul de procedură fiscală, în cazul deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare depuse în perioada dintre data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare, momentul exigibilităţii sumei de rambursat este data emiterii deciziei de rambursare.
    (5) Prin data emiterii deciziei de rambursare, prevăzută la alin. (4), se înţelege data înregistrării acesteia la organul fiscal competent.
    (6) Diferenţele de obligaţii bugetare rămase nestinse în urma soluţionării deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare se comunică debitorului printr-o înştiinţare de plată.

    ART. 9
    Condiţii pe perioada de derulare a planului de restructurare
    (1) Debitorul are obligaţia de a îndeplini măsurile prevăzute în planul de restructurare, în termenele stabilite în acesta.
    (2) În cazul în care persoana/persoanele care efectuează supravegherea constată că măsurile de restructurare a debitorului, inclusiv măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare, cu excepţia înlesnirilor la plată, nu sunt realizate în termenele/perioadele prevăzute în planul de restructurare, notifică debitorul şi îi acordă un termen rezonabil în raport cu natura şi complexitatea măsurii, care poate fi prelungit pentru motive justificate, dar nu mai mult de 6 luni de la data constatării, în vederea realizării acestora sau a prezentării unui plan de restructurare ajustat, dacă măsurile nu pot fi implementate din cauze obiective.
    (3) Înlesnirea la plată îşi menţine valabilitatea în următoarele condiţii:
    a) debitorul să declare şi să achite, potrivit legii, obligaţiile bugetare administrate de organul fiscal competent cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de înlesnire la plată. Înlesnirea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt declarate şi/sau achitate până la data de 25 a lunii următoare scadenţei prevăzute de lege inclusiv sau până la finalizarea înlesnirii la plată în situaţia în care acest termen se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată;
    b) debitorul să achite, potrivit legii, obligaţiile bugetare stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de înlesnire la plată. Înlesnirea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul de plată prevăzut de lege sau până la finalizarea perioadei de înlesnire la plată în situaţia în care termenul de 30 de zile se împlineşte după această dată;
    c) debitorul să achite diferenţele de obligaţii bugetare rezultate din declaraţii rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaraţiei;
    d) debitorul să respecte cuantumul şi termenele de plată din graficul de plată. Înlesnirea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă rata din grafic este achitată până la următorul termen de plată din graficul de plată;
    e) debitorul să achite obligaţiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale şi transmise spre recuperare organelor fiscale, precum şi amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării deciziei de înlesnire la plată, în cel mult 180 de zile de la comunicarea somaţiei sau până la finalizarea înlesnirii la plată în situaţia în care termenul de 180 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată;
    f) debitorul să achite obligaţiile bugetare rămase nestinse după soluţionarea deconturilor potrivit art. 8 alin. (6), în cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată;
    g) debitorul să achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, obligaţiile bugetare stabilite în acte administrative ce au fost suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care suspendarea executării actului administrativ a încetat după data comunicării deciziei de înlesnire la plată;
    h) debitorul să achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, obligaţiile bugetare stabilite de alte autorităţi a căror administrare a fost transferată organului fiscal competent după emiterea deciziei de înlesnire la plată;
    i) debitorul să achite sumele pentru care s-a stabilit răspunderea, începând cu data comunicării deciziei de înlesnire la plată, potrivit prevederilor legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii;
    j) debitorul să nu intre sub incidenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) sau d);
    k) debitorul să respecte obligaţiile prevăzute la art. 7 alin. (5);
    l) debitorul să achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, obligaţiile bugetare datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, şi care nu beneficiază de restructurarea obligaţiilor bugetare.

    (4) În situaţia în care termenele prevăzute la alin. (3) se împlinesc după data finalizării înlesnirii la plată, obligaţiile bugetare trebuie stinse până la data finalizării înlesnirii la plată.
    (5) În situaţia în care sumele care au format obiect al înlesnirii la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile prevăzute la alin. (3), organul fiscal competent comunică debitorului decizia de finalizare a înlesnirii la plată.

    ART. 10
    Modificarea planului de restructurare
    Pe perioada derulării planului de restructurare, acesta poate fi modificat din iniţiativa debitorului, în cazul în care constată anterior împlinirii termenelor că măsurile incluse în plan, inclusiv măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare, cu excepţia înlesnirilor la plată, nu pot fi realizate, din motive obiective, în termenele stabilite. În cazul prezentării unui plan de restructurare ajustat, debitorul trebuie să actualizeze testul creditorului privat prudent. În cazul în care organul fiscal acceptă planul de restructurare ajustat, în funcţie de rezultatul noului test, organul fiscal ajustează obligaţiile bugetare prevăzute în deciziile emise potrivit art. 6 alin. (3).

    ART. 11
    Modificarea deciziei de înlesnire la plată în perioada de valabilitate a înlesnirii
    (1) Pe perioada de valabilitate a înlesnirii, decizia de înlesnire la plată poate fi modificată la cererea debitorului prin includerea în cuprinsul acesteia a următoarelor obligaţii bugetare cuprinse în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent:
    a) obligaţiile bugetare de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. a)-c), e)-i) şi l);
    b) obligaţiile bugetare exigibile la data comunicării deciziei de menţinere a valabilităţii înlesnirii, prevăzute la art. 14 alin. (2);
    c) obligaţiile bugetare pentru care s-a aprobat un plan de restructurare ajustat potrivit art. 9 alin. (2).

    (2) Debitorul poate depune cel mult două cereri de modificare a deciziei de înlesnire la plată într-un an calendaristic sau, după caz, într-o fracţiune de an calendaristic. Pentru obligaţiile bugetare prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. g) şi h) şi alin. (8) al prezentului articol, debitorul poate depune cererea de modificare a deciziei de înlesnire la plată ori de câte ori este necesar. Printr-o cerere se poate solicita modificarea deciziei de înlesnire la plată prin includerea tuturor obligaţiilor bugetare ce reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată la data depunerii cererii.
    (3) Cererea se depune până la împlinirea termenului prevăzut la art. 9 alin. (3) lit. a)-c), e)-i) şi l), după caz, ori până la împlinirea termenului prevăzut la art. 14 alin. (2) şi se soluţionează de organul fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de înlesnire la plată sau decizie de respingere, după caz.
    (4) În situaţia în care debitorul solicită modificarea deciziei de înlesnire la plată, acesta prezintă un plan de restructurare ajustat, aprobat potrivit art. 4 alin. (12), care cuprinde un nou grafic de plată. Noul grafic de plată poate fi prelungit, cu acordul prealabil al persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea, pe o perioadă de maximum 3 ani, indiferent de numărul cererilor de modificare depuse.
    (5) În cazul în care se solicită modificarea înlesnirii la plată, accesoriile aferente sumelor care se includ în înlesnire se amână la plată în vederea scutirii.
    (6) Cuantumul şi termenele de plată ale noilor rate de înlesnire se stabilesc prin graficul de plată prevăzut la alin. (4) cu respectarea art. 4 alin. (6)-(9), care face parte integrantă din decizia de modificare a deciziei de înlesnire la plată.
    (7) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a înlesnirii la plată se desfiinţează sau se anulează, în tot sau în parte, actul administrativ în care sunt individualizate obligaţii bugetare ce fac obiectul înlesnirii la plată, decizia de înlesnire la plată se modifică în mod corespunzător, la cererea debitorului.
    (8) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a înlesnirii debitorul obţine o suspendare a executării actului administrativ în care sunt individualizate obligaţii bugetare ce fac obiectul înlesnirii la plată, decizia de înlesnire la plată se modifică, la cererea debitorului.
    (9) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru obligaţiile bugetare ale unui debitor care nu beneficiază de înlesnire la plată şi fuzionează, potrivit legii, cu un alt debitor care beneficiază de înlesnirea la plată.

    ART. 12
    Accesorii
    (1) Pentru obligaţiile bugetare ce formează obiect al restructurării, cu excepţia obligaţiilor bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat, nu se datorează şi nu se calculează obligaţii de plată accesorii de la data aprobării planului de restructurare.
    (2) Pentru rata de înlesnire la plată achitată cu întârziere până la următorul termen de plată din graficul de plată, potrivit art. 9 alin. (3) lit. d), precum şi pentru diferenţele de obligaţii bugetare marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, potrivit art. 8 alin. (6), se percepe o penalitate, care i se comunică debitorului prin decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită potrivit prevederilor art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.
    (3) Nivelul penalităţii este de 5% din:
    a) suma rămasă nestinsă din rata de înlesnire, reprezentând obligaţii bugetare principale;
    b) diferenţele de obligaţii bugetare marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare.

    (4) Penalitatea se face venit la bugetul de stat.

    ART. 13
    Eşecul planului de restructurare
    (1) Planul de restructurare eşuează în situaţia în care măsurile de restructurare a debitorului inclusiv măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare, cu excepţia înlesnirilor la plată, nu sunt implementate la termenele stabilite în plan şi după notificarea debitorului potrivit art. 9 alin. (2) acesta nu prezintă un plan de restructurare ajustat sau nu realizează măsurile în termenul stabilit de persoana/persoanele care supraveghează debitorul. Planul de restructurare eşuează şi în situaţia în care înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea.
    (2) Înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate dispoziţiile art. 9 alin. (3). Organul fiscal competent emite o decizie de constatare a pierderii valabilităţii înlesnirii la plată, care se comunică debitorului.
    (3) Pierderea valabilităţii înlesnirii la plată atrage:
    a) începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă. Dispoziţiile art. 21 rămân aplicabile;
    b) pierderea valabilităţii amânării la plată a dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor, precum şi a obligaţiilor bugetare principale amânate la plată. În acest caz, odată cu decizia de constatare a pierderii valabilităţii înlesnirii la plată se comunică debitorului şi decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor datorate de debitor, precum şi a obligaţiilor bugetare principale amânate la plată.

    (4) În cazul pierderii valabilităţii înlesnirii la plată, pentru obligaţiile bugetare rămase de plată din restructurare, se datorează de la data emiterii deciziei de înlesnire la plată dobânzi potrivit art. 174 din Codul de procedură fiscală.

    ART. 14
    Menţinerea înlesnirii la plată
    (1) Debitorul poate solicita organului fiscal competent menţinerea unei înlesniri la plată a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3), precum şi la alin. (2) al prezentului articol, cu excepţia cazului în care înlesnirea a fost pierdută ca urmare a nerespectării condiţiei prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. j), de două ori într-un an calendaristic sau într-o fracţiune de an calendaristic, dacă depune o cerere în acest scop înainte de stingerea tuturor obligaţiilor bugetare care au făcut obiectul înlesnirii la plată. Cererea se soluţionează prin emiterea unei decizii de menţinere a valabilităţii înlesnirii, cu păstrarea perioadei de înlesnire deja aprobate. În această situaţie planul de restructurare se menţine.
    (2) Pentru menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, debitorul are obligaţia să achite obligaţiile bugetare exigibile la data comunicării deciziei de menţinere a valabilităţii înlesnirii, cu excepţia celor care au făcut obiectul înlesnirii a cărei valabilitate a fost pierdută, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei. Prevederile art. 9 sunt aplicabile în mod corespunzător.

    ART. 15
    Suspendarea executării silite
    (1) Pentru obligaţiile bugetare care fac obiectul restructurării, precum şi pentru obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. a)-c), e)-i) şi l) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data depunerii solicitării prevăzute la art. 5. În cazul obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. e), executarea silită se suspendă după comunicarea somaţiei.
    (2) Odată cu comunicarea deciziei de aprobare a planului de restructurare către debitor, organele fiscale competente comunică, în scris, instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului măsura de ridicare a executării silite prin poprire.
    (3) Sechestrele şi măsurile asigurătorii instituite de organul fiscal se menţin pe perioada acordării înlesnirii la plată. În situaţia în care bunurile sechestrate potrivit Codului de procedură fiscală trebuie valorificate în vederea asigurării finanţării şi/sau plăţii datoriilor debitorului, organul fiscal ridică sechestrele, prin emiterea unei decizii la cererea debitorului, cu avizul persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea potrivit art. 7, iar sumele obţinute sunt folosite de debitor pentru punerea în aplicare a planului de restructurare.
    (4) În cazul emiterii deciziei de respingere, începe sau continuă executarea silită, de la data comunicării acesteia. Dispoziţiile art. 21 rămân aplicabile.

    ART. 16
    Regimul special al obligaţiilor bugetare de a căror plată depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar
    (1) Pentru debitorii care au solicitat restructurarea obligaţiilor bugetare şi care trebuie să achite obligaţiile bugetare administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a se menţine autorizaţia, acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competentă nu revocă/nu suspendă actul pe motiv de neplată a obligaţiilor bugetare la termenul prevăzut în legislaţia specifică.
    (2) În situaţia în care solicitarea de restructurare a fost respinsă, debitorii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să achite obligaţiile bugetare de a căror plată depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar în scopul menţinerii actului, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere. În acest caz, o nouă solicitare de restructurare se poate depune numai după achitarea acestor obligaţii bugetare cu respectarea termenului prevăzut la art. 22.
    (3) Pe perioada derulării planului de restructurare, autoritatea competentă nu revocă/nu suspendă autorizaţia, acordul sau alt act administrativ similar pe motiv de neplată a obligaţiilor bugetare la termenul prevăzut în legislaţia specifică.

    ART. 17
    Calcularea termenelor
    (1) Termenele stabilite în prezentul capitol se calculează pe zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare de la care încep să curgă şi expirând la ora 24,00 a ultimei zile în care se împlinesc termenele.
    (2) În situaţia în care termenele prevăzute la alin. (1) se împlinesc într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, acestea se prelungesc până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

    ART. 18
    Finalizarea planului de restructurare
    (1) În situaţia în care măsurile de restructurare a debitorului, precum şi măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare au fost realizate, planul de restructurare se consideră finalizat, iar dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile datorate de debitor, amânate la plată, precum şi obligaţiile bugetare principale amânate la plată se anulează prin decizie, care se comunică debitorului odată cu decizia de finalizare a planului de restructurare.
    (2) Decizia de finalizare a planului de restructurare a obligaţiilor bugetare împreună cu decizia de anulare a obligaţiilor bugetare principale şi accesorii amânate la plată se comunică debitorului, potrivit Codului de procedură fiscală.

    ART. 19
    Îndreptarea erorilor din actele întocmite de organul fiscal
    Organul fiscal competent poate îndrepta erorile din conţinutul actelor întocmite, din oficiu sau la cererea debitorului, printr-o decizie de îndreptare a erorii. Decizia de îndreptare a erorii produce efecte faţă de debitor de la data comunicării acesteia, potrivit legii.

    ART. 20
    Plata cu anticipaţie a sumelor cuprinse în graficul de plată
    (1) Debitorul poate plăti anticipat, parţial sau total, sumele cuprinse în graficul de plată. În acest caz, debitorul notifică organul fiscal, prin cerere, intenţia de a stinge anticipat aceste sume. În cazul achitării anticipate parţiale, organul fiscal competent înştiinţează debitorul, până la următorul termen de plată din grafic, cu privire la stingerea sumelor datorate în contul următoarelor rate de înlesnire aprobate până la concurenţa cu suma achitată.
    (2) Organul fiscal reface graficul de plată, din oficiu, până la următorul termen de plată a ratelor, în următoarele situaţii:
    a) ori de câte ori are loc o diminuare a obligaţiilor bugetare incluse în decizia de înlesnire la plată ca urmare a anulării unor titluri de creanţă/titluri executorii;
    b) se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de plată, cu respectarea perioadei de înlesnire aprobate. În acest caz, ratele ce fac obiectul stingerii anticipate sunt exigibile la data plăţii sau la data emiterii deciziei de rambursare, după caz;
    c) în graficul de plată există şi obligaţii bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organului fiscal, potrivit legii, iar acestea au fost stinse, total sau parţial, potrivit legislaţiei specifice, de către organele care le gestionează.

    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), noul grafic de înlesnire se comunică debitorului în termen de 10 de zile, prin decizia organului fiscal competent, şi îl înlocuieşte pe cel existent în planul de restructurare.
    (4) Ori de câte ori se prezintă un plan de restructurare ajustat care cuprinde un nou grafic de plată potrivit prezentului capitol, organul fiscal competent emite decizie de modificare a deciziei de înlesnire la plată, la care anexează noul grafic.

    ART. 21
    Solicitarea deschiderii procedurii insolvenţei
    Organul fiscal competent are obligaţia de a solicita deschiderea procedurii insolvenţei, în condiţiile Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia debitorilor care se află în administrare specială potrivit Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi a operatorilor economici din industria naţională de apărare care sunt autorizaţi şi înscrişi în registrul unic al operatorilor economici şi al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare potrivit Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele situaţii:
    a) în cazul în care debitorul nu depune solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 în termenul prevăzut la art. 22;
    b) în cazul în care organul fiscal competent respinge solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 şi nu emite acordul de principiu pentru acordarea unei eşalonări conform Codului de procedură fiscală şi debitorul nu achită obligaţiile bugetare în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de respingere, dar nu mai devreme de termenul prevăzut la art. 22;
    c) în cazul în care planul de restructurare eşuează şi debitorul nu achită obligaţiile bugetare în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de constatare a pierderii valabilităţii înlesnirii la plată, dar nu mai devreme de termenul prevăzut la art. 22.


    ART. 22
    Termenul de depunere a solicitării de restructurare
    (1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, sub sancţiunea decăderii.
    (2) Pentru debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se află într-o procedură de cercetare sau investigaţie a Comisiei Europene din punctul de vedere al compatibilităţii cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat, termenul de 6 luni prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data agreării modului de acordare a facilităţii fiscale de către Comisia Europeană.

    CAP. II
    Anularea unor obligaţii accesorii
    ART. 23
    Sfera de aplicare
    (1) Prezentul capitol se aplică pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei.
    (2) Pot beneficia de prevederile prezentului capitol şi debitorii - persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice - care au obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.
    (3) În sensul prezentului capitol, prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înţelege:
    a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;
    b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;
    c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

    (4) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:
    a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
    b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

    (5) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.
    (6) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (4) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

    ART. 24
    Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018
    Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
    b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
    c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
    d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.


    ART. 25
    Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă
    (1) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
    b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv;
    c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. 24 lit. b)-d).

    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul corectării erorilor din deconturile de taxă pe valoarea adăugată efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

    ART. 26
    Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 şi stinse până la această dată
    Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ şi în mod corespunzător condiţiile prevăzute la art. 24 lit. b-d).

    ART. 27
    Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 individualizate în decizii de impunere
    (1) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;
    b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.

    (2) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, în situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, în scopul acordării anulării prevăzute la art. 25, organele fiscale iau în considerare declaraţiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

    ART. 28
    Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante
    (1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. 24 lit. d).
    (2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la respectiva dată, efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. 24-27. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală.
    (3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal competent eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.
    (4) Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu privire la obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. 24-27.
    (5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):
    a) dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor;
    b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);
    c) obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

    (6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii potrivit art. 30 alin. (1).
    (7) Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor îşi pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;
    b) la data de 15 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

    (8) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului capitol şi care au fost achitate se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

    ART. 29
    Efecte cu privire la popririle instituite de organul fiscal central
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 28 şi au înfiinţate popriri la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

    ART. 30
    Cererea de anulare a accesoriilor
    (1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentului capitol, se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
    (2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentului capitol în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 24-27, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea anulării.

    ART. 31
    Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eşalonare la plată
    (1) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor, potrivit prevederilor art. 25-27, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de aceste articole, dar doresc şi menţinerea eşalonării la plată.
    (2) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la 15 decembrie 2019. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

    ART. 32
    Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelor locale
    (1) În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.
    (2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării accesoriilor.

    ART. 33
    Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 administrate de alte instituţii sau autorităţi publice
    Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile şi în cazul obligaţiilor bugetare administrate de alte instituţii sau autorităţi publice. În acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune şi se soluţionează de către instituţia sau autoritatea publică care administrează respectivele obligaţii bugetare.

    ART. 34
    Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care au cereri de rambursare
    Debitorii care, la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol, dacă achită obligaţiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 35
    Menţinerea valabilităţii facilităţilor fiscale
    Facilităţile fiscale prevăzute de prezenta ordonanţă îşi menţin valabilitatea şi în următoarele cazuri:
    a) în cazul desfiinţării actului administrativ fiscal în procedura de soluţionare a contestaţiei chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;
    b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 sau 28, organul fiscal constată existenţa unor obligaţii bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală.


    ART. 36
    Posibilitatea de contestare
    Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei ordonanţe se poate formula contestaţie potrivit art. 268-281 din Codul de procedură fiscală.

    ART. 37
    Acte normative de aplicare
    (1) Procedura de aplicare a cap. I se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
    (2) Procedura de aplicare a cap. II se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul obligaţiilor bugetare administrate de către organul fiscal central, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
    (3) În cazul obligaţiilor bugetare administrate de alte instituţii sau autorităţi publice, cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale şi a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, procedura de aplicare a cap. II se aprobă de conducătorul instituţiei sau autorităţii publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Sirma Caraman,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
                    Gabriela Mihaela Voicilă,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 31 iulie 2019.
    Nr. 6.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016