Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 33 din 26 iulie 2006  privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 33 din 26 iulie 2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 668 din 3 august 2006
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    CAP. I
    Cadrul juridic al privatizării. Definiţii
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul juridic pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A. prin dobândirea de către Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG din Austria a unui pachet de acţiuni reprezentând 61,8825% din capitalul social al Băncii Comerciale Române - S.A., după cum urmează: un număr de 292.282.131 acţiuni reprezentând 36,8825% minus două acţiuni de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare AVAS, un număr de 99.058.595 acţiuni reprezentând 12,5% plus o acţiune de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, denumită în continuare BERD, şi un număr de 99.058.595 acţiuni reprezentând 12,5% plus o acţiune de la Corporaţia Financiară Internaţională, denumită în continuare IFC.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) agent escrow - banca situată în afara României, parte în contractul de cont escrow încheiat între cumpărător şi vânzător în cadrul procesului de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.;
    b) bancă - Banca Comercială Română - S.A., cu sediul în România, Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 5, 030016, sectorul 3, având codul unic de înregistrare 361757, atributul fiscal R, înmatriculată la registrul comerţului cu nr. J 40/90/23 ianuarie 1991;
    c) cont escrow - contul deschis de AVAS la agentul escrow, în care cumpărătorul va depune preţul pentru acţiunile cumpărate de la vânzător;
    d) cumpărător - Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, bancă înfiinţată conform legilor din Austria;
    e) finalizarea procesului de privatizare - momentul la care are loc dobândirea de către cumpărător a dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 1;
    f) vânzător - AVAS, instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, organizată conform Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    (1) Se aprobă contractul de vânzare-cumpă rare de acţiuni în Banca Comercială Română - S.A., încheiat între AVAS, în calitate de vânzător, şi Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, în calitate de cumpărător, la data de 21 decembrie 2005, având ca obiect pachetul de 292.282.131 acţiuni reprezentând 36,8825% minus două acţiuni din capitalul social al băncii.
    (2) Se aprobă Contractul de garanţie şi asistare la plată şi drepturi de coparticipare la apărare, încheiat de AVAS cu BERD şi IFC la data de 21 decembrie 2005, având ca obiect alocarea unor răspunderi contractuale rezultând din vânzarea acţiunilor băncii.
    (3) AVAS este autorizată să coordoneze activităţile care se derulează în vederea finalizării privatizării, potrivit prevederilor contractului de vânzare-cumpărare.

    CAP. II
    Măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare
    ART. 4
    (1) Plata pentru acţiunile care fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare prevăzut la art. 3 este efectuată prin contul escrow. AVAS este autorizată să deschidă contul escrow.
    (2) În scopul încasării preţului din contractul de vânzare-cumpă rare de acţiuni prin transfer din contul escrow, se autorizează AVAS să deschidă un cont la o societate comercială bancară, persoană juridică română.
    (3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005, în ipoteza prevăzută la art. 5 alin. (1) din prezenta ordonanţă, se autorizează AVAS să reţină din preţul prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare suma de bani necesară plăţii de despăgubiri către bancă, respectiv să dispună de această sumă de bani şi să instructeze agentul escrow să facă plata din contul escrow direct către bancă.
    (4) În situaţia în care în perioada dintre semnarea contractului de vânzare-cumpărare şi finalizarea procesului de privatizare are loc o majorare de capital social al băncii, acţiunile suplimentare dobândite de AVAS ca urmare a majorării de capital sunt transferate către cumpărător fără nici o plată suplimentară.

    ART. 5
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 27-29 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, în ipoteza în care în perioada dintre semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni şi data finalizării procesului de privatizare se produce un prejudiciu sau o pierdere netă cu o valoare cuprinsă între 150.000.000 şi 300.000.000 euro, evidenţiate, în orice mod, în situaţiile financiare ale băncii, vânzătorul este autorizat să despăgubească banca pentru respectivul prejudiciu sau respectiva pierdere netă. Valoarea prejudiciului sau a pierderii nete va fi stabilită de vânzător ori, după caz, de cumpărător, conform prevederilor contractului de vânzare - cumpărare, iar în cazul în care valoarea respectivă nu este acceptată de cealaltă parte, valoarea prejudiciului sau a pierderii nete se va stabili de un expert desemnat conform contractului de vânzare-cumpărare.
    (2) Mecanismul de despăgubire a băncii pentru prejudicii sau pierderi prevăzute la alin. (1) va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 6
    Dispoziţiile art. 32^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile Băncii Comerciale Române - S.A.

    ART. 7
    Într-o perioadă de 3 ani de la data finalizării procesului de privatizare, cumpărătorul va putea transfera acţiunile dobândite la bancă, astfel cum acestea sunt prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, către o persoană aflată sub controlul său exclusiv, denumită persoană afiliată, fără acordul vânzătorului, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) Banca Naţională a României nu se opune intenţiei persoanei afiliate de a deveni acţionar majoritar al băncii;
    b) respectiva persoană afiliată a confirmat în scris faptul că este ţinută de respectarea prevederilor contractului de vânzare-cumpărare şi a celorlalte documente relevante aferente acestuia;
    c) toate obligaţiile persoanei afiliate sunt garantate de cumpărător în beneficiul vânzătorului;
    d) în cazul în care persoana afiliată încetează a mai fi sub controlul exclusiv al cumpărătorului şi această situaţie intervine înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la data finalizării procesului de privatizare prin transferul acţiunilor către cumpărător, cumpărătorul redobândeşte acţiunile înstrăinate către persoana afiliată sau aceste acţiuni sunt dobândite de alte persoane care îndeplinesc condiţia de persoane afiliate.


    ART. 8
    Hotărârile adunării generale a acţionarilor băncii, luate pe perioada dintre semnarea contractului de vânzare-cumpărare şi finalizarea procesului de privatizare, a căror implementare va fi condiţionată de realizarea transferului acţiunilor băncii către cumpărător, vor fi depuse la oficiul registrului comerţului în termen de maximum 5 zile de la adoptarea acestora şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în regim de urgenţă.

    CAP. III
    Măsuri postprivatizare
    ART. 9
    Se aprobă acordarea de către AVAS a garanţiilor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare în favoarea cumpărătorului pentru prejudicii care ar fi suportate de acesta ca urmare a unor acte, fapte sau operaţiuni specifice care ar surveni în legătură cu situaţia ori desfăşurarea activităţii Băncii Comerciale Române - S.A. între data încheierii contractului de vânzare-cumpărare şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor către cumpărător.

    ART. 10
    Prejudiciul suferit de cumpărător pentru orice încălcare a declaraţiilor şi garanţiilor date de AVAS prin contractul de vânzare-cumpărare cu privire la situaţia băncii şi a filialelor acesteia, precum şi în ipoteza suferirii unor daune ca urmare a intervenirii unor evenimente cunoscute de cumpărător, dar pentru care acesta este îndreptăţit să primească despăgubiri specifice în conformitate cu prevederile contractului de vânzare-cumpărare, se determină prin aplicarea unui procent de 61,8825% la prejudiciile efectiv suferite de bancă, prejudicii ce sunt stabilite conform legii aplicabile şi prevederilor contractului de vânzare-cumpărare.

    ART. 11
    AVAS este autorizată să renunţe la pretenţiile pe care le-ar putea formula împotriva băncii cu privire la orice despăgubiri acordate cumpărătorului ca urmare a încălcării declaraţiilor şi garanţiilor acordate de AVAS în contractul de vânzare-cumpărare în legătură cu activitatea şi situaţia băncii şi a filialelor acesteia.

    ART. 12
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 28 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, AVAS este autorizată să despăgubească cumpărătorul pentru orice daune suportate de acesta, rezultând din obligaţiile băncii în legătură cu activitatea Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A., denumită în continuare Bancorex - S.A., în conformitate cu prevederile contractului de vânzare-cumpărare.
    (2) Valoarea despăgubirilor pentru orice prejudicii, pierderi sau orice alte sume plătibile de către vânzător cu privire la daunele rezultând din sau în legătură cu obligaţiile băncii legate de Bancorex - S.A., astfel cum sunt acestea definite în contractul de vânzare-cumpărare, nu va depăşi 50% din preţul de cumpărare a acţiunilor plătit de cumpărător către AVAS. Această valoare a despăgubirilor este distinctă faţă de valoarea de 50% din preţul de cumpărare a acţiunilor plătit de cumpărător către AVAS, ce reprezintă limita pentru despăgubiri acordate pentru alte daune, pierderi, precum şi alte sume plătibile în legătură cu declaraţii şi garanţii, obligaţii şi răspunderi ale vânzătorului conform contractului de vânzare-cumpărare.
    (3) Mecanismul de plată a despăgubirilor prevăzute la alin. (2) şi acordul de implementare a acestuia, conţinând limitări privind durata obligaţiei şi valoarea răspunderii AVAS, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 13
    AVAS este autorizată să renunţe în beneficiul băncii şi al cumpărătorului la orice drepturi de a formula pretenţii împotriva băncii în legătură cu sumele plătite de vânzător pentru orice obligaţii legate de Bancorex - S.A., în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

    CAP. IV
    Reglementarea unor aspecte legate de Bancorex - S.A.
    ART. 14
    (1) Sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice ca rezultat al măsurilor financiare luate în legătură cu emiterea titlurilor de stat şi executarea garanţiilor de stat în procesul de fuziune a Bancorex - S.A. cu banca, în temeiul legislaţiei speciale, nu vor fi solicitate spre restituire.
    (2) Sumele de natura celor prevăzute la alin. (1), care reprezintă o plată nedatorată ce ar conduce la îmbogăţirea fără just temei a băncii, vor fi restituite de către bancă Ministerului Finanţelor Publice, fără a se percepe penalităţi.
    (3) Dispoziţiile alin. (2) nu sunt aplicabile sumelor reprezentând contravaloarea titlurilor de stat şi a dobânzilor aferente primite în schimbul activelor transferate la AVAS conform legii, dacă, din motive neimputabile băncii, actele juridice referitoare la activele respective sunt anulate sau imposibil de executat, după data transferului acestora la AVAS.

    ART. 15
    (1) În termen de 60 de zile de la solicitarea formulată de bancă, Guvernul va aproba, prin hotărâre, majorarea plafonului de garantare potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 702/2001, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2001, cu modificările ulterioare.
    (2) După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice va emite scrisoarea de garanţie în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării băncii, însoţită de documentele justificative întocmite pe răspunderea acesteia.

    ART. 16
    (1) În baza garanţiei acordate de statul român conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 702/2001, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2001, cu modificările ulterioare, astfel cum este confirmată prin art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2004, cu modificările ulterioare, se pot emite scrisori de garanţie potrivit art. 15 din prezenta ordonanţă, cu condiţia ca:
    a) aceste scrisori să fie emise cu privire la angajamentele extrabilanţiere rezultând din sau în legătură cu Bancorex - S.A. şi toate obligaţiile, inclusiv daunele directe ori indirecte rezultând din sau în legătură cu litigiile izvorând din activitatea Bancorex - S.A. înainte de data radierii Bancorex - S.A. de la registrul comerţului, pentru care banca este răspunzătoare, şi să fie notificate Ministerului Finanţelor Publice înainte de data de 31 decembrie 2013; şi
    b) valoarea totală a acestor scrisori de garanţie să nu depăşească 50% din valoarea preţului total de cumpărare, astfel cum acesta este definit la art. 1.1 din contractul de vânzare-cumpărare.

    (2) Orice angajamente extrabilanţiere rezultând din sau în legătură cu Bancorex - S.A. şi toate obligaţiile, inclusiv daunele directe ori indirecte rezultând din sau în legătură cu litigiile izvorând din activitatea Bancorex - S.A., pentru care banca este răspunzătoare, dar care nu sunt notificate Ministerului Finanţelor Publice de către bancă conform prevederilor alin. (1) înainte de data de 31 decembrie 2013, nu vor fi garantate de către stat în baza obligaţiei sale de garanţie.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 17
    Membrii comisiei de privatizare nu răspund pentru informaţiile furnizate cumpărătorului pe baza datelor comunicate de reprezentanţii băncii.

    ART. 18
    Măsurile care ar putea fi considerate ca incluzând elemente de natura ajutorului de stat, cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare prevăzut la art. 3, vor fi notificate Consiliului Concurenţei şi vor fi implementate numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.

    ART. 19
    Alineatul (1) al articolului 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 9 aprilie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Direcţiunea, respectiv conducerea operativă a băncii, este încredinţată Comitetului executiv, ai cărui membri sunt salariaţi ai băncii."
                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,
                    Răzvan Orăşanu
                    Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
                    Aleodor Marian Frâncu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

    Bucureşti, 26 iulie 2006.
    Nr. 33.

    -----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016