Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2019  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 717 din 30 august 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 15 martie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, punctele 16 şi 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "16. colet poştal - trimitere poştală cu greutatea maximă de 31,5 kg, ce conţine bunuri cu sau fără valoare comercială;
    (...)
19. serviciu de trimitere cu valoare declarată - serviciul poştal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poştale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poştale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta;"

    2. La articolul 2, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:
    "24^1. furnizor desemnat în conformitate cu actele Uniunii Poştale Universale - furnizor de servicii poştale desemnat conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg pe plan naţional şi internaţional din ratificarea de către România a actelor Uniunii Poştale Universale."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu sunt aplicabile următoarelor servicii:
    a) transportul şi livrarea trimiterilor proprii de către expeditorul persoană fizică, prin prestarea acestor operaţiuni direct şi nemijlocit de către acest expeditor;
    b) transportul şi livrarea trimiterilor proprii de către expeditorul persoană juridică, prin prestarea acestor operaţiuni direct şi nemijlocit de către reprezentantul legal al acestui expeditor ori de către o persoană fizică în temeiul unui contract individual de muncă încheiat cu acest expeditor;
    c) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor proprii ale expeditorului de către o filială ori un sediu secundar al acestuia sau de către o societate din acelaşi grup de societăţi cu expeditorul, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea expeditorului şi urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea în cauză;
    d) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor proprii ale expeditorului efectuate cu titlu gratuit şi în mod nemijlocit de către o persoană împuternicită de expeditor în acest scop;
    e) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităţilor publice, în temeiul unor dispoziţii legale speciale;
    f) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cu titlu gratuit a înscrisurilor care însoţesc bunurile transportate şi livrate împreună cu acestea;
    g) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea preparatelor alimentare pregătite în vederea consumului imediat, inclusiv a băuturilor care însoţesc aceste preparate;
    h) transportul şi livrarea trimiterilor neadresate."

    4. La articolul 5, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Furnizorii de servicii de livrare de colete, cărora le este aplicabil pragul prevăzut de dispoziţiile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 aprilie 2018 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete sau stabilit de ANCOM în conformitate cu aceste prevederi, au obligaţia ca, până cel târziu la data de 31 noiembrie a anului calendaristic imediat următor celui în care i-au fost aplicabile pentru prima dată aceste dispoziţii legale, să transmită ANCOM, în mod corect şi complet, informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din acelaşi regulament."

    5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoanele care asigură doar transportul trimiterilor poştale, fără a realiza şi operaţiuni de colectare, sortare ori livrare a trimiterilor poştale, nu au obligaţia transmiterii notificării prevăzute la alin. (1)."

    6. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Persoanele care revând serviciile poştale prestate de un furnizor de servicii poştale, inclusiv prin intermediul unor aplicaţii informatice disponibile pe o pagină de internet, au obligaţia transmiterii notificării prevăzute la alin. (1)."

    7. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile şi procedura de obţinere, modificare, suspendare, încetare şi retragere a dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală, cu respectarea principiilor transparenţei, nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii."

    8. La articolul 8 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) serviciul de distribuire a taloanelor de plată a drepturilor de protecţie socială şi a documentelor de informare întocmite de Casa Naţională de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, indiferent de numărul de trimiteri poştale care fac obiectul acestui serviciu."

    9. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Dispoziţiile cap. IV nu sunt aplicabile serviciului prevăzut la art. 8 alin. (3) lit. f^1), tarifarea acestui serviciu realizându-se în condiţiile stabilite de legislaţia din domeniul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, prin legile bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat."

    10. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) În vederea asigurării serviciului universal, furnizorul de serviciu universal beneficiază de următoarele drepturi:
    a) dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizor de serviciu universal şi de a încheia acorduri operaţionale în această calitate;
    b) dreptul de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte.
    (2) În absenţa desemnării unui furnizor de serviciu universal în condiţiile art. 9, dreptul prevăzut la alin. (1) lit. a) va fi exercitat de unul sau mai mulţi furnizori de servicii poştale desemnaţi în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 24^1."

    11. La articolul 33 alineatul (3), litera a) se abrogă.
    12. La articolul 38, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Termenele prevăzute la alin. (3)-(5) se aplică şi în cazul trimiterilor poştale internaţionale, dacă prin legislaţia vamală sau prin acordurile internaţionale la care Romania este parte nu se prevede altfel."

    13. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    (1) Furnizorii de servicii poştale răspund pentru trimiterile poştale interne după cum urmează:
    a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
    1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poştală face sau nu face obiectul unui serviciu contra ramburs;
    2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;
    3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;
    b) în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare:
    1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
    2. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
    c) în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii poştale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situaţia în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferenţa corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parţial de la destinatar."

    14. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    Furnizorii de servicii poştale răspund pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile prezentului capitol aplicabile trimiterilor poştale interne, cu excepţia furnizorului desemnat în conformitate cu actele Uniunii Poştale Universale, care răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acestor acte."

    15. La articolul 48, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă şi a regulamentelor Uniunii Europene din domeniul serviciilor poştale, atribuţiile autorităţii naţionale de reglementare sunt îndeplinite de ANCOM.
    (...)
    (3) ANCOM este, de asemenea, împuternicită:
    a) să adopte reglementările şi să impună obligaţiile şi condiţiile necesare în vederea aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă şi a regulamentelor Uniunii Europene din domeniul serviciilor poştale;
    b) să asigure supravegherea respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale regulamentelor Uniunii Europene din domeniul serviciilor poştale, a măsurilor luate în aplicarea acestora, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor furnizorilor de servicii poştale."

    16. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) ANCOM poate solicita în scris furnizorilor de servicii poştale, inclusiv furnizorilor de servicii de livrare de colete, precum şi altor persoane care desfăşoară activităţi în domenii conexe pieţei serviciilor poştale sau utilizatorilor persoane juridice orice informaţii necesare în vederea exercitării atribuţiilor stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă sau prevăzute de regulamentele Uniunii Europene din domeniul serviciilor poştale, inclusiv informaţii financiare ori informaţii care vizează furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, respectând, dacă este cazul, caracterul confidenţial al informaţiilor primite."

    17. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    ANCOM cooperează cu autorităţi de reglementare în domeniul serviciilor poştale din străinătate, inclusiv pe baza unor acorduri de colaborare şi schimb de informaţii, în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă şi al regulamentelor Uniunii Europene din domeniul serviciilor poştale, precum şi pentru a facilita exercitarea de către aceste autorităţi a atribuţiilor ce le revin în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile."

    18. La articolul 52 alineatul (2), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. prestarea, oferirea sau revânzarea de servicii poştale de către persoane care nu sunt autorizate să furnizeze servicii poştale în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă;"

    19. La articolul 52 alineatul (2), după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 24, cu următorul cuprins:
    "24. nerespectarea de către furnizorii de servicii de livrare de colete a obligaţiei privind actualizarea, în termenul legal, a unor informaţii stabilite de regulamentele Uniunii Europene din domeniul serviciilor poştale sau de ANCOM, în temeiul acestora;"

    20. La articolul 53 alineatul (1) punctul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) cu amendă de la 5.000 lei până la 2% din cifra de afaceri, pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 52 alin. (2) pct. 1, 2, 4-10, 12, 14, 16, 17 şi 24."

    21. La articolul 55^1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 55^1
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţiile prevăzute la art. 52 alin. (2) pct. 3, pct. 7-12, pct. 14 şi 24 se constată şi se sancţionează prin decizie de către preşedintele ANCOM.
    (2) Dacă în cadrul unei acţiuni de control se constată nerespectarea uneia dintre dispoziţiile legale a căror încălcare este prevăzută drept contravenţie la art. 52 alin. (2) pct. 3, pct. 7-12, pct. 14 şi 24, persoanei în cauză i se acordă un termen de maximum 5 zile de la data comunicării celor constatate, în care să formuleze obiecţiuni cu privire la încălcarea săvârşită."

    22. La articolul 57 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) să furnizeze, în mod corect şi complet, informaţiile prevăzute de dispoziţiile regulamentelor Uniunii Europene sau impuse de ANCOM în conformitate cu acestea, în termenele şi condiţiile stabilite, după caz, prin regulamentele Uniunii Europene, prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau de ANCOM;"

    23. La articolul 58 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:
    "i^1) netransmiterea, în mod corect şi complet, a informaţiilor prevăzute de dispoziţiile regulamentelor Uniunii Europene din domeniul serviciilor poştale sau impuse de ANCOM în conformitate cu acestea, în termenele şi condiţiile stabilite, după caz, prin regulamentele Uniunii Europene, prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau de către ANCOM;"

    24. La articolul 60, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În termen de 6 luni de la încheierea fiecărui Congres al Uniunii Poştale Universale, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va comunica Biroului Internaţional al Uniunii Poştale Universale denumirea şi adresa furnizorului sau furnizorilor desemnaţi oficial pentru a îndeplini obligaţiile care decurg pe plan naţional şi internaţional din ratificarea de către România a actelor Uniunii Poştale Universale."

    25. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 60^1
    (1) Furnizorii de servicii poştale cărora le este aplicabil pentru anul 2018 pragul stabilit potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (9) transmit, pentru prima dată, în mod corect şi complet, informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/644, în termen de 60 de zile la data intrării în vigoare a prezentului alineat.
    (2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 57 şi 58 alin. (1) lit. i^1)."    ART. II
    Prevederile art. I pct. 1 referitor la definiţia coletului poştal, pct. 18 în ceea ce priveşte fapta constând în revânzarea serviciilor poştale, precum şi pct. 19 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Alexandru Petrescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Ramona-Nicole Mănescu
                    p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Melania-Gabriela Ciot,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 27 august 2019.
    Nr. 27.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016