Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 25 din 30 ianuarie 2002  privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 25 din 30 ianuarie 2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 2 februarie 2002

    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta ordonanţa reglementează controlul postprivatizare, precum şi modul de urmărire a executării obligaţiilor asumate de cumpărători, pe perioada derulării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale.
    ART. 2
    Prezenta ordonanţă se aplică contractelor de vânzare-cumpărare având ca obiect acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, care au fost încheiate de Fondul Proprietăţii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi sunt în derulare, pentru efectele produse de acestea după intrarea ei în vigoare.

    CAP. II
    Definiţii

    ART. 3
    În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) societate privatizată/societate - societate comercială înfiinţată în baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, societate comercială care a fost înfiinţată prin decizie a autorităţilor administraţiei publice locale în baza Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, cu modificările ulterioare, societate naţională, companie naţională sau societate comercială rezultată din reorganizarea regiilor autonome de interes naţional sau local, ale căror acţiuni deţinute de stat au făcut, fac sau vor face obiectul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de Fondul Proprietăţii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în calitate de succesor legal al acestuia;
    b) acţiuni - valori mobiliare emise de societăţile comerciale, care fac obiectul contractului; acţiunile pot fi ordinare sau preferenţiale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;
    c) contract - acordul de voinţă exprimat în scris cu privire la vânzarea/cumpărarea de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, încheiat între Fondul Proprietăţii de Stat sau Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi cumpărător;
    d) vânzător - Fondul Proprietăţii de Stat sau, după caz, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, ca parte în contract, denumită în continuare A.P.A.P.S. sau Autoritate;
    e) cumpărător - persoană fizică sau juridică de drept privat, de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română sau străină, parte în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat sau, după caz, cu A.P.A.P.S.;
    f) investiţii - imobilizările corporale sau necorporale definite conform legislaţiei contabile, aportul în numerar sau în natură, care sunt intrate în patrimoniul societăţii cu caracter definitiv; imobilizările corporale, chiar dacă nu sunt puse în funcţiune la scadenţă; cheltuielile suportate de cumpărător pentru achitarea unor datorii ale societăţii către creditori ai acesteia, alţii decât cumpărătorul; sumele acordate - în lei sau în valută - de către cumpărător societăţii, cu titlu de împrumut, convertite ulterior în aport la majorarea capitalului social al societăţii conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;
    g) scadenţă - termenul până la care cumpărătorul s-a angajat să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale;
    h) consolidare - actualizarea valorii obligaţiilor asumate prin contract de către cumpărător;
    i) angajament investiţional - volumul de investiţii asumat de cumpărător prin contract;
    j) documente doveditoare - documente care atestă realizarea în termen a obligaţiilor contractuale (note contabile, bilanţ, certificat de înscriere de menţiuni eliberat de oficiul registrului comerţului, raport întocmit de cenzorii societăţii sau de către firme specializate de audit), precum şi orice alte înscrisuri stabilite de părţi ca instrumente care probează îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate;
    k) informaţii confidenţiale - date cu privire la situaţia economico-financiară a societăţii, care fac obiectul analizei postprivatizare, precum şi la clauzele contractuale prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni;
    l) perioada de derulare a contractului - perioada în care oricare şi toate obligaţiile părţilor contractante vor fi fost îndeplinite conform clauzelor contractuale şi prevederilor prezentei ordonanţe;
    m) surse proprii - sumele de bani virate direct de către cumpărător în numele şi pe contul său, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
    n) subsidiar - persoană juridică la care cumpărătorul este asociat, cu excepţia societăţii ale cărei acţiuni fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare.
    ART. 4
    (1) Societăţile privatizate prin încheiere de contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a acestora. Sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a contractului şi societăţile care în urma privatizării au fuzionat, după caz, cu altă societate comercială sau cu cumpărătorul, precum şi cele rezultate prin divizare, dacă aceste operaţiuni au avut loc înăuntrul perioadei de derulare a contractului.
    (2) Controlul postprivatizare se exercita de către A.P.A.P.S., prin departamentele de specialitate, şi are ca obiective:
    a) urmărirea modului în care sunt respectate de către cumpărător obligaţiile asumate prin contractele respective;
    b) urmărirea evoluţiei principalilor indicatori economico-financiari ai societăţilor la care au fost vândute acţiuni ale statului prin contracte aflate în perioada de derulare.
    ART. 5
    Societăţile prevăzute la art. 3 lit. a) au obligaţia de a pune la dispoziţie A.P.A.P.S. toate documentele şi informaţiile care atestă atât modul de realizare a obligaţiilor contractuale, cât şi evoluţia situaţiei economice şi financiare a acestora, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.
    ART. 6
    Rezultatele analizei şi controlului postprivatizare cu privire la situaţia economico-financiară a societăţilor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe nu vor fi făcute publice de către A.P.A.P.S., fiind utilizate numai în legătura cu scopul urmăririi postprivatizare a activităţii acestora şi în strictă concordanţă cu obligaţiile contractuale.
    ART. 7
    Controlul postprivatizare se va exercita cu privire la:
    a) plata preţului, integral sau în rate, în cuantumul şi la scadenţele prevăzute în contract;
    b) plata dividendelor cuvenite A.P.A.P.S. în calitatea sa de acţionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    c) respectarea clauzelor de natură socială;
    d) efectuarea investiţiilor, inclusiv a celor referitoare la mediu, în cuantumul şi la termenele asumate prin contract;
    e) respectarea prevederilor legale privind înregistrarea în capitalul social al societăţilor a valorii terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum şi modul de distribuire a acţiunilor nou-emise pentru aceasta valoare;
    f) modul de realizare a angajamentelor asumate de reprezentanţii legali ai societăţilor prin convenţiile de asistenţă financiară încheiate, inclusiv a programelor de restructurare aprobate, potrivit legii;
    g) respectarea oricăror alte obligaţii asumate de cumpărător prin contract.

    CAP. III
    Obligaţiile societăţilor

    ART. 8
    (1) Reprezentanţii legali ai societăţii sunt obligaţi să transmită Autorităţii, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data scadenţei fiecărei obligaţii contractuale a cumpărătorului, un raport cu privire la modul de îndeplinire a acesteia.
    (2) Totodată reprezentanţii legali ai societăţii au obligaţia de a depune la A.P.A.P.S. o copie de pe situaţiile financiare, întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, în maximum 15 zile lucrătoare de la data la care au fost depuse la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz.
    (3) Societăţile care aplică programe de restructurare, aprobate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, cu modificările ulterioare, sunt obligate să informeze A.P.A.P.S. cu privire la modul de realizare a acestora, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la aplicarea fiecărei măsuri, respectiv de la finalizarea programelor respective.
    (4) Reprezentanţii legali ai societăţilor, menţionaţi la alin. (1), au obligaţia să permită personalului Autorităţii verificarea scriptică şi, după caz, faptică a modului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către cumpărător, precum şi a situaţiei economico-financiare a societăţilor respective.
    ART. 9
    (1) Reprezentanţii legali ai societăţilor şi, după caz, cumpărătorul sunt obligaţi să comunice Autorităţii situaţia în care, conform prevederilor legale în vigoare, pentru societate a fost declanşată procedura de reorganizare judiciară sau de faliment ori, după caz, procedura de lichidare voluntară.
    (2) Aceeaşi obligaţie le revine reprezentanţilor legali ai cumpărătorului, persoana juridică, în situaţia în care pentru acesta a fost declanşată una dintre procedurile prevăzute la alin. (1).
    (3) Comunicarea prevăzută la alineatele precedente va fi transmisă Autorităţii în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii de la tribunal a înştiinţării cu privire la declanşarea procedurii în cauză, respectiv de la data desemnării lichidatorilor în cazul lichidării voluntare.

    CAP. IV
    Atribuţiile Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului

    ART. 10
    A.P.A.P.S. are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) urmăreşte derularea contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni, cu privire la clauzele conţinute în acestea, precum şi cu privire la modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate de cumpărător;
    b) transmite Guvernului rapoarte anuale privind rezultatele activităţii de control al respectării clauzelor contractuale, precum şi cu privire la evoluţia economico-financiară a societăţilor respective, pe perioada de derulare a contractului;
    c) sesizează instanţele de judecată în cazurile în care se constată nerespectarea clauzelor contractuale, precum şi organele de cercetare, după caz;
    d) iniţiază, după caz, rezoluţiunea contractului, cu solicitarea de daune-interese;
    e) încheie cu cumpărătorul, la solicitarea acestuia, acte adiţionale la contract în perioada de derulare, pe baza unei analize economico-financiare în urma căreia se constată necesitatea revizuirii clauzelor respective;
    f) transmite administratorilor societăţilor date privind obligaţiile asumate de cumpărător prin contract, precum şi scadenţele pentru executarea acestora;
    g) în îndeplinirea atribuţiilor sale A.P.A.P.S. colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice, Curtea de Conturi, Corpul de control al primului-ministru, Garda Financiară şi cu alte organe sau instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul controlului financiar-contabil;
    h) îndeplineşte angajamentele proprii asumate prin contractele de vânzare-cumpărare.

    CAP. V
    Modalitatea de stabilire şi urmărire a realizării angajamentelor asumate prin contracte

    ART. 11
    În scopul asigurării condiţiilor necesare pentru urmărirea modului de realizare a obligaţiilor contractuale şi organizării în mod corespunzător a activităţii de control postprivatizare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, la încheierea contractelor se vor avea în vedere următoarele:
    1. investiţiile asumate, inclusiv cele pentru protecţia mediului, vor putea fi efectuate sub formă bănească, cu condiţia ca sumele în cauză să fie înregistrate în contul curent bancar;
    2. sumele vărsate de cumpărător în contul obligaţiei de investiţii, cu excepţia celor destinate protecţiei mediului, pot fi utilizate de societate, în condiţiile prevăzute de lege, inclusiv pentru plata datoriilor societăţii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale etc., ale căror scadenţe sunt anterioare datei încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni;
    3. investiţia este considerată realizată dacă, în conformitate cu prevederile contractului, cumpărătorul prezintă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data scadenţei documentele financiar-contabile care să ateste virarea sumelor respective în contul curent bancar al societăţii până la data scadentă, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere dată de către administratorii şi cenzorii societăţii ori de o firmă specializată de audit, prin care se confirmă operaţiunea în cauză;
    4. societatea are obligaţia ca, în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la data scadenţei obligaţiei investiţionale, să iniţieze procedura de majorare a capitalului social şi a înregistrării acesteia la oficiul registrului comerţului, în numele şi pe seama cumpărătorului care a virat sumele în cauză în contul curent bancar, în conformitate cu obligaţia asumată prin contract, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
    5. ceilalţi acţionari, alţii decât cumpărătorul, pot beneficia de dreptul de preferinţă la subscripţie pentru a participa la majorarea capitalului social, urmând a-şi exprima această opţiune în condiţiile şi în termenul prevăzute de reglementările legale în vigoare.
    ART. 12
    În cazul investiţiilor asumate pentru protecţia mediului, documentele prevăzute la art. 11 pct. 3 vor fi însoţite şi de confirmarea eliberată de autoritatea de mediu competentă privind realizarea măsurilor prevăzute în programul de conformare, anexă la avizul de mediu eliberat în scopul privatizării societăţii în cauză.
    ART. 13
    (1) Efectuarea de către alte persoane decât cumpărătorul a investiţiilor asumate prin contract de acesta va fi considerată ca realizată sub condiţia suplimentară a prezentării de către cumpărător a dovezii prin care terţul s-a angajat ferm şi irevocabil să execute obligaţiile respective în numele şi pe contul cumpărătorului, cu respectarea art. 11. Sunt considerate ca realizate şi obligaţiile de investiţii efectuate de asociaţii şi/sau subsidiarii cumpărătorului, în nume propriu.
    (2) Sunt asimilate investiţiilor efectuate şi sumele aferente părţii cuvenite cumpărătorilor, persoane fizice sau juridice, în calitate de acţionari, din profitul net şi care, în urma unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor, au fost repartizate pentru fondul de dezvoltare/surse proprii de finanţare din care s-au efectuat investiţii în exerciţiul financiar curent sau următor.
    ART. 14
    În sensul prezentei ordonanţe nu sunt recunoscute ca investiţii realizate de cumpărător în contul obligaţiei asumate prin contract:
    a) sumele acordate de acesta societăţii, care îi conferă un alt drept decât acela de a dobândi acţiuni;
    b) sursele proprii ale societăţii sau atrase de către aceasta, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (2).
    ART. 15
    (1) În cazuri bine justificate din punct de vedere al oportunităţii economico-financiare A.P.A.P.S. poate ca, la solicitarea cumpărătorului şi pe baza documentaţiei prezentate de societate şi/sau de cumpărător, după caz, să convină cu acesta:
    a) reeşalonarea programului de investiţii în cadrul perioadei prevăzute în contract;
    b) prelungirea termenului de realizare a investiţiilor peste scadenţa/scadenţele prevăzută/prevăzute în contract, dacă prin aceasta cumpărătorul nu îşi pierde poziţia de adjudecatar conform grilei de punctaj pentru selecţia ofertanţilor, aplicată la încheierea contractului;
    c) modificarea structurii angajamentelor de investiţii prevăzute în contracte, fie prin înlocuirea acestora, fie prin renunţarea la unele dintre ele;
    d) reeşalonarea termenelor de plată a ratelor aferente preţului datorat pentru pachetul de acţiuni;
    e) efectuarea unei novaţii sau delegaţii;
    f) rezilierea sau rezoluţiunea, după caz, a contractului prin acordul de voinţă al părţilor;
    g) orice alte modificări considerate necesare de către A.P.A.P.S.
    (2) În situaţia în care din documentaţia prezentată conform alin. (1) rezulta că există condiţii ca societatea şi/sau cumpărătorul, după caz, să plătească sumele restante datorate Autorităţii, reprezentând dividende, sume primite pentru restructurare, preţul, angajamente investiţionale etc., A.P.A.P.S. poate încheia cu societatea, respectiv cu cumpărătorul, la solicitarea acestuia, acte adiţionale pentru reeşalonarea plăţii, respectiv a angajamentelor.
    (3) În cazul ratelor scadente aferente plăţii preţului, prevederile alin. (2) se aplică numai cu condiţia încadrării în termenul final prevăzut în contract.
    (4) În cazul în care angajamentul investiţional este redus la solicitarea cumpărătorului, acesta este obligat să plătească Autorităţii sumele reprezentând diferenţa dintre valoarea iniţială a investiţiilor asumate şi valoarea diminuată a angajamentului investiţional. Plata diferenţei se poate face imediat sau în rate.
    (5) Pentru ratele reeşalonate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se vor percepe dobânzi la nivelul dobânzii legale stabilite de Banca Naţională a României pentru obligaţiile comerciale, conform Ordonanţei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti.
    ART. 16
    Este interzisă exceptarea de la plata a majorărilor, penalităţilor sau a dobânzilor, după caz, aferente sumelor plătite cu întârziere/neplătite, atât în ceea ce priveşte plata ratelor/preţului pentru pachetul de acţiuni, cât şi în ceea ce priveşte nerealizarea investiţiilor, inclusiv a celor de mediu, la termenul final prevăzut în contracte, respectiv în actele adiţionale la acestea.
    ART. 17
    Prevederile art. 16 se aplica şi pentru penalităţile/daunele datorate Autorităţii de către societate, aferente dividendelor, ratelor aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum şi altor sume datorate acesteia.
    ART. 18
    (1) Plata penalităţilor nu exonerează cumpărătorul de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.
    (2) La întocmirea actelor adiţionale se va introduce în mod obligatoriu o clauză prin care se va garanta realizarea investiţiilor şi/sau plata preţului acţiunilor, prin contract de gaj în favoarea Autorităţii asupra acţiunilor care fac obiectul contractului. În cazul în care se constată că acţiunile sunt grevate de sarcini, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta garanţii financiare.
    (3) Penalităţile datorate de cumpărător pentru nerealizarea obligaţiilor contractuale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe pot fi eşalonate la plată, la cererea cumpărătorului, de către A.P.A.P.S., în cadrul perioadei de derulare a contractului.
    ART. 19
    În perioada de derulare a contractelor care conţin obligaţii asumate de către cumpărător transmiterea acţiunilor de la acesta către terţi este condiţionată de obţinerea prealabilă a acordului scris al Autorităţii, în lipsa căruia aceasta poate cere în instanţă declararea nulităţii transmisiunii acţiunilor.
    ART. 20
    (1) A.P.A.P.S. poate, în cazuri bine justificate, să accepte, la solicitarea cumpărătorului:
    a) efectuarea unei delegaţii imperfecte, atunci când cumpărătorul aduce în contract angajamentul unui al doilea debitor alături de el, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale;
    b) efectuarea unei novaţii prin schimbare de debitor, prin schimbarea debitorului iniţial (cumpărătorul) din contract cu o altă persoană care se angajează faţă de A.P.A.P.S. să execute întocmai obligaţiile contractuale.
    (2) Acordul A.P.A.P.S. pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) poate fi dat numai în următoarele condiţii:
    a) noul debitor trebuie să întrunească condiţiile prevăzute pentru ofertanţi de reglementările legale în vigoare referitoare la achiziţionarea unui pachet de acţiuni deţinut de A.P.A.P.S. în societăţile comerciale cu capital de stat;
    b) noul debitor preia toate obligaţiile contractuale ale cedentului-debitor iniţial, inclusiv eventualele penalităţi pentru nerespectarea unor obligaţii contractuale ale cedentului aferente perioadelor trecute - în cazul novaţiei prin schimbare de debitor;
    c) noul debitor/delegat este ţinut solidar cu debitorul iniţial pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv eventualele penalităţi pentru nerespectarea unor obligaţii contractuale aferente perioadelor trecute, fără ca debitorul iniţial/delegant să fie descărcat în mod expres de obligaţiile faţă de A.P.A.P.S în cazul unei delegaţii imperfecte;
    d) în cazul novaţiei prin schimbare de debitor, pentru contractele cu plata în rate, se va negocia cu noul debitor plata sumelor aferente preţului contractului, inclusiv a dobânzilor şi eventualelor penalităţi datorate la plata preţului şi neonorate de debitorul iniţial. Plata sumelor datorate Autorităţii cu titlu de preţ şi penalităţi şi/sau dobânzi se va efectua de către noul debitor în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la semnarea actului adiţional.
    (3) În vederea analizării şi aprobării cesiunii totale sau parţiale a acţiunilor trebuie prezentate Autorităţii următoarele:
    a) solicitarea făcută în acest sens de cumpărător, însoţită de angajamentul ferm şi necondiţionat al viitorului debitor privind preluarea integrală a obligaţiilor contractuale;
    b) toate documentele prevăzute de legislaţia de privatizare în vigoare pentru ofertantul-cesionar care achiziţionează un pachet de acţiuni de la A.P.A.P.S., inclusiv documentele privind bonitatea noului debitor, mai puţin dovada plăţii taxei de participare la licitaţie şi garanţia de participare;
    c) în cazul în care cumpărătorul şi/sau noul debitor sunt societăţi comerciale, este necesară aprobarea adunării generale a asociaţilor cu privire la efectuarea novaţiei/delegaţiei;
    d) orice alte documente, care în urma analizei se impun ca fiind necesare, privind asigurarea legalităţii novaţiei/delegaţiei şi îndeplinirii obligaţiilor stipulate în contract şi care sunt solicitate de către A.P.A.P.S.
    (4) Novaţia sau, după caz, delegaţia se realizează prin act adiţional la contract care va stabili sancţiunile care se vor aplica în cazul în care părţile nu respecta prevederile acestuia.
    (5) Pentru garantarea obligaţiilor pe care le preia noul debitor vor fi instituite garanţii suplimentare (contract de garanţie reală mobiliară asupra unui număr de acţiuni care se va conveni între părţi, garanţii financiare etc.), dacă astfel de garanţii nu au fost prevăzute în contractul iniţial.
    (6) Novaţia/delegaţia îşi produce efecte numai din momentul semnării actului adiţional la contract. Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii, înscrierea în registrul acţionarilor societăţii a modificărilor structurii acţionariatului societăţii în lipsa prezentării documentului sus-menţionat.
    ART. 21
    (1) În cazul desfiinţării contractului, A.P.A.P.S. va retine de la cumpărător:
    a) cu titlu de daune-interese, al căror cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul preţului sau al părţii din preţ achitate de cumpărător până la data notificării rezoluţiunii contractului, sumele achitate de cumpărător;
    b) penalităţile achitate de cumpărător cu orice titlu.
    (2) Pentru alte prejudicii cauzate Autorităţii sau societăţii de către cumpărător aceasta poate cere instanţei judecătoreşti daune-interese.
    (3) Determinarea întinderii prejudiciilor şi/sau a daunelor-interese prevăzute la alin. (2) se va face pe baza unei expertize economico-financiare întocmite de persoane fizice şi/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operaţiuni, desemnate de instanţa judecătorească.
    (4) Cheltuielile aferente efectuării expertizei economico-financiare prevăzute la alin. (3) vor fi avansate de către Autoritate sau, după caz, de către societate şi vor fi recuperate de la cumpărător.
    ART. 22
    În cazuri justificate de situaţia economico-financiară a societăţii sau a cumpărătorului, A.P.A.P.S. şi cumpărătorul pot conveni continuarea contractului prin renunţarea la punerea în aplicare a unei sentinţe definitive de desfiinţare a contractului sau la aplicarea pactului comisoriu, în cazul contractelor care conţin astfel de clauze.
    ART. 23
    Este interzisă desfiinţarea contractelor în cazul societăţilor aflate în procedura de reorganizare judiciară sau faliment, reglementată de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, precum şi în cazul celor aflate în procedura de lichidare voluntară reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
    ART. 24
    În cazul în care majorarea capitalului social al societăţii se face prin aport în numerar, prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile ale cumpărătorului asupra societăţii, exprimate în valută, cu acţiuni la aceasta, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi în cazul în care obligaţia de investiţii asumată de cumpărător este stabilită în echivalent valută, data de referinţă pentru conversia sumelor respective este data aprobării majorării capitalului social în adunarea generală a acţionarilor, respectiv data vărsământului sumei în valută, iar suma în lei se calculează prin raportare la cursul de referinţa al Băncii Naţionale a României valabil la acea dată.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii

    ART. 25
    (1) În scopul organizării şi desfăşurării în condiţii unitare a controlului postprivatizare prevederile art. 11 pct. 2 şi 3, art. 13, art. 15 alin. (1), (2) şi (3), art. 18 şi 24 se aplică şi contractelor aflate în derulare pentru perioada rămasă să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
    (2) Pentru perioada de derulare a contractului împlinită până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Autoritatea poate conveni cu cumpărătorul, prin act adiţional, aplicarea prevederilor alin. (1).
    (3) Termenul prevăzut la art. 11 pct. 3 este de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, pentru situaţiile menţionate la alin. (2).
    ART. 26
    (1) În cazul în care angajamentul investiţional prevăzut în contractele în curs de derulare şi a căror scadenţă este anterioară intrării în vigoare a prezentei ordonanţe nu a fost realizat la termenele intermediare, respectiv pe obiectivele prevăzute în contract, dar, cumulat până la încheierea perioadei de investiţii prevăzute în contract rezultă respectarea întocmai a obligaţiei, nu se datorează penalităţi/majorări de întârziere. În cazul în care la scadenţă se constată nerealizarea sau realizarea parţială a obligaţiei totale de investiţie, cumpărătorul datorează Autorităţii, începând cu respectiva dată, penalităţile contractuale calculate la valoarea nerealizată. Termenul de prescripţie pentru dreptul Autorităţii de a solicita penalităţile respective începe să curgă de la data încheierii perioadei de investiţii prevăzute în contract.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică sumelor, stabilite cu acest titlu prin sentinţe definitive, datorate Autorităţii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, iar sumele plătite nu se restituie.
    ART. 27
    (1) Pentru contractele încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe obligaţiile contractuale privind efectuarea investiţiilor, aflate în perioada de derulare, se consideră ca fiind realizate în următoarele situaţii:
    a) când anexa la contract conţine specificaţia "program de investiţii", angajamentul investiţional se consideră realizat în urma aportului în numerar, indiferent dacă sumele au fost folosite pentru efectuarea de investiţii sau pentru finanţarea unor nevoi curente ale societăţii, cu condiţia ca sumele în cauză să fie evidenţiate în contul curent bancar.
    Operaţiunea de evidenţiere în contul curent bancar poate fi efectuată şi ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, dar nu mai târziu de termenul final al obligaţiei de investiţii prevăzute în contract;
    b) când în contracte nu au fost specificate expres obiectivele de investiţii, obligaţiile de investiţii sunt considerate ca fiind realizate indiferent dacă acestea sunt sau nu adiacente obiectului principal de activitate al societăţii pentru care s-a încheiat contractul;
    c) în contractele cu clauză de atestare a investiţiilor prin certificat emis de cenzorii societăţii sau de o firmă specializată de audit şi care nu conţin specificaţia expresă "însoţit de documente" sau care conţin clauza "documente rezonabile", obligaţia de investiţii se consideră realizată numai dacă în certificatul de atestare, emis de cenzori sau de o firmă specializată de audit, se specifică în mod clar că:
    - suma investită corespunde valorii investiţionale asumate prin contract;
    - înregistrarea în contabilitate a investiţiilor efectuate ca aport în natură sau sub forma bănească este realizată în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare;
    - sursele de finanţare a investiţiilor corespund prevederilor din contract;
    d) în contractele care conţin clauza de atestare a executării angajamentului investiţional prin majorarea de capital social şi înregistrarea acestei operaţiuni la oficiul registrului comerţului:
    - obligaţia de investiţie se considera realizată dacă virarea sumelor în cauza în contul curent bancar de către cumpărător şi înregistrarea acestei operaţiuni în contabilitatea societăţii au fost făcute în cadrul termenului prevăzut în contract, fără a fi necesară prezentarea dovezii înregistrării la oficiul registrului comerţului a majorării capitalului social, dar cu obligaţia prezentării la A.P.A.P.S. a dovezii virării sumelor respective şi înregistrării lor în contabilitatea societăţii;
    - în cazul majorărilor de capital prin aport în natură, cumpărătorul trebuie să prezinte Autorităţii dovada înregistrării în contabilitatea societăţii a bunurilor respective ca mijloace fixe aduse în nume propriu, precum şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentanţilor legali ai societăţii, prin care aceştia certifică existenţa în societate a mijloacelor fixe respective, în baza angajamentului asumat de cumpărător prin contract;
    e) achiziţionarea unui bun în regim de leasing poate fi considerată realizare a investiţiei asumate prin contract, dacă bunul ce face obiectul contractului de leasing este achitat integral de către cumpărător în conformitate cu obligaţiile contractuale, iar dreptul de proprietate asupra bunului este transferat societăţii până la scadenţa prevăzută în contract.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru obligaţiile contractuale neexecutate pentru care perioada de derulare a expirat, dacă părţile convin astfel prin act adiţional la contract.
    ART. 28
    (1) Pentru contractele încheiate la societăţile din domeniul turismului şi comerţului interior, create prin divizare pe baza normelor specifice interne ale Fondului Proprietăţii de Stat şi apoi privatizate, controlul postprivatizare se limitează la clauzele privind obligaţia obţinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi majorarea capitalului social cu valoarea acestora.
    (2) În cazul societăţilor prevăzute la alin. (1) litigiile în curs având ca obiect obligarea cumpărătorilor la respectarea clauzelor referitoare la investirea pe o perioadă de 2 ani de la încheierea contractului a 50% din profit şi la menţinerea unui număr de salariaţi cu contract de muncă, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, sunt considerate lipsite de obiect.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (2) Autoritatea va notifica situaţia la instanţa judecătorească pe al cărei rol se află procesul.
    ART. 29
    (1) În cazul contractelor aflate în perioada de derulare, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, care conţin angajamente investiţionale sub forma aportului în natură, data de referinţă pentru transformarea în lei sau în valută, după caz, a contravalorii investiţiilor se consideră, după cum urmează:
    a) pentru contractele în care este inserată clauza de majorare a capitalului social data de referinţă se consideră data aprobării în adunarea generală a acţionarilor a raportului de evaluare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) pentru contractele în care nu s-a inserat clauza de majorare a capitalului social data de referinţă este considerată data achitării facturii de către cumpărător.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) contravaloarea investiţiilor se calculează prin raportare la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României aplicabil pentru acea dată.
    (3) Data de referinţă stabilită conform alin. (1) va constitui şi reperul în funcţie de care se apreciază respectarea/nerespectarea scadenţei prevăzute în contract pentru efectuarea obligaţiei de investiţii, în situaţia în care în contract părţile nu au convenit o altă dată.
    ART. 30
    În situaţia în care contractele stipulează obligativitatea efectuării de investiţii în numerar exprimate în valută, data de referinţă pentru transformarea în lei a contravalorii sumelor în cauză o reprezintă data la care s-a efectuat vărsământul în contul curent bancar al societăţii.
    ART. 31
    (1) Pentru contractele care conţin angajamente investiţionale de protecţie a mediului, aflate în curs de executare, cumpărătorul este obligat să încheie, după caz, cu A.P.A.P.S. acte adiţionale prin care urmează să fie reglementate următoarele:
    a) precizarea volumului de investiţii în conformitate cu termenele scadente prevăzute în contract;
    b) includerea sau modificarea cuantumului penalităţilor pentru neefectuarea investiţiilor de mediu;
    c) reducerea volumului valoric de investiţii angajat prin contract corespunzător obiectivelor din programul de conformare, anexa la contract, pe baza confirmării de către autoritatea de mediu competentă a realizării măsurilor din programul de conformare;
    d) cuantificarea investiţiilor de mediu în conformitate cu obligaţia asumată prin contract şi stabilirea de termene corespunzătoare;
    e) punerea de acord a termenelor în care trebuie prezentat certificatul de atestare a realizării investiţiilor de mediu cu termenele scadente prevăzute în contract pentru realizarea acestora;
    f) modificarea programului de investiţii de mediu în cazul în care, după semnarea contractului, cumpărătorul prezintă un nou program de conformare aprobat de autoritatea de mediu competentă.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 16, pentru perioada anterioară încheierii actelor adiţionale, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), cumpărătorul nu datorează penalităţi de întârziere.

    CAP. VII
    Sancţiuni

    ART. 32
    (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 38.
    (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii care utilizează sumele reprezentând investiţiile de mediu în alte scopuri decât cele prevăzute în contracte, având drept consecinţă nerealizarea obiectivelor din programul de conformare.
    (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei persoana care încalcă dispoziţiile prevăzute la art. 8 alin. (4).
    (4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 70.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv, reprezentantul legal al societăţii care:
    a) nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) şi/sau art. 8 alin. (3);
    b) nu respectă termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut la art. 9 alin. (3);
    c) nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 33.
    (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii care:
    a) nu respectă prevederile art. 8 alin. (1) sau ale art. 11 pct. 4;
    b) nu efectuează operaţiunea de evidenţiere în contabilitate a sumelor reprezentând aport în numerar în contul curent bancar până la termenul final al obligaţiei de investiţii, prevăzută în contract.
    (6) Faptelor prevăzute în prezentul capitol, dacă sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit Codului penal sau unor legi penale speciale, constituie infracţiuni, li se aplica prevederile legii penale.
    (7) Procesele-verbale de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor, întocmite de personalul Autorităţii în urma controlului, se vor comunica Ministerului Finanţelor Publice, urmând ca acesta să urmărească încasarea amenzilor, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
    (8) Cuantumul amenzilor prevăzute în prezentul articol se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 33
    În cazul societăţilor care fac obiectul unor contracte în derulare, iar cumpărătorul este acţionar majoritar, prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare:
    a) schimbarea formei juridice a societăţii este posibilă doar cu acordul prealabil al Autorităţii, exprimat prin încheierea unui act adiţional la contract, în cazul în care modificarea respectivă poate determina nerealizarea obligaţiilor asumate prin contract de către cumpărător. Acordul nu este necesar în cazul în care legea obligă la schimbarea formei juridice a societăţii, în acest caz cumpărătorului revenindu-i obligaţia de a înştiinţa A.P.A.P.S. şi de a încheia cu aceasta un act adiţional în termen de 45 de zile lucrătoare de la apariţia situaţiei care determină modificarea statutului juridic al societăţii;
    b) fuziunea între cumpărător şi societate este interzisă până la realizarea integrală a obligaţiilor asumate prin contract sub sancţiunea nulităţii de drept.
    ART. 34
    (1) În cazul angajamentelor investiţionale pentru protecţia mediului este interzisă utilizarea de către societate a sumelor în cauză în alte scopuri decât efectuarea de investiţii cu această destinaţie.
    (2) Schimbarea destinaţiei sumelor respective atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.
    (3) Răspunderea pentru utilizarea sumelor respective pentru destinaţia prevăzută în contract revine în egală măsură administratorilor societăţii şi conducerii executive a acesteia.
    ART. 35
    (1) Controlul postprivatizare în cadrul societăţilor, în domeniul urmăririi respectării obligaţiilor contractuale, ca urmare a unor sesizări şi solicitări primite, precum şi prin autosesizare, se efectuează de către A.P.A.P.S.
    (2) Declanşarea acţiunilor de control se face, după caz, prin colaborare şi cu alte instituţii cu competenţă în domeniul controlului.
    (3) Notele de control care pun în evidenţă indicii cu privire la existenţa unor fapte de natură penală vor fi transmise şi organelor de cercetare competente.
    ART. 36
    (1) În caz de neexecutare a obligaţiilor asumate de cumpărător prin contracte în care executarea acestor obligaţii este garantată prin constituire de garanţii reale mobiliare, A.P.A.P.S. poate cere instanţei atribuirea bunurilor afectate garanţiei, chiar în lipsa unei stipulaţii în acest sens în contract.
    (2) Pentru contractele în derulare prevederile alin. (1) sunt aplicabile dacă părţile convin aceasta prin act adiţional la contract.
    ART. 37
    Încheierea de către A.P.A.P.S. a unor acte adiţionale prin care se aduc modificări clauzelor de natură socială se va face numai pe baza acordului dintre reprezentanţii legali ai salariaţilor, conducerea societăţii şi cumpărător.
    ART. 38
    (1) Ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii cu atribuţii în ceea ce priveşte eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor deţinute de către societăţi au obligaţia ca în termen de 15 zile calendaristice de la data eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor să comunice aceasta Autorităţii.
    (2) Pentru certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, autorităţile prevăzute la alin. (1) vor face comunicarea în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării adresate de A.P.A.P.S. în acest sens.
    ART. 39
    A.P.A.P.S. va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normele metodologice de aplicare a acesteia.

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NĂSTASE

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                            p. Ministrul Autorităţii
                               pentru Privatizare
                                şi Administrarea
                           Participaţiilor Statului,
                                 Iacob Zelenco,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                            Mihai Nicolae Tănăsescu

    Bucureşti, 30 ianuarie 2002.
    Nr. 25.

                                      -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016