Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 10 din 30 august 2021  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 10 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021
    Având în vedere obligaţiile ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, de respectare a prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în vigoare,
    luând în considerare data intrării în vigoare, precum şi aplicarea, începând cu data de 14 decembrie 2019, a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE,89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale),
    ţinând cont de faptul că începând cu 1 ianuarie 2022 devin aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului,
    având în vedere necesitatea alinierii de urgenţă a legislaţiei naţionale la legislaţia Uniunii Europene, precum şi elaborarea unei noi legislaţii secundare în domeniile reglementate de prezenta ordonanţă,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt aplicabile definiţiile termenilor şi expresiilor prevăzute de art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 14 iunie 2018, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului."

    2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Autoritatea competentă responsabilă pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile de specialitate şi prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti."

    3. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (4) şi literele c), f), g) şi l) se modifică şi voraveaurmătorul cuprins:
    "(4) În calitate de autoritate competentă potrivit alin. (3), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii principale:
    ..............................................................................................
c) înregistrează solicitările de înscriere a operatorilor, persoane fizice/juridice şi a grupurilor de operatori, care desfăşoară următoarele activităţi: producţia agricolă, pregătire, distribuţie, depozitare, import, export, introducere pe piaţă a produselor ecologice/în conversie;
    ..............................................................................................
f) acordă derogări/autorizaţii potrivit prevederilor art. 10 alin. (3), ale art. 53, ale Anexei II, Partea II, pct. 1.7.5, 1.7.8 şi Partea III, pct. 3.1.2 din Regulamentul 2018/848 şi ale art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/464 al Comisiei din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte documentele necesare pentru recunoaşterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei, producţia de produse ecologice şi informaţiile care trebuie furnizate de către statele membre;
g) elaborează şi administrează baza de date privind disponibilitatea pe piaţă a materialului de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie, a animalelor ecologice şi a animalelor tinere de acvacultură ecologice, prevăzută la art. 26 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    ..............................................................................................
l) efectuează controlul la operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice pe trasabilitatea şi conformitatea produselor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în baza sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz, prin personalul cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."

    4. La articolul 2 alineatul (4), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
    "m) stabileşte catalogul de măsuri pentru cazurile de nerespectare a prevederilor Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului, potrivit art. 41 alin. (4) din acelaşi regulament."

    5. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Detalierea atribuţiilor principale prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

    6. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale deleagă către organismele de control următoarele atribuţii:
    a) controlul şi certificarea produselor ecologice;
    b) acordarea de autorizaţii pentru materialul de reproducere a plantelor care nu a fost obţinut din producţia ecologică;
    c) confirmarea planului de conversie, potrivit art. 9 alin. (8) lit. c) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    d) emiterea deciziei cu privire la aplicarea măsurilor prevăzute la art. 138 alin. (1) litera (b), alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012,(UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE,90/425/CEE,91/496/CEE, 96/23/CE,96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale), în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (2) Atribuţiile specifice delegate organismelor de control se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

    7. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    Producţia ecologică în România se realizează potrivit normelor prevăzute de art. 9-29 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului."

    8. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Operatorii pot folosi material de reproducere a plantelor care nu este obţinut din producţia ecologică, pe teritoriul României, în măsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra că nu au putut obţine de pe piaţa naţională/europeană un material de reproducere care să satisfacă exigenţele metodelor de producţie ecologică, numai în baza unei autorizaţii emise către organismele de control aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(3) Regulile naţionale privind elaborarea bazei de date prevăzută la art. 2 alin. (4) lit. g), precum şi acordarea de autorizaţii pentru utilizarea de material de reproducere a plantelor care nu sunt obţinute din producţie ecologică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

    9. La articolul 5, alineatul (5) se abrogă.
    10. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Etichetarea produselor ecologice în România se realizează potrivit regulilor prevăzute de art. 30-33 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului şi prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2021/642 al Comisiei din 30 octombrie 2020 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite informaţii care trebuie furnizate pe etichetele produselor ecologice."

    11. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. V
    Sistemul de control şi certificare
"

    12. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Operatorii şi grupurile de operatori care realizează activităţi de producţie agricolă, pregătire, distribuţie, depozitare, import, export, introducere pe piaţă a produselor ecologice au obligaţia de a-şi înregistra această activitate la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de a se supune controlului unui organism de control aprobat.
    (2) Regulile privind înregistrarea activităţii operatorilor/ grupurilor de operatori în agricultura ecologică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

    13. La articolul 8, alineatele (1)-(3) şi (3^2)-(3^4) se modifică şi voraveaurmătorulcuprins:
    "ART. 8
    (1) Controlul şi certificarea operatorilor/grupurilor de operatori de produse ecologice se fac de organisme de control, persoane juridice din sectorul public sau privat, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structura de specialitate.
    (1^1) În cadrul controalelor prevăzute la alin. (1), organismele de control trebuie să respecte prevederile art. 37-43 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului şi să se asigure că analiza probelor prelevate se realizează în laboratoarele oficiale desemnate conform art. 37 din Regulamentul (UE) 2017/625 sau în laboratoarele naţionale de referinţă desemnate conform art. 100 din acelaşi regulament.
    (2) Regulile privind aprobarea organismelor de control persoane juridice din sectorul public sau privat şi organizarea sistemului de control al acestora se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (3) Organismele de control trebuie să respecte cu stricteţe confidenţialitatea datelor, a procedeelor tehnologice, a reţetelor şi a operaţiunilor efectuate de operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice.
    .................................................................................................
    (3^2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. l), personalul cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau al direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti participă la acţiunea de prelevare probe de sol, apă, plante şi din produsele ecologice, efectuată de organismele de control la operatorii/grupurile de operatori înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică, în cazul sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz.
    (3^3) Pentru analiza probelor prevăzute la alin. (1^1) şi (3^2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale desemnează laboratoarele oficiale şi naţionale de referinţă cu respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 37 şi 100 din Regulamentul (UE) 2017/625, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (3^4) Dacă în urma analizelor prevăzute la alin. (1^1) şi (3^2) se identifică prezenţa unor substanţe care nu sunt autorizate de Comisia Europeană pentru utilizare în producţia ecologică, organismele de control efectuează investigaţii pentru a stabili sursa/cauza contaminării şi interzic provizoriu introducerea produselor pe piaţă şi utilizarea în producţia ecologică, potrivit art. 29 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului; sancţiunea declasării asupra produsului şi, după caz, a terenului, în situaţii de contaminări ce nu pot fi atribuite operatorului, se aplică pentru rezultatele de laborator ce indică valori ale concentraţiei de reziduuri începând cu 0,01 mg/kg a substanţelor analizate. Rezultatul va fi interpretat după aplicarea marjei de eroare, în cazul în care aceasta este menţionată în buletinele de analiză; dacă în probele analizate se identifică substanţe autorizate de Comisia Europeană pentru utilizarea în producţia ecologică, se aplică măsuri asupra produsului pentru situaţiile în care este depăşită limita maximă de reziduuri prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală pentru animale şi de modificare a Directivei 91/414/CEE; în situaţia în care organismele de control constată că prezenţa substanţelor care nu sunt autorizate de Comisia Europeană este determinată de contaminări ce nu pot fi atribuite operatorului, sancţiunea declasării aplicată produsului sau a terenului, după caz, nu va afecta plăţile directe; decizia privind declararea unei situaţii de contaminare ca situaţie ce nu poate fi atribuită operatorului este luată de către organismele de control în baza rezultatelor anchetei oficiale prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului, desfăşurată potrivit metodologiei prevăzute la art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 al Comisiei din 22 februarie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele şi alte măsuri de asigurare a trasabilităţii şi conformităţii în cadrul producţiei ecologice şi etichetarea produselor ecologice, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 al Comisiei; în ceea ce priveşte plăţile compensatorii acordate în baza măsurii 11 - Agricultura ecologică din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 se retrage plata pe anul curent dacă s-a aplicat sancţiunea privind declasarea terenului, dar nu se aplică sancţiuni administrative în sensul Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului şi Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii."

    14. La articolul 8, alineatul (3^5) se abrogă.
    15. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Exportul produselor ecologice către ţări terţe se realizează cu respectarea prevederilor art. 44 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului.
(2^2) Importul de produse ecologice şi de produse în conversie se realizează cu respectarea prevederilor art. 45 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului."

    16. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul importurilor de produse ecologice din ţări terţe, verificarea lotului şi vizarea certificatului de inspecţie se efectuează de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, autoritate competentă relevantă pe teritoriul României, în punctele de intrare desemnate, în conformitate cu art. 45 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului."

    17. După articolul 9 se introduc patru noi articole, articolele 9^1-9^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) În cazul constatării faptelor prevăzute la art. 33 lit. (b) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate aplica organismelor de control următoarele sancţiuni administrative: avertisment scris şi retragerea integrală sau parţială a aprobării.
    (2) Înaintea retragerii complete sau parţiale a aprobării potrivit prevederilor alin. (1), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate aplica sancţiunea suspendării complete sau parţiale a aprobării, potrivit prevederilor art. 40 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    ART. 9^2
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează catalogul naţional de măsuri potrivit art. 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 al Comisiei, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    ART. 9^3
    (1) Faptele organismelor de control şi ale operatorilor/grupurilor de operatori care constituie contravenţii în sistemul de producţie ecologică şi etichetare a produselor ecologice, modalitatea de sancţionare şi aplicare a sancţiunilor, precum şi limitele amenzilor contravenţionale se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Constatarea contravenţiilor săvârşite de organismele de control şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    (3) Constatarea contravenţiilor săvârşite de operatori/grupuri de operatori şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    ART. 9^4
    Contravenţiilor stabilite potrivit prevederilor art. 9^3 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    18. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele „produse agroalimentare ecologice“ şi „producţia agroalimentară ecologică“ se înlocuiesc cu sintagmele „produse ecologice“, respectiv „producţia ecologică“.


    ART. II
    La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 9^3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum este prevăzut la art. I pct. 17 din prezenta ordonanţă, se abrogă prevederile art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 30/2015.

    ART. III
    (1) Certificatele de aprobare a organismelor de control emise de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe rămân valabile până la data emiterii noilor certificate de aprobare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prevăzut la art. I pct. 13.
    (2) Înregistrările activităţilor operatorilor din agricultura ecologică realizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe rămân valabile până la data efectuării noilor înregistrări potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prevăzut la art. I pct. 12.
    (3) Acţiunile de prelevare de probe de sol, apă, plante şi produse ecologice, precum şi analiza acestora, începute înaintea intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare la data declanşării acestora.
    (4) Controalele începute înaintea intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se realizează potrivit legislaţiei aplicabile la data începerii acestora.
    (5) Produsele ecologice produse potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 înainte de 1 ianuarie 2022 pot fi introduse pe piaţă după data respectivă, până la epuizarea stocurilor, conform art. 60 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului.

    ART. IV
    (1) Prevederile art. I-III intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), toate actele normative emise în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care constituie cadrul de reglementare secundar, rămân în vigoare până la data adoptării noului cadru de reglementare secundar în concordanţă cu prevederile prezentei ordonanţe.

    ART. V
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Ştefan Gheorghe,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Dan Vîlceanu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Daniela Anda Grigore Gîtman,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 august 2021.
    Nr. 10.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016