Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 29 iunie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 29 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unui alt act normativ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 652 din 30 iunie 2022
    Având în vedere necesitatea eficientizării activităţii Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, prin eliminarea pierderilor şi crearea condiţiilor pentru creşterea veniturilor Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ şi ale bugetului de stat,
    în scopul asigurării în continuare a resurselor financiare ale Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ pentru asigurarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea investiţiilor, administrarea şi întreţinerea bunurilor proprietate publică şi privată a statului aflate în administrare, la nivelul cerinţelor şi standardelor necesare exploatării în condiţii optime a imobilelor,
    ţinând seama de numeroasele solicitări primite din partea unor persoane fizice şi juridice, precum şi din partea unor instituţii publice centrale cu privire la constituirea unui drept de servitute asupra bunurilor proprietatea privată a statului aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, astfel încât să poată fi asigurat accesul la imobilele construcţie şi/sau teren aflate în proprietatea/coproprietatea acestora,
    în considerarea imperativului asigurării desfăşurării fără impedimente a activităţii de ordin juridic a ministerelor, instituţiilor din subordinea acestora, autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, la solicitarea acestora,
    având în vedere faptul că în patrimoniul Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ există părţi din construcţii şi/sau terenuri proprietatea privată a statului, care nu pot fi exploatate individual, respectiv terenuri, cote-părţi sau părţi din terenul, proprietate publică şi privată a statului, aferent construcţiei vândute sau retrocedate în temeiul unei legi sau în baza unor hotărâri judecătoreşti, care nu pot fi exploatate individual sau valorificate de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în contextul legislativ actual, înregistrându-se exclusiv cheltuieli cu administrarea şi întreţinerea acestora,
    ţinând seama că, în mod previzibil, prin luarea acestor măsuri se asigură un impact major prin identificarea acelor bunuri care pot aduce venituri substanţiale atât la bugetul de stat, cât şi la bugetul propriu necesar funcţionării Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum şi asupra modului în care sunt exploatate imobilele aflate în administrare,
    situaţia extraordinară care necesită intervenţia legislativă şi a cărei reglementare nu poate fi amânată este determinată în principal de necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure îndeplinirea obiectului de activitate al regiei, precum şi pentru exploatarea bunurilor proprietate publică şi privată a statului ca un bun proprietar, prin luarea tuturor măsurilor necesare şi apelarea la toate instrumentele legale care să asigure administrarea bunurilor în condiţii de eficienţă economică, dat fiind contextul pandemic actual, prin necesitatea contribuirii la bugetul de stat şi generarea de lichidităţi ca urmare a reglementării unor măsuri pentru asigurarea cashflow-ului entităţii, precum şi în vederea sprijinirii activităţilor autorităţilor administraţiei publice centrale prin reglementările propuse.
    Situaţia extraordinară este determinată de altfel în considerarea protejării şi păstrării integrităţii bunurilor statului român, având în vedere lipsa cadrului legal în ceea ce priveşte posibilitatea acordării dreptului de servitute în calitate de titular al dreptului de administrare şi condiţiile prin care se poate realiza această operaţiune, cu atât mai mult cu cât această operaţiune se încadrează în sfera operaţiunilor ce ar putea fi realizate de titularul dreptului de administrare al bunurilor statului, iar în lipsa statuării unor norme clare şi bine determinate, putând exista riscul ca terţe persoane fizice şi/sau juridice să poată realiza ca acţiuni şi/sau operaţiuni asupra bunurilor statului şi aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ care pot afecta bunurile statului, precum şi riscul ca activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale să se desfăşoare cu sincope cauzate în principal de inexistenţa unor norme care să stipuleze condiţiile prin care se poate realiza acest demers.
    Întrucât neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă va conduce pe termen lung la cheltuieli suplimentare generate de administrarea, întreţinerea şi efectuarea investiţiilor necesare la bunurile proprietate publică şi privată a statului care necesită intervenţie imediată, fiind necesar a exista disponibilităţile financiare pentru susţinerea acestor costuri precum şi la generarea de eventuale sincope în desfăşurarea activităţii diferitelor instituţii şi autorităţi publice centrale, întrucât la data prezentei Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ nu dispune de instrumentele legale necesare care să permită soluţionarea favorabilă a cererilor beneficiarilor,
    urgenţa este determinată, pe de-o parte, de exigenţa îndeplinirii obiectului principal de activitate în scopul administrării, păstrării integrităţii şi protejării bunurilor aparţinând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională -, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora, precum şi a bunurilor aparţinând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare, prin crearea instrumentelor legale necesare care să contribuie la asigurarea păstrării integrităţii patrimoniului statului.
    Pe de altă parte, urgenţa rezultă din necesitatea atribuirii, temporar, a imobilelor proprietatea privată a statului, persoanelor care ocupă funcţii de demnitate numite. Astfel, în situaţia neadoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, fondul locativ disponibil cu această destinaţie nu va mai putea satisface cerinţele şi solicitările persoanelor care pot beneficia de aceste drepturi având în
    vedere numeroasele solicitări primite, precum şi condiţia expresă instituită în prezent, respectiv aceea de a fi atribuite imobilele cu destinaţia de locuinţe de serviciu, respectiv imobilele aflate în proprietatea privată a statului şi propuse în vederea vânzării, în condiţiile în care există în fondul locativ şi alte locuinţe, proprietatea privată a statului, altele decât locuinţele de serviciu şi cele propuse în vederea vânzării, care pot fi atribuite acestor categorii de beneficiari.
    Consecinţa negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este faptul că, pe de-o parte, imobilele proprietate publică şi privată a statului aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ nu pot fi exploatate în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă economică, iar, pe de altă parte, se generează costuri suplimentare în sarcina Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ cu întreţinerea şi exploatarea unor imobile care nu pot fi întrebuinţate potrivit naturii şi destinaţiei acestora de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“.
    O altă consecinţă negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este aceea că, prin neinstituirea unor măsuri care să vină în sprijinul exploatării/valorificării imobilelor aflate în administrare, se creează premisele unui cadru legal lacunar şi care generează sincope în fluxul normal al activităţii şi riscuri cauzate din lipsa unor mecanisme/instrumente menite să vină în sprijinul protejării patrimoniului statului român.
    Neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate prin cheltuieli suplimentare şi pierderi financiare care ar putea fi evitate prin constituirea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
    În considerarea faptului că elementele menţionate mai sus vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Nu poate participa la licitaţie persoana fizică sau juridică, română ori străină, care, în ultimii 3 ani, a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie publică de vânzare privind bunurile statului administrate de către R.A.-A.P.P.S., dar nu a încheiat contractul, din culpă proprie, sau a încheiat contractul de vânzare, dar nu a achitat preţul integral/în rate al imobilului adjudecat. Termenul de 3 ani se calculează de la data desemnării persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie, prin procesul-verbal de licitaţie."

    2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Terenul aferent construcţiilor vândute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, terenul aferent construcţiilor retrocedate în condiţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, precum şi terenul aferent unei construcţii cu un alt proprietar şi a cărui situaţie juridică este clarificată, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândut proprietarului actual al construcţiei, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Construcţia situată pe un teren proprietatea unei alte persoane şi a cărei situaţie juridică este clarificată, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută proprietarului actual al terenului, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
    (3) Cota-parte din imobilul - construcţie şi/sau teren - care nu poate fi exploatată individual, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută pentru întregirea proprietăţii către coproprietar, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
    (4) R.A.-A.P.P.S. poate vinde partea din imobilul - construcţie şi/sau teren, care nu poate fi exploatată individual, dar care este înscrisă în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară ca o unitate individuală, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, către proprietarul celeilalte părţi din imobil, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
    (5) Partea din imobilul - construcţie şi/sau teren prevăzută la alin. (4) se stabileşte prin raport de expertiză tehnică întocmit de către un expert autorizat, în condiţiile legii, care va ţine cont de folosinţa imobilului, servituţile legale, căile de acces şi amplasare, limitele proprietăţii şi eventualele studii de urbanism.
    (6) Preţul de vânzare al imobilelor prevăzute la alin. (1)-(5) se determină conform art. 4 şi se stabileşte de către consiliul de administraţie al R.A.-A.P.P.S., cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
    (7) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobândit şi de către persoanele fizice sau juridice străine, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi în Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine.
    (8) Terenul, cota-parte sau partea din terenul, proprietate publică sau proprietate privată a statului, aferent construcţiei vândute sau retrocedate în temeiul unei legi sau în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012, cu modificările ulterioare, poate fi închiriat direct către proprietarul/coproprietarul construcţiei. Chiria se determină prin raport de evaluare, întocmit de către un evaluator, şi se stabileşte prin Hotărârea Consiliului de administraţie al R.A.-A.P.P.S., cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. Veniturile obţinute din închiriere se constituie în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», aprobată prin Legea nr. 103/2022.
    (9) În vederea închirierii imobilelor prevăzute la alin. (8), consiliul de administraţie al R.A. - A.P.P.S. stabileşte chiria la propunerea sucursalei care administrează imobilul, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, care nu poate fi mai mică decât chiria determinată conform alin. (8) teza a doua.
    (10) Chiria stabilită conform alin. (9) trebuie să acopere obligatoriu contravaloarea amortizării imobilului, a amortizării investiţiilor proprii ale Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», a impozitelor şi taxelor locale, a asigurării obligatorii a imobilului, a cheltuielilor indirecte, de întreţinere, înregistrate în contabilitatea regiei cu imobilul respectiv, a altor servicii incluse, după caz, precum şi a unei cote de profit de minimum 10%.
    (11) Anual se va proceda la actualizarea valorii chiriei în baza unui raport de evaluare, chiria neputând fi mai mică decât suma stabilită iniţial prin contractul de închiriere.
    (12) Prin teren aferent construcţiilor, în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) şi (8), se înţelege suprafaţa de teren care nu poate fi exploatată individual, stabilită prin raport de expertiză tehnică topografică şi/sau construcţii, întocmit de către un expert autorizat, în condiţiile legii, care va ţine cont de folosinţa terenului, servituţile legale, căile de acces şi amplasare, limitele proprietăţii şi eventualele studii de urbanism."

    3. După articolul 6 se introductreinoi articole, articolele 6^1-6^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    (1) R.A.-A.P.P.S. poate constitui drept de servitute asupra terenurilor proprietate privată a statului şi aflate în administrarea sa, care sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară având categoria de folosinţă «drum» de utilitate privată închis circulaţiei publice, potrivit documentaţiei tehnice-cadastrale întocmite în condiţiile legii.
    (2) Dreptul de servitute asupra terenului proprietate privată a statului se constituie de către R.A.-A.P.P.S., în calitate de administrator al fondului aservit, la cererea proprietarului/ coproprietarului fondului dominant, cu plata justei despăgubiri.
    (3) Justa despăgubire este determinată prin raport de evaluare întocmit de către evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi în condiţiile legii şi selectaţi de către R.A. - A.P.P.S., cu respectarea legislaţiei în vigoare. Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului prevăzut în raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare.
    (4) În vederea acordării dreptului de servitute, la propunerea sucursalei care administrează imobilul, consiliul de administraţie al R.A.-A.P.P.S. stabileşte condiţiile privind constituirea dreptului de servitute, durata acestuia, precum şi cuantumul justei despăgubiri, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
    (5) Justa despăgubire nu poate fi mai mică decât cea determinată prin raport de evaluare întocmit de către de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi în condiţiile legii şi selectaţi de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (6) Justa despăgubire stabilită conform alin. (4) trebuie să acopere obligatoriu contravaloarea amortizării investiţiilor proprii ale Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», a impozitelor şi taxelor locale, a cheltuielilor indirecte, de întreţinere înregistrate în contabilitatea regiei cu imobilul respectiv, a altor servicii incluse, după caz, precum şi a unei cote de profit de minimum 10%.
    (7) Plata cuantumului justei despăgubiri se va face lunar sau anual, în primul trimestru al anului în curs. Modalitatea privind plata cuantumului justei despăgubiri se stabileşte de către consiliul de administraţie al R.A.-A.P.P.S., cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
    (8) Veniturile obţinute din justa despăgubire se constituie în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2020, aprobată prin Legea nr. 103/2022.
    (9) Dreptul de servitute acordat asupra terenurilor proprietate privată a statului aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S. se constituie printr-un act juridic încheiat în formă autentică şi se intabulează în cartea funciară pe durata existenţei dreptului de servitute acordat.
    (10) Stabilirea categoriei de folosinţă «drum» se face de către sucursala care administrează imobilul, pe baza documentaţiei tehnice întocmite de aceasta, în condiţiile legii, şi se aprobă de către consiliul de administraţie al R.A.-A.P.P.S. şi Secretariatul General al Guvernului.
    (11) În vederea constituirii dreptului de servitute, se va obţine în prealabil un certificat de urbanism, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. 6 pct. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Bunurile proprietate privată a statului aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., asupra cărora s-a constituit un drept de servitute în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu pot fi grevate de altfel de sarcini.
    ART. 6^2
    (1) Asupra terenurilor proprietate privată a statului aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S. se poate constitui drept de servitute, cu titlu gratuit, în favoarea ministerelor, instituţiilor din subordinea acestora, autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, la solicitarea acestora, dispoziţiile art. 6^1 alin. (1) şi alin. (9)-(12) aplicându-se în mod corespunzător.
    (2) În vederea acordării dreptului de servitute prevăzut la alin. (1) la propunerea sucursalei care administrează imobilul, consiliul de administraţie al R.A.-A.P.P.S. stabileşte condiţiile privind constituirea dreptului de servitute şi durata acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
    ART. 6^3
    (1) Terenul având categoria de folosinţă «drum» de utilitate privată închis circulaţiei publice sau cota-parte, respectiv partea din drumul/calea de acces, proprietate privată şi exclusivă a statului aflată în administrarea R.A.-A.P.P.S., asupra căruia a fost instituit în prealabil un drept de servitute, poate fi vândut/ă direct către proprietarul/coproprietarul fondului dominant, la cererea acestuia, prevederile art. 4, art. 6 alin. (3)-(5), alin. (6) şi alin. (7) fiind aplicabile în mod corespunzător.
    (2) Vânzarea terenului în condiţiile alin. (1) sau constituirea unui drept de servitute asupra terenului având categoria de folosinţă «drum», sau a cotei-părţi, respectiv a părţii din drumul, proprietatea privată a statului, se poate face odată cu/ulterior vânzării de către R.A.-A.P.P.S. a imobilului - construcţie şi/sau teren."

    4. La articolul 8, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) În situaţia în care în termen de 180 de zile calendaristice de la introducerea imobilului în lista prevăzută la alin. (8) nu se înregistrează nicio ofertă de cumpărare a imobilului în condiţiile alin. (5)-(7), consiliul de administraţie al R.A.-A.P.P.S. va hotărî cu privire la declanşarea unei noi proceduri de vânzare sau exploatarea imobilului prin alte modalităţi prevăzute de lege."

    5. La articolul 11, după alineatul (1^1) se introducdouă noi alineate, alineatele (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Dreptul de proprietate asupra imobilului vândut prin licitaţie sau în condiţiile art. 8 alin. (5)-(7) se transmite de la vânzător la cumpărător la data achitării integrale a preţului, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.
(1^3) Predarea-primirea imobilului vândut se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la data încasării preţului."

    6. Articolul 12^1 se abrogă.
    7. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., care au situaţia juridică clarificată, dar care sunt grevate de sarcini, pot fi vândute, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu introducerea în contractul de vânzare-cumpărare a unei clauze prin care cumpărătorul se obligă să exercite drepturile şi să preia obligaţiile din contractele de locaţiune sau prestări de servicii încheiate potrivit legii, precum şi orice alte sarcini, după caz, care au ca obiect imobilul în cauză."

    8. Titlul capitolului I^1 - „Măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare demnitarilor din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. I^1
    Măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu şi a imobilelor cu destinaţia de locuinţă altele decât cele încadrate ca locuinţe de serviciu, necesare demnitarilor din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
"

    9. La articolul 14^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    (1) Prin derogare de la prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, miniştrilor, inclusiv persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de ministru şi miniştrilor delegaţi, pe durata mandatului, respectiv secretarilor de stat şi persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, li se pot atribui temporar imobile cu destinaţia de locuinţă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea R.A.-A.P.P.S., prevăzute în anexa nr. 1^1, sau imobile cu destinaţia de locuinţă altele decât cele încadrate ca locuinţe de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea R.A.-A.P.P.S., dispoziţiile alin. (2)-(7) şi art. 14^2-14^5 aplicându-se în mod corespunzător."

    10. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 28^1
    Modificarea sau completarea anexei nr. 1^1 se face prin hotărâre a Guvernului."

    11. La anexa nr. 1^1 - Lista apartamentelor aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S. propuse pentru locuinţe de serviciu, după numărul curent 64 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 65, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────┬───────────┬──────┬─────────┐
│Nr. │Poz.│Denumirea │Nr. │Suprafaţa│
│crt.│HG │imobilului │camere│utilă │
│ │ │şi adresa │ │- mp - │
├────┼────┼───────────┼──────┼─────────┤
│ │ │Apartament │ │ │
│ │ │15 din │ │ │
│ │ │str. │ │ │
│ │766^│Eminescu │ │ │
│65 │27 │nr. 124, │5 │199,78 │
│ │ │sc. A, ap. │ │ │
│ │ │15, │ │ │
│ │ │sectorul 2,│ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │
└────┴────┴───────────┴──────┴─────────┘

"    ART. II
    La articolul 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 24 aprilie 2014, punctul 4 se abrogă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 29 iunie 2022.
    Nr. 98.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016