Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 648 din 30 iunie 2022
    Având în vedere importanţa definitivării sistemelor de management şi control aferente programelor operaţionale din perioada de programare 2021-2027, mai ales în contextul stadiului avansat de negociere şi aprobare de către Comisia Europeană a programelor operaţionale,
    luând în considerare faptul că, de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 şi până în prezent, au avut loc modificări ale cadrului legal european şi naţional aplicabil fondurilor europene, inclusiv determinate de apariţia normelor aferente perioadei de programare 2021-2027,
    având în vedere necesitatea asigurării cadrului instituţional de gestionare a programelor operaţionale regionale pentru perioada de programare 2021-2027, precum şi asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor destinate dezvoltării regionale, cu impact major asupra dezvoltării comunităţilor locale,
    luând în considerare faptul că pentru exercitarea funcţiilor autorităţilor de management de la nivelul programelor operaţionale regionale pentru perioada de programare 2021-2027 este necesar să se completeze cadrul legal în domeniul prevenirii, constatării şi sancţionării neregulilor şi care să asigure posibilitatea aplicării legislaţiei,
    întrucât existenţa unui cadru legal coerent şi armonizat cu regulile europene este indispensabilă demarării implementării programelor operaţionale, iar lipsa asigurării în regim de urgenţă a normelor privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente va conduce la demararea cu întârziere a implementării programelor operaţionale şi la un risc crescut de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile în perioada 2021-2027,
    având în vedere că, în lipsa reglementării cadrului general aplicabil exerciţiului 2021-2027, nu pot fi implementate proiectele finanţate din Fondul european de dezvoltare regională de către agenţiile pentru dezvoltare regională,
    ţinând cont de faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie implementarea eficientă a programelor operaţionale care este de natură să conducă la un grad ridicat de absorbţie a fondurilor europene,
    ţinând cont de necesitatea de a asigura atingerea scopului protecţiei efective şi echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene, respectiv urgenţa adoptării unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene prin introducerea unor măsuri de prevenire a apariţiei neregulilor în gestionarea fondurilor europene,
    întrucât aceste elemente vizează un interes public şi strategic al României pentru gestionarea fondurilor europene şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi oricăror alte persoane juridice care au atribuţii privind prevenirea, constatarea unei nereguli, stabilirea şi urmărirea încasării creanţelor bugetare rezultate din nereguli apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora, beneficiarilor de fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora, precum şi oricăror alţi operatori economici cu capital deţinut public sau privat care desfăşoară activităţi finanţate din fonduri europene în baza unor acte juridice."

    2. La articolul 2 alineatul (1), litera a^1) se abrogă.
    3. La articolul 2 alineatul (1), literele e), g), o), o^1), p), s), t), x) şi y) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene - autorităţile de management în cadrul programelor finanţate din fondurile aferente politicii de coeziune, politicii comune în domeniul pescuitului, fondurile aferente politicii de extindere şi politicii de vecinătate, fondurile aferente instrumentului de asistenţă pentru preaderare, autorităţile de management/autorităţile responsabile de gestionarea programelor finanţate din fondurile aferente domeniului afacerilor interne, agenţiile de plăţi şi departamentele speciale în cadrul programelor finanţate din fondurile aferente politicii agricole comune, agenţiile de implementare - inclusiv Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - în cadrul programelor PHARE, ISPA, Facilitatea de tranziţie, cu excepţia proiectelor delegate, operatorii de program în cadrul Mecanismului financiar SEE, al Mecanismului financiar norvegian, al Programului de cooperare elveţiano-român, autorităţile naţionale responsabile de participarea României la alte programe finanţate din fonduri europene, structurile de control/control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană şi autorităţile care asigură gestionarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene şi Rezervei de ajustare la Brexit;
    ..............................................................................................
g) beneficiar - orice persoană fizică sau juridică de drept public ori privat, aşa cum este aceasta definită pentru fiecare program în reglementările europene incidente şi documentele programului respectiv şi care este fie direct sau indirect parte în contractul/acordul/decizia/ordinul de finanţare finanţat integral sau parţial din fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora ori, după caz, din fonduri provenite de la alţi donatori publici internaţionali, fie orice persoană fizică sau juridică îndreptăţită să primească, numai pe baza unei cereri de plată, subvenţii ori ajutoare care sunt finanţate din instrumentele de finanţare a politicii agricole comune, în conformitate cu prevederile legale naţionale şi/sau europene în vigoare. În cazul Mecanismului financiar SEE şi al Mecanismului financiar norvegian, promotorul de proiecte este asimilat beneficiarului definit la această literă;
    ..............................................................................................
o) aplicare de corecţii financiare - măsurile administrative luate de autorităţile competente, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, care constau în excluderea totală sau parţială de la finanţarea din fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora a cheltuielilor pentru care a fost constatată o neregulă;
o^1) aplicare de deduceri definitive sau temporare din aplicaţia de plată/conturile anuale - măsură, cu caracter definitiv sau temporar, privind reducerea din sumele incluse în aplicaţia de plată/declaraţia anuală a conturilor a unor sume aferente respectivei aplicaţii de plată/declaraţii anuale a conturilor, în scopul gestionării unor constatări privind nereguli sistemice sau deficienţe ale sistemelor de management şi control potenţial generatoare de nereguli sistemice din rapoartele de audit;
p) mecanismul retragerilor - sistemul agreat de donatorul fondurilor europene şi România, prin care corecţia financiară aplicată de autorităţile române se efectuează după constatarea neregulilor;
    ..............................................................................................
s) activitatea de prevenire a neregulilor - identificarea şi gestionarea riscurilor, emiterea de ghiduri şi instrucţiuni, informarea şi îndrumarea beneficiarilor, elaborarea şi urmărirea aplicării procedurilor de management şi a celorlalte instrumente de control intern, care să asigure corectitudinea acordării şi utilizării fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
    ..............................................................................................
t) structuri verificate - beneficiarul asistenţei din fonduri europene, orice structură de implementare, orice persoană fizică ori juridică ce se află într-o relaţie contractuală în cadrul proiectelor/programelor finanţate din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora, inclusiv beneficiarii persoane fizice sau juridice îndreptăţite să primească, numai pe baza unei cereri de plată, subvenţii ori ajutoare care sunt finanţate din fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora în cadrul politicii agricole comune;
    ..............................................................................................
x) constatări cu implicaţii financiare - abateri identificate în actele/rapoartele de control/audit întocmite de reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional, cele din actele de control emise de DLAF, în rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit/de structurile de audit intern/de structurile de audit extern, în rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare/organismul care îndeplineşte funcţia contabilă, precum şi abaterile identificate de autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene rezultate în urma activităţii proprii de verificare administrativă şi/sau la faţa locului, care se referă la cheltuieli care au fost plătite/rambursate beneficiarilor de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi care sunt considerate neeligibile;
y) decertificarea - măsură cu caracter definitiv sau temporar ce constă în reducerea din următoarea declaraţie de cheltuieli/aplicaţie de plată/versiune a conturilor anuale transmise Comisiei Europene/donatorului public internaţional a sumelor care au fost deja certificate către Comisia Europeană/donatorului public internaţional, al căror caracter neeligibil a fost determinat ulterior certificării lor, indiferent dacă pentru aceste sume s-au emis sau nu titluri de creanţă."

    4. La articolul 2 alineatul (1), după litera a^1) se introduc două noi litere, literele a^2) şi a^3), cu următorul cuprins:
    "a^2) aplicarea de diminuări ale sumelor incluse în aplicaţii de plată - măsură cu caracter definitiv sau temporar privind reducerea din aplicaţia de plată care urmează sa fie transmisă Comisiei Europene/donatorului public internaţional a unor sume aferente cheltuielilor care au fost deja declarate în cursul aceluiaşi an contabil cu respectiva aplicaţie de plată, în scopul gestionării unor constatări privind nereguli sistemice sau deficienţe ale sistemelor de management şi control potenţial generatoare de nereguli sistemice din rapoartele de audit;
a^3) impactul financiar al constatărilor - partea din cheltuielile efectuate de un beneficiar în implementarea unei operaţiuni şi autorizate de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, pentru care caracterul eligibil este afectat sau potenţial afectat de o constatare cu implicaţii financiare, aşa cum este aceasta definită la lit. x);"

    5. La articolul 2, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Termenii «autoritate de management», «operator de program», «promotor de proiect organism intermediar», «operator economic», «operaţiune», «eligibilitate», «conflict de interese», «organism care îndeplineşte funcţia contabilă», «neregulă sistemică», «verificare administrativă», «verificarea la faţa locului», «raport al investigaţiei OLAF», «constatare primară administrativă», «structură de control/control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană», «corecţii financiare», «buna gestiune financiară», «eficienţă», «eficacitate», «economicitate», «instrumente financiare», «proiect fazat», «principiile liberei concurenţe, tratamentului egal şi nediscriminatoriu şi transparenţei», utilizaţi în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, au înţelesul dat de regulamentele europene/documentele emise de donatorul public internaţional aplicabile fiecărui fond, corespunzător perioadei de programare.
(5) Termenii «prag de materialitate a erorilor», «proiect delegat», «indicii de fraudă», «registrul debitorilor» au semnificaţia dată de reglementările incidente şi de ghidurile lor de aplicare, emise de Uniunea Europeană/donatorul public internaţional."

    6. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Termenii «ajutor de minimis», «ajutor de stat», «ajutor ilegal» şi «ajutor utilizat abuziv» au semnificaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    7. La articolul 3, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia respectării principiului bunei gestiuni financiare, aşa cum este definit în legislaţia europeană/a donatorilor internaţionali, după caz.
    .............................................................................................
(3) În activitatea privind executarea contractului de finanţare nerambursabilă, beneficiarii au obligaţia de a respecta:
    a) principiul bunei gestiuni financiare, bazat pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei;
    b) principiul liberei concurenţe şi al tratamentului egal şi nediscriminatoriu, conform contractului de finanţare şi legislaţiei aplicabile;
    c) principiul transparenţei corespunzător contractului de finanţare şi legislaţiei aplicabile;"

    8. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În aplicarea principiului bunei gestiuni financiare, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi beneficiarii de drept public au obligaţia elaborării şi aplicării procedurilor de management şi control care să asigure corectitudinea acordării şi utilizării fondurilor."

    9. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Persoanele juridice publice care au calitatea de autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sau de beneficiari ai programelor finanţate integral sau parţial din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora au obligaţia organizării şi exercitării activităţii de control intern, de control preventiv şi de identificare şi gestionare a riscurilor, precum şi a exercitării activităţii de audit intern, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, precum şi cu Standardele internaţionale de audit.
    (2) Agenţiile pentru dezvoltare regională care au calitatea de autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sau de beneficiari ai programelor finanţate integral sau parţial din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora au obligaţia organizării şi exercitării activităţii de control intern şi de identificare şi gestionare a riscurilor, precum şi a exercitării activităţii de audit intern, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare, precum şi cu Standardele internaţionale de audit."

    10. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) reglementările europene aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât cele incluse la litera a);"

    11. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 6^1 şi 6^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    (1) În cazul în care se constată o abatere în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii, determinată de o necorelare legislativă între legislaţia naţională şi cea europeană:
    a) autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aplică reducerea procentuală potrivit prevederilor art. 6 alin. (3);
    b) autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene are obligaţia consultării prealabile a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice cu privire la necorelarea dintre legislaţia naţională şi cea europeană, în vederea emiterii unui punct de vedere privind necorelarea sesizată, de care ţine cont în aplicarea reducerii procentuale corespunzător prevederilor alin. (3);
    c) consultarea prevăzută la lit. b) nu este necesară atunci când existenţa unei necorelări între legislaţia naţională şi reglementările europene este cuprinsă într-un raport de audit al Comisiei Europene sau al Curţii Europene de Audit ori reprezintă poziţia oficială a Comisiei, comunicată oficial statului membru.
    (2) Prevederile de la alin. (1) lit. a) nu se aplică procedurilor de achiziţie derulate de către partenerii din alte state din cadrul proiectelor finanţate prin programele de cooperare teritorială europeană.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) şi ale art. 6 alin. (3^4), dacă reducerea procentuală aferentă necorelării legislative reprezintă reducerea maximă pentru contractul respectiv, diferenţa între aceasta şi cea mai mare reducere aplicabilă pentru abateri stabilite în sarcina beneficiarului se suportă, conform prevederilor legale aplicabile, din sume alocate în bugetul ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcţionează autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sau, după caz, în bugetul ministerului finanţelor pentru programele operaţionale regionale 2021-2027.
    ART. 6^2
    În situaţia în care autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene identifică cheltuieli care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, în cadrul proiectelor pentru care aceasta sau persoana juridică desemnată ca autoritate cu competenţe în gestionarea fondurilor europene are calitatea de beneficiar, iar împotriva actului care stabileşte reţineri de la plată se formulează contestaţie, aceasta va fi soluţionată de către structura de control prevăzută la art. 20 alin. (2) lit. d), soluţia fiind obligatorie pentru autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor şi pentru beneficiar."

    12. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care, ca urmare a sesizării prevăzute la alin. (1) sau (1^1), procurorul dispune trimiterea în judecată şi sesizează instanţa, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene are următoarele obligaţii:
    a) suspendă autorizarea la plata/rambursarea sumelor solicitate de beneficiar aferente contractelor economice/ contractelor/deciziilor/ordinelor/acordurilor de finanţare/ componentei din cadrul contractului de finanţare, pentru care a fost formulată sesizarea;
    b) pentru beneficiarii schemelor/măsurilor de sprijin acordate din Fondul european pentru garantare agricolă şi/sau Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi din fondurile publice naţionale aferente acestora suspendă plata până la concurenţa pretenţiilor civile şi a penalităţilor aferente, urmând ca diferenţele stabilite prin deciziile/certificatele de plată să fie achitate beneficiarilor."

    13. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Pentru cheltuielile incluse în solicitările/cererile de plată ale beneficiarilor care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate stabilite prin prevederile legislaţiei naţionale şi europene, identificate de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene înainte de efectuarea plăţii, nu se aplică:
    a) procedura de constatare a neregulii prevăzută la art. 21;
    b) procedura de raportare a neregulilor prevăzută la art. 58 şi 59, cu excepţia cazurilor menţionate la art. 8, pentru care DLAF comunică autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene că a sesizat parchetul competent să efectueze urmărirea penală.
    (2) Pentru proiectele finanţate din Mecanismul financiar SEE şi Mecanismul financiar norvegian, prin plata în sensul alin. (1) se înţelege orice sumă transferată de către operatorii de program către promotorii de proiect cu titlu de avans/ prefinanţare."

    14. La secţiunea a 2-a „Reguli în materia conflictului de interese“, articolele 10-16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli în materia conflictului de interese
    ART. 10
    (1) Personalul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, organismelor intermediare ale acestora, structurilor de secretariat comun, secretariat tehnic comun, respectiv unităţilor de control de prim nivel/control, precum şi personalul autorităţilor responsabile cu certificarea cheltuielilor/întocmirea conturilor anuale şi audit extern are obligaţia de a se abţine de la a lua măsuri care pot genera un conflict între interesele proprii şi interesele financiare ale Uniunii Europene.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul următoarelor persoane:
    a) persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi externalizate prin care participă direct în procesul de evaluare/selecţie/aprobare/control, după caz, a cererilor de finanţare, respectiv în procesul de verificare/autorizare/ plată/control al cererilor de rambursare/plată;
    b) personalul beneficiarilor şi altor persoane juridice publice sau private, în cazul în care acesta este implicat în activităţi care pot fi încadrate în execuţia, auditarea sau controlul bugetului Uniunii Europene.
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt considerate a fi în conflict de interese dacă exercitarea imparţială a atribuţiilor/activităţilor acestora este afectată din motivele prevăzute la art. 61 alin. (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.
    ART. 11
    (1) În cazul în care există elemente care generează un potenţial conflict de interese, persoanele prevăzute la art. 10 alin. (1) au obligaţia sesizării acestuia în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046.
    (2) Confirmarea existenţei elementelor care generează un potenţial conflict de interese şi măsurile preventive aplicate ca urmare a sesizării de la alin. (1) se realizează conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046.
    (3) În cazul în care există elemente care generează un potenţial conflict de interese, persoanele prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a) au obligaţia sesizării acestuia organismului care a externalizat activitatea.
    (4) În cazul în care există elemente care generează un potenţial conflict de interese, persoanele prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b) au obligaţia sesizării acestuia autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.
    (5) Confirmarea/Infirmarea elementelor care generează un potenţial conflict de interese în situaţiile prevăzute la alin. (3) se realizează în scris de către organismul care a externalizat activitatea.
    (6) În desfăşurarea activităţilor de evaluare/selecţie/aprobare proiecte/verificare/autorizare/plată/control/certificare/audit, persoanele prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) sunt obligate să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 61 alin. 3 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046. Formatul standard al declaraţiei se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (7) În cazul confirmării existenţei elementelor care generează un potenţial conflict de interese se aplică prevederile art. 61 alin. (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046.
    ART. 12
    (1) În aplicarea art. 10, persoanele fizice sau juridice care participă în procesul de evaluare/selecţie/aprobare a cererilor de finanţare nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii de consultanţă unui solicitant.
    (2) În cazul în care autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene solicită completări ale documentaţiei depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are caracter de consultanţă.
    (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene exclud solicitantul din procedura de selecţie.
    (4) În aplicarea art. 10, persoanele fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare/selecţie/aprobare a cererilor de finanţare au obligaţia de a se abţine pentru o perioadă de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare, de la orice raporturi de muncă cu un solicitant pe care l-a verificat, respectiv de la încheierea vreunui contract cu acesta, după caz.
    (5) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite instanţei anularea contractului/acordului/deciziei de finanţare care a fost încheiat/emisă cu încălcarea prevederilor alin. (1) şi (4).
    ART. 13
    (1) În aplicarea art. 10, nu au dreptul să participe în procesul de evaluare/selecţie/aprobare a cererilor de finanţare în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane:
    a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanţi;
    b) cele care au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi;
    c) cele care se află în raporturi de muncă, în cazul persoanelor fizice, sau în raporturi contractuale, în cazul persoanelor juridice, cu solicitantul/beneficiarul pe care îl verifică, cu excepţia situaţiei în care solicitantul/beneficiarul este şi autoritate cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor care participă în procesul de control/audit al cererilor de finanţare, respectiv de verificare/autorizare/plată/control/audit, după caz, al cererilor de rambursare/plată.
    (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene exclud solicitantul din procedura de selecţie.
    (4) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite instanţei anularea contractului/acordului/deciziei de finanţare încheiat/emise cu încălcarea prevederilor alin. (1).
    (5) În cazul încălcării prevederilor alin. (2), autorităţile cu competenţe efectuează deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora.
    ART. 14
    (1) Pe parcursul derulării achiziţiei, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat care nu aplică legislaţia în domeniul achiziţiilor publice/achiziţiilor sectoriale/ concesiunilor de lucrări şi servicii au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între acţionarii/asociaţii beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.
    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1), prin acţionar sau asociat se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
    (3) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora.
    ART. 15
    (1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să depună o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14.
    (2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, persoana juridică care a organizat această procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective.
    ART. 16
    (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează corespunzător cu prevederile legislaţiei naţionale referitoare la conflictul de interese.
    (2) Pentru persoanele care exercită funcţii/demnităţi prevăzute expres la art. 1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea conflictelor de interese se realizează de către Agenţia Naţională de Integritate.
    (3) În cazul depistării unor indicii de conflict de interese pentru persoanele prevăzute la alin. (2), autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sesizează Agenţia Naţională de Integritate pentru declanşarea procedurii de evaluare."

    15. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să înregistreze şi să transmită, în scopul investigării, în termen de 5 zile lucrătoare, structurilor de control prevăzute la art. 20 toate constatările cu implicaţii financiare, aşa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. x)."

    16. La articolul 18, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul auditului Autorităţii de audit, Curţii Europene de Conturi şi al Comisiei Europene, obligaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează încă din stadiul de proiect al raportului de audit.
(1^2) În aplicarea alin. (1), autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene estimează impactul financiar al constatărilor, aşa cum este acesta definit la art. 2 alin. (1) lit. a^3), aferent cheltuielilor autorizate de acestea în cadrul operaţiunii."

    17. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia de a nu include temporar în declaraţiile de cheltuieli/rapoartele financiare intermediare/ rapoartele finale de program sumele autorizate de acestea, reprezentând impactul constatărilor cu implicaţii financiare asupra cheltuielilor incluse în declaraţia curentă/raportul curent, estimat conform prevederilor art. 18 alin. (1^2), cu excepţia cazului în care normele Uniunii Europene/donatorului public internaţional prevăd altfel.
    (2) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia de a nu include definitiv în declaraţiile de cheltuieli/rapoartele financiare intermediare/rapoartele finale de program sumele autorizate de acestea reprezentând impactul asupra cheltuielilor incluse în declaraţia curentă/raportul curent, estimat conform prevederilor art. 18 alin. (1^2), al neregulilor constatate prin titlurile de creanţă, cu excepţia cazului în care normele Uniunii Europene/donatorului public internaţional prevăd altfel.
    (3) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia de a nu include temporar în declaraţiile de cheltuieli sume aferente contractelor economice/proiectelor/ cererilor de plată pentru care au fost înştiinţate că a intervenit una dintre următoarele situaţii, oricare intervine prima:
    a) DLAF a emis nota de control prin care dispune transmiterea cauzei către organele de urmărire penală;
    b) a fost emis rechizitoriul de trimitere în judecată, respectiv încheierea judecătorului de cameră preliminară prin care s-a dispus începerea judecăţii;
    c) există o solicitare oficială în acest sens, din partea Comisiei Europene, a donatorului public internaţional sau există o recomandare în acest sens într-un raport final de investigaţie al OLAF sau al altor organisme competente;
    d) Autoritatea de audit/autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor a sesizat DLAF/alte organisme competente.
    (4) Măsurile prevăzute în partea introductivă a alin. (3) se iau la nivelul care este menţionat în documentele prevăzute la alin. (3) lit. a)-d) sau, în lipsa informaţiilor care permit identificarea nivelului afectat, pe baza estimărilor realizate de autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.
    (5) Pentru programele finanţate din instrumente structurale, Fondul European pentru Pescuit, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Garantare Agricolă şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare, aferente perioadei de programare 2007-2013, autoritatea de certificare are obligaţia de a nu include în aplicaţiile de plată:
    a) sumele aferente contractului economic pentru care s-au aplicat prevederile art. 8 alin. (1) şi art. 23 sau cu privire la care au fost înştiinţate despre posibile fraude de către Comisia Europeană sau de către DLAF/OLAF ori alte organisme competente în investigarea acestora;
    b) sumele care fac obiectul constatărilor prevăzute la art. 18 alin. (1) şi al sesizărilor prevăzute la art. 18 alin. (2);
    c) sumele reprezentând impactul neregulilor constatate prin titlurile de creanţă asupra cheltuielilor incluse în aplicaţia de plată curentă.
    (6) Autoritatea de certificare/Organismul care îndeplineşte funcţia contabilă are obligaţia de a nu include temporar în aplicaţiile de plată/rapoartele financiare intermediare/rapoartele finale de program sumele autorizate de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, reprezentând impactul constatărilor cu implicaţii financiare asupra cheltuielilor incluse în aplicaţia de plată curentă, estimat conform prevederilor art. 18 alin. (1^2), cu excepţia cazului în care normele Uniunii Europene/donatorului public internaţional prevăd altfel.
    (7) Autoritatea de certificare/Organismul care îndeplineşte funcţia contabilă are obligaţia de a nu include temporar în aplicaţiile de plată/rapoartele financiare intermediare/rapoartele finale de program sumele reprezentând diferenţa între impactul estimat conform prevederilor art. 18 alin. (1^2) asupra cheltuielilor din aplicaţia de plată curentă şi impactul asupra cheltuielilor din aplicaţia de plată curentă a constatărilor cu implicaţii financiare, cuantificat în:
    a) proiectul raportului de audit, în cazul auditului Autorităţii de audit;
    b) proiectul de raport, în cazul auditului Curţii Europene a Auditorilor şi al Comisiei Europene;
    c) proiectul de raport, în cazul verificărilor autorităţii de certificare.
    (8) Autoritatea de certificare/organismul care îndeplineşte funcţia contabilă are obligaţia de a nu include definitiv în aplicaţiile de plată/rapoartele financiare intermediare/rapoartele finale de program sumele reprezentând impactul asupra cheltuielilor incluse în aplicaţia de plată curentă, al neregulilor stabilite prin titlurile de creanţă aferente constatărilor cu implicaţii financiare, cu excepţia cazului în care normele Uniunii Europene/donatorului public internaţional prevăd altfel.
    (9) În elaborarea aplicaţiilor de plată, autoritatea de certificare/organismul care îndeplineşte funcţia contabilă are obligaţia de a aplica mecanismul retragerilor prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. p).
    (10) Autoritatea de certificare/organismul care îndeplineşte funcţia contabilă are obligaţia de a nu include definitiv în aplicaţiile de plată/rapoartele financiare intermediare/rapoartele finale de program sumele reprezentând diferenţa între impactul constatărilor cu implicaţii financiare, cuantificat în:
    a) raportul final, în cazul auditului Autorităţii de audit;
    b) raportul final, în cazul auditului Curţii Europene a Auditorilor şi al Comisiei Europene, luând în considerare inclusiv rezultatele procedurii de audiere cu Comisia Europeană sau cu donatorul public internaţional, sau hotărârea Curţii Europene de Justiţie;
    c) decizia privind neeligibilitatea cheltuielilor în cazul verificărilor autorităţii de certificare asupra cheltuielilor din aplicaţia de plată curentă şi impactul neregulilor constatate prin titluri de creanţă asupra cheltuielilor din aplicaţia de plată curentă.
    (11) La solicitarea oficială a Comisiei Europene, autoritatea de certificare/organismul care îndeplineşte funcţia contabilă poate, pe baza informaţiilor primite de la autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, să excludă temporar cheltuieli din aplicaţiile de plată/rapoartele financiare intermediare/rapoartele finale de program, pentru care există motive care pun la îndoială eligibilitatea acestora.
    (12) Autoritatea de certificare/organismul care îndeplineşte funcţia contabilă are obligaţia de a nu include temporar în aplicaţiile de plată/rapoartele financiare intermediare/rapoartele finale de program sume aferente contractelor economice/ proiectelor/cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru care au fost înştiinţate că a intervenit una dintre următoarele situaţii, oricare intervine prima:
    a) DLAF a emis Nota de control prin care dispune transmiterea cauzei către organele de urmărire penală;
    b) a fost emis rechizitoriu de trimitere în judecată, respectiv încheierea judecătorului de cameră preliminară prin care s-a dispus începerea judecăţii;
    c) există o solicitare oficială în acest sens, din partea Comisiei Europene, a donatorului public internaţional sau există o recomandare în acest sens într-un raport final de investigaţie al OLAF/donatorului public internaţional sau al altor organisme competente;
    d) Autoritatea de audit/autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor a sesizat DLAF/alte organisme competente.
    (13) Măsurile prevăzute în partea introductivă a alin. (12) se iau la nivelul care este menţionat în documentele prevăzute la alin. (12) lit. a)-d), sau, în lipsa informaţiilor care permit identificarea nivelului afectat, pe baza estimărilor realizate de autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.
    (14) În elaborarea declaraţiei anuale a conturilor, autoritatea de certificare/organismul care îndeplineşte funcţia contabilă are următoarele obligaţii:
    a) de a exclude temporar impactul constatărilor cu implicaţii financiare cuantificate în proiectele de raport de audit/control/verificare care afectează cheltuielile aferente anului contabil respectiv, pentru care Autoritatea de audit/structurile cu atribuţii de audit ale Comisiei Europene, respectiv autoritatea de certificare nu a/au emis raportul final de audit/control/decizie privind neeligibilitatea;
    b) de a exclude temporar impactul constatărilor cu implicaţii financiare, altele decât cele menţionate la lit. a), prevăzute la art. 18 alin. (1) şi sesizările prevăzute la art. 18 alin. (2), care afectează cheltuielile aferente anului contabil respectiv, pentru care nu au fost finalizate investigaţiile prevăzute la art. 21;
    c) de a exclude definitiv sume reprezentând cheltuieli aferente anului contabil respectiv, corespunzătoare impactului neregulilor constatate în titlurile de creanţă;
    d) de a exclude definitiv cheltuieli aferente recomandărilor cu implicaţii financiare care nu se încadrează în prevederile lit. c), pentru care Autoritatea de audit/Comisia Europeană/Curtea Europeană de Conturi a solicitat retragerea din declaraţiile anuale ale conturilor prin constatări/recomandări stabilite într-un raport final de audit, luând în considerare inclusiv rezultatele procedurii de conciliere cu Comisia Europeană, decizia de aplicare a corecţiilor financiare a Comisiei Europene şi hotărârea Curţii Europene de Justiţie;
    e) de a exclude temporar sume reprezentând cheltuieli, din anul contabil respectiv, aferente contractelor economice/ proiectelor/cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru care a fost înştiinţată că a intervenit una dintre următoarele situaţii, oricare intervine prima:
    1. DLAF a emis Nota de control prin care dispune transmiterea cauzei către organele de urmărire penală;
    2. a fost emis rechizitoriu de trimitere în judecată, respectiv încheierea judecătorului de cameră preliminară prin care s-a dispus începerea judecăţii;
    3. există o solicitare oficială în acest sens, din partea Comisiei Europene, a donatorului public internaţional sau există o recomandare în acest sens într-un raport final de investigaţie al OLAF/donatorului public internaţional sau al altor organisme competente;
    4. Autoritatea de audit/autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor a sesizat DLAF/alte organisme competente;
    f) măsurile prevăzute la lit. e) se iau la nivelul care este menţionat în documentele prevăzute la pct. 1)-4) sau, în lipsa informaţiilor care permit identificarea nivelului afectat, pe baza estimărilor realizate de autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene;
    g) de a exclude definitiv cheltuieli aferente anului contabil respectiv, reprezentând impactul constatărilor cu implicaţii financiare cuantificat în rapoartele sale de verificare, pentru care a luat decizia privind neeligibilitatea acestora.
    (15) La solicitarea oficială a Comisiei Europene, autoritatea de certificare/organismul care îndeplineşte funcţia contabilă poate, pe baza informaţiilor primite de la autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, să excludă temporar din declaraţia anuală a conturilor cheltuieli aferente anului contabil respectiv, pentru care există motive care pun la îndoială eligibilitatea acestora.
    (16) Autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi autoritatea de certificare/organismul care îndeplineşte funcţia contabilă efectuează regularizarea financiară a sumelor pentru care aplică măsuri cu caracter temporar.
    (17) Sumele retrase/excluse de autoritatea de certificare/ organismul care îndeplineşte funcţia contabilă se returnează autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.
    (18) Caracterul definitiv al măsurilor luate în baza unui titlu de creanţă conform prezentului articol poate fi anulat prin decizie definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pronunţată pe fondul cauzei şi care anulează respectivul titlu de creanţă.
    (19) În mod excepţional, caracterul definitiv al măsurilor de la alin. (10) lit. a) şi alin (14) lit. d) poate fi anulat ca urmare a evaluării Autorităţii de audit a măsurilor întreprinse pentru implementarea recomandărilor formulate anterior prin rapoarte finale de audit.
    (20) Caracterul definitiv al măsurilor luate în baza unui titlu de creanţă conform prezentului articol poate fi anulat prin admiterea totală sau parţială, de către autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, a contestaţiei administrative a respectivului titlu de creanţă. În cazul titlurilor de creanţă provenite din constatări din rapoartele de audit emise de către Autoritatea de audit/CE/ECA/donatorul public internaţional, caracterul definitiv poate fi anulat ca urmare a evaluării auditorilor a măsurilor întreprinse pentru implementarea recomandărilor formulate anterior prin rapoarte finale de audit.
    (21) În elaborarea aplicaţiilor de plată sau a declaraţiei anuale a conturilor autoritatea de certificare/organismul care îndeplineşte funcţia contabilă are obligaţia de a exclude definitiv, la propunerea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, suma necesară în vederea reducerii la nivelul de materialitate a ratei de eroare totală reziduală calculată de către Autoritatea de audit, cu luarea în considerare a prevederilor art. 57^1.
    (22) În aplicarea prevederilor prezentului articol rămân cheltuială definitivă a bugetului de stat, prin bugetul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, sumele care la închiderea programului operaţional se regăsesc în una dintre categoriile de mai jos:
    a) sumele provenind din diferenţele între impactul financiar asupra unei operaţiuni rezultat ca urmare a constatărilor din rapoartele finale de audit emise de către Autoritatea de audit, precum şi a constatărilor acceptate din rapoartele finale de audit emise de către Comisia Europeană/Curtea Europeană de Conturi/donatorul public internaţional şi impactul financiar rezultat ca urmare a titlurilor de creanţă aferente respectivelor constatări;
    b) sumele provenind din diferenţele între impactul financiar asupra unei operaţiuni rezultat din decizia autorităţii de certificare privind neeligibilitatea cheltuielilor şi impactul financiar rezultat ca urmare a titlului de creanţă emis de structura de control prevăzută la art. 20 alin. (2) lit. d);
    c) sumele aferente măsurii cu caracter definitiv prevăzută la alin. (21);
    d) sumele retrase ca urmare a neacceptării de către Comisia Europeană a declaraţiilor anuale ale conturilor."

    18. La articolul 20 alineatul (2), litera b) se abrogă.
    19. La articolul 20 alineatul (2) litera d), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
    "3. dacă autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene îi deleagă această funcţie de control, în cazul programelor operaţionale regionale 2021-2027."

    20. La articolul 20, partea introductivă a alineatului (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) Ca urmare a finalizării investigaţiilor efectuate de către structura de control prevăzută la alin. (2) lit. d) pct. 1 şi 2, autoritatea de certificare decide, după caz:"

    21. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene este incompatibilă în ceea ce priveşte constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare, în situaţiile în care:
    a) este necesară investigarea unor posibile nereguli în gestiunea fondurilor europene pentru care persoana juridică în care este organizată autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene are calitatea de beneficiar;
    b) este necesară investigarea unor posibile nereguli, altele decât cele prevăzute la lit. a), pentru care persoana juridică în care este organizată autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene poate fi stabilită ca debitor."

    22. La articolul 20, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Personalul cu atribuţii de control, care activează în cadrul structurilor de control prevăzute la alin. (1), (2) şi (5), precum şi personalul cu atribuţii în soluţionarea contestaţiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) studii universitare în domeniul economic, administrativ, juridic sau tehnic, finalizate cu diplomă de licenţă în unul dintre aceste domenii;
    b) vechime în domeniul implementării, gestionării sau controlului/auditului operaţiunilor finanţate din fonduri publice sau private cel puţin 3 ani."

    23. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea de către structura de control competentă conform prevederilor art. 20 a oricărei solicitări ca urmare a aplicării prevederilor art. 18, aceasta are obligaţia organizării activităţii de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare."

    24. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Constatărilor cu implicaţii financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanţii Uniunii Europene/ donatorului public internaţional, precum şi celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit li se aplică cu prioritate prevederile alin. (2) încă din stadiul de proiect al actului de control/raportului de audit."

    25. La articolul 21, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(13) Verificările se finalizează prin întocmirea unui proces- verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare sau a unei note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, în situaţiile în care se identifică creanţe bugetare de recuperat aferente neregulii constatate."

    26. La articolul 21, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:
    "(13^1) În situaţia în care în urma verificărilor suspiciunea nu se confirmă sau se confirmă fără impact financiar, se va emite un raport de control/o notă de închidere a suspiciunii de neregulă. Modelul raportului de control/notei de închidere se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

    27. La articolul 21, alineatul (15^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(15^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (14) şi (15) titlurile de creanţă care sunt întocmite pentru beneficiarii subvenţiilor sau ajutoarelor care sunt finanţate din fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora derulate de APIA."

    28. La articolul 21, alineatele (23)-(25) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(23) Termenul maxim de efectuare a verificării şi de emitere a proceselor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/notelor de constatare este de 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), cu excepţiile prevăzute la alin. (25) şi (26).
(24) În cazul în care activitatea de verificare vizează întreaga perioadă în care, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, pot fi luate măsuri de recuperare a creanţelor, termenul de finalizare a activităţii de verificare prevăzut la alin. (23) poate fi prelungit cu aprobarea şefului autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, strict cu perioada necesară pentru verificările suplimentare, cu maximum 90 de zile.
(25) Organizarea şi efectuarea verificărilor necesare stabilirii existenţei creanţei bugetare rezultate din nereguli şi, dacă este cazul, emiterii procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare din actele de control ale DLAF, respectiv din rapoartele de inspecţie emise de OLAF, se efectuează în termen de maximum 60 de zile de la data sesizării structurii de control potrivit art. 18 alin. (1)."

    29. La articolul 27, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
    "(6) În cazul în care se constată o neregulă în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii, determinată de o necorelare legislativă între legislaţia naţională şi cea europeană:
    a) autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aplică corecţia financiară potrivit prevederilor art. 27 alin. (1);
    b) autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene are obligaţia consultării prealabile a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice cu privire la necorelarea dintre legislaţia naţională şi cea europeană, în vederea emiterii unui punct de vedere privind necorelarea sesizată de care ţine cont în aplicarea corecţiei financiare corespunzător prevederilor alin. (8);
    c) consultarea prevăzută la lit. b) nu este necesară atunci când existenţa unei necorelări între legislaţia naţională şi reglementările europene este cuprinsă într-un raport de audit al Comisiei Europene sau al Curţii Europene de Audit ori reprezintă poziţia oficială a Comisiei, comunicată oficial statului membru.
(7) Prevederile lit. a) nu se aplică procedurilor de achiziţie derulate de către partenerii din alte state din cadrul proiectelor finanţate prin programele de cooperare teritorială europeană.
(8) În aplicarea prevederilor alin. (4) şi alin. (6) lit. a), dacă corecţia financiară aferentă necorelării legislative reprezintă corecţia maximă pentru contractul respectiv, diferenţa între aceasta şi cea mai mare corecţie aplicabilă pentru nereguli stabilite în sarcina beneficiarului se suportă, conform prevederilor legale aplicabile, din sume alocate în bugetul ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcţionează autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sau, după caz, în bugetul ministerului finanţelor pentru programele operaţionale regionale 2021-2027."

    30. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare poate fi reluată de aceeaşi sau altă structură de control prevăzută la art. 20 dacă, până la data împlinirii termenului de prescripţie, autoritatea cu atribuţii ia cunoştinţă despre alte acte sau fapte necunoscute la data efectuării verificărilor sau Autoritatea de audit, prin raportul final, îşi menţine recomandările sau autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a delegat activitatea de constatare, ajunge la concluzia că organismul intermediar nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător funcţia delegată.
    (2) În condiţiile alin. (1) se poate emite un alt titlu de creanţă ori, după caz, un act de îndreptare a titlului de creanţă, pentru eventuale diferenţe necesare pentru stabilirea corectă a prejudiciului."

    31. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Formatul standard al actului de îndreptare a titlului de creanţă este stabilit în normele metodologice."

    32. La articolul 34, alineatul (3^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul fondurilor aferente politicii de coeziune ale Uniunii Europene şi Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, titlurile de creanţă, contestaţiile administrative formulate împotriva acestora şi deciziile de soluţionare a contestaţiilor, emise în format electronic, cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale în vigoare, se comunică prin funcţionalităţile disponibile ale sistemului informatic sau prin alte funcţionalităţi disponibile la nivelul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, precum şi al beneficiarilor."

    33. La articolul 34 alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru programele de cooperare teritorială pentru perioada de programare 2007-2013, 2014-2020 şi 2021-2027 creanţele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate potrivit contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizează fondurile europene şi fondurile publice naţionale aferente acestora, înscrise în titlul de creanţă prevăzut la art. 21 alin. (20), se stabilesc în lei sau în moneda utilizată pentru efectuarea plăţilor în cadrul contractului/acordului/deciziei/ ordinului de finanţare, cu specificarea echivalentului în lei, calculat pe baza cursului de referinţă, potrivit regulilor specifice programelor de cooperare teritorială cu privire la autorizarea cheltuielilor eligibile."

    34. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) În cazul declanşării procedurii insolvenţei beneficiarului pe parcursul derulării contractului de finanţare, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să se înscrie la masa credală cu titlurile de creanţă emise anterior intrării în insolvenţă, în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care debitul înscris în titlul executoriu a fost recuperat parţial, înscrierea la masa credală se face cu cuantumul sumelor rămase de recuperat.
    (2) În scopul înscrierii la masa credală, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia de a finaliza activitatea de constatare iniţiată anterior intrării în insolvenţă a beneficiarului."

    35. La articolul 38, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) Prin excepţie de la prevederile lit. b), în cazul proiectelor fazate, deducerea din plăţile/rambursările următoare se poate realiza şi în cadrul fazelor ulterioare aferente acestor proiecte pentru creanţele stabilite într-o fază anterioară."

    36. La articolul 40, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin încasare, deducere din plăţi/rambursări următoare şi/sau executarea garanţiilor bancare, prevăzute la art. 38 lit. a)-c), în termen de maximum 90 de zile de la data scadenţei titlurilor de creanţă, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene transmit titlurile executorii prevăzute la art. 43, împreună cu dovada comunicării acestora, după caz, în format electronic, organelor fiscale competente, care:
    a) duc la îndeplinire măsurile asigurătorii prevăzute la cap. VI din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene dispun aceste măsuri; şi
    b) efectuează procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile europene şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care valoarea totală a proiectelor se cuprinde în bugetul unor beneficiari finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale potrivit legii, recuperarea sumelor înscrise în titlurile de creanţă devenite executorii se efectuează din conturile de venituri ale bugetelor în care a fost efectuată rambursarea cheltuielilor. Recuperarea sumelor, în vederea reîntregirii conturilor fondurilor europene, se efectuează pe baza unui referat întocmit de autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene care a efectuat rambursarea cheltuielilor, adresat unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare."

    37. La articolul 40, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:
    "(4) Pentru cazurile în care recuperarea sumelor se efectuează pe baza referatului emis în condiţiile prevederilor alin. (2), data la care se consideră stinsă creanţa bugetară este data transmiterii referatului în Trezorerie."

    38. La articolul 41, alineatele (2), (2^2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Recuperarea creanţelor bugetare prin deducerea din plăţile/rambursările următoare pe care debitorul este îndreptăţit să le primească se efectuează numai în aplicarea prevederilor contractului/acordului de finanţare în cadrul căruia a fost emis titlul de creanţă, până la finalizarea financiară a proiectului, inclusiv din cererea finală, şi numai din sumele plătite efectiv de debitor şi solicitate efectiv de acesta.
    ..............................................................................................
(2^2) Fac excepţie de la prevederile alin. (2^1) creanţele bugetare rezultate din nereguli constatate în implementarea proiectelor finanţate din fondurile aferente politicii agricole comune, care se sting la data emiterii deciziei de plată/certificatului de plată aferent plăţii pe care beneficiarul este îndreptăţit să o primească.
(3) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli prin executare silită, inclusiv prin compensare cu sume de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat, se efectuează în lei, în conturile indicate de organele fiscale competente, urmând ca sumele rezultate din aceste recuperări să se vireze în termen de 15 zile de la data creditării acestor conturi în conturile indicate în titlul de creanţă sau comunicate de autorităţile prevăzute la art. 20. Transferul se realizează cu data plăţii astfel cum este prevăzut la art. 163 alin. (11) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    39. La articolul 41, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul proiectelor fazate, recuperarea creanţelor bugetare se poate realiza şi prin deducerea din plăţile/rambursările aferente fazelor ulterioare pentru creanţele stabilite într-o fază anterioară."

    40. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    (1) Cu excepţia sumelor reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv, creanţele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanţă, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă.
    (2) În aplicarea excepţiei de la alin. (1), creanţele bugetare rezultate din nereguli reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv sunt scadente la data comunicării titlului de creanţă.
    (3) În cazul recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli prin încasare, data stingerii creanţelor este cea prevăzută la art. 163 alin. (11) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Debitorul datorează, pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă, o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanţei bugetare, din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (1), până la data stingerii acesteia, cu excepţia cazului în care normele Uniunii Europene şi/sau legislaţia naţională aferentă sau ale donatorului public internaţional prevăd altfel.
    (5) În aplicarea excepţiei de la alin. (4), pentru restabilirea situaţiei iniţiale şi corectarea oricăror potenţiale distorsiuni asupra pieţelor ocazionate de acordarea ilegală a unui ajutor de stat/de minimis sau de utilizarea abuzivă a acestuia, debitorul datorează o dobândă care se calculează pentru perioada cuprinsă între data plăţii ajutorului de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv şi data recuperării integrale a acestuia.
    (6) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (4) şi (5), autorităţile competente care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare, în aplicarea prevederilor art. 21, au obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite procese-verbale de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, care constituie titluri de creanţă şi care se comunică debitorului. Modelul procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (7) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data întocmirii procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, cu excepţia sumelor reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv, pentru care rata dobânzii se calculează conform prevederilor art. 33 alin (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), pentru programele de cooperare teritorială, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aplică prevederile art. 34 alin. (5).
    (9) Sumele reprezentând dobânzi datorate conform prevederilor alin. (4) şi (5) se fac venit la acelaşi buget în care se virează şi creanţa bugetară rezultată din nereguli.
    (10) Creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate li se aplică toate prevederile aplicabile creanţelor bugetare rezultate din nereguli, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), (2) şi (4), precum şi a celor prevăzute la art. 21 alin. (14) şi (15).
    (11) Creanţele bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate aferente titlurilor de creanţă reglementate la alin. (1) sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanţă, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă.
    (12) Creanţele bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate aferente titlurilor de creanţă reglementate la alin. (2) sunt scadente la data comunicării titlului de creanţă."

    41. La articolul 43, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În cazul neregulilor reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv, procesul- verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare, precum şi procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, după caz, constituie şi decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate, în înţelesul art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    42. La articolul 47, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Contestaţia administrativă se depune la autoritatea emitentă a titlului de creanţă care este contestat şi nu este supusă taxelor de timbru."

    43. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) În situaţia în care autoritatea emitentă a titlului de creanţă în aplicarea prevederilor art. 21 constată că în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) şi (2) va cere contestatarului ca, în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie, să completeze contestaţia."

    44. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) Autoritatea emitentă a titlului de creanţă în aplicarea prevederilor art. 21 se va pronunţa prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei sau a completării acesteia conform art. 48 alin. (1), după caz."

    45. La articolul 50, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Autoritatea competentă cu soluţionarea contestaţiei prevăzută la alin. (1) poate suspenda, prin decizie motivată, procedura de soluţionare atunci când:"

    46. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Poziţia părţii române în ceea ce priveşte acceptarea/neacceptarea integrală sau parţială a constatărilor cu implicaţii financiare în rapoartele de audit extern întocmite de reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional se stabileşte, de către autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în cauză, în baza actului de constatare sau a rezultatelor preliminare ale investigaţiilor, şi pentru programele operaţionale finanţate din fondurile aferente politicii de coeziune UE, cu informarea autorităţii de certificare/organismului care îndeplineşte funcţia contabilă, a Autorităţii de audit şi a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene."

    47. La articolul 57^1, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care, ca urmare a unor rapoarte de audit extern în care sunt formulate constatări privind nereguli sistemice sau deficienţe ale sistemelor de management şi control potenţial generatoare de nereguli sistemice, reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional propun aplicarea unor corecţii financiare procentuale sau în sumă fixă, aplicabile la nivel de program operaţional/axă prioritară/domeniu major de intervenţie/regiune/tip de fond/ măsură/beneficiar/organism intermediar/prioritate de investiţii/ obiective specifice/apel de proiect, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene implicate au obligaţia analizării implicaţiilor financiare ale acestor propuneri.
(3) În funcţie de rezultatul analizei prevăzute la alin. (2) şi, după caz, pentru evitarea situaţiilor în care reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional ar putea decide aplicarea întreruperii, presuspendării sau suspendării plăţilor pentru programul respectiv, autorităţile române pot lua următoarele măsuri:
    a) decertificarea definitivă sau temporară a sumelor incluse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană/ donatorul public internaţional, aşa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. y);
    b) decertificarea definitivă sau temporară a sumelor incluse în conturile anuale, aşa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. y);
    c) aplicarea de deduceri definitive sau temporare din aplicaţiile de plată/declaraţiile anuale ale conturilor, aşa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. o^1);
    d) aplicarea de diminuări din sumele incluse în aplicaţii de plată transmise la Comisia Europeană în cursul aceluiaşi an contabil, aşa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. a^2).
    ..............................................................................................
(5) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se aprobă, pentru fiecare caz în parte, cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului care coordonează autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi a Ministerului Finanţelor şi cu avizul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, după caz, următoarele:
    a) metodologia de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă, decertificarea sumelor incluse în conturile anuale, deducerea definitivă şi/sau diminuarea definitivă din sumele incluse în aplicaţii de plată;
    b) valoarea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă, decertificarea sumelor incluse în conturile anuale, diminuarea definitivă din sumele incluse în aplicaţii de plată;
    c) valoarea procentului utilizat pentru stabilirea sumelor de decertificat definitiv, de decertificat din sumele incluse în conturile anuale, de diminuat definitiv din sumele incluse în aplicaţii de plată şi a deducerilor definitive."

    48. La articolul 57^5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Autorităţile de certificare/organismele care îndeplinesc funcţia contabilă pentru programele finanţate din fondurile aferente politicii de coeziune şi politicii comune în domeniul pescuitului aplică măsura întreruperii transmiterii aplicaţiilor de plată la Comisia Europeană de la data de la care Comisia Europeană aplică măsura întreruperii termenului de plată în conformitate cu regulamentele europene aplicabile până la data anunţului oficial privind ridicarea acestei măsuri."

    49. La articolul 57^6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Autorităţile de certificare/organismele care îndeplinesc funcţia contabilă pentru programele finanţate din fondurile aferente politicii de coeziune şi politicii comune în domeniul pescuitului aplică măsura suspendării transmiterii aplicaţiilor de plată la Comisia Europeană/donatorul public internaţional de la data de la care Comisia Europeană/donatorul public internaţional aplică măsura suspendării plăţilor intermediare în conformitate cu regulamentele europene aplicabile până la data anunţului oficial privind ridicarea acestei măsuri."

    50. La articolul 57^8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul sumelor pentru care s-a aplicat măsura prevăzută la art. 19 alin. (5) se evidenţiază separat numai sumele aferente contractului economic în legătură cu care s-a impus aplicarea acestei măsuri."

    51. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    (1) În aplicarea prevederilor reglementărilor europene, România are obligaţia să raporteze către Comisia Europeană - OLAF toate cazurile de nereguli care au făcut obiectul unui act de constatare primară administrativă, respectiv al unui act de constatare primară judiciară, în termenele şi respectând pragurile şi excepţiile prevăzute în regulamentele europene, respectiv în memorandumurile şi acordurile de finanţare."

    52. La articolul 58 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare emis de autorităţile competente prevăzute la art. 20 şi documentul de constatare emis de Autoritatea de audit în aplicarea prevederilor art. 24, care sunt şi acte administrative în sensul Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;"

    53. La articolul 58, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, actul de sesizare a instanţei emis de organul de urmărire penală este considerat act de constatare primară judiciară."

    54. La articolul 59, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În vederea îndeplinirii unor cerinţe specifice de raportare, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene pot elabora - cu respectarea prevederilor manualului prevăzut la alin. (2) - instrucţiuni/proceduri proprii."

    55. La articolul 60 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) netransmiterea de către autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, a tuturor constatărilor cu implicaţii financiare sau cu posibile implicaţii financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit/structurile de audit intern şi a celor din rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare, precum şi a sesizărilor către structurile de control prevăzute la art. 20;
c) neorganizarea de către managementul structurilor de control prevăzute la art. 20, la termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, a investigaţiilor ca urmare a luării la cunoştinţă a apariţiei unor posibile nereguli şi/sau neemiterea actului de control ca urmare a respectivelor investigaţii;"    ART. II
    Procedurile administrative de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare în curs de desfăşurare, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora.

    ART. III
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. IV
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, interimar,
                    Sorin Moise,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode


    Bucureşti, 29 iunie 2022.
    Nr. 97.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016