Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017  privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii  şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 978 din 8 decembrie 2017
    Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar de creştere rapidă şi alarmantă a numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar şi a numărului elevilor care abandonează şcoala, situaţii direct corelate cu condiţiile climaterice şi de mediu defavorabile - dat fiind numărul mare de preşcolari şi de elevi care de la domiciliu până la şcoală au de străbătut distanţe foarte mari şi nu pot participa, neavând masa de prânz asigurată la şcoală, la activităţile educaţionale curriculare sau extracurriculare, date care reies şi din comunicările Eurostat privind rata de părăsire timpurie a şcolii, aceasta având pentru România o valoare de 18,5%, în anul 2016,
    necesitatea realizării obiectivului de ţară asumat, derivat din statutul de membru al Uniunii Europene, referitor la ţinta de sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii prevăzută de Strategia Europa 2020, ţinta stabilită de România prin Programul Naţional de Reformă 2014, pentru a fi atinsă în 2020, fiind de 11,3%,
    că pentru evaluarea corespunzătoare a impactului, respectiv pentru formularea concluziilor finale privind calitatea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016, aprobată prin Legea nr. 92/2017, se impune o perioadă mai mare de timp, fiind necesară continuarea implementării, cu asigurarea corelării cu structura anului şcolar 2017-2018, în unităţile de învăţământ din comunităţile în care autorităţile locale s-au implicat în mod corespunzător în anul şcolar anterior,
    date fiind particularităţile de mediu şi climaterice specifice României şi condiţiile de locuire care impietează asupra capacităţii multora dintre familiile din medii defavorizate de a susţine şcolarizarea copiilor lor şi care impun cu celeritate implementarea unor măsuri de sprijin, particularităţi care au stat la baza selecţiei unităţilor de învăţământ-pilot,
    în contextul în care nu se instituie cu celeritate măsuri de remediere a situaţiei cu iminenţă de agravare, România riscă să nu îşi realizeze obiectivul asumat - asigurarea echităţii în participarea la educaţie - obiectiv derivat din statutul de membru al Uniunii Europene.
    Pentru o intervenţie corectă şi fiabilă în sensul remedierii situaţiei identificate, printr-o etapă-pilot de evaluare a măsurii instituite,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul anului şcolar 2017-2018, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
    (2) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz.
    (3) La cererea motivată a părinţilor, formulată în scris şi susţinută de document-suport, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ în care este înmatriculat elevul, preşcolarii şi elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1).
    (4) Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la alin. (1), în cadrul programului-pilot se vor distribui numai produse alimentare obţinute în unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.
    (5) Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) În vederea aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile-pilot le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din alte surse de finanţare, legal prevăzute, în următoarele situaţii:
    a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1);
    b) creşterea, în cursul anului şcolar, a numărului de preşcolari/elevi beneficiari din unităţile-pilot.

    (3) Reflectarea în bugetele unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite, precum şi a creditelor destinate implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar se va face cu ajutorul indicatorilor distincţi prevăzuţi în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 3
    (1) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
    (2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care dispun de mijloacele necesare preparării şi distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creşterii calităţii acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1).
    (3) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică fie pe întreg/întreaga pachetul alimentar/masă caldă, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componenţa pachetului alimentar/mesei calde, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, iar faza finală a procedurii de atribuire poate fi organizată prin licitaţie electronică, cu respectarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.
    (4) Responsabilii pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt primarii unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau persoanele împuternicite, după caz.
    (5) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite şi aprobate de unităţile-pilot.
    (6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se regularizează cu bugetul din care au fost alocate.

    ART. 4
    (1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) îl au elevii/preşcolarii prezenţi la activităţile didactice.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile şi autorităţile cu atribuţii în domeniul educaţiei au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare privind distribuţia către elevi/preşcolari a pachetului alimentar/mesei calde.
    (3) Controlul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind condiţiile igienico-sanitare prin care pachetul alimentar/ masa caldă este oferit/oferită către elevi/preşcolari, precum şi al respectării unei alimentaţii corespunzătoare din punct de vedere nutriţional în unităţile de învăţământ preuniversitar se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    (4) Unităţile care produc, prepară, transportă şi distribuie alimente în cadrul acestui program sunt supuse controalelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, efectuate de către personalul de specialitate din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 625/2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, iar până la intrarea în vigoare a acestuia de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor.
    (5) Spaţiile şi facilităţile din incinta unităţilor de învăţământ unde se prepară alimente în cadrul acestui program sunt supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

    ART. 5
    (1) Unităţile-pilot sunt prevăzute în anexă.
    (2) La închiderea programului-pilot, la finalul anului şcolar 2017-2018, în urma analizei realizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe baza rezultatelor obţinute şi interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunităţii extinderii acestui program la nivel naţional, respectiv asupra modalităţii de implementare.
    (3) Unităţile de învăţământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pot beneficia şi de finanţare externă pentru susţinerea unor activităţi similare programului-pilot.
    (4) Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare judeţene, unităţile administrativ-teritoriale, unităţile de învăţământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene pentru desfăşurarea unor programe similare într-un număr mai mare de unităţi de învăţământ decât cele 50 prevăzute în anexă.
    (5) Ministerul Educaţiei Naţionale are atribuţii de monitorizare şi evaluare a programului-pilot.
    (6) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Liviu-Marian Pop
                    p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
                    Sirma Caraman,
                    secretar de stat
                    Ministrul delegat pentru fonduri europene,
                    Marius Nica
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa
                    Ministrul sănătăţii,
                    Florian-Dorel Bodog

    Bucureşti, 6 decembrie 2017.
    Nr. 92.
    ANEXA 1

    LISTA
    unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a unităţilor-pilot
    în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar
    şi sumele alocate pentru finanţarea programului

┌────┬───────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐
│ │ │ │ │SUMA - mii lei - │
│ │ │ │ ├─────────┬────────────┤
│Nr. │Judeţul │Unitatea/Subdiviziunea │Unitatea de │Total an │din care: │
│crt.│ │administrativ-teritorială│învăţământ │şcolar ├──────┬─────┤
│ │ │ │ │2017-2018│Anul │Anul │
│ │ │ │ │ │2017 │2018 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │4 = 5 + 6│5 │6 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│1 │Alba │Bucerdea Grânoasă │Gimnazială │349 │148,00│201,0│
│ │ │ │„Ioan │ │ │ │
│ │ │ │Maiorescu“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│2 │Arad │Arad │Gimnazială │486 │207,00│279,0│
│ │ │ │„Ilarion │ │ │ │
│ │ │ │Felea“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Liceul │ │ │ │
│3 │Argeş │Piteşti │Tehnologic │936 │409,00│527,0│
│ │ │ │Dacia │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│4 │Bacău │Dofteana │Gimnazială │551 │235,00│316,0│
│ │ │ │„Scarlat │ │ │ │
│ │ │ │Longhin“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│5 │Bihor │Sânmartin │Gimnazială │945 │403,00│542,0│
│ │ │ │„Floare De │ │ │ │
│ │ │ │Lotus“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│6 │Bistriţa-Năsăud│Tiha Bârgăului │Şcoala │481 │205,00│276,0│
│ │ │ │Gimnazială │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Liceul │ │ │ │
│7 │Botoşani │Ungureni │Tehnologic │803 │344,00│459,0│
│ │ │ │Plopenii Mari │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Liceul cu │ │ │ │
│8 │Botoşani │Botoşani │Program │1.075 │466,00│609,0│
│ │ │ │Sportiv │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│9 │Braşov │Părău │Şcoala │326 │139,00│187,0│
│ │ │ │Gimnazială │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│10 │Braşov │Ticuşu Vechi │Şcoala │260 │111,00│149,0│
│ │ │ │Gimnazială │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│11 │Brăila │Ciocile │Şcoala │377 │161,00│216,0│
│ │ │ │Gimnazială │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Liceul cu │ │ │ │
│ │ │ │Program │ │ │ │
│12 │Buzău │Buzău │Sportiv │929 │403,00│526,0│
│ │ │ │„Iolanda Balaş│ │ │ │
│ │ │ │Soter“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│13 │Caraş-Severin │Bocşa │Şcoala │359 │153,00│206,0│
│ │ │ │Gimnazială │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Liceul │ │ │ │
│14 │Călăraşi │Dragalina │Tehnologic │1.649 │705,00│944,0│
│ │ │ │„Duiliu │ │ │ │
│ │ │ │Zamfirescu“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Colegiul │ │ │ │
│ │ │ │Naţional │ │ │ │
│15 │Cluj │Cluj-Napoca │Pedagogic │1.143 │492,00│651,0│
│ │ │ │„Gheorghe │ │ │ │
│ │ │ │Lazăr“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Liceul │ │ │ │
│16 │Constanţa │Dobromir │Tehnologic │834 │353,00│481,0│
│ │ │ │„Radu Prişcu“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│17 │Covasna │Belin │Gimnazială │734 │312,00│422,0│
│ │ │ │„Boloni Farkas│ │ │ │
│ │ │ │Sandor“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│18 │Dâmboviţa │Râncăciov │Gimnazială │370 │158,00│212,0│
│ │ │ │Râncăciov │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Liceul │ │ │ │
│19 │Dolj │Bârca │Teoretic │496 │213,00│283,0│
│ │ │ │„Adrian │ │ │ │
│ │ │ │Păunescu“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│20 │Galaţi │Frumuşiţa │Gimnazială │338 │144,00│194,0│
│ │ │ │„Petru Rareş“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│21 │Giurgiu │Floreşti │Gimnazială Nr.│514 │219,00│295,0│
│ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│22 │Gorj │Polovragi │Gimnazială Nr.│322 │137,00│185,0│
│ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│23 │Harghita │Odorheiu Secuiesc │Liceul „Marin │436 │189,00│247,0│
│ │ │ │Preda“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│24 │Hunedoara │Sântămăria-Orlea │Şcoala │275 │117,00│158,0│
│ │ │ │Gimnazială │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│25 │Iaşi │Dagâţa │Şcoala │929 │397,00│532,0│
│ │ │ │Profesională │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│26 │Ialomiţa │Căzăneşti │Liceul │436 │186,00│250,0│
│ │ │ │Tehnologic │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│27 │Ilfov │Chitila │Gimnazială │1.580 │674,00│906,0│
│ │ │ │„Prof. Ion │ │ │ │
│ │ │ │Vişoiu“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│28 │Maramureş │Bicaz │Şcoala │122 │52,00 │70,0 │
│ │ │ │Gimnazială │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│29 │Mehedinţi │Gârla Mare │Şcoala │188 │80,00 │108,0│
│ │ │ │Gimnazială │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│ │ │ │Gimnazială │ │ │ │
│30 │Mureş │Sânpaul │„Dosa Daniel“ │748 │318,00│430,0│
│ │ │ │Valea │ │ │ │
│ │ │ │Izvoarelor │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Liceul cu │ │ │ │
│31 │Neamţ │Roman │Program │922 │399,00│523,0│
│ │ │ │Sportiv │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│32 │Olt │Corbu │Şcoala │280 │119,00│161,0│
│ │ │ │Gimnazială │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│33 │Prahova │Poseşti Pământeni │Şcoala │517 │220,00│297,0│
│ │ │ │Gimnazială │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│34 │Satu Mare │Terebeşti │Şcoala │315 │134,00│181,0│
│ │ │ │Gimnazială │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Liceul │ │ │ │
│35 │Sălaj │Ileanda │Tehnologic │528 │226,00│302,0│
│ │ │ │„Ioachim Pop“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Liceul │ │ │ │
│36 │Sibiu │Avrig │Teoretic │1.038 │444,00│594,0│
│ │ │ │„Gheorghe │ │ │ │
│ │ │ │Lazăr“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Liceul │ │ │ │
│37 │Sibiu │Sălişte │Tehnologic │905 │387,00│518,0│
│ │ │ │„Ioan Lupaş“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Colegiul │ │ │ │
│ │ │ │Naţional │ │ │ │
│38 │Sibiu │Sibiu │Pedagogic │1.016 │439,00│577,0│
│ │ │ │„Andrei │ │ │ │
│ │ │ │Şaguna“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│39 │Suceava │Moldova Suliţa │Şcoala │307 │131,00│176,0│
│ │ │ │Gimnazială │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│40 │Teleorman │Lunca │Gimnazială Nr.│594 │253,00│341,0│
│ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│41 │Teleorman │Talpa │Şcoala │195 │83,00 │112,0│
│ │ │ │Gimnazială │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│42 │Timiş │Peciu Nou │Liceul │924 │396,00│528,0│
│ │ │ │Teoretic │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬┴─────┬┴─────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│43 │Tulcea │Babadag │Gimnazială │604 │258,00│346,0 │
│ │ │ │„Mircea cel │ │ │ │
│ │ │ │Bătrân“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│44 │Vaslui │Băceşti │Gimnazială Nr.│798 │339,00│459,0 │
│ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│45 │Vaslui │Bogdăniţa │Gimnazială Nr.│258 │110,00│148,0 │
│ │ │ │1, sat Cepeşti│ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┤
│46 │Vâlcea │Lădeşti │Liceul │423 │183,00│240,0 │
│ │ │ │Teoretic │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │Liceul │ │ │ │
│47 │Vrancea │Mărăşeşti │Tehnologic │911 │393,00│518,0 │
│ │ │ │„Eremia │ │ │ │
│ │ │ │Grigorescu“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│48 │Bucureşti │Sectorul 1 │Gimnazială Nr.│464 │198,00│266,0 │
│ │ │ │13 │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│49 │Bucureşti │Sectorul 2 │Gimnazială Nr.│256 │109,00│147,0 │
│ │ │ │71 │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │Şcoala │ │ │ │
│50 │Bucureşti │Sectorul 5 │Gimnazială │532 │228,00│304,0 │
│ │ │ │„Petrache │ │ │ │
│ │ │ │Poenaru“ │ │ │ │
├────┴───────────────┴─────────────────────────┴──────────────┼────────┼──────┼──────┤
│Total ţară: │30.778 │13.179│17.599│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┘    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice