Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017  pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 978 din 8 decembrie 2017
    Având în vedere faptul că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
    ţinând cont de faptul că autorităţile/instituţiile publice centrale au identificat o serie de neclarităţi în aplicarea prevederilor acestui act normativ,
    luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să elimine unele disfuncţionalităţi apărute în aplicarea prevederilor acestei legi,
    având în vedere problematica apărută în implementarea şi derularea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, respectiv condiţia de eligibilitate a cheltuielilor de personal,
    ţinând seama că se impune clarificarea situaţiei personalului care gestionează fonduri comunitare în situaţia revenirii la salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare avute anterior desfăşurării activităţii în acest domeniu,
    având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale legii-cadru referitor la acordarea majorării de 25% atât a indemnizaţiilor lunare ale preşedinţilor, cât şi ale vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, respectiv ale primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile,
    având în vedere dificultatea de încadrare a personalului didactic fără studii de specialitate pe funcţii similare, motivat de faptul că acestei categorii de personal i se întrerupe contractul individual de muncă la sfârşitul fiecărui an şcolar,
    ţinând cont că este necesară introducerea unei prevederi legale privind modalitatea de aplicare a sistemului de plată cu ora sau prin cumul pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, aşa cum prevede Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere că pentru medici şi asistenţii medicali majorarea salariilor de bază potrivit anexei la legea-cadru se va face începând cu luna martie 2018, iar condiţia de încadrare a sporurilor în limita de 30% trebuie respectată şi anterior acestei date, situaţie care conduce la diminuarea salariilor pentru personalul din unităţile sanitare în perioada 1 ianuarie - 1 martie 2018,
    având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice referitor la definirea sintagmei „autoritate/instituţie publică“,
    având în vedere aspectele sus-menţionate, precum şi multitudinea de solicitări şi propuneri din partea reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor publice şi ai federaţiilor sindicale de modificare şi completare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017,
    având în vedere că în anul 2018 drepturile salariale vor fi stabilite având la bază drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 şi ţinând seama că neefectuarea corecţiilor sus-menţionate ar conduce la stabilirea unor drepturi salariale mai mici pentru anumite categorii de personal bugetar,
    se impune adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ pentru a stabili salariile personalului bugetar în perioada de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 153/2017, respectiv de la 1 ianuarie 2018, în vederea rezolvării aspectelor prezentate mai sus.
    În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare."

    2. La articolul 16, alineatele (1), (2) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.
    (2) Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%.
    ……………………….................................……………………
    (10) Prin excepţie de la prevederilor alin. (1), în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituţiei."

    3. La articolul 16, după alineatul (10) se introduc 5 noi alineate, alineatele (10^1)-(10^5), cu următorul cuprins:
    "(10^1) Angajarea personalului prevăzut la alin. (10) se face cu scopul de a desfăşura exclusiv activităţi în cadrul proiectelor finanţate în condiţiile alin. (1), conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare şi în limita sumelor alocate.
(10^2) Personalului prevăzut la alin. (10) i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanţare şi ghidul solicitantului - condiţii generale şi specifice aplicabile, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului.
(10^3) Cheltuielile cu salariile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat.
(10^4) Conducătorul instituţiei/autorităţii publice care încadrează personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, asigură respectarea condiţiilor legale privind numărul maxim de ore lucrate şi cumulul de funcţii.
(10^5) Condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10), procedura de recrutare şi selecţie a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile şi criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

    4. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finanţate din fonduri europene
    (1) Personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaţionale, pe durata desfăşurării activităţii în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de bază cu până la 75%, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare cu până la 35%.
    (2) Personalul din cadrul Direcţiei pentru Coordonarea Agenţiilor de Plăţi, prevăzut la art. 11 alin. (1), personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare, precum şi personalul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata desfăşurării activităţii în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de bază cu până la 75%, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare cu până la 35%, în limita alocării bugetare.
    (3) Majorarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se acordă în baza criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.
    (4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia personalului prevăzut la alin. (1), beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (5) Majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare cu până la 35% prevăzută la alin. (1) şi (2) se acordă numai în perioada cât persoana îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2)."

    5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. La articolul 18, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă, indemnizaţia de hrană se acordă începând cu 1 ianuarie 2018, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1).
(6) Indemnizaţia de hrană acordată potrivit alin. (5) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzută la art. 25 alin. (2)."

    7. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru instituţiile din sistemul sanitar şi de asistenţă socială şi cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare, după caz."

    8. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prevederile alin. (2) şi (3), pentru instituţiile din sistemul sanitar, se aplică începând cu data de 1 martie 2018"

    9. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Premiile de excelenţă individuale lunare nu pot depăşi, lunar, două salarii de bază minim brute pe ţară garantate în plată şi se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin. (2), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizaţii sindicale."

    10. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază."

    11. La articolul 38 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) prin excepţie de la lit. a), începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor pentru condiţii de muncă se determină conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sănătăţii şi aprobat prin hotărâre a Guvernului până la data de 1 martie 2018, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25."

    12. La articolul 38 alineatul (3), după litera g) se introduc două litere noi, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
    "h) începând cu luna martie 2018 până la 31 decembrie 2018, drepturile salariale aferente activităţii prestate în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopţii vor fi determinate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018;
i) prin excepţie de la lit. a), pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 28,5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."

    13. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    Aplicarea tranzitorie
    (1) Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare din cadrul instituţiei/autorităţii publice în care acesta este numit/încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.
    (2) În situaţia în care prin aplicarea alin. (1) nu există funcţie similară în plată, nivelul salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, se stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituţie sau autoritate publică se înţelege acea instituţie sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri şi cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite.
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul instituţiilor sau autorităţilor publice aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite, având acelaşi scop, îndeplinind aceleaşi funcţii şi atribuţii, aflate la acelaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituţii sau autorităţi publice subordonate.
    (5) Sporul pentru titlul ştiinţific de doctor, acordat ca sumă compensatorie sau ca spor la salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, după caz, de la data aplicării prevederilor prezentei legi nu se mai acordă, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, indiferent de data obţinerii acestuia, beneficiind de prevederile art. 14.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru personalul didactic din sistemul naţional de învăţământ salarizarea se stabileşte în raport cu nivelul utilizat la data de 30 iunie 2017 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 38 alin. (3) şi (4)."

    14. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    Indemnizaţiile consilierilor locali şi consilierilor judeţeni
    Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2)."

    15. La articolul 44 alineatul (1), punctul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "30. Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;"

    16. La anexa nr. I, capitolul I, litera B, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale."

    17. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera a), subpunctul a.1, nr. crt. 35-37, 39, 42, 45, 48 şi 51 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:

┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Unităţi clinice │
│Nr. crt. │Funcţia │Nivelul studiilor ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ │ │ │Salariul de bază - lei Gradaţia 0 Anul 2022 │Coeficient │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│„35 │Asistent medical, principal*2) │PL │3910 │1,57 │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│36 │Asistent medical*2) │PL │3860 │1,54 │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│37 │Asistent medical, debutant*2) │PL │3750 │1,50 │
├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│…...................................................................................................................................................................................................│
├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│39 │Asistent medical*2) │M │3750 │1,50 │
├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│…...................................................................................................................................................................................................│
├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│42 │Tehnician dentar*3) │M │3750 │1,50 │
├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│…...................................................................................................................................................................................................│
├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│45 │Soră medicală*4) │M │3700 │1,48 │
├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│…...................................................................................................................................................................................................│
├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│48 │Autopsier │M │3700 │1,48 │
├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│…...................................................................................................................................................................................................│
├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│51 │Statistician medical, registrator medical │M │3700 │1,48“ │
└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘    18. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera a), subpunctul a.3, nr. crt. 10 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

┌────┬───────┬─┬───────────────────────┐
│ │ │ │Servicii de ambulanţă, │
│ │ │ │compartimente de │
│ │ │ │primire urgenţe: │
│ │ │ │UPU-SMURD, UPU, CPU, │
│ │ │ │secţii/compartimente cu│
│Nr. │ │ │paturi de ATI/TI, │
│crt.│ │ │unitate de transport │
│ │ │ │neonatală │
│ │ │ ├────────────┬──────────┤
│ │ │ │Salariu de │ │
│ │ │ │bază - lei │Coeficient│
│ │ │ │Gradaţia 0 │ │
│ │ │ │Anul 2022 │ │
├────┼───────┼─┼────────────┼──────────┤
│„10 │Medic │S│6509 │2,60“ │
│ │dentist│ │ │ │
└────┴───────┴─┴────────────┴──────────┘    19. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), titlul subpunctului c.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală"

    20. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Gărzile efectuate de medici în afara programului normal de lucru de la funcţia de bază până la limita a 48 de ore pe săptămână reprezintă gărzi obligatorii şi se salarizează potrivit art. 3."

    21. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Contravaloarea gărzilor efectuate în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, cu excepţia sporului prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3), face parte din suma salariilor de bază."

    22. La anexa nr. V, capitolul II, nr. crt. 5, 6, 8, 9 şi 11-14 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:

┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Salariul de bază - │ │
│Nr. │Funcţia │Nivelul │Vechimea în │lei │Coeficient│
│crt. │ │studiilor │funcţie ├────────────────────┤ │
│ │ │ │ │2022 │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│„5 │Prim-grefier, grefier-şef secţie, grefier-şef, grefier-arhivar şef, grefier-şef │M │ │7546 │3,02 │
│ │cabinet │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│6 │Grefier-şef serviciu │M │ │7019 │2,81 │
├───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────────────┴──────────┤
│…………………………….................................................................................................................................................................│
├───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────────────┬──────────┤
│ │ │S │Peste 20 de ani │5315 │2,13 │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │S │15-20 ani │5212 │2,08 │
│ │Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, ├───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│8 │grefier-registrator, specialist IT gradul II │S │10-15 ani │5110 │2,04 │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │S │5-10 ani │5008 │2,00 │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │S │Baza 6 luni-5 ani│4905 │1,96 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│9 │Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, │S │Baza 0-6 luni │3950 │1,58 │
│ │grefier-registrator, specialist IT debutant │ │ │ │ │
├───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────────────┴──────────┤
│…………………………….................................................................................................................................................................│
├───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────────────┬──────────┤
│ │ │M │Peste 20 de ani │5110 │2,04 │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │M │15-20 ani │5008 │2,00 │
│ │Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, ├───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│11 │grefier-registrator, treapta II │M │10-15 ani │4905 │1,96 │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │M │5-10 ani │4819 │1,93 │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │M │Baza 6 luni-5 ani│4561 │1,82 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│12 │Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, │M │Baza 0-6 luni │3750 │1,50 │
│ │grefier-registrator, debutant │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │M │Peste 20 de ani │5212 │2,08 │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │M │15-20 ani │5110 │2,04 │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│13 │Tehnician criminalist din cadrul parchetelor │M │10-15 ani │5008 │2,00 │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │M │5-10 ani │4905 │1,96 │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │M │Baza 1-5 ani │4819 │1,93 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│14 │Tehnician criminalist debutant │M │Baza 0-1 ani │3750 │1,50“ │
└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────────────┴──────────┘    23. La anexa nr. V, capitolul III, nr. crt. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

┌────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Salariul│ │
│ │ │ │ │de bază │ │
│ │ │ │Vechimea│- lei │ │
│Nr. │Funcţia │Nivelul │în │Gradaţia│Coeficient│
│crt.│ │studiilor│funcţie │0 │ │
│ │ │ │ ├────────┤ │
│ │ │ │ │Anul │ │
│ │ │ │ │2022 │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │M │Peste 20│3850 │1,54 │
│ │ │ │de ani │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │M │15-20 │3825 │1,53 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │Agent ├─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│„1 │procedural,│M │10-15 │3790 │1,52 │
│ │şofer │ │ani │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │M │5-10 ani│3770 │1,51 │
│ │ ├─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │M │Baza 0-5│3750 │1,50“ │
│ │ │ │ani │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┘    24. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, nota 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul aparatului Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Justiţiei, precum şi din serviciile Parlamentului, cu excepţia celor prevăzuţi la pct. 2, precum şi cu excepţia personalului prevăzut la cap. II lit. A pct. I subpct. 2.4 din prezenta anexă, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%."

    25. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera B, punctul I, litera a), nr. crt. 6 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

┌────┬──────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Salariile│ │
│ │ │ │de bază │Coeficient│
│Nr. │ │Nivelul ├─────────┤ │
│crt.│Funcţia │potrivit │Anul 2022│ │
│ │ │studiilor├────┬────┼────┬─────┤
│ │ │ │Grad│Grad│Grad│Grad │
│ │ │ │I │II │I │II │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Şef birou, şef│ │ │ │ │ │
│ │atelier, şef │ │ │ │ │ │
│ │staţie, şef │ │ │ │ │ │
│ │sector, şef │ │ │ │ │ │
│ │oficiu, şef │ │ │ │ │ │
│ │laborator, şef│ │ │ │ │ │
│ │fermă, şef │ │ │ │ │ │
│„6 │bază │S │5110│5730│2,04│2,29“│
│ │experimentală,│ │ │ │ │ │
│ │şef corp │ │ │ │ │ │
│ │control │ │ │ │ │ │
│ │comercial II, │ │ │ │ │ │
│ │secretar │ │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │ │
│ │federaţie │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴────┴────┴────┴─────┘    26. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera C, litera b), nr. crt. 12 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

┌────┬────────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Salariul│ │
│ │Funcţii de │ │de bază │ │
│Nr. │execuţie pe │Nivelul │- lei │ │
│crt.│trepte │studiilor│Gradaţia│Coeficient│
│ │profesionale│ │0 │ │
│ │ │ ├────────┤ │
│ │ │ │An 2022 │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Muncitor │M;G │3850 │1,54 │
│ │calificat, I│ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Muncitor │ │ │ │
│ │calificat, │M;G │3750 │1,50 │
│ │II │ │ │ │
│„12 ├────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Muncitor │ │ │ │
│ │calificat, │M;G │3610 │1,44 │
│ │III │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Muncitor │ │ │ │
│ │calificat, │M;G │3550 │1,42“ │
│ │IV │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴────────┴──────────┘    27. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera J, la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Salariile de bază pentru funcţiile de specialitate, specifice activităţii de control audit: auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, consilier al preşedintelui şi vicepreşedinţilor Curţii de Conturi şi Autorităţii de Audit, respectiv al consilierilor de conturi sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. II, lit. A, pct. II, pct. 1 lit. b)"

    28. La anexa nr. IX, litera B, la titlul „Curtea de Conturi“ se introduce steluţa, după cum urmează:
    "Curtea de Conturi*", unde steluţa are următorul cuprins:
    "──────────
    * Prin excepţie de la prevederile art. 7 lit. d), membrii Curţii de Conturi beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum aprobat de Plenul Curţii de Conturi.──────────
"


    29. La anexa nr. IX, litera B, nr. crt. 14 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Curtea de Conturi

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│14 │Preşedinte │11,50 │
└────┴─────────────────────┴───────────┘

"

                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Adrian Marius Rîndunică
                    p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
                    administraţiei publice şi fondurilor europene,
                    Sirma Caraman,
                    secretar de stat
                    Ministrul delegat pentru fonduri europene,
                    Marius Nica
                    Ministrul sănătăţii,
                    Florian-Dorel Bodog
                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Liviu-Marian Pop
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 6 decembrie 2017.
    Nr. 91.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice