Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 27 mai 2020  privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului,  precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 27 mai 2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 464 din 2 iunie 2020
    Având în vedere:
    - prevederile art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, în realizarea funcţiilor sale, Guvernul controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa;
    – faptul că, la nivelul puterii executive, exercitarea funcţiei de control administrativ asupra ministerelor şi a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului se realizează prin intermediul aparatului propriu de lucru al Guvernului, atribut ce presupune existenţa, la nivelul acestuia, a unor mecanisme de control administrativ clar definite, care să conducă la creşterea eficienţei administraţiei publice centrale;
    – faptul că, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, funcţia de control administrativ este exercitată de Corpul de control al prim-ministrului, structură care, potrivit cadrului normativ actual, este reglementată succint, având o competenţă materială şi funcţională generică, sumară, insuficientă în raport cu rolul şi responsabilitatea acestei structuri; astfel, cadrul legal actual nu prevede modalităţi concrete, norme şi proceduri opozabile terţilor prin care Corpul de control al prim-ministrului să îşi poată desfăşura activitatea de control administrativ, dispoziţiile legale în vigoare fiind excesiv de lacunare, fără a acoperi configurarea principalelor trăsături şi elementele definitorii ale instituţiei;
    – faptul că inexistenţa unei reglementări clare, lipsite de ambiguitate a atribuţiilor Corpului de control al prim-ministrului conduce, în mod frecvent, la refuzul ori întârzierea entităţilor publice controlate de a pune la dispoziţia structurii de control a datelor, documentelor sau informaţiilor care vizează obiectivele controlului şi, pe cale de consecinţă, dificultăţi crescute în activitatea desfăşurată şi chiar imposibilitatea de a finaliza acţiuni de control şi de a valorifica rezultatele acesteia;
    – faptul că insuficienta reglementare a activităţii Corpului de control al prim-ministrului afectează nu doar funcţionarea structurii de control, ci generează imposibilitatea exercitării în condiţii de eficienţă şi fără vulnerabilităţi a funcţiei de autoritate de stat a Guvernului şi de punere în aplicare a uneia dintre principalele atribuţii ale acestuia, respectiv aceea de a urmări şi controla activitatea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate din subordinea Guvernului,
    – faptul că, în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, regăsim atât structura intitulată „Corpul de control al primului-ministru“ [art. 1 alin. (1) lit. g)], cât şi structura „Departamentul de Control al Guvernului“ (art. 33), fapt ce generează un paralelism între structurile de control aflate în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Confuzia se extinde şi asupra atribuţiilor stabilite în sarcina structurii de control. Astfel, în lipsa modificării titulaturii în toate actele normative în vigoare incidente, atribuţiile precizate la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, apar ca fiind ale unei structuri distincte, respectiv ale Departamentului de Control al Guvernului;
    – faptul că reglementarea actuală sumară a acestei structuri fără personalitate juridică nu permite aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv emiterea de către Guvern a unei hotărâri privind funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, întrucât, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, actele normative date în executarea legilor sau a ordonanţelor se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă;
    – faptul că neadoptarea imediată a acestui act normativ va conduce la imposibilitatea acestei structuri de control de a-şi desfăşura activitatea în bune condiţii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată de legiuitor,

    se impune adoptarea, de urgenţă, a unei soluţii juridice care să respecte principiile generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc, prin reglementarea organizării şi competenţelor Corpului de control al prim-ministrului printr-un act normativ cu putere de lege, în vederea întăririi rolului acestei structuri cu atribuţii de control administrativ la nivelul aparatului de lucru al Guvernului.
    Totodată, în vederea sistematizării, unificării, coordonării şi corelării legislaţiei în vigoare aplicabile Corpului de control al prim-ministrului se impun eliminarea elementelor de paralelism şi contradictorialitate existente, precum şi unificarea cadrului legal pentru organizarea şi funcţionarea, în condiţii optime, a structurii de control. În acest context, în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară asanarea legislaţiei active în ceea ce priveşte structura de control, prin abrogarea expresă a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care generează aspecte de contradictorialitate cu anumite prevederi legale aflate în vigoare, precum şi cu reglementarea preconizată.
    În considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigenţelor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, motivarea urgenţei şi a situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de existenţa unor dificultăţi
    în desfăşurarea activităţii Corpului de control al prim-ministrului, precum şi de existenţa unor paralelisme legislative de natură a afecta atribuţiile şi obligaţiile structurii de control.
    Totodată, în contextul aceloraşi exigenţe impuse de prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de lipsa unor pârghii legale şi a unor mecanisme de control administrativ care să permită exercitarea funcţiei de control a Guvernului asupra activităţii ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, funcţie statuată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    În egală măsură, promovarea şi adoptarea unei Legi privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului implică o procedură îndelungată, soluţie juridică care presupune ca, pe tot parcursul procesului normal de legiferare, instituţia să se afle în situaţia de a nu-şi putea desfăşura activitatea propriu-zisă de control, având în vedere că, în prezent, întâmpină greutăţi foarte mari în îndeplinirea atribuţiilor statuate în sarcina sa prin actuala reglementare, precum şi în finalizarea actelor de control.
    Ţinând seama că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea consecinţe negative asupra capacităţii administrative executive şi asupra interesului public, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obişnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat.
    În plus, în contextul socioeconomic actual este imperios necesar să fie stabilite, de urgenţă, măsuri pentru accelerarea procesului de implementare a programului de guvernare, în sensul creşterii eficienţei administraţiei publice prin refacerea capacităţii administrative a instituţiilor statului.
    Întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol interesul public şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, în consecinţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Corpul de control al prim-ministrului se organizează şi funcţionează ca structură în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Corpul de control al prim-ministrului are rolul de a asigura desfăşurarea de activităţi de control administrativ şi de monitorizare a activităţii ministerelor şi serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituţiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, agenţiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor şi instituţiilor de credit cu capital majoritar sau integral de stat.
    (3) Corpul de control al prim-ministrului are competenţă în verificarea obiectivelor şi proiectelor de investiţii, derulate de autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice subordonate acestora, finanţate din sume alocate de la bugetul de stat, cu respectarea principiului autonomiei locale.
    (4) Activităţile de control desfăşurate de Corpul de control al prim-ministrului se realizează cu respectarea limitelor de competenţă şi autoritate stabilite în sarcina instituţiilor fundamentale ale statului.
    (5) Corpul de control al prim-ministrului îşi desfăşoară activitatea în incinta „Corpului C“ - Palatul Victoria din bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sectorul 1, Bucureşti.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) activităţi de control administrativ - acţiuni de control şi acţiuni de documentare, care privesc verificarea respectării prevederilor legale aplicabile entităţii publice controlate;
    b) acţiuni de control - acţiuni care privesc verificarea respectării prevederilor legale aplicabile entităţilor publice controlate, în legătură cu organizarea, funcţionarea ori desfăşurarea activităţii acestora;
    c) acţiuni de documentare - acţiuni prin care se urmăreşte verificarea respectării prevederilor legale, pe o anumită tematică, cu privire la o activitate sau operaţiune specifică desfăşurată de entităţile publice controlate, cu scopul de a efectua o analiză preliminară cu privire la aspecte ce vizează activitatea acestora;
    d) act de control - document întocmit pe parcursul ori la finalizarea acţiunii de control sau acţiunii de documentare, concretizat în nota de constatare, respectiv în raportul de control sau nota de informare;
    e) entitate publică controlată - oricare dintre entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3), la care Corpul de control al prim-ministrului are competenţa de a desfăşura acţiuni de control sau documentare;
    f) monitorizare - supravegherea şi analiza activităţii desfăşurate în cadrul entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2), în scopul realizării funcţiilor de prevenţie sau coordonare metodologică ale Corpului de control al prim-ministrului;
    g) notă de informare - act întocmit de către reprezentanţii Corpului de control al prim-ministrului, la finalizarea acţiunii de documentare;
    h) notă de monitorizare - act întocmit de către reprezentanţii Corpului de control al prim-ministrului, la finalizarea activităţii de monitorizare;
    i) notă de constatare - act intermediar, elaborat de reprezentanţii Corpului de control al prim-ministrului pe parcursul acţiunii de control ori acţiunii de documentare, la finalizarea etapei de verificare la faţa locului;
    j) plan anual de control - plan elaborat la nivelul Corpului de control al prim-ministrului în vederea stabilirii acţiunilor de control anuale, aprobat de prim-ministru;
    k) raport de control - act întocmit de către reprezentanţii Corpului de control al prim-ministrului, la finalizarea acţiunii de control, după analiza punctului de vedere formulat de entitatea publică controlată;
    l) reprezentant al Corpului de control al prim-ministrului - persoana împuternicită prin ordin de control emis de către şeful Corpului de control al prim-ministrului să efectueze o acţiune de control sau de documentare;
    m) verificare la sedii, pe terenuri sau alte spaţii şi/sau în mijloacele de transport deţinute ori folosite de către entitatea publică controlată - colectarea datelor, informaţiilor, documentelor, analiza şi evaluarea acestora de către reprezentanţi ai Corpului de control al prim-ministrului în timpul acţiunii de control ori acţiunii de documentare, în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii entităţii publice controlate.


    CAP. II
    Funcţiile şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului
    ART. 3
    Corpul de control al prim-ministrului exercită următoarele funcţii:
    a) funcţia de control, în scopul asigurării respectării legalităţii şi regularităţii activităţii entităţilor publice controlate;
    b) funcţia de prevenţie, cu scopul de a preîntâmpina producerea unor nereguli sau abateri de la legalitate ori regularitate în activitate şi de a asigura buna funcţionare a entităţilor publice controlate;
    c) funcţia de coordonare metodologică a structurilor cu atribuţii de control din cadrul ministerelor şi autorităţilor din administraţia publică centrală, cu respectarea independenţei operaţionale a acestora.


    ART. 4
    (1) La entităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (2), Corpul de control al prim-ministrului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) desfăşoară activităţi de control administrativ constând în verificarea şi analizarea unor performanţe, sarcini sau lucrări, raportarea acestora la normele legale aplicabile, obiectivele planificate şi aprobate, precum şi verificarea îndeplinirii obligaţiilor de către entităţile publice controlate, având ca scop depistarea eventualelor abateri de la legalitate;
    b) controlează modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a reglementărilor interne referitoare la modul de organizare şi funcţionare, respectiv la îndeplinirea atribuţiilor generale şi specifice în domeniul propriu de activitate acestora;
    c) monitorizează activitatea entităţilor publice controlate, ce constă în colectarea de date şi informaţii ce privesc aspecte relevante aferente unuia sau unor proiecte ori programe derulate la nivelul acestora;
    d) acordă sprijin şi îndrumare entităţilor publice controlate, pe timpul desfăşurării activităţii de control ori la finalizarea acesteia.

    (2) La entităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (3), Corpul de control al prim-ministrului controlează modul de gestionare a fondurilor publice alocate de stat autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor publice subordonate acestora, cu respectarea limitelor de competenţă şi autoritate stabilite în sarcina altor instituţii fundamentale ale statului, precum şi cu respectarea principiului autonomiei locale.
    (3) Corpul de control al prim-ministrului acordă consiliere ori coordonare metodologică cu privire la activităţile structurilor de control din cadrul ministerelor, autorităţilor şi instituţiilor din administraţia publică centrală.
    (4) Corpul de control al prim-ministrului participă la definirea politicilor şi strategiei în domeniul controlului şi urmăreşte implementarea politicilor, mecanismelor şi strategiilor în domeniul controlului administrativ.
    (5) Corpul de control al prim-ministrului soluţionează petiţiile şi solicitările primite direct ori pe cele primite prin intermediul Cabinetului prim-ministrului, Secretariatului General al Guvernului sau Cancelariei prim-ministrului, transmise de către persoanele fizice şi juridice în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.
    (6) Corpul de control al prim-ministrului asigură evidenţa, inventarierea, păstrarea şi selecţionarea documentelor pe care le deţine în arhiva proprie, în condiţiile legii.

    CAP. III
    Conducerea, organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului
    ART. 5
    (1) Corpul de control al prim-ministrului este condus de un secretar de stat, şef al Corpului de control al prim-ministrului, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
    (2) Şeful Corpului de control al prim-ministrului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă o experienţă profesională de cel puţin 5 ani în coordonarea unor structuri de control sau audit;
    b) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar;
    c) să aibă experienţă în domeniul managementului public de minimum 9 ani.

    (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful Corpului de control al prim-ministrului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

    ART. 6
    (1) Şeful Corpului de control al prim-ministrului reprezintă entitatea în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. Acesta poate delega, prin ordin, competenţa îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea sa.
    (2) Şeful Corpului de control al prim-ministrului participă la şedinţele Guvernului şi ale consiliilor, comisiilor guvernamentale şi ale grupurilor interministeriale, cu acordul sau la solicitarea prim-ministrului.

    ART. 7
    (1) Personalul necesar desfăşurării activităţii Corpului de control al prim-ministrului este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual.
    (2) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă se realizează la propunerea şefului Corpului de control al prim-ministrului, prin ordin al secretarului general al Guvernului, în condiţiile legii.
    (3) Personalul contractual al Corpului de control al prim-ministrului nu poate deţine calitatea de membru în consiliile de administraţie sau consiliile de supraveghere ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor şi instituţiilor financiar-bancare cu capital majoritar sau integral de stat.

    ART. 8
    (1) Organizarea, funcţionarea, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi al Corpului de control al prim-ministrului se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi manualul de proceduri operaţionale aplicabile structurii se aprobă prin ordin al şefului Corpului de control al prim-ministrului şi vor fi publicate pe site-ul instituţiei.

    ART. 9
    (1) În exercitarea funcţiei de control, Corpul de control al prim-ministrului efectuează activităţi de control administrativ, analize şi verificări documentare la sediile, pe terenuri sau alte spaţii sau în mijloacele de transport deţinute ori folosite de către entitatea publică controlată.
    (2) Acţiunile de control ale Corpului de control al prim-ministrului pot fi iniţiate prin ordin de control emis de şeful Corpului de control al prim-ministrului, în baza planului anual de control, sau din dispoziţia prim-ministrului ori a şefului Corpului de control al prim-ministrului, cu aprobarea prim-ministrului.
    (3) Acţiunile de documentare ale Corpului de control al prim-ministrului se iniţiază prin ordin de control emis de şeful Corpului de control al prim-ministrului, cu aprobarea, respectiv informarea prim-ministrului.
    (4) Personalul Corpului de control al prim-ministrului se legitimează cu legitimaţia de serviciu.

    ART. 10
    Planul anual de control se elaborează la nivelul Corpului de control al prim-ministrului, în trimestrul IV al anului anterior celui pentru care se întocmeşte planul şi este supus aprobării prim-ministrului.

    ART. 11
    Corpul de control al prim-ministrului are acces neîngrădit la documente şi informaţii necesare exercitării atribuţiilor sale.

    ART. 12
    (1) Pe parcursul acţiunii de control sau documentare, entităţile supuse controlului:
    a) au obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentanţilor Corpului de control al prim-ministrului datele, informaţiile şi înscrisurile solicitate, inclusiv să predea copii certificate pentru conformitate cu originalul, la termenele şi în structura solicitată. Reprezentanţii Corpului de control al prim-ministrului pot solicita puncte de vedere scrise de la orice persoană care poate furniza date şi informaţii cu privire la posibile nereguli ce vizează activitatea entităţii publice controlate, acestea putând fi valorificate în actul de control;
    b) au obligaţia de a permite reprezentanţilor Corpului de control al prim-ministrului accesul în sedii, pe terenuri sau alte spaţii şi/sau în mijloacele de transport deţinute ori folosite de către acestea pentru desfăşurarea activităţii;
    c) au obligaţia de a sprijini activitatea reprezentanţilor Corpului de control al prim-ministrului în cazul efectuării activităţilor de control la sediile acestora, prin asigurarea unor spaţii de lucru adecvate.

    (2) În exercitarea funcţiei de control şi pentru realizarea atribuţiilor stabilite în sarcina sa, Corpul de control al prim-ministrului poate solicita sprijinul autorităţilor sau instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul controlului, precum şi al altor organe de specialitate ale statului, inclusiv prin constituirea unor echipe mixte de control, în limitele competenţei şi cu respectarea prevederilor legale care reglementează activitatea acestor structuri.
    (3) La întocmirea actului de control, Corpul de control al prim-ministrului poate valorifica în conţinutul acestuia informaţiile, datele, documentele furnizate de organele şi instituţiile prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor legale incidente.
    (4) La cererea Corpului de control al prim-ministrului, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.

    ART. 13
    (1) La finalizarea activităţii de control, reprezentanţii Corpului de control al prim-ministrului întocmesc un raport de control sau o notă de informare, după caz.
    (2) În vederea finalizării acţiunii de control ori de documentare se întocmeşte o notă de constatare, ce se transmite entităţii publice controlate, care va formula un punct de vedere cu privire la constatări, iar aspectele rezultate se cuprind în raportul de control, respectiv în nota de informare.
    (3) Activitatea de control se consideră finalizată la data aprobării raportului de control sau a notei de informare de către şeful Corpului de control al prim-ministrului.
    (4) Actele prevăzute la alin. (1), aprobate de şeful Corpului de control al prim-ministrului, se înaintează prim-ministrului, spre informare.
    (5) Raportul de control şi nota de informare se comunică entităţii publice controlate, şi, după caz, entităţii ierarhic superioare acesteia sau entităţii în coordonarea ori sub autoritatea căreia se află aceasta, entităţilor publice în a căror sferă de competenţă specifică intră verificarea aspectelor constatate, precum şi oricărui organ de specialitate cu competenţă în luarea măsurilor de remediere a acestora.
    (6) Raportul de control şi nota de informare se comunică, după caz, organului de urmărire penală competent atunci când există indicii cu privire la săvârşirea unei posibile infracţiuni, cu respectarea prevederilor legale incidente.

    ART. 14
    Actele de control constituie documente pentru informarea sau valorificarea, după caz, a rezultatelor activităţii de control, în condiţiile prevăzute la art. 13.

    CAP. IV
    Sancţiuni
    ART. 15
    (1) Nerespectarea de către entităţile publice controlate a prevederilor art. 12 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă aplicată conducătorului entităţii publice controlate, după cum urmează:
    a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la lit. b) şi lit. c), cu amendă de la 4.000 lei la 4.500 lei;
    b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la lit. a), cu amendă de la 4.500 lei la 5.000 lei.

    (2) Sumele provenite din amenzile aplicate conducătorilor entităţilor publice controlate se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul.
    (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de către şeful Corpului de control al prim-ministrului prin ordin.
    (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    (1) Corpul de control al prim-ministrului are obligaţia de a întocmi şi de a da publicităţii, din oficiu, un raport anual de activitate.
    (2) Raportul anual de activitate a Corpului de control al prim-ministrului se publică pe pagina de internet proprie şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi cuprinde principalele rezultate ale activităţii de control, cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 17
    Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ale altor acte normative în vigoare aplicabile funcţionarului public şi personalului contractual.

    ART. 18
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă:
    a) art. 1 şi 3-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă;
    b) la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, litera g) se abrogă;
    c) în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele „Departamentul de Control al Guvernului“ şi „Corpul de control al primului-ministru“ se înlocuiesc cu sintagma „Corpul de control al prim-ministrului“.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Şeful Corpului de control al prim-ministrului,
                    Daniel Dragoş Tănăsoiu
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Ion Alin Dan Ignat,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 27 mai 2020.
    Nr. 87.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016