Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 23 iunie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 23 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 622 din 24 iunie 2022
    Luând în considerare faptul că în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 au fost stabilite o serie de măsuri în domeniul sănătăţii, inclusiv prin detaşarea unor rezidenţi în alte unităţi sanitare,
    având în vedere că pregătirea în rezidenţiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică şi practică, se impune reglementarea unui cadru instituţional coerent şi unitar pentru asigurarea formării acestei categorii profesionale în toate activităţile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat.
    Ţinând cont că rezidenţiatul cuprinde atât practică medicală supravegheată, cât şi învăţământ postuniversitar,
    întrucât situaţia extraordinară în care ne aflăm, respectiv cel mai mare număr de rezidenţi aflaţi în pregătire din ultimii 30 de ani, situaţie care pune o presiune importantă pe resursele bugetare actuale, cât şi pe cele aferente următorilor 3-6 ani, se impune de urgenţă crearea cadrului legal în scopul unei mai bune alocări a resurselor bugetare în ceea ce priveşte cheltuielile aferente salarizării rezidenţilor, situaţie ce nu mai poate fi amânată, corelat cu numărul de specialişti necesar asigurării în bune condiţii a asistenţei medicale de specialitate.
    Luând în considerare necesitatea de a utiliza cât mai judicios resursele bugetare şi capitalul uman existent,
    apreciind aportul deosebit al medicilor rezidenţi, medicilor stomatologi rezidenţi şi farmaciştilor rezidenţi în prevenirea şi combaterea pandemiei de COVID-19, pentru a nu afecta drepturile ce se cuvin acestor categorii profesionale, în sensul în care să nu li se permită accesul pentru susţinerea examenului de specialist şi ulterior să nu poată obţine dreptul de liberă practică în specialitatea pentru care s-au pregătit, din motive ce nu le pot fi imputate, se impune reglementarea de urgenţă a situaţiei actuale prin emiterea unui act normativ pentru rezolvarea situaţiei extraordinare create, în urma detaşării acestora în alte unităţi sanitare pentru creşterea capacităţii de răspuns al sistemului sanitar la provocările epidemiologice.
    Ţinând cont de acest aspect şi de necesitatea identificării în regim de urgenţă a unor soluţii alternative imediate pentru rezidenţii detaşaţi în alte unităţi sanitare, în vederea asigurării unei forţe de muncă suficiente şi bine pregătite la nivel naţional,
    reţinându-se necesitatea formării unui număr suficient de specialişti atât pentru sistemul public de sănătate, cât şi pentru cel privat, în contextul utilizării judicioase a resurselor bugetare,
    în considerarea faptului că statul are obligaţia respectării Constituţiei României, republicată, ca garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii, şi trebuie, prin Ministerul Sănătăţii, să ia măsurile ce se impun, astfel încât să se asigure cadrul legal necesar rezidenţilor pentru a efectua pregătirea în contextul epidemiologic actual,
    având în vedere necesitatea modificării prevederilor art. 154 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi, în concordanţă, a prevederilor art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii calităţii de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Codul penal, în caz contrar, sumele aferente serviciilor medicale acordate persoanelor pentru care s-au dispus aceste măsuri de siguranţă neputând fi decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare FNUASS, acestea urmând a fi suportate integral din bugetul unităţilor sanitare care sunt obligate să trateze aceste categorii de persoane în baza unor hotărâri judecătoreşti executorii,
    ţinând cont de situaţia neprevăzută determinată de faptul că în Platforma informatică din asigurările de sănătate, denumită în continuare PIAS, au fost identificate prescripţii medicale care cuprind medicamente ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, eliberate pentru pacienţi pentru care s-a înregistrat rezultat medical, dar care nu au fost luate în considerare la stabilirea valorii aferente consumului trimestrial în baza căruia au fost emise de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate notificările privind obligaţiile de plată ale reprezentanţilor legali ai deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor,
    întrucât Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu are temei legal pentru emiterea de noi notificări către reprezentanţii legali ai deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, ulterior trimestrului în care pacientul a fost evaluat şi s-a înregistrat rezultatul medical, pentru sumele reprezentând contribuţia trimestrială aferentă medicamentelor inovative, care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, cuprinse în prescripţiile medicale identificate în PIAS, pentru care incumbă obligaţia decontării contravalorii acestora din bugetul FNUASS,
    apreciind că se impune reglementarea condiţiilor de emitere a noilor notificări şi a termenului de plată a diferenţei dintre contribuţiile trimestriale, în caz contrar urmând a fi afectate veniturile la bugetul FNUASS, prin neîncasarea sumelor reprezentând diferenţa dintre contribuţia trimestrială plătită de reprezentanţii legali ai deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor şi noul nivel al acestei contribuţii, calculat ca urmare a decontării din bugetul FNUASS a tuturor prescripţiilor medicale aferente medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, identificate în PIAS ca fiind eliberate pacienţilor care au înregistrat rezultat medical în anii anteriori,
    având în vedere că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind pregătirea în rezidenţiat.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat este stabilită anual prin ordin al ministrului sănătăţii. La stabilirea cifrei de şcolarizare se are în vedere capacitatea de pregătire disponibilă comunicată de instituţiile de învăţământ superior cu profil medical acreditate, până cel târziu la data de 1 august a fiecărui an. Pentru domeniul medicină, cifra de şcolarizare este cel puţin egală cu numărul absolvenţilor cu diplomă de licenţă din promoţia anului în curs."

    2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Ministerul Sănătăţii organizează admiterea în rezidenţiatul pe locuri şi pe posturi, prin concurs naţional, cu tematică şi bibliografie unice, în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei."

    3. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de rezidenţiat, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte cu instituţiile de învăţământ superior publice acreditate care au facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie în baza cărora se stabilesc atât obligaţiile, cât şi responsabilităţile părţilor."

    4. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Necesarul de bunuri şi servicii aferente activităţilor ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat, precum şi categoriile de cheltuieli ce pot fi decontate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii anterior semnării contractelor prevăzute la alin. (4)."

    5. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) În situaţia în care un medic specialist, un medic dentist specialist sau un farmacist specialist înscris la programul de pregătire într-o altă specialitate în regim cu taxă într-una din sesiunile bianuale organizate de Ministerul Sănătăţii se înscrie la un nou program de pregătire într-o altă specialitate, acesta se află în stare de incompatibilitate şi are obligaţia de a opta, în scris, în maximum 15 zile de la data începerii unui nou program de pregătire pentru una dintre cele două specialităţi; în caz contrar se consideră că a renunţat la primul program de pregătire."

    6. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, gestionarea la nivel naţional a activităţii de pregătire în rezidenţiat, prin Registrul matricol naţional al rezidenţilor, se va face de către Ministerul Sănătăţii prin structura de specialitate, respectiv de Ministerul Educaţiei şi departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic din structura instituţiilor de învăţământ superior cu profil medical acreditate.
(4) Normele de gestionare a Registrului matricol naţional al rezidenţilor se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei."

    7. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic în unităţi sanitare publice aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, autorităţilor administraţiei publice locale, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, inclusiv în unităţi medico-militare sau aflate în administrarea universităţilor de medicină şi farmacie, precum şi în cabinete medicale individuale de medicină de familie."

    8. La articolul 9^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) Pregătirea în rezidenţiat se poate desfăşura şi în cadrul unităţilor sanitare private şi în instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, care au în structură programe de studii universitare de licenţă în domeniul medicină, medicină dentară sau farmacie."

    9. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Curriculumurile se revizuiesc ori de câte ori este nevoie, în funcţie de evoluţia ştiinţei şi tehnicii.
(4^2) Curriculumurile revizuite, precum şi cele aferente specialităţilor nou-înfiinţate sunt aprobate potrivit dispoziţiilor alin. (3) şi se aplică rezidenţilor care intră în pregătire în urma concursului de rezidenţiat organizat în trimestrul IV al anului respectiv."

    10. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Criteriile şi procedurile de acreditare/reacreditare în vederea derulării programelor de pregătire prin rezidenţiat pentru unităţile sanitare prevăzute la alin. (1), precum şi pentru unităţile sanitare prevăzute la art. 9 alin. (1) şi art. 9^1 alin. (1) sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei."

    11. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:
    "(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) sunt suportate de la bugetul de stat, pentru persoanele care promovează un nou concurs de rezidenţiat, şi sunt confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii, în limita a maximum 10 ani de pregătire.
(4) În termenul prevăzut la alin. (3) persoanele în cauză pot începe maximum 3 programe de rezidenţiat dacă nu finalizează cel puţin unul dintre acestea cu promovarea examenului de specialist. La calculul celor 3 programe de rezidenţiat se iau în considerare şi eventualele schimbări de specialitate potrivit art. 22^2.
(5) După expirarea termenului prevăzut la alin. (3) cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) se pot suporta din bugetele unităţilor sanitare angajatoare.
(6) În vederea aplicării prevederilor alin. (3) şi (5), precum şi pentru monitorizarea pregătirii rezidenţilor, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a raporta lunar Ministerului Sănătăţii datele privind situaţia acestora."

    12. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Examenul prevăzut la alin. (2) se organizează de Ministerul Sănătăţii în centrele universitare cu facultăţi de medicină generală, stomatologie şi farmacie acreditate în care s-a efectuat pregătirea. Comisiile de examinare şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt formate din specialişti şi sunt numite prin ordin al ministrului sănătăţii la propunerea instituţiilor de învăţământ superior publice acreditate, care au facultăţi de medicină, stomatologie şi farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale."

    13. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru specialitatea anestezie şi terapie intensivă şi, respectiv, specialitatea medicină de urgenţă examenul se organizează potrivit metodologiei specifice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii."

    14. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Rezidenţiatul pe locuri se organizează pentru un număr de locuri în acord cu necesităţile din teritoriu, stabilit conform previziunilor pe specialităţi pentru următorii 3-7 ani transmise de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Sănătăţii, conform politicilor de resurse umane promovate."

    15. După articolul 18^2 se introduce un nou articol, articolul 18^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 18^3
    În unităţile sanitare publice, posturile devenite vacante ca urmare a încetării contractelor individuale de muncă încheiate cu rezidenţii pe post pot fi ocupate prin concurs de către rezidenţii aflaţi în anul 3-6 de pregătire, cu avizul Ministerului Sănătăţii."

    16. La articolul 19, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Metodologia-cadru de înscriere la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate în baza prevederilor alin. (1) lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
(1^2) Persoanele înscrise la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate potrivit alin. (1) lit. b) sunt confirmate în specialitatea de pregătire prin ordin al ministrului sănătăţii."

    17. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), stagiile de pregătire efectuate în prima specialitate, similare ca durată şi conţinut, care se regăsesc în curriculumul de pregătire al celei de-a doua specialităţi, se echivalează de către Ministerul Sănătăţii în limita a maximum jumătate din durata totală a noii specialităţi, la recomandarea coordonatorului de rezidenţiat sau directorului de program de rezidenţiat, după caz, şi cu avizul instituţiei de învăţământ superior cu profil medical acreditate unde se derulează programul de pregătire."

    18. După articolul 22^1 se introduce un nou articol, articolul 22^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^2
    (1) Medicii rezidenţi pe loc pot solicita schimbarea specialităţii alese în urma concursului de rezidenţiat în termen de maximum 36 de luni de la data începerii pregătirii, cu condiţia ca punctajul obţinut la concursul de rezidenţiat promovat să fie cel puţin egal cu cel mai mic punctaj de la specialitatea solicitată în centrul universitar respectiv şi numai cu avizul de primire al instituţiei de învăţământ superior cu profil medical acreditate şi al unui coordonator acreditat din centrul universitar de pregătire. Avizul coordonatorului/directorului de program va conţine obligatoriu şi recomandarea privind stagiile ce pot fi echivalate ca urmare a schimbării specialităţii. Schimbarea specialităţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, o singură dată pentru acelaşi concurs de rezidenţiat promovat.
    (2) În cazul medicilor stomatologi rezidenţi şi respectiv al farmaciştilor rezidenţi, termenul prevăzut la alin. (1) este de maximum 18 luni.
    (3) Rezidenţii care schimbă specialitatea în condiţiile prevăzute la alin. (1), respectiv alin. (2) au obligaţia de a comunica Ministerului Sănătăţii dovada încheierii noului contract individual de muncă sau a actului adiţional la contractul individual de muncă, după caz, în termen de 45 de zile de la data emiterii ordinului ministrului sănătăţii."

    19. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Medicii rezidenţi care nu s-au prezentat la examenul de specialist pot fi încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată de maximum un an de la finalizarea stagiului de pregătire, în funcţia de medic, în unităţi sanitare publice care înregistrează deficit de personal şi sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în specialitatea respectivă.
(4) Lista unităţilor sanitare publice prevăzute la alin. (3) se publică pe site-ul direcţiei de sănătate publică şi se actualizează trimestrial."

    20. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cetăţeni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene pot efectua specializare în rezidenţiat prin Ministerul Educaţiei, cu respectarea prevederilor legale, în una dintre specialităţile prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.
    (2) Locurile de rezidenţi, oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educaţiei, conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se ocupă prin concurs în condiţiile metodologiei prevăzute la art. 3 alin. (1).
    (3) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, români de pretutindeni, care ocupă prin concurs un loc de rezident în condiţiile prevăzute la alin. (2) sunt confirmaţi în rezidenţiat prin ordin al ministrului educaţiei.
    (4) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, români de pretutindeni, confirmaţi în rezidenţiat potrivit alin. (3) pot solicita Ministerului Sănătăţii încadrarea ca rezidenţi pe loc cu contract individual de muncă pe durată determinată, în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (2), dacă obţin drept de muncă pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (5) Specializarea pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi (3) se face în limba română, cu respectarea duratei şi curriculumului de pregătire prevăzute pentru rezidenţiatul în specialitatea respectivă în România.
    (6) Examenul de specialitate se organizează de către Ministerul Sănătăţii, la sfârşitul specializării, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 15, în sesiune comună."

    21. În cuprinsul ordonanţei, sintagmele „medic dentist“, „medicină dentară“ şi „Colegiul Medicilor Dentişti din România“ se înlocuiesc cu sintagmele „medic stomatolog“, „stomatologie“ şi „Colegiul Medicilor Stomatologi din România“.


    ART. II
    (1) Până la data de 31 decembrie 2023, Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului, prevăzut la art. 10 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează atât în format letric, cât şi în format electronic, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranţă informatică şi cu protecţia datelor cu caracter personal, potrivit dispoziţiilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului, prevăzut la art. 10 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează doar în format electronic. Validarea înscrisurilor se face de către coordonator/directorul de program.

    ART. III
    Prevederile art. 13 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică rezidenţilor aflaţi în pregătire la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. IV
    Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea prezentării la examenul pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog şi, respectiv, farmacist specialist, medicii rezidenţi, medicii stomatologi rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi detaşaţi în alte unităţi sanitare sau care au întrerupt stagiul în care se aflau, în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt consideraţi în perioada respectivă în stagiul de bază în specialitatea în care au fost confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii. Procedura de modificare şi/sau adaptare a curriculumului de pregătire până la finalizarea duratei de pregătire prin rezidenţiat se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. V
    De prevederile art. 29 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, români de pretutindeni, aflaţi în pregătire la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe locurile de rezidenţi, oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educaţiei, dacă au drept de muncă pe teritoriul României.

    ART. VI
    În vederea aplicării prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, normele de gestionare a Registrului matricol naţional al rezidenţilor se aprobă în termen de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. VII
    În vederea aplicării prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei se aprobă în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. VIII
    În vederea aplicării prevederilor art. 13 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, datele şi procedura de raportare se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. IX
    La articolul 154 alineatul (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care se află în executarea unei măsuri educative privative de libertate, precum şi persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;"


    ART. X
    La articolul 224 alineatul (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care se află în executarea unei măsuri educative privative de libertate, precum şi persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;"


    ART. XI
    (1) Pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea serviciilor medicale se efectuează la nivelul realizat. În situaţia în care serviciile medicale acordate acestor persoane depăşesc nivelul contractat cu casele de asigurări de sănătate se vor încheia acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi normele sale de aplicare.
    (2) Actele adiţionale de suplimentare a valorii de contract pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), pentru acoperirea serviciilor acordate peste valoarea de contract, se vor încheia în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

    ART. XII
    La articolul 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În situaţia în care, ulterior termenului de comunicare a datelor prevăzut la alin. (5), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate emite persoanelor obligate la plata contribuţiilor prevăzute la art. 12, cu care s-au încheiat contracte cost-volum-rezultat, noi comunicări care rectifică datele în baza cărora acestea au declarat şi plătit contribuţia trimestrială, diferenţa faţă de contribuţia trimestrială iniţială se declară şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a făcut noua comunicare."


    ART. XIII
    Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. IX şi X intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. XIV
    Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă renumerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 23 iunie 2022.
    Nr. 87.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016