Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 17 iunie 2022  privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 17 iunie 2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 594 din 17 iunie 2022
    Având în vedere efectele create de pandemia de COVID-19, operatorii economici se confruntă cu lipsa de lichidităţi, fapt pentru care se impune continuarea măsurilor de sprijin al acestora pentru a atenua efectele negative asupra economiei.
    Luând în considerare necesitatea prelungirii mecanismului de restructurare a datoriilor operatorilor economici, astfel încât statul să se asigure că acest mecanism îi permite să recupereze creanţele cu costuri cât mai reduse, iar operatorilor economici să le permită să se redreseze şi să îşi menţină sau chiar să genereze locuri de muncă,
    deoarece mecanismul de restructurare s-a dovedit a fi o soluţie optimă pentru operatorii economici de a stinge obligaţiile bugetare,
    ţinând cont că neadoptarea unor măsuri menite să evite intrarea iminentă în faliment a operatorilor economici viabili din punct de vedere economic sau pentru care viabilitatea ar putea fi restabilită rapid ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung în plan economic şi social,
    având în vedere că lipsa intervenţiei legislative poate conduce la afectarea interesului general al statului, prin neîncasarea unor obligaţii bugetare,
    întrucât prin Decizia nr. 176 din 24 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 5 mai 2022, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, care privesc, în esenţă, sancţionarea faptelor asimilate infracţiunii de contrabandă,
    având în vedere că Curtea Constituţională statuează că infracţiunea incriminată prin art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este strâns legată de infracţiunea incriminată prin art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar a se modifica şi alin. (2) al art. 270 din respectiva lege.
    Dat fiind faptul că, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţia României, republicată, de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale vor fi suspendate de drept, urmând a-şi înceta efectele juridice la 45 de zile de la publicare dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei,
    ţinând cont că lipsa incriminării va determina dispunerea de către procurori, respectiv de către instanţe, în toate dosarele care au ca obiect infracţiunea de contrabandă asimilată, prevăzută la art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a unor soluţii de clasare, respectiv achitare, în dosarele având un asemenea obiect,
    întrucât lipsa de reglementare poate încuraja contrabanda cu produse accizabile, iar acest fapt nu corespunde cu obiectivele asumate de Guvernul României prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva criminalităţii organizate 2021-2024,
    având în vedere că suspendarea de drept a art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 va determina aplicarea legii penale mai favorabile cu consecinţe economice negative, afectând atât activitatea economică a unor companii din domeniu, cât şi bugetul general consolidat,
    luând în considerare necesitatea instituirii unui cadru legal care să permită sancţionarea faptelor asimilate infracţiunii de contrabandă, precum şi faptul că lipsa unei reglementări ar putea afecta negativ relaţiile sociale,
    ţinând seama de faptul că starea de incertitudine juridică în ceea ce priveşte sancţionarea faptelor asimilate infracţiunii de contrabandă, cu consecinţe grave pe planul soluţionării proceselor penale aflate în curs la instanţele de judecată, ar putea fi amplificată în lipsa unei intervenţii legislative imediate,
    în considerarea faptului că un demers legislativ ordinar nu ar putea fi finalizat până la data expirării termenului de 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale mai sus menţionate,
    având în vedere necesitatea prelungirii taxării inverse pentru anumite categorii de livrări de bunuri/prestări de servicii, care expiră la data de 30 iunie 2022,
    luând în considerare efectele pozitive produse de această măsură de prevenire şi combatere a fraudei fiscale în domeniul TVA,
    ţinând cont de timpul scurt rămas până la expirarea aplicabilităţii actualelor prevederi, respectiv 30 iunie 2022,
    având în vedere faptul că Directiva (UE) 2022/890 a Consiliului din 3 iunie 2022 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L155/1 din data de 8 iunie 2022,
    în vederea evitării riscului de întrerupere a aplicării măsurii şi
    ţinând seama de faptul că nepromovarea acestei reglementări în domeniul TVA ar avea consecinţe negative, în sensul în care aplicarea discontinuă a măsurilor de simplificare va genera dificultăţi în aplicare şi costuri suplimentare de conformare la nivelul persoanelor impozabile,
    în vederea evitării declanşării unei proceduri de infringement, pentru asigurarea respectării prevederilor art. 13 alin. (3) din Directiva 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice, potrivit cărora statele membre pot stabili un nivel redus al accizei pentru băuturile fermentate cu o concentraţie alcoolică pe volum de sub 8,5% vol.,
    având în vedere faptul că, faţă de condiţiile existente la data la care a fost reglementată organizarea Loteriei bonurilor fiscale, în prezent, operatorii economici din România sunt dotaţi cu aparate de marcat electronice fiscale, care au fost, în cea mai mare parte, conectate la sistemul informatic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmit zilnic informaţii privind încasările realizate de comercianţi, ceea ce permite administraţiei fiscale să identifice situaţiile de neconformare şi, totodată, selectarea eficientă a contribuabililor în vederea efectuării de controale operative în scopul combaterii evaziunii fiscale,
    deoarece, prin raportare la noile realităţi şi metode de control specifice digitalizării, Loteria bonurilor fiscale nu mai reprezintă o metodă eficientă de combatere a evaziunii fiscale,
    ţinând seama şi de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinţe negative în sensul că ar conduce la cheltuirea nejustificată a resurselor bugetare necesare pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, tocmai într-o conjunctură economică şi politică ce reclamă administrarea prudentă a resurselor bugetare,
    având în vedere că aspectele mai sus menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul capitolului I se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. I
    Instituirea unor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2021
"

    2. La articolul 1, alineatele (1), (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) În scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.
    ...............................................................................................
(3) Sunt obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 şi obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2022 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 decembrie 2021.
(4) Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3).
(5) Nu formează obiect al restructurării următoarele obligaţii bugetare:
    a) obligaţiile bugetare care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidenţa art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
    b) obligaţiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ încetează după data aprobării planului de restructurare şi comunicarea deciziei de înlesnire la plată, debitorul poate solicita includerea în înlesnirea la plată a obligaţiilor bugetare ce au făcut obiectul suspendării sau luarea altor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare. În acest scop, organul fiscal competent comunică debitorului o înştiinţare de plată privind obligaţiile bugetare individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum şi deciziile referitoare la obligaţiile accesorii aferente;
    c) obligaţiile bugetare principale şi accesorii care reprezintă ajutor de stat de recuperat, acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene, precum şi cele care reprezintă taxe vamale, accize şi taxă pe valoarea adăugată pentru care administrarea, cu excepţia inspecţiei fiscale şi a executării silite, revine Autorităţii Vamale Române;
    d) obligaţiile bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări acordate în temeiul prezentei ordonanţe, pentru care a eşuat planul de restructurare potrivit art. 13 alin. (1)."

    3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august-31 octombrie 2019, în perioada 1 februarie- 30 septembrie 2020, în perioada 1 noiembrie 2020- 30 septembrie 2021, precum şi în perioada 20 iunie 2022- 31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent. Debitorii care înregistrează obligaţii de natura celor prevăzute la art. 1 alin. (2^1) depun notificarea în perioada 20 iunie 2022- 31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sancţiunea decăderii şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de prezentul alineat."

    4. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Măsura de anulare a unor obligaţii bugetare principale poate avea loc pentru maximum 50% din totalul obligaţiilor bugetare principale, în condiţiile alin. (6)-(9), şi nu poate avea ca obiect obligaţii bugetare principale şi accesorii prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c) şi d)."

    5. La articolul 4 alineatul (6) litera b) punctul (i), literele aa) şi bb) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "aa) obligaţiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022 şi data depunerii solicitării de restructurare;
bb) obligaţiile bugetare principale şi accesorii prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c) şi d) înscrise în certificatul de atestare fiscală emis potrivit art. 3 alin. (3);"

    6. La articolul 4 alineatul (6) litera b) punctul (ii), litera bb) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "bb) obligaţiile bugetare principale şi accesorii prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c) şi d) transmise organului fiscal în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de înlesnire la plată;"

    7. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor datorate de debitor aferente obligaţiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării la plată, cu excepţia obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c) şi d), care trebuie plătite potrivit art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (i) şi (ii). Se emite această decizie şi în situaţia în care obligaţiile bugetare principale prevăzute la art. 1 alin. (1), (3) şi (4) sunt stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;"

    8. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru obligaţiile bugetare ce formează obiect al restructurării, cu excepţia obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c) şi d), nu se datorează şi nu se calculează obligaţii de plată accesorii de la data aprobării planului de restructurare."

    9. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 31 iulie 2023, sub sancţiunea decăderii."

    10. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    Restructurarea obligaţiilor bugetare în cazul organelor fiscale locale
    (1) Debitorii prevăzuţi la art. 1 îşi pot restructura obligaţiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii, existente în evidenţa organului fiscal local, în vederea recuperării, în condiţiile prezentului capitol.
    (2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin hotărâre a autorităţilor deliberative existente la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale."    ART. II
    (1) Pentru debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligaţiilor bugetare potrivit art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, acestea se soluţionează potrivit legislaţiei în vigoare la data depunerii solicitării sau debitorii pot opta, prin depunerea în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă a unei noi cereri adresate organului fiscal competent, pentru refacerea planului de restructurare cu obligaţiile bugetare restante la 31 decembrie 2021, în condiţiile respectivei ordonanţe, astfel cum a fost modificată de prezenta ordonanţă de urgenţă. Dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile. În acest caz, în baza cererii, organul fiscal emite un nou certificat de atestare fiscală, care cuprinde obligaţiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 şi neachitate la data emiterii acestuia.
    (2) Pentru debitorii care au depus notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au depus solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare, potrivit art. 5 din acelaşi act normativ, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, organele fiscale emit, din oficiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, un nou certificat de atestare fiscală care cuprinde obligaţiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 şi neachitate la data emiterii acestuia, în condiţiile respectivei ordonanţe, astfel cum a fost modificată de prezenta ordonanţă de urgenţă, pe care îl comunică debitorului. Dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile. Depunerea unei noi notificări, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu mai produce efecte. În situaţia în care s-a început executarea silită, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare.
    (3) Pentru debitorii care depun notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările şi completările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu depun solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare, potrivit art. 5 din acelaşi act normativ în termen de 6 luni de la data depunerii notificării, începe sau continuă, după caz, executarea silită. Dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile. Depunerea unei noi notificări în perioada de 6 luni sau după expirarea acestui termen nu mai produce efecte. În situaţia în care solicitarea de restructurare este depusă după începerea executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare.

    ART. III
    Articolul 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La alineatul (2), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    "a) introducerea în/sau scoaterea din ţară, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă sunt depăşite limitele cantitative prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul produselor accizabile supuse marcării, sau dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 de lei, în cazul produselor accizabile nesupuse marcării, şi mai mare de 40.000 de lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;
b) introducerea în/sau scoaterea din ţară, de două sau mai multe ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă prin fiecare introducere sau scoatere din ţară nu sunt depăşite limitele cantitative sau valorice prevăzute la lit. a), însă cumulat, sunt depăşite aceste limite;"

    2. Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, dacă sunt depăşite limitele cantitative sau valorice prevăzute la alin. (2) lit. a)."    ART. IV
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 331, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Prevederile alin. (2) lit. c)-f) şi i)-l) se aplică până la data de 31 decembrie 2026 inclusiv."

    2. La articolul 351, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Se încadrează la poziţiile 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 sau 3.2.1 din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu băuturile fermentate cu o concentraţie alcoolică pe volum de sub 8,5% vol."

    3. La articolul 450, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie potrivit dispoziţiilor art. 449 alin. (2) lit. k) se fac şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, de către ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române şi de poliţiştii locali."

    4. La articolul 452 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, tutun de fumat peste 1 kg, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri;"

    5. La articolul 452 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:
    "h^1) săvârşirea de mai multe ori în decursul unui an calendaristic a faptelor prevăzute la art. 449 alin. (2) lit. k), dacă prin cumulare se depăşesc limitele cantitative prevăzute la lit. h);"

    6. La articolul 452 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) cu închisoare de la un an la 5 ani, cele prevăzute la lit. b), e) şi i)-k);
c) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. a), c), d), h), h^1) şi l)."    ART. V
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 1-5, art. 6 alin. (1), (2^1) şi (3)-(4^1), art. 7 alin. (1), (3)-(5) şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.

    ART. VI
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sumele aferente plăţii premiilor suspendate în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (7), precum şi cele prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, se achită de către Ministerul Finanţelor în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale.

    ART. VII
    Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. IV intră în vigoare de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia pct. 1 şi 2 care intră în vigoare la data de 1 iulie 2022.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Bogdan Despescu,
                    secretar de stat
                    p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Bogdan-Stelian Mîndrescu,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 17 iunie 2022.
    Nr. 85.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016