Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 iunie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 602 din 20 iunie 2022
    Luând în considerare efectele pandemiei asupra sectorului cultural independent, caracterizat de o fragilitate izvorâtă din nevoia de a se forma şi susţine din forţe proprii,
    constatând nevoia urgentă de resuscitare a sectorului cultural, erodat de datorii, îndepărtat de consumatori şi ameninţat serios de pericolul deprofesionalizării, după cum rezultă din cartografierea ofertelor publice şi private de servicii culturale la nivel naţional şi local,
    văzând numeroasele solicitări privind luarea de măsuri pentru repornirea activităţilor culturale, măsuri de finanţare şi facilitare a accesului la finanţări, de încurajare a aportului acestora la produsul intern brut,
    având în vedere că Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 - cadrul legal general pentru finanţările nerambursabile de proiecte culturale - trebuie să fie un mecanism simplificat, actualizat, transparent şi eficient în identificarea şi derularea proiectelor culturale, axat pe reducerea decalajului în ceea ce priveşte accesul la cultură între zonele rurale/oraşele mici şi marile zone urbane, sprijinirea diversităţii culturale şi a incluziunii sociale şi a egalităţii de gen, sprijinirea industriilor creative, creşterea potenţialului economic al sectorului cultural,
    având în vedere circumstanţele extraordinare, rezultate ca urmare a pandemiei globale de COVID-19 şi ca urmare a Deciziei (UE) 2020/2.229 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 decembrie 2020 de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii“ pentru anii 2020-2033, care a amânat pentru anul 2023 titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru oraşul Timişoara,
    luând în considerare obiectivul major din Programul de guvernare referitor la Programul Timişoara - Capitală Europeană a Culturii, care prevede sprijinirea de către toate instituţiile centrale a Programului Timişoara - Capitală Europeană a Culturii, pentru implementarea tuturor proiectelor asumate de către municipiul Timişoara şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019, în vederea corectei adaptări la situaţia pe care a generat-o criza de COVID-19,
    luând în considerare Raportul de monitorizare emis în urma sesiunii din data de 23 iunie 2021, prin care juriul internaţional de experţi recomandă asigurarea de urgenţă a modificării cadrului legal care priveşte măsurile organizatorice a asigurării fondurilor prin sprijin de la bugetul de stat, pentru buna desfăşurare a Programului „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“; Programul „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“ trebuie să fie susţinut de un set de reglementări care să faciliteze accesul operatorilor culturali la fondurile alocate realizării programului CEaC încă din anul care precede titlul.
    În absenţa unui cadru legal adaptat nevoilor specifice, riscul de a nu se finaliza investiţiile majore, care sub imperiul reglementărilor actuale nu pot fi finanţate, este considerabil, aşa cum absenţa reglementărilor privind caracterul multianual al finanţării unor proiecte ale căror pregătire şi derulare excedează duratei unui exerciţiu financiar este în măsură a zădărnici toate eforturile depuse la nivel naţional şi internaţional din 2013 până în prezent.
    Ţinând cont de importanţa, complexitatea şi diversitatea proiectelor destinate realizării, extinderii, reabilitării, modernizării şi punerii în valoare a obiectivelor culturale şi a obiectivelor de investiţii care urmează să fie efectuate, precum şi de faptul că aceste proiecte din cadrul Programului „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“ sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu regim de finanţare diferit, se impune de urgenţă crearea mecanismelor de finanţare, care să asigure simplificarea procedurilor şi accesarea rapidă a surselor financiare.
    Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în necesitatea reglementării urgente a instrumentarului legal prin care operatorii culturali din România să poată beneficia, cât mai rapid, de sumele prevăzute în bugetele autorităţilor finanţatoare centrale şi locale, în condiţii de predictibilitate şi constanţă, corelată cu crearea cadrului legal general pentru măsurile necesare pentru pregătirea şi derularea unor proiecte culturale de interes naţional cu vizibilitate internaţională, precum Programul Naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii“, Festivalul Internaţional de Film Transilvania, Festivalul Internaţional de Teatru Sibiu, Festivalul şi Concursul Internaţional „George Enescu“, dar şi a altor proiecte de care beneficiază nu doar publicul-ţintă, ci şi societatea în întregul ei, şi care influenţează inclusiv indicatorii PIB.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ
    privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă stabileşte şi reglementează cadrul general, principiile şi procedurile sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi din bugetul altor autorităţi finanţatoare.
    (2) În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autoritate finanţatoare - entităţi publice care au ca obiect de activitate şi acordarea de finanţări nerambursabile, precum autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, instituţii publice, Administraţia Fondului Cultural Naţional;
    b) finanţare nerambursabilă - alocare de fonduri din sumele prevăzute distinct cu această destinaţie în bugetele autorităţilor finanţatoare, de regulă în cadrul sesiunii de selecţie a cererilor de finanţare, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe, în baza unui contract de finanţare, pentru acoperirea parţială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare implementării unui proiect cultural;
    c) finanţare nerambursabilă cu caracter multianual - alocarea de fonduri în condiţiile prevăzute la lit. b), în baza unui contract de finanţare care conţine clauze speciale, agreate de părţi, cu privire la acoperirea cheltuielilor necesare implementării unui proiect cultural, în limita creditelor de angajament bugetate de autoritatea finanţatoare în acest scop;
    d) program de finanţare - instrument prin care autoritatea finanţatoare implementează obiectivele strategiei sale de dezvoltare pe termen mediu şi lung, în vederea creşterii potenţialului sectorului cultural, sprijinirii industriilor creative şi, după caz, reducerii decalajelor în ceea ce priveşte accesul cetăţenilor la cultură;
    e) proiect cultural - complex de activităţi specifice domeniilor culturale, relaţionate pentru îndeplinirea unui scop cultural, realizate într-o perioadă de timp determinată, care, de regulă, nu depăşeşte durata unui an bugetar;
    f) program prioritar de finanţare - program al autorităţii finanţatoare constituit din proiecte culturale a căror realizare, însoţită de finanţarea corespunzătoare, este încredinţată, cu respectarea prevederilor legislaţiei în materia ajutorului de stat, unor persoane juridice de drept public sau privat care corespund criteriilor organizatorice şi valorice stabilite anual de respectiva autoritate finanţatoare care le conferă caracterul prioritar;
    g) proiect cultural multianual - proiectul cultural care se desfăşoară pe o perioadă care cuprinde şi exerciţiul financiar următor anului în care a fost încheiat contractul de finanţare nerambursabilă;
    h) program strategic de finanţare - programul prioritar de interes şi importanţă naţională sau, după caz, internaţională, desemnat astfel prin ordin al ministrului culturii;
    i) cerere de finanţare nerambursabilă - documentul elaborat de solicitant cu respectarea cerinţelor din modelul aprobat de autoritatea finanţatoare, care cuprinde descrierea proiectului cultural;
    j) solicitant - persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, înfiinţată în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, care depune o cerere de finanţare nerambursabilă;
    k) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă, care semnează contractul de finanţare şi care devine responsabil cu implementarea proiectului cultural pentru care a primit finanţare;
    l) nevoie culturală de urgenţă - cerinţa de finanţare parţială a unui proiect cultural a cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele culturale imediate ale unei comunităţi;
    m) participant la proiectul cultural - orice persoană care desfăşoară o activitate în cadrul sau în beneficiul proiectului cultural, cu titlu oneros sau gratuit, indiferent de statutul său, care poate fi, dar fără a se limita la acestea: salariat, colaborator persoană fizică sau colaborator persoană fizică autorizată, voluntar, delegat/detaşat/salariat/angajat al altei entităţi decât cea care organizează proiectul cultural;
    n) ghidul solicitantului - document cu rol de îndrumar, elaborat şi aprobat la nivelul autorităţii finanţatoare cu respectarea exigenţelor de previzibilitate şi asigurare a egalităţii de şanse şi de tratament, care cuprinde informaţii privind etapele de pregătire, selecţie, respectiv de implementare a proiectului cultural, precum şi obligaţiile solicitantului, respectiv ale beneficiarului;
    o) activitate culturală cu caracter neeconomic - activitate al cărei scop nu este furnizarea de bunuri sau servicii şi la care contribuţia financiară a utilizatorilor acoperă, de regulă, doar o fracţie din costurile reale ale infrastructurii culturale necesare, caracterul neeconomic fiind păstrat şi în cazul în care infrastructura culturală este utilizată atât pentru activităţi economice, cât şi neeconomice, dacă utilizarea economică rămâne auxiliară celei neeconomice, direct legată de exploatarea infrastructurii şi necesară pentru aceasta sau intrinsec legată de utilizarea principală neeconomică şi nu depăşeşte 20% din total activitate. În acest caz, pentru a se determina încadrarea unei activităţi ca economică sau neeconomică, este necesar să se păstreze evidenţe contabile separate, pe tipuri de activităţi;
    p) registrul finanţărilor nerambursabile din domeniul culturii - baza naţională de date, centralizate în scopul identificării şi furnizării de informaţii privind sursele previzibile şi transparente de finanţare, precum şi mecanismele de acordare a finanţărilor nerambursabile în domeniul culturii, denumit în continuare registrul."

    3. Articolul 1^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    Principiile care stau la baza sistemului de finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a proiectelor culturale sunt:
    a) libera concurenţă - asigurarea condiţiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;
    b) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la acordarea finanţărilor nerambursabile, prin publicarea acestora pe pagina de internet a autorităţii finanţatoare şi în registru;
    c) diversitatea culturală - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanţilor, reprezentanţi ai diferitelor comunităţi sau sectoare culturale, precum şi promovarea diversităţii abordărilor artistice şi/sau culturale;
    d) susţinerea debutului - încurajarea iniţiativelor solicitantului autorizat, respectiv înfiinţat pentru a desfăşura activităţi culturale cu cel mult 2 ani înainte de data solicitării finanţării nerambursabile."

    4. Articolul 1^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1^2
    (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia să prevadă distinct, în bugetul anual propriu, fondurile publice necesare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă în condiţiile prezentei ordonanţe.
    (2) În cadrul fondurilor prevăzute la alin. (1), autoritatea finanţatoare:
    a) constituie un fond distinct pentru programul prioritar de finanţare;
    b) constituie un fond distinct pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă, reprezentând un procent de până la 10%, dar nu mai puţin de 2% din acestea.
    (3) Sumele pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale prin programul prioritar de finanţare se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor elaborate de fiecare autoritate finanţatoare în cadrul unor scheme de ajutor de stat/de minimis, cu aplicarea corespunzătoare a principiilor prevăzute la art. 1^1, dacă aceasta implică ajutor de stat/de minimis.
    (4) Sumele din fondul prevăzut la alin. (2) lit. b) se acordă prin atribuire directă, cu aplicarea corespunzătoare a principiilor prevăzute la art. 1^1, în baza:
    a) regulamentului sau, după caz, a procedurii de atribuire elaborate de fiecare autoritate finanţatoare care cuprinde inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, valoarea maximă a finanţării nerambursabile care poate fi acordată unui proiect;
    b) cererii de finanţare nerambursabilă a solicitantului - în care vor fi specificate atât cauzele şi motivul urgenţei, cât şi efectele şi riscurile anulării/amânării proiectului cultural asupra intereselor culturale imediate ale comunităţii în caz de nefinanţare sau subfinanţare, după caz.
    (5) Atribuirea finanţării nerambursabile a proiectelor culturale în cadrul programului strategic de finanţare se face în conformitate cu măsurile financiare şi regulile de implementare reglementate conform art. 29."

    5. Articolul 1^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1^3
    (1) Finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale se aprobă de autoritatea finanţatoare pentru întreaga perioadă de desfăşurare a acestora şi se alocă anual sau, după caz, în acord cu clauzele speciale ale contractelor de finanţare privind caracterul multianual al finanţării nerambursabile, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale se acordă în baza criteriilor specifice, organizatorice şi/sau valorice, după caz, stabilite anual de autoritatea finanţatoare, în considerarea a cel puţin trei din următoarele criterii generale de prioritizare:
    a) concordanţa cu strategia de dezvoltare, respectiv culturală sau educaţională, după caz;
    b) durabilitatea impactului cultural, economic şi social, după caz;
    c) excelenţa artistică şi/sau originalitatea, încurajarea fuziunii formelor artistice tradiţionale cu exprimările noi, inovatoare şi experimentale, după caz;
    d) dimensiunea europeană, cooperare/coproducţii locale, regionale, naţionale şi/sau internaţionale, după caz;
    e) promovarea patrimoniului material şi/sau imaterial;
    f) promovarea/aplicarea formelor noi de antreprenoriat cultural şi creativ, explorarea noilor tehnologii;
    g) contribuţia la interesul cultural al comunităţii: facilitarea/dezvoltarea accesului la cultură, atragerea publicului, contribuţia la dezvoltarea sectorului turistic-cultural, după caz;
    h) importanţa, reprezentativitatea sau valoarea culturală/artistică a proiectului, după caz."

    6. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Proiectul cultural poate fi finanţat, în condiţiile prezentei ordonanţe, de către una sau mai multe autorităţi finanţatoare, cu respectarea următoarelor reguli:
    a) acordarea finanţării de către o autoritate finanţatoare nu este condiţionată de existenţa unei finanţări publice nerambursabile din partea altei autorităţi finanţatoare;
    b) pentru acelaşi proiect cultural un beneficiar de drept public sau privat poate contracta de la aceeaşi autoritate finanţatoare o singură finanţare nerambursabilă;
    c) un beneficiar de drept public sau privat poate contracta finanţări nerambursabile de la aceeaşi autoritate finanţatoare, în decursul unei sesiuni/în cadrul unui program de finanţare, pentru proiecte culturale diferite, cu condiţia ca respectivele proiecte culturale să aibă scop, obiective, perioadă de derulare clar/evident diferite, enunţate distinct şi fără echivoc;
    d) o cheltuială eligibilă din cadrul proiectului nu poate fi finanţată din mai multe surse publice de finanţare;
    e) beneficiarul are obligaţia de a identifica şi atrage, în etapa de pregătire a proiectului cultural sau, după caz, în cea de executare a contractului de finanţare, surse complementare de finanţare.
    (2) Autoritatea finanţatoare de nivel local, judeţean sau central cu care beneficiarul încheie primul contract de finanţare a proiectului cultural are calitatea de finanţator principal.
    (3) Autoritatea finanţatoare de nivel local, judeţean sau central cu care beneficiarul încheie contracte ulterioare de finanţare a proiectului cultural are calitatea de cofinanţator.
    (4) Solicitantul are obligaţia de a menţiona în cererea de finanţare toate sursele publice de finanţare, existente la momentul depunerii acesteia, precizând următoarele:
    a) cheltuielile eligibile cuprinse în contractele de finanţare nerambursabilă încheiate;
    b) cererile de finanţare depuse la alte autorităţi finanţatoare.
    (5) Solicitantul are obligaţia de a menţiona în cererea de finanţare datele de identificare ale fiecărui proiect cultural, pentru care a depus cereri de finanţare în cadrul unei sesiuni sau, după caz, unui program de finanţare, la aceeaşi autoritate finanţatoare, evidenţiind diferenţele specifice privind scopul, obiectivele, perioada de derulare ale fiecăruia.
    (6) Constatarea de către autoritatea finanţatoare a încălcării cu rea-credinţă a obligaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5), cu consecinţa nerespectării regulilor de la alin. (1) lit. b) - d), atrage sancţiunea rezilierii de drept a contractului de finanţare şi constituie titlu executoriu pentru recuperarea sumelor acordate şi, după caz, poate atrage alte sancţiuni conform dispoziţiilor legale incidente.
    (7) Sursele complementare de finanţare ale proiectului cultural pot proveni inclusiv, dar fără a se limita la acestea, din:
    a) contracte încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ;
    b) realizarea de activităţi generatoare de venituri pentru acoperirea unei fracţiuni din costurile reale ale proiectului cultural, precum: vânzarea biletelor de intrare, perceperea unei taxe de participare, vânzarea cărţilor, publicaţiilor şi/sau a altor produse culturale;
    c) venituri din activităţi cu caracter economic sau excedentul rezultat din activitatea curentă a beneficiarului, după caz;
    d) venituri din activităţi de voluntariat, cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat.
    (8) Beneficiarul are obligaţia depunerii documentelor justificative privind atragerea surselor complementare de finanţare la termenele, în forma şi în limita prevăzută în contractul de finanţare nerambursabilă, constatarea de către autoritatea finanţatoare a nerespectării obligaţiei fiind motiv de reziliere a contractului şi titlu executoriu pentru recuperarea sumelor acordate.
    (9) Persoanele juridice de drept public, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat prin bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale sau, după caz, din bugetul local, pot beneficia de finanţare nerambursabilă, în condiţiile prezentei ordonanţe, din partea oricărei autorităţi finanţatoare, cu excepţia celei în subordinea căreia funcţionează, fără ca valoarea cumulată a finanţărilor nerambursabile acordate de o autoritate finanţatoare acestor entităţi să depăşească o treime din fondul prevăzut la art. 1^2 alin. (1).
    (10) Persoanele juridice de drept public, finanţate integral din venituri proprii, pot beneficia de finanţare nerambursabilă, în condiţiile prezentei ordonanţe, din partea oricărei autorităţi finanţatoare.
    (11) Autorităţile finanţatoare au obligaţia înscrierii în registru a fiecărui solicitant sau, după caz, beneficiar, sancţionat pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (4), (5) şi (8), cu recuperarea parţială sau totală a sumelor acordate sau, după caz, cu rezilierea contractului de finanţare, cu menţionarea normelor legale/regulamentare şi, după caz, ale clauzelor contractuale încălcate."

    7. Articolul 2^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    (1) Acordarea de finanţări nerambursabile în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe se face pe bază de selecţie a cererilor de finanţare nerambursabilă.
    (2) Autorităţile finanţatoare sunt obligate să organizeze anual cel puţin o sesiune de selecţie de cereri de finanţare, în temeiul prezentei ordonanţe, de îndată ce sunt îndeplinite condiţiile legale de angajare a cheltuielilor bugetare.
    (3) Sesiunea de selecţie poate fi structurată pe tematici şi/sau pe domenii/sectoare culturale, prin program/programe de finanţare, după caz.
    (4) În aplicarea dispoziţiilor alin. (2), autorităţile finanţatoare, concomitent cu elaborarea proiectului de buget al următorului exerciţiu financiar, pregătesc sesiunea de selecţie aferentă acestuia, astfel:
    a) efectuează demersuri pentru aplicarea dispoziţiilor legale incidente în materia creditelor de angajament, în vederea acordării finanţărilor nerambursabile cu caracter multianual;
    b) elaborează programul de finanţare, după caz;
    c) elaborează scheme de ajutor de stat/de minimis, după caz;
    d) elaborează ghidul solicitantului;
    e) elaborează regulile şi criteriile specifice de acordare a finanţărilor nerambursabile;
    f) elaborează regulile privind desfăşurarea activităţii comisiilor de selecţie şi a celor de soluţionare a contestaţiilor;
    g) efectuează orice alte demersuri organizatorice necesare îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (2).
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), Administraţia Fondului Cultural Naţional organizează anual cel puţin două sesiuni de selecţie.
    (6) Documentele elaborate conform dispoziţiilor alin. (4) lit. b)-f) se aprobă prin act administrativ emis de către autoritatea finanţatoare: ordin, decizie sau hotărâre, după caz."

    8. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Din finanţările nerambursabile acordate potrivit prezentei ordonanţe se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli directe eligibile:
    a) cheltuielile materiale directe, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu materiale consumabile, materiale auxiliare, materiale de natura obiectelor de inventar;
    b) cheltuieli cu servicii executate de terţi, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu închirieri de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor culturale, cheltuieli cu închirieri de echipamente, cheltuieli cu studii şi cercetări, cheltuieli cu pregătirea personalului, cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal, cheltuieli pentru consultanţă de specialitate, cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, cheltuieli pentru organizarea de evenimente, cheltuieli privind onorarii şi drepturi de autor;
    c) cheltuieli cu personalul, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul pe venit aferente salariilor, în limita unui procent de cel mult 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate, cu excepţia cheltuielilor salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare;
    d) cheltuieli pentru cazarea, masa, transportul intern şi internaţional al personalului, participanţilor, invitaţilor sau beneficiarilor proiectului, sub formă de sume forfetare al căror cuantum se aprobă prin programul de finanţare, cu încadrarea în limita maximă aprobată, potrivit prevederilor legale aplicabile, pentru invitaţii secretarilor generali ai ministerelor;
    e) cheltuieli cu achiziţia de mijloace fixe utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, în procent de cel mult 25% din totalul finanţării nerambursabile acordate;
    f) cheltuieli cu premii;
    g) cheltuieli cu lucrări care nu necesită autorizaţie de construire, în procent de cel mult 10% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
    (2) În cazul în care mijloacele fixe achiziţionate nu sunt utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, se va acoperi doar amortizarea acestora pentru perioada de implementare a proiectului, fără a se depăşi 25% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
    (3) Cel mult 5% din totalul finanţării nerambursabile se poate acorda ca sumă forfetară pentru cheltuieli indirecte eligibile cum sunt: chirii pentru spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea beneficiarul, consumabile asociate cu managementul proiectului, costuri pentru comunicaţii telefonice sau internet, cheltuieli cu energia electrică.
    (4) Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.
    (5) Solicitantul are obligaţia de a preciza în cuprinsul cererii de finanţare şi de a justifica în raportul final de activitate toate informaţiile privind caracterul neeconomic sau, după caz, economic al activităţilor din cadrul proiectului cultural\'b8 încadrarea finală constituind clauză distinctă în contractul de finanţare, opozabilă acestuia în situaţia constatării de către autoritatea finanţatoare a intenţiei frauduloase şi care atrage rezilierea de drept a contractului de finanţare.
    (6) Pentru acordarea de finanţare nerambursabilă în vederea realizării de activităţi economice, autoritatea finanţatoare trebuie să elaboreze scheme de ajutor de stat/de minimis înainte de acordarea finanţării, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 7-15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în cazul în care finanţările nerambursabile implică ajutor de stat/de minimis, cheltuielile eligibile vor fi cele prevăzute în schema elaborată de autoritatea finanţatoare.
    (8) Din finanţările nerambursabile acordate potrivit prezentei ordonanţe nu pot fi acoperite următoarele categorii de cheltuieli, neeligibile:
    a) cheltuieli efectuate de solicitant anterior semnării contractului de finanţare;
    b) cheltuieli pentru contractarea creditelor necesare plăţii contribuţiei proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferenţele de curs valutar;
    c) taxa pe valoarea adăugată, precum şi orice alte taxe;
    d) dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
    e) achiziţia de echipamente secondhand;
    f) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
    g) costurile pentru operarea investiţiei;
    h) sumele rezultate din diferenţele de curs valutar;
    i) costuri de amortizare, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (2);
    j) contribuţia în natură, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (7) lit. d);
    k) cheltuieli de leasing."

    9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte de finanţare încheiate între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.
    (2) Finanţările nerambursabile se acordă în tranşe, prin virament bancar, din bugetul autorităţii finanţatoare în contul beneficiarului, pe baza cererii de plată emise de acesta pentru fiecare tranşă.
    (3) Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se stabilesc în contractul de finanţare, în funcţie de etapele de realizare ale proiectului cultural, prima tranşă fiind plătibilă la cererea beneficiarului, la semnarea contractului de finanţare.
    (4) Următoarele tranşe se acordă după verificarea:
    a) progresului activităţilor, în baza raportului tehnic depus de beneficiar;
    b) eligibilităţii cheltuielilor efectuate de beneficiar din tranşa anterioară, în baza raportului financiar şi a documentelor justificative prezentate de acesta.
    (5) Ultima tranşă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanţării.
    (6) La justificarea fiecărei tranşe acordate în baza unui contract de finanţare nerambursabilă, cheltuielile eligibile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) şi, după caz, alin. (8) trebuie să corespundă, cumulativ, următoarelor cerinţe:
    a) să fie efectuate în perioada de implementare a proiectului cultural;
    b) să fie necesare realizării proiectului cultural;
    c) să respecte dispoziţiile incidente din legislaţia naţională şi, după caz, a Uniunii Europene, aplicabile în materie;
    d) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului."

    10. Articolul 6^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6^2
    (1) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de finanţare atrage obligarea acestora la restituirea parţială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în condiţiile legii.
    (2) În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranşă şi a rapoartelor tehnice, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile, prevăzute la art. 4.
    (3) În cazul finanţării considerate ajutor de stat/de minimis, recuperarea se face cu respectarea procedurii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, iar dobânda se va calcula conform Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (4) Finanţarea nerambursabilă acordată pentru realizarea, în cadrul proiectului cultural, a unor activităţi cu caracter neeconomic nu intră sub incidenţa normelor privind ajutorul de stat, caz în care este necesară organizarea evidenţei contabile separate pentru aceste tipuri de activităţi."

    11. Articolul 6^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6^3
    (1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului autorităţii finanţatoare în condiţiile prevăzute în reglementarea proprie privind organizarea sesiunilor de finanţare nerambursabilă, elaborate şi aprobate cu respectarea legislaţiei incidente, precum şi al instituţiilor cu atribuţii în verificarea modului de utilizare a fondurilor publice.
    (2) Reglementarea prevăzută la alin. (1) şi, după caz, contractul de finanţare vor cuprinde clauze privind obligaţiile beneficiarului şi ale autorităţii finanţatoare cu privire la verificarea modului de utilizare a fondurilor publice şi, după caz, a respectării normelor incidente în materia acordării ajutorului de stat.
    (3) Autoritatea finanţatoare are obligaţia înscrierii în registru a situaţiilor de încălcare a clauzelor contractuale prin utilizarea neconformă a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile."

    12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Sesiunea de selecţie a cererilor de finanţare se desfăşoară în următoarele etape:
    a) publicarea anunţului privind sesiunea de selecţie;
    b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie;
    c) evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare;
    d) comunicarea publică a rezultatului selecţiei;
    e) soluţionarea contestaţiilor;
    f) comunicarea publică a rezultatului final al selecţiei."

    13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia afişării pe pagina de internet dedicată comunicării informaţiilor de interes public următoarele informaţii privind acordarea finanţărilor nerambursabile:
    a) regulile privind organizarea sesiunii de finanţare nerambursabilă şi desfăşurare a activităţii comisiilor de selecţie şi a celor de soluţionare a contestaţiilor;
    b) ghidul solicitantului;
    c) valoarea totală a fondurilor alocate sesiunii de selecţie şi/sau programului sau, după caz, programelor de finanţare din cadrul acesteia, cu precizarea limitei superioare a finanţării nerambursabile care poate fi acordată unui proiect;
    d) criteriile de selecţie;
    e) lista solicitanţilor, cu precizarea proiectelor culturale şi a sumelor solicitate;
    f) lista beneficiarilor, cu precizarea rezumatului proiectelor culturale şi a valorii finanţării nerambursabile acordate;
    g) valoarea finanţării nerambursabile decontate;
    h) componenţa nominală a comisiei de selecţie.
    (2) Informaţiile publice se afişează în succesiunea etapelor procedurale de acordare a finanţărilor nerambursabile, cu respectarea următoarelor reguli:
    a) informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d): cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea cererilor de finanţare;
    b) informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-h): conform reglementărilor aprobate la nivelul autorităţii finanţatoare, fără depăşirea unui termen rezonabil, de cel mult 3 zile lucrătoare de la încheierea respectivei etape.
    (3) Autoritatea finanţatoare are obligaţia introducerii în registru a informaţiilor prevăzute la:
    a) alin. (2) lit. a) - în ziua afişării acestora pe pagina de internet;
    b) alin. (2) lit. b) - în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la afişarea pe pagina de internet.
    (4) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) atrage răspunderea în condiţiile legii.
    (5) Dispoziţiile prezentului articol se aplică corespunzător şi în cazul atribuirii finanţărilor nerambursabile în condiţiile prevăzute de art. 1^2 alin. (3)-(5).
    (6) În situaţiile în care întârzierea sesiunii de selecţie periclitează implementarea proiectelor culturale şi/sau alte situaţii de natură a prejudicia interesul public, autoritatea finanţatoare poate reduce numărul de zile prevăzute la alin. (2) lit. a) cu cel mult jumătate.
    (7) Situaţia excepţională prevăzută la alin. (6) şi motivarea acesteia se aduc la cunoştinţa publică prin grija autorităţii finanţatoare, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentului articol.
    (8) Enumerarea de la alin. (1) nu are caracter limitativ."

    14. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Selecţia proiectelor culturale pe baza cererilor de finanţare nerambursabilă se realizează de către comisii constituite la nivelul autorităţii finanţatoare.
    (2) Comisiile de selecţie sunt alcătuite din:
    a) reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare;
    b) specialişti cu o experienţă de cel puţin 3 ani sau, după caz, cel puţin 2 ani în managementul şi/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecţie.
    (3) Specialiştii prevăzuţi la alin. (2) lit. b) nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, iar numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanţilor autorităţii.
    (4) Stabilirea numărului de membri ai comisiei de selecţie şi numirea acestora se fac prin actul administrativ emis de către autoritatea finanţatoare: ordin, decizie sau hotărâre, după caz.
    (5) Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţa publică numai după încheierea sesiunii de selecţie.
    (6) Pentru fiecare sesiune de selecţie, specialiştii prevăzuţi la alin. (2) lit. b) sunt selectaţi de către autoritatea finanţatoare din baza proprie de date constituită din candidaturile depuse la anunţul public de recrutare sau, după caz, din secţiunea dedicată a registrului, cu respectarea principiului transparenţei.
    (7) La desemnarea comisiilor de selecţie, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a asigura înlocuirea a cel puţin 50% din specialiştii sesiunii precedente."

    15. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Selecţia proiectelor culturale se realizează în baza clasamentului punctajelor finale, rezultate în urma evaluării cererilor de finanţare nerambursabilă, pe baza criteriilor stabilite de autoritatea finanţatoare conform art. 1^3 alin. (2).
    (2) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei.
    (3) Finanţarea nerambursabilă se acordă pentru cererile de finanţare selectate, în baza clasamentului final, în limita bugetului alocat sesiunii/programului de finanţare.
    (4) Autoritatea finanţatoare nu poate diminua valoarea finanţării nerambursabile solicitată per proiect cultural, cu excepţia situaţiilor în care:
    a) în devizul proiectului sunt identificate cheltuieli neeligibile;
    b) valoarea solicitată depăşeşte limita superioară a finanţării nerambursabile care poate fi acordată unui proiect;
    c) proiectul se situează pe ultimul loc din clasamentul final - în vederea încadrării în bugetul alocat sesiunii/programului de finanţare."

    16. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor."

    17. La articolul 18, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Prezentul capitol cuprinde dispoziţii speciale referitoare la finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale din bugetul Fondului Cultural Naţional, gestionat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, instituţie publică cu personalitate juridică, care este organizată şi funcţionează în subordinea Ministerului Culturii, denumită în continuare Administraţia.
    .................................................................................................
    (4) Sediul Administraţiei este în municipiul Bucureşti, str. Barbu Delavrancea nr. 57, sectorul 1."

    18. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Consiliul Administraţiei are următoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte strategia şi priorităţile de finanţare ale Fondului Cultural Naţional;
    b) avizează pentru fiecare sesiune de selecţie:
    (i) propunerile privind componenţa comisiilor de selecţie a cererilor de finanţare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în vederea constituirii acestora cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 16;
    (ii) ghidul solicitantului."

    19. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Fondul Cultural Naţional este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor culturale, ale cărui venituri proprii provin din următoarele contribuţii:
    a) o cotă de 5% din încasările operatorilor economici care realizează, în vederea comercializării, reproduceri, copii sau mulaje realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;
    b) o cotă de 5% din încasările din comisioane, realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitaţie publică, a bunurilor culturale mobile;
    c) o cotă de 2% din încasările realizate de agenţiile imobiliare din intermedierea vânzării imobilelor monumente istorice;
    d) o cotă de 20% din încasările obţinute din difuzarea, vânzarea sau închirierea fonogramelor ori videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;
    e) o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale ilustrate, afişelor, posterelor şi imaginilor autocolante, altele decât cele prevăzute la lit. a);
    f) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici care organizează târguri şi expoziţii pentru care se percepe taxă de vizitare, cu excepţia muzeelor şi galeriilor de artă;
    g) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară;
    h) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta sau pe domeniul public aflat în zona de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică şi/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;
    i) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici din organizarea de bâlciuri, parcuri de distracţii şi alte activităţi recreative şi distractive;
    j) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;
    k) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conţinut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;
    l) cota prevăzută la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) cota prevăzută la art. 26 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) o cotă de 3% din devizul general al investiţiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcţiile amplasate în zona de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică şi/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;
    o) fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale;
    p) donaţii, legate sau alte liberalităţi;
    q) sponsorizări;
    r) dobânda aferentă disponibilităţilor aflate în bugetul Fondului Cultural Naţional;
    s) o cotă de 2% din încasările Companiei Naţionale Loteria Română - S.A.;
    ş) alte venituri dobândite în condiţiile legii.
    (2) Bunurile culturale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt cele care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, conform dispoziţiilor art. 3 şi următoarele din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-k) se aplică asupra încasărilor totale realizate din activităţile respective, din care sa dedus TVA aferentă, şi se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul.
    (4) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii şi vor fi folosite pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe.
    (5) Din veniturile prevăzute la alin. (1), Administraţia poate utiliza, în baza bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat şi monitorizat anual de către ordonatorul principal de credite, un cuantum de cel mult 1% pentru cheltuieli proprii, generate de administrarea Fondului, acordarea şi monitorizarea finanţărilor nerambursabile."

    20. La articolul 22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care activităţile unui operator economic intră sub incidenţa a două sau mai multor obligaţii de plată prevăzute la art. 21 alin. (1), operatorul economic în cauză datorează contribuţia aferentă activităţii cu cea mai mare cotă."

    21. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Neachitarea cotelor la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) atrage perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Dobânzile şi penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul Cultural Naţional."

    22. La articolul 25, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea eficientizării colectării contribuţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1), Administraţia are următoarele obligaţii:
    a) să implementeze o evidenţă electronică a contributorilor şi actualizării permanente a propriei baze de date;
    b) să creeze o infrastructură în vederea notificării debitorilor şi pentru urmărirea recuperării creanţelor;
    c) să elaboreze şi să actualizeze permanent mecanismele de comunicare în scopul conştientizării contributorilor privind obligaţiile de plată ce le revin;
    d) să solicite sprijinul autorităţilor şi instituţiilor publice şi al organelor de specialitate din subordinea/de sub autoritatea acestora, cu competenţe în colectarea de taxe şi impozite, precum şi al instituţiilor abilitate în auditarea şi/sau controlarea respectării obligaţiilor legale a contributorilor de drept privat şi public.
(3) Ministerul Culturii şi instituţiile din subordinea/de sub autoritatea sa, la solicitarea Administraţiei, acordă sprijinul necesar în vederea exercitării unui control permanent asupra contribuţiilor colectate, vizând, urmărind în principal, următoarele obiective:
    a) determinarea corectă a valorii contribuţiei la constituirea Fondului Cultural Naţional;
    b) virarea integrală şi la termen a sumei datorate;
    c) stabilirea eventualelor diferenţe între sumele vărsate şi cele datorate, conform prevederilor legale.
    ...............................................................................................
(5) În vederea completării constante a bazei de date deţinute de către Administraţie şi/sau de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va pune la dispoziţia acestora, gratuit, baza de date actualizată, care conţine elementele de identificare pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 21 alin. (1)."

    23. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Finanţările nerambursabile se acordă de către Administraţie exclusiv pe bază de selecţie publică de cereri de finanţare, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 1^1."

    24. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Acordarea finanţărilor nerambursabile de către Administraţie se face cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe privind organizarea sesiunilor de selecţie, obligaţiile şi regulile aplicabile autorităţii finanţatoare şi solicitanţilor, respectiv beneficiarilor."

    25. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Comisiile de selecţie constituite la nivelul Administraţiei sunt organizate conform prevederilor art. 12, cu excepţia dispoziţiilor alin. (2), fiind alcătuite din experţi independenţi cu o experienţă de cel puţin 3 ani sau, după caz, cel puţin 2 ani în managementul şi/sau evaluarea de proiecte culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecţie.
    (2) Organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a proiectelor culturale şi de soluţionare a contestaţiilor se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului culturii.
    (3) Pentru activitatea depusă în cadrul unei sesiuni de evaluare, membrii comisiilor de selecţie şi membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor primesc câte o indemnizaţie, plătită din bugetul Fondului Cultural Naţional, al cărei cuantum se aprobă anual prin ordin al ministrului culturii."

    26. Articolul 29^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29^1
    Dispoziţiile art. 4 sunt aplicabile şi în cazul:
    a) proiectelor culturale proprii ale autorităţilor finanţatoare organizate, desfăşurate, finanţate în ţară şi străinătate;
    b) proiectelor culturale organizate şi desfăşurate de instituţii publice din subordinea autorităţilor finanţatoare, în ţară şi străinătate, finanţate din subvenţii de la bugetul de stat sau bugetul local, după caz;
    c) proiectelor culturale pentru care se acordă finanţări nerambursabile în conformitate cu dispoziţiile art. 1^2 alin. (3)-(5);
    d) proiectelor culturale pentru care se acordă finanţări nerambursabile în conformitate cu dispoziţiile art. 29."

    27. Articolele 29^2 şi 29^3 se abrogă.
    28. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2) lit. j) şi ale art. 11 alin. (1) lit. a), în cadrul sesiunilor de finanţare, autoritatea finanţatoare poate derula programe de finanţare destinate solicitanţilor persoane fizice: burse de studii/creaţie, stagii de formare sau granturi de călătorie, inclusiv rezidenţe artistice, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi ale reglementărilor elaborate şi aprobate la nivelul respectivei autorităţi finanţatoare."

    29. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Dispoziţiile din actele normative referitoare la stabilirea acţiunilor şi a categoriilor de cheltuieli, a criteriilor, a prevederilor şi a limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice nu sunt aplicabile proiectelor culturale finanţate în condiţiile prezentei ordonanţe."

    30. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    Cheltuielile care se efectuează de către instituţiile publice din titlul de cheltuieli «Bunuri şi servicii», cu excepţia bunurilor de natura obiectelor de inventar, şi care sunt destinate organizării şi/sau desfăşurării proiectelor culturale se prevăd în bugetele instituţiilor publice organizatoare la alineatul bugetar «20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii."

    31. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 33, cu următorul cuprins:
    "ART. 33
    Registrul naţional al finanţărilor nerambursabile din domeniul culturii este înfiinţat şi administrat în format electronic de Ministerul Culturii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022 şi estimările pe anul 2023."    ART. II
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Culturii va elabora şi va aproba prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice privind Registrul naţional al finanţărilor nerambursabile din domeniul culturii.

    ART. III
    (1) Procedurile de selecţie a proiectelor culturale, precum şi cele de soluţionare a contestaţiilor, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi supuse prevederilor legale aplicabile la data demarării lor, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.
    (2) Executarea contractelor de finanţare nerambursabilă aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă are loc în conformitate cu dispoziţiile legale şi regulamentare aplicabile la data semnării acestora de către autoritatea finanţatoare.
    (3) Cuantumul indemnizaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) şi art. 28 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în limita a cel puţin 5% şi cel mult 10% din salariul/indemnizaţia ordonatorului principal de credite.
    (4) Pentru fiecare sesiune/program de finanţare autoritatea finanţatoare stabileşte şi aduce la cunoştinţă publică modalitatea de transmitere a documentelor scrise prevăzute la art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. IV
    Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dânduse textelor o nouă numerotare.

    ART. V
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 18 iunie 2019, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului naţional «Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"

    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de finanţare a Programului naţional «Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023», cu implementare multianuală, denumit în continuare Programul.
    (2) Programul se desfăşoară conform Dosarului de candidatură pe baza căruia oraşul Timişoara a fost nominalizat la titlul «Capitală Europeană a Culturii», denumit în continuare Candidatura.
    (3) Programul este alcătuit, conform Candidaturii, dintr-un portofoliu de proiecte, denumit în continuare Program cultural, şi din obiective de investiţii în infrastructura culturală aferente acestuia, denumite generic Program de investiţii.
    (4) Susţinerea desfăşurării Programului se asigură de către Ministerul Culturii.
    (5) Pe durata organizării şi desfăşurării Programului, implementarea Programului cultural este de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului Timişoara, respectiv ale judeţului Timiş, prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timişoara şi Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş - instituţii publice aflate în coordonarea/sub autoritatea acestora, denumite în continuare structuri de implementare.
    (6) Autorităţile administraţiei publice locale ale judeţului Timiş, respectiv ale municipiului Timişoara pot susţine realizarea unor proiecte din cadrul Programului cultural sau, după caz, conexe acestuia şi prin alte instituţii publice de cultură aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea lor, prin suplimentarea subvenţiei anuale alocate.
    (7) Asigurarea implementării coerente a Programului cultural de către structurile de implementare, în conformitate cu viziunea şi conceptele principale ale Candidaturii, este de competenţa unei organizaţii neguvernamentale, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, apolitică şi independentă, cu caracter cultural şi educativ, denumită în continuare Asociaţia."

    3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Reprezentantul/Reprezentanţii Ministerului Culturii, în susţinerea desfăşurării Programului, are/au următoarele responsabilităţi:
    a) asigură comunicarea cu alte autorităţi centrale, după caz, în vederea bunei desfăşurări a Programului;
    b) iniţiază acţiuni de diplomaţie culturală şi participă la reţele europene ale oraşelor în vederea punerii în valoare a relaţiilor cu oraşele cu care Timişoara este înfrăţită şi cu cele care au deţinut/deţin sau urmează să deţină titlul de Capitală Europeană a Culturii;
    c) urmăreşte/urmăresc atragerea de finanţări private şi direcţionarea acestora către Program;
    d) propune/propun şi/sau iniţiază măsurile necesar a fi întreprinse de către autorităţile centrale în scopul asigurării pregătirilor şi desfăşurării adecvate a Programului;
    e) monitorizează implementarea Programului cultural şi a Programului de investiţii şi corelarea dintre ele;
    f) garantează respectarea criteriilor din Candidatură, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    g) exercită prerogativa avizării documentaţiilor de selecţie pentru acordarea finanţărilor din cadrul Programului cultural, conform prevederilor prezentei ordonanţe;
    h) asigură un dialog permanent între autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea exercitării atribuţiilor care le revin în implementarea Programului;
    i) face/fac demersurile necesare pentru implicarea altor autorităţi publice din regiune sau, după caz, euroregiune;
    j) monitorizează promovarea internă şi internaţională a Programului;
    k) înaintează propuneri în vederea desemnării reprezentanţilor Ministerului Culturii în structurile Asociaţiei;
    l) orice alte atribuţii necesare derulării Programului conform Candidaturii şi potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe.
    (2) Reprezentantul/Reprezentanţii Ministerului Culturii îşi exercită atribuţiile şi responsabilităţile de avizare prevăzute la alin. (1) lit. g), în baza referatelor de analiză întocmite prin grija Asociaţiei.
    (3) Reprezentantul/Reprezentanţii Ministerului Culturii îşi exercită atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) prin asigurarea respectării criteriilor de bază ale Comisiei Europene privind independenţa artistică şi a implementării integrate şi corelate a Programului cultural de către structurile de implementare, în mod obiectiv, imparţial şi neimplicat în decizii de oportunitate.
    (4) Structurile de implementare prevăzute la art. 1 alin. (5), în exercitarea atribuţiilor, au competenţe de autorităţi finanţatoare:
    a) pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri proprii;
    b) pentru acordarea de finanţări nerambursabile din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Asociaţia, în calitate de garant al coerenţei Programului, are atribuţii în monitorizarea respectării de către structurile de implementare a viziunii/conceptelor principale din Candidatură şi a corelării Programului cultural cu Programul de investiţii."

    4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Finanţarea implementării Programului cultural în perioada 2019-2024 se asigură:
    a) din sumele prevăzute în acest scop în bugetele locale ale municipiului Timişoara şi judeţului Timiş;
    b) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de 51.979 mii lei.
    (2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă sub formă de transfer din bugetul Ministerului Culturii de la titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», către bugetele locale astfel:
    a) pentru finanţarea unor proiecte culturale în baza procedurilor de selecţie, derulate de judeţul Timiş prin Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi, respectiv, prin Asociaţie - suma de 18.679 mii lei;
    b) pentru finanţarea unor proiecte culturale în baza procedurilor de selecţie, derulate de municipiul Timişoara prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timişoara - suma de 33.300 mii lei.
    (3) Sumele rămase neutilizate din alocările de la bugetul de stat conform dispoziţiilor prezentului articol şi, respectiv, de la bugetele locale ale municipiului Timişoara şi judeţului Timiş se reportează în anul următor, potrivit destinaţiei, până la finalizarea Programului, dar nu mai târziu de finalul anului 2024."

    5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Pentru diversificarea Programului cultural sau, după caz, pentru realizarea unor proiecte conexe acestuia, alte autorităţi finanţatoare, centrale şi/sau locale, altele decât cele de la art. 1 alin. (5), pot acorda finanţări nerambursabile, în condiţiile prevăzute în actele administrative ale acestora, adoptate în acest scop, aplicabile în materie cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă."

    6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Atribuirea directă, respectiv selecţia proiectelor culturale în scopul acordării de finanţări nerambursabile în cadrul Programului cultural de către structurile de implementare se fac prin aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în considerarea următoarelor criterii alternative, prevăzute în Candidatură:
    a) excelenţa artistică interdisciplinară şi/sau originalitatea: propunerile trebuie să combine în mod creativ, pe de o parte, forme artistice diverse, iar pe de alta - arta, cultura şi alte domenii diferite - social, educaţional şi economic; va fi încurajata fuziunea formelor artistice tradiţionale cu exprimările noi, inovatoare şi experimentale;
    b) dimensiunea europeană, care evidenţiază bogăţia diversităţii culturale europene: va fi încurajată o gamă largă de posibilităţi, de la schimburi creative la parteneriate sustenabile şi coproducţii între iniţiative deja existente, cum sunt festivalurile şi partenerii noi;
    c) dezvoltarea publicului: proiectele se vor adresa unuia sau mai multor niveluri de angajament, participare şi abordare a publicului, propunându-şi să inspire exprimarea de sine, să stimuleze conţinuturile culturale generate de către public, să dezvolte creaţia în comun sau să implice şi să formeze voluntari; se încurajează propuneri care includ grupuri vulnerabile şi/sau abordează teme sociale;
    d) cooperarea între instituţiile culturale consacrate şi grupurile sau artiştii în curs de afirmare, la nivel local şi internaţional;
    e) axarea pe valenţele spaţiului public şi contribuţia la deschiderea şi accesibilizarea oraşului;
    f) promovarea patrimoniului şi explorarea noilor tehnologii, în concordanţă cu Agenda Culturală Europeană: proiectele vor promova platforme deschise şi comune pentru conţinuturile culturale, oferind cetăţenilor posibilitatea de a dobândi abilităţi avansate de producere, accesare şi distribuire a produselor culturale;
    g) cultura ca promotor pentru dezvoltare şi inovaţie: proiectele vor promova forme noi de antreprenoriat cultural şi creativ, vor crea noi locuri de muncă în sectorul industriilor culturale şi creative şi vor contribui la transformarea Timişoarei şi a Banatului într-un centru de creativitate culturală;
    h) componenta educaţională va fi dezvoltată prin implicarea activă a şcolilor şi prin promovarea cooperării cu şcoli din diferite ţări europene; se vor puncta propunerile referitoare la formarea continuă şi îmbătrânirea activă;
    i) dezvoltarea sectorului turistic, de manieră atrăgătoare, atât pentru turişti, cât şi pentru populaţia locală; evenimentele vor fi distribuite uniform în oraş şi în împrejurimi, acoperind întreaga regiune;
    j) moştenirea pe termen lung, în concordanţă cu strategia culturală a municipiului Timişoara/judeţului Timiş, evaluată în funcţie de durabilitatea impactului cultural, economic şi social."

    7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (4) lit. b), structurile de implementare au obligaţia de a transmite Asociaţiei pentru analiză şi referinţă următoarele documente:
    a) anunţul public privind sesiunea de selecţie;
    b) ghidul solicitantului;
    c) orice alte documente aferente procedurii de selecţie care sunt necesare pentru încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din cadrul Programului cultural.
    (2) Asociaţia are obligaţia de a analiza cu celeritate documentele prevăzute la alin. (1), din perspectiva conformităţii acestora cu Candidatura şi, respectiv, cu criteriile cuprinse la art. 5, în vederea transmiterii către structura de implementare solicitantă, în termen de 10 zile lucrătoare, a concluziilor rezultate.
    (3) Pentru finanţările nerambursabile acordate din suma prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), structurile de implementare au obligaţia de a solicita avizul Ministerului Culturii în condiţiile alin. (1) şi, corelativ, dispun de dreptul de a refuza, motivat, conformarea la conţinutul avizului cu caracter consultativ.
    (4) În situaţia avizului negativ sau, după caz, a avizării cu observaţii, structura de implementare solicitantă va retransmite Asociaţiei, în termen de 5 zile lucrătoare, documentele refăcute conform observaţiilor sau, după caz, cu motivarea nepreluării acestora sau a neluării în considerare a avizului negativ.
    (5) Structurile de implementare, în calitate de autorităţi finanţatoare, au obligaţia de a transmite Asociaţiei informări trimestriale privind proiectele culturale finanţate în condiţiile prezentei ordonanţe, astfel:
    a) sumele angajate/contractate/decontate, după caz, în baza procedurilor avizate în condiţiile alin. (1)-(4);
    b) stadiul realizării proiectelor finanţate, raportat la calendarul multianual al Programului cultural.
    (6) Sesizarea formulată de Ministerul Culturii privind neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) atrage sancţiuni administrative, după caz, anularea procedurii de selecţie.
    (7) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (5) se sancţionează conform prevederilor legale aplicabile."

    8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Finanţările nerambursabile ale proiectelor din cadrul Programului cultural se acordă pe bază de contracte de finanţare, încheiate în urma procedurilor derulate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001.
    (2) Finanţările nerambursabile pentru proiectele din cadrul Programului cultural cuprinse în Candidatura Programului naţional de importanţă strategică se acordă din sumele prevăzute în acest scop în bugetele structurilor de implementare, pe cale de excepţie de la prevederile alin. (1), prin aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor privind atribuirea directă a contractelor de finanţare nerambursabilă.
    (3) Finanţarea proiectelor din cadrul Programului cultural conform dispoziţiilor alin. (2) se realizează pe baza criteriilor prevăzute la art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (4) Durata contractelor de finanţare nerambursabilă se stabileşte de părţi, până cel târziu la finalul anului 2023.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazuri justificate conform Candidaturii, durata contractelor de finanţare nerambursabilă poate fi stabilită până cel târziu la finalul primului semestru al anului 2024."

    9. Articolul 8 se abrogă.
    10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) În vederea respectării angajamentelor cuprinse în Candidatură şi, după caz, în protocolul dintre Asociaţie şi autorităţile publice locale şi/sau structurile de implementare, Consiliul Judeţean Timiş implementează programul prioritar multianual «Comunicare, monitorizare şi evaluare Program Timişoara - Capitală Europeană a Culturii 2023», derulat prin Asociaţie.
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Asociaţia primeşte din suma prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), pe bază de contracte încheiate cu Consiliul Judeţean Timiş, suma de 7.379 mii lei astfel:
    a) pentru acoperirea costurilor componentei de comunicare şi promovare internă şi internaţională aferente programului prioritar prevăzut la alin. (1), suma de 6.599 mii lei;
    b) pentru acoperirea cheltuielilor administrative şi, după caz, a cheltuielilor salariale, în completarea veniturilor provenite din cotizaţii, suma de 780 mii lei.
    (3) Sumele prevăzute la alin. (2) se fac venit la bugetul Asociaţiei."

    11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În cadrul activităţii de monitorizare a respectării de către structurile de implementare a viziunii/conceptelor principale din Candidatură, Asociaţia transmite Ministerului Culturii rapoarte trimestriale, cel târziu până la jumătatea trimestrului următor pentru trimestrul anterior, cuprinzând:
    a) avizele emise în condiţiile art. 6;
    b) procedurile avizate în condiţiile art. 6;
    c) situaţia privind angajarea cheltuielilor, numărul şi valoarea contractelor atribuite - raportată la bugetele alocate pentru Programul Cultural;
    d) situaţia deconturilor şi stadiul realizării proiectelor finanţate, raportat la calendarul multianual al Programului cultural, după caz.
    (2) Ministerul Culturii, în baza rapoartelor trimestriale prevăzute la alin. (1), elaborează şi înaintează informări periodice către Guvernul României şi către instituţiile europene competente, după caz."

    12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Angajarea fondurilor alocate conform dispoziţiilor art. 3, precum şi modul de utilizare de către beneficiari a finanţărilor nerambursabile atribuite sunt supuse controlului Ministerului Culturii, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie."

    13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) În perioada 2022-2023, finanţarea Programului de investiţii se asigură:
    a) din sumele alocate în acest scop în bugetele locale ale municipiului Timişoara şi judeţului Timiş;
    b) din bugetul de stat, prin transfer către bugetele locale, respectiv prin bugetul Ministerului Culturii, de la titlul 51 «Transferuri între autorităţi ale administraţiei publice», în limita sumei de 84.959 mii lei, articolul 51.02 «Transferuri de capital»;
    c) din bugetul de stat, respectiv din bugetul Ministerului Culturii, de la titlul 51 «Transferuri între autorităţi ale administraţiei publice», alineatul 51.01.01 «transferuri către instituţii publice», în limita sumei de 29.700 mii lei, pentru Teatrul Naţional «Mihai Eminescu» din Timişoara.
    (2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se repartizează pentru finanţarea obiectivelor de investiţii ale beneficiarilor:
    a) judeţul Timiş - în limita sumei de 32.033 mii lei;
    b) municipiul Timişoara - în limita sumei de 52.926 mii lei.
    (3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (2) lit. a) şi b) transmit Ministerului Culturii rapoarte trimestriale, cel târziu până la jumătatea trimestrului următor pentru trimestrul anterior, privind stadiul implementării Programului de investiţii, cuprinzând:
    a) situaţia privind angajarea cheltuielilor, numărul şi valoarea contractelor atribuite - raportată la bugetele alocate pentru Programul de investiţii;
    b) situaţia deconturilor şi stadiul realizării investiţiilor, raportat la graficul de execuţie a lucrărilor."

    14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt obiective eligibile acele obiective de investiţii şi/sau mijloace fixe, după caz, care pot fi puse în valoare prin intermediul Programului cultural sau proiectelor conexe acestuia, cel târziu în trimestrul IV al anului 2023.
    (2) În vederea finanţării în limita sumelor, prevăzute la art. 12 alin. (2), documentaţia tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici şi descrierea sumară a obiectivelor eligibile din cadrul Programului de investiţii, inclusiv cele aferente achiziţiilor de dotări mijloace fixe eligibile, după caz, se aprobă în condiţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele rămase neutilizate de către municipiul Timişoara sau, după caz, de către judeţul Timiş pentru implementarea Programului de investiţii se reportează şi rămân la dispoziţia acestora, urmând a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie până la finalizarea obiectivelor eligibile, aprobate în condiţiile alin. (2), dar nu mai târziu de sfârşitul anului 2023.
    (4) În aplicarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2) lit. c), prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, sumele alocate Teatrului Naţional Timişoara rămase neutilizate la sfârşitul anului 2022 se reportează, urmând a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie până la finalizarea obiectivului de investiţii, dar nu mai târziu de sfârşitul anului 2023."

    15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Autorităţile executive ale administraţiei publice locale cu rol executiv şi, după caz, structurile de implementare răspund, potrivit legii, de modul de utilizare a sumelor alocate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate, precum şi de respectarea prevederilor legale privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii de produse/servicii/lucrări în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice."

    16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Controlul privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor alocate din bugetele componente ale bugetului general consolidat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se efectuează de către Ministerul Finanţelor prin aparatul de inspecţie economico-financiară."    ART. VI
    (1) Măsurile de finanţare a Programului, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se implementează prin efectuarea modificărilor necesare în bugetul Ministerului Culturii, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. a) şi b) şi, respectiv, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară şi în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În vederea asigurării infrastructurii culturale adecvate implementării Programului cultural:
    a) în aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, contractele de finanţare care nu au produs efecte juridice şi/sau obligaţii pe seama fondurilor publice, încheiate între Primăria Municipiului Timişoara şi Ministerul Culturii în limita sumelor alocate de la bugetul de stat în perioada 2019-2022 pentru obiectivele de investiţii prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, se reziliază;
    b) la data intrării în vigoare a actului normativ privind modificările bugetului Ministerului Culturii, conform dispoziţiilor alin. (1), se abrogă alin. (1^1) al art. 7 şi anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare.

    (3) În aplicarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă în domeniul culturii, structurile de implementare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 pot numi în comisiile de selecţie a cererilor de acordare de finanţări nerambursabile reprezentanţi ai Asociaţiei şi/sau ai Ministerului Culturii.
    (4) După finalizarea Programului, dar nu mai târziu de finalul anului 2024, sumele alocate de la bugetul de stat pentru implementarea acestuia, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat.
    (5) Autorităţile executive ale administraţiei publice locale responsabile pentru implementarea Programului şi Ministerul Culturii pot susţine procesul de actualizare, pe cale consensuală, a Candidaturii, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (6) Actualizarea dosarului de candidatură poate avea loc în condiţiile respectării criteriilor de bază ale Comisiei Europene privind independenţa artistică.
    (7) Modificările agreate de părţi în condiţiile alin. (6) se supun consultării juriului de monitorizare CEaC, conform procedurilor aplicabile.
    (8) După consultarea juriului de monitorizare CEaC, Candidatura actualizată se aprobă prin ordin al ministrului culturii.
    (9) În aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Asociaţia „Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“, în termenul prevăzut la alin. (6), va iniţia demersurile pentru adaptarea Statutului şi, după caz, a celorlalte documente de funcţionare, în condiţiile cerute de lege pentru modificarea/completarea actelor constitutive.
    (10) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (9) sau, după caz, a imposibilităţii asumării de către „Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ a acestor obligaţii, autorităţile publice cu responsabilităţi în implementarea Programului au obligaţia de a face demersurile în vederea aplicării dispoziţiilor art. 1 alin. (7), prin intermediul unei alte asociaţii.
    (11) În situaţia prevăzută la alin. (10), sumele rămase neutilizate din alocările de la bugetul de stat, bugetul municipiului Timişoara sau, după caz, bugetul Consiliului Judeţean Timiş către „Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ se restituie integral la bugetele de la care au fost alocate.

    ART. VII
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 18 iunie 2019, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul culturii,
                    Lucian Romaşcanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu

    Bucureşti, 16 iunie 2022.
    Nr. 83.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016