Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 28 septembrie 2023  pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare, precum şi unele măsuri pentru îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 28 septembrie 2023 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare, precum şi unele măsuri pentru îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 881 din 29 septembrie 2023
    Având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice,
    luând în considerare necesitatea efectuării la termen a unor cheltuieli prevăzute de legislaţia în vigoare, care nu pot fi amânate,
    având în vedere faptul că la nivelul ordonatorilor principali de credite se înregistrează obligaţii de plată, la termene stabilite potrivit legii, a căror nerespectare poate conduce la iniţierea de acţiuni de recuperare a sumelor datorate de aceştia, inclusiv prin executarea silită a conturilor, precum şi la un impact social negativ, prin afectarea drepturilor salariale sau de natura asistenţei sociale în cazul anumitor categorii de persoane,
    ţinând seama de necesitatea menţinerii continuităţii în asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale pentru pacienţi şi în derularea programelor naţionale de sănătate,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 14 septembrie 2023, se completează după cum urmează:
    1. La articolul unic, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat disponibilizează la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în termen de 5 zile de la data solicitării Ministerului Finanţelor, creditele de angajament şi creditele bugetare reţinute în proporţie de 10%.
(4) Sumele disponibilizate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului în aplicarea alin. (3) se utilizează, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cu prioritate a cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu asistenţa socială, a contribuţiei publice naţionale aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, a cheltuielilor cu medicamente, a programelor şi acţiunilor de sănătate ale ordonatorilor principali de credite."

    2. După articolul unic, care devine articolul 1, se introduc patru noi articole, art. 2-5, cu următorul cuprins:
    "ART. 2
    Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează ordonatorul principal de credite pentru bugetul Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate să repartizeze sumele reţinute în proporţie de 10%.
    ART. 3
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 265 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii şi în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3).
    ART. 4
    Articolul V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 15 mai 2023, cu modificările ulterioare, se abrogă.
    ART. 5
    La articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii «Complexul Energetic Oltenia» - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2022, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    (6) Ministerul Energiei reîntregeşte veniturile rezultate din privatizare în lei, utilizate conform alin. (1), diminuate cu sumele restituite potrivit alin. (4), din bugetul de stat prin bugetul propriu, cu încadrarea în sumele prevăzute cu această destinaţie, până cel târziu în data de 30 septembrie 2024."    ART. II
    (1) În scopul maximizării absorbţiei şi eficientizării implementării investiţiilor, precum şi pentru atingerea jaloanelor şi ţintelor asumate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, fondurile aferente depăşirii prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se prevăd în bugetul şi anexele ordonatorilor principali de credite cu rol de coordonatori de reforme şi/sau investiţii, respectiv în bugetul agenţiilor de implementare prevăzute la art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la subdiviziunile bugetare aferente fondurilor europene nerambursabile sau rambursabile, după caz, peste valoarea sumei aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă stabilite în acordurile de finanţare încheiate cu coordonatorul naţional.
    (2) Ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reforme şi/sau investiţii, care anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au încheiat/emis contracte/ decizii/ordine de finanţare în condiţiile art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza creditelor de angajament aprobate la poziţia bugetară „Finanţare publică naţională“, sunt autorizaţi să dezangajeze creditele de angajament aferente angajamentelor legale respective şi să le reangajeze pe seama fondurilor prevăzute la subdiviziunile bugetare aferente fondurilor europene nerambursabile sau rambursabile, după caz.
    (3) Pe perioada implementării proiectelor care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1), când se constată utilizarea în totalitate a sumelor aferente fondurilor europene nerambursabile sau rambursabile, după caz, ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reforme şi/sau investiţii sunt autorizaţi să dezangajeze soldul aferent angajamentelor legale rămase de plată concomitent cu reangajarea acestora în limita creditelor de angajament majorate la subdiviziunile bugetare aferente poziţiei bugetare „Finanţare publică naţională“.
    (4) Coordonatorii de reforme şi/sau investiţii şi agenţiile de implementare sunt autorizaţi să încheie acte adiţionale la contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii, astfel încât să modifice sursele de finanţare între fondurile europene nerambursabile sau rambursabile, după caz, şi „Finanţare publică naţională“, cu încadrare în valoarea contractului încheiat.
    (5) Beneficiarii sunt autorizaţi să modifice în bugetele proprii şi în anexele la acestea creditele de angajament şi creditele bugetare potrivit actelor adiţionale încheiate potrivit alin. (4), însuşite de ordonatorii principali de credite.
    (6) Creditele de angajament rezultate din dezangajările prevăzute la alin. (2) şi (3) nu pot fi utilizate de coordonatorii de reforme şi/sau investiţii şi agenţiile de implementare a proiectelor în vederea încheierii/emiterii de noi angajamente legale.
    (7) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de coordonator de reforme şi/sau investiţii să introducă în buget şi în anexele la acesta creditele de angajament necesare aplicării prevederilor alin. (2).
    (8) Ordonatorii principali de credite comunică în termen de 5 zile lucrătoare Ministerului Finanţelor modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însuşite de ordonatorul principal de credite.
    (9) Se autorizează Ministerul Finanţelor să aprobe, la propunerea ordonatorilor principali de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor efectuate potrivit prevederilor prezentului articol.
    (10) Fondurile prevăzute la alin. (1) nu pot fi luate în calcul la stabilirea cuantumului finanţării publice naţionale, asigurată de la bugetul de stat, prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    p. Ministrul energiei,
                    Constantin Saragea,
                    secretar general

    Bucureşti, 28 septembrie 2023.
    Nr. 78.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016