Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 3 decembrie 2014  pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 3 decembrie 2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 5 decembrie 2014

    Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare şi necesitatea atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
    având în vedere:
    - analiza execuţiei bugetare derulate pe parcursul primelor 10 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;
    - asigurarea fondurilor necesare plăţii integrale a pensiilor din sistemul public de pensii pe luna decembrie a anului curent;
    - necesitatea plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,
    ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea următoarele consecinţe negative:
    - lipsa alocaţiilor bugetare suficiente în ultima lună a anului necesare achitării în totalitate a drepturilor de pensie pe anul 2014 şi crearea de nemulţumiri în rândul beneficiarilor de pensii care nu îşi vor putea asigura în totalitate, pe perioada sezonului rece, necesităţile aferente consumului gospodăriilor;
    - riscul neasigurării fondurilor necesare plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi a acumulării de sume din ce în ce mai mari cu impact asupra cheltuielilor şi deficitului bugetar,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii privind finanţele publice nr. 500/2002 şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 1
    Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 2
    (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Influenţele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, detaliate pe ordonatori principali de credite, sunt prevăzute în anexele nr. 1/01, 1/02 şi 1/03.
    (3) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2014 se majorează la venituri cu suma de 48.593 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 688.963 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 640.370 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 48.593 mii lei.
    (4) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2014 se majorează la venituri cu suma de 5.290 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 426 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 4.864 mii lei.
    ART. 3
    (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la venituri cu suma de 156.000 mii lei prin diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 179.002 mii lei şi majorarea veniturilor curente cu suma de 23.002 mii lei şi se diminuează la cheltuieli cu suma de 156.000 mii lei.
    (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la cheltuieli cu suma de 6.000 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.
    ART. 4
    Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi c), art. 16 şi 18 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4), (5) şi (7) din Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014, plafonul nominal al cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi al cheltuielilor de personal al bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, precum şi plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 5
    (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2014 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea influenţelor aprobate.
    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă utilizarea sumei de 60 milioane lei prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.
    ART. 6
    Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să diminueze în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 la capitolul 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.17 "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat" cu suma de 31.000 mii lei şi alineatul 51.01.19 "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" cu suma de 9.000 mii lei.
    ART. 7
    Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                              Darius-Bogdan Vâlcov

                     Ministrul muncii, familiei, protecţiei
                       sociale şi persoanelor vârstnice,
                                  Rovana Plumb

    Bucureşti, 3 decembrie 2014.
    Nr. 75.


    ANEXA 1

    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT


                      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                  pe anul 2014                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │ 53.883│
│0002 03 │I. VENITURI CURENTE │ 694.253│
│2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 694.253│
│2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 452.732│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ 447.442│
│ │angajatori │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │
│ │boli profesionale datorate de angajatori │ 5.290│
│2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 241.521│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │
│ │asiguraţi │ 241.521│
│4100 03 │IV. SUBVENŢII │ -640.370│
│4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ -640.370│
│4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ -640.370│
│ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale │ │
│ │de stat │ -640.370│
│4903 01 │Venituri sistem public de pensii │ 48.593│
│4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă şi boli │ │
│ │profesionale │ 5.290│
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 49.019│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 49.019│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9.019│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.770│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -6.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 49.770│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 49.019│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 49.019│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9.019│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.770│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -6.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 49.770│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 48.593│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 48.593│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.593│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.770│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -6.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 49.770│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 426│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 426│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 426│
│9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 4.864│
│9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli │ │
│ │profesionale │ 4.864│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 1/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI
    SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE


                      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                  PE ANUL 2014


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 63.889│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 63.889│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9.019│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.100│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -6.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 62.970│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 63.889│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 63.889│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9.019│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.100│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -6.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 62.970│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 63.463│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 63.463│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.593│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.100│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -6.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 62.970│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 426│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 426│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 426│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 1/02

    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE


                      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                  PE ANUL 2014


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ -10.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -9.000│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -10.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -9.000│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -10.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -9.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 1/03

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

                      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                  PE ANUL 2014


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ -4.370│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.370│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -170│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -4.200│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -4.370│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.370│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -170│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -4.200│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -4.370│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.370│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -170│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -4.200│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 2

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI
    SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE


                       BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                  PE ANUL 2014


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ -156.000│
│0002 04 │I. VENITURI CURENTE │ 23.002│
│2000 04 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 23.002│
│2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 11.501│
│ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de │ 11.501│
│ │angajatori │ │
│2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 11.501│
│ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de │ │
│ │asiguraţi │ 11.501│
│4100 04 │IV. SUBVENŢII │ -179.002│
│4200 04 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ -179.002│
│4204 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ -179.002│
│ 25 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj│ -179.002│
│4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ -156.000│
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ -162.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -162.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.300│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -40.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -35.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -90.300│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -6.000│
│6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -122.900│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -122.900│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.300│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -40.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -86.200│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -6.000│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA │ │
│ │CREANŢELOR SALARIALE │ -6.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.000│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -6.000│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -116.900│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -116.900│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.300│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -40.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -86.200│
│8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ -39.100│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -39.100│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -39.100│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -35.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -4.100│
│8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ -156.000│
│8904 02 │Cheltuieli fond de garantare pentru plata creanţelor │ │
│ │salariale │ -6.000│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 6.000│
│9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata │ │
│ │creanţelor salariale │ 6.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


                                    ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice