Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 19 iulie 2018  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului  şi al regimului străinilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 631 din 19 iulie 2018
    Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru întărirea capacităţii instituţionale a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, pentru a putea face faţă cerinţelor ce se impun pentru soluţionarea problemelor multiple privind protecţia mediului în domeniul poluării, în vederea eficientizării emiterii actelor de reglementare,
    ţinând cont de faptul că datorită întreţinerii şi amplificării fenomenului birocratic se impune găsirea unor soluţii de eficientizare a activităţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului prin simplificarea circuitului decizional şi prin dispunerea cu celeritate a activităţii de emitere a actelor de reglementare,
    ţinând cont că numărul instalaţiilor industriale inventariate în baza prevederilor Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (reformare) este mare, având o tendinţă crescătoare comparativ cu anii precedenţi, întreruperea funcţionării unui număr semnificativ de instalaţii pe motivul lipsei deţinerii unei autorizaţii de mediu/autorizaţii integrate de mediu ar avea un impact negativ atât asupra rezultatelor economice, cât şi asupra forţei de muncă,
    având în vedere că se constată aplicarea neunitară a legislaţiei pentru protecţia mediului în ceea ce priveşte emiterea actelor de reglementare, unele acte normative care transpun prevederi europene şi care au fost emise în baza vechilor reglementări putând fi considerate caduce, fapt care poate genera efecte negative asupra angajamentelor asumate de România faţă de Comisia Europeană,
    subliniind faptul că adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ conduce atât la reducerea cheltuielilor publice, cât şi la respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană, cu încadrarea în cheltuielile bugetare alocate,
    având în vedere obligaţia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea şi implementarea corectă şi integrală a acquis-ului european,
    în considerarea faptului că modificările propuse vor conduce la îmbunătăţirea semnificativă a raportărilor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu, Agenţia Europeană pentru Chimicale, secretariatele convenţiilor şi protocoalelor internaţionale la care România este parte, prin concentrarea la nivel central a fluxurilor informaţionale de date referitoare la calitatea mediului şi a fluxurilor de raportare,
    ţinând cont de faptul că la această situaţie se adaugă un cadru legislativ foarte complex, în continuă dinamică, precum şi faptul că în vederea implementării cerinţelor europene în domeniul mediului trebuie corelate acţiunile şi competenţele tuturor factorilor implicaţi,
    ţinând cont de faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, creează cadrul unitar şi general prin care se statuează principiile care guvernează întreaga activitate de protecţie a mediului,
    luând în considerare faptul că pentru garantarea consistenţei procesului de autorizare trebuie să fie asigurate unitatea decizională în toate etapele şi pe toate nivelele, precum şi asumarea de către toţi factorii implicaţi a aceluiaşi sistem pentru atingerea obiectivelor de mediu şi dezvoltare durabilă.
    În prezent, ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare sunt atribuite în custodie unor entităţi, precum organizaţii nonguvernamentale, societăţi, instituţii de învăţământ - cercetare etc., conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate. Astfel, ariile naturale protejate sunt gestionate în mod neunitar de către acestea, apărând astfel proiecte blocate, avize eliberate cu întârziere, avize neconforme cu legislaţia în vigoare, interpretări excesive şi neunitare ale legislaţiei.
    Având în vedere situaţia extraordinară creată prin blocajele care au rezultat dintr-o legislaţie neadaptată şi care necesită îmbunătăţiri şi actualizări, precum şi urgenţa care reclamă adoptarea măsurilor propuse necesare deblocării proiectelor de infrastructură care întâmpină dificultăţi în derulare, precum şi a proiectelor aprobate şi care sunt în imposibilitatea demarării din cauza dificultăţilor în obţinerea avizelor,
    luând în considerare că majoritatea termenelor de realizare a proiectelor de infrastructură sunt blocate din cauza amânării sau prelungirii nejustificate a emiterii avizului de către custozii actuali, inclusiv a neemiterii avizului în cadrul procesului de obţinere a actului de reglementare, de comunicare şi cooperare cu custozii actuali, a lipsei de obligativitate de transmitere a informaţiilor privind situaţia din teren, justifică modificarea legislativă în sensul preluării atribuţiilor custozilor de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate.
    Astfel, în vederea eficientizării realizării proiectelor de infrastructură este necesară preluarea custodiei ariilor naturale protejate care necesită custode de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, în vederea unei administrări unitare a acestor arii naturale protejate şi a realizării proiectelor de infrastructură cu finanţare europeană în cadrul financiar 2014-2020.
    Luând în considerare necesitatea stabilirii unui cadru comun privind luarea deciziilor la nivel interinstituţional între reprezentanţii ministerelor şi cei ai Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, care să urmărească integrarea măsurilor de conservare din faza de proiectare şi identificarea alternativelor şi selectarea optimă a acestora, pentru evitarea blocării proiectelor de infrastructură,
    ţinând cont de faptul că datorită întreţinerii şi amplificării fenomenului birocratic se impune găsirea unor soluţii de eficientizare a activităţii Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate prin simplificarea circuitului decizional şi prin dispunerea cu celeritate a activităţii de emitere a avizelor,
    având în vedere că neimplementarea în regim de urgenţă a schimbărilor legislative propuse generează consecinţe negative asupra finanţărilor europene şi implicit asupra economiei, precum:
    - neîndeplinirea de către operatorii economici români a obligaţiilor contractuale, ce poate avea ca efecte negative restrângerea activităţii cu consecinţe asupra angajaţilor ca urmare a reducerii numărului de salariaţi, ce poate determina o migrare a forţei de muncă peste graniţe;
    – pierderile pe care le pot suporta operatorii economici ca urmare a imposibilităţii transportului mărfurilor între regiunile de dezvoltare ale României;
    – consecinţe negative asupra siguranţei transportului rutier - accidente soldate cu pierderi de vieţi omeneşti;
    – timpul îndelungat pentru deplasarea între regiunile României care împiedică dezvoltarea turismului,

    întrucât blocajele în implementarea investiţiilor în construcţii au impact negativ asupra întregii economii naţionale,
    având în vedere impactul negativ al neimplementării măsurilor mai sus menţionate asupra bugetului de stat şi implicit asupra cetăţenilor,
    administrarea ariilor naturale protejate din reţeaua Natura 2000, inclusiv a ariilor de protecţie specială (SPA) desemnate în temeiul Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, este neunitară şi dispersată, fiind realizată în momentul de faţă de diferiţi custozi, ceea ce conduce la un nivel scăzut în prioritizarea măsurilor de conservare şi identificarea nevoilor de finanţare şi implementare a acestora.
    menţionăm că menţinerea situaţiei actuale duce la nerealizarea proiectelor de infrastructură cu finanţare europeană în cadrul financiar 2014-2020. Totodată, administrarea neunitară a ariilor naturale protejate poate conduce la neabsorbţia fondurilor alocate pentru biodiversitate prin axa 4.1 din Programul operaţional Infrastructura mare.
    Astfel, este necesară preluarea custodiei ariilor naturale protejate care necesită custode de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, în vederea unei administrări unitare a acestor arii naturale protejate.
    În prezent, conform contractului de custodie prevăzut în anexa nr. 8 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, la art. 8 „încetarea contractului de custodie“, la litera e) este prevăzut că acesta încetează de drept „în cazul în care prin modificarea legislaţiei specifice se va impune o altă modalitate de administrare“.
    Prin prezentul act normativ se modifică art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii unui termen de 6 luni ca perioadă în care angajatorul să nu fi fost sancţionat.
    Termenul de 6 luni reprezintă un termen rezonabil pentru respectarea principiului proporţionalităţii şi pentru corectarea unui comportament al operatorului economic.
    De asemenea, soluţia are în vedere că fluctuaţia pieţei muncii în întreaga Uniune Europeană necesită reacţii şi adaptări rapide, astfel că factorul timp devine un element determinant în activitatea oricărei companii.
    Având în vedere că ne aflăm în plin sezon estival, sezon în care principalele activităţi din domeniul turismului şi al construcţiilor, domenii importante ale economiei româneşti, sunt în plină desfăşurare, este necesar ca prezentul demers legislativ să fie adoptat în regim de urgenţă pentru a veni în sprijinul operatorilor economici care activează în aceste domenii.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Articolul 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală."

    2. După alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Procedura de aplicare a vizei anuale prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(2^2) Viza anuală se aplică de către Ministerul Mediului şi, respectiv, Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care intră în sfera de competenţă a acestora.
(2^3) Viza anuală pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu intră în sfera de competenţă a Ministerului Mediului şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se aplică de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau se deleagă de către aceasta către autorităţile competente pentru protecţia mediului.
(2^4) Autorităţile competente pentru protecţia mediului modifică valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu în măsura în care se solicită revizuirea acestora."


    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4, punctele 32 şi 36 vor avea următorul cuprins:
    "32. turism speologic specializat - parcurgerea unei peşteri în echipe mici, conduse de ghizi agreaţi de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate/administraţia peşterii şi dotate cu echipament corespunzător, care utilizează, dacă este cazul, doar amenajări temporare pentru asigurarea siguranţei participanţilor;
    …………………………………………………..........................
36. modalitate de administrare a ariei naturale protejate - felul în care se asigură managementul unei arii naturale protejate, respectiv prin Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi structurile de administrare special constituite."

    2. La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Rezervaţiile ştiinţifice, rezervaţiile naturale, monumentele naturii şi, după caz, geoparcurile, siturile patrimoniului natural universal, zonele umede de importanţă internaţională, siturile de importanţă comunitară, ariile speciale de conservare şi ariile de protecţie specială avifaunistică care nu necesită structuri de administrare special constituite se administrează de către Agenţia Naţională de Arii Naturale Protejate."

    3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Administrarea ariilor naturale protejate şi a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural aflate în reţeaua naţională de arii naturale protejate se face, potrivit legii, prin:
    a) structurile teritoriale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;
    b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în coordonarea/subordinea, după caz, a unor regii autonome, companii şi societăţi naţionale, autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii descentralizate ale administraţiei publice centrale, instituţii ştiinţifice de cercetare şi de învăţământ din sectorul public şi privat, muzee constituite potrivit legii şi aflate în relaţie contractuală cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate.
    (2) În cazul rezervaţiilor ştiinţifice, rezervaţiilor naturale, monumentelor naturii, siturilor de importanţă comunitară, ariilor speciale de conservare, ariilor de protecţie specială avifaunistică şi al celorlalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protecţie, care nu sunt cuprinse în perimetrele rezervaţiilor biosferei, ale parcurilor naţionale sau ale parcurilor naturale, administrarea se poate asigura prin oricare dintre modalităţile prevăzute la alin. (1), după caz.
    (3) În cazul rezervaţiilor ştiinţifice, rezervaţiilor naturale, monumentelor naturii, siturilor de importanţă comunitară, ariilor speciale de conservare, ariilor de protecţie specială avifaunistică şi al celorlalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protecţie, care sunt cuprinse total sau parţial în perimetrele rezervaţiilor biosferei, ale parcurilor naţionale şi ale parcurilor naturale, administrarea se asigură de către structurile de administrare ale acestora.
    (4) Modul de atribuire a administrării ariilor naturale protejate se stabileşte printr-o metodologie care se elaborează de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."

    4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    De la data înfiinţării structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, atribuţiile custozilor vor fi preluate de către acestea."

    5. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management şi regulamentele se elaborează de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, se avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/instituţiile din subordinea acesteia, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul autorităţii publice centrale din domeniul culturii şi consultarea autorităţilor publice centrale din domeniul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, agriculturii şi silviculturii."

    6. La articolul 28, alineatele (10) şi (11) vor avea următorul cuprins:
    "(10) În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte şi/sau activităţi care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autorităţile competente pentru protecţia mediului solicită şi ţin seama de avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate/administratorilor.
(11) Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate/Administratorii ariilor naturale protejate de interes naţional şi/sau comunitar, în vederea luării în considerare a tuturor aspectelor din teren, vor fi consultaţi de către autorităţile de mediu competente în cadrul etapei de încadrare de mediu a proiectelor/planurilor/activităţilor care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate."

    7. Articolul 28^1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 28^1
    Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activităţi în ariile naturale protejate se realizează numai cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate/ administratorilor ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional."

    8. La articolul 30, alineatele (3)-(5) vor avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate sau administratorii ariilor naturale protejate instituie un sistem de tarife, ce se aprobă de autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi se constituie ca venituri proprii pentru sistemul de arii naturale protejate.
(4) Tarifele prevăzute la alin. (3) se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin direcţia responsabilă, conform prevederilor metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(5) Sumele provenite din tarifele prevăzute la alin. (3) se fac venit la bugetul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, respectiv administraţiei ariei naturale protejate, pentru realizarea obiectivelor de conservare."

    9. La articolul 42, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Beneficiarul unei lucrări de investiţii are obligaţia de a anunţa descoperirea oricărei peşteri în frontul unei lucrări miniere sau al unei cariere celei mai apropiate instituţii abilitate, respectiv administratorului ariei naturale protejate, Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, agenţiei judeţene pentru protecţia mediului sau reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale."

    10. La articolul 43, alineatele (7) şi (11) vor avea următorul cuprins:
    "(7) Peşterile din clasa A nu pot face obiectul niciunei modificări a factorilor ei naturali sau amenajări, cu excepţia celor destinate protejării peşterii şi a celor temporare necesare explorării şi/sau evacuării victimelor în caz de accident. Ele pot face obiectul explorărilor speologice, cercetării ştiinţifice, turismului speologic specializat sau al activităţilor de documentare, pe bază de autorizaţii emise de Comisia Patrimoniului Speologic şi cu avizul emis de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate/administratorii ariei naturale protejate, în limitele stabilite prin regulamentele şi planurile de management.
    …………………………………………....................................
(11) Peşterile din clasa C se constituie ca rezervaţii naturale. Peşterile din clasa C pot face obiectul explorărilor speologice, activităţilor de documentare, cercetării ştiinţifice, amenajărilor turistice sau al altor forme de valorificare, pe baza autorizaţiilor emise de Comisia Patrimoniului Speologic, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate/administraţiei ariei naturale protejate în care sunt incluse."

    11. La articolul 50, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) Controlul aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se exercită de către personalul cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale:
    a) Gărzii Naţionale de Mediu;
    b) Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;
    c) autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi structurilor teritoriale ale acesteia cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi, respectiv, silviculturii;
    d) structurilor de administrare special constituite;
    e) gestionarilor fondurilor de vânătoare, pe domeniul lor de competenţă;
    f) Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pe domeniul său de competenţă, în ceea ce priveşte activităţile de comerţ cu specii de floră şi faună sălbatică;
    g) Direcţiei Generale a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru operaţiunile vamale;
    h) Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», pentru Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării»;
    i) altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului."

    12. La articolul 52, litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate fără acordul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate sau, după caz, al administratorului, emis potrivit prevederilor art. 27 alin. (2);"

    13. La articolul 53 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) intrarea în perimetrul protejat fără permisul de acces eliberat de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate/administrator;"

    14. La articolul 56^1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Modificarea limitelor ariilor naturale protejate de interes naţional, în sensul delimitării unei precizii mai bune, se face la iniţiativa Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate sau a structurii de administrare a ariei naturale protejate în baza unui studiu ştiinţific, cu avizul consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul ariilor naturale protejate de interes naţional, fără limite identificate până la aprobarea prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului prin lege, stabilirea limitelor şi modificarea lor se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, în baza unui studiu ştiinţific, cu avizul Academiei Române şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."    ART. III
    Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 13 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate prin:
    a) structuri teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, fără personalitate juridică, organizate la nivel de direcţie sau serviciu, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate;
    b) structuri de administrare special constituite aflate în relaţie contractuală, în coordonarea agenţiei;"

    2. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) stabileşte şi pune în practică criterii de performanţă pentru evaluarea administratorilor ariilor naturale protejate;"

    3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Calitatea de administrator poate fi dobândită doar de persoane juridice."    ART. IV
    Ordinul prevăzut la art. 16 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. V
    La articolul 4 alineatul (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) angajatorul nu a fost sancţionat potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanţă, art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii."
                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Eugen Constantin Uricec,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Paul Stănescu
                    Ministrul transporturilor,
                    Lucian Şova
                    p. Ministrul apelor şi pădurilor,
                     Ilie Covrig,
                    secretar de stat
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu

    Bucureşti, 19 iulie 2018.
    Nr. 75.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Adrian Virlan
22 Noiembrie 2018
Buna ziua, Ordonanta nu specifica daca obligatia solicitarii si obtinerii vizei anuale este aplicabila si autorizatiilor de mediu existente, emise anterior intrarii in vigoare a respectivului act normativ. Aceiasi observatie si pentru procedura de solicitare/acordare viz anuala adoptata prin Ordinul 1171/2018. Intrebarea este - procedura de solicitare viza anuala se aplica doar pentru autorizatiile emise ulterior acestei Ordonante sau toti detinatorii de autorizatii, indiferent cand au fost emise, sunt obligati sa solicite si sa obtina viza? Mutumesc
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016