Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 3 decembrie 2014  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 3 decembrie 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 5 decembrie 2014
    Având în vedere:
    - analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 10 luni ale anului 2014;
    - luând în considerare excedentul bugetar înregistrat la 10 luni, ca urmare a performanţei mult mai bune în încasarea veniturilor bugetului general consolidat faţă de estimări, şi având în vedere situaţia favorabilă din perspectiva încadrării în plafonul soldului bugetului general consolidat aprobat pentru anul 2014;
    - necesitatea continuării consolidării fiscale în anul 2015 prin plata titlurilor executorii şi a altor plăţi aferente anului 2015 în anul 2014, fapt care va contribui la atingerea ţintelor de deficit;
    - necesitatea plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
    - asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea unei mai bune desfăşurări a activităţii acestora până la finele anului;
    - asigurarea fondurilor necesare unei mai bune desfăşurări a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;
    - necesitatea plăţii arieratelor înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
    - necesitatea asigurării fondurilor pentru unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care sunt în imposibilitatea rambursării împrumuturilor contractate de la Ministerul Finanţelor Publice, din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului,
    ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea următoarele consecinţe negative:
    - riscul acumulării de sume din ce în ce mai mari prevăzute în titluri devenite executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar cu impact asupra cheltuielilor şi a deficitului bugetar;
    - riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea unei mai bune desfăşurări a activităţii acestora până la finele anului;
    - riscul neasigurării fondurilor necesare unei mai bune desfăşurări a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;
    - riscul creşterii arieratelor înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări;
    - riscul blocării activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de recuperat de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce reprezintă arierate;
    - riscul neîntregirii vărsămintelor din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în vederea utilizării lor potrivit destinaţiei pentru care au fost create,
    în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii privind finanţele publice nr. 500/2002 şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    CAP. I
    Dispoziţii referitoare la rectificarea bugetară pe anul 2014

    ART. 1
    Bugetul de stat pe anul 2014, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 şi 805 bis din 19 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 2
    (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2014, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli, pe capitole şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.
    (3) Bugetul de stat pe anul 2014 se diminuează la venituri cu suma de 2.065,9 milioane lei şi la cheltuieli cu suma de 154,1 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 2.220,0 milioane lei.
    ART. 3
    Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să diminueze creditele de angajament pe anul 2014 în anexa nr. 3/15/05 "Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007" la următoarele programe bugetare, astfel:
    a) la programul bugetar cod 49 "Proiectul privind construcţia şi reabilitarea de locuinţe sociale pentru tineri destinate închirierii" cu suma de 500 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă";
    b) la programul bugetar cod 56 "Proiectul pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile sub 50.000 de locuitori" cu suma de 25.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".
    ART. 4
    (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca în anexa nr. 3/15/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să diminueze creditele bugetare pe anul 2014 cu suma de 225.000 mii lei în cadrul Politicii 01 "Programe finanţate în cadrul PCUE", la Programul operaţional 05 "Programul Operaţional Regional (POR)", cod 0101 "Finanţare din FEN postaderare".
    (2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă în anexa nr. 3/15/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" următoarele modificări, astfel:
    a) să majoreze creditele de angajament la Programul operaţional 10 "Programul Operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova", cod 0101 "Finanţare din FEN postaderare," cu suma de 2.003 mii lei;
    b) să diminueze creditele de angajament la Programul operaţional 09 "Programul Operaţional comun de cooperare în bazinul Mării Negre", cod 0101 "Finanţare din FEN postaderare", cu suma de 2.003 mii lei.
    ART. 5
    Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să diminueze creditele de angajament pe anul 2014 în anexa nr. 3/15/27 "Fişa Programului" la următoarele programe bugetare, astfel:
    a) la programul bugetar cod 1284 "Programul naţional de dezvoltare locală" cu suma de 80.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice";
    b) la programul bugetar cod 1324 "Programul naţional de construcţii de interes public sau social" cu suma de 25.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri";
    c) la programul bugetar cod 51 "Construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii" cu suma de 33.840 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", din care suma de 500 mii lei la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi suma de 33.340 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare";
    d) la programul bugetar cod 561 "Sistem integrat de reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv staţii de epurare şi tratare a apei potabile în localităţi cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" cu suma de 25.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă";
    e) la programul bugetar cod 676 "Program pilot locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi" cu suma de 5.880 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare".
    ART. 6
    Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, să transfere creditele bugetare utilizate şi prevederile bugetare corespunzătoare, precum şi execuţia bugetară aferentă finanţării din bugetul acestuia a cheltuielilor Agenţiei Domeniilor Statului, pe perioada ianuarie-aprilie 2014, la Secretariatul General al Guvernului, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare".
    ART. 7
    Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în anexa nr. 3/17/15 "Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2014-2017" următoarele modificări:
    a) la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", să suplimenteze titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 3.600 mii lei, care va fi utilizată pentru aplicarea prevederilor art. 26, şi să diminueze titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", cu suma de 927 mii lei;
    b) la capitolul 68.10 "Asigurări şi asistenţă socială", să diminueze titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului", cu suma de 5 mii lei.
    ART. 8
    (1) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 100.000 mii lei, reprezentând credite bugetare, din care:
    a) suma de 99.111 mii lei la capitolul 60.01 "Apărare", din care: suma de 72.019 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi suma de 27.092 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare";
    b) suma de 889 mii lei la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", din care: suma de 249 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi suma de 640 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".
    (2) Creditele bugetare prevăzute la alin. (1) sunt aferente creditelor de angajament prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 9
    (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze în anul 2014 plăţi în limita sumei de 3.600 mii lei, pentru achiziţia de autoutilitare şi autovehicule cu dotări specifice necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor structurilor/instituţiilor din cadrul/subordinea ministerului, în baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiectivele/Proiectele de investiţii în continuare" şi "Obiectivele/Proiectele de investiţii noi" la poziţia "C - Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestuia, în limita prevederilor bugetare aprobate.
    ART. 10
    (1) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", repartizată Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, suma de 144.513 mii lei se utilizează pentru restituirea obligaţiilor acesteia către Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale înregistrează suma recuperată potrivit alin. (1), la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent".
    ART. 11
    Se autorizează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să detalieze influenţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să efectueze, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, redistribuiri de credite de angajament neutilizate şi virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014 între acesta şi bugetul departamentului, înfiinţat în baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrare în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
    ART. 12
    (1) În bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", influenţa în sumă de 131.169 mii lei se utilizează pentru continuarea şi finalizarea proiectelor ex-ISPA.
    (2) În bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", influenţa în sumă de 21.921 mii lei se utilizează pentru continuarea şi finalizarea proiectelor ex-ISPA.
    ART. 13
    Prin derogare de la prevederile art. 223 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", va fi utilizată pentru aplicarea prevederilor art. 26.
    ART. 14
    (1) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să diminueze veniturile proprii în anexa nr. 3/31/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.05 "Taxe şi alte venituri în învăţământ", cu suma de 2.001 mii lei.
    (2) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să introducă modificări în volumul şi în structura bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al instituţiilor de învăţământ superior militar subordonate, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.59 "Transferuri din sumele alocate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională".
    ART. 15
    Se autorizează Ministerul Economiei să detalieze influenţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să efectueze, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, redistribuiri de credite de angajament neutilizate şi virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014 între acesta şi bugetul departamentelor, înfiinţate în baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrare în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
    ART. 16
    Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Economiei din sumele aprobate pe anul 2014 să achiziţioneze autoturisme.
    ART. 17
    Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din Fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare" să suplimenteze creditele bugetare pe anul 2014 cu suma de 225.000 mii lei în cadrul Politicii 01 "Programe finanţate în cadrul PCUE", la Programul operaţional 02 "Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice", cod 0101 "Finanţare din FEN postaderare".
    ART. 18
    Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale să majoreze, în anexa nr. 3/65/27 "Fişa programului", creditele de angajament aprobate pe anul 2014 la Programul 721 "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii" aferente capitolului 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", la titlul 55 "Alte transferuri", cu suma de 200.000 mii lei.
    ART. 19
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale se majorează cu suma de 2.153.509 mii lei, din care:
    a) suma de 53.377 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 3;
    b) suma de 1.373.456 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 4;
    c) suma de 726.676 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor potrivit anexelor nr. 5 şi 6.
    (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate plăţii, conform prevederilor art. 26, a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională.
    (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:
    a) finanţării cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru personalul din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;
    b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2014 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, precum şi prin art. 21 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) plăţii, conform prevederilor art. 26, sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;
    d) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Plata titlurilor executorii se va face în ordine cronologică, achitându-se cu prioritate sumele aferente anului 2014 şi ulterior sumele aferente anului 2015, în cuantumurile prevăzute de lege, după asigurarea integrală a fondurilor necesare pentru finanţarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru personalul din unităţile de învăţământ special, centrele de resurse şi asistenţă educaţională şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
    (5) Sumele alocate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru plata titlurilor executorii în cuantumul stabilit pentru anul 2014, rămase neutilizate, pot fi utilizate pentru plata aceleiaşi naturi de cheltuială în cuantumul stabilit pentru anul 2015.
    (6) Sumele destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, cu respectarea prevederilor art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 20
    Sumele alocate pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, rămase neutilizate, pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli, prevăzute în aceeaşi anexă, fără a depăşi suma totală alocată.
    ART. 21
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 5, se alocă unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitatea acestora, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, la data de 31 octombrie 2014 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, arieratele înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai cele aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.
    (3) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice alocă sumele aprobate potrivit alin. (1), în baza solicitărilor fundamentate ale ordonatorilor principali de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, însoţite de declaraţia pe propria răspundere a acestora şi copii ale documentelor justificative din care rezultă obligaţia de plată.
    (4) Cu sumele alocate potrivit alin. (3) se majorează bugetele locale în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. În aceleaşi condiţii se majorează şi bugetele celorlalte instituţii publice prevăzute la alin. (1).
    (5) Ordonatorii de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv ai instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi ai spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, răspund de modul de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    ART. 22
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 6, se alocă unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în scopul achitării ratelor de capital pe anii 2014 şi 2015, precum şi pentru achitarea ratelor de capital restante înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente împrumuturilor contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare.
    (2) Cu sumele alocate potrivit alin. (1) se majorează bugetele locale în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În scopul alimentării bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la alin. (1), unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, următoarele documente:
    a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate;
    b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru achitarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1);
    c) ordinele de plată prin care virează sumele aferente în conturile prevăzute în convenţiile de împrumut.
    (4) Obligaţiile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale reprezentând rate aferente împrumuturilor contractate din venituri din privatizare se sting la data efectuării plăţilor.
    (5) Ordonatorii principali de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale răspund de modul de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    ART. 23
    Sumele rămase neutilizate din cele alocate, potrivit art. 19 alin. (1) lit. c), precum şi sumele rămase nealocate se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, până la data de 19 decembrie 2014, în vederea retragerii acestora şi majorării Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.
    ART. 24
    Se aprobă utilizarea sumelor prevăzute la art. 61 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, a căror utilizare nu a fost aprobată de către Guvern, prin memorandum, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 25
    Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 7.

    CAP. II
    Dispoziţii referitoare la unele măsuri bugetare

    ART. 26
    (1) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, persoanele juridice de drept public, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare, coordonare şi de subordonare, pot plăti tranşa aferentă anului 2015.
    (2) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, persoanele juridice de drept public, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare, coordonare şi de subordonare, pot plăti tranşa aferentă celui deal treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie.
    (3) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice de drept public, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare, coordonare şi de subordonare, pot plăti tranşa aferentă celui de-al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie.
    ART. 27
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a), c) şi g) şi art. 18 alin. (3)-(4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) şi (7) din Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014, ale art. 47 alin. (3), (4), (8), (9) şi (11) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 49 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 din Legea nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare la titlul 10 "Cheltuieli de personal" de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole bugetare, inclusiv de la proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de investiţii, pentru asigurarea sumelor necesare aplicării prevederilor art. 26.
    (2) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, precum şi cheltuielile de personal prevăzute în bugetele instituţiilor subordonate finanţate din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare aplicării prevederilor art. 26.
    ART. 28
    Sumele prevăzute la art. 26 plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
    ART. 29
    Prin derogare de la prevederile art. 57 alin. (2^2) şi art. 296^18 alin. (5^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază, precum şi contribuţiile sociale obligatorii, aferente sumelor plătite până la data de 19 decembrie 2014 în temeiul prevederilor art. 26, se calculează şi se reţin la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 19 decembrie 2014, inclusiv. Plătitorii de venituri au obligaţia să declare impozitul reţinut la sursă şi contribuţiile sociale obligatorii până la termenul de virare al acestora, inclusiv.
    ART. 30
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu se mai calculează dobânzi şi dobânzi de întârziere pentru ratele scadente la împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare.
    (2) Ratele de împrumut se achită din sursele prevăzute la art. 22 şi la alin. (5) din prezentul articol.
    (3) Dobânzile şi dobânzile de întârziere aferente ratelor restante la împrumuturile contractate în baza actelor normative prevăzute la alin. (1) se anulează.
    (4) Începând cu aceeaşi dată, prin acordul de voinţă al părţilor, Ministerul Finanţelor Publice întreprinde toate măsurile necesare în vederea modificării convenţiilor de împrumut încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru modificarea obligaţiilor de plată.
    (5) Ratele scadente în anii 2016-2018 aferente împrumuturilor contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare, se asigură din bugetul de stat pe anul 2016 din sume alocate cu această destinaţie.
    ART. 31
    Sumele înregistrate în disponibilul conturilor deschise de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la Trezoreria operativă centrală se restituie de Ministerul Finanţelor Publice până la finele anului 2014, în conturile indicate de titulari.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 32
    Alineatul (2) al articolului 29 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 şi 805 bis din 19 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    "(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2014, la capitolul 84.01 «Transporturi», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», alineatul 51.01.55 «Întreţinerea infrastructurii feroviare publice», este cuprinsă suma de 730.020 mii lei pentru Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat, fondul de risc şi a plăţii ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013."

    ART. 33
    Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiţii cuprinse în programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexele nr. 2 şi 7.
    ART. 34
    Contul 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fonduri de indisponibilităţi temporare la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pe numele Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Autoritatea de management POS Mediu, se reîntregeşte cu suma de 28.041.315,70 lei din sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor, pe bază de referat întocmit de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu, adresat Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
    ART. 35
    Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, să efectueze virări de credite bugetare în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2014 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.
    ART. 36
    Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (6) din Legea nr. 355/2013, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de 4.516,7 milioane lei.
    ART. 37
    Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a)-c), art. 9 alin. (2), art. 16 şi art. 18 alin. (3)-(4) din Legea nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2)-(3) şi ale art. 3 alin. (4), (5) şi (7) din Legea nr. 355/2013:
    a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2014 de 7,5%;
    b) plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii şi alte bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2014, precum şi plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat şi bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
    c) plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat se majorează cu suma de 2.497,9 milioane lei, din bugetul de stat se majorează cu suma de 745,3 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 1.626,8 milioane lei, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se majorează cu suma de 18,0 milioane lei şi din bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se majorează cu suma de 88,5 milioane lei.
    ART. 38
    Prin derogare de la prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2014, pentru ultima lună, termenul-limită pentru transmiterea propunerilor ordonatorilor principali de credite este 19 decembrie.
    ART. 39
    În anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii ca urmare a calamităţilor produse, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativ-teritoriale şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate.
    ART. 40
    Prin derogare de la prevederile art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale ca până la finele anului 2014 să aloce, din bugetele proprii, sume pentru plata arieratelor înregistrate de către unităţile sanitare cu paturi din subordine.
    ART. 41
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                              Darius-Bogdan Vâlcov

    Bucureşti, 3 decembrie 2014.
    Nr. 74.    ANEXA 1
    TOTAL

                 Influenţe asupra veniturilor bugetului de stat
                                    pe anul 2014
                      detaliate pe capitole şi subcapitole


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ -2.065.926│
│0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ -2.065.926│
│0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ -2.065.926│
│0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 87.583│
│0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │
│ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 87.583│
│0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 307.307│
│ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 307.307│
│0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT │ │
│ │(SE SCAD) │ -219.724│
│ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │ -219.724│
│1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI taxe PE BUNURI ŞI SERVICII │ -2.153.509│
│1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │ -2.153.509│
│ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │
│ │judeţelor (se scad) │ -53.377│
│ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │
│ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ │
│ │Municipiului Bucureşti (se scad) │ -1.373.456│
│ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │
│ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -726.676│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    ANEXA 2

    TOTAL
    Tit: 00
                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 151.682│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 303.632│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 744.847│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 53.683│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -249.894│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 207.464│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.555.165│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 122.885│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -50.450│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 60.039│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.036.340│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -66.117│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -94.647│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -74.625│
│ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -20.022│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -57.303│
│ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -57.303│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 154.133│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 306.083│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 745.268│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 55.263│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -249.894│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 207.464│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.555.165│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 122.885│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -50.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 60.039│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.036.340│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -66.117│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -94.647│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -74.625│
│ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -20.022│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -57.303│
│ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -57.303│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 3.573│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.574│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 76.006│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -48.365│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -5.940│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.473│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.400│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -9.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -21.001│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -21.001│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 250│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 250│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 906.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 926.533│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -76│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -333│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 926.942│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.033│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11│
│ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -20.022│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ -243.252│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -243.252│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -243.252│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -1.043.780│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.043.780│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -1.043.780│
│6001 │APĂRARE │ 76.534│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 49.442│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -22.577│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 66.806│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.213│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 27.092│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 27.092│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 646.666│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 652.138│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 608.202│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 38.423│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 5.140│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 105│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 268│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.472│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.472│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 142.296│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 142.326│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29.786│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -150│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 112.762│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -72│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30│
│6601 │SĂNĂTATE │ 4.771│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.488│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.450│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 28.554│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.516│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -3.000│
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 283│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 283│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 33.401│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.401│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20.293│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 10.458│
│ │PUBLICE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 950│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2.300│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 2.000│
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 57.754│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 57.754│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.720│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -14.005│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 60.039│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -650.265│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -591.160│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 90│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 165.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -703.700│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -28.050│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -24.500│
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -59.105│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -59.105│
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 13.033│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.303│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.100│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -400│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.190│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.248│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.545│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13.270│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13.270│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -1.535│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.535│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 225│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -3.921│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 4.800│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.639│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -16.839│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.242│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.187│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -55│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -15.597│
│ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -15.597│
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 201.319│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 201.319│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 23.456│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.814│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 167.216│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.814│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 10.647│
│8401 │TRANSPORTURI │ 52.623│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 94.566│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -600│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.583│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.265│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 40.571│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -90.380│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 153.090│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -50.000│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 79.000│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -31.267│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -237│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -237│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -41.706│
│ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -41.706│
│8501 │COMUNICAŢII │ -2.276│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 598│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -525│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.213│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -90│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.874│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.874│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ -26.640│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -26.640│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -26.290│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -350│
│9901 │DEFICIT │ -2.220.059│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -450│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -450│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -450│
│5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -450│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -450│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -450│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -2.001│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.001│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -421│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.580│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -2.001│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.001│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -421│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.580│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
    Tit: 01

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.091│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.091│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -400│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -649│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -42│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.091│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.091│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -400│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -649│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -42│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.023│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.023│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -400│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -623│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -26│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -26│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -26│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -42│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -42│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -42│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    SENATUL ROMÂNIEI
    Tit: 02

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -357│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -357│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -220│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -137│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -357│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -357│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -220│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -137│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -357│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -357│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -220│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -137│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    CAMERA DEPUTAŢILOR
    Tit: 03

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -3.300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -100│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.200│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.200│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -3.300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -100│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.200│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.200│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -3.200│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.200│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.200│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -100│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -100│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
    Tit: 04

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 12.447│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.583│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.483│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -50│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -136│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -136│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 12.447│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.583│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.483│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -50│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -136│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -136│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -50│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -50│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -50│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 12.347│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.483│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.483│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -136│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -136│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 150│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 150│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    Tit: 05

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.238│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.238│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.240│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.238│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.238│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.240│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 1.238│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.238│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.240│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    CONSILIUL LEGISLATIV
    Tit: 06

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -91│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -91│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -40│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -91│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -91│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -40│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -91│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -91│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -40│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    CURTEA DE CONTURI
    Tit: 07

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 18.120│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.120│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.120│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 18.120│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.120│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.120│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 18.120│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.120│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.120│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    CONSILIUL CONCURENŢEI
    Tit: 08

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -520│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -520│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -520│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -520│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -520│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -520│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -520│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -520│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -520│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
    Tit: 11

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -57│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -57│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -57│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -57│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -57│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -57│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -57│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -57│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -57│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
    Tit: 13

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -46.994│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -40.721│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 900│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.332│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.265│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 29.200│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 21.121│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -50.000│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 655│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -30.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.273│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.273│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -5.000│
│ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -5.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -46.994│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -40.721│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 900│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.332│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.265│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 29.200│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 21.121│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -50.000│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 655│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -30.000│
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.273│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.273│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -5.000│
│ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -5.000│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -12.574│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -11.301│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -737│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.964│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -800│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -800│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.273│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.273│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 407│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 407│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 407│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 225│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 225│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 225│
│8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI │ │
│ │VÂNĂTOARE │ 2.292│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.292│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.637│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 655│
│8401 │TRANSPORTURI │ -37.344│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -32.344│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.265│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 30.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 21.921│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -50.000│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -30.000│
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -5.000│
│ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -5.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
    Tit: 14

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -18.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -18.800│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -30.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.200│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -18.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -18.800│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -30.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.200│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -15.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.800│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -27.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.200│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -3.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
    Tit: 15

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -667.392│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -600.095│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -166│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.525│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 165.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -708.700│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -27.204│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -25.500│
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -67.297│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -67.297│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -667.392│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -600.095│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -166│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.525│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 165.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -708.700│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -27.204│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -25.500│
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -67.297│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -67.297│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -16.137│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.695│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -166│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.525│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -5.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.442│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.442│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -649.055│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -589.200│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 165.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -703.700│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -25.000│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -25.500│
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -59.855│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -59.855│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -2.200│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.200│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.200│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    Tit: 16

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 476.269│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 505.291│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 53.500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -409│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -450│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 470.000│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -9.350│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -29.022│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -9.000│
│ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -20.022│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 476.719│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 505.741│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 53.500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -409│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 470.000│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -9.350│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -29.022│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -9.000│
│ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -20.022│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 27.424│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.424│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 53.500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -76│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -9.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -9.000│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -9.000│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 449.645│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 469.667│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -333│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 470.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.022│
│ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -20.022│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ -350│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -350│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -350│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -450│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -450│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -450│
│5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -450│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -450│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -450│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    MINISTERUL JUSTIŢIEI
    Tit: 17

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 414.478│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 416.978│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 412.539│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.535│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -85│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -11│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.500│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 414.478│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 416.978│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 412.539│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.535│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -85│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -11│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.500│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 414.494│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 416.994│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 412.539│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.540│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -85│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.500│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -16│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -16│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -5│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -11│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Tit: 18

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 73.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45.268│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -27.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 67.055│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.213│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 27.732│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 27.732│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 73.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45.268│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -27.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 67.055│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.213│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 27.732│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 27.732│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -58│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -58│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -58│
│6001 │APĂRARE │ 76.534│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 49.442│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -22.577│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 66.806│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.213│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 27.092│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 27.092│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -1.361│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.001│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.250│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 249│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 640│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 640│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -585│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -585│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -585│
│6601 │SĂNĂTATE │ -1.250│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.250│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.250│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -280│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -280│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -280│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Tit: 19

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 20.899│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.237│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 26.577│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.240│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.400│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13.338│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13.338│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 20.899│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.237│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 26.577│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.240│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.400│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13.338│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13.338│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 1.400│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.400│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.400│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 20.739│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.077│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 26.577│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13.338│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13.338│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -1.240│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.240│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.240│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
    Tit: 20

               Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                              pe anul 2014
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -807.372│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -807.372│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -819.372│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -807.372│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -807.372│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -819.372│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -819.372│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -819.372│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -819.372│
│ │PUBLICE │ │
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 12.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    Tit: 21

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                             pe anul 2014
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.457│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.457│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.757│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2.300│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.457│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.457│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.757│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2.300│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 3.757│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.757│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.757│
│6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ -2.300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.300│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2.300│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Tit: 22

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                               pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 174.059│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 174.059│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.500│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.814│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 151.026│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.814│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.533│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 174.059│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 174.059│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.500│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.814│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 151.026│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.814│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.533│
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 174.059│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 174.059│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.500│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.814│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 151.026│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.814│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.533│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
    Tit: 23


                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                    - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 20.601│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.121│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.419│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -310│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.190│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.802│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 25.004│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 1.000│
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12.520│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12.520│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 20.601│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.121│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.419│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -310│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.190│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.802│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 25.004│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 1.000│
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12.520│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12.520│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -1.210│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.960│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 90│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.050│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 1.000│
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 750│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 750│
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 13.033│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.303│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.100│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -400│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.190│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.248│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.545│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13.270│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13.270│
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 8.778│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.778│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.319│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 4.459│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Tit: 24

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 168.521│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 205.464│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -600│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.583│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 40.571│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -101.826│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 131.169│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 60.000│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 79.000│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.267│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -237│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -237│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -36.706│
│ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -36.706│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 168.521│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 205.464│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -600│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.583│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 40.571│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -101.826│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 131.169│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 60.000│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 79.000│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.267│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -237│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -237│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -36.706│
│ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -36.706│
│6601 │SĂNĂTATE │ 18.554│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.554│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 18.554│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 60.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 60.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 60.000│
│8401 │TRANSPORTURI │ 89.967│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 126.910│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -600│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.583│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 40.571│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -120.380│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 131.169│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 79.000│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.267│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -237│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -237│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -36.706│
│ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -36.706│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
    Tit: 25

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                    - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 140.627│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 140.627│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29.627│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 111.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 140.627│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 140.627│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29.627│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 111.000│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 140.627│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 140.627│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29.627│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 111.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Tit: 26

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                             pe anul 2014
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -251.224│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -251.224│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.700│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -228.408│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.516│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -3.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -251.224│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -251.224│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.700│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -228.408│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.516│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -3.000│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -224.408│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -224.408│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -224.408│
│ │PUBLICE │ │
│6601 │SĂNĂTATE │ -12.816│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12.816│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.700│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.516│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -3.000│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -14.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -14.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL CULTURII
    Tit: 27

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                             pe anul 2014
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 9.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.500│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.500│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 9.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.500│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.500│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.000│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 9.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.500│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.500│
│ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
    Tit: 28

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -2.276│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 598│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -525│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.213│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -90│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.874│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.874│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2.276│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 598│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -525│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.213│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -90│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.874│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.874│
│8501 │COMUNICAŢII │ -2.276│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 598│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -525│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.213│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -90│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.874│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.874│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    MINISTERUL PUBLIC
    Tit: 29

               Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                              pe anul 2014
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 181.038│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 178.638│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 178.638│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.400│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.400│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 181.038│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 178.638│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 178.638│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.400│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.400│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 181.038│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 178.638│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 178.638│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.400│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.400│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
    Tit: 31

               Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 14.157│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.157│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -421│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.720│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -142│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.000│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 16.158│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.158│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.300│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -142│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.000│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.000│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 16.617│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.900│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.300│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 600│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.717│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.717│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -742│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -742│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -742│
│6601 │SĂNĂTATE │ 283│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 283│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 283│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -2.001│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.001│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -421│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.580│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -2.001│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.001│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -421│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.580│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE
    Tit: 32

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -458│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 190│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 268│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -458│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 190│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 268│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -458│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 190│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 268│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
    Tit: 34

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.792│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 297│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.745│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.745│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.792│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 297│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.745│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.745│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 2.792│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 297│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.745│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.745│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    MINISTERUL ECONOMIEI
    Tit: 35

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -36.214│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -24.806│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.300│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.187│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -3.921│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -21.490│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -508│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.189│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.189│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -15.597│
│ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -15.597│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -36.214│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -24.806│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.300│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.187│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -3.921│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -21.490│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -508│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.189│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.189│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -15.597│
│ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -15.597│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 6.486│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.286│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.300│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -14│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.200│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.200│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -11│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 440│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 440│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -3.921│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.800│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -439│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -16.839│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.242│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.187│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -55│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -15.597│
│ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -15.597│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ -26.290│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -26.290│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -26.290│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    ACADEMIA ROMÂNĂ
    Tit: 37

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 250│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 250│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 250│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 250│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 250│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 250│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ
    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Tit: 38

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 16.190│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.190│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 16.190│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 16.190│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.190│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 16.190│
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 16.190│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.190│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 16.190│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE
    ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR
    Tit: 40

            Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                pe anul 2014
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                               principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -250│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -250│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -250│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -250│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -250│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -250│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
    Tit: 41

            Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                pe anul 2014
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                               principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -30│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 170│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -30│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 170│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -30│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 170│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE
    Tit: 45

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 17.950│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.950│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 17.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 950│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 17.950│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.950│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 17.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 950│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 17.950│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.950│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 17.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 950│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
    Tit: 46

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 11.386│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.386│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.386│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 11.386│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.386│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.386│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 11.386│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.386│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.386│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
    Tit: 47

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.781│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.073│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.311│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -150│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -16│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -72│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -292│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -292│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.781│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.073│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.311│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -150│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -16│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -72│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -292│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -292│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 3.302│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.564│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.567│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -3│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -262│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -262│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 479│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 509│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 744│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -150│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -13│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -72│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
    Tit: 48

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -4.224│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -240│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -213│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -27│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.984│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.984│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -4.224│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -240│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -213│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -27│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.984│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.984│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -4.197│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -213│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -213│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.984│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.984│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -27│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -27│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -27│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL
    Tit: 51

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -93│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -93│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -100│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -93│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -93│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -100│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -93│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -93│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -100│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
    Tit: 52

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -40│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -40│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -40│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -40│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -40│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -40│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -40│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -40│
│ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -40│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
    Tit: 53

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 30│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 30│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 30│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR
    Tit: 55

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 456.969│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 456.969│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 456.969│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 456.969│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 456.969│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 456.969│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 456.969│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 456.969│
│ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 456.969│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE
    Tit: 65

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2014
                  pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                            principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -243.252│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -243.252│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -243.252│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -243.252│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -243.252│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -243.252│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ -243.252│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -243.252│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -243.252│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    ANEXA 3


                                      SUME
                 defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
              finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
                            judeţelor, pe anul 2014

                                                                        mii lei
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                   din care pentru:
                                                   ────────────────────────────
                                                   hotărâri
                                                   judecătoreşti
 Nr. Judeţul TOTAL învăţământul pentru plata
 crt. INFLUENŢE special şi salariilor
                              centrele învăţământului
                              judeţene de special şi a
                              resurse şi centrelor
                              asistenţă judeţene de
                              educaţională resurse şi
                                                   asistenţă
                                                   educaţională
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL 53.377 53.377 53.377

  1 ALBA 584 584 584

  2 ARAD 1.937 1.937 1.937

  3 ARGEŞ 1.149 1.149 1.149

  4 BACĂU 839 839 839

  5 BIHOR 2.926 2.926 2.926

  6 BISTRIŢA-
    NĂSĂUD 1.506 1.506 1.506

  7 BOTOŞANI 825 825 825

  8 BRAŞOV 1.049 1.049 1.049

  9 BRĂILA 1.013 1.013 1.013

 10 BUZĂU 1.701 1.701 1.701

 11 CARAŞ-SEVERIN 1.006 1.006 1.006

 12 CĂLĂRAŞI 192 192 192

 13 CLUJ 2.922 2.922 2.922

 14 CONSTANŢA 2.117 2.117 2.117

 15 COVASNA 514 514 514

 16 DÂMBOVIŢA 553 553 553

 17 DOLJ 1.846 1.846 1.846

 18 GALAŢI 1.846 1.846 1.846

 19 GIURGIU 262 262 262

 20 GORJ 643 643 643

 21 HARGHITA 562 562 562

 22 HUNEDOARA 960 960 960

 23 IALOMIŢA 456 456 456

 24 IAŞI 3.601 3.601 3.601

 25 ILFOV 431 431 431

 26 MARAMUREŞ 1.653 1.653 1.653

 27 MEHEDINŢI 861 861 861

 28 MUREŞ 549 549 549

 29 NEAMŢ 1.800 1.800 1.800

 30 OLT 1.064 1.064 1.064

 31 PRAHOVA 1.016 1.016 1.016

 32 SATU MARE 651 651 651

 33 SĂLAJ 620 620 620

 34 SIBIU 1.441 1.441 1.441

 35 SUCEAVA 4.418 4.418 4.418

 36 TELEORMAN 1.020 1.020 1.020

 37 TIMIŞ 3.149 3.149 3.149

 38 TULCEA 285 285 285

 39 VASLUI 1.085 1.085 1.085

 40 VÂLCEA 1.002 1.002 1.002

 41 VRANCEA 1.323 1.323 1.323

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 4                                      SUME
                 defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
              finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
              comunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor şi
                      Municipiului Bucureşti, pe anul 2014


                                                                                                            mii lei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                              din care pentru:
                               ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                            din care:
                                                     ───────────────────────
                                                     salarii, sporuri, hotărâri drepturile
                               finanţarea de indemnizaţii şi judecătoreşti asistenţilor
Nr. Judeţul TOTAL bază a unităţilor alte drepturi pentru plata personali ai
crt. INFLUENŢE de învăţământ salariale în salariilor în persoanelor cu
                               preuniversitar bani stabilite unităţile de handicap grav
                               de stat prin lege, precum învăţământ sau indemnizaţiile
                                                     şi contribuţiile preuniversitar lunare
                                                     aferente acestora de stat
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL 1.373.456 43.400 43.400 1.203.223 126.833

1 ALBA 13.130 1.200 1.200 10.509 1.421

2 ARAD 25.004 0 0 17.304 7.700

3 ARGEŞ 57.502 2.200 2.200 53.418 1.884

4 BACĂU 38.388 1.900 1.900 32.924 3.564

5 BIHOR 45.432 3.200 3.200 39.182 3.050

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 16.716 1.000 1.000 14.740 976

7 BOTOŞANI 37.502 2.600 2.600 32.002 2.900

8 BRAŞOV 28.148 0 0 24.969 3.179

9 BRĂILA 25.485 2.100 2.100 22.807 578

10 BUZĂU 38.073 1.000 1.000 33.448 3.625

11 CARAŞ-SEVERIN 16.758 1.500 1.500 12.509 2.749

12 CĂLĂRAŞI 23.774 0 0 22.062 1.712

13 CLUJ 41.833 1.500 1.500 36.133 4.200

14 CONSTANŢA 42.193 0 0 40.016 2.177

15 COVASNA 16.440 1.500 1.500 14.240 700

16 DÂMBOVIŢA 27.843 800 800 24.543 2.500

17 DOLJ 42.352 1.000 1.000 41.352 0

18 GALAŢI 36.174 0 0 33.428 2.746

19 GIURGIU 15.116 0 0 13.106 2.010

20 GORJ 30.140 0 0 27.543 2.597

21 HARGHITA 30.594 2.500 2.500 26.484 1.610

22 HUNEDOARA 28.860 0 0 23.110 5.750

23 IALOMIŢA 22.808 0 0 22.638 170

24 IAŞI 57.679 0 0 54.598 3.081

25 ILFOV 9.574 0 0 9.574 0

26 MARAMUREŞ 49.345 4.100 4.100 40.841 4.404

27 MEHEDINŢI 22.050 900 900 17.761 3.389

28 MUREŞ 23.134 1.000 1.000 18.266 3.868

29 NEAMŢ 36.991 2.000 2.000 33.058 1.933

30 OLT 45.058 3.600 3.600 35.428 6.030

31 PRAHOVA 34.478 0 0 30.931 3.547

32 SATU MARE 37.383 1.700 1.700 31.983 3.700

33 SĂLAJ 21.260 1.700 1.700 17.071 2.489

34 SIBIU 22.336 0 0 21.636 700

35 SUCEAVA 57.913 1.800 1.800 52.941 3.172

36 TELEORMAN 26.635 0 0 23.647 2.988

37 TIMIŞ 49.298 800 800 41.392 7.106

38 TULCEA 14.485 0 0 13.285 1.200

39 VASLUI 38.452 0 0 24.872 13.580

40 VÂLCEA 32.754 1.200 1.200 25.147 6.407

41 VRANCEA 22.239 600 600 20.198 1.441

42 MUNICIPIUL
    BUCUREŞTI 72.127 0 0 72.127 0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ANEXA 5

    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
    echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2014, pentru
                     achitarea arieratelor
                                              - mii lei -
 ┌────────┬──────────────────────────────┬─────────────────┐
 │Nr. Crt.│Judeţul/Unitatea/subdiviziunea│ Suma alocată │
 │ │ administrativ-teritorială │ │
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │TOTAL │ 523.715,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 1│ALBA │ 543,49│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cugir │ 60,29│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Zlatna │ 483,20│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 2│ARAD │ 4.494,33│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Arad │ 68,26│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Nădlac │ 2.126,75│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Brazii │ 5,70│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Păuliş │ 83,27│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Zăbrani │ 1.694,35│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Zărand │ 335,10│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Şepreuş │ 13,80│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Târnova │ 167,10│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 3│ARGEŞ │ 179,16│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bogaţi │ 58,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cicaneşti │ 10,70│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cotmeana │ 76,26│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Priboieni │ 24,80│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ungheni │ 9,40│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 4│BACĂU │ 6.896,93│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Buhuşi │ 554,80│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ardeoani │ 3.882,69│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Corbasca │ 68,57│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ghimeş-Făget │ 430,77│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Găiceana │ 5,39│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Izvoru Berheciului │ 13,30│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Luizi Călugăra │ 1,57│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Letea Veche │ 355,80│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Motoşeni │ 312,45│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Negri │ 37,56│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Parincea │ 47,40│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Podu Turcului │ 462,70│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ştefan cel Mare │ 592,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Sănduleni │ 69,68│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Traian │ 62,25│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 5│BIHOR │ 18.574,50│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Beiuş │ 297,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Săcuieni │ 3,561,20│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Valea lui Mihai │ 1,147,80│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Abrămuţ │ 365,10│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Aştileu │ 24,90│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Auşeu │ 556,70│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Avram Iancu │ 479,41│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bratca │ 593,63│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bunteşti │ 66,70│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Chişlaz │ 243,24│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Câmpani │ 1.575,80│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Diosig │ 1.441,07│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Holod │ 62,36│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lazuri de Beiuş │ 41,40│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lugaşu de Jos │ 18,78│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lunca │ 334,36│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Olcea │ 10,39│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Oşorhei │ 69,84│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Pietroasa │ 42,47│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Pomezeu │ 711,73│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Răbăgani │ 578,75│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Săcădat │ 310,91│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Sânmartin │ 484,40│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Suplacul de Barcău │ 1.412,05│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Şuncuiuş │ 2.039,53│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Tămăşeu │ 245,62│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Tărcaia │ 19,29│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Tăuteu │ 67,88│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Tileagd │ 19,58│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Tinca │ 272,33│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Tulca │ 203,52│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vadu Crişului │ 768,45│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Viişoara │ 508,31│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 6│BISTRIŢA-NĂSĂUD │ 3.814,29│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bistriţa Bârgăului │ 62,60│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cetate │ 5,73│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Chiochiş │ 39,50│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dumitriţa │ 101,09│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Livezile │ 155,38│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Prundu Bârgăului │ 163,11│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Rebrişoara │ 2.460,44│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Runcu Salvei │ 68,42│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Salva │ 396,42│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Spermezeu │ 8,22│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Teaca │ 141,17│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Năsăud │ 212,21│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 7│BOTOŞANI │ 8.854,19│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Botoşani │ 7.902,56│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lozna │ 320,95│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mihălăşeni │ 418,09│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Truşeşti │ 4,94│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vârfu Câmpului │ 184,75│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vorona │ 22,90│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 8│BRAŞOV │ 20.659,12│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Braşov │ 821,76│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Făgăraş │ 646,06│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Rupea │ 1.093,80│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Predeal │ 193,46│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Apaţa │ 4.319,57│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bran │ 105,95│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Comăna │ 17,39│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Jibert │ 921,51│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mândra │ 303,29│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Părău │ 3.383,52│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Prejmer │ 7.200,09│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ticuş │ 1.203,12│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ucea │ 446,06│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ungra │ 3,54│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 9│BRĂILA │ 2.221,22│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Chişcani │ 2.221,22│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 10│Buzău │ 15.706,48│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Buzău │ 9.035,13│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Buzău │ 3.039,63│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Râmnicu Sărat │ 396,15│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Nehoiu │ 269,38│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Blăjani │ 1,42│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Brădeanu │ 89,60│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cătina │ 99,90│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Chiojdu │ 1.055,74│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cislău │ 154,18│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Gălbinaşi │ 57,74│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mărgăriteşti │ 521,38│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Săhăteni │ 36,14│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Scutelnici │ 206,38│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Siriu │ 202,66│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Unguriu │ 83,75│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Valea Râmnicului │ 141,06│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Zărneşti │ 316,24│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 11│CARAŞ-SEVERIN │ 12.711,24│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Caraş- │ │
 │ │Severin │ 1.074,94│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Reşiţa │ 441,55│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Caransebeş │ 1.533,04│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Băile Herculane │ 1.493,35│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Moldova Nouă │ 557,51│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Oraviţa │ 3.248,62│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Oţelu Roşu │ 136,62│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Berzeasca │ 438,87│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Berzovia │ 2.404,65│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ciudanoviţa │ 181,18│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dalboşet │ 0,99│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mehadia │ 36,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Pojejena │ 947,15│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Rusca Montană │ 216,77│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 12│CĂLĂRAŞI │ 3.298,14│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Gălbinaşi │ 3,87│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vlad Ţepes │ 6,72│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Budeşti │ 636,54│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lehliu Gară │ 741,04│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Olteniţa │ 722,26│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Călăraşi │ 1.187,71│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 13│CLUJ │ 1.639,33│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Chinteni │ 669,90│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bobâlna │ 194,57│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mărişel │ 200,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Izvoru Crişului │ 119,38│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Negreni │ 455,48│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 14│CONSTANŢA │ 24.493,95│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Agigea │ 0,62│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Amzacea │ 1.385,98│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bărăganu │ 372,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Basarabi │ 23,22│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Castelu │ 622,22│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cerchezu │ 94,48│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cernavodă │ 989,38│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ciobanu │ 254,69│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ciocârlia │ 846,92│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cogealac │ 356,26│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Constanţa │ 180,55│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Constanţa │ 72,43│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cumpăna │ 639,23│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cuza Vodă │ 63,30│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Deleni │ 72,04│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dobromir │ 537,43│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Eforie │ 433,01│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Gârliciu │ 140,49│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Hârşova │ 1.217,88│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Limanu │ 133,60│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lipniţa │ 1.287,63│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lumina │ 220,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mihail Kogălniceanu │ 187,01│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mircea Vodă │ 79,07│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mangalia │ 4.731,21│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Nicolae Bălcescu │ 909,64│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Pecineaga │ 96,65│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Peştera │ 168,27│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Saraiu │ 316,49│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Tuzla │ 283,17│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Valu Lui Traian │ 7.779,08│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 15│COVASNA │ 1.699,51│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Sfântu Gheorghe │ 17,92│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Târgu Secuiesc │ 689,11│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Baraolt │ 501,18│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Aita Mare │ 34,71│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Belin │ 214,05│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Chichiş │ 4,55│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lemnia │ 237,99│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 16│DÂMBOVIŢA │ 6.847,82│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Dâmboviţa │ 159,69│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Brezoaele │ 2,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ciocăneşti │ 140,47│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Conteşti │ 53,60│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Corbii Mari │ 432,20│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cojasca │ 53,09│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Crângurile │ 6,37│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dobra │ 292,93│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dărmăneşti │ 53,84│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Gura Ocniţei │ 66,96│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Gura Foii │ 925,05│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Hulubeşti │ 1.696,16│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Niculeşti │ 201,87│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Perşinari │ 231,54│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Pietrari │ 27,80│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Poiana │ 166,56│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Răzvad │ 396,31│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Răcari │ 1.743,23│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Rascăeţi │ 35,48│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Râu Alb │ 28,35│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Văleni Dâmboviţa │ 134,32│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 17│DOLJ │ 2.325,20│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Botoşeşti Paia │ 4,16│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Catane │ 37,28│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Castranova │ 111,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Craiova │ 460,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Galicea Mare │ 4,06│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ghidici │ 90,99│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Întorsura │ 48,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Maceşu de Jos │ 234,41│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Şimnicu de Sus │ 748,75│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ostroveni │ 30,66│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Perişor │ 128,31│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vela │ 135,45│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Verbiţa │ 145,28│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bechet │ 146,85│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 18│GIURGIU │ 13.883,91│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bolintin Deal │ 4.068,47│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mihai Bravu │ 89,84│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Izvoarele │ 511,68│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Valea Dragului │ 415,62│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Giurgiu │ 2.656,23│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Isvoarele │ 48,80│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bolintin Vale │ 1.135,69│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Giurgiu │ 1.121,06│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Adunaţii Copăceni │ 534,82│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bucşani │ 300,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ghimpaţi │ 1.258,64│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ogrezeni │ 20,70│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Stoeneşti │ 203,35│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Prundu │ 1.519,01│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 19│GORJ │ 15.913,54│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Târgu-Jiu │ 5.039,65│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Târgu-Cărbuneşti │ 2.014,72│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Aninoasa │ 0,50│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Băleşti │ 22,72│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bărbăteşti │ 927,52│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Berleşti │ 7,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bălteni │ 1.578,78│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bolboşi │ 60,68│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bumbeşti Pitic │ 239,90│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bustuchin │ 670,20│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ciuperceni │ 247,39│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Crasna │ 437,76│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Drăguţeşti │ 279,04│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Leleşti │ 6,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Logreşti │ 263,79│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Polovragi │ 1.287,35│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Roşia de Amaradia │ 2,93│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Runcu │ 704,01│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Săcelu │ 842,32│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Văguraşti │ 538,14│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vladimir │ 743,14│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 20│HARGHITA │ 4.530,16│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Miercurea Ciuc │ 523,79│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Odorheiu Secuiesc │ 2.801,03│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Băile Tuşnad │ 294,75│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ciucsângeorgiu │ 508,29│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mădăraş │ 190,09│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Siculeni │ 212,21│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 21│HUNEDOARA │ 29.228,60│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Petroşani │ 592,67│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Brad │ 1.749,96│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lupeni │ 23.936,38│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vulcan │ 180,08│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Aninoasa │ 5,66│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Călan │ 539,87│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Petrila │ 78,59│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Baru │ 21,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Buceş │ 65,21│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bucureşci │ 73,08│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Densuş │ 18,06│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Luncoiu de Jos │ 517,58│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Pui │ 389,52│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ribiţa │ 3,49│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Râu de Mori │ 133,79│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Sălaşu de Sus │ 486,71│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Şoimuş │ 236,71│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Toteşti │ 180,10│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Turdaş │ 19.67│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vaţa de Jos │ 0,47│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 22│IALOMIŢA │ 5.476,94│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Adâncata │ 8,75│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Drăgoeşti │ 358,09│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Moldoveni │ 20,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Munteni- Buzău │ 254,22│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Roşiori │ 400,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Amara │ 3.538,95│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Feteşti │ 326,54│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Ialomiţa │ 570,39│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 23│IAŞI │ 17.106,50│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Iaşi │ 171,78│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Iaşi │ 1.629,76│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Paşcani │ 5,65│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Hârlău │ 17,77│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bălţaţi │ 182,67│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Drăguşeni │ 134,36│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Horleşti │ 9.241,11│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mironeasa │ 55,53│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Miroslava │ 3.410,43│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Prisăcani │ 154,55│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Răducăneni │ 112,16│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Şcheia │ 42,68│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Trifeşti │ 1.948,05│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 24│ILFOV │ 13.854,34│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Ilfov │ 5.952,84│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bragadiru │ 1.422,39│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Afumaţi │ 92,12│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Baloteşti │ 217,08│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Clinceni │ 137,56│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │1 Decembrie │ 4.505,10│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dragomireşti │ 493,97│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Snagov │ 51,58│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vidra │ 981,70│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 25│MARAMUREŞ │ 9.497,70│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Sighetu Marmaţiei │ 2.008,32│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Borşa │ 35,03│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Săliştea de Sus │ 187,90│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Târgu Lăpuş │ 3.064,07│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ulmeni │ 18,78│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vişeu de Sus │ 1.368,90│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Băseşti │ 24,10│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bicaz │ 29,03│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bistra │ 60,68│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Coaş │ 30,69│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Groşii Ţibleşului │ 2.307,45│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lăpuş │ 83,92│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Petrova │ 179,02│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Sarasău │ 23,20│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Valea Chioarului │ 76,61│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 26│MEHEDINŢI │ 6.903,72│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bâcleş │ 1,51│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Eşelniţa │ 10,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Malovăţ │ 403,51│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Pădina │ 149,19│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Punghina │ 58,47│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vlădaia │ 561,81│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Şimian │ 197,36│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Baia de Aramă │ 2.291,39│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Strehaia │ 29,21│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Drobeta-Turnu Severin │ 862,65│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Mehedinţi │ 2.338,62│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 27│MUREŞ │ 4.257,76│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Mureş │ 268,90│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Miercurea Nirajului │ 502,43│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Luduş │ 223,18│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Gorneşti │ 22,84│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Band │ 1.008,04│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bălăuşeri │ 26,74│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Şincai │ 73,55│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Suplac │ 26,38│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Adămuş │ 64,61│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Gheorghe Doja │ 157,21│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Măgherani │ 108,90│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Răstoliţa │ 899,82│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Brâncoveneşti │ 9,58│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Fărăgău │ 88,97│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Batoş │ 26,03│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Daneş │ 50,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Saschiz │ 700,58│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 28│NEAMŢ │ 13.675,06│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Roman │ 533,88│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Roznov │ 2.707,83│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Crăcăoani │ 627,73│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dămuc │ 293,83│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dochia │ 225,64│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Gârcina │ 276,08│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Icuseşti │ 104,81│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Pângăraţi │ 99,80│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Sagna │ 190,53│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Stăniţa │ 354,01│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Urecheni │ 232,29│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vânători │ 8.028,63│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 29│OLT │ 12.392,14│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Corabia │ 626,51│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Scorniceşti │ 107,54│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Barza │ 643,24│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bobiceşti │ 241,97│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Brastavăţu │ 332,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Brâncoveni │ 70,40│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Brebeni │ 12,14│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cezieni │ 15,40│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Coloneşti │ 2.509,02│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Curtişoara │ 85,02│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Gura Padinii │ 5,88│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mărunţei │ 10,51│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Movileni │ 86,92│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Obârşia │ 2.717,06│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Orlea │ 300,41│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Pârşcoveni │ 769,18│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Sâmbureşti │ 87,68│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Studina │ 1.362,08│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Tufeni │ 289.00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Urzica │ 1.170,86│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vitomireşti │ 948,42│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 30│PRAHOVA │ 19.352,19│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Prahova │ 4.024,39│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ploieşti │ 8.696,99│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Azuga │ 995,38│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Buşteni │ 2.517,10│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Comarnic │ 88,81│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mizil │ 594,14│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Sinaia │ 10.04│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Apostolache │ 224.13│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bălţeşti │ 269.31│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Colceag │ 151,32│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cornu │ 389,60│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Drăgăneşti │ 247,57│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dumbrăveşti │ 41,41│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Filipeştii de Târg │ 89,73│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Floreşti │ 361,42│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Gura Vadului │ 30,78│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Jugureni │ 41,33│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Măneciu │ 307,70│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Surani │ 271,04│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 31│SATU MARE │ 21.026,94│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bătarci │ 414,20│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Beltiug │ 268,01│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Călineşti-Oaş │ 1.747,96│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cămărzana │ 21,96│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Certeze │ 295,05│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Crucişor │ 498,09│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Doba │ 31,26│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Medieşu Aurit │ 466,18│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Micua │ 28,75│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Odoreu │ 35,77│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Oraşu-Nou │ 27,78│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Racşa │ 175,66│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Terebeşti │ 80,24│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Târşolt │ 187,70│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Negreşti-Oaş │ 557,38│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Satu Mare │ 16.190,95│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 32│SALAJ │ 2.641,12│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Agrij │ 68,61│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bocşa │ 241,29│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Crasna │ 464,27│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Halmăşd │ 242,95│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ileanda │ 798,55│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ip │ 47,52│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Marca │ 74,40│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Meseşenii de Jos │ 57,41│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Pericei │ 429,79│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vârşolţ │ 142,71│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Zimbor │ 73,62│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 33│SIBIU │ 927,42│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Sibiu │ 927,42│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 34│SUCEAVA │ 8.218,14│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Câmpulung Moldovenesc │ 1.365,53│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Rădăuţi │ 67,19│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Suceava │ 503,83│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vatra Dornei │ 462,75│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Broşteni │ 106,47│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dolhasca │ 95,88│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Frasin │ 133,68│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Liteni │ 594,41│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Milişăuţi │ 90,02│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Siret │ 1.000,05│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Berchişeşti │ 223,54│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Capu Câmpului │ 295,76│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Drăguşeni │ 524,76│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Fundu Moldovei │ 19,03│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Horodnicu de Sus │ 25.15│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Iaslovăţ │ 439.09│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Izvoarele Sucevei │ 55,80│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mănăstirea Humorului │ 47,38│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ostra │ 32,13│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Panaci │ 440,93│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Râşca │ 1.476,16│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Udeşti │ 63,36│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Valea Moldovei │ 155,24│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 35│TELEORMAN │ 9.256,86│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Teleorman │ 1.110,15│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Turnu Măgurele │ 857,83│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Roşiorii de Vede │ 5.557,70│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Zimnicea │ 527,63│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Săceni │ 11,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Talpa │ 121,13│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Moşteni │ 17,44│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dideşti │ 5,70│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Blejeşti │ 17,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dobroteşti │ 66,79│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vedea │ 85,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lisa │ 15,40│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Pietroşani │ 192,13│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vioele │ 671,96│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 36│TIMIŞ │ 12.401,13│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bara │ 355,83│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bârna │ 13,27│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cenad │ 161,36│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Checea │ 512,67│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dudeştii Noi │ 13,59│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Jebel │ 38,84│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Liebling │ 1.001,77│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lovrin │ 2.764,34│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Maşloc │ 49,75│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Moraviţa │ 142,12│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Otelec │ 349,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Satchinez │ 415,62│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Secaş │ 103,03│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Deta │ 91,99│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Gătaia │ 617,76│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Jimbolia │ 3.073,38│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lugoj │ 2.168,17│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Timişoara │ 528,64│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 37│TULCEA │ 55.066,59│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ceamurlia de Jos │ 257,08│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ceatalchioi │ 7.544,78│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dăeni │ 343,30│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Izvoarele │ 33,55│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Luncaviţa │ 150,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mihail Kogălniceanu │ 844,87│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Nalbant │ 41.017,15│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Niculiţel │ 434,30│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Stejaru │ 3.42│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Topolog │ 104,71│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Văcăreni │ 273.82│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Isaccea │ 434,92│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Măcin │ 79,11│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Sulina │ 94,08│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Tulcea │ 3.451,50│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 38│VASLUI │ 16.721,93│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Alexandru Vlahuţă │ 35,76│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Banca │ 22,29│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Băceşti │ 182,22│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bogdăneşti │ 114,29│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cozmeşti │ 16,74│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Deleşti │ 21,66│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dragomireşti │ 16,17│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Duda-Epureni │ 100,06│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dumeşti │ 138,20│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Epureni │ 245,75│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Iana │ 84,41│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ibăneşti │ 14,06│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Micleşti │ 53,97│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Muntenii de Sus │ 303,21│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Perieni │ 19,74│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Puieşti │ 867,02│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Pungeşti │ 922,58│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Soleşti │ 6,20│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Şuletea │ 32,34│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Tutova │ 218,54│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Voineşti │ 19,51│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Zăpodeni │ 289,65│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Zorleni │ 16,41│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bârlad │ 6.273,42│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Negreşti │ 4.806,29│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Vaslui │ 1.901,44│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 39│VÂLCEA │ 70.847,62│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Consiliul Judeţean Vâlcea │ 3,10│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Drăgăşani │ 45,05│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bălceşti │ 135,42│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Berbeşti │ 274,63│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Brezoi │ 548,95│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Călimăneşti │ 39,79│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Horezu │ 52,88│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ocnele Mari │ 22,61│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Boişoara │ 1.260,53│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Bujoreni │ 545,65│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Buneşti │ 107,93│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Cernişoara │ 29,00│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Câineni │ 482,95│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Creţeni │ 454,15│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dăeşti │ 10,15│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Dănicei │ 1.876,95│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Făureşti │ 50,47│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Fărtăteşti │ 1.111,73│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Galicea │ 1.174,07│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ghioroiu │ 251,16│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Ioneşti │ 5.467,94│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lăpuşata │ 123.72│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Lungeşti │ 67,72│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mateeşti │ 322,09│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Milcoiu │ 512,20│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Mitrofani │ 193,80│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Olanu │ 55,51│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Orleşti │ 3.143,59│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Păuşeşti Măglaşi │ 583,40│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Popeşti │ 540,76│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Prundeni │ 66,15│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Racoviţa │ 44,32│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Runcu │ 82,46│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Scundu │ 12,17│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Slătioara │ 1.407,01│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Stoeneşti │ 53,19│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Stoileşti │ 1.204,10│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Suteşti │ 2.244,20│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Şuşani │ 9.911,78│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Valea Mare │ 375,76│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Vlădeşti │ 193,14│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Voiceşti │ 132,31│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Voineasa │ 35.585,09│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Zătreni │ 48,04│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 40│VRANCEA │ 8.796,72│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Andreiaşu de Jos │ 19,19│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Broşteni │ 22,54│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Corbiţa │ 113,30│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Fitioneşti │ 34,10│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Homocea │ 196,79│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Jariştea │ 2,78│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Năruja │ 386,05│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Slobozia Bradului │ 11,83│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Adjud │ 2.483,50│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Panciu │ 5.526,64│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ 41│BUCUREŞTI │ 16.779,07│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Sector 5 │ 15.435,10│
 ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │Municipiul BUCUREŞTI │ 1.343,97│
 └────────┴───────────────