Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 30 mai 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 30 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 534 din 31 mai 2022
    Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia,
    ţinând cont de faptul că editarea şi distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic au fost demarate pentru acordarea sprijinului financiar începând cu luna iunie 2022,
    luând în considerare faptul că pentru o parte din categoriile de beneficiari există condiţia unei limite de venituri până la care acestea sunt îndreptăţite să beneficieze de sprijinul material,
    în considerarea faptului că verificarea veniturilor se realizează la nivelul Ministerului Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi că informaţiile privind veniturile persoanelor fizice sunt disponibile la o anumită dată şi pentru anumite perioade, iar actul normativ în forma actuală nu face distincţie între categoriile de venituri lunare, trimestriale sau anuale,
    ţinând cont de faptul că acordarea sprijinului material este suportată atât din bugetul de stat, cât şi din fonduri europene nerambursabile pentru care este necesar să fie stabilite condiţii de eligibilitate clare şi verificabile,
    luând în considerare că elementele menţionate mai sus vizează interesul public, iar pentru a asigura îndeplinirea obiectivului asumat de evitare a riscului de deprivare materială severă, precum şi riscul de sărăcire extremă pentru persoanele vulnerabile vizate de actul normativ, însă şi de evitare a angajării unor cheltuieli nejustificate din bugetul de stat şi din fondurile europene alocate, se impun adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă şi modificarea, în consecinţă, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 468 din 10 mai 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
b) persoanele - copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;"

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin venituri, în cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-d), se înţeleg:
    a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;
    b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;
    c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale;
    d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) indemnizaţia de acomodare acordată în baza Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) venituri din premii şi jocuri de noroc, definite la art. 108 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În vederea verificării de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin instituţiile din subordinea/autoritatea acestuia, a încadrării nivelului veniturilor beneficiarilor în limita de venituri lunare prevăzută la art. 3 alin. (1) şi pe baza listelor transmise de acestea referitoare la persoanele fizice potenţiale beneficiare ale sprijinului material acordat sub forma tichetului social, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală determină nivelul venitului lunar realizat, atât din România, cât şi din străinătate, potrivit următoarelor reguli:
    a) în cazul veniturilor pentru care se datorează impozit pe venit, nivelul venitului luat în calcul în vederea determinării venitului lunar realizat se stabileşte prin deducerea din baza impozabilă determinată potrivit regulilor din fiecare categorie de venituri cuprinsă în titlul IV - Impozitul pe venit din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a impozitului datorat;
    b) în cazul veniturilor scutite potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul venitului luat în calcul în vederea stabilirii venitului lunar realizat este egal cu baza de calcul al impozitului pentru care se aplică scutirea de la plata impozitului pe venit;
    c) la stabilirea venitului lunar realizat pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. g)-n) nu se iau în calcul veniturile neimpozabile reglementate astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. g), h) şi j)-n), la stabilirea venitului lunar realizat se iau în calcul veniturile cumulate realizate în anul 2021; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărţirea la 12 a veniturilor realizate cumulate la nivelul anului 2021, stabilite potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c);
    e) pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la alin. (1) lit. i), la stabilirea venitului lunar realizat se ia în calcul totalul veniturilor realizate în anul 2022, aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2022 şi luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material, determinat potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c); în situaţia în care declararea veniturilor se face trimestrial potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi utilizate informaţiile referitoare la veniturile aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2022 şi ultima lună pentru care s-a depus de către plătitorul de venit declaraţia prevăzută la art. 147 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărţirea totalului veniturilor realizate în anul 2022 la numărul de luni cuprinse în perioada ianuarie 2022 şi luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material inclusiv, indiferent dacă în lunile respective au fost sau nu realizate venituri din salarii şi asimilate salariilor;
    f) venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de venituri prevăzută la art. 3 alin. (1), se determină prin cumularea venitului lunar calculat potrivit lit. d), pentru veniturile realizate în anul 2021, cu venitul lunar determinat potrivit lit. e), pentru veniturile realizate în anul 2022."

    3. La articolul 9, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) După determinarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a venitului lunar realizat potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), informaţiile respective se transmit, potrivit dispoziţiilor art. 70^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale în vederea verificării, prin instituţiile din subordinea/autoritatea acestuia, a încadrării nivelului veniturilor realizate de beneficiari în limita de venituri prevăzută la art. 3 alin. (1)."

    4. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru toate cazurile în care beneficiarii sprijinului material nu se regăsesc cu adresă în situaţiile centralizatoare prevăzute la art. 10 alin. (1), tichetele sociale pe suport electronic pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde se distribuie prin primăria, respectiv serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială au fost identificaţi, în condiţiile alin. (2)."    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 10 mai 2022, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Carmen Moraru
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 mai 2022.
    Nr. 72.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016