Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 26 mai 2022  privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 26 mai 2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 526 din 27 mai 2022
    Având în vedere necesitatea instituirii cu celeritate a unui cadru legal care să permită utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile din cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, în corelare directă cu obţinerea de rezultate şi implementarea reformelor şi a investiţiilor, cu scopul de a avea un impact de durată asupra productivităţii la nivel naţional şi a rezilienţei economice, sociale şi instituţionale,
    luând în considerare orizontul de timp determinat, respectiv 31 august 2026, dată până la care a fost asumată îndeplinirea a 507 jaloane şi ţinte asociate investiţiilor-cheie şi reformelor majore aferente celor şase piloni principali stabiliţi prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
    ţinând cont că lipsa reglementării unitare şi complete a cadrului instituţional şi financiar general aplicabil fondurilor externe nerambursabile/rambursabile aferent Mecanismului de redresare şi rezilienţă generează întârzieri în implementarea acestuia, cu impact asupra termenelor de depunere a cererilor de plată şi a gradului de absorbţie a fondurilor alocate României din Mecanismul de redresare şi rezilienţă, şi de faptul că elementele menţionate vizează interesul public şi strategic şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară,
    având în vedere necesitatea finalizării cât mai urgente a procedurilor de prevenire, verificare, constatare şi recuperare, în vederea identificării şi constatării unor nereguli grave, respectiv conflictul de interese, corupţia şi frauda, dubla finanţare, precum şi a altor nereguli apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, rezultate din aplicarea necorespunzătoare de către beneficiari a prevederilor legale în vigoare,
    în scopul evitării blocajului implementării reformelor, investiţiilor, ţintelor şi jaloanelor este necesară instituirea reglementărilor care să vizeze aspectele menţionate anterior cu privire la constatarea neregulilor/conflictelor de interese/dublei finanţări/corupţiei şi fraudei şi care să asigure o corectă utilizare a fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă,
    întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu mai poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Domeniul de aplicare
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează activităţile de prevenire, verificare, constatare a neregulilor grave, a neregulilor rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică, precum şi în ceea ce priveşte respectarea principiului privind evitarea dublei finanţări apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi, dacă este cazul, recuperarea creanţelor.
    (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, oricăror altor instituţii publice care au structuri de specialitate constituite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu atribuţii privind prevenirea, verificarea şi constatarea unor nereguli, stabilirea şi urmărirea încasării creanţelor bugetare rezultate din nereguli apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora, beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi oricăror altor operatori economici cu capital public sau privat care desfăşoară activităţi finanţate din fonduri europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă în baza contractului/ deciziei/ordinului/acordului de implementare/convenţiei de finanţare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definirea unor termeni şi expresii
    ART. 2
    (1) Termenii şi expresiile : „acord de implementare“, „activitate de constatare a neregulilor“, „activitate de stabilire a creanţelor bugetare“, „neregulă“, „neregulă gravă“, „activitatea de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli“, „agenţie de implementare a proiectelor/structură de implementare“, „beneficiari“, „cerere de transfer“, „cerere de transfer de fonduri“, „coordonatori de reforme şi/sau investiţii“, "conflict de interese", „constatări cu implicaţii financiare sau cu posibile implicaţii financiare“, „contract de finanţare“, „convenţie de finanţare“, „creanţe bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave“, „debitor“, „decizie/ordin de finanţare“, „decizie de reziliere/revocare a acordului/contractului/deciziei/ordinului de finanţare“, „dublă finanţare“, „finanţare publică naţională“, „instrument financiar“, „investiţie“, „sumă plătită necuvenit“, „proces-verbal de constatare şi de stabilire a creanţelor bugetare“, „proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare“, „sistem ARACHNE“, „sistemul prevenţie (PREVENT)“ au semnificaţia stabilită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021.
    (2) Termenii şi expresiile: „legalitate“, „regularitate“, „conformitate“, „control intern“, „eficienţă“, „eficacitate“, „economicitate“, „control financiar preventiv“, „audit public intern“, „inspecţie“, „bună gestiune financiară“ au semnificaţia dată de Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.
    (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă cu rol de verificare şi control - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, precum şi coordonatorii de reformă şi/sau investiţii;
    b) nereguli cu caracter sistemic/de sistem - orice neregulă, care poate avea o natură recurentă, cu o probabilitate ridicată de apariţie în tipuri de operaţiuni similare, care decurge dintr-o deficienţă gravă, inclusiv din neinstituirea unor proceduri adecvate;
    c) raport de verificare - document emis de structurile de specialitate cu rol de verificare şi control din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, respectiv coordonatorilor de reforme şi investiţii, agenţiilor de implementare a proiectelor şi responsabililor de implementare a investiţiilor specifice locale, după caz, în îndeplinirea atribuţiilor de verificare şi control;
    d) procedură de achiziţie publică - procedură de atribuire sau modalitate de achiziţie în sensul legislaţiei aplicabile în materia achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale, concesiunilor de lucrări şi servicii, respectiv în domeniile apărării şi securităţii.


    CAP. II
    Activitatea de prevenire a neregulilor grave şi a dublei finanţări, precum şi a neregulilor în aplicarea procedurilor de achiziţie publică
    ART. 3
    (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă cu rol de verificare şi control, agenţiile de implementare a proiectelor/ responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/ structurile de implementare, precum şi beneficiarii sunt obligaţi, în activitatea lor, să elaboreze şi să aplice proceduri de management şi control care să asigure corectitudinea acordării şi utilizării acestor fonduri, precum şi respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, aşa cum este aceasta definită în legislaţia Uniunii Europene incidentă.
    (2) În activitatea de evaluare, selecţie, verificare şi aprobare a solicitărilor de sprijin financiar, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă cu rol de verificare şi control, agenţiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/structurile de implementare au obligaţia utilizării de reguli şi proceduri care să asigure respectarea următoarelor principii:
    a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei;
    b) respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal şi nediscriminatoriu;
    c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă;
    d) prevenirea apariţiei fraudei şi corupţiei prin identificarea şi analiza factorilor de risc şi vulnerabilităţilor;
    e) prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de selecţie a proiectelor de finanţat;
    f) evitarea dublei finanţări - reformele şi proiectele de investiţii finanţate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă pot beneficia de finanţare din partea altor programe şi instrumente ale Uniunii Europene, cu condiţia ca acest sprijin sa nu acopere aceleaşi costuri.

    (3) Principiile prevăzute la alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în activitatea efectuată de beneficiar pentru executarea contractului/deciziei/ordinului/acordului de implementare/convenţiei de finanţare.

    ART. 4
    (1) Entităţile publice care au calitatea de autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, agenţiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/structurile de implementare, precum şi beneficiarii publici şi privaţi ai proiectelor finanţate integral sau parţial din fonduri externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora au obligaţia să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, identificarea şi sesizarea neregulilor grave, precum şi pentru prevenirea, identificarea şi sesizarea dublei finanţări care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.
    (2) Entităţile publice care au calitatea de autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, agenţiile de implementare a proiectelor/ responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/ structurile de implementare, precum şi beneficiarii publici ai proiectelor finanţate integral sau parţial din fonduri externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora au obligaţia să organizeze şi să exercite activitatea de control intern, de control preventiv şi de identificare şi gestionare a riscurilor şi să exercite activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene incidente în vigoare, precum şi cu Standardele internaţionale de audit.
    (3) Acţiunile de prevenţie desfăşurate de MIPE, în calitatea sa de coordonator naţional al gestionării fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, privind evitarea conflictului de interese şi respectarea principiului privind evitarea dublei finanţări, sunt reprezentate de activităţile de avizare a ghidurilor specifice elaborate pentru lansarea apelurilor de proiecte, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. z) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021.
    (4) Modalităţile de ducere la îndeplinire a prevederilor alin. (3) se realizează inclusiv prin verificarea modului de includere în cadrul ghidurilor specifice a criteriilor privind evitarea conflictului de interese şi a dublei finanţări, precum şi existenţa declaraţiilor pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului cu privire la evitarea conflictului de interese, respectiv a dublei finanţări, anexate ghidului, respectiv includerea în cadrul grilei de verificare utilizate în cadrul etapei de verificare şi evaluare a criteriilor prevăzute anterior.

    CAP. III
    Activitatea de control şi constatare a neregulilor
    SECŢIUNEA 1
    Nereguli grave - conflict de interese
    ART. 5
    (1) Personalul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, al agenţiilor de implementare a proiectelor/responsabililor de implementare a investiţiilor specifice locale/structurilor de implementare, personalul autorităţilor responsabile cu auditul extern, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi externalizate prin care participă direct în procesul de elaborare ghiduri/evaluare/selecţie/verificare au obligaţia de a se abţine de la a lua măsuri care pot genera un conflict între interesele proprii şi interesele financiare ale Uniunii Europene.
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt considerate a fi în conflict de interese dacă exercitarea imparţială a atribuţiilor/ activităţilor acestora este afectată din motivele prevăzute la art. 61 alin. (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018.
    (3) În desfăşurarea activităţilor de elaborare ghiduri/ evaluare/selecţie/aprobare/verificare/autorizare/plată/control, audit, persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligate să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018.
    (4) În aplicarea alin. (1), persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de elaborare ghiduri/evaluare/ selecţie/aprobare, după caz, a proiectelor nu pot fi în acelaşi timp şi solicitanţi/beneficiari şi/sau nu pot acorda servicii de consultanţă unui solicitant/beneficiar.
    (5) În aplicarea alin. (1), nu au dreptul să fie implicate în mod direct în procesul de elaborare ghiduri/evaluare/selecţie/ aprobare/control, după caz, a cererilor de finanţare, respectiv de verificare/autorizare/plată/control/audit, după caz, a cererilor de transfer/cererilor de transfer de fonduri următoarele persoane:
    a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi sau fac parte din consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre solicitanţi;
    b) sunt soţ/soţie, rudă până la gradul al doilea sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre solicitanţi;
    c) se află în raporturi de muncă, în cazul persoanelor fizice, sau în alte raporturi contractuale, în cazul persoanelor juridice, cu solicitantul/beneficiarul pe care îl verifică, cu excepţia situaţiei în care solicitantul/beneficiarul este şi autoritate cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

    (6) În aplicarea alin. (1), în situaţia în care, în cursul procesului de elaborare ghiduri/evaluare/selecţie/aprobare, aceste persoane descoperă sau constată o legătură de natura celor menţionate la alin. (5), acestea sunt obligate să o semnaleze şi să înceteze de îndată să participe la procesul de elaborare ghiduri/evaluare/selecţie/aprobare.
    (7) În aplicarea alin. (1), persoanele fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare/selecţie/aprobare a cererilor de finanţare au obligaţia, pentru o perioadă de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare, să se angajeze în raporturi de muncă sau în raporturi contractuale cu un solicitant pe care l-au verificat.
    (8) Activitatea de control al activităţilor ce pot reprezenta un posibil conflict de interese se realizează pe baza unei analize a riscurilor, prin verificări ex post, prin eşantion, ulterior semnării contractului de finanţare, şi prin utilizarea sistemului informatic e-SMC, respectiv sistemului informatic de management al PNRR şi a bazei de date ARACHNE.
    (9) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, cu rol de verificare şi control, sesizează ANI în situaţia identificării unui posibil conflict de interese.
    (10) Agenţiile de implementare a proiectelor/Responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/Structurile de implementare sesizează ANI în situaţia identificării unui posibil conflict de interese şi notifică coordonatorul de reforme şi/sau investiţii.
    (11) În situaţia în care sesizarea către ANI a fost formulată de agenţiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/structurile de implementare, acestea/aceştia notifică coordonatorii de reforme şi/sau investiţii.
    (12) Evaluarea potenţialelor situaţii de conflict de interese se exercită de către ANI prin activitatea specifică a inspectorilor de integritate, prin raportare exclusivă la persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) Coordonatorii de reforme şi/sau investiţii emit un procesverbal de stabilire a creanţelor bugetare în baza căruia creanţa va fi recuperată, pe baza raportului de evaluare emis de ANI prin care se confirmă conflictul de interese sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, după caz.
    (14) Coordonatorii de reforme şi/sau investiţii notifică MIPE, trimestrial sau ori de câte ori acesta solicită, cu privire la stadiul recuperării creanţelor bugetare, respectiv la finalizarea procesului de recuperare a acestora.
    (15) Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează corespunzător cu prevederile legislaţiei naţionale referitoare la conflictul de interese.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Nereguli grave - corupţie şi fraudă
    ART. 6
    (1) În cazul identificării unor activităţi ce pot reprezenta indicii privind corupţia şi frauda, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, cu rol de verificare şi control, iniţiază, prin structurile proprii specializate, acţiuni de control.
    (2) Ca urmare a acţiunilor iniţiate la alin. (1) autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, cu rol de verificare şi control, sesizează de îndată DLAF/OLAF, EPPO/DNA/alte organe de urmărire penală, după caz.
    (3) Coordonatorii de reformă şi/sau investiţii notifică de îndată structura de specialitate cu atribuţii de control din cadrul MIPE în legătură cu sesizările formulate prevăzute la alin. (2).
    (4) Coordonatorii de reforme şi/sau investiţii notifică MIPE, trimestrial sau ori de câte ori acesta solicită, cu privire la stadiul recuperării creanţelor bugetare, respectiv la finalizarea procesului de recuperare a acestora.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dubla finanţare
    ART. 7
    În desfăşurarea acţiunilor de verificare şi control privind existenţa dublei finanţări MIPE, coordonatorul de reformă şi/sau investiţii, precum şi agenţiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/structurile de implementare verifică ex post, prin eşantion, ulterior semnării contractului de finanţare, existenţa dublei finanţări, inclusiv prin intermediul aplicaţiilor informatice specifice.

    ART. 8
    (1) În cazul confirmării dublei finanţări, constatate ca urmare a verificărilor efectuate de către MIPE, potrivit art. 7, acesta emite un Raport de verificare pe care îl comunică coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii, în vederea declanşării acţiunii de control şi recuperare, precum şi entităţii verificate.
    (2) În aplicarea alin. (1), coordonatorii de reforme şi/sau investiţii demarează procesul de constatare şi emit un proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, în baza căruia creanţa poate fi recuperată.
    (3) În cazul confirmării dublei finanţări, constatate ca urmare a acţiunilor de control iniţiate şi efectuate de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, potrivit art. 7, se emite un procesverbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, în baza căruia creanţa poate fi recuperată.
    (4) În cazul confirmării dublei finanţări, constatate ca urmare a verificărilor efectuate de către agenţiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/structurile de implementare, acestea notifică coordonatorii de reforme şi/sau investiţii.
    (5) În aplicarea alin. (4), coordonatorii de reforme şi/sau investiţii declanşează acţiunea de control, în urma căreia emit un proces-verbal de constatare şi stabilire a creanţelor bugetare, în baza căruia creanţa va fi recuperată.
    (6) Ca urmare a aplicării prevederilor alin. (2), (3) şi (4), coordonatorii de reforme şi/sau investiţii notifică de îndată MIPE.
    (7) Coordonatorii de reforme şi/sau investiţii notifică MIPE, trimestrial sau ori de câte ori acesta solicită, cu privire la stadiul recuperării creanţelor bugetare, respectiv la finalizarea procesului de recuperare a acestora.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Achiziţii publice
    ART. 9
    (1) În desfăşurarea acţiunilor de verificare a procedurilor de achiziţie publică, MIPE/coordonatorii de reformă şi/sau investiţii, agenţiile de implementare a proiectelor/ responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/structurile de implementare verifică ex post, prin eşantion, procedurile de achiziţie desfăşurate de beneficiarii publici.
    (2) În situaţia unei suspiciuni de nereguli constatate ca urmare a verificării procedurilor de achiziţie publică de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, cu rol de verificare şi control, constatate prin raport de verificare, structurile de specialitate cu atribuţii de control din cadrul acestora sesizează Curtea de Conturi a României în vederea stabilirii contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor.
    (3) Ca urmare a verificărilor realizate, agenţiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/structurile de implementare notifică coordonatorul de reformă şi/sau investiţii asupra celor constatate, în situaţia în care se depistează nereguli privind aplicarea procedurilor de achiziţie publică.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), coordonatorul de reformă şi/sau investiţii procedează în sensul celor stabilite la alin. (2).

    SECŢIUNEA a 5-a
    Ajutor de stat/de minimis
    ART. 10
    În cazul neregulilor identificate în legătură cu nerespectarea reglementărilor privind ajutorul de stat/de minimis, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă vor respecta procedura prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Dispoziţii privind activitatea de control şi constatare a neregulilor
    ART. 11
    (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă vor realiza acţiuni de control planificate, astfel cum acestea au fost aprobate în planul anual de control, respectiv acţiuni de control ad-hoc întreprinse la sesizarea oricărui terţ sau ca urmare a autosesizării.
    (2) Activitatea de constatare a neregulilor grave, a neregulilor şi a dublei finanţări, respectiv activitatea de stabilire a creanţelor bugetare se realizează la nivelul structurilor de control din cadrul MIPE sau al coordonatorilor de reformă şi/sau investiţii, după caz.
    (3) În vederea constatării neregulilor, stabilirii creanţelor bugetare şi recuperării, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, în cadrul cărora funcţionează structura de control, aprobă:
    a) componenţa nominală a echipei care va efectua verificarea şi constatarea;
    b) durata activităţii de verificare;
    c) mandatul privind obiectul verificărilor, stabilirea creanţei bugetare rezultate din nereguli şi a debitorilor;
    d) structura sau structurile verificate.

    (4) În cazul în care sunt necesare activităţi de verificare la faţa locului, echipa nominalizată va notifica structura supusă verificării cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data declanşării acţiunii.
    (5) Structurile verificate au obligaţia de a prezenta la termenele stabilite toate datele şi documentele solicitate, necesare pentru realizarea controlului, precum şi de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfăşurarea activităţii de verificare în bune condiţii.
    (6) Pe parcursul verificărilor, echipa de control împuternicită are acces, pentru realizarea obiectivelor verificării, la toate datele şi documentele, în sedii, pe terenuri sau în alte spaţii folosite în scopul proiectului.
    (7) Membrii echipei de control pot solicita de la structurile supuse verificărilor date, informaţii, precum şi copii, certificate pentru conformitate, ale documentelor care au exclusiv legătură cu proiectul verificat, iar acestea au obligaţia de a le pune la dispoziţie în forma solicitată şi la data indicată.
    (8) Pentru bunurile, serviciile şi lucrările executate, rezultate din activităţile şi operaţiunile financiare care fac obiectul verificărilor, structurile de control din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă pot solicita persoanelor fizice/juridice autorizate efectuarea de expertize de specialitate în condiţiile legii.
    (9) La finalul activităţii de control, membrii echipei de control înaintează structurii verificate proiectul raportului de verificare sau proiectul procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, după caz, elaborat ca urmare a desfăşurării activităţii de verificare, control şi constatare.
    (10) Structura verificată are dreptul de a formula în scris obiecţii faţă cele constatate şi de a le înainta echipei de control în vederea analizei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii proiectului raportului de verificare/procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, după caz.
    (11) Obiecţiile pot face obiectul unei concilieri. În urma finalizării procesului de conciliere se întocmeşte forma finală a raportului de verificare, respectiv a procesului-verbal, după caz, care se comunică şi entităţii verificate.
    (12) Raportul de verificare se întocmeşte de către MIPE, iar procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare sau procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare, după caz, se întocmeşte de coordonatorul de reforme şi/sau investiţii în cadrul căruia funcţionează structura sa de control.
    (13) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, coordonatorii de reforme şi/sau investiţii au obligaţia de a înscrie în Registrul debitorilor titlul de creanţă rezultată din nereguli, în 3 zile lucrătoare de la data emiterii acestuia.
    (14) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă cu rol de verificare şi control au obligaţia să monitorizeze trimestrial cazurile de nereguli şi să dispună măsurile care se impun pentru îmbunătăţirea sistemelor de management şi control financiar, în scopul prevenirii reapariţiei în viitor a acestora.

    ART. 12
    (1) Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, respectiv procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare este act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, constituie titlu de creanţă şi se emite în vederea stingerii respectivei creanţe.
    (2) Erorile de calcul/scriere se rectifică de către structurile de control, din proprie iniţiativă.
    (3) Termenul maxim de efectuare a verificării şi de emitere a proceselor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, respectiv de emitere a proceselor-verbale de stabilire a creanţelor bugetare este de 90 de zile de la data iniţierii activităţii de organizare a verificării.
    (4) În cazul în care activitatea de verificare vizează mai mulţi beneficiari şi/sau întreaga perioadă în care, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pot fi luate măsuri de recuperare a creanţelor, precum şi în cazuri justificate în care - în scopul verificării - este necesară colaborarea cu alte instituţii, termenul de finalizare a activităţii de verificare prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit în mod corespunzător, dar nu mai mult de 180 de zile de la momentul iniţierii activităţii de organizare a verificării.
    (5) În cazul sesizărilor, în termen de 7 zile de la finalizarea verificării, structura de control din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă cu rol de verificare şi control are obligaţia informării persoanei care a depus sesizarea asupra rezultatului acesteia.
    (6) În cazul constatării unor nereguli care prezintă indicii privind posibile fraude, structurile de control din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă cu rol de verificare şi control au obligaţia să sesizeze de îndată EPPO/DLAF şi să continue activitatea de verificare, fără a aduce atingere desfăşurării cercetării organelor abilitate, în situaţia în care indiciile de fraudă nu afectează stabilirea creanţei bugetare.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), organizarea şi efectuarea verificărilor necesare stabilirii creanţei bugetare rezultate din nereguli şi emiterii procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, respectiv a procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare se efectuează în termen de maximum 60 de zile de la data comunicării de către DLAF a actului de control emis în conformitate cu normele şi procedurile proprii, respectiv de la data primirii raportului de inspecţie emis de OLAF.
    (8) În situaţia existenţei unei decizii definitive a instanţei judecătoreşti prin care se confirmă neregulile constatate, coordonatorii de reforme şi/sau investiţii emit proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare, după caz.
    (9) În situaţia în care structurile de control din cadrul MIPE constată nereguli de sistem sau deficienţe ale sistemelor de management şi control potenţial generatoare de nereguli cu caracter sistemic care au implicaţii de ordin financiar, MIPE emite un raport de verificare pe care îl comunică coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii. În situaţia în care se constată existenţa implicaţiilor de ordin financiar, aceştia emit un procesverbal de stabilire a creanţelor bugetare, în baza căruia creanţa va fi recuperată.
    (10) Activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare poate fi reluată dacă, până la data împlinirii termenului de prescripţie, apar alte date suplimentare necunoscute la data efectuării verificărilor sau apar erori de calcul care influenţează valoarea creanţelor.
    (11) În condiţiile alin. (10) se poate emite un nou proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, respectiv un nou proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare, după caz, pentru eventuale diferenţe necesare până la acoperirea integrală a creanţei.
    (12) În stabilirea cuantumului creanţelor bugetare se iau în considerare sumele plătite necuvenit de către:
    a) coordonatorii de reformă şi/sau investiţii, precum şi agenţiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/structurile de implementare;
    b) beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora ca urmare a săvârşirii unor nereguli.

    (13) Obiectul activităţii de stabilire a creanţelor bugetare îl constituie individualizarea obligaţiei de plată sub forma unui titlu de creanţă şi a persoanelor debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii obţinerii şi utilizării fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
    (14) Autoritatea emitentă a titlului de creanţă are obligaţia să verifice faptul dacă informaţiile privind debitorul sunt corecte şi să se asigure că respectiva creanţă bugetară:
    a) este certă şi nu este condiţionată;
    b) este în sumă fixă, exprimată în lei sau în moneda stabilită în acordul de finanţare/contractul/decizia/ordinul/acordul de implementare/convenţia de finanţare;
    c) este exigibilă la data emiterii procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare, respectiv procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare, după caz.

    (15) Creanţele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizează fondurile externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi fondurile publice naţionale aferente acestora, înscrise în titlul de creanţă prevăzut la alin. (1), se stabilesc în lei sau în moneda utilizată pentru efectuarea plăţilor în cadrul contractului, acordului, deciziei sau ordinului de finanţare, cu specificarea echivalentului în lei, utilizându-se cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data întocmirii titlului de creanţă.
    (16) Activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare se suspendă în cazul în care executarea actului administrativ în baza căruia se exercită a fost suspendată în condiţiile prevăzute de lege.

    CAP. IV
    Modalităţile de stingere a creanţelor rezultate din nereguli
    ART. 13
    (1) Coordonatorii de reformă şi/sau investiţii sunt responsabili pentru urmărirea stingerii creanţelor bugetare rezultate din nereguli.
    (2) Creanţele bugetare rezultate din nereguli devin scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanţă, respectiv la 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă.
    (3) Debitorul datorează, pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă, o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanţei bugetare, din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2), până la data stingerii acesteia.
    (4) Rata dobânzii datorate prevăzute la alin. (3) este rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data întocmirii procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate.
    (5) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (3), autorităţile competente care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare sau procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare, după caz, în aplicarea prevederilor cap. III, au obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite un proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, care constituie titlu de creanţă şi care se comunică debitorului.
    (6) Creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate li se aplică prevederile aplicabile creanţelor bugetare rezultate din nereguli.
    (7) Plătitor al creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi al dobânzii datorate este persoana juridică, entitatea sau asocierea fără personalitate juridică sau persoana fizică stabilită ca debitor prin titlul de creanţă. Persoana fizică nu poate fi stabilită ca plătitor al creanţelor bugetare rezultate din nereguli decât în calitatea acesteia de beneficiar de fonduri europene şi/sau de fonduri publice naţionale aferente acestora.
    (8) În cazul în care creanţa bugetară rezultată din nereguli şi dobânda datorată nu au fost achitate de către debitorul stabilit, debitor devine persoana juridică sau fizică prevăzută la art. 23 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (4) privind persoana fizică.
    (9) Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a creanţei bugetare se realizează în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune potrivit dreptului comun. Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a creanţei bugetare pentru care normele comunitare prevăd un termen mai mare de 5 ani se realizează în cazurile şi în condiţiile stabilite de normele actelor juridice ale Uniunii Europene respective.
    (10) În cazul în care existenţa creanţei bugetare rezultă din existenţa unei fapte penale şi au fost sesizate organele de urmărire penală/DLAF, autorităţile competente prevăzute la art. 11 suspendă emiterea titlului de creanţă până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată şi dispun aplicarea măsurilor asigurătorii prevăzute la cap. VI „Măsuri asigurătorii“ al titlului VII din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Recuperarea sumelor înscrise în titlurile de creanţă devenite executorii se efectuează din conturile de venituri ale bugetelor în care au fost virate sumele aferente cererile de transfer/cererile de transfer de fonduri. Recuperarea sumelor, în vederea reîntregirii conturilor fonduri externe nerambursabile/ rambursabile şi/sau din fondurilor publice naţionale aferente, se efectuează pe baza unui referat întocmit de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, cu rol de verificare şi control, adresat unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare.

    CAP. V
    Soluţionarea contestaţiilor administrative împotriva titlurilor de creanţă
    ART. 14
    (1) Contestaţia administrativă se formulează în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării titlului de creanţă, şi trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) datele de identificare a contestatarului;
    b) obiectul contestaţiei;
    c) motivele de fapt şi de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiază;
    e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia

    (2) Dovada calităţii de împuternicit al contestatarului,, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.
    (3) Obiectul contestaţiei administrative îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi înscrise în procesul-verbal de stabilire a creanţei bugetare care reprezintă titlu de creanţă.
    (4) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere.
    (5) Contestaţia administrativă se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă care este contestat şi nu este supusă taxelor de timbru.

    ART. 15
    (1) În situaţia în care autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă în aplicarea prevederilor art. 11 şi 12 constată că în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1), va cere contestatarului ca, în termen de 5 zile de la data înştiinţării despre această situaţie, să completeze contestaţia.
    (2) În cazul în care contestatarul nu se conformează obligaţiei impuse la art. 14 alin. (2), contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la analizarea fondului, lipsa informaţiilor solicitate făcând imposibilă soluţionarea contestaţiei.

    ART. 16
    (1) Contestaţia poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia.
    (2) Prin retragerea contestaţiei, contestatarul nu pierde dreptul de a înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

    ART. 17
    (1) Autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă în aplicarea prevederilor art. 12 se va pronunţa prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei sau a completării acesteia conform art. 15 alin. (1), după caz.
    (2) Autoritatea publică competentă cu soluţionarea contestaţiei poate suspenda, prin decizie motivată, procedura de soluţionare atunci când:
    a) structura de control care a efectuat activitatea de verificare prevăzută la art. 11 şi 12 a sesizat organele în drept cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni, a cărei constatare ar avea o influenţă hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie dată în procedura administrativă;
    b) soluţionarea cauzei depinde în tot sau în parte de existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi.

    (3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea.
    (4) În cazul admiterii contestaţiei, se decide anularea titlului de creanţă atacat şi, după caz, emiterea unui nou titlu, care va avea în vedere strict considerentele deciziei.
    (5) Prin soluţionarea contestaţiei nu se poate crea contestatarului o situaţie mai grea în propria sa cale de atac.
    (6) Decizia autorităţii se va comunica debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la pronunţare.

    ART. 18
    (1) Decizia de soluţionare a contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.
    (2) Deciziile pronunţate în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 19
    Coordonatorii de reforme şi/sau investiţii în cadrul cărora funcţionează autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă au obligaţia organizării/reorganizării structurilor de control, care să asigure exercitarea atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 20
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 19, în situaţia în care este necesară investigarea unor posibile nereguli, pentru care coordonatorii de reforme şi/sau investiţii au şi calitatea de beneficiari, activitatea de control se va desfăşura de către structura de control din cadrul MIPE.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 19, în situaţia în care este necesară investigarea unor posibile nereguli, pentru care MIPE are atât calitatea de coordonator de reforme şi/sau investiţii, cât şi de beneficiar, activitatea de control se va realiza de către structura de control din cadrul Ministerului Finanţelor.

    ART. 21
    (1) Agenţiile de implementare a proiectelor şi responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale pot efectua activităţi specifice de verificare dacă au organizate structuri proprii cu atribuţii în acest sens.
    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), agenţiile de implementare a proiectelor şi responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale emit raport de verificare şi notifică coordonatorii de reforme şi/sau investiţii în vederea declanşării acţiunii de control şi recuperare.
    (3) Coordonatorii de reforme şi/sau investiţii demarează procesul de constatare şi emit un proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, în baza căruia creanţa poate fi recuperată.

    ART. 22
    (1) Formatul standard al următoarelor documente: modelul procesului-verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare, modelul raportului de verificare, modelul Registrului debitorilor, modelul procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare, modelul procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate este prevăzut în anexele nr. 1-5.
    (2) Anexele nr. 1-5 prevăzute la alin. (1) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 23
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Annamária Bogya,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru,
                    ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    p. Ministrul energiei,
                    Dan-Dragoş Drăgan,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul culturii,
                    András István Demeter,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei ,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Sebastian-Ioan Burduja
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    p. Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Domnica-Doina Pârcălabu,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Lucian-Ioan Rus,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul educaţiei,
                    Ioana Lazăr,
                    secretar general
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 26 mai 2022.
    Nr. 70.
    ANEXA 1

    Aprob.
    ..........................................................................
    (numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente)
    (ştampila autorităţii emitente)
    PROCES-VERBAL
    de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare
    Încheiat la data de .................................
    privind proiectul ....................., denumire ..................
    1. Denumirea şi datele de identificare ale autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora/structurii de control
    a) ..............(denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora/structurii de control).....
    Echipa de control formată din:
    - domnul/doamna ..........., având funcţia de ...........;
    – domnul/doamna ..........., având funcţia de ...........;
    – domnul/doamna ..........., având funcţia de ...........,
    din cadrul ..............................................,
    în baza .........(ordin/decizie/mandat/împuternicire)....... nr. ......../............., emis/emisă de ........(numele conducătorului autorităţii emitente)......., a procedat la efectuarea unei verificări documentare şi/sau faptice a cazului de suspiciune de nereguli înregistrat la autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu nr. ......................, ce a avut drept scop verificarea aspectelor menţionate în ................. (documentul/raportul de control/audit/verificare la faţa locului/sesizare de neregulă prin sistemul whistle blowing)............ nr. ..................../....(data)..... al ..........(emitent/În cazul sesizării prin sistemul whistle blowing se păstrează confidenţialitatea chiar dacă este cunoscută identitatea persoanei care a semnalat neregula.)........, conţinând constatări cu implicaţii financiare ...........(Se citează toate constatările din documentul emitentului.)....    b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată
    (Se va menţiona punctul de vedere al beneficiarului cu privire la constatările din documentul/raportul de control/audit/verificare la faţa locului înainte de efectuarea misiunii de control, dacă un asemenea punct de vedere a fost comunicat oficial autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora./În caz contrar, se solicită punctul de vedere al beneficiarului/structurii verificate./În cazul în care nu exprimă un punct de vedere, se menţionează acest fapt.)
    ............................................................................................

    c) Locul unde s-a desfăşurat verificarea ............................
    d) În perioada .....................................................................

    2. Baza legală a verificării
    a) Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate
    b) Contractul/Decizia/Ordinul/Acordul de implementare/Convenţia de finanţare

    3. Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate
    a) Denumirea/Numele şi prenumele ............................................
    b) Sediul/Domiciliul .....................................................................
    c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ................
    d) Domiciliul fiscal .......................................................................
    e) Reprezentatul legal ..........................................

    4. Denumirea şi datele de identificare ale proiectului
    a) Numărul şi data contractului/deciziei/ordinului/acordului de implementare/convenţiei de finanţare .................................
    b) Titlul proiectului ...................................................................................
    c) Perioada de implementare .................................................................
    d) Bugetul total ........... lei
    e) Surse de finanţare:
    a) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    b) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    c) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Finanţare publică naţională ….. lei
    d) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Finanţare publică naţională ….. lei

    f) Stadiul actual de implementare .........(Se specifică progresul financiar al proiectului sub aspectul încasărilor beneficiarului şi sumelor plătite de beneficiar, precum şi progresul fizic al proiectului.)...........

    5. Prezentarea verificărilor efectuate
    Pentru fiecare dintre obiectivele care au fost urmărite în cadrul verificării, respectiv pentru fiecare constatare a emitentului raportului de control/audit/documentului de sesizare, echipa de control detaliază verificările efectuate şi care trebuie să fie relevante pentru a susţine concluzia dacă suspiciunea de neregulă se confirmă sau nu, iar în cazul în care se confirmă, pentru a oferi asigurări suficiente că valoarea constatată a fi fost cheltuită necuvenit este cea corectă.
    Se vor prezenta atât natura verificărilor (realitatea/legalitatea/conformitatea cheltuielilor cu reglementările naţionale şi comunitare), cât şi amploarea verificărilor. (Se va menţiona întinderea verificărilor, respectiv dacă cheltuielile efectuate au fost verificate în totalitate sau parţial, specificându-se procentual cuantumul verificărilor.)
    În funcţie de specificul fiecărui proiect, în cazul în care sunt necesare şi verificări fizice/tehnice, se vor preciza instrumentele utilizate şi rezultatele obţinute.
    Acest control a avut la bază verificarea, prin sondaj/totală, a următoarelor documente:
    .....................................................................................

    Alte constatări (Se va menţiona dacă aspectele verificate în cadrul acestei acţiuni au mai fost/nu au mai fost verificate de către alte organisme, nr. şi data documentului şi măsurile luate/propuse, după caz) ..........................................

    6. Motivele de fapt
    ................................................................

    7. Temeiul de drept
    ................................................................

    8. Concluziile activităţii de verificare
    ................................................................

    9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguli
    Valoarea cheltuielii afectate de nereguli: ... lei, din care:
    a) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR
    Fonduri europene nerambursabile …….. lei

    b) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR
    Fonduri europene nerambursabile …….. lei

    c) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR
    Finanţare publică naţională ….. lei

    d) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR
    Finanţare publică naţională ….. lei

    e) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR
    Sume aferente TVA ….. lei

    f) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR
    Sume aferente TVA …. lei


    10. Documente probante
    [Se detaliază documentele (cu nr. şi dată) pe care echipa de control le-a folosit în timpul controlului şi care sunt relevante pentru concluzia care a condus la constatarea neregulii şi stabilirea cuantumului creanţei bugetare]. Sumele constatate neeligibile au fost incluse în cererile transfer/cererile de transfer de fonduri ale beneficiarului, după cum urmează:
    Cererea de transfer/Cererea de transfer de fonduri nr.^1) ..../...
    ^1) Vor fi menţionate toate cererile de transfer/cererile de transfer de fonduri care conţin cheltuieli neeligibile constatate prin prezentul proces-verbal, cu detaliere pe sursele de finanţare ale cheltuielilor neeligibile respective.

    a) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR
    Fonduri europene nerambursabile …….. lei

    b) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR
    Fonduri europene nerambursabile …….. lei

    c) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR
    Finanţare publică naţională ….. lei

    d) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR
    Finanţare publică naţională ….. lei

    e) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR
    Sume aferente TVA ….. lei

    f) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR
    Sume aferente TVA …. lei ..................................................


    11. Cuantumul creanţei bugetare rezultate din nereguli
    Cuantumul creanţei bugetare rezultate din nereguli ................... lei, din care:
    a) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR
    Fonduri europene nerambursabile …….. lei

    b) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR
    Fonduri europene nerambursabile …….. lei

    c) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR
    Finanţare publică naţională ….. lei

    d) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR
    Finanţare publică naţională ….. lei

    e) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR
    Sume aferente TVA ….. lei

    f) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR
    Sume aferente TVA …. lei    12. Debitor
    a) Denumirea/Numele şi prenumele .............................................
    b) Sediul/Domiciliul .......................................................................
    c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ................................
    d) Domiciliul fiscal ........................................................
    e) Reprezentatul legal ...................................................

    12.1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului
    ..............................................................

    12.2. Temeiul de drept pentru desemnarea debitorului
    ..............................................................

    13. Creanţa bugetară în sarcina debitorului
    Debitorul, ................................., datorează autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora un debit în valoare de ............................................... lei, după cum urmează:
    a) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR
    Fonduri europene nerambursabile …….. lei

    b) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR
    Fonduri europene nerambursabile …….. lei

    c) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR
    Finanţare publică naţională ….. lei

    d) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR
    Finanţare publică naţională ….. lei

    e) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR
    Sume aferente TVA ….. lei

    f) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR
    Sume aferente TVA …. lei
    14. Termen de plată
    În conformitate cu prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022, creanţele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanţă, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă.
    Neplata creanţei bugetare conform termenului stabilit atrage dobândă şi recuperarea acesteia conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022.
    15. Cont bancar de recuperare
    Contul bancar al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă în care urmează să se recupereze debitul este ....................., deschis la .................., cod fiscal.......... .
    În conformitate cu prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022, procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare reprezintă titlu de creanţă.
    Prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare constituie titlu executoriu în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 14 din prezentul proces-verbal.
    Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanţă se poate formula contestaţie ce se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă.
    Prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare a fost întocmit în 3 (trei)^2) exemplare originale.
    ^2) Număr minim; poate fi mai mare în funcţie de procedurile interne ale autorităţii competente cu gestionarea fondurilor europene/structurii de control.
    Echipa de control formată din:
    - domnul/doamna ...................., semnătura ...............;
    – domnul/doamna ...................., semnătura ................;
    – domnul/doamna ...................., semnătura .............. .
    Persoanele desemnate pentru stabilirea debitorului:

    – domnul/doamna ...................., semnătura ...............;
    – domnul/doamna ...................., semnătura .............. .

    ANEXA 2

    Aprob.
    ....................................
    (numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente)
    (ştampila autorităţii emitente)
    RAPORT DE VERIFICARE
    Încheiat la data de ............................. privind proiectul ..........., denumire ...............................
    1. Denumirea şi datele de identificare ale autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă/structurii de control/structurii de verificare
    a) .........(denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă/structurii de control/structurii de verificare).........
    Echipa de control/structura cu atribuţii de verificare formată din:
    - domnul/doamna ..............., având funcţia de ..................;
    – domnul/doamna ..............., având funcţia de ..................;
    – domnul/doamna ..............., având funcţia de ..................,

    din cadrul .........................................................,
    în baza ......(ordin/decizie/mandat/împuternicire)..... nr. ...../......., emis/emisă ..........(numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente).........., a procedat la efectuarea unei verificări documentare şi/sau faptice a cazului de suspiciune de nereguli înregistrat la autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă cu nr. ........, ce a avut drept scop verificarea aspectelor menţionate în ....... (raportul de audit/raportul de verificare la faţa locului al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă sau al autorităţii de certificare/raportul de verificare al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP)/sesizarea de neregulă prin sistemul whistle blowing).......... nr. ... data ......... al .........(emitent/În cazul sesizării prin sistemul whistle blowing se păstrează confidenţialitatea chiar dacă este cunoscută identitatea persoanei care a semnalat neregula.)....., conţinând constatări după cum urmează:
    ........(Se citează toate constatările din documentul emitentului.)...........


    b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată
    (Se va menţiona punctul de vedere al beneficiarului cu privire la constatările din documentul/raportul de verificare/audit înainte de efectuarea misiunii de control/verificare, dacă un asemenea punct de vedere a fost comunicat oficial autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă./În caz contrar, se solicită punctul de vedere al beneficiarului/structurii verificate./În cazul în care nu exprimă un punct de vedere, se menţionează acest fapt.)
    .......................................................................

    c) Locul unde s-a desfăşurat verificarea ..............................
    d) În perioada ........................................................

    2. Baza legală a verificării
    a) Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate
    b) Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
    c) Contractul/Decizia/Ordinul/Acordul de implementare/Convenţia de finanţare

    3. Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate
    a) Denumirea/Numele şi prenumele ....................................
    b) Sediul/Domiciliul ................................................
    c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ................
    d) Domiciliul fiscal ................................................
    e) Reprezentatul legal ..............................................

    4. Denumirea şi datele de identificare ale proiectului
    a) Numărul şi data contractului/deciziei/ordinului/acordului de implementare/convenţiei de finanţare ......
    b) Titlul proiectului ..........................................................
    c) Perioada de implementare ....................................................
    d) Buget total ....... lei
    e) Surse de finanţare:
    a) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    b) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    c) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Finanţare publică naţională ….. lei
    d) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Finanţare publică naţională ….. lei

    f) Stadiul actual de implementare .............(Se specifică progresul financiar al proiectului sub aspectul încasărilor beneficiarului şi sume plătite de beneficiar, precum şi progresul fizic al proiectului.)............

    5. Denumirea şi datele de identificare ale contractului
    Se vor preciza datele de identificare a tuturor contractelor verificate.
    a) Numărul şi data contractului de achiziţie ........................
    b) Contractor .......................................................
    c) Obiectul (denumirea) contractului ................................
    d) Tipul contractului de achiziţie: (publică/privată)
    e) Perioada de implementare .........................................
    f) Valoarea contractului .......... lei, la care se adaugă ......... lei TVA
    g) Stadiul actual de implementare ........(Se specifică progresul financiar al contractului sub aspectul sumelor plătite de beneficiar, precum şi progresul fizic al contractului.)..............

    6. Prezentarea verificărilor efectuate
    Pentru fiecare dintre obiectivele care au fost urmărite în cadrul verificării, a emitentului raportului de verificare/audit/documentului de sesizare, echipa de control/ structura cu atribuţii de verificare detaliază verificările efectuate şi care trebuie să fie relevante pentru a susţine concluzia dacă suspiciunea de neregulă se confirmă sau nu.
    Se va prezenta amploarea verificărilor (Se va menţiona întinderea verificărilor, respectiv dacă au fost verificate numai elementele constatate în rapoarte sau şi alte aspecte care ar putea conduce la încălcarea regulilor în materie de achiziţii, precum şi dacă verificările aceloraşi aspecte semnalate au fost extinse şi asupra altor contracte.)
    Această verificare a avut la bază verificarea următoarelor documente:
    .....................................................................

    Alte constatări (Se va menţiona dacă aspectele verificate în cadrul acestei acţiuni au mai fost/nu au mai fost verificate de către alte organisme, nr. şi data documentului şi măsurile luate/propuse, după caz.)
    ....................................................................


    7. Motivele de fapt
    ..........................................................................

    8. Temeiul de drept
    (În principiu, se porneşte de la stabilirea principiilor încălcate - transparenţă, nediscriminare, tratament egal, eficienţa utilizării fondurilor - şi se detaliază prevederea încălcată.)

    9. Concluziile activităţii de verificare
    .................................................................................

    10. Documente probante
    [Se detaliază documentele (cu nr. şi dată) pe care echipa de control/ structura cu atribuţii de verificare le-a folosit în timpul verificării şi care sunt relevante pentru concluzia care a condus la constatarea neregulii.]
    Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanţă se poate formula contestaţie, care se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă.
    Prezentul raport de verificare a neregulilor a fost întocmită în 3 (trei)^1) exemplare originale.
    ^1) Număr minim; poate fi mai mare în funcţie de procedurile interne ale autorităţii competente cu gestionarea fondurilor europene/structurii de control/structurii de verificare.

    Echipa de control/echipa cu atribuţii de verificare formată din:
    - domnul/doamna .................., semnătura .................
    – domnul/doamna .................., semnătura .................
    – domnul/doamna .................., semnătura .................    ANEXA 3

    Aprob,
    ........................................................................
    (numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente)
    (ştampila autorităţii emitente)
    PROCES-VERBAL
    de stabilire a creanţelor bugetare
    Încheiat la data de ................................. privind proiectul ....................., denumire ..................
    1. Denumirea şi datele de identificare ale autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora/ structurii de control
    a) ...........denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora/structurii de control)........
    Echipa de control formată din:
    - domnul/doamna ..............., având funcţia de ...........;
    – domnul/doamna ..............., având funcţia de ...........;
    – domnul/doamna ..............., având funcţia de ...........,

    din cadrul ......................................................................,
    în baza ........(ordin/decizie/mandat/împuternicire)............ nr. ......../............., emis/emisă de .............(numele conducătorului autorităţii emitente)....., a procedat la efectuarea unei verificări documentare şi/sau faptice a cazului de suspiciune de nereguli înregistrat la autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu nr. .............., ce a avut drept scop verificarea aspectelor menţionate în ................(documentul/raportul de control/audit/verificare la faţa locului/sesizare de neregulă prin sistemul whistle blowing)............... nr. ..................../....(data).... al ...............(emitent/În cazul sesizării prin sistemul whistle blowing se păstrează confidenţialitatea chiar dacă este cunoscută identitatea persoanei care a semnalat neregula.)................., conţinând constatări cu implicaţii financiare ..........(Se citează toate constatările din documentul emitentului.)..........

    b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată
    (Se va menţiona punctul de vedere al beneficiarului cu privire la constatările din documentul/raportul de control/audit/verificare la faţa locului înainte de efectuarea misiunii de control, dacă un asemenea punct de vedere a fost comunicat oficial autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora./În caz contrar, se solicită punctul de vedere al beneficiarului/structurii verificate./În cazul în care nu exprimă un punct de vedere, se menţionează acest fapt.)
    ................................................................................................................................................................................................

    c) Locul unde s-a desfăşurat verificarea ............................
    d) În perioada ......................................................

    2. Baza legală a verificării
    a) Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate
    b) Contractul/Decizia/Ordinul/Acordului de implementare/Convenţia de finanţare

    3. Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate
    a) Denumirea/Numele şi prenumele .................................
    b) Sediul/Domiciliul ............................................................
    c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ...........................................
    d) Domiciliul fiscal .............................................................
    e) Reprezentatul legal .......................................................

    4. Denumirea şi datele de identificare ale proiectului
    a) Numărul şi data contractului/deciziei/ordinului/acordului de implementare/convenţiei de finanţare ....................
    b) Titlul proiectului ....................................................
    c) Perioada de implementare .................................................................
    d) Bugetul total ........... lei
    e) Surse de finanţare:
    a) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    b) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    c) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Finanţare publică naţională ….. lei
    d) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Finanţare publică naţională ….. lei

    f) Stadiul actual de implementare ............(Se specifică progresul financiar al proiectului sub aspectul încasărilor beneficiarului şi sume plătite de beneficiar, precum şi progresul fizic al proiectului.)................

    5. Prezentarea verificărilor efectuate
    Pentru fiecare dintre obiectivele care au fost urmărite în cadrul verificării, respectiv pentru fiecare constatare a emitentului raportului de control/audit/documentului de sesizare, echipa de control detaliază verificările efectuate şi care trebuie să fie relevante pentru a susţine concluzia dacă suspiciunea de neregulă se confirmă sau nu, iar în cazul în care se confirmă, pentru a oferi asigurări suficiente că valoarea constatată a fi fost cheltuită necuvenit este cea corectă.
    Se vor prezenta atât natura verificărilor (realitatea/legalitatea/conformitatea cheltuielilor cu reglementările naţionale şi comunitare), cât şi amploarea verificărilor. (Se va menţiona întinderea verificărilor, respectiv dacă cheltuielile efectuate au fost verificate în totalitate sau parţial, specificându-se procentual cuantumul verificărilor.)
    În funcţie de specificul fiecărui proiect, în cazul în care sunt necesare şi verificări fizice/tehnice, se vor preciza instrumentele utilizate şi rezultatele obţinute.
    Acest control a avut la bază verificarea, prin sondaj/totală, a următoarelor documente:
    .........................................................................

    Alte constatări ....................(Se va menţiona dacă aspectele verificate în cadrul acestei acţiuni au mai fost/nu au mai fost verificate de către alte organisme, nr. şi data documentului şi măsurile luate/propuse, după caz.)............

    6. Motivele de fapt
    ...........................................................................................

    7. Temeiul de drept
    ...........................................................................................

    8. Concluziile activităţii de verificare
    ...........................................................................................

    9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguli
    Valoarea cheltuielii afectate de nereguli: ...... lei, din care:
    a) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    b) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    c) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Finanţare publică naţională ….. lei
    d) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Finanţare publică naţională ….. lei
    e) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Sume aferente TVA ….. lei
    f) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Sume aferente TVA …. lei


    10. Documente probante
    [Se detaliază documentele (cu nr. şi dată) pe care echipa de control le-a folosit în timpul controlului şi care sunt relevante pentru concluzia care a condus la constatarea neregulii şi stabilirea cuantumului creanţei bugetare.] Sumele constatate neeligibile au fost incluse în cererile de transfer/cererea de transfer de fonduri ale beneficiarului, după cum urmează:
    Cererea de transfer/Cererea de transfer de fonduri nr. ^1) ..../...
    ^1) Vor fi menţionate toate cererile de transfer/cererile de transfer de fonduri care conţin cheltuieli neeligibile constatate prin prezentul proces-verbal, cu detaliere pe sursele de finanţare ale cheltuielilor neeligibile respective.

    a) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    b) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    c) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Finanţare publică naţională …..... lei
    d) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Finanţare publică naţională …..... lei
    e) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Sume aferente TVA …..... lei
    f) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Sume aferente TVA ....…. lei
    .....................................................................


    11. Cuantumul creanţei bugetare rezultate din nereguli
    Cuantumul creanţei bugetare rezultate din nereguli ................... lei, din care:
    a) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    b) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    c) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Finanţare publică naţională ….. lei
    d) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Finanţare publică naţională ….. lei
    e) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Sume aferente TVA…..lei
    f) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Sume aferente TVA….lei


    12. Debitor
    a) Denumirea/Numele şi prenumele .................................
    b) Sediul/Domiciliul ............................................................
    c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ..............................
    d) Domiciliul fiscal .............................................................
    e) Reprezentatul legal .......................................................

    12.1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului
    ...........................................................................................

    12.2. Temeiul de drept pentru desemnarea debitorului
    ...........................................................................................

    13. Creanţa bugetară în sarcina debitorului
    Debitorul, ............................................................................, datorează autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale un debit în valoare de ............................................... lei, după cum urmează:
    a) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    b) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    c) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Finanţare publică naţională ….. lei
    d) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Finanţare publică naţională ….. lei
    e) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Sume aferente TVA ….. lei
    f) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Sume aferente TVA …. lei


    14. Termen de plată
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022, creanţele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanţă, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă.
    Neplata creanţei bugetare conform termenului stabilit atrage dobândă şi recuperarea acesteia conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022.

    15. Cont bancar de recuperare
    Contul bancar al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă în care urmează să se recupereze debitul este ....................., deschis la .................., cod fiscal.......... .
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022, procesul-verbal de stabilire a creanţei bugetare reprezintă titlu de creanţă.
    Prezentul proces-verbal de stabilire a creanţei bugetare constituie titlu executoriu în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 14 din prezentul proces-verbal.
    Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanţă se poate formula contestaţie ce se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă.
    Prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare a fost întocmit în 3 (trei)^2) exemplare originale.
    ^2) Număr minim; poate fi mai mare în funcţie de procedurile interne ale autorităţii competente cu gestionarea fondurilor europene/structurii de control.

    Echipa de control formată din:
    - domnul/doamna ...................., semnătura ................;
    – domnul/doamna ...................., semnătura ................;
    – domnul/doamna ...................., semnătura ............... .

    Persoanele desemnate pentru stabilirea debitorului:
    - domnul/doamna ..................., semnătura .................;
    – domnul/doamna ..................., semnătura ............... .    ANEXA 4

    Aprob.
    .........................................................................
    (numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente)
    (ştampila autorităţii emitente)
    CONŢINUTUL MINIM^1)
    al Registrului debitorilor
    ^1) Dacă nu s-a stabilit altfel prin specificul programului sau alte înţelegeri între autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile şi serviciile Comisiei Europene sau alţi finanţatori. Denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.
    Denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │Elemente │Registrul │
│ │ │debitorilor│
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│1. │Tipul documentului │x │
│ │informativ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│2. │Sursa documentului │x │
│ │informativ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Numărul şi data │ │
│3. │documentului │x │
│ │informativ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Metoda de detectare/ │ │
│4. │Modul în care a fost │x │
│ │descoperită neregula │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│5. │Programul │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│6. │Denumirea proiectului│x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│7. │Numele/Denumirea │x │
│ │beneficiarului │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Nr., data │ │
│8. │contractului de │x │
│ │atribuire (achiziţii)│ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Număr caz (număr unic│ │
│ │- se păstrează pe │ │
│9. │toată perioada de la │x │
│ │descoperire până la │ │
│ │finalizare prin │ │
│ │încasare sau anulare)│ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Data şi nr. │ │
│10. │notificării │x │
│ │structurii de control│ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Data scadentă a │ │
│ │finalizării │ │
│ │investigaţiilor de │ │
│ │către structurile de │ │
│ │control (conform │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă│ │
│ │a Guvernului nr. 70/ │ │
│ │2022 privind │ │
│ │prevenirea, │ │
│ │verificarea şi │ │
│ │constatarea │ │
│ │neregulilor/dublei │ │
│ │finanţări, a │ │
│11. │neregulilor grave │x │
│ │apărute în obţinerea │ │
│ │şi utilizarea │ │
│ │fondurilor externe │ │
│ │nerambursabile/ │ │
│ │rambursabile alocate │ │
│ │României prin │ │
│ │Mecanismul de │ │
│ │redresare şi │ │
│ │rezilienţă şi/sau a │ │
│ │fondurilor publice │ │
│ │naţionale aferente │ │
│ │acestora şi │ │
│ │recuperarea │ │
│ │creanţelor rezultate)│ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Este necesară │ │
│ │notificarea │ │
│12. │Departamentului │x │
│ │pentru lupta │ │
│ │antifraudă (DLAF) (Da│ │
│ │/Nu) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│13. │Data şi nr. │x │
│ │notificării DLAF │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Nr. şi data │ │
│ │procesului-verbal de │ │
│ │constatare a │ │
│ │neregulii şi de │ │
│ │stabilire a creanţei │ │
│ │bugetare/ │ │
│14. │procesului-verbal de │x │
│ │stabilire a │ │
│ │creanţelor bugetare/ │ │
│ │procesului-verbal de │ │
│ │stabilire a │ │
│ │creanţelor bugetare │ │
│ │rezultate din │ │
│ │aplicarea dobânzii │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Prevederi comunitare │ │
│15. │încălcate (art., │x │
│ │paragraf) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Prevederi naţionale │ │
│16. │încălcate (art., │x │
│ │paragraf) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│17. │Data sau perioada │x │
│ │comiterii neregulii │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Valoarea totală a │ │
│18. │proiectului, din │x │
│ │care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Sume aferente │ │
│19. │componentei │ │
│ │nerambursabile a PNRR│ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│20. │- Fonduri europene │x │
│ │nerambursabile │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│21. │- Finanţare publică │x │
│ │naţională, din care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│22. │- buget de stat │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│23. │- Sume aferente TVA │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Sume aferente │ │
│24. │componentei │x │
│ │rambursabile a PNRR │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│25. │- Fonduri europene │x │
│ │nerambursabile │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│26. │- Finanţare publică │x │
│ │naţională, din care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│27. │- buget de stat │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│28. │- Sume aferente TVA │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│29. │Natura cheltuielii │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Valoarea cheltuielii │ │
│ │afectate de neregulă,│ │
│30. │din care (conform │x │
│ │surselor din care │ │
│ │s-au efectuat │ │
│ │plăţile): │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Sume aferente │ │
│31. │componentei │x │
│ │nerambursabile a PNRR│ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│32. │- Fonduri europene │x │
│ │nerambursabile │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│33. │- Finanţare publică │x │
│ │naţională, din care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│34. │- buget de stat │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│35. │- Sume aferente TVA │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Sume aferente │ │
│36. │componentei │x │
│ │rambursabile a PNRR │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│37. │- Fonduri europene │x │
│ │nerambursabile │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│38. │- Finanţare publică │x │
│ │naţională, din care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│39. │- buget de stat │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│40. │- Sume aferente TVA │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│41. │- buget de stat │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│42. │ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│43. │ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│44. │ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│45. │ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Creanţa bugetară │ │
│ │stabilită conform │ │
│ │procesului-verbal de │ │
│ │constatare a │ │
│ │neregulii şi de │ │
│ │stabilire a creanţei │ │
│ │bugetare/ │ │
│46. │procesului-verbal de │x │
│ │stabilire a │ │
│ │creanţelor bugetare/ │ │
│ │procesului-verbal de │ │
│ │stabilire a │ │
│ │creanţelor bugetare │ │
│ │rezultate din │ │
│ │aplicarea dobânzii │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Sume aferente │ │
│47. │componentei │x │
│ │nerambursabile a PNRR│ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│48. │- Fonduri europene │x │
│ │nerambursabile │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│49. │- Finanţare publică │x │
│ │naţională, din care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│50. │- buget de stat │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│51. │- Sume aferente TVA │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Sume aferente │ │
│52. │componentei │x │
│ │rambursabile a PNRR │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│53. │- Fonduri europene │x │
│ │nerambursabile │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│54. │- Finanţare publică │x │
│ │naţională, din care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│55. │- buget de stat │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│56. │- Sume aferente TVA │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│57. │ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│58. │ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│59. │ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Data aprobării │ │
│ │procesului-verbal de │ │
│ │constatare a │ │
│ │neregulii şi de │ │
│ │stabilire a creanţei │ │
│ │bugetare/ │ │
│60. │procesului-verbal de │x │
│ │stabilire a │ │
│ │creanţelor bugetare/ │ │
│ │procesului-verbal de │ │
│ │stabilire a │ │
│ │creanţelor bugetare │ │
│ │rezultate din │ │
│ │aplicarea dobânzii │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Data comunicării │ │
│ │procesului-verbal de │ │
│ │constatare a │ │
│ │neregulii şi de │ │
│ │stabilire a creanţei │ │
│ │bugetare/ │ │
│ │procesului-verbal de │ │
│61. │stabilire a │x │
│ │creanţelor bugetare/ │ │
│ │procesului-verbal de │ │
│ │stabilire a │ │
│ │creanţelor bugetare │ │
│ │rezultate din │ │
│ │aplicarea dobânzii │ │
│ │către debitor │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│62. │Data scadenţei │x │
│ │creanţei bugetare: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Nr. şi data │ │
│63. │solicitării │x │
│ │executării silite: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│64. │Contestaţie a │x │
│ │debitorului Da/Nu │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│65. │Nr. şi data │x │
│ │contestaţiei: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Modul de soluţionare │ │
│66. │a contestaţiei │x │
│ │(admitere parţială/ │ │
│ │totală/respingere) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Suma recuperată, din │ │
│ │care (conform │ │
│67. │surselor din care │x │
│ │s-au efectuat │ │
│ │plăţile): │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Sume aferente │ │
│68. │componentei │x │
│ │nerambursabile a PNRR│ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│69. │- Fonduri europene │x │
│ │nerambursabile │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│70. │- Finanţare publică │x │
│ │naţională, din care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│71. │- buget de stat │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│72. │- Sume aferente TVA │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Sume aferente │ │
│73. │componentei │x │
│ │rambursabile a PNRR │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│74. │- Fonduri europene │x │
│ │nerambursabile │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│75. │- Finanţare publică │x │
│ │naţională, din care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│76. │- buget de stat │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│77. │- Sume aferente TVA │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│78. │ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│79. │ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│80. │ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│81. │Suma recuperată, din │x │
│ │care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│82. │Data recuperării │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│83. │Modul de recuperare a│x │
│ │creanţei bugetare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Suma rămasă de │ │
│ │recuperat, din care │ │
│84. │(conform surselor din│x │
│ │care s-au efectuat │ │
│ │plăţile): │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Sume aferente │ │
│85. │componentei │x │
│ │nerambursabile a PNRR│ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│86. │- Fonduri europene │x │
│ │nerambursabile │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│87. │- Finanţare publică │x │
│ │naţională, din care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│88. │- buget de stat │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│89. │- Sume aferente TVA │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Sume aferente │ │
│90. │componentei │x │
│ │rambursabile a PNRR │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│91. │- Fonduri europene │x │
│ │nerambursabile │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│92. │- Finanţare publică │x │
│ │naţională, din care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│93. │- buget de stat │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│94. │- Sume aferente TVA │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│95. │ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│96. │ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│97. │ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│98. │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│99. │Valoarea dobânzii, │x │
│ │din care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Sume aferente │ │
│100.│componentei │x │
│ │nerambursabile a PNRR│ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│101.│- Fonduri europene │x │
│ │nerambursabile │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│102.│- Finanţare publică │x │
│ │naţională, din care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│103.│- buget de stat │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Sume aferente │ │
│104.│componentei │x │
│ │rambursabile a PNRR │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│105.│- Fonduri europene │x │
│ │nerambursabile │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│106.│- Finanţare publică │x │
│ │naţională, din care: │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│107.│- buget de stat │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│108.│ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│109.│ │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│110.│Data recuperării │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│111.│Modul de recuperare a│x │
│ │dobânzii │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Debitorul a contestat│ │
│ │procesul-verbal de │ │
│ │constatare a │ │
│ │neregulii şi de │ │
│ │stabilire a creanţei │ │
│ │bugetare/ │ │
│ │procesul-verbal de │ │
│ │stabilire a │ │
│112.│creanţelor bugetare/ │x │
│ │procesul-verbal de │ │
│ │stabilire a │ │
│ │creanţelor bugetare │ │
│ │rezultate din │ │
│ │aplicarea dobânzii în│ │
│ │instanţă │ │
│ │judecătorească (Da/ │ │
│ │Nu) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Data şi nr. hotărârii│ │
│ │definitive şi │ │
│113.│irevocabile a │x │
│ │instanţei │ │
│ │judecătoreşti - admis│ │
│ │total/parţial/respins│ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Nr. şi data │ │
│ │notificării Agenţiei │ │
│ │Naţionale de │ │
│114.│Administrare Fiscală │x │
│ │(ANAF) în scopul │ │
│ │aplicării măsurilor │ │
│ │asigurătorii │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Motivul solicitării │ │
│115.│aplicării de măsuri │x │
│ │asigurătorii │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Valoarea pentru care │ │
│116.│s-a solicitat luarea │x │
│ │măsurilor │ │
│ │asigurătorii │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│117.│Procedura este │x │
│ │încheiată (Da/Nu) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Data la care │ │
│118.│procedura a fost │x │
│ │încheiată │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Nr. şi data │ │
│ │documentului care │ │
│119.│justifică │x │
│ │imposibilitatea │ │
│ │recuperării, emitent │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Au fost abandonate │ │
│120.│procedurile de │x │
│ │recuperare? (Da/Nu) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Nr. şi data adresei │ │
│ │prin care Comisia │ │
│ │Europeană a fost │ │
│121.│notificată înainte de│x │
│ │luarea deciziei de a │ │
│ │abandona procedura de│ │
│ │recuperare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Nr. şi data adresei │ │
│122.│prin care Comisia │x │
│ │Europeană îşi exprimă│ │
│ │opinia │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Comisiei Europene cu │ │
│ │privire la │ │
│123.│abandonarea │x │
│ │procedurilor de │ │
│ │recuperare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│124.│ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│125.│ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│126.│ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│127.│ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│128.│ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│129.│ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│130.│Curs de schimb │x │
│ │valutar utilizat │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│131.│Nr. cazului în │x │
│ │Raportul de nereguli │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Raportul trimestrial │ │
│ │de nereguli a fost │ │
│132.│transmis la DLAF/ │x │
│ │Oficiul European de │ │
│ │Luptă Antifraudă │ │
│ │(OLAF) (Da/Nu) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Data transmiterii │ │
│133.│Raportului │x │
│ │trimestrial de │ │
│ │nereguli │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│134.│Trimestru/An │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│135.│Codul neregulii │x │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│136.│ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Există caz de │ │
│137.│nereguli cu raportare│x │
│ │imediată la DLAF/OLAF│ │
│ │/EPPO (Da/Nu) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Data transmiterii │ │
│138.│Raportului de │x │
│ │nereguli cu raportare│ │
│ │imediată │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│139.│Codul creanţei │x │
│ │bugetare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│140.│Comentarii │x │
└────┴─────────────────────┴───────────┘    ANEXA 5

    Aprob.
    .........................................................................
    (numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente)
    (ştampila autorităţii emitente)
    PROCES-VERBAL
    de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate
    Încheiat la data de ............. privind proiectul ..........., denumire ...........
    1. Denumirea şi datele de identificare ale autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora/structurii de control (denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora/structurii de control) ......
    Persoana/Persoanele:
    - domnul/doamna .............., având funcţia de ............;
    – domnul/doamna .............., având funcţia de ............;

    din cadrul ................................................,
    în baza ....... prevederilor Procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. ......./........., emis de ............(numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente)......., a/au procedat la calculul dobânzilor datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă menţionat mai sus ...../...... .

    2. Baza legală a verificării
    a) Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate
    b) Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare

    3. Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate:
    a) Denumirea/Numele şi prenumele .................................
    b) Sediul/Domiciliul ...........................................................
    c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ................................
    d) Domiciliul fiscal .............................................................
    e) Reprezentatul legal .......................................................

    4. Modul de calcul al dobânzii datorate
    a) Valoarea debitului stabilit prin Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. ....../data ........ lei ............../Procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare nr. ....../data ........ lei ..............
    b) Data la care titlul de creanţă a devenit executoriu ...........................
    c) Data/Datele când a fost recuperat integral debitul stabilit prin Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. ........./data ................./Procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare nr. ....../data ........
    d) Numărul de zile între data la care titlul de creanţă a devenit executoriu şi data/datele la care a fost încasat
    e) Procentul de dobândă utilizat .......................
    f) Valoarea creanţei bugetare rezultate din calculul dobânzii datorate .............. .

    5. Debitor
    a) Denumirea/Numele şi prenumele .................................
    b) Sediul/Domiciliul ...........................................................
    c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal .........................
    d) Domiciliul fiscal .............................................................
    e) Reprezentatul legal .......................................................

    6. Cuantumul dobânzii datorate
    Debitorul, .........................................., datorează autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene o dobândă în valoare de ......... lei, după cum urmează:
    a) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    b) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Fonduri europene nerambursabile …….. lei
    c) Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR Finanţare publică naţională ….. lei
    d) Sume aferente componentei rambursabile a PNRR Finanţare publică naţională ….. lei


    7. Termen de plată
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022, scadenţa creanţei bugetare stabilite prin prezentul titlu de creanţă este la 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă.

    8. Cont bancar de recuperare
    Contul bancar al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale în care urmează să se recupereze debitul este ......., deschis la ......., cod fiscal ......... .
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022, prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate constituie titlu de creanţă.
    Prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate constituie titlu executoriu în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 7 din prezentul proces-verbal.
    Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanţă se poate formula contestaţie, care se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă.
    Prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate a fost întocmit în ... (...) exemplare originale.
    Semnături:
    - domnul/doamna ...................., semnătura ................
    – domnul/doamna ..................., semnătura ................    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016