Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 mai 2022  pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 521 din 26 mai 2022
    În contextul în care măsurile specifice la nivelul sistemului naţional de învăţământ în perioada stării de alertă au impus alinierea resurselor umane şi de infrastructură astfel încât activităţile de învăţare-predare-evaluare să se poată desfăşura cu o importantă componentă digitală, atrăgând după sine şi o schimbare de paradigmă în ceea ce priveşte modul clasic de desfăşurare a formei de învăţământ cu frecvenţă,
    având în vedere evoluţia rapidă şi adaptarea beneficiarilor sistemului de învăţământ universitar noii paradigme, respectiv o abordare cu o importantă componentă digitală,
    pentru satisfacerea nevoii de asigurare a unei continuităţi care să permită desfăşurarea întregului proces cu respectarea standardelor de calitate,
    ţinând cont de faptul că în forma actuală a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, forma de învăţământ cu frecvenţă este definită într-un mod limitativ şi condiţionată de prezenţa nemijlocită a cadrelor didactice şi studenţilor în spaţiul universitar,
    pentru o mai bună valorificare a componentei digitale, a metodelor didactice alternative de predare-învăţare-evaluare, în format online, precum şi pentru creşterea calităţii actului de învăţământ,
    ştiind faptul că, în prezent, cadrul normativ în vigoare nu reglementează desfăşurarea învăţământului cu frecvenţă prin intermediul resurselor electronice, informatice şi de comunicaţii specifice şi nu există standarde de evaluare ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, agenţie care realizează evaluări la fiecare cinci ani, evaluări care urmăresc trei aspecte principale: competenţa cadrelor didactice care trebuie să fie certificate, existenţa infrastructurii fizice şi a celei IT, precum şi procedurile,
    având în vedere considerentele de mai sus, precum şi faptul că, în conformitate cu cadrul legal în vigoare, se acordă finanţare exclusiv pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, iar finanţarea cuprinde în afara cheltuielilor de personal şi cheltuieli materiale, şi anume plata utilităţilor şi subvenţii pentru cămine şi cantine,
    având în vedere dezideratul unei mai eficiente guvernanţe universitare în contextul valorificării resurselor dobândite în perioada stării de alertă, sunt necesare schimbarea abordărilor procesului educaţional, precum şi creşterea calităţii educaţiei universitare prin digitalizare.
    În considerarea faptului că anul universitar 2021-2022 a început şi s-a desfăşurat preponderent cu un aport semnificativ al componentei digitale,
    luând în considerare faptul că în România dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional şi reprezintă un drept fundamental statuat de prevederile art. 32 din Constituţia României, republicată, precum şi faptul că nu avem în prezent un cadru legal apt să asigure acordarea dreptului de educaţie în această situaţie specială pentru elevii ucraineni proveniţi din Ucraina, fiind necesare modificări şi completări pentru acordarea dreptului la educaţie şi pentru aceştia,
    luând în considerare faptul că identificarea şi susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe şcolare înalte reprezintă o parte integrantă a politicilor educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei şi vizează aplicarea unuia din principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România, şi anume principiul calităţii,
    ţinând seama că dezvoltarea programelor de stimulare a performanţei adresate elevilor cu potenţial deosebit presupune şi implementarea unor măsuri financiare adecvate pentru desfăşurarea în condiţii optime a etapelor naţionale ale olimpiadelor şcolare, precum şi pentru asigurarea unor stimulente financiare adecvate elevilor care obţin distincţii în cadrul acestor competiţii,
    având în vedere că unul dintre obiectivele generale ale sistemului de învăţământ preuniversitar constă în valorificarea şi dezvoltarea potenţialului fiecărui elev, precum şi stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice şi a creativităţii, respectiv cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play ale elevilor,
    pentru asigurarea continuităţii parcursului educaţional al elevilor capabili de performanţe înalte, dovedite prin obţinerea premiului I la etapele naţionale şi prin obţinerea de premii la etapele internaţionale ale olimpiadelor şcolare, prin care aceşti elevi îşi pot continua studiile la filiera/profilul/specializarea care corespunde specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale,
    ţinând seama de faptul că rezultatele deosebite obţinute de elevi în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale trebuie recompensate, indiferent de tipul unităţii de învăţământ, de stat sau particulare, din care provin aceştia,
    deoarece toate aspectele prezentate reprezintă o stare de fapt obiectivă şi independentă, iar elementele vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară care necesită adoptarea unor măsuri imediate, se impune adoptarea în procedură de urgenţă a actului normativ care să permită aplicarea măsurilor identificate.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 57, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Cuantumul minim al stimulentelor financiare pentru elevii care obţin performanţe la olimpiadele naţionale este diferenţiat, după cum urmează:
    a) pentru premiul I - 1.000 de lei;
    b) pentru premiul al II-lea - 700 de lei;
    c) pentru premiul al III-lea - 500 de lei;
    d) pentru menţiuni - 300 de lei."

    2. La articolul 63, după alineatul (3^1) se introduc două noi alineate, alineatele (3^2) şi (3^3), cu următorul cuprins:
    "(3^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. e), absolvenţii clasei a VIII-a pot fi înscrişi în clasa a IX-a, fără susţinerea evaluării naţionale şi peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formaţiune/clasă, dacă au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei.
(3^3) Elevii cu performanţe deosebite la olimpiadele naţionale sau la competiţiile internaţionale, prevăzuţi la alin. (3^2), vor putea fi înscrişi la filiera/profilul/specializarea care corespunde specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale. Lista privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/ competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea se aprobă anual prin ordin al ministrului educaţiei."

    3. La articolul 82, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), de bursa de performanţă pot să beneficieze şi elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar particular."

    4. La articolul 111 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) finanţarea organizării olimpiadelor şcolare naţionale, în cuantum de 200 de lei/participant/zi."

    5. La articolul 111, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^2) Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda din bugetele proprii premii pentru elevii care au obţinut performanţe deosebite la olimpiade, concursuri şi competiţii, naţionale şi internaţionale."

    6. La articolul 139 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) cu frecvenţă, caracterizată prin activităţi de învăţământ şi/sau de cercetare programate pe durata întregii zile, specifice fiecărui ciclu de studii universitare, aproximativ uniform distribuite săptămânal/zilnic pe parcursul semestrului şi presupunând întâlnirea studenţilor cu cadrele didactice şi de cercetare în spaţiul universitar. Unele activităţi de învăţământ şi/sau de cercetare din cadrul formei de învăţământ cu frecvenţă se pot desfăşura prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii sincrone specifice prevăzute în standardele de calitate elaborate şi aprobate de ARACIS."

    7. La articolul 139, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:
    "(2) Activităţile de evaluare continuă şi evaluare sumativă de tip examen, în cazul formelor de organizare cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi la distanţă a programelor de studii universitare de licenţă şi masterat, se realizează în condiţiile întâlnirii nemijlocite în spaţiul universitar a studenţilor cu cadrele didactice şi de cercetare.
(3) ARACIS elaborează standarde de calitate cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor de predare, învăţare, cercetare, instruire practică şi evaluare, diferenţiat pentru formele de organizare ale programelor de studii prevăzute la alin. (1) şi în raport cu domeniile de studii, precum şi cu ciclurile de studii prevăzute la art. 137 alin. (4).
(4) Pe baza aplicării standardelor de calitate, instituţiile de învăţământ superior au dreptul de a organiza programe de studii în condiţiile prevăzute la alin. (1), urmând ca ARACIS să verifice respectarea acestora în cadrul procedurilor de evaluare externă a calităţii desfăşurate în condiţiile art. 31 alin. (2) şi (3), respectiv art. 33 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    8. La articolul 150, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La învăţământul cu frecvenţă, durata specifică a studiilor universitare de licenţă este de 3-4 ani, după caz, şi corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licenţă pentru învăţământul universitar din domeniile artele spectacolului, ştiinţe inginereşti, ştiinţe juridice şi teologie pastorală este de 4 ani, iar din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică este de 3 sau 4 ani, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară."

    9. La articolul 201, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
    "(6) Ministerul Educaţiei, în calitate de proprietar, beneficiar şi operator al RMUR, controlează gestionarea sistemului, decide cu privire la modificările şi îmbunătăţirile care i se aduc, în urma consultării şi pe baza propunerilor înaintate de către instituţiile care utilizează sistemul informatic, şi răspunde solidar pentru confidenţialitatea datelor personale înregistrate în sistem alături de celelalte instituţii care au acces la acestea.
(7) Datele colectate în RMUR vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.
(8) RMUR poate fi interoperabil cu alte baze de date electronice, atât ale instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particulare, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, cât şi ale instituţiilor publice centrale. Interoperabilitatea se realizează în baza unor proceduri specifice pentru instituţiile din sistemul de învăţământ superior, respectiv a unor protocoale încheiate între Ministerul Educaţiei şi alte ministere sau autorităţi de care aparţin instituţiile care gestionează celelalte baze de date de la nivel naţional."

    10. La anexă, după punctul 60 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:
    "61. Cursuri online sincrone: cursuri la care studenţii şi cadrele didactice participă în acelaşi timp, dar în locaţii separate, în general altele decât campusul universitar."    ART. II
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anii şcolari 2022-2023 şi 2023-2024, cetăţenii ucraineni cu statut de elev în sistemul naţional de învăţământ românesc au dreptul să se înscrie în clasa a IX-a, fără susţinerea evaluării naţionale, pe locuri speciale şi peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formaţiune/clasă, în conformitate cu prevederile unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.
    (2) Procedura de înscriere prevăzută la alin. (1), respectiv procedura de înscriere prevăzută la art. 63 alin. (3^2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. III
    Standardele de calitate prevăzute la art. I pct. 7 se elaborează de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. IV
    Termenele opozabile furnizorilor de educaţie din domeniul învăţământului preuniversitar, pentru a se supune procesului de evaluare externă în vederea acreditării prevăzute la art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau menţinerii acreditării prevăzute la art. 33 alin. (3) din acelaşi act normativ, se prorogă de drept până la sfârşitul anului şcolar 2022-2023.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul educaţiei,
                    Ioana Lazăr,
                    secretar general
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 26 mai 2022.
    Nr. 69.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016