Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 mai 2022  privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare  a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea  şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 mai 2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 459 din 9 mai 2022
    Având în vedere prevederile art. 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Fondului pentru modernizare,
    luând în considerare prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1.001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre ale Uniunii Europene,
    având în vedere prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012,
    luând în considerare necesitatea accesării cu celeritate a resurselor aferente Fondului pentru modernizare în vederea realizării obiectivelor Pactului verde european prin sprijinirea unei tranziţii juste din punct de vedere social către o economie verde,
    date fiind măsurile stabilite la secţiunea 2 - Obiective naţionale şi secţiunea 3 - Politici şi măsuri pentru atingerea obiectivelor propuse din cadrul Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021, ţinând cont de dispoziţiile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,
    luând în considerare nevoile financiare ridicate pe care le presupune implementarea în România a investiţiilor majore având ca scop dezvoltarea unei infrastructuri energetice solide, sustenabile şi reziliente, care să stimuleze sectorul investiţiilor în acest domeniu grav afectat de pandemia de COVID-19, sunt necesare stabilirea cadrului instituţional şi financiar de gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor şi al capacităţii de utilizare a fondurilor.
    Dat fiind faptul că utilizarea de către România a veniturilor rezultate din licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, prin implementarea Fondului pentru modernizare, reprezintă o măsură cu impact semnificativ în sensul modernizării sistemului energetic şi al creşterii eficienţei energetice, fiind esenţială astfel stabilirea cadrului legal în acest sens,
    având în vedere necesitatea instituirii cu celeritate a unui cadru legal coerent care să permită accesarea fondurilor din cadrul Fondului pentru modernizare în corelare directă cu obţinerea de rezultate şi implementarea investiţiilor publice cu scopul de a avea un impact de durată asupra modernizării sectorului energetic, precum şi asupra productivităţii şi a rezilienţei economice, sociale şi instituţionale,
    luând în considerare orizontul de timp limitat până la care pot fi utilizate fondurile alocate României pentru modernizarea infrastructurii energetice şi îmbunătăţirea eficienţei energetice,
    având în vedere faptul că proiectele de infrastructură au un grad ridicat de complexitate şi necesită o perioadă mai lungă de pregătire şi de implementare, fapt ce impune asigurarea imediată a cadrului normativ care să permită demararea proiectelor,
    având în vedere situaţia determinată de creşterea preţurilor în domeniul energetic pe plan internaţional, precum şi efectele provocate de aceste creşteri pentru toate domeniile de activitate socioeconomice din România, este necesară reglementarea unui cadru care să permită utilizarea în condiţii de maximă eficienţă şi cu impact multiplicator a alocării aferente României din Fondul pentru modernizare.
    Luând în considerare impactul negativ pe care contextul economic şi geopolitic îl are asupra economiei României, este necesară demararea de urgenţă a unor investiţii în surse regenerabile de energie, reţele de transport care să includă distribuţia energiei termice în zonele rezidenţiale şi comerciale, interconectări de reţele pentru transportul energiei electrice şi gazelor naturale, precum şi stocarea energiei, îmbunătăţirea eficienţei energetice în producerea de energie.
    Ţinând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă generează urmări cu impact negativ major, inclusiv cu privire la competitivitatea industriei energetice româneşti, având în vedere provocările actuale de natură geopolitică, precum şi caracterul extraordinar al măsurilor ce se impun a fi adoptate în regim de urgenţă în vederea creşterii securităţii energetice prin sprijinirea interconectărilor şi modernizarea reţelelor energetice,
    ţinând cont că lipsa reglementării unitare a cadrului instituţional şi financiar general aplicabil finanţărilor asigurate în cadrul Fondului pentru modernizare generează întârzieri în implementarea acestuia, cu impact asupra gradului de utilizare a fondurilor alocate României, şi că elementele menţionate vizează interesul public şi strategic şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul instituţional şi financiar general pentru implementarea şi gestionarea fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1.001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre.
    (2) Se desemnează Ministerul Energiei ca autoritate naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare.
    (3) În măsura în care finanţarea din Fondul pentru modernizare constituie un ajutor de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, aceasta se acordă cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor europene în materia ajutoarelor de stat.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) acord de delegare - angajamentul juridic în baza căruia sunt încredinţate de către Ministerul Energiei competenţe şi atribuţii către alte autorităţi publice centrale de specialitate, prin ordin comun al conducătorilor entităţilor implicate, în scopul finanţării investiţiilor corespunzătoare sferei de specialitate a acestora, cu încadrarea în obiectivele prevăzute în Fondul pentru modernizare;
    b) BAT - cele mai bune tehnici disponibile, definite conform art. 3 pct. 10 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării);
    c) BEI - Banca Europeană de Investiţii;
    d) beneficiari - entităţi de drept public sau privat care primesc finanţare prin Fondul pentru modernizare în baza unui act juridic încheiat cu Ministerul Energiei sau cu autorităţile publice centrale de specialitate cărora Ministerul Energiei le-a încredinţat gestionarea unor domenii de investiţii în baza unui acord de delegare;
    e) biocombustibili - combustibili lichizi pentru transporturi, produşi din biomasă;
    f) biocombustibili avansaţi - biocombustibili care sunt produşi din materiile prime enumerate în anexa IX partea A din Directiva (UE) 2018/2.001 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    g) biogaz - combustibili gazoşi produşi din biomasă;
    h) CCS/CCU - tehnologii de captare şi stocare a CO_2, respectiv tehnologii de captare şi utilizare a CO_2;
    i) CEEAG - Comunicarea Comisiei [C (2022) 481] - Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie;
    j) cerere de rambursare - cerere depusă de către un beneficiar prin care se solicită Ministerului Energiei sau autorităţii publice centrale de specialitate căreia i s-a încredinţat gestionarea unor domenii de investiţii în baza unui acord de delegare virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului de finanţare sau prin care se justifică utilizarea prefinanţării;
    k) Comitetul de supraveghere - structură de coordonare şi monitorizare a stadiului implementării şi gestionării fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare, din cadrul Ministerului Energiei;
    l) Comitetul pentru investiţii - Comitetul pentru Investiţii pentru Fondul pentru modernizare prevăzut în Regulamentul (UE) 2020/1.001;
    m) contract de finanţare - act juridic, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării investiţiilor finanţate prin Fondul pentru modernizare, încheiat între Ministerul Energiei, respectiv autorităţile publice centrale de specialitate cărora Ministerul Energiei le-a încredinţat gestionarea unor domenii de investiţii în baza unui acord de delegare şi beneficiari, pentru acordarea finanţării necesare implementării investiţiei, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractul de finanţare;
    n) creanţe bugetare rezultate din nereguli - sumele de recuperat ca urmare a constatării de nereguli în obţinerea şi utilizarea sumelor din Fondul pentru modernizare;
    o) decizie de plată - decizia prevăzută la articolul 10d alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se precizează suma din Fondul pentru modernizare care urmează să fie transferată României în vederea implementării investiţiilor;
    p) decizia de reziliere a contractului de finanţare - actul administrativ emis de către Ministerul Energiei/autorităţile publice centrale de specialitate cărora Ministerul Energiei le-a încredinţat gestionarea unor domenii de investiţii în baza unui acord de delegare prin care sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiari ca urmare a rezilierii contractului de finanţare, în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin clauzele contractului de finanţare;
    q) DGASFE - Direcţia Generală Ajutor de Stat şi Fonduri Europene din cadrul Ministerului Energiei, structură responsabilă cu gestionarea finanţării investiţiilor din Fondul pentru modernizare;
    r) domeniu de investiţie - domeniul în care Fondul pentru modernizare va acorda sprijin investiţiilor derulate în cadrul unui program-cheie;
    s) dublă finanţare - finanţarea acordată cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2020/1.001;
    ş) EU ETS - sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră instituit prin Directiva 2003/87/EC, cu modificările şi completările ulterioare;
    t) Fondul pentru modernizare - fondurile alocate pentru perioada 2021-2030 pentru a sprijini investiţiile în modernizarea sistemelor energetice şi îmbunătăţirea eficienţei energetice în anumite state membre ale Uniunii Europene, astfel cum sunt definite la art. 10d din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare;
    ţ) hidrogen din surse regenerabile - hidrogen derivat numai din surse de energie regenerabilă, altele decât biomasa, în conformitate cu metodologiile stabilite pentru combustibilii de transport lichizi şi gazoşi regenerabili de origine nebiologică în Directiva (UE) 2018/2.001;
    u) instrument financiar pentru Fondul pentru modernizare - formă de sprijin financiar, constând în garanţii, împrumuturi preferenţiale, rambursarea parţială a împrumuturilor bancare, plăţi suplimentare pentru dobânzile la împrumuturile bancare sau alte forme precum contractele pentru diferenţă sau bonusuri de cogenerare, care se acordă de către coordonatorul unei scheme multianuale şi/sau investiţii prin intermediul unei entităţi juridice, cu rol de intermediar financiar astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 34 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, prin care sunt furnizate beneficiarilor produsele financiare de tipul împrumuturilor, garanţiilor şi contra-garanţiilor, influxurilor de capital, de cvasi-capital sau investiţiilor de tip mezanin, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
    v) investiţie neprioritară - o investiţie care nu se încadrează în niciunul dintre domeniile enumerate la articolul 10d alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se poate referi la un proiect individual sau la o schemă multianuală;
    w) investiţie prioritară - o investiţie care se încadrează în cel puţin unul dintre domeniile enumerate la articolul 10d alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se poate referi la un proiect individual sau la o schemă multianuală;
    x) neregulă - nerespectare a prevederilor legale naţionale şi/sau europene, precum şi a prevederilor contractelor de finanţare ori a altor angajamente legale încheiate în baza acestor prevederi, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului, care a prejudiciat sau care poate prejudicia fondurile asigurate din Fondul pentru modernizare printr-o sumă plătită necuvenit;
    y) procedură de selecţie a propunerilor de investiţii - procedura competitivă sau, prin excepţie, necompetitivă, organizată pentru selectarea, la nivel naţional, a propunerilor de investiţii din cadrul unui anumit domeniu de investiţii;
    z) programe-cheie - grupare a domeniilor de investiţie prin care sunt sprijinite sectoarele prioritare selectate de Ministerul Energiei, în baza strategiilor naţionale energetice, pentru a primi sprijin financiar din Fondul pentru modernizare;
    aa) sectoare prioritare - sectoare eligibile pentru a primi sprijin financiar din Fondul pentru modernizare;
    bb) sistem informatic de management al Fondului pentru modernizare - sistem informatic care răspunde cerinţelor privind depunerea, evaluarea, contractarea şi implementarea investiţiilor;
    cc) SRE - surse regenerabile de energie;
    dd) schemă multianuală - o propunere de investiţii finanţată din Fondul pentru modernizare care respectă următoarele criterii:
    - cuprinde un set coerent de priorităţi compatibile cu obiectivele Fondului pentru modernizare şi, datorită caracteristicilor proiectelor din cadrul său, poate fi considerată o investiţie prioritară sau o investiţie neprioritară;
    – are o durată de peste un an;
    – are un domeniu de aplicare naţional sau regional;
    – are ca scop sprijinirea mai multor persoane sau entităţi publice sau private responsabile pentru iniţierea sau pentru iniţierea şi punerea în aplicare a proiectelor din cadrul schemei, şi
    – este gestionată de către Ministerul Energiei sau de către o altă autoritate publică centrală de specialitate, în baza acordului de delegare încheiat, iar selecţia propunerilor de investiţii din cadrul unei scheme multianuale se realizează în mod transparent şi nediscriminatoriu, în baza ghidului solicitantului elaborat în acest scop.

    ee) sumă plătită necuvenit - plata nedatorată, aşa cum este aceasta prevăzută la art. 1.341 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, acordată unui beneficiar care provine din fonduri din Fondul pentru modernizare.


    ART. 3
    (1) Fondul pentru modernizare finanţează investiţii din sectoarele prioritare identificate de Ministerul Energiei în baza strategiilor naţionale şi a obiectivelor la nivel european.
    (2) Mecanismul de alocare a fondurilor disponibile din Fondul pentru modernizare este implementat prin intermediul programelor-cheie, elaborate pe baza sectoarelor prioritare prevăzute la alin. (5). În cadrul fiecărui program-cheie sunt definite mai multe domenii de investiţii.
    (3) Selecţia propunerilor de investiţii pentru fiecare domeniu de investiţii se face printr-o procedură de selecţie competitivă sau, prin excepţie, procedură de selecţie necompetitivă, definită astfel de către Comitetul de Supraveghere în funcţie de sectorul, industria sau domeniul de aplicabilitate al fiecărui domeniu de investiţie şi în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniul ajutorului de stat. Propunerile de investiţii vizează investiţii prioritare sau neprioritare şi se referă la un proiect individual sau la o schemă multianuală.
    (4) Finanţarea din Fondul pentru modernizare pentru implementarea investiţiilor prioritare şi neprioritare se poate realiza prin granturi, instrumente financiare, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. u). Modalitatea efectivă de acordare a finanţării este indicată în documentaţia aferentă fiecărei proceduri de selecţie a propunerilor de investiţii.
    (5) Fondurile alocate României prin Fondul pentru modernizare au ca scop finanţarea investiţiilor în următoarele sectoare prioritare:
    a) surse regenerabile de energie - SRE:
    - surse regenerabile de energie în sectorul energie electrică;
    – surse regenerabile de energie în sectorul încălzire şi răcire;

    b) stocarea energiei, inclusiv activităţi de cercetare, dezvoltare, inovare;
    c) infrastructură energetică:
    - reţele de transport şi distribuţie energie electrică;
    – reţele de transport şi distribuţie gaz natural, stocarea gazului natural;
    – reţele de termoficare;

    d) cogenerarea de înaltă eficienţă;
    e) capacităţi noi de producţie de energie electrică pentru înlocuirea cărbunelui şi echilibrarea reţelei;
    f) energia nucleară, inclusiv cercetare, inovare si dezvoltare;
    g) producţia şi folosirea hidrogenului verde;
    h) eficienţa energetică în instalaţii industriale incluse în EU ETS;
    i) producţia de biocarburanţi.

    (6) Fondul pentru modernizare este implementat prin următoarele programe-cheie:
    a) program-cheie 1: SRE şi stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice şi sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie şi pentru realizarea de capacităţi de stocare a energiei electrice;
    b) program-cheie 2: Înlocuirea cărbunelui şi echilibrarea reţelei - Sprijin pentru realizarea de centrale electrice de tip turbină cu gaz cu ciclu combinat, ce pot fi adaptate pentru funcţionarea pe hidrogen, necesare pentru realizarea tranziţiei de la cărbune şi pentru echilibrarea reţelei;
    c) program-cheie 3: Modernizarea şi construcţia de noi tronsoane de infrastructură energetică - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de noi tronsoane în reţelele de transport şi distribuţie de energie electrică şi gaze naturale, inclusiv pentru tranziţia la reţele de transport şi distribuţie a gazelor naturale capabile să preia hidrogen verde şi pentru construirea şi modernizarea depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale şi pentru creşterea nivelului de interconectivitate al reţelei electrice de transport;
    d) program-cheie 4: Hidrogen verde - Sprijin pentru producţia de hidrogen verde şi utilizarea acestuia în aplicaţii industriale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
    e) program-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare;
    f) program-cheie 6: Energie nucleară - Sprijin pentru construirea unităţilor U3 şi U4 ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă, pentru realizarea de reactoare modulare mici - SMR şi pentru Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti;
    g) program-cheie 7: Eficienţă energetică în instalaţii industriale incluse în EU-ETS - Sprijin pentru achiziţionarea şi folosirea de instalaţii de captare, transport, stocare şi folosire a CO_2 - CCS/CCU şi pentru modernizarea la nivel BAT a instalaţiilor incluse în EU-ETS din industriile oţelului, cimentului, petrolului şi gazelor naturale, producţiei de energie şi din alte industrii intens poluatoare;
    h) program-cheie 8: Biocarburanţi - Sprijin pentru producţia de biocarburanţi.
    i) alte programe-cheie propuse de către Comitetul de Supraveghere, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c).

    (7) Pentru fiecare program-cheie dintre cele prevăzute la alin. (6), Comitetul de Supraveghere stabileşte unul sau mai multe domenii de investiţii, în baza atribuţiilor prevăzute la art. 5.

    ART. 4
    (1) În scopul coordonării şi monitorizării stadiului implementării şi gestionării fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare, în cadrul Ministerului Energiei se înfiinţează, prin ordin al ministrului energiei, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Comitetul de Supraveghere, constituit din şapte membri titulari, respectiv şapte membri supleanţi, salariaţi în cadrul ministerului.
    (2) Comitetul de supraveghere este condus de un preşedinte/preşedinte supleant cu rang de secretar de stat.
    (3) Structura, componenţa, atribuţiile, modul de lucru se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de supraveghere, aprobat prin ordinul prevăzut la alin. (1).

    ART. 5
    (1) În scopul prevăzut la art. 4, Comitetul de supraveghere are următoarele atribuţii:
    a) analizează necesarul de investiţii din sectorul energetic şi din toate sectoarele relevante pentru articolul 10d) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) analizează periodic, dar nu mai târziu de 3 ani, lista sectoarelor prioritare prevăzute la art. 3 alin. (5) şi formulează propuneri în vederea actualizării acestora;
    c) analizează periodic, dar nu mai târziu de 3 ani, lista programelor-cheie prevăzute la art. 3 alin. (6) şi formulează propuneri în vederea actualizării listei acestora, cu modificarea corespunzătoare a prevederilor art. 3 alin. (6);
    d) întocmeşte şi actualizează periodic, dar nu mai târziu de 3 ani, lista domeniilor de investiţii corespunzătoare fiecărui program-cheie;
    e) stabileşte procedurile de selecţie a propunerilor de investiţii pentru fiecare domeniu de investiţii;
    f) stabileşte forma ajutorului de stat acordat prin Fondul pentru modernizare pentru fiecare domeniu de investiţii, respectiv grant sau instrumente financiare;
    g) stabileşte ordinea de prioritate pentru evaluarea propunerilor de investiţii prioritare şi ordinea de prioritate pentru evaluarea propunerilor de investiţii neprioritare, de către BEI şi Comitetul pentru Investiţii.

    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), în termen de 10 zile de la înfiinţare, Comitetul de Supraveghere elaborează propuneri în vederea constituirii grupurilor de lucru tehnice specifice sectoarelor relevante pentru art. 10d din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror componenţă şi atribuţii se aprobă prin ordin al ministrului energiei.
    (3) Componenţa şi atribuţiile grupurilor de lucru tehnice prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului energiei emis în termen de 15 zile de la data înfiinţării Comitetului de Supraveghere.

    ART. 6
    (1) În exercitarea rolului de autoritate naţională de implementare a Fondului pentru modernizare prevăzut la art. 1 alin. (2), Ministerul Energiei are următoarele competenţe:
    a) elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului energiei, documentaţiile aferente procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii stabilite de către Comitetul de Supraveghere;
    b) derulează proceduri de selecţie a propunerilor de investiţii în cadrul fiecărui domeniu de investiţii;
    c) transmite propunerile de investiţii către BEI şi Comitetul pentru Investiţii, indicând ordinea de prioritate stabilită de către Comitetul de Supraveghere, pentru evaluarea propunerilor de investiţii prioritare şi ordinea de prioritate pentru evaluarea propunerilor de investiţii neprioritare, dacă sunt depuse mai multe propuneri de investiţii. În cazul în care propunerea de investiţii se referă la o schemă multianuală, aceasta va specifica suma solicitată ca primă tranşă pentru schema multianuală. După ce Comisia Europeană hotărăşte asupra primei tranşe din cadrul unei scheme multianuale, în cazul în care este necesară o tranşă ulterioară, Ministerul Energiei prezintă o nouă solicitare care specifică suma care urmează să fie plătită şi care conţine informaţiile actualizate necesare;
    d) încheie contracte de finanţare cu beneficiarii;
    e) finanţează investiţiile aprobate pentru sprijin din Fondul pentru modernizare în baza contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii investiţiilor;
    f) monitorizează şi realizează controlul investiţiilor implementate în România în urma finanţărilor din cadrul Fondului pentru modernizare;
    g) raportează, notifică şi informează Comisia Europeană, BEI şi Comitetul pentru Investiţii cu privire la implementarea proiectelor de investiţii.

    (2) Pentru îndeplinirea competenţelor prevăzute la alin. (1) lit. a), Ministerul Energiei are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte, în vederea aprobării prin ordin al ministrului energiei, ghidurile solicitantului şi documentaţia necesară pentru derularea procedurii de selecţie a propunerilor de investiţii, atât în cazul proiectelor individuale, cât şi în cel al schemelor multianuale, în cazul domeniilor de investiţii pentru care selecţia propunerilor de investiţii este realizată printr-o procedură competitivă;
    b) întocmeşte, în vederea aprobării prin ordin al ministrului energiei, ghidurile solicitantului şi documentaţia necesară pentru derularea procedurii de selecţie a propunerilor de investiţii, atât în cazul proiectelor individuale, cât şi în cel al schemelor multianuale, în cazul domeniilor de investiţii pentru care selecţia propunerilor de investiţii este realizată printr-o procedură necompetitivă.
    c) derulează procedurile de selecţie a entităţii/entităţilor care vor dezvolta şi gestiona instrumentele financiare, în situaţia în care sprijinul din Fondul pentru modernizare se acordă sub forma unor astfel de instrumente.

    (3) Pentru îndeplinirea competenţelor prevăzute la alin. (1) lit. b), DGASFE are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte documentele justificative în vederea realizării atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b);
    b) organizează şi derulează procedurile competitive şi cele necompetitive de selectare a propunerilor de investiţii şi evaluarea propunerilor de investiţii;
    c) asigură asistenţă tehnică pentru investitorii interesaţi să aplice/să participe la o procedură pentru selectarea propunerilor de investiţii pentru obţinerea unei finanţări din Fondul pentru modernizare, respectiv ateliere de lucru, birouri de asistenţă, platformă online, pagina web a Ministerului Energiei la un domeniu dedicat Fondului pentru modernizare;

    (4) Pentru îndeplinirea competenţelor prevăzute la alin. (1) lit. e), DGASFE are următoarele atribuţii:
    a) întocmirea şi menţinerea la zi a unei liste a investiţiilor finanţate din Fondul pentru modernizare;
    b) stabilirea unor măsuri clare de monitorizare şi raportare pentru a furniza Comisiei Europene şi autorităţilor naţionale de audit şi control informaţii complete şi în timp util cu privire la progresul investiţiilor aprobate şi implementarea efectivă a Fondului pentru modernizare;
    c) monitorizarea implementării investiţiilor finanţate din Fondul pentru modernizare;
    d) efectuarea de verificări, pe bază de documente şi verificări la faţa locului, a investiţiilor aprobate, la toţi beneficiarii, contractanţii şi subcontractanţii care au utilizat finanţarea din Fondul pentru modernizare;
    e) implementarea unor măsuri preventive de evitare a cazurilor de fraudă, corupţie şi a oricăror alte activităţi ilegale, prin verificări eficiente şi, în cazul în care sunt detectate nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit şi, după caz, prin sancţiuni administrative şi financiare efective şi proporţionale;
    f) păstrarea, în conformitate cu art. 25 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, pentru orice proiect individual sau schemă multianuală finanţată din Fondul pentru modernizare, a tuturor documentelor şi informaţiilor justificative privind plăţile sau cheltuielile efectuate, respectiv 50 de ani, în cazul statelor de salarii, în sensul art. 16 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) 2020/1001.

    (5) Pentru îndeplinirea competenţelor prevăzute la alin. (1) lit. f), DGASFE are următoarele atribuţii:
    a) notificarea Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei din România, în conformitate cu art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu privire la orice investiţie planificată care constituie ajutor de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi care nu ar fi acoperită printr-o schemă de ajutor existentă aprobată sau exceptată sau printr-o decizie individuală, pentru a se asigura compatibilitatea finanţării din Fondul pentru modernizare cu piaţa internă şi cu regulile de ajutor de stat în vigoare la momentul acordării finanţării;
    b) informarea periodică a BEI şi a Comitetului pentru Investiţii cu privire la investiţiile planificate printr-un raport care să cuprindă informaţiile specificate în anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1001;
    c) transmiterea unei prezentări generale către BEI şi Comitetul pentru Investiţii asupra investiţiilor pentru care intenţionează să prezinte propuneri de investiţii în următorii doi ani calendaristici, precum şi informaţii actualizate cu privire la investiţiile incluse în orice prezentări generale din anii anteriori;
    d) furnizarea către BEI şi Comitetul pentru Investiţii, după caz, a unor dovezi, declaraţii şi informaţii cu privire la îndeplinirea condiţiilor menţionate la art. 6 alin. (7) şi la art. 7 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2020/1001;
    e) informarea Comisiei Europene cu privire la orice investiţie suspendată şi solicitarea de modificare a deciziei de plată privind investiţia suspendată;
    f) întocmirea şi transmiterea către Comisia Europeană a unui raport anual pentru anul precedent, care să cuprindă informaţiile specificate la art. 13 alin. (2) şi în anexa II din Regulamentul (UE) 2020/1001.

    (6) În realizarea rolului prevăzut la art. 1 alin. (2), Ministerul Energiei desfăşoară şi următoarele activităţi:
    a) activităţi de promovare şi informare privind Fondul pentru modernizare;
    b) solicitarea de informaţii de la BEI privind suma alocată pentru România din Fondul pentru modernizare şi deţinută la BEI.

    (7) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Energiei va modifica şi/sau va completa, după caz, în mod corespunzător, cadrul legal privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea DGASFE.
    (8) Sumele necesare plăţii dobânzii negative bonificate de Banca Naţională a României pentru disponibilităţile din Fondul pentru modernizare din contul administrat de Ministerul Energiei, precum şi cheltuielile cu comisioanele şi spezele bancare aferente gestionării contului se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

    ART. 7
    Ministerul Energiei poate încredinţa gestionarea unor domenii de investiţii către alte autorităţi publice centrale de specialitate, prin încheierea unui acord de delegare, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi legislaţiei europene aplicabile, după verificarea capacităţii administrative şi operaţionale a acestora.

    ART. 8
    (1) Cheltuielile administrative necesare implementării şi gestionării Fondului pentru modernizare sunt finanţate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) pct. (i) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor putea fi luate în considerare la calcularea obiectivului stabilit la nivel european de a utiliza 50% din veniturile generate de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în scopuri legate de climă.
    (2) Următoarele tipuri de cheltuieli reprezintă cheltuieli administrative:
    a) cheltuieli pentru asistenţă tehnică;
    b) cheltuieli pentru consultanţă;
    c) cheltuieli cu personalul;
    d) cheltuielile cu spaţiile de birouri şi clădiri;
    e) cheltuieli pentru informare, comunicare şi promovare referitoare la sprijinul şi rezultatele aferente Fondului pentru modernizare;
    f) echipamente IT sau alte tipuri de echipamente, după caz.

    (3) Un procent de până la 3% din sumele cuvenite Ministerului Energiei conform art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, este alocat pentru acoperirea cheltuielilor administrative necesare implementării şi gestionării Fondului pentru modernizare.

    ART. 9
    (1) Ministerul Energiei, prin DGASFE, asigură monitorizarea implementării investiţiilor.
    (2) Monitorizarea se realizează în raport cu resursele, rezultatele, activităţile, conform indicatorilor de investiţie, pe baza rapoartelor anuale înaintate de beneficiarii investiţiilor. Rapoartele beneficiarilor se întocmesc pe baza modelului de raport publicat pe pagina web a Ministerului Energiei şi se depun de către fiecare beneficiar la Ministerul Energiei, anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.
    (3) În vederea desfăşurării activităţilor de monitorizare şi control, Ministerul Energiei încheie protocoale de colaborare cu reprezentanţi ai altor ministere, instituţii şi autorităţi publice naţionale, regionale sau locale.
    (4) Pe baza informaţiilor obţinute din activităţile de monitorizare, control şi audit, Ministerul Energiei întocmeşte şi transmite Comisiei Europene un raport anual pentru anul precedent, cuprinzând informaţiile specificate la art. 13 alin. (2) şi în anexa II din Regulamentul (UE) 2020/1.001.

    ART. 10
    (1) Investiţia este suspendată, prin ordin/decizie al/a ministrului energiei şi/sau al/a autorităţii publice centrale de specialitate cărora Ministerul Energiei le-a încredinţat gestionarea unor domenii de investiţii în baza unui acord de delegare, în oricare dintre următoarele cazuri:
    a) iniţiatorul propunerii de investiţie sau coordonatorul schemei multianuale nu a finanţat investiţia pe o perioadă mai mare de doi ani consecutivi;
    b) iniţiatorul propunerii de investiţie nu a cheltuit suma totală a veniturilor din Fondul pentru modernizare plătite pentru investiţie în termen de cinci ani de la data deciziei de plată relevante a Comisiei Europene, cu excepţia cazului în care a fost implementată printr-o schemă multianuală.

    (2) Investiţiile suspendate potrivit dispoziţiilor alin. (1) nu mai primesc finanţare din Fondul pentru modernizare.
    (3) Sumele deja plătite pentru investiţiile suspendate, dar care nu au fost încă utilizate pentru astfel de investiţii, vor fi returnate conform clauzelor contractelor de finanţare şi vor fi puse la dispoziţia Ministerului Energiei pentru finanţarea altor investiţii, în conformitate cu art. 10 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) 2020/1.001.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), beneficiarul restituie total sau parţial, după caz, fondurile primite în contul desemnat în contractul de finanţare în acest scop.
    (5) Ministerul Energiei furnizează Comisiei Europene documentele justificative relevante care stau la baza solicitării menţionate la art. 10 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2020/1.001.

    ART. 11
    (1) În situaţia în care finanţarea constituie un ajutor de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, se aplică condiţiile specifice şi limitările impuse pentru tipul specific de ajutor de stat sau ajutor de minimis.
    (2) Ministerul Energiei şi autorităţile publice centrale de specialitate cărora Ministerul Energiei le-a încredinţat gestionarea unor domenii de investiţii în baza unui acord de delegare au calitatea de furnizor de ajutor de stat.
    (3) În cazul în care se aplică normele privind ajutorul de stat sau ajutorul de minimis conform alin. (1), finanţarea trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei şi în CEEAG.
    (4) Pentru a asigura compatibilitatea finanţării din Fondul pentru modernizare cu piaţa internă, Ministerul Energiei notifică Comisiei Europene, în conformitate cu art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, orice investiţii planificate care constituie ajutor de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi care nu ar fi acoperite printr-o schemă de ajutor existentă aprobată sau exceptată sau de o decizie individuală.
    (5) La elaborarea documentaţiei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b), Ministerul Energiei se consultă cu Consiliul Concurenţei, întocmeşte şi transmite Comisiei Europene prenotificarea şi/sau notificarea, după caz, şi informaţiile necesare pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat sau a ajutorului de stat individual, măsuri care vizează finanţarea investiţiilor din Fondul pentru modernizare. Ministerul Energiei asigură cooperarea tuturor celorlalte autorităţi naţionale implicate, precum şi a beneficiarului/beneficiarilor pentru a se obţine deplina conformitate cu cadrul european şi naţional privind ajutorul de stat.
    (6) Documentaţia aferentă oricărui proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis va fi elaborată de Ministerul Energiei şi transmisă Consiliului Concurenţei cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    (1) Ministerul Energiei asigură transparenţa şi accesul la informaţiile privind măsurile şi procedurile de selecţie a propunerilor de investiţii întreprinse în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin intermediul paginii web, în secţiunea dedicată Fondului pentru modernizare.
    (2) Cadrul de comunicare specific pentru fiecare procedură de selecţie a propunerilor de investiţii este detaliat în documentaţia prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b).
    (3) Ministerul Energiei publică pe pagina web, semestrial, lista actualizată a tuturor beneficiarilor finanţării din Fondul pentru modernizare.
    (4) Pentru a informa publicul despre rolul şi obiectivele Fondului pentru modernizare, Ministerul Energiei publică pe pagina web informaţii privind investiţiile finanţate din Fondul pentru modernizare.
    (5) Informaţiile privind formele şi modalităţile de finanţare, condiţiile de obţinere a acesteia şi calendarul preconizat al procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii, precum şi promovarea procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii anunţate vor fi publicate pe pagina web a Ministerului Energiei, la secţiunea dedicată Fondului pentru modernizare.
    (6) Ministerul Energiei efectuează acţiuni de informare, comunicare şi promovare referitoare la sprijinul şi rezultatele aferente Fondului pentru modernizare.
    (7) Comunicarea activă a principiilor, obiectivelor şi instrumentelor de implementare a Fondului pentru modernizare se realizează şi prin organizarea de seminare profesionale pentru potenţialii beneficiari, discuţii şi seminare online pentru publicul profesionist, participarea la conferinţe şi târguri relevante şi sprijinirea prezentării informaţiilor obiective în mass-media.

    ART. 13
    (1) Contractul de finanţare încheiat între Ministerul Energiei şi beneficiar sau între autorităţile publice centrale de specialitate cărora Ministerul Energiei le-a încredinţat gestionarea unor domenii de investiţii în baza unui acord de delegare şi beneficiar reprezintă angajamentul juridic constitutiv de drepturi şi obligaţii pentru finanţarea investiţiilor din Fondul pentru modernizare.
    (2) După primirea deciziei Comisiei Europene privind plata fondurilor din Fondul pentru modernizare, în baza contractelor de finanţare semnate, Ministerul Energiei asigură fluxul finanţărilor către beneficiarii selectaţi, conform prevederilor din contractele de finanţare.
    (3) În cazul în care fondurile plătite din Fondul pentru modernizare sunt utilizate fără respectarea condiţiilor prevăzute în contractul de finanţare, beneficiarii sunt obligaţi să ramburseze total sau parţial, după caz, aceste fonduri la solicitarea Ministerului Energiei, caz în care toate plăţile ulterioare către beneficiarii respectivi vor fi suspendate.
    (4) Costurile investiţiilor care sunt finanţate dintr-un alt instrument naţional sau al Uniunii Europene nu pot fi finanţate din Fondul pentru modernizare, pentru evitarea dublei finanţări astfel cum este definită la art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.
    (5) În cazul în care fondurile plătite din Fondul pentru modernizare reprezintă ajutoare de stat/de minimis, recuperarea ajutoarelor ilegale sau ajutoarelor utilizate abuziv se va efectua cu respectarea prevederilor art. 33-38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor europene în domeniul recuperării ajutoarelor de stat.

    ART. 14
    (1) Pentru gestionarea Fondului pentru modernizare se înfiinţează pe lângă Ministerul Energiei o activitate finanţată integral din venituri proprii. Veniturile activităţii se constituie din contravaloarea în lei a sumelor primite din Fondul pentru modernizare şi se aprobă la o subdiviziune distinctă de venituri bugetare. Contravaloarea în lei a sumelor încasate în valută de către Ministerul Energiei se virează în contul de venituri al activităţii deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pe numele Ministerului Energiei la solicitarea acestuia adresată Ministerului Finanţelor, pe măsura necesităţilor de finanţare.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii prevăzute la alin. (1) se formează din venituri proprii, constituite din:
    a) sumele virate de către BEI, în calitate de licitator al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru investiţiile prioritare şi neprioritare finanţate din Fondul pentru modernizare;
    b) sumele încasate din penalităţi şi dobânzi, rezultate ca urmare a aplicării prevederilor contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii;
    c) alte venituri dobândite în condiţiile legii.

    (3) Cheltuielile aferente îndeplinirii activităţii prevăzute la alin. (1) pentru finanţarea nerambursabilă a investiţiilor se suportă din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).
    (4) Creditele de angajament şi creditele bugetare aferente Fondului pentru modernizare se cuprind în bugetul activităţii finanţate integral din venituri proprii prevăzute la alin. (1) la o subdivizune distinctă/subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare şi se reflectă în anexa „Fişa programului“ la bugetul Ministerului Energiei.
    (5) Ministerul Energiei efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (4), precum şi lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora şi are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul Fondului pentru modernizare.
    (6) Se autorizează Ministerul Energiei să includă în bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la alin. (1), în anexa corespunzătoare la bugetul acestuia, poziţii noi de venituri, să majoreze corespunzător veniturile, creditele bugetare, precum şi creditele de angajament, după caz, aferente sumelor primite în cursul anului şi/sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe exerciţiul bugetar curent pentru Fondul pentru modernizare.
    (7) Operaţiunile prevăzute la alin. (6) se comunică Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.
    (8) Se autorizează Ministerul Finanţelor ca, la solicitarea Ministerului Energiei, pe baza comunicării transmise de către acesta, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (6).
    (9) La dimensionarea creditelor de angajament prevăzute la alin. (4) se are în vedere valoarea totală a proiectelor finanţate din Fondul pentru modernizare aprobate de BEI sau Comitetul pentru Investiţii, iar creditele bugetare se dimensionează la valoarea stabilită în contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii pentru anul curent.
    (10) Pentru punerea în aplicare a alin. (4) se autorizează Ministerul Energiei să introducă în anexa 3/36/27 Programul Bugetar Investiţii din Fondul pentru modernizare.

    ART. 15
    (1) Sumele din Fondul pentru modernizare care se cuvin beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, potrivit contractelor de finanţare, se virează într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor respectivi.
    (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze, la poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi creditele bugetare prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma virată potrivit alin. (1) pentru finanţarea proiectelor aferentă anului bugetar curent din Fondul pentru modernizare de către ordonatorii principali de credite respectivi, precum şi de către instituţiile publice din subordinea lor finanţaţi integral din bugetul acestora.
    (3) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (2) se autorizează Ministerul Finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze creditele de angajament prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma necesară implementării proiectelor, fără a depăşi valoarea totală a acestora menţionată în contractul de finanţare.
    (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (2) şi (3) în bugetele lor şi în anexele la acestea, să introducă proiectele în anexe şi să le comunice Ministerului Finanţelor în termen de 5 zile lucrătoare.
    (5) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (1) şi plăţile efectuate, se virează de către ordonatorii de credite beneficiari din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.
    (6) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (5) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către instituţiile publice beneficiare în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1), urmând procedura prevăzută la alin. (2)-(4), şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
    (7) Eventualele sume neutilizate în cadrul proiectelor rămase după finalizarea acestora se restituie de către ordonatorii de credite beneficiari din contul de venituri în care au fost încasate, la Ministerul Energiei, în contul de cheltuieli din care au fost virate iniţial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.
    (8) Din bugetul beneficiarilor instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat se asigură valoarea contribuţiei proprii a beneficiarilor asumată potrivit contractului de finanţare.

    ART. 16
    În bugetul beneficiarilor instituţii publice, alţii decât cei prevăzuţi la art. 15 alin. (1), se cuprind, la partea de cheltuieli, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii din Fondul pentru modernizare, iar la partea de venituri, la o subdiviziune distinctă de venituri bugetare, sumele care urmează să fie încasate de la Ministerul Energiei, potrivit contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii Fondului pentru modernizare.

    ART. 17
    În cazul beneficiarilor, alţii decât instituţii publice, Ministerul Energiei virează sumele cuvenite acestora din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare aferente activităţii prevăzute la art. 14 alin. (1) în conturile de disponibil ale acestora deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituţii de credit, în funcţie de opţiunea acestora.

    ART. 18
    Disponibilităţile din sumele primite din Fondul pentru modernizare rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar în contul Ministerului Energiei şi în conturile beneficiarilor se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

    ART. 19
    (1) Ministerul Energiei înaintează BEI şi Comitetului pentru Investiţii propunerile de investiţii, atât cele prioritare, cât şi cele neprioritare, indicând sumele bugetate necesare pentru implementarea schemelor multianuale şi a investiţiilor individuale, după caz. Propunerile de scheme multianuale şi cele de investiţii individuale se transmit către BEI şi Comitetul pentru Investiţii în orice moment pe parcursul unui an calendaristic.
    (2) Ministerul Energiei deschide un cont în euro care este utilizat exclusiv pentru decontările cu BEI, ulterior aprobării primite din partea Comisiei Europene şi transferului sumelor efectuat de BEI către Ministerul Energiei efectuate în temeiul Regulamentului (UE) 2020/1001.
    (3) Plăţile între Ministerul Energiei şi beneficiari se efectuează în lei.
    (4) Anual, Ministerul Energiei comunică Comisiei Europene sumele recuperate de la beneficiari care vor fi utilizate în continuare pentru finanţarea investiţiilor din Fondul pentru modernizare.

    ART. 20
    (1) Plăţile către beneficiari sunt efectuate în baza unui mecanism în etape. Etapele au în vedere stadiile tehnice ale investiţiilor sau etapele de execuţie ale acestora şi sunt definite în documentaţia procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii elaborată de Ministerul Energiei.
    (2) Beneficiarul are obligaţia depunerii de cereri de rambursare. Perioada dintre două cereri de rambursare nu poate depăşi doi ani.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (10^1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea proiectelor şi acţiunilor finanţate din Fondul pentru modernizare pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanţare şi, după caz, memorandumuri/acorduri de împrumut.

    ART. 21
    (1) În procesul de implementare a Fondului pentru modernizare, Ministerul Energiei utilizează mecanismul de prefinanţare şi cerere de rambursare.
    (2) Pentru granturile directe, Ministerul Energiei poate asigura o prefinanţare aferentă investiţiei.
    (3) Beneficiarul grantului depune o cerere de prefinanţare pentru suma menţionată în contractul de finanţare, conform modelului inclus în documentaţia procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii. Ministerul Energiei transferă suma către beneficiar în termenele prevăzute în contractul de finanţare.
    (4) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor, a altor documente justificative care atestă achiziţia şi recepţia bunurilor/serviciilor necesare implementării investiţiei şi după achitarea costurilor respective, beneficiarul întocmeşte cererea de rambursare conform contractului de finanţare, împreună cu copii ale documentelor justificative aferente. Cererile de rambursare se depun în conformitate cu etapele prevăzute în programul de rambursare prevăzut în contractul de finanţare. Modelele de cereri de rambursare sunt incluse în documentaţia procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii.
    (5) Beneficiarul depune prima cerere de rambursare în conformitate cu termenele stabilite în calendarul de implementare prevăzut în contractul de finanţare.
    (6) Pentru schemele multianuale, Ministerul Energiei solicită în avans plăţi de la BEI pentru acoperirea viitoarelor cereri de prefinanţare şi de rambursare din partea beneficiarilor, după caz. Ministerul Energiei efectuează în mod regulat analize privind sumele disponibile de la BEI şi cererile de rambursare ulterioare prognozate.
    (7) După semnarea contractului de finanţare, beneficiarul contractează un auditor financiar independent pentru verificarea costurilor solicitate la rambursare de la Ministerul Energiei, conform criteriilor de eligibilitate aplicabile investiţiilor finanţate prin Fondul pentru modernizare. Auditorul emite un raport individual pentru fiecare cerere de rambursare. Beneficiarul are obligaţia să anexeze la dosarul de rambursare raportul emis de auditor. Detaliile privind tipul de rapoarte care urmează să fie emise de auditori sunt incluse în documentaţia procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii.
    (8) Ulterior depunerii cererii de rambursare de către beneficiar, Ministerul Energiei verifică cererea de rambursare. După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea beneficiarului, Ministerul Energiei emite beneficiarului o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate şi virează beneficiarului suma costurilor rambursabile în conformitate cu notificarea emisă într-un cont distinct deschis de beneficiar în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 15-17. Ministerul Energiei transmite beneficiarului o notificare de plată întocmită individual pentru fiecare cerere de rambursare, în termen de 48 de ore de la transferul sumelor.

    ART. 22
    (1) Pentru a fi eligibile pentru finanţare prin Fondul pentru modernizare, cheltuielile trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate din ghidul solicitantului.
    (2) Pentru a fi considerată eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:
    a) să fie angajată şi plătită pe perioada implementării investiţiei;
    b) să fie susţinută corespunzător prin documente justificative conform ghidului solicitantului şi contractului de finanţare;
    c) să fie necesară pentru implementarea investiţiei;
    d) să respecte prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile ghidului solicitantului şi ale tuturor celorlalte documente ale procedurii de selecţie a propunerilor de investiţii în baza căreia a fost selectată investiţia în cadrul căreia este efectuată cheltuiala şi prevederile contractului de finanţare;
    e) să fie înregistrate în evidenţa contabilă a beneficiarului.


    ART. 23
    (1) Ministerul Energiei notifică beneficiarul cu privire la obligaţia de a rambursa prefinanţarea neutilizată şi sumele acordate pentru investiţiile care au fost suspendate în condiţiile art. 10. Ministerul Energiei analizează de la caz la caz procentul necesar a fi recuperat din totalul finanţării acordate, în funcţie de gradul de realizare a obiectivelor stabilite pentru fiecare investiţie.
    (2) În cazul în care beneficiarul nu rambursează Ministerului Energiei sumele calculate în termenul menţionat în notificarea de suspendare a investiţiei, aceasta emite o decizie de recuperare a sumelor necuvenite de la beneficiar. Decizia constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzute de art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Titlul de creanţă se transmite beneficiarului, în cuprinsul acestuia fiind indicat şi contul bancar în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.
    (3) Împotriva titlului de creanţă beneficiarul poate face contestaţie, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă şi nu este supusă taxei de timbru.
    (4) Introducerea contestaţiei nu suspendă executarea titlului de creanţă.
    (5) Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata sumelor stabilite prin decizia de recuperare a sumelor necuvenite, la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanţă, respectiv în 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare.
    (6) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu după împlinirea termenului prevăzut la alin. (5).
    (7) În cazul neplăţii sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului prevăzut la alin. (5), Ministerul Energiei comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor individualizate prin acestea, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru creanţele bugetare principale datorate de către beneficiar, achitate cu întârziere, Ministerului Energiei calculează şi individualizează obligaţiile fiscale accesorii în conformitate cu Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi emite o decizie de recuperare a acestora, aplicându-se în mod corespunzător prevederile prezentului articol.
    (8) Sumele prevăzute la alin. (7) se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală într-un cont de disponibil distinct şi se virează de îndată în conturile indicate în titlurile de creanţă, păstrându-se data plăţii efectuată de beneficiar sau data stingerii, după caz.
    (9) Sumele recuperate vor fi utilizate pentru continuarea finanţării altor investiţii şi vor fi comunicate anual către BEI.

    ART. 24
    (1) Rezilierea contractului de finanţare poate interveni în situaţia identificării unei nereguli sau a unei duble finanţări.
    (2) În cadrul deciziei de reziliere vor fi individualizate sumele de restituit exprimate în moneda naţională şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.
    (3) Decizia de reziliere a contractului de finanţare constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzute la art. 46 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile art. 23 alin. (3)-(9) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 25
    La articolul 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^3) Din sumele virate potrivit dispoziţiilor alin. (1) lit. d) Ministerul Energiei utilizează o cotă de până la 3% pentru finanţarea cheltuielilor administrative necesare implementării şi gestionării Fondului pentru modernizare, cheltuieli efectuate în scopul prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. i) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. 26
    La articolul 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziţie, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin fondurile structurale şi de coeziune, Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, Mecanismul financiar norvegian şi Contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene, prin fondurile aferente Programului general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii», prin Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare, Fondul pentru Securitate Internă şi prin Fondul pentru modernizare, pentru îndeplinirea acestor atribuţii, beneficiază de majorare salarială."


    ART. 27
    (1) Personalul DGASFE beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat.
    (2) Pentru activitatea din cadrul Comitetului de Supraveghere şi al grupurilor de lucru tehnice, fiecare membru, titular sau supleant, beneficiază de o indemnizaţie lunară brută al cărei cuantum nu va depăşi 20% din indemnizaţia brută prevăzută de lege pentru funcţia de secretar de stat, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de Supraveghere aprobat conform art. 4 alin. (3).
    (3) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) şi indemnizaţia prevăzută la alin. (2) se asigură din sumele alocate conform dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Janina-Mirela Sitaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 4 mai 2022.
    Nr. 60.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016