Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 iulie 2019  privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare,  precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri  din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 iulie 2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 556 din 5 iulie 2019
    Ţinând cont de condiţiile deosebite în care s-a realizat producţia de energie electrică în perioada de iarnă, în ultimii ani, perioadă în care un aport esenţial l-au avut producătorii de energie pe bază de combustibil fosil - cărbune şi hidrocarburi,
    având în vedere necesitatea asigurării obiectivului prioritar în domeniul energetic privind asigurarea continuităţii în alimentare de către operatorul de transport şi de sistem a unui mix de producere şi a serviciilor tehnologice de sistem, astfel încât să poată fi suplinită ieşirea din funcţie a oricărei capacităţi energetice, fără a se deconecta consumatori de la reţea,
    luând în considerare evaluarea care s-a realizat de către Ministerul Energiei, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorul de transport şi sistem - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. pentru a determina posibilităţile reale de funcţionare a capacităţilor de producere a energiei electrice instalate în Sistemul electroenergetic naţional în vederea satisfacerii cererii de energie electrică, în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi cu respectarea prevederilor Legii energiei şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada de iarnă 2018-2019,
    luând în considerare că evaluarea realizată de autorităţile şi instituţiile publice implicate a arătat o diferenţă majoră între puterea instalată şi puterea disponibilă a unităţilor de producere a energiei electrice, fapt ce arată necesitatea adoptării de măsuri pentru asigurarea siguranţei Sistemului electroenergetic naţional,
    ţinând cont de situaţia economico-financiară dificilă a unor operatori economici care deţin capacităţi de producere a energiei electrice şi termice cu importanţă deosebită în menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, respectiv unităţi dispecerizabile definite în Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, cu modificările ulterioare, în calitate de autoritate competentă,
    întrucât, potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile dispecerizabile au obligaţia să oferteze întreaga putere electrică disponibilă pe piaţa de echilibrare, definită conform reglementărilor emise de autoritatea competentă,
    luând în considerare că operatorii economici care deţin unităţi dispecerizabile au datorii gestionate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, iar adoptarea unor măsuri privind recuperarea acestora prin măsuri de executare silită sau alte modalităţi de stingere a creanţelor nu asigură dezideratul menţinerii acestora în cadrul Sistemului electroenergetic naţional,
    întrucât stingerea creanţelor fiscale şi bugetare administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri aferente unităţilor dispecerizabile poate contribui la asigurarea securităţii Sistemului electroenergetic naţional, acestea putând fi date în administrare sau concesionate în condiţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    deoarece prin atribuirea unor contracte de concesiune pentru activele necesare asigurării siguranţei Sistemului electroenergetic naţional se va asigura continuitatea în exploatare a acestora de către operatori economici care au capacitate economico-financiară şi dispun de resursele financiare care să asigure funcţionarea acestora,
    ţinând cont de faptul că orice întârziere în adoptarea măsurilor prezentate poate periclita programul de funcţionare a capacităţilor de producţie de energie electrică în iarna 2019-2020, cu riscul neasigurării producţiei de energie electrică necesare atât consumatorilor casnici, cât şi instituţiilor publice de interes şi industriei,
    având în vedere că în prezent nu sunt reglementate la nivel primar măsuri referitoare la obligaţiile de plată pentru împrumuturile/subîmprumuturile angajate de operatorii economici şi care fac obiectul unor decizii de recuperare a unor ajutoare de stat ilegale, fapt ce pune în dificultate statul român în recuperarea acestor ajutoare, a căror recuperare trebuie să fie efectivă şi imediată potrivit normelor europene în materie,
    luând în considerare că pentru recuperarea ajutorului de stat declarat ilegal prin Decizia Comisiei Europene C(2018) 7308 final din 8.11.2018 privind ajutorul de stat SA.43785 (2018/C) (ex 2015/PN, ex 2018/NN), pus în aplicare de România pentru restructurarea Complexului Energetic Hunedoara (CEH), statul român a fost pus în întârziere, fapt pentru care emiterea, de urgenţă, a unor norme care să confere claritate în ceea ce priveşte obligaţiile de plată pentru împrumuturile/subîmprumuturile angajate de operatorii economici şi care fac obiectul unor decizii de recuperare a unor ajutoare de stat ilegale apare ca o necesitate,
    întrucât consecinţele negative care pot apărea în situaţia neadoptării măsurilor propuse pot afecta siguranţa alimentării Sistemului electroenergetic naţional şi chiar securitatea energetică a ţării, ceea ce justifică existenţa unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează o modalitate specială de stingere a obligaţiilor fiscale şi bugetare ale operatorilor economici care deţin capacităţi de producere a energiei electrice instalate în Sistemul electroenergetic naţional reprezentând active funcţionale energetice, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    (2) Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
    a) active funcţionale energetice - totalitatea bunurilor mobile şi imobile aparţinând unui operator economic care deţine capacităţi de producţie a energiei electrice care concură la asigurarea siguranţei Sistemului electroenergetic naţional. Activul funcţional energetic reprezintă o componentă a unităţilor dispecerizabile de producere a energiei electrice;
    b) unitate dispecerizabilă de producere a energiei electrice - potrivit definiţiei prevăzute la art. 4 pct. 37 din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, cu modificările ulterioare;
    c) grup dispecerizabil - potrivit definiţiei prevăzute la art. 4 pct. 16 din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, cu modificările ulterioare;
    d) siguranţa Sistemului electroenergetic naţional - potrivit definiţiei prevăzute la art. 3 pct. 73^1 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 2
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, oricând, la cererea operatorilor economici care deţin capacităţi de producere a energiei electrice instalate în Sistemul electroenergetic naţional reprezentând active funcţionale energetice, creanţele fiscale şi bugetare administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se sting prin trecerea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Energiei a unor active funcţionale energetice, aflate în proprietatea acestora.
    (2) Cererea operatorilor economici aprobată prin hotărârea adunării generale a acţionarilor va cuprinde o analiză tehnico-economică privind justificarea operaţiunii şi efectele acesteia şi va fi însoţită de avizul favorabil al Ministerului Energiei şi al operatorului de transport şi sistem - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., inclusiv cu privire la caracterul necesar al activului respectiv pentru siguranţa Sistemului electroenergetic naţional.
    (3) Nu pot face obiectul operaţiunilor prevăzute la alin. (1) activele funcţionale energetice pentru care operatorii economici nu deţin licenţe sau autorizaţii de funcţionare aflate în perioada de valabilitate la data transferului, precum şi cele care nu sunt autorizate din punctul de vedere al protecţiei mediului la momentul transferului.
    (4) Bunurile aferente activelor funcţionale energetice care sunt grevate de alte sarcini sau garanţii în afara celor instituite de Ministerul Finanţelor Publice sau organul fiscal central nu pot constitui obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Stingerea creanţelor fiscale şi bugetare se va face la valoarea bunurilor ce intră în componenţa activelor funcţionale energetice, stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat în condiţiile legii.
    (6) Lista bunurilor aferente activelor funcţionale energetice ce urmează să fie evaluate, precum şi raportul de evaluare prevăzut la alin. (5) se aprobă prin ordin al ministrului energiei.
    (7) Ministerul Energiei şi operatorii economici încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care trec în proprietatea publică a statului activele funcţionale energetice prevăzute la alin. (1), care cuprinde şi valoarea acestora.
    (8) Procesul-verbal prevăzut la alin. (7) constituie titlu de proprietate publică al statului.

    ART. 3
    (1) În vederea stingerii creanţelor fiscale şi bugetare, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7), operatorul economic depune cererea de stingere a obligaţiilor fiscale şi bugetare la organul fiscal central.
    (2) Cererea va fi însoţită de lista bunurilor aferente activelor funcţionale energetice, raportul de evaluare a acestora, prevăzute la art. 2 alin. (6), precum şi procesul-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7).
    (3) Organul fiscal central stinge creanţele fiscale şi bugetare cu valoarea bunurilor trecute în proprietatea publică a statului în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7), şi notifică operatorul economic şi Ministerul Energiei în acest sens.
    (4) Data stingerii creanţelor este data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7).
    (5) În cazul în care operaţiunea de transfer al proprietăţii bunurilor, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adăugată, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunii de dare în plată.
    (6) La data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7) încetează de drept măsurile de indisponibilizare a bunurilor ce fac obiectul acestuia, instituite de organul fiscal central.

    ART. 4
    (1) În cazul în care bunurile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, trecute în proprietatea publică statului, au fost revendicate şi restituite, potrivit legii, terţelor persoane, operatorul economic va fi obligat la plata creanţelor stinse prin această modalitate. Creanţele fiscale şi bugetare renasc la data la care bunurile au fost restituite terţului.
    (2) Pentru perioada cuprinsă între data trecerii în proprietatea statului şi data la care au renăscut creanţele fiscale şi bugetare prevăzute la art. 3 alin. (3) nu se datorează dobânzi sau penalităţi de întârziere, după caz.

    ART. 5
    În termen de 30 de zile de la data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7), Guvernul, la propunerea Ministerului Energiei, adoptă o hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului a bunurilor mobile şi imobile preluate în proprietatea publică statului.

    ART. 6
    (1) Bunurile mobile şi imobile aferente activelor funcţionale energetice transferate în domeniul public al statului în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă vor face obiectul unor contracte de concesiune încheiate în condiţiile legii. Procedura de atribuire a contractelor de concesiune, încheierea, executarea şi încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, cu excepţia situaţiilor în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă se dispune altfel.
    (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5, Ministerul Energiei, în calitate de concedent, va demara procedurile prevăzute de lege pentru atribuirea de contracte de concesiuni asupra bunurilor înscrise în domeniul public.
    (3) La atribuirea contractului de concesiune se au în vedere următoarele criterii:
    a) cel mai mare nivel al redevenţei;
    b) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor;
    c) condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat;
    d) protecţia mediului înconjurător;
    e) strategia de resurse umane şi, cu prioritate, modalităţile de recrutare a personalului.


    ART. 7
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, modul de calcul al redevenţei pentru bunurile care fac obiectul concesiunii va fi determinat prin raportare la veniturile obţinute de către concesionar în urma utilizării bunurilor.
    (2) Venitul minim la care se va raporta obligaţia de plată a redevenţei se stabileşte prin studiul de oportunitate prevăzut la art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.
    (3) Comisia de evaluare pentru atribuirea concesiunii cuprinde reprezentanţi desemnaţi din partea Ministerului Energiei, Ministerului Finanţelor Publice, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi a autorităţii competente în domeniul protecţiei mediului.
    (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă de autoritatea concedentă, cu avizul autorităţilor şi instituţiilor publice care desemnează membri în cadrul acesteia.

    CAP. II
    Reglementarea obligaţiilor de plată pentru împrumuturile/subîmprumuturile angajate de operatorii economici şi care fac obiectul unor decizii de recuperare a unor ajutoare de stat ilegale, precum şi a obligaţiilor de plată pentru împrumuturile/subîmprumuturile angajate de operatorii economici care nu fac obiectul unor decizii de recuperare
    ART. 8
    (1) Pentru sumele aferente acordului de împrumut contractat de Ministerul Finanţelor Publice (denumit în continuare MFP) de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici, ce fac obiectul unor decizii de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal, MFP, în calitate de împrumutat, demarează procedura de rambursare anticipată a împrumutului, după aprobarea sumelor în bugetul de stat cu această destinaţie.
    (2) Rambursarea împrumutului de către operatorii economici subîmprumutaţi se efectuează în termen de cinci zile lucrătoare de la data obţinerii acordului finanţatorului, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, şi cuprinde atât valoarea capitalului, cât şi costurile aferente rambursării anticipate.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sursa de plată pentru rambursarea anticipată a acestor împrumuturi este Fondul de risc şi în completare suma alocată de la bugetul de stat prin bugetul MFP - Acţiuni generale cu această destinaţie.
    (4) După comunicarea deciziei de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) aplică procedurile de executare silită împotriva debitorului subîmprumutat în baza deciziei de recuperare a ajutorului de stat ilegal.
    Înscrisurile transmise la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în baza acordului de împrumut subsidiar, inclusiv procedura de recuperare a sumelor cuprinse în acestea, se anulează concomitent cu stingerea din evidenţa contabilă a MFP a datoriilor la fondul de risc, respectiv bugetul de stat, reprezentând debite rezultate din rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora, calculate şi datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cu stingerea obligaţiilor de plată ale subîmprumutatului către MFP.
    Datoriile la fondul de risc rezultate în urma efectuării plăţii de către MFP către finanţator a ratelor de capital şi dobânzilor după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgentă şi până la data rambursării anticipate a împrumuturilor, precum şi cele rezultate ca urmare a rambursării anticipate, înregistrate în evidenţa contabilă a MFP şi pentru care nu se mai emit înscrisuri, se sting concomitent cu obligaţiile de plată ale subîmprumutatului către MFP.

    (5) Datoriile la fondul de risc rezultate în urma efectuării plăţii de către MFP către finanţator a ratelor de capital şi dobânzilor până la data rambursării anticipate a împrumuturilor, precum şi cele rezultate ca urmare a rambursării anticipate, înregistrate în evidenţa contabilă a MFP şi pentru care nu se mai emit înscrisuri, se sting concomitent cu obligaţiile de plată ale subîmprumutatului către MFP.

    ART. 9
    Sumele recuperate de ANAF în baza deciziei de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal se fac venit la bugetul de stat.

    ART. 10
    (1) Prin derogare de la articolele din actele normative de ratificare a acordurilor de împrumut prin care este reglementată sursa de plată a serviciului datoriei guvernamentale externe şi de la prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care subîmprumutatul/beneficiarul final al finanţării a contractat de la instituţii financiare internaţionale şi alte subîmprumuturi care nu fac obiectul deciziei de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal, acestea se rambursează anticipat doar la solicitarea expresă a finanţatorului, având ca sursă de plată fondul de risc şi în completare suma alocată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale cu această destinaţie.
    (2) După rambursarea anticipată către finanţator a sumelor împrumutate în conformitate cu alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice emite un înscris care constituie titlu de creanţă prin care se individualizează obligaţiile de recuperat, cu scadenţele prevăzute în acordul de subîmprumut, care se transmite organului fiscal spre urmărire şi recuperare, concomitent cu stingerea din evidenţa contabilă a Ministerului Finanţelor Publice a datoriilor la fondul de risc, respectiv bugetul de stat.
    (3) MFP aduce la cunoştinţă subîmprumutatului emiterea titlului de creanţă, iar plata obligaţiilor acestuia se efectuează către organul fiscal, la termenele prevăzute în titlul de creanţă. Sumele încasate se fac venit la bugetul de stat.
    (4) Pentru neplata la scadenţă a sumelor stabilite în titlul de creanţă, debitorii datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calculate şi recuperate de organul fiscal.
    (5) Debitele acumulate în perioada dintre trecerea în proprietatea publică a statului a unor active funcţionale energetice aflate în proprietatea subîmprumutatului/ beneficiarului final şi rambursarea anticipată a subîmprumutului se recuperează de MFP în baza cadrului legal existent.

    ART. 11
    (1) Pentru împrumuturile contractate de la MFP din venituri din privatizare care fac obiectul deciziei de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal, obligaţia de rambursare a acestor sume încetează la data comunicării deciziei de recuperare. Această sumă constituie cheltuială definitivă, iar sumele recuperate de către ANAF se fac venituri la bugetul de stat.
    (2) Înscrisurile transmise spre recuperare la ANAF se anulează de la data comunicării deciziei de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal. De la aceeaşi dată, obligaţia de reîntregire a veniturilor din privatizare se stinge, iar costurile aferente împrumutului cuvenite bugetului Trezoreriei Statului se anulează.

    ART. 12
    În situaţia în care subîmprumutatul are şi împrumuturi contractate de la instituţii financiare internaţionale cu garanţia statului rambursate integral, care nu fac obiectul deciziei de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal, înscrisurile aferente finanţării rambursabile garantate de stat transmise la ANAF, inclusiv procedura de recuperare a sumelor cuprinse în acestea, se anulează concomitent cu stingerea datoriilor la fondul de risc din evidenţa contabilă a MFP, reprezentând debite rezultate din rate de capital, dobânzi şi alte costuri, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora, calculate şi datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dată de la care încetează orice obligaţie de plată a subîmprumutatului către MFP.

    ART. 13
    Măsurile prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă se realizează cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Anton Anton
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 4 iulie 2019.
    Nr. 60.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice