Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  nr. 58 din 3 iulie 2019  pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 553 din 5 iulie 2019
    I. Luând în considerare imperativul stabilirii unei modalităţi perfecţionate şi transparente de stabilire a tarifelor practicate de Agenţia Naţională Anti-Doping şi Laboratorul de control doping,
    având în vedere faptul că, începând cu data de 1 august 2016, prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2016 privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, cu modificările şi completările ulterioare, Laboratorul de control doping este instituţie publică cu personalitate juridică, independentă din punct de vedere analitic, financiar, ştiinţific şi operaţional faţă de Agenţia Naţională Anti-Doping şi orice structură sportivă, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin desfiinţarea Direcţiei cercetare şi laborator antidoping din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi preluarea activităţii acesteia, fără a se preciza că laboratorul stabileşte tarifele pentru activitatea prestată, întrucât nu există o normă legală de nivel primar, ceea ce a condus la un vid legislativ în acest sens,
    ţinând cont că în 21 iulie 2009 România a devenit singura ţară din Europa de Est care are un laborator de control doping acreditat de Agenţia Mondială Anti-Doping, iar în data de 29 noiembrie 2017 acreditarea internaţională a Laboratorului de control doping din România a fost suspendată pe o perioadă de 6 luni, prin decizia preşedintelui Comitetului Executiv al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, ca urmare a neconformităţilor majore cu privire la Standardul internaţional pentru laboratoare, ce au inclus şi nerespectarea Codului de etică, perioadă prelungită ulterior, până la rezolvarea tuturor acţiunilor corective impuse de Agenţia Mondială Anti-Doping,
    luând în calcul că în data de 4 aprilie 2019 Agenţia Mondială Anti-Doping, conform deciziei preşedintelui Comitetului Executiv, a ridicat suspendarea acreditării Laboratorului de control doping din România,
    întrucât la acest moment nu există o prevedere legală de nivel primar cu privire la entitatea competentă să stabilească tarifele pentru analiza probelor de control doping, pentru eliberarea pachetului de documente şi pentru păstrarea pe termen lung a probelor de control doping,
    având în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 2 lit. u) din Hotărârea Guvernului nr. 521/2016, cu modificările şi completările ulterioare, printre atribuţiile Laboratorului de control doping se regăseşte şi aceea de a efectua analize privind contaminarea cu substanţe dopante a suplimentelor alimentare, la cererea autorităţii de testare, şi, drept urmare, se impune ca preţurile pentru aceste analize să fie stabilite de Laboratorul de control doping, şi nu de către oricare altă instituţie, inclusiv Agenţia Naţională Anti-Doping, aşa cum prevede art. 15 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare faptul că Standardul internaţional pentru laboratoare versiunea 9.0., în vigoare din iunie 2016, prevede la pct. 4.1.8 că „Laboratorul va fi organizat şi va rămâne independent din punct de vedere operaţional faţă de organizaţiile anti-doping pentru a demonstra încrederea deplină în competenţa, imparţialitatea, judecata sau integritatea operaţională în conformitate cu art. 4.1.5d din ISO/IEC 17025. Independenţa operaţională implică faptul ca laboratorul să aibă un buget separat care să-i permită acestuia gestionarea propriei activităţi, fără niciun obstacol sau imixtiune“,
    ţinând cont de faptul că noua versiune a Standardului internaţional pentru laboratoare, ce va intra în vigoare de la data de 1 noiembrie 2019, prevede la pct. 4.2.3 - Independenţa şi imparţialitatea laboratorului, că „Pentru a evita potenţialele conflicte de interese, laboratorul trebuie să fie independent din punct de vedere administrativ şi operaţional de orice organizaţie care ar putea exercita o presiune necuvenită asupra sa şi ar putea afecta executarea imparţială a sarcinilor şi operaţiunilor sale. Aceasta include, dar nu se limitează la organizaţiile anti-doping sau orice alte organizaţii sportive sau politice. Acest lucru este necesar pentru a asigura încrederea deplină în competenţa, imparţialitatea, judecata sau integritatea operaţională a laboratorului, în conformitate cu ISO/IEC 17025.
    Independenţa administrativă impune ca laboratorul să fie o entitate juridică separată, fără alte legături administrative faţă de o organizaţie anti-doping sau alte organizaţii sportive sau politice.
    Independenţa operaţională impune ca laboratorul să îşi gestioneze propriile afaceri fără obstacole, interferenţe sau indicaţii de la orice organizaţie anti-doping, organizaţii sportive sau orice altă persoană. Acest lucru impune ca laboratorul să aibă un buget dedicat care să-i permită punerea în aplicare a unui proces eficient de aprobare pentru achiziţionarea la timp a materialelor de referinţă, a reactivilor, a consumabilelor şi a aparaturii esenţiale necesare, precum şi decizii de management independente ale laboratorului cu privire la recrutarea, retenţia şi instruirea personalului, participarea la întâlniri ştiinţifice, simpozioane şi altele asemenea. Acest lucru nu împiedică laboratorul să primească granturi sau alt suport financiar de la organizaţia gazdă, spre exemplu universitate, spital, instituţie publică, organizaţii anti-doping, organizaţii sportive, guvern sau alţi sponsori şi să urmeze reglementările contabile legale, aplicabile în privinţa primirii şi administrării acestor fonduri.“
    Neadoptarea de urgenţă a unui cadru legislativ pentru stabilirea de către Laboratorul de control doping a cuantumului tarifelor percepute pentru activitatea prestată, corelate cu costurile asociate, cum ar fi achiziţii, salarii, regie şi altele asemenea, înseamnă menţinerea unei stări de fapt incerte în care laboratorul se află, în ceea ce priveşte independenţa administrativă şi operaţională, şi, implicit, menţinerea acreditării internaţionale conferite de Agenţia Mondială Anti-Doping.
    Având în vedere că Agenţia Mondială Anti-Doping a ridicat suspendarea acreditării Laboratorului de control doping, iar lipsa cadrului legal privind abilitatea laboratorului de a-şi stabili tarifele pentru toate serviciile pe care le prestează creează grave prejudicii pentru atingerea obiectivelor economico-financiare şi de consolidare a entităţii, deoarece nu poate iniţia contracte de servicii specifice în lipsa unei liste de tarife adecvate activităţii prestate,
    având în vedere faptul că, până la această dată, după ridicarea suspendării, numeroase autorităţi de testare şi recoltare internaţionale au solicitat Laboratorului de control doping o listă de preţuri pentru serviciile sale şi, din cauza lipsei comunicării acestei liste complete şi a nepublicării acesteia în sistemul ADAMS, pot fi aplicate noi sancţiuni din partea Agenţiei Mondiale Anti-Doping, care vor impieta asupra continuării activităţii laboratorului, generând noi costuri,
    ţinând cont de faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va putea determina revocarea acreditării internaţionale a laboratorului de control doping în orice moment, datorită lipsei independenţei operaţionale prin preluarea de către Agenţia Naţională Anti-Doping, entitate de care laboratorul s-a desprins, având activităţi diferite, a atribuţiilor de tarifare a analizelor suplimentelor alimentare, ceea ce reprezintă o imixtiune în funcţionarea Laboratorului ca entitate autonomă, precum şi nerecunoaşterea dreptului la autonomie a acestuia.

    II. Având în vedere faptul că, prin reglementarea actuală a plăţii salariilor preoţilor români care activează în străinătate, sunt afectate bugetele reprezentanţelor şi comunităţilor ortodoxe române din afara graniţelor, care nu vor mai putea asigura fondul de salarii necesar funcţionării acestor instituţii bisericeşti importante,
    luând în considerare că personalul clerical cu funcţii de conducere din cadrul eparhiilor ortodoxe româneşti din diaspora nu mai poate fi remunerat suplimentar, spre deosebire de preoţii de parohie, pentru activitatea extrem de complexă pe care o desfăşoară,
    în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 5^1 se introduce un nou articol, articolul 5^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^2
    (1) La propunerea motivată a Laboratorului de control doping, tarifele stabilite de către acesta pentru analiza probelor de control doping şi a suplimentelor nutritive, pentru eliberarea pachetului de documente şi pentru păstrarea pe termen lung a probelor de control doping se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Tarifele sunt aduse la cunoştinţa autorităţilor de testare prin publicare în sistemul de management şi administrare anti-doping ADAMS, conform prevederilor Standardului internaţional pentru laboratoare."

    2. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Tarifele pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."    ART. II
    În anexa nr. I capitolul III litera E din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, la articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Destinaţiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor, urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata tuturor contribuţiilor prevăzute de lege. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unităţii centrale de cult din România, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare."
                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Toni Greblă
                    Directorul Laboratorului de control doping,
                    Cristina Stan
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
                    Pavel-Cristian Balaj
                    Secretariatul de Stat pentru Culte,
                    Victor Opaschi,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 3 iulie 2019.
    Nr. 58.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice