Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 28 aprilie 2022  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 28 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 456 din 6 mai 2022
    În considerarea faptului că transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2019/2.161 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE şi 2011/83/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme, trebuia realizată până la data de 28 noiembrie 2021, Comisia Europeană a transmis autorităţilor române scrisoarea de punere în întârziere având ca obiect declanşarea unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere,
    Întrucât autorităţile române au la dispoziţie un termen de două luni, ce curge de la data de 28 ianuarie 2022, pentru a-şi prezenta observaţiile în raport cu susţinerile Comisiei Europene,
    Comisia Europeană a transmis autorităţilor române scrisoarea de punere în întârziere privind cauza 2022/0168, stabilind drept termen de conformare din partea României data de 28 mai 2022.
    Pentru a evita aplicarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, de sancţiuni pecuniare constituite din o sumă forfetară şi/sau penalităţi cu titlu cominatoriu pentru neimplementarea în dreptul intern a prevederilor Directivei (UE) 2019/2.161, într-o etapă ulterioară a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor,
    dat fiind că norma introduce dreptul la măsuri reparatorii individuale pentru acoperirea prejudiciului astfel, consumatorii vor avea dreptul la acestea atunci când sunt afectaţi de practici comerciale incorecte, cum ar fi eliminarea efectelor respectivelor practici incorecte,
    în considerarea faptului că se doreşte o mai mare transparenţă pentru consumatori pe pieţele online, astfel că în prezent, atunci când vizitează pieţe online, consumatorii se confruntă cu o varietate de oferte din partea furnizorilor terţi care îşi vând produsele sau serviciile pe piaţa online. Consumatorii nu ştiu întotdeauna cum au fost clasificate ofertele pe care le primesc pe piaţa online şi nici de la cine cumpără, de la comercianţi profesionişti sau de la alţi consumatori. Numeroşi consumatori achiziţionează produse oferite de piaţa online, încheind astfel un contract cu aceasta, însă, în realitate, aceştia cumpără de la un furnizor terţ înregistrat pe piaţa online care nu este profesionist. În consecinţă, consumatorii pot crede în mod eronat că au de-a face cu comercianţi profesionişti şi că beneficiază, prin urmare, de drepturile consumatorilor.
    Prevederile au aplicabilitate şi în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor la serviciile digitale pentru care consumatorii nu plătesc, însă oferă date cu caracter personal, cum ar fi: stocarea în cloud, platformele de comunicare socială şi conturile de e-mail.
    Deoarece se lămuresc normele privind practicile de marketing înşelătoare pentru produsele cu dublu standard de calitate, astfel, norma stabileşte în mod explicit faptul că o practică comercială care implică marketingul unui produs ca fiind identic cu un acelaşi produs comercializat în mai multe alte state membre ale Uniunii Europene, în cazul în care cele două produse au o compoziţie sau caracteristici semnificativ diferite, şi care astfel determină sau poate determina consumatorul mediu să ia o decizie comercială pe care altfel nu ar fi luat-o, este o practică comercială înşelătoare pe care autorităţile competente ar trebui să o evalueze şi să o abordeze de la caz la caz.
    Ţinând cont de toate aceste aspecte şi luând în considerare beneficiul public generat de stabilirea unui cadru legal de natură să protejeze şi să crească încrederea consumatorilor şi a comercianţilor,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
     în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) În cazul în care constată utilizarea unor contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, organele de control prevăzute la art. 8 vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, după caz, sediul profesionistului, pentru a dispune încetarea utilizării clauzelor abuzive pentru viitor şi modificarea contractelor aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive."

    2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale, şi obligarea acestuia la publicarea pe site-ul propriu a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive."

    3. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul prevăzut la alin. (1), instanţa va aplica şi amenda prevăzută la art. 16 alin. (1)."

    4. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:
    "(5) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va publica pe site-ul oficial hotărârile judecătoreşti definitive, în termen de 45 de zile, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general de protecţie a datelor).
(6) Asociaţiile de consumatori, reglementate în acord cu prevederile capitolului VI din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot publica, în termen de 45 de zile, pe site-ul oficial cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, hotărârile judecătoreşti definitive, în situaţiile în care acestea au avut calitate procesuală sau speţa supusă judecăţii se află în domeniul pentru care a fost constituită asociaţia de consumatori.
(7) Prin derogare de la prevederile Codului civil ce reglementează prescripţia extinctivă, formularea unei acţiuni în constatarea existenţei clauzelor abuzive este imprescriptibilă.
(8) Prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanţa de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestaţiei la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist şi un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestaţie la executare fiind imprescriptibilă.
(9) Prin derogare de la prevederile art. 719 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă, atunci când se solicită suspendarea executării silite, consumatorii sunt exceptaţi de la plata unei cauţiuni atunci când fac dovada faptului că veniturile lunare nu depăşesc valoarea cumulată a două salarii minime pe economie."

    5. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    Instanţa are obligaţia de a examina din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale de îndată ce dispune de elementele de drept şi de fapt necesare în acest sens. Atunci când consideră că o astfel de clauză este abuzivă, instanţa nu o aplică, exceptând cazul în care consumatorul se opune."

    6. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Constituie contravenţie, în măsura în care fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, încălcarea interdicţiei prevăzute la art. 1 alin. (3) şi se sancţionează:
    a) cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei;
    b) în cazul în care se impune aplicarea unor sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile art. 21 din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, cu amendă de la 0,1% până la inclusiv 4% din cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul financiar anterior sancţionării, realizată pe teritoriul României, pentru încălcările pe scară largă şi încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii Europene astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 3 şi 4 din Regulamentul (UE) 2017/2.394;
    c) în cazul în care se impune aplicarea unei amenzi în conformitate cu lit. b), însă informaţiile privind cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul financiar anterior sancţionării nu sunt disponibile, cu amendă cuprinsă între 200.000 euro-2 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României.
    (2) Următoarele criterii exemplificative şi orientative sunt luate în considerare pentru aplicarea de sancţiuni:
    a) natura, gravitatea, amploarea şi durata încălcării;
    b) orice acţiune întreprinsă de profesionişti pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
    c) orice încălcare anterioară săvârşită de profesionişti, ce se regăseşte în mod obligatoriu în cazierul comercial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
    d) beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de profesionişti datorită încălcării, dacă sunt disponibile datele relevante;
    e) sancţiunile aplicate profesioniştilor pentru aceeaşi încălcare în alte state membre ale Uniunii Europene în cazurile transfrontaliere în care informaţiile cu privire la astfel de sancţiuni sunt disponibile prin mecanismul prevăzut la art. 11-25 din Regulamentul (UE) 2017/2.394;
    f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanţelor cazului.
    (3) Neducerea la îndeplinire a măsurilor rămase definitive prin hotărârile judecătoreşti se sancţionează de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cu amendă de la 5.000 lei la 200.000 lei.
    (4) În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (3) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 8 alin. (2), a art. 28 alin. (1) şi art. 29.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contravenţiile prevăzute de prezenta lege, termenul de prescripţie pentru aplicarea sancţiunii contravenţionale este de 3 ani de la data săvârşirii faptei.
    (6) Personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor aplică amenda prevăzută la alin. (3) şi (4).
    (7) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor notifică Comisiei Europene măsurile prevăzute la alin. (1) şi (3) şi îi comunică acesteia, fără întârziere, orice modificare ulterioară a acestora."    ART. II
    Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) produs - orice bun sau serviciu, inclusiv bunuri imobile, servicii digitale şi conţinut digital, precum şi drepturi şi obligaţii;"

    2. La articolul 2, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:
    "n) ierarhie - vizibilitatea relativă conferită produselor, astfel cum sunt acestea prezentate, organizate sau comunicate de către comerciant, indiferent de mijloacele tehnologice utilizate pentru o astfel de prezentare, organizare sau comunicare;
o) piaţă online - un serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicaţie gestionată de către comerciant sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distanţă cu alţi comercianţi sau consumatori."

    3. La articolul 6 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) orice activitate de comercializare a unui bun, ca fiind identic cu un bun comercializat în alte state membre ale Uniunii Europene, deşi bunul respectiv are o compoziţie sau caracteristici semnificativ diferite, cu excepţia cazului în care acest lucru este justificat de factori legitimi şi obiectivi probat cu documente concludente."

    4. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    În cazul unei activităţi de comercializare a unui bun pe teritoriul României ca fiind identic cu un bun comercializat în alte state membre ale Uniunii Europene, deşi bunul respectiv are o compoziţie sau caracteristici semnificativ diferite, justificată de factori legitimi şi obiectivi, printre care cerinţe juridice naţionale, disponibilitatea sau caracterul sezonier al materiilor prime, strategiile voluntare menite să îmbunătăţească accesul la alimente sănătoase şi nutritive, precum şi dreptul comerciantului de a oferi bunuri de aceeaşi marcă în ambalaje cu o greutate sau un volum diferit pe pieţe geografice diferite, comercianţii au obligaţia de a pune la dispoziţia consumatorilor informaţii cu privire la aceste situaţii, într-un mod care să le permită accesul la acestea, cu privire la diferenţierea bunurilor ca urmare a unor factori legitimi şi obiectivi, astfel încât această diferenţiere să poată fi identificată de către consumatori."

    5. La articolul 7 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) modalităţile de plată, livrare şi executare, dacă acestea diferă de condiţiile cerute de diligenţa profesională;"

    6. La articolul 7 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă litera, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) pentru produsele oferite pe pieţele online, informaţia dacă partea terţă care oferă produsele este sau nu un comerciant, pe baza declaraţiei respectivei părţi terţe faţă de furnizorul de piaţă online."

    7. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În situaţia în care se oferă consumatorilor posibilitatea de a căuta produse oferite de diferiţi comercianţi sau de consumatori pe baza unei căutări sub formă de cuvinte-cheie, fraze sau alte date de intrare, indiferent de locul în care se încheie tranzacţiile în cele din urmă, sunt considerate esenţiale informaţiile generale, puse la dispoziţie într-o secţiune specifică a interfeţei online care este direct şi uşor accesibilă de pe pagina unde sunt prezentate rezultatele căutării, privind principalii parametri de stabilire a ierarhiei produselor prezentate consumatorului ca urmare a căutării efectuate şi privind importanţa relativă a acestor parametri, prin raportare la alţi parametri, reprezentând criterii generale sau procese sau orice semnale specifice încorporate în algoritmi ori în orice alte mecanisme de ajustare sau retrogradare utilizate în legătură cu ierarhia rezultatelor.
(4^2) Prevederile alin. (4^1) nu se aplică furnizorilor de motoare de căutare online, astfel cum sunt definiţi la art. 2 pct. 6 din Regulamentul (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online."

    8. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Comerciantul oferă acces consumatorilor la toate recenziile privind produsele şi indică dacă şi modul în care acesta garantează faptul că recenziile publicate provin de la consumatorii care au utilizat sau au achiziţionat efectiv produsul, acestea fiind considerate informaţii esenţiale."

    9. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    (1) Consumatorii afectaţi de practicile comerciale incorecte au dreptul la măsuri de remediere pentru a se elimina toate efectele respectivelor practici incorecte, fără costuri, după cum urmează:
    a) înlocuirea, reducerea preţului sau încetarea contractului şi restituirea contravalorii produsului sau serviciului, după caz;
    b) despăgubiri pentru prejudiciul suferit de consumator;
    c) în cazul în care se constată deficienţe în primele 30 de zile de la achiziţia produsului sau serviciului, se dispune direct înlocuirea acestora.
    (2) Următoarele circumstanţe exemplificative sunt luate în considerare pentru stabilirea măsurilor de remediere prevăzute la alin. (1):
    a) gravitatea şi natura practicii comerciale incorecte;
    b) prejudiciul suferit de consumator.
    (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) nu înlătură aplicarea altor măsuri de remediere aflate la dispoziţia consumatorilor, cum ar fi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale."

    10. Articolul 13^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    (1) Măsurile dispuse potrivit dispoziţiilor art. 13 se realizează de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau de către conducătorii unităţilor cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la propunerea agentului constatator, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
    (2) Ordinul emis de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor potrivit art. 13 produce efecte asupra tuturor sediilor/punctelor de lucru ale comercianţilor."

    11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Utilizarea de către comercianţi a unor practici comerciale incorecte este interzisă, constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
    a) cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte definite la art. 4 alin. (1) şi (2);
    b) cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale înşelătoare definite la art. 6 şi 7, precum şi pentru utilizarea oricăreia dintre practicile enumerate în anexa nr. 1 la paragraful «Practici comerciale înşelătoare»;
    c) cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, pentru nerespectarea obligaţiei comercianţilor de a informa într-un mod facil consumatorii cu privire la diferenţierea bunurilor ca urmare a unor factori legitimi si obiectivi, conform art. 6^1;
    d) cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale agresive definite la art. 8 şi 9, precum şi pentru utilizarea oricăreia dintre practicile enumerate în anexa nr. 1 la paragraful «Practici comerciale agresive».
    (2) În cazul utilizării de către comercianţi a unor practici comerciale incorecte care afectează un număr mai mare de 100 de consumatori, limita minimă şi limita maximă a sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se dublează.
    (3) Nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul sau decizia prevăzute la art. 12 alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.
    (4) Contravenţiile prevăzute de prezenta lege se constată la sesizarea consumatorilor, a asociaţiilor care, potrivit legii, au un interes legitim ori din oficiu, de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
    (5) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate propune în cadrul documentului de control ca sancţiune complementară suspendarea prestării serviciilor, furnizării bunurilor sau activităţii până la încetarea practicii comerciale incorecte sau până la ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse potrivit art. 13."

    12. Articolul 15^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune ca sancţiune complementară una dintre măsurile de remediere prevăzute la art. 12^1 alin. (1) lit. a) şi c), după caz."

    13. Articolul 15^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15^2
    Nerespectarea măsurii prevăzute la art. 15^1 se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei."

    14. După articolul 15^2 se introduc trei noi articole, articolele 15^3-15^5, cu următorul cuprins:
    "ART. 15^3
    Măsura de remediere prevăzută la art. 12^1 alin. (1) lit. b) se poate solicita de către consumatorul prejudiciat direct instanţei de judecată în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa acesta.
    ART. 15^4
    (1) În cazul în care se impune aplicarea unor sancţiuni în conformitate cu dispoziţiilor art. 21 din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, cu amendă de la 0,1% până la inclusiv 4% din cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul financiar anterior sancţionării, realizată pe teritoriul României, pentru încălcările pe scară largă şi încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii Europene astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 3 şi 4 din Regulamentul (UE) 2017/2.394.
    (2) În cazul în care se impune aplicarea unei amenzi în conformitate cu alin. (1), însă informaţiile privind cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul financiar anterior sancţionării nu sunt disponibile, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200.000 euro şi 2 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României.
    ART. 15^5
    Nerespectarea dispoziţiilor legale care, potrivit art. 15 alin. (1), constituie contravenţie, dacă fapta are caracter repetat în două acţiuni distincte, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 200.000 lei."

    15. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 8 alin. (2) şi a art. 28 alin. (1).
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contravenţiile prevăzute la art. 15^4, termenul de prescripţie pentru aplicarea sancţiunii contravenţionale este de 3 ani de la data săvârşirii faptei."

    16. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Sancţiunile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi d) se aplică după cum urmează:
    a) între 10.000 lei şi 50.000 lei, pentru comercianţi care au realizat pe teritoriul României în anul financiar anterior sancţionării o cifră de afaceri anuală netă de la 1 milion de euro până la 2 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României;
    b) între 15.000 lei şi 70.000 lei, pentru comercianţi care au realizat pe teritoriul României în anul financiar anterior sancţionării o cifră de afaceri anuală netă de la 2 milioane euro până la 50 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României;
    c) între 25.000 lei şi 100.000 lei, pentru comercianţi care au realizat pe teritoriul României în anul financiar anterior sancţionării o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României.
    (2) Sancţiunile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c) se aplică după cum urmează:
    a) între 20.000 lei şi 60.000 lei, pentru comercianţi care au realizat pe teritoriul României în anul financiar anterior sancţionării o cifră de afaceri anuală netă de la 1 milion de euro până la 2 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României;
    b) între 40.000 lei şi 80.000 lei, pentru comercianţi care au realizat pe teritoriul României în anul financiar anterior sancţionării o cifră de afaceri anuală netă de la 2 milioane euro până la 50 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României;
    c) între 50.000 lei şi 100.000 lei, pentru comercianţi care au realizat pe teritoriul României în anul financiar anterior sancţionării o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României.
    (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 15 săvârşite de către comercianţii care au realizat pe teritoriul României în anul financiar anterior sancţionării o cifră de afaceri anuală netă de până la 1 milion de euro, echivalent în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, le sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Următoarele criterii exemplificative şi orientative sunt luate în considerare pentru aplicarea de sancţiuni:
    a) natura, gravitatea, amploarea şi durata încălcării;
    b) orice acţiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
    c) orice încălcare anterioară săvârşită de comerciant, ce se regăseşte în mod obligatoriu în cadrul cazierului comercial;
    d) beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de comerciant datorită încălcării, dacă sunt disponibile datele relevante;
    e) sancţiunile aplicate comerciantului pentru aceeaşi încălcare în alte state membre ale Uniunii Europene, în cazurile transfrontaliere în care sunt disponibile informaţii cu privire la astfel de sancţiuni prin mecanismul instituit prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanţelor cazului.
    (5) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor notifică Comisiei Europene măsurile prevăzute la art. 15-17 şi îi comunică acesteia, fără întârziere, orice modificare ulterioară a acestora."

    17. La anexa nr. 1, după punctul 23 de la titlul „Practici comerciale înşelătoare“ se introduc patru noi puncte, punctele 24-27, cu următorul cuprins:
    "24. Furnizarea de rezultate ca răspuns la o căutare efectuată online de către un consumator, fără a menţiona în mod clar existenţa oricărei publicităţi plătite sau a oricărei plăţi specifice pentru asigurarea unei încadrări pe o poziţie mai bună în ierarhie a produselor în cadrul rezultatelor căutării.
25. Revânzarea de bilete către consumatori, în cazul în care comerciantul le-a achiziţionat utilizând mijloace automate pentru a eluda orice limitare impusă privind numărul de bilete pe care o persoană le poate cumpăra sau orice altă regulă aplicabilă achiziţionării de bilete.
26. Afirmarea faptului că recenziile privind un produs provin de la consumatori care au utilizat sau au achiziţionat efectiv produsul, fără a lua măsuri rezonabile şi proporţionale pentru a verifica dacă aceste recenzii provin de la consumatorii respectivi.
27. Prezentarea sau însărcinarea unei alte persoane juridice sau fizice cu prezentarea de recenzii sau recomandări false ca venind din partea unor consumatori ori prezentarea înşelătoare a recenziilor sau a recomandărilor unor consumatori pe platformele de comunicare socială pentru a promova anumite produse."    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, punctele 3, 5, 6 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3. bun - bunurile astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 1 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri;
    ..................................................................................................
5. contract de vânzare - orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor bunuri către consumator, inclusiv orice contract care are drept obiect atât bunuri, cât şi servicii;
6. contract de prestare de servicii - orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia profesionistul furnizează sau se angajează să furnizeze un serviciu consumatorului, inclusiv un serviciu digital;
    ..................................................................................................
11. conţinut digital - conţinut digital astfel cum este definit la art. 2 pct. 5 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale."

    2. La articolul 2, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:
    "4^1. date cu caracter personal - conform definiţiei de la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)."

    3. La articolul 2, după punctul 15 se introduc şase noi puncte, punctele 16-21, cu următorul cuprins:
    "16. serviciu digital - astfel cum este definit la art. 2 pct. 13 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2021;
17. piaţă online - orice serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicaţie gestionată de către profesionist sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distanţă cu alţi profesionişti sau consumatori;
18. furnizor de piaţă online - orice profesionist care pune la dispoziţia consumatorilor o piaţă online;
19. compatibilitate - conform definiţiei de la art. 2 pct. 3 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2021;
20. funcţionalitate - conform definiţiei de la art. 2 pct. 7 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2021;
21. interoperabilitate - conform definiţiei de la art. 2 pct. 10 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2021."

    4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică oricărui contract încheiat între un profesionist şi un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice, precum şi de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului, prin care consumatorul plăteşte sau se angajează la plata preţului. Aceasta se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor, energiei electrice sau încălzirii centralizate, inclusiv de către furnizorii publici, în măsura în care aceste utilităţi sunt furnizate pe bază contractuală."

    5. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică, de asemenea, în cazul în care profesionistul furnizează sau se angajează să furnizeze consumatorului conţinut digital care nu este livrat pe un suport material sau un serviciu digital, iar consumatorul furnizează sau se angajează să furnizeze profesionistului date cu caracter personal, cu următoarele excepţii:
    a) când datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de către profesionist pentru furnizarea conţinutului digital care nu este livrat pe un suport material sau a serviciului digital astfel cum sunt definite la art. 2;
    b) când datele cu caracter personal furnizate de consumator pentru a-i permite profesionistului să respecte cerinţele legale la care este supus, iar profesionistul nu prelucrează aceste date în niciun alt scop."

    6. La articolul 3 alineatul (3), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu excepţia art. 8 alin. (2) şi a art. 21 şi 22;"

    7. La articolul 3 alineatul (3), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
    "m) având ca obiect bunuri vândute prin executare silită sau în alt mod."

    8. La articolul 4 alineatul (1), literele e), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) acolo unde este cazul, în plus faţă de o menţiune a existenţei cerinţelor de conformitate pentru bunuri, conţinutul digital şi serviciile digitale, existenţa şi condiţiile privind serviciile postvânzare şi garanţiile comerciale;
    ……………………………………………....……………………
g) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv măsurile tehnice de protecţie aplicabile, a bunurilor cu elemente digitale, a conţinutului digital şi a serviciilor digitale;
h) acolo unde este cazul, orice compatibilitate şi interoperabilitate relevante ale bunurilor cu elemente digitale, ale conţinutului digital şi ale serviciilor digitale de care profesionistul are cunoştinţă sau se poate presupune în mod rezonabil că are cunoştinţă."

    9. La articolul 6 alineatul (1), literele c), l), r) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient: sediul profesionistului, precum şi numărul său de telefon şi adresa sa de e-mail şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează; în cazul în care profesionistul oferă alte mijloace de comunicare online care să garanteze conservarea la dispoziţia consumatorului, pe un suport durabil, a oricărei corespondenţe scrise cu profesionistul, inclusiv a datei şi a orei unei astfel de corespondenţe, informaţiile includ şi detalii referitoare la aceste alte mijloace;
    ..........
l) o menţiune referitoare la existenţei cerinţelor de conformitate pentru bunuri, conţinutul digital şi serviciile digitale;
    ...........
r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea bunurilor cu elemente digitale, a conţinutului digital şi a serviciilor digitale, inclusiv măsurile tehnice de protecţie aplicabile;
s) acolo unde este cazul, orice compatibilitate şi interoperabilitate relevante ale bunurilor cu elemente digitale, ale conţinutului digital şi ale serviciilor digitale de care profesionistul are cunoştinţă sau se poate presupune în mod rezonabil că are cunoştinţă."

    10. La articolul 6 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) acolo unde este cazul, faptul că preţul a fost personalizat pe baza unui proces decizional automatizat;"

    11. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Trimiterile la perioada de retragere de 14 zile din modelul de instrucţiuni privind retragerea, prevăzut în partea A din anexă, se înlocuiesc cu trimiteri la o perioadă de retragere de 30 de zile, în cazurile prevăzute la art. 9 alin. (1)."

    12. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    Cerinţe suplimentare de informare specifice pentru contractele încheiate pe pieţele online
    Înainte ca un contract la distanţă sau orice ofertă similară de pe o piaţă online să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, furnizorul de piaţă online furnizează consumatorului într-un mod clar, uşor de înţeles şi adecvat mijloacelor de comunicare la distanţă, fără a încălca prevederile Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele informaţii:
    a) informaţii generale, puse la dispoziţie într-o secţiune specifică a interfeţei online, care este direct şi uşor accesibilă de pe pagina unde sunt prezentate ofertele, privind principalii parametri de stabilire a ierarhiei ofertelor prezentate consumatorului ca urmare a căutării efectuate, astfel cum se prevede la art. 2 alin. (1) lit. n) dinLegea nr. 363/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi importanţa relativă a acestor parametri, prin raportare la alţi parametri;
    b) dacă partea terţă care oferă bunurile, serviciile sau conţinutul digital este sau nu un profesionist, pe baza declaraţiei respectivei părţi terţe faţă de furnizorul de piaţă online;
    c) dacă partea terţă care oferă bunurile, serviciile sau conţinutul digital nu este un profesionist, faptul că drepturile consumatorilor care decurg din prevederile legale în vigoare în materie de protecţie a consumatorilor nu se aplică contractului încheiat;
    d) acolo unde este cazul, modul în care obligaţiile legate de contract sunt partajate de partea terţă care oferă bunurile, serviciile sau conţinutul digital şi furnizorul de piaţă online, fără ca această informare să aducă atingere responsabilităţii furnizorului de piaţă online sau a terţului profesionist în legătură cu contractul, în temeiul prevederilor legale în vigoare."

    13. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaz sau electricitate, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau de încălzire centralizată să înceapă în timpul perioadei de retragere prevăzute la art. 9 alin. (2), iar contractul dă naştere unei obligaţii de plată pentru consumator, profesionistul solicită consumatorului să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil şi să confirme că a luat cunoştinţă de faptul că, odată ce contractul a fost executat integral de către profesionist, consumatorul nu mai are dreptul de retragere."

    14. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare la distanţă ce permite un spaţiu sau un timp limitat pentru afişarea informaţiei, profesionistul furnizează în cadrul mijlocului de comunicare respectiv sau prin intermediul acestuia, înaintea încheierii contractului, cel puţin informaţiile precontractuale referitoare la principalele caracteristici ale bunului sau serviciului, identitatea profesionistului, preţul total, dreptul la retragere, durata contractului şi, în cazul contractelor pe durată nedeterminată, modalităţile de încetare a contractului, astfel cum se menţionează la art. 6 alin. (1) lit. a), b), e), h) şi o), cu excepţia formularului tipizat de retragere prezentat în partea B din anexă, menţionat la litera h). Celelalte informaţii menţionate la art. 6 alin. (1), inclusiv formularul tipizat de retragere, sunt furnizate consumatorului de profesionist într-un mod adecvat, în conformitate cu alin. (1)."

    15. La articolul 8, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaz sau electricitate, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau de încălzire centralizată să înceapă în timpul perioadei de retragere prevăzute la art. 9 alin. (2), iar contractul dă naştere unei obligaţii de plată pentru consumator, profesionistul solicită consumatorului să formuleze o cerere expresă şi să confirme că a luat cunoştinţă de faptul că, odată ce contractul a fost executat integral de către profesionist, consumatorul nu mai are dreptul de retragere."

    16. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintrun contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14. Termenul de retragere de 14 zile se extinde la 30 de zile pentru contractele încheiate în contextul vizitelor nesolicitate efectuate de un profesionist la domiciliul unui consumator sau al deplasărilor organizate de un profesionist cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde bunuri consumatorilor, în scopul protejării intereselor legitime ale consumatorilor în ceea ce priveşte practicile comerciale sau de vânzare agresive sau înşelătoare."

    17. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Fără a aduce atingere art. 10, perioadele de retragere menţionate la alin. (1) expiră în termen de 14 zile sau 30 de zile, după caz, de la:
    a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
    b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a bunurilor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
    (i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă bunuri multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului bun;
    (ii) în cazul livrării unui bun care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului bun sau a ultimei piese;
    (iii) cazul contractelor pentru livrarea periodică de bunuri pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului bun;
    c) data încheierii contractului, în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material."

    18. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere
    (1) În cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere conform art. 6 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere, prevăzută la art. 9 alin. (1).
    (2) În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile prevăzute la alin. (1) în termen de 12 luni de la data menţionată la art. 9 alin. (2), perioada de retragere expiră în termen de 14 zile sau 30 de zile, după caz, de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective."

    19. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:
    "(5) În ceea ce priveşte datele cu caracter personal ale consumatorului, profesionistul respectă obligaţiile aplicabile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679.
(6) Este interzis profesionistului de a utiliza orice conţinut, altul decât datele cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de consumator la utilizarea conţinutului digital sau a serviciului digital furnizat de profesionist, cu excepţia cazului în care acest conţinut:
    a) nu are nicio utilitate în afara contextului conţinutului digital sau al serviciului digital furnizat de profesionist;
    b) are legătură doar cu activitatea consumatorului atunci când foloseşte conţinutul digital sau serviciul digital furnizat de profesionist;
    c) a fost agregat cu alte date de către profesionist şi nu poate fi dezagregat sau poate fi dezagregat doar cu eforturi disproporţionate;
    d) a fost generat în comun de către consumator şi alte persoane, iar alţi consumatori pot continua să utilizeze conţinutul.
(7) Cu excepţia cazurilor menţionate la alin. (6) lit. a), b) sau c), profesionistul pune la dispoziţia consumatorului, la cererea acestuia, orice conţinut, altul decât datele cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de consumator la utilizarea conţinutului digital sau a serviciului digital furnizat de profesionist.
(8) Consumatorul are dreptul de a recupera respectivul conţinut digital fără costuri, într-un termen rezonabil şi într-un format utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, fără impedimente din partea profesionistului.
(9) În cazul retragerii din contract, profesionistul poate împiedica orice utilizare ulterioară a conţinutului digital sau a serviciului digital de către consumator, în special prin blocarea accesului consumatorului la conţinutul digital sau la serviciul digital sau prin dezactivarea contului de utilizator al consumatorului, fără a aduce atingere alin. (7)."

    20. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul retragerii din contract, consumatorul se abţine de la utilizarea conţinutului digital sau a serviciului digital şi de la punerea acestuia la dispoziţia terţilor."

    21. La articolul 14 alineatul (6) litera b), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) consumatorul nu şi-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte de sfârşitul perioadei de 14 zile sau de 30 de zile, după caz, menţionată la art. 9;"

    22. La articolul 16, literele a) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) contractele de servicii, după prestarea integrală a serviciilor şi, în cazul în care contractul dă naştere unei obligaţii de plată pentru consumator, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul de retragere după executarea integrală a contractului de către profesionist;
    ...............................
m) contractele de furnizare de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă executarea a început şi, în cazul în care contractul dă naştere unei obligaţii de plată pentru consumator, în condiţiile în care:
    (i) consumatorul şi-a dat acordul prealabil expres pentru începerea executării în cursul perioadei de retragere;
    (ii) consumatorul a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul de retragere în consecinţă;
    (iii) profesionistul a furnizat confirmarea încheierii contractului, în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7)."

    23. La articolul 16, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) Prevederile lit. a)-c) şi e) de la alin. (1) nu se aplică contractelor încheiate în contextul vizitelor nesolicitate efectuate de un profesionist la domiciliul unui consumator sau al deplasărilor organizate de un profesionist cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde bunuri consumatorilor, în scopul protejării intereselor legitime ale consumatorilor în ceea ce priveşte practicile comerciale sau de vânzare agresive sau înşelătoare.
(3) În cazul contractelor de servicii care dau naştere unei obligaţii de plată pentru consumator, atunci când consumatorul a solicitat în mod expres o vizită din partea profesionistului în scopul efectuării de reparaţii, consumatorul pierde dreptul de retragere după ce serviciul a fost executat integral, dacă executarea a început cu consimţământul prealabil expres al consumatorului."

    24. La articolul 28 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prin reprezentanţi împuterniciţi, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d)-j), k), m)-q), r), cu excepţia contravenţiilor care constau în nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (6), (7) şi (8), precum şi în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (5) lit. s), cu excepţia contravenţiilor care constau în nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2^1), respectiv în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (5) lit. t)-x) atunci când acestea constau în fapte care vizează contractele încheiate de consumatori pentru a beneficia de servicii de acces şi conectare la reţelele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului."

    25. La articolul 28, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, conform părţii introductive a art. 4 alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei;
    b) nerespectarea cerinţelor de informaţii precontractuale prevăzute la art. 4 alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 7.000 lei la 35.000 lei;
    c) nerespectarea cerinţei de a include informaţiile precontractuale şi în cadrul contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice sau a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material, conform art. 4 alin. (2), se sancţionează cu amendă de la 7.000 lei la 35.000 lei;
    d) nerespectarea cerinţei de a include informaţiile precontractuale în cadrul contractului, conform art. 4 alin. (4), se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei;
    e) nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod clar şi inteligibil, conform părţii introductive a art. 6 alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei;
    f) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) referitoare la informaţiile precontractuale se sancţionează cu amendă de la 7.000 lei la 35.000 lei;
    g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) referitoare la completarea corectă a instrucţiunilor prevăzute în formularul tipizat de informare cu privire la retragere, prevăzut la partea A din anexă, atunci când acesta este utilizat, se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;
    h) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) referitoare la includerea informaţiilor precontractuale în cadrul contractului şi la situaţia în care aceste informaţii pot fi modificate se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 9.000 lei;
    i) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (6) referitoare la situaţia în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;
    j) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7) referitoare la prezentarea informaţiilor în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;
    k) nerespectarea prevederilor art. 6^1 referitoare la cerinţele suplimentare specifice pentru contractele încheiate pe pieţele online, pe care furnizorul de piaţă online are obligaţia să le furnizeze consumatorului, se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;
    l) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) referitoare la informaţii, a prevederilor art. 7 alin. (2) referitoare la contract, precum şi a prevederilor art. 7 alin. (3) referitoare la solicitarea cererii de începere a prestării unor servicii se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei;
    m) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) referitoare la informaţii, precum şi a prevederilor art. 7 alin. (4) lit. b) referitoare la informaţiile menţionate în confirmarea contractului se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei;
    n) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1)-(7) referitoare la informaţii, precum şi a prevederilor art. 8 alin. (8) referitoare la solicitarea de a se face o cerere expresă se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 8.000 lei;
    o) nerespectarea de către profesionist a prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) referitoare la dreptul de retragere, precum şi a prevederilor art. 9 alin. (3) referitoare la obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 15.000 lei;
    p) nerespectarea dreptului de retragere în condiţiile art. 10 se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;
    q) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) referitoare la confirmarea de primire a formularului de retragere se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;
    r) nerespectarea prevederilor art. 12 de a pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale în cazul exercitării dreptului de retragere se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei;
    s) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), (2) şi (6)-(8) referitoare la obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii, precum şi ale art. 13 alin. (4) referitoare la amânarea rambursării se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;
    t) nerespectarea obligaţiilor impuse de art. 14 în condiţiile în care consumatorul şi-a respectat obligaţiile sale se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei;
    u) nerespectarea prevederilor art. 15 referitoare la drepturile consumatorilor în situaţia exercitării dreptului de retragere din contractele auxiliare se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;
    v) nerespectarea prevederilor art. 18 referitoare la livrare se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 9.000 lei;
    w) nerespectarea prevederilor art. 20 referitoare la riscul de pierdere sau de deteriorare a bunurilor se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 15.000 lei;
    x) nerespectarea prevederilor art. 21 referitoare la plata tarifului de bază în cazul comunicărilor telefonice se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 15.000 lei;
    y) nerespectarea prevederilor art. 22 referitoare la plăţi suplimentare şi ale art. 24 alin. (3) referitoare la termene se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei."

    26. La articolul 28, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În cazul în care se impune aplicarea unor sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile art. 21 din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, cu amendă de la 0,1% până la inclusiv 4% din cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul financiar anterior sancţionării, realizată pe teritoriul României, pentru încălcările pe scară largă şi încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii Europene, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 3 şi 4 din Regulamentul (UE) 2017/2.394.
(5^2) În cazul în care se impune aplicarea unei amenzi în conformitate cu alin. (5^1), însă informaţiile privind cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul financiar anterior sancţionării nu este disponibilă, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200.000 euro şi 2 milioane euro echivalent în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României.
(5^3) Nerespectarea dispoziţiilor legale care, potrivit art. 28 alin. (5), constituie contravenţie, dacă fapta a fost săvârşită în mod repetat în două acţiuni distincte, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 200.000 lei."

    27. La articolul 28, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (5) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    28. La articolul 28, dupăalineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (6^1)-(6^4), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Contravenţiilor prevăzute la alin. (5^1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 8 alin. (2) şi a art. 28 alin. (1).
(6^2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contravenţiile prevăzute la art. 5^1, termenul de prescripţie privind aplicarea sancţiunii contravenţionale este de 3 ani de la data săvârşirii faptei.
(6^3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (5^2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 8 alin. (2).
(6^4) Următoarele criterii exemplificative şi orientative sunt luate în considerare pentru aplicarea de sancţiuni:
    a) natura, gravitatea, amploarea şi durata încălcării;
    b) orice acţiune întreprinsă de profesionist pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
    c) orice încălcare anterioară săvârşită de profesionist, ce se regăseşte în mod obligatoriu în cadrul cazierului comercial;
    d) beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de profesionist datorită încălcării, dacă sunt disponibile datele relevante;
    e) sancţiunile aplicate profesionistului pentru aceeaşi încălcare în alte state membre ale Uniunii Europene în cazurile transfrontaliere în care informaţiile cu privire la astfel de sancţiuni sunt disponibile prin mecanismul instituit prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanţelor cazului."

    29. La articolul 28, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul sancţiunilor aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d)-j), k), m)-q), r), cu excepţia contravenţiilor care constau în nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (6), (7) şi (8), precum şi în cazul sancţiunilor aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (5) lit. s), cu excepţia contravenţiilor care constau în nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2^1) respectiv în cazul sancţiunilor aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (5) lit. t)-x) atunci când acestea sunt în competenţa Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, potrivit alin. (2) lit. b), contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."

    30. La articolul 28, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor notifică Comisiei Europene prevederile alin. (5)-(7) şi îi comunică acesteia orice modificare ulterioară a acestora."

    31. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Informarea Comisiei Europene
    Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează Comisia Europeană cu privire la modul de transpunere a art. 3 alin. (4), art. 6 alin. (7) şi (8), art. 8 alin. (6), art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) şi a art. 16 alin. (2) şi (3) din prezenta ordonanţă de urgenţă. În situaţia în care prevederile respective sunt ulterior modificate, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va informa Comisia Europeană cu privire la acestea."

    32. Anexa se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1

    Informaţii privind exercitarea dreptului de retragere A. Model de instrucţiuni privind retragerea Dreptul de retragere
    Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.
    Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua - a se vedea punctul 1 din Instrucţiuni de completare.
    Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi - a se vedea punctul 2 din Instrucţiuni de completare - cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail. În acest scop, puteţi folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie - a se vedea punctul 3 din Instrucţiuni de completare.
    Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. Consecinţele retragerii
    Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări - a se vedea punctul 4 din Instrucţiuni de completare.
    A se vedea punctul 5 din Instrucţiuni de completare.
    A se vedea punctul 6 din Instrucţiuni de completare. Instrucţiuni de completare
    1. Introduceţi următoarele formulări între ghilimele:
    a) în cazul unui contract de prestări de servicii sau al unui contract pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material: «încheierii contractului»;
    b) în cazul unui contract de vânzare: «la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a bunurilor»;
    c) în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă şi livrate separat: «la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului bun»;
    d) în cazul unui contract privind livrarea unui bun constând din mai multe loturi sau părţi: «la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese»;
    e) în cazul unui contract pentru livrarea periodică de bunuri pe o perioadă de timp determinată: «la care intraţi, dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a primului bun».
    2. Introduceţi numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră fizică, numărul dumneavoastră de telefon şi adresa de e-mail.
    3. Dacă pe site-ul dumneavoastră oferiţi consumatorului opţiunea de a completa şi transmite electronic informaţiile privind retragerea sa din contract, introduceţi următoarele: «De asemenea, puteţi completa şi transmite electronic de pe site-ul nostru [introduceţi adresa de internet] formularul standard de retragere sau orice altă declaraţie neechivocă. Dacă folosiţi această opţiune, vă vom transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.»
    4. În cazul contractelor de vânzări în care nu v-aţi oferit să recuperaţi bunurile în caz de retragere, introduceţi următoarele: «Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi bunurile sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi bunurile, fiind valabilă data cea mai apropiată.»
    5. În cazul în care consumatorul a recepţionat bunuri în legătură cu contractul, introduceţi următoarele:
    a) introduceţi:
    - «Vom recupera bunurile.»; sau
    – «Expediaţi bunurile sau înmânaţi-le direct nouă sau … [se introduc numele şi, dacă este cazul, adresa poştală a persoanei autorizate de dumneavoastră să primească bunurile], fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă bunurile sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.»;
    b) introduceţi:
    - «Vom suporta costul returnării bunurilor.»;
    – «Va trebui să suportaţi costul direct al returnării bunurilor.»;
    – Dacă, într-un contract la distanţă, nu vă oferiţi să suportaţi costul returnării bunurilor, iar bunurile, prin natura lor, în mod normal nu pot fi returnate prin poştă: «Va trebui să suportaţi costul direct al returnării bunurilor, ............… lei/[introduceţi cuantumul].»; sau, dacă costul returnării bunurilor nu poate fi calculat cu anticipaţie în mod rezonabil: «Va trebui să suportaţi costul direct al returnării bunurilor. Costul aproximativ este estimat la maximum … lei/[introduceţi cuantumul].»; sau
    – Dacă, în cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, bunurile, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă şi au fost livrate la domiciliul consumatorului în momentul încheierii contractului: «Vom recupera bunurile şi vom suporta costurile aferente.»; şi
    c) introduceţi: «Sunteţi responsabil doar pentru diminuarea valorii bunurilor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării bunurilor.»
    6. În cazul unui contract de prestări de servicii sau privind furnizarea de apă, gaze naturale sau electricitate, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau într-o cantitate stabilită, sau de energie termică, introduceţi următoarele: «Dacă aţi solicitat începerea prestării serviciilor sau a furnizării de apă/gaze naturale/energie electrică/energie termică [tăiaţi menţiunile inutile] în perioada de retragere, ne datoraţi o sumă proporţională cu serviciile furnizate până în momentul în care neaţi comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a contractului.»
    B. Model de formular de retragere
    Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.
    - Către [aici se introduc numele, adresa fizică şi adresa de e-mail ale profesionistului]:
    – Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor bunuri (*)/prestarea următoarelor servicii (*)
    – Comandate la data (*)/Primite la data (*)
    – Numele consumatorului (consumatorilor)
    – Adresa consumatorului (consumatorilor)
    – Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)
    – Data
    (*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz."

    33. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, cuvintele „produs“, „produse“, „produselor“ se înlocuiesc cu cuvintele „bun“, „bunuri“, „bunurilor“.


    ART. IV
    (1) Pentru stabilirea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu completările ulterioare, la art. 15^4 şi 15^5 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 28 alin. (5^1)-(5^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se constituie, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, o comisie ce are ca scop analizarea documentelor de control şi stabilirea sancţiunii conform art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea componenţă:
    a) directorul general al Direcţiei generale control şi supraveghere piaţă şi armonizare europeană sau înlocuitorul desemnat de acesta;
    b) şeful Serviciului produse şi servicii alimentare sau înlocuitorul desemnat de acesta;
    c) şeful Serviciului juridic sau înlocuitorul desemnat de acesta;
    d) şeful Serviciului armonizare europeană şi parteneriat sau înlocuitorul desemnat de acesta;
    e) comisar desemnat prin act administrativ de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, altul decât cel care a întocmit documentul de control.

    (2) Comisarul ce a întocmit documentul de control sesizează comisia în termen de 24 de ore, iar aceasta se întruneşte în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea documentului de control.
    (3) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se aprobă procedura de lucru a comisiei, ordin ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. V
    (1) Pentru încălcările în mod repetat ale drepturilor consumatorilor, operatorii economici sancţionaţi pentru abaterile din domeniul protecţiei consumatorilor vor fi consemnaţi în cazier comercial pentru o perioadă de 3 ani de la întocmirii documentului de control. Anularea documentului de control de către instanţa de judecată conduce la radierea sancţiunii din cadrul cazierului comercial.
    (2) Datele cuprinse în cazierul comercial vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Implementarea şi instrucţiunile referitoare la cazierul comercial se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) Cazierul comercial reprezintă fişa de evidenţă în care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor consemnează faptele şi sancţiunile aplicate operatorilor economici prin documentele de control.

    ART. VI
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 28 mai 2022.
    (2) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, actele normative prevăzute la art. I-III vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 1, 3 şi 4 din Directiva (UE) 2019/2.161 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE şi 2011/83/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii Europene în materie de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme.


                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
                    Horia-Miron Constantinescu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 28 aprilie 2022.
    Nr. 58.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016