Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 3 iulie 2019  privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice  şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 3 iulie 2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 552 din 4 iulie 2019
    Având în vedere obiectivele legate de implementarea noilor tehnologii de comunicaţii mobile, precum şi necesitatea de a asigura un cadru coerent ce permite utilizarea frecvenţelor radio în condiţii care să conducă la furnizarea de servicii de comunicaţii electronice mobile de bandă largă prin intermediul frecvenţelor radio şi de a stimula, în acest fel, competiţia în domeniul comunicaţiilor electronice,
    ca urmare a nevoii de extindere a accesului la servicii de comunicaţii electronice mobile de bandă largă în zonele rurale şi în alte zone în care instalarea reţelelor de comunicaţii electronice fixe ce nu utilizează resursa limitată de spectru radio este dificilă sau greu sustenabilă din punct de vedere economic,
    având în vedere necesitatea creării cadrului legal necesar pentru desfăşurarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio necesare furnizării adecvate a serviciilor 5G, până la finalul anului 2019, în acord cu foaia de parcurs naţională definitivată potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2017/899 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2017 privind utilizarea benzii de frecvenţe 470-790 MHz în Uniune, fapt ce reclamă ca întreg cadrul juridic, inclusiv documentele parte a procedurii de selecţie, să fie stabilit cât mai urgent,
    faţă de considerentele menţionate anterior se remarcă faptul că parcurgerea unei proceduri parlamentare pentru adoptarea măsurilor propuse conduce, inevitabil, la demararea cu întârziere a întregului proces de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio astfel cum este prevăzut în foaia de parcurs naţională definitivată potrivit Deciziei (UE) 2017/899 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2017 privind utilizarea benzii de frecvenţe 470-790 MHz în Uniune,
    având în vedere că până la data de 31 iulie 2019 este necesar a fi elaborat proiectul documentaţiei (proiectul deciziei privind organizarea procedurii de selecţie şi proiectul caietului de sarcini) ce este parte a procedurii de selecţie, în acord cu celelalte documente finalizate la nivel naţional - foaia de parcurs naţională şi documentul de poziţie privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de frecvenţe 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1427-1517 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz şi 24,25-27,5 GHz,
    având în vedere că respectarea foii de parcurs naţionale presupune consolidarea întregului cadru pe care se sprijină procedura de selecţie propriu-zisă, fiind necesară modificarea unor prevederi legislative în acord cu principiile stabilite prin Strategia 5G pentru România,
    având în vedere necesitatea colectării până la sfârşitul anului 2019, la bugetul de stat, a sumelor estimate pentru valorificarea benzilor de frecvenţe radio destinate comunicaţiilor mobile şi evitarea unui risc de deficit bugetar,
    având în vedere că neînceperea demersurilor necesare organizării procedurii de selecţie cel târziu la data de 31 iulie 2019 face imposibilă desemnarea câştigătorilor în cursul acestui an, cu consecinţa neîncasării sumelor rezultate din acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în exerciţiul financiar curent,
    ţinând cont de necesitatea asigurării unui cadru predictibil pentru furnizorii de servicii şi comunicaţii electronice care doresc să participe la procedura de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării adecvate a serviciilor 5G,
    având în vedere atenţia sporită oferită frecvenţelor radio, primul element crucial pentru materializarea viziunii introducerii noilor tehnologii de comunicaţii mobile, conferită prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2015 privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii - NGN (Next Generation Network),
    luând în considerare faptul că, potrivit mecanismului de constituire şi aplicare a tarifului de monitorizare prevăzut la art. 130 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de servicii şi comunicaţii electronice au obligaţia să transmită către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii situaţiile anuale financiare conţinând cifrele de afaceri necesare stabilirii tarifului de monitorizare perceput, în termen de 7 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează potrivit legislaţiei în vigoare,
    ţinând cont de faptul că procesul de optimizare a cadrului normativ care să permită simplificarea procedurilor de obţinere a autorizaţiilor de construire de către furnizorii de comunicaţii electronice este unul complex, necesitând o durată extinsă de timp pentru consultarea mai multor „actori“ implicaţi precum şi armonizarea tuturor actelor normative incidente, dar şi de efectul de inhibare a investiţiilor în dezvoltarea de reţele de comunicaţii prin implementarea de noi tehnologii generat de regimul de sancţiuni introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, în completarea Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice,
    luând în considerare că cele menţionate mai sus constituie o stare de fapt obiectivă care poate periclita procesul de implementare a noilor tehnologii de comunicaţii mobile, cu potenţial impact negativ asupra serviciilor ce ar putea fi furnizate prin intermediul acestora,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativă este condiţionată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licenţă; cuantumul taxei de licenţă în cazul procedurii de selecţie comparativă, respectiv valoarea minimală a acesteia în cazul procedurii de selecţie competitivă, precum şi condiţiile privind efectuarea plăţii vor fi stabilite, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către ANCOM şi vor urmări, printre altele, alocarea şi utilizarea eficace a drepturilor de utilizare, iar acolo unde este posibil, vor ţine cont de eventualele costuri legate de îndeplinirea condiţiilor de autorizare impuse pentru a promova obiective de politică publică."

    2. La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Selecţia competitivă reprezintă procedura de acordare a licenţei ori licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin care dreptul de utilizare a frecvenţelor radio este acordat câştigătorului ori câştigătorilor unei licitaţii, care, îndeplinind toate criteriile de precalificare de natură tehnică, administrativă ori financiară, după caz, oferă cea mai mare valoare pentru taxa de licenţă, având ca punct de pornire o valoare minimală stabilită prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1)."

    3. La articolul 31, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate prin procedură de selecţie se face în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi este condiţionată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licenţă care respectă obiectivele stabilite prin art. 28 alin. (1); cuantumul şi condiţiile privind efectuarea plăţii se stabilesc, pentru fiecare bandă de frecvenţe în mod individual, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către ANCOM."

    4. La articolul 123, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 123
    (1) Valoarea integrală a sumei percepute anual de către ANCOM cu titlu de tarif de monitorizare se determină ca diferenţă între:
    a) valoarea cheltuielilor administrative ale ANCOM prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor care sunt atribuite reglementării şi monitorizării serviciilor poştale, şi
    b) veniturile din alte surse, mai puţin sumele necesare acoperirii cheltuielilor ANCOM, altele decât cele prevăzute la lit. a), şi sumele din excedentul anual rezultat din execuţia bugetelor anilor precedenţi."

    5. La articolul 124, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Procentul prevăzut la alin. (1) şi (2) se determină anual, fără a depăşi 2% ca raport între:
    a) valoarea prevăzută la art. 123 alin. (1) din care se scad sumele încasate din tariful prevăzut la art. 126 alin. (1) lit. a) şi din tariful de monitorizare stabilit în anii precedenţi, la finele lunii anterioare celei în care se determină procentul, şi
    b) cifra de afaceri cumulată a persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2).
(4) Prin derogare de la art. 122, tariful de monitorizare calculat potrivit prezentului articol se stabileşte doar în sarcina furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi a furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului."

    6. La articolul 129, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), furnizorii sunt obligaţi să supună certificării veniturile obţinute din activităţile de furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori, după caz, de furnizare de servicii poştale. Certificarea acestor venituri se va realiza de către un auditor independent în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de către un expert contabil autorizat potrivit legii."    ART. II
    Aplicarea prevederilor art. 42 alin. (1^1) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu completările ulterioare, se suspendă până la data de 15 martie 2020.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Alexandru Petrescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici


    Bucureşti, 3 iulie 2019.
    Nr. 54.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice