Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2019  privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 548 din 3 iulie 2019
    Având în vedere necesitatea stringentă a creşterii contribuţiei sectorului energetic la îndeplinirea obiectivelor privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi eficienţa energetică,
    luând în considerare faptul că se impune implementarea unui program multianual destinat modernizării, extinderii sau înfiinţării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor,
    pentru diminuarea efortului bugetar anual de repartizare, în regim de urgenţă, a unor sume pentru asigurarea continuităţii serviciului public de încălzire a populaţiei în sezonul de iarnă, dată fiind necesitatea stringentă de realizare a investiţiilor în sistem,
    în situaţia neadoptării prevederilor privind investiţiile în termoficare, consecinţele negative care ar putea fi produse constau în imposibilitatea legală pentru încheierea contractelor de finanţare multianuale, care permit unităţilor administrativ-teritoriale desfăşurarea unui program investiţional concret şi coerent care ar evidenţia pe termen scurt rezultatele obţinute în modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor.
    În lipsa adoptării prevederilor în materia serviciilor comunitare de utilităţi publice, consecinţele negative care ar putea fi produse constau în împrejurarea potrivit căreia anumite servicii publice nu ar fi asigurate în regim de continuitate, precum alimentarea populaţiei cu apă potabilă, termoficare sau salubritate, cu impact negativ asupra sănătăţii populaţiei.
    În vederea atingerii ţintelor stabilite prin Programul de guvernare 2018-2020 privind realizarea obiectivelor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    (1) Se aprobă Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, denumit în continuare Programul Termoficare, implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin actualizarea Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“ şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Programul Termoficare se implementează în perioada 2019-2027 şi va finanţa proiecte de investiţii noi şi proiecte aflate în derulare care au fost începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.
    (3) Finanţarea Programului Termoficare se realizează din următoarele surse:
    a) sume din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
    b) sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, din sumele constituite potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumei de 400.000 mii lei;
    c) sume din bugetele locale.

    (4) Beneficiarii Programului Termoficare sunt unităţile administrativ-teritoriale.
    (5) În bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu se prevăd la o poziţie distinctă credite bugetare şi de angajament aferente finanţării Programului Termoficare.
    (6) În limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, Administraţia Fondului pentru Mediu transferă la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sumele aferente finanţării Programului Termoficare. Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este însoţită de o situaţie detaliată întocmită pentru fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară şi conţine denumirea obiectivelor de investiţii finanţate, descrierea lucrărilor ce urmează a fi realizate, valoarea investiţiilor, sumele ce vor fi alocate din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv din bugetele locale, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie şi conform prevederilor contractelor de finanţare încheiate cu fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară.
    (7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, să majoreze la o poziţie distinctă creditele de angajament prevăzute în bugetul ordonatorului principal de credite cu sumele aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, reprezentând credite de angajament aferente finanţării Programului Termoficare.
    (8) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (7) în bugetul propriu şi în anexele la acesta şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la data majorării realizate de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit alin. (7).
    (9) Administraţia Fondului pentru Mediu virează sumele aferente Programului Termoficare în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
    (10) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, să majoreze, la poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi creditele bugetare prevăzute în bugetul ordonatorului principal de credite cu suma virată de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru finanţarea Programului Termoficare, potrivit alin. (9).
    (11) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (10) în bugetul propriu şi în anexele la acesta şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la data majorării realizate de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit alin. (10).
    (12) Cofinanţarea proiectelor din cadrul Programului Termoficare din sursele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se asigură în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
    (13) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (9) şi plăţile efectuate, se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.
    (14) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (13) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (9), urmând procedura prevăzută la alin. (9)-(13), şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
    (15) Sumele transferate beneficiarilor din sursele prevăzute la alin. (3) lit. b) şi neutilizate până la sfârşitul anului se regularizează cu bugetul din care au fost alocate acestea până la data de 20 decembrie a anului bugetar.
    (16) În termen de 5 zile de la finalizarea Programului Termoficare, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (9) şi plăţile efectuate, se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate către Administraţia Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate iniţial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.
    (17) Sumele recuperate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de la unităţile administrativ-teritoriale beneficiare cu titlu de cheltuieli necuvenite se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate către Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile prevăzute la alin. (16).
    (18) În cazul în care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice constată că beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, acesta notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii sesizării, a sumelor decontate necuvenit.
    (19) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicită în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
    (20) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice comunică în scris acest lucru direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (19).
    (21) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (18) şi în care se menţionează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca beneficiar al sumelor şi detaliile privind plata, directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii de administraţie ai administraţiilor judeţene ale finanţelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru restituirea sumelor decontate necuvenit.
    (22) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (18), potrivit celor menţionate în cerere.
    (23) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (22) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (21), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase.
    (24) În cadrul Programului Termoficare sumele prevăzute la alin. (3) lit. b) se utilizează pentru finanţarea obiectivelor/ proiectelor de investiţii ce au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
    (25) Responsabilitatea repartizării sumelor prevăzute la alin. (3) lit. b) în scopul urmărit la alin. (24) revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar responsabilitatea utilizării sumelor revine unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare.
    (26) Prin Programul Termoficare se transferă fondurile din sursele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare, pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, în vederea finanţării obiectivelor/proiectelor de investiţii în:
    a) unitatea/unităţile de producţie a agentului termic;
    b) reţeaua de transport al agentului termic primar: apă fierbinte;
    c) punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil;
    d) reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire.

    (27) Sumele alocate din fondurile prevăzute la alin. (3) se utilizează de către unităţile administrativ-teritoriale beneficiare pentru cofinanţarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază:
    a) pentru amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrişări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale reţelelor de utilităţi din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază;
    b) pentru amenajarea terenului privind protecţia mediului: lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului; refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi şi altele de aceeaşi natură;
    c) pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; reţele de comunicaţii: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces şi căi ferate industriale; branşare la reţele de utilităţi - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului investiţiei;
    d) pentru studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului;
    e) pentru documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;
    f) pentru expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcţiilor existente;
    g) pentru certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor;
    h) pentru proiectare: temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, inclusiv analiza costuri-beneficii, efectuată cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general, documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, proiect tehnic şi detalii de execuţie;
    i) pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor şi pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie şi dirigenţie de şantier;
    j) cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii: execuţie de clădiri; consolidări, modernizări, reparaţii ale clădirilor; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, securitate la incendii, reţele de comunicaţii electronice şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei, precum şi pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;
    k) pentru achiziţia de utilaje şi echipamente: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice;
    l) pentru probe tehnologice şi teste;
    m) taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;
    n) pentru achiziţia de active fixe necorporale: aplicaţii informatice, licenţe, brevete şi know-how.

    (28) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul Programului Termoficare sunt cofinanţate în cuantum de maximum 85% din fonduri provenite din sursele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi, respectiv, în cuantum de minimum 15% din fonduri proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare.
    (29) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare au obligaţia de a asigura din bugetele locale sumele necesare acoperirii integrale a cheltuielilor pentru realizarea proiectelor.
    (30) Sumele acordate din sursele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se virează în bugetele locale ale beneficiarilor, în conturi distincte, în baza solicitării de decontare, însoţită de documentele justificative de plată a contribuţiei de minimum 15% din cheltuielile eligibile, asigurată de unitatea administrativ-teritorială beneficiară potrivit contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
    (31) Sumele acordate din sursele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) sunt stabilite de Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare, în baza următoarelor criterii:
    a) între 0 şi 40 de puncte, raportat la economia de energie/reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră realizată ca urmare a implementării proiectului, exprimată în tone de echivalent petrol/an şi tone de dioxid de carbon echivalent/an;
    b) între 0 şi 20 de puncte, raportat la eficienţa investiţiei, respectiv raportul între valoarea totală a investiţiei şi economia de energie/reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră obţinută prin exploatarea instalaţiilor realizate în cadrul proiectului pe durata de recuperare a investiţiei, exprimată în lei/tonă de echivalent petrol şi lei/tonă de dioxid de carbon echivalent;
    c) între 0 şi 20 de puncte, corespunzătoare ratei de branşare de la sistemul centralizat de termoficare, numărul actual de apartamente branşate/numărul de apartamente branşate iniţial;
    d) între 0 şi 20 de puncte, raportat la capacitatea financiară a unităţii administrativ - teritoriale beneficiare, calculată potrivit formulei prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

    (32) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică documentaţia tehnică a proiectului şi emite, în condiţiile stabilite prin regulament aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, un aviz tehnic privind eficienţa energetică care să includă economia de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obţinute prin implementarea proiectelor.
    (33) Documentaţia tehnică a proiectului, depusă la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea obţinerii avizul tehnic privind eficienţa energetică, include:
    a) strategia de alimentare cu energie termică a localităţii, care cuprinde lucrările pentru care se solicită finanţarea;
    b) hotărârea consiliului local de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică a localităţii;
    c) studiul de fezabilitate al proiectului întocmit conform normelor în vigoare, care conţine şi calculul economiei de energie, calculul de reducere corespunzătoare a emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obţinute prin implementarea proiectului, precum şi durata de recuperare a investiţiei;
    d) hotărârea consiliului local de aprobare a studiului de fezabilitate;
    e) fişa privind eficienţa investiţiei, completată conform regulamentului aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

    (34) Avizul tehnic privind eficienţa energetică se acordă o singură dată, la solicitarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale.
    (35) Soluţionarea cererii de emitere a avizului tehnic privind eficienţa energetică se realizează în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei tehnice complete de către unitatea administrativ-teritorială solicitantă. Documentaţiile tehnice care nu sunt completate corespunzător de către solicitant în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de emitere a avizului tehnic privind eficienţa energetică sunt clasate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (36) Pentru proiectele începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizele tehnice privind eficienţa energetică emise de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea şi vor fi completate în termen de 60 de zile lucrătoare de la data cererii beneficiarului, cu reducerea corespunzătoare a emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obţinute prin implementarea proiectului.
    (37) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (31) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data avizării sumelor de către Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare, constituită potrivit alin. (38) şi (39).
    (38) Programul Termoficare este coordonat de o comisie interministerială, organizată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în coordonarea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa internă, competitivitate, mediul de afaceri.
    (39) Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare este formată din preşedinte şi 4 membri titulari, cu funcţie de secretar de stat, pentru fiecare fiind desemnat câte un membru supleant, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Mediului şi al Ministerului Energiei.
    (40) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare.
    (41) Componenţa nominală a Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare, membrii titulari şi membrii supleanţi, se stabileşte prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea reprezentanţilor legali ai instituţiilor prevăzute la alin. (39), în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (42) Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului mediului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (43) Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare prevede condiţiile de conformitate şi eligibilitate necesare a fi îndeplinite pentru obţinerea finanţării proiectelor, precum şi procedura de restituire a sumelor, potrivit alin. (18).
    (44) Ordinul prevăzut la alin. (42) se emite în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu avizul Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare.
    (45) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice încheie contracte de finanţare multianuală cu beneficiarii în cadrul Programului Termoficare, în limita creditelor bugetare şi a creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie.
    (46) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare sunt responsabile pentru implementarea proiectelor, atingerea rezultatelor planificate şi pentru corecta raportare anuală a datelor necesare monitorizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a rezultatelor privind economia de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră realizate ca urmare a punerii în funcţiune a obiectivelor de investiţii finanţate prin Programul Termoficare.
    (47) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. II alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 20 a lunii februarie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice raportează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului modul de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent, precum şi orice alte informaţii suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, necesare pentru finalizarea raportării.
    (48) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (8) din Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 30 a lunii martie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice raportează Departamentului pentru eficienţă energetică din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cantitatea de energie, exprimată în tone de echivalent petrol, economisită prin implementarea proiectelor în anii precedenţi.
    (49) Procedurilor de evaluare şi selecţie aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă li se aplică prevederile în vigoare la data iniţierii acestora.
    (50) Contractele de finanţare încheiate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân valabile până la data încetării acestora, fără posibilitatea prelungirii.

    ART. II
    Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 36 alineatul (3), litera a) se abrogă.
    2. La articolul 36, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În situaţia existenţei unui litigiu cu privire la executarea obligaţiei de plată a preţului serviciului, utilizatorii au obligaţia de a achita creanţele nelitigioase, iar operatorii serviciilor de utilităţi publice nu au dreptul să înceteze, să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori, până la pronunţarea unei hotărâri definitive a instanţelor de judecată competente."

    3. La articolul 42, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate în termen de 45 de zile de la primirea facturii, operatorul are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă."    ART. III
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“ şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Eugen Constantin Uricec,
                    secretar de stat
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
                    Ionel Tescaru
                    p. Ministrul energiei,
                    Andrei Petrişor Maioreanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 25 iunie 2019.
    Nr. 53.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice