Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 5 februarie 2010  pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 5 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 93 din 10 februarie 2010
    Având în vedere obligaţia Comisiei pentru cetăţenie de a respecta termenele legale pentru soluţionarea cererilor în materie de cetăţenie,
    luând în considerare obligaţia pozitivă de asigura caracterul efectiv, neiluzoriu al drepturilor conferite de lege, obligaţie instituită de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,
    ţinând cont de necesitatea creării cât mai rapide a instrumentelor legale prin care Comisia pentru cetăţenie să poată soluţiona în termenul de 5 luni prevăzut expres în Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererile de redobândire şi acordare a cetăţeniei române,
    dată fiind necesitatea unei reorganizări administrativ-instituţionale în scopul eficientizării activităţii Comisiei pentru cetăţenie,
    ţinând seama de importanţa creării în termen cât mai scurt a unei instituţii autonome, cu competenţe depline în materie de cetăţenie,
    având în vedere iminenţa unor noi litigii în materia cetăţeniei în cazul nerespectării termenelor legale prevăzute pentru soluţionarea cererilor în materie de cetăţenie,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, denumită în continuare Autoritate, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Justiţiei.
    (2) Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, str. Petofi Şandor nr. 47, sectorul 1. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justiţiei.

    ART. 2
    Autoritatea este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.

    ART. 3
    În cadrul Autorităţii funcţionează Comisia pentru cetăţenie, potrivit prevederilor Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Scopul, funcţiile şi atribuţiile principale ale Autorităţii
    ART. 4
    Autoritatea asigură aplicarea procedurii legale de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române.

    ART. 5
    În realizarea scopului său fundamental, prevăzut la art. 4, Autoritatea are funcţiile şi îndeplineşte atribuţiile principale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de alte reglementări în domeniu.

    ART. 6
    Autoritatea are următoarele funcţii principale:
    a) îndeplineşte prevederile legale cu privire la acordarea, redobândirea, renunţarea şi retragerea cetăţeniei române;
    b) desfăşoară, prin structurile de specialitate, activitate de consiliere cu privire la problemele în materie de cetăţenie, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de cetăţean european, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare stabilit prin ordin al ministrului justiţiei;
    c) propune Ministerului Justiţiei şi participă la elaborarea proiectelor de acte normative care vizează domeniul său de activitate.


    ART. 7
    Autoritatea are, în desfăşurarea activităţii, următoarele atribuţii principale:
    a) ţine evidenţa cererilor de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române, alcătuind dosare pentru fiecare caz în parte;
    b) asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei pentru cetăţenie;
    c) asigură secretariatul Comisiei pentru cetăţenie;
    d) păstrează şi organizează arhiva Comisiei pentru cetăţenie;
    e) întocmeşte proiectele de ordine ale preşedintelui Autorităţii privind acordarea, redobândirea, retragerea şi renunţarea la cetăţenia română, precum şi proiectele de ordine de respingere a acestor cereri;
    f) redactează certificatele de cetăţenie şi îndeplineşte procedura de rectificare a acestora;
    g) asigură solemnitatea depunerii jurământului de credinţă faţă de România şi păstrează evidenţa persoanelor care au depus jurământul de credinţă;
    h) colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi cu instituţii internaţionale cu atribuţii în domeniul cetăţeniei, fiind abilitată să încheie protocoale de colaborare;
    i) comunică, la cerere, autorităţilor administraţiei publice centrale datele referitoare la persoanele care au dobândit, au redobândit sau au pierdut cetăţenia română, potrivit legii;
    j) răspunde solicitărilor cu privire la problemele cu care a fost sesizată, dacă intră în sfera sa de competenţă;
    k) informează cu caracter general publicul cu privire la drepturile cetăţenilor români, inclusiv cele care decurg din calitatea de cetăţean european;
    l) asigură participarea personalului la programe de formare şi perfecţionare profesională, în limita bugetului aprobat;
    m) realizează orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii, în limita bugetului aprobat şi a planului de activităţi.


    CAP. III
    Conducerea Autorităţii
    ART. 8
    (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat.
    (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru. Numirea se realizează pentru un mandat cu durata de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată.
    (3) Preşedintele este ordonator terţiar de credite.

    ART. 9
    (1) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii, pe care o reprezintă în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine, decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
    (3) Preşedintele are dreptul de a delega atribuţii, cu excepţia celei de emitere a ordinului pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenie, care nu poate fi delegată.
    (4) În caz de imposibilitate de exercitare a funcţiei de către preşedinte, ordinul pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenie va putea fi emis numai de ministrul justiţiei.
    (5) Starea de imposibilitate a exercitării funcţiei se constată prin ordin al ministrului justiţiei, la sesizarea preşedintelui sau a unuia dintre vicepreşedinţii Autorităţii.
    (6) Vicepreşedinţii conduc şi răspund de activitatea structurilor pe care le coordonează.
    (7) Vicepreşedinţii Autorităţii îndeplinesc atribuţiile preşedintelui în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei de către acesta, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (4).

    ART. 10
    Calitatea de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul instituţiilor de formare profesională.

    CAP. IV
    Organizarea Autorităţii
    ART. 11
    Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 12
    (1) Autoritatea dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri şi birouri teritoriale.
    (2) Numărul maxim de posturi la nivelul Autorităţii pentru anul 2010 este de 126 şi se va constitui în condiţiile art. 19. După data de 1 ianuarie 2010, acest număr poate fi majorat sau diminuat, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de necesităţile Autorităţii, prin reorganizarea acesteia.
    (3) Personalul Autorităţii este format din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în condiţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special reglementat de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi personal contractual.

    ART. 13
    Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Autorităţii se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 14
    Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 10^2 se abrogă.
    2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Aprobarea cererilor de acordare ori de redobândire a cetăţeniei române se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, pe baza propunerilor Comisiei pentru cetăţenie."

    3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Cererea de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române se formulează în limba română, se adresează Comisiei pentru cetăţenie şi se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, fiind însoţită de acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.
    Cererile de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române întemeiate pe dispoziţiile art. 10 alin. 1 şi art. 10^1 pot fi depuse şi la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În cazul în care cererile au fost depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, acestea vor fi trimise de îndată Comisiei pentru cetăţenie din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie."

    4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Comisia pentru cetăţenie, denumită în continuare Comisia, entitate fără personalitate juridică din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenia română.
    Comisia are un secretariat tehnic constituit în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.
    Membrii Comisiei şi preşedintele acesteia se numesc prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 2 ani, şi pot fi revocaţi pe toată durata mandatului prin ordin al ministrului justiţiei.
    Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un preşedinte şi din 20 de membri, personal din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Lucrările Comisiei nu sunt publice, se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 5 membri şi sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta.
    Îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetăţeniei române se constată printr-un raport motivat, care se adoptă de Comisie cu votul majorităţii celor prezenţi. În caz de paritate, votul preşedintelui Comisiei sau al înlocuitorului acestuia este decisiv."

    5. La articolul 16, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetăţeniei, precum şi în cazul nepromovării interviului prevăzut la art. 14 alin. 6 ori al neprezentării, în mod nejustificat, la susţinerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie respingerea cererii."

    6. La articolul 17, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Raportul, însoţit de cererea de acordare ori de redobândire a cetăţeniei, va fi înaintat preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie."

    7. La articolul 18, alineatele 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege, emite ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, după caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de îndată, de la data emiterii ordinului.
    În cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de redobândire a cetăţeniei.
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, respectiv ordinul de respingere a cererii de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire."

    8. La articolul 19, alineatele 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    "În termen de 3 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, persoanele cărora li s-a acordat sau care au redobândit cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România.
    Jurământul de credinţă se depune în şedinţă solemnă în faţa ministrului justiţiei şi a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie sau a unuia dintre cei 2 vicepreşedinţi ai autorităţii delegaţi în acest sens şi are următorul conţinut:
    «Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile României.»
    După depunerea jurământului, Comisia eliberează certificatul de cetăţenie română, care va fi întocmit în două exemplare, semnate de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, dintre care un exemplar va fi înmânat titularului. Ambele exemplare ale certificatului conţin elemente de siguranţă şi au aplicate fotografii ale titularului."

    9. La articolul 20, alineatele 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    "Constatarea încetării efectelor ordinului de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române faţă de persoanele care nu au depus jurământul în condiţiile legii se face de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, la sesizarea direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii, sau, după caz, de şeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.
    Persoana care decedează înaintea depunerii jurământului de credinţă faţă de România este recunoscută ca fiind cetăţean român, la cererea succesorilor săi legali, de la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, urmând a fi eliberat certificatul de cetăţenie de către Comisie. Cererea poate fi depusă în termen de un an de la data decesului titularului cererii de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române.
    Persoana care nu poate depune jurământul de credinţă faţă de România din cauza unui handicap permanent sau a unei boli cronice obţine cetăţenia română de la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române, pe baza cererii şi a înscrisurilor medicale, transmise în acest sens, personal sau prin reprezentantul legal ori convenţional cu mandat special, până la data finalizării procedurii de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei. Cererea adresată Comisiei privind eliberarea certificatului de cetăţenie poate fi formulată în termen de un an de la data luării la cunoştinţă a termenului de depunere a jurământului de credinţă. Nedepunerea cererii în termenul de un an atrage încetarea efectelor ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române."

    10. La articolul 30, alineatele 4, 5 şi 8 vor avea următorul cuprins:
    "Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie dispune, prin ordin, aprobarea sau, după caz, respingerea cererii de renunţare la cetăţenia română, pe baza raportului Comisiei, prin care aceasta constată îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 26.
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de renunţare la cetăţenia română se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    ..........................................................
    Dovada renunţării la cetăţenia română se face cu adeverinţă eliberată de secretariatul Comisiei, pentru persoanele cu domiciliul în România, ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, pentru persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, în baza ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie."

    11. La articolul 31, alineatele 4, 5, 6 şi 8 vor avea următorul cuprins:
    "În cazul în care constată îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiilor legale de retragere a cetăţeniei române, Comisia va propune preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, printr-un raport motivat, aprobarea retragerii cetăţeniei române sau, după caz, respingerea sesizării.
    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, emite ordinul de retragere a cetăţeniei române, respectiv de respingere a sesizării de retragere a cetăţeniei, în cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de admitere sau de respingere a sesizării de retragere a cetăţeniei se comunică persoanei în cauză, precum şi persoanei care a făcut sesizarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    ..........................................................
    Pierderea cetăţeniei române prin retragere are loc la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare a retragerii cetăţeniei române."


    ART. 15
    Articolul II din Legea nr. 354/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 16 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:
    "ART. II
    Începând cu data de 1 ianuarie 2010, în vederea înregistrării cererilor de redobândire sau acordare a cetăţeniei române, formulate în temeiul dispoziţiilor art. 10^1 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor înfiinţa birouri teritoriale în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie."


    ART. 16
    În anul 2010, paza sediilor Autorităţii, a bunurilor şi a valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate.

    ART. 17
    Cererile de acordare, redobândire, renunţare sau retragere a cetăţeniei române aflate în curs de soluţionare la Direcţia cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei se transferă Autorităţii, iar soluţionarea acestora se va realiza potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 18
    (1) Cheltuielile aferente personalului şi posturilor preluate de Autoritate de la Ministerul Justiţiei vor fi alocate din bugetul Ministerului Justiţiei în bugetul Autorităţii.
    (2) Pentru posturile preluate prin transfer potrivit art. 19 alin. (2), cheltuielile de personal aferente vor fi redistribuite pe bază de protocol încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe cu Ministerul Justiţiei, din bugetul acestora în bugetul Ministerului Justiţiei, pentru Autoritate.
    (3) Cheltuielile necesare pentru funcţionarea Autorităţii, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), vor fi alocate din bugetul Ministerului Justiţiei, în limita sumei de 766 mii lei. Echipamentele informatice, mobilierul, aparatura birotică, precum şi alte active vor fi transferate, prin protocol de predarepreluare, din gestiunea Ministerului Justiţiei în gestiunea Autorităţii.
    (4) Cheltuielile care depăşesc sumele alocate potrivit alin. (1)-(3) se vor asigura prin redistribuirea din bugetele altor ordonatori de credite bugetare sau din Fondul de rezervă bugetară, prin hotărâre a Guvernului.
    (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, inclusiv pe baza protocoalelor prevăzute la alin. (2), să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetelor acestora.

    ART. 19
    (1) Prin reorganizarea Ministerului Justiţiei şi constituirea Autorităţii, personalul încadrat la Direcţia cetăţenie din Ministerul Justiţiei, precum şi posturile aferente acestuia vor fi preluate de Autoritate.
    (2) Posturile rămase vacante în urma aplicării alin. (1) pot fi ocupate, prin transfer, de personal din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) După aplicarea alin. (1) şi (2), Ministerul Justiţiei va organiza concurs, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru ocuparea posturilor rămase vacante pentru anul 2010.
    (4) Până la operaţionalizarea Autorităţii, procedura de acordare, redobândire, retragere sau renunţare la cetăţenie, precum şi orice alte aspecte care decurg din funcţionarea Autorităţii vor fi asigurate prin Direcţia cetăţenie şi, după caz, prin alte direcţii de specialitate ale Ministerului Justiţiei.
    (5) În mod excepţional, atunci când nu sunt ocupate potrivit alin. (1)-(3), posturile din cadrul Autorităţii pot fi ocupate şi prin detaşare de personal din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Afacerilor Externe.

    ART. 20
    Guvernul va asigura, pe parcursul anului 2010, un nou sediu care să permită desfăşurarea activităţii Autorităţii, odată cu extinderea personalului potrivit art. 12 alin. (2).

    ART. 21
    Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    EMIL BOC
                    Contrasemnează:
                    Ministrul justiţiei,
                    Cătălin Marian Predoiu
                    Ministrul muncii,
                    familiei şi protecţiei sociale,
                    Mihai Constantin Şeitan
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor Baconschi
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                    Vasile Blaga
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

    Bucureşti, 5 februarie 2010.
    Nr. 5.

    ------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016