Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 iunie 2014  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2014
    Având în vedere necesitatea:
    - alinierii tratamentului încălcărilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi flexibilizării nivelului corecţiilor financiare în conformitate cu prevederile noului Ghid pentru determinarea corecţiilor financiare aplicate de Comisia Europeană pentru cheltuielile finanţate de Uniunea Europeană prin management partajat, pentru neconformitate cu regulile de achiziţie publică, aprobat prin Decizia CE nr. C (21.031) 9.527/19.12.2013;
    - corelării prevederilor ordonanţei de urgenţă cu modificările şi completările aduse prin decizia Comisiei Europene;
    - adoptării unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene atât de către beneficiari publici/privaţi, cât şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene;
    - acordării posibilităţii ca autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene să nu aplice corecţii financiare pentru neregulile care nu au niciun potenţial impact financiar;
    - evitării aplicării unor corecţii excesive stabilite în urma identificării de nereguli în aplicarea legislaţiei comunitare şi naţionale privind achiziţiile publice,
    ţinând cont de faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor europene,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind măsuri pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia aplicării de reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiari, în situaţia în care constată cel puţin una din abaterile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, în raport cu:
    a) reglementările naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice;
    b) reglementările comunitare aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) procedurile sau instrucţiunile specifice de achiziţii aplicabile beneficiarilor privaţi, alţii decât autorităţile contractante."

    2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Ratele reducerilor procentuale aplicate conform prevederilor alin. (3) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
    (3^2) Tipurile de abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziţie prevăzute în anexă sunt cele care au fost constatate cel mai frecvent ca urmare a activităţii de verificare/control/audit. Pentru alte abateri care nu sunt definite în anexă autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aplică reduceri procentuale în concordanţă cu principiul proporţionalităţii sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate în anexă.
    (3^3) Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziţie de natură formală, care nu au niciun potenţial impact financiar, nu se aplică reduceri procentuale. Situaţiile care pot fi constatate ca fiind fără impact financiar sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3^4) În cazul în care, pentru acelaşi contract de achiziţie verificat, se constată existenţa mai multor abateri privind regimul achiziţiilor pentru care trebuie aplicate reducerile procentuale prevăzute în anexă, se va aplica valoarea cea mai mare a reducerii procentuale propuse."

    3. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 27. - (1) În cazul în care se constată nereguli determinate de abaterile prevăzute în anexă, în aplicarea de către beneficiari a prevederilor privind procedurile de achiziţie, în raport fie cu reglementările naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, fie cu reglementările comunitare aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fie cu procedurile specifice/instrucţiunile de achiziţii aplicabile beneficiarilor privaţi, se emit note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 şi 21.
    (2) Valoarea creanţei bugetare se determină prin aplicarea de corecţii financiare ale căror rate sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Pentru neregulile rezultate din abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziţie, care nu au niciun impact financiar, nu se aplică corecţii financiare. Situaţiile care pot fi constatate ca fiind fără impact financiar sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) În cazul în care, pentru aceeaşi procedură de achiziţie sau pentru acelaşi contract, se constată mai multe nereguli, ratele de corecţie financiară nu se cumulează, fiind aplicabilă exclusiv rata cea mai mare a corecţiei financiare.
    (5) Pentru alte abateri care nu sunt definite în anexă, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aplică corecţii financiare, în concordanţă cu principiul proporţionalităţii sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate în anexă."

    ART. II
    Anexa "Corecţiile/Reducerile financiare aplicabile cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora în caz de nerespectare a reglementărilor privind achiziţiile, cu excepţia achiziţiilor derulate de beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013" la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

                        PRIM-MINISTRU
                     VICTOR-VIOREL PONTA

                       Contrasemnează:
                       ---------------
                 Ministrul fondurilor europene,
                   Eugen Orlando Teodorovici

                 Ministrul finanţelor publice,
                     Ioana-Maria Petrescu

                      Viceprim-ministru,
                ministrul dezvoltării regionale
                   şi administraţiei publice,
                    Nicolae-Liviu Dragnea

                    p. Viceprim-ministru,
                   ministrul agriculturii
                   şi dezvoltării rurale,
                  Dumitru Daniel Botănoiu,
                     secretar de stat

              p. Ministrul afacerilor externe,
                       George Ciamba,
                      secretar de stat

    Bucureşti, 26 iunie 2014.
    Nr. 47.

    ANEXĂ
    -----
(Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011)
---------------------------------------------------------

                    Abateri de la respectarea normelor
               în materie de achiziţii pentru care se aplică
                  reduceri procentuale/corecţii financiare

                             PARTEA 1
                          Achiziţii publice

    A)Contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât plafonul/pragul stabilit în legislaţia naţională privind achiziţiile publice pentru care există obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

    ANUNŢUL DE PARTICIPARE ŞI DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Tipul de abatere/neregulă constatată │
 │crt.│ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1.│Nepublicarea unui anunţ de participare │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2.│Divizarea artificială a contractelor de lucrări/produse/servicii │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3.│Nerespectarea (de către autoritatea contractantă) a termenului-limită │
 │ │de depunere a ofertelor sau a datei de primire a candidaturilor (din │
 │ │partea potenţialilor ofertanţi) │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4.│Potenţialii ofertanţi/candidaţi au la dispoziţie un termen prea scurt │
 │ │pentru obţinerea documentaţiei de atribuire. │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5.│Nepublicarea prin erată a prelungirii termenelor de depunere a │
 │ │ofertelor sau a prelungirii termenului de primire a candidaturilor │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6.│Cazul în care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura │
 │ │de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7.│În cazul în care se organizează o procedură de atribuire în domeniul │
 │ │apărării sau al securităţii naţionale pentru care se aplică prevederile│
 │ │Directivei 2009/81/CE/legislaţiei naţionale şi nu este elaborată o │
 │ │justificare adecvată pentru nepublicarea unui anunţ de participare │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8.│În anunţul de participare şi/sau în documentaţia de atribuire nu sunt │
 │ │menţionate criteriile de selecţie şi/sau criteriile de atribuire, după │
 │ │caz. │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9.│Prin anunţul de participare sau prin documentaţia de atribuire sunt │
 │ │stabilite criterii de selecţie/atribuire ilegale şi/sau │
 │ │discriminatorii. │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10.│Criteriile de selecţie nu sunt nici în legătură şi/sau nu sunt │
 │ │proporţionale cu obiectul contractului. │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11.│Specificaţii tehnice discriminatorii │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12.│Definirea insuficientă a obiectului contractului │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    EVALUAREA OFERTELOR

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Tipul de abatere/neregulă constatată │
 │crt.│ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1.│Modificarea criteriilor de selecţie după deschiderea ofertelor, │
 │ │determinând selectarea incorectă a unui participant │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2.│Modificarea criteriilor de selecţie după deschiderea ofertelor, │
 │ │determinând respingerea incorectă a unui participant │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3.│Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de selecţie sau atribuire │
 │ │ilegale │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4.│În timpul evaluării nu sunt respectate principiile transparenţei şi al │
 │ │tratamentului egal │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5.│Modificarea unei oferte în cursul evaluării │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6.│Negocierea în cursul procedurii de atribuire │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7.│Procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de │
 │ │participare, în urma căreia condiţiile enunţate în anunţul de │
 │ │participare sau în documentaţia de atribuire au fost modificate │
 │ │substanţial │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8.│Respingerea unei oferte cu preţ neobişnuit de scăzut │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9.│Conflictul de interese │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Tipul de abatere/neregulă constatată │
 │crt.│ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1.│Modificarea substanţială a contractului în raport cu anunţul de │
 │ │participare sau cu documentaţia de atribuire │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2.│Reducerea obiectului contractului │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3.│Atribuirea de contracte de lucrări/servicii/bunuri suplimentare (dacă o│
 │ │astfel de atribuire constituie o modificare substanţială a condiţiilor │
 │ │iniţiale ale contractului, fără o procedură competitivă în cazul în │
 │ │care nu au fost respectate următoarele condiţii): │
 │ │- o situaţie de urgenţă care rezultă dintr-un eveniment imprevizibil; │
 │ │- o circumstanţă neprevăzută în cazul lucrărilor, serviciilor sau │
 │ │bunurilor suplimentare. │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4.│Lucrări sau servicii suplimentare a căror valoare depăşeşte limita │
 │ │fixată de dispoziţiile legale aplicabile │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    B)Contracte a căror valoare este sub plafonul/pragul stabilit, conform legislaţiei în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

    În conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi ale jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor din domeniul achiziţiilor publice nu este obligatorie sau este parţial obligatorie şi se constată abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică reducerile procentuale/corecţiile financiare prevăzute la lit. a).

                         PARTEA a 2-a
            Contracte încheiate de beneficiarii privaţi
            de fonduri europene, care nu au calitatea de
        autoritate contractantă conform legislaţiei în vigoare,
          dar care au obligaţia respectării prevederilor unor
         ghiduri/instrucţiuni privind achiziţiile, în situaţia
              în care acestea sunt parte integrantă din
         contractul/acordul/ordinul/decizia de finanţare sau a
        Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012


 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Tipul de abatere/neregulă constatată │
 │crt.│ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1.│Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de │
 │ │publicitate şi transparenţă │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2.│Contracte de achiziţii (acte adiţionale) pentru bunuri, lucrări sau │
 │ │servicii suplimentare, atribuite fără competiţie adecvată, în absenţa │
 │ │unei urgenţe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau în │
 │ │absenţa unor circumstanţe neprevăzute │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3.│Aplicarea unor criterii de calificare şi selecţie şi/sau a unor │
 │ │criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4.│Încălcarea principiului tratamentului egal │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                           PARTEA a 3-a
            Contracte încheiate de beneficiarii privaţi
            de fonduri europene, care nu au calitatea de
        autoritate contractantă conform legislaţiei în vigoare,
            dar care au obligaţia respectării prevederilor
        Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Tipul de abatere/neregulă constatată │
 │crt.│ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1.│Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de │
 │ │publicitate şi transparenţă la publicarea procedurii simplificate │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2.│Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de │
 │ │publicitate şi transparenţă la desemnarea câştigătorului │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3.│Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unei bune gestiuni │
 │ │financiare cu aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi │
 │ │eficienţei │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                       ----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice