Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 14 aprilie 2022  privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 377 din 15 aprilie 2022
    Având în vedere impactul general, de interes major, asupra activităţii de realizare a investiţiilor, finanţate din fonduri publice naţionale, fonduri europene, fonduri proprii ale autorităţilor/entităţilor contractante, al dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021, asupra contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări,
    luând în considerare faptul că, ulterior intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021, efectele situaţiei excepţionale avute în vedere la momentul adoptării actului normativ, respectiv majorarea preţului materialelor de construcţii în contextul crizei mondiale în domeniu, nu numai că nu s-au diminuat, ci au crescut şi s-au extins şi asupra altor elemente ale costului aferent investiţiilor publice, ca efect al unor evenimente imprevizibile, cum ar fi: creşterea preţului pe pieţele de energie electrică şi gaze naturale, a combustibilului, transporturilor de mărfuri, la nivel internaţional, cu impact direct în producţia şi distribuţia tuturor produselor utilizate în construcţii; conflictul militar care se desfăşoară pe teritoriul Ucrainei şi blocajul impus la nivel internaţional Rusiei, pieţe importante de furnizare a materialelor, echipamentelor şi utilajelor necesare pentru realizarea proiectelor de investiţii,
    având în vedere că toate acestea nu au putut fi prevăzute la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021, şi luând în considerare şi contextul pandemic peste care s-au suprapus, acestea au condus la întreruperi dese ale proceselor de producţie afectând disponibilitatea forţei de muncă, la sistarea lucrărilor de construcţii, la sistarea lucrărilor de foraje necesare realizării studiilor de fezabilitate pentru infrastructura de transport de interes naţional, la refuzul angajării în noi contracte din partea antreprenorilor, amânarea începerii lucrărilor sau reducerea semnificativă a ritmului de lucru, mergând până la invocarea forţei majore de către antreprenori.
    Luând în considerare faptul că numai prin programele de investiţii finanţate din fonduri publice derulate de autorităţi şi instituţii publice la nivel central sunt afectate peste 7.088 de proiecte de investiţii, dintre care peste 6.876 nu au clauză de ajustare, iar suma estimată pentru ajustare este de 1,78 miliarde lei,
    se impune adoptarea de urgenţă a unor măsuri în vederea creării cadrului legal pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţii publice, contractelor sectoriale, contractelor de concesiune şi acordurilor-cadru, nu numai pentru cele de lucrări, ci şi pentru cele de produse având ca obiect dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale necesare realizării lucrărilor şi, respectiv, punerii în funcţiune şi/sau destinate echipării şi dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente şi pentru cele de servicii de proiectare pentru infrastructura de transport de interes naţional, având în vedere faptul că durata acestora depăşeşte de cele mai multe ori 36 de luni, atât pentru materiale, cât şi pentru celelalte elementele de cost.
    De asemenea, întrucât cauzele menţionate au efect general, afectând contractele de achiziţie de lucrări indiferent de sursa de finanţare sau de calitatea de autoritate/entitate contractantă a beneficiarului, fiind afectate inclusiv entităţi juridice de drept privat, care, prin acte normative, sunt asimilate autorităţilor contractante, se impune crearea cadrului legal pentru ajustarea contractelor ai căror beneficiari sunt aceste entităţi, în condiţiile de egalitate de tratament, nediscriminare, proporţionalitate şi transparenţă.
    Consecinţa negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este faptul că, în lipsa unui instrument legal prin care părţile să îşi asigure egalitatea de tratament şi împărţirea justă a riscurilor contractuale, în condiţiile evenimentelor menţionate, se creează insecuritatea juridică a părţilor, inclusiv cu privire la posibilitatea finalizării obiectivelor/proiectelor de investiţii, cu impact direct asupra eficienţei utilizării fondurilor publice destinate investiţiilor, pe termen mediu şi lung afectând creşterea economică. De asemenea, există riscul nefinalizării proiectelor, generat de faptul că la semnarea contractelor nu erau prevăzute costuri care să acopere sumele suplimentare generate de evenimente de natura celor exemplificate mai sus, iar beneficiarii, la momentul semnării contractelor, nu au avut cum să aprecieze situaţia viitoare a contractelor. Totodată, suportarea acestor costuri suplimentare exclusiv de către beneficiari ca şi cheltuială neeligibilă în cadrul proiectelor, fără a se identifica o sursă de finanţare nerambursabilă, alternativă, prezintă riscul major de a determina întârzierea/rezilierea sau chiar blocarea proiectelor, inclusiv prin litigii între beneficiari şi constructori, cu implicaţii asupra îndeplinirii obiectivelor programelor.
    Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente pentru asigurarea realizării investiţiilor în condiţii de eficienţă şi eficacitate şi egalitate de tratament.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Preţul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru, aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale finanţate, integral sau parţial, din fonduri publice definite potrivit art. 2 pct. 27 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la art. 2 pct. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau din fondurile proprii ale autorităţilor/entităţilor contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 9 lit. b) şi c) şi art. 10 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se ajustează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractelor.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. c) şi m) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. b) şi l) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv contractelor/acordurilor-cadru care includ dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale necesare realizării lucrărilor şi, respectiv, punerii în funcţiune şi/sau destinate echipării şi dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/ reparaţiilor capitale, prevăzute în anexa nr. 6 secţiunea a 4-a pct. 4.3-4.5 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contractelor de achiziţie publică/ sectorială/acordurilor-cadru pentru realizarea studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii de transport de interes naţional şi care includ studii geotehnice.
    (3) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică şi contractelor de achiziţie publică de lucrări încheiate de entităţile juridice fără calitate de autoritate contractantă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări prevăzute la alin. (2) şi (3), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă:
    a) încheiate înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, definite potrivit legislaţiei achiziţiilor publice în vigoare la data încheierii;
    b) încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de durata de execuţie a acestora, şi în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preţ, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 101 din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de produse, finanţate din fondurile prevăzute la alin. (1), definite la art. 3 alin. (1) lit. c) şi n) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 3 alin. (1) lit. b) şi m) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) contractele/acordurile-cadru sunt în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi în cuprinsul acestora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preţ potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) au ca obiect dotări/echipamente tehnologice şi funcţionale/ utilaje, prevăzute la alin. (2), iar acestea sunt necesare punerii în funcţiune şi/sau echipării şi dotării specifice a obiectivelor/ proiectelor de investiţii/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale, prevăzute la alin. (1), conform funcţiunii preconizate, sau strict necesare execuţiei lucrărilor în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în anexa nr. 1 la Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 1 la Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    (6) Prevederile alin. (1) se aplică şi contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de produse, prevăzute la alin. (5) lit. a), care au ca obiect achiziţia de dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale, prevăzute la alin. (2), precum şi celor care au ca obiect achiziţia de produse destinate realizării lucrărilor de întreţinere/ reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes naţional, judeţean sau local clasificate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar achiziţia este realizată prin atribuirea unui contract distinct.
    (7) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziţie publică/sectoriale/acordurilor-cadru de servicii, finanţate din fondurile prevăzute la alin. (1), definite la art. 3 alin. (1) lit. c) şi o) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 3 alin. (1) lit. b) şi n) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al căror obiect îl constituie realizarea studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice, care includ componenta de investigare geotehnică a terenului de fundare prin foraje/sondaje pentru infrastructura de transport naţional, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi în cuprinsul cărora nu sunt prevăzute clauzele de revizuire prevăzute la alin. (4) lit. b).
    (8) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică şi contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul cărora este introdusă clauza de ajustare a preţului potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021, respectiv potrivit prevederilor art. III alin. (1) şi (2) din Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare pentru infrastructura de transport de interes naţional prevăzute la alin. (7), în cuprinsul cărora este prevăzută existenţa unui preţ ferm.

    ART. 2
    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică:
    a) contractelor de achiziţie publică/sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    b) procedurilor de atribuire aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
    c) proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, pentru care ajustările de preţ se realizează după aprobarea de către structurile de specialitate NATO, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    (1) Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor prevăzute în acordurile-cadru/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale şi efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepţiei, până la furnizarea integrală şi recepţionarea produselor achiziţionate, conform prevederilor contractuale, şi, respectiv, până la recepţionarea documentaţiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate şi/sau proiecte tehnice, care includ şi studiul geotehnic, pentru infrastructura de transport de interes naţional, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.
    (2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.
    (3) Contractanţii justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcţii total, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Naţional de Statistică prin publicaţii oficiale.
    (4) În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit alin. (1) se utilizează următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/ acordului-cadru, a reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul contractului, p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric şi preţul contractului, ICC_n reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de plată, iar ICC_data referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziţiei directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, ICC_data referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situaţia în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, ICC_data referinţă se asimilează indicelui de cost în construcţii total aferent lunii ianuarie 2019. Avansul şi profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru.


    (5) În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referinţă pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente achiziţiilor directe, sau data de referinţă asimilată conform alin. (4), după caz, pentru cantităţile de lucrări şi/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta iniţială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantităţile de lucrări şi/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta iniţială.
    (6) În situaţia în care pentru indicele ICC_n, prevăzut la alin. (4), nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autorităţile/ entităţile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părţile procedează la regularizarea sumelor plătite şi datorate.
    (7) Valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului V_o, prevăzută la alin. (4), include, după caz:
    a) cheltuielile directe şi cheltuielile indirecte aferente lucrărilor şi/sau cheltuielile aferente achiziţiei de dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nu include cheltuielile aferente proiectării şi asistenţei tehnice prevăzute în anexa nr. 6 secţiunea a 3-a la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care şi aceasta face parte din contractul de lucrări, sau
    b) costul, fără profit, aferent achiziţiei de produse destinate realizării lucrărilor de întreţinere/reparare/administrare/ exploatare a drumurilor de interes naţional, judeţean sau local clasificate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar achiziţia este realizată prin atribuirea unui contract distinct.

    (8) În cazul proiectării prevăzute la art. 1 alin. (2) şi al contractelor/acordurilor-cadru de servicii prevăzute la art. 1 alin. (7), ajustarea se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, prin aplicarea indicelui preţurilor de consum total, denumit în continuare IPC, diseminat de către Institutul Naţional de Statistică prin publicaţii oficiale, utilizându-se următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde
    - V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru, IPCn reprezintă indicele preţurilor de consum total aferent lunii solicitării de plată, iar IPC_data referinţă reprezintă indicele preţurilor de consum total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziţiei directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, IPC_data referinţă reprezintă indicele preţurilor de consum aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situaţia în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, IPC_data referinţă se asimilează indicelui preţurilor de consum aferent lunii ianuarie 2019.    ART. 4
    (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractanţii pot transmite autorităţilor/entităţilor contractante o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/ furnizat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru toate contractele de achiziţie publică/ contractele sectoriale/contractele de concesiune/acordurile-cadru în care sunt parte, prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) şi (5)-(8), prin utilizarea formulei şi a celorlalte prevederi din prezenta ordonanţă de urgenţă, şi încheierea actelor adiţionale la contracte în termenul şi cu conţinutul prevăzut la alin. (3).
    (2) Autorităţile/Entităţile contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (1), în termenul menţionat în cuprinsul acestuia, sunt obligate să iniţieze demersurile legale în vederea ajustării preţului contractelor de achiziţie publică/ contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, prin încheierea de acte adiţionale la acestea.
    (3) Actele adiţionale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) şi prevăd, în mod obligatoriu, restul rămas de executat/furnizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, determinat cantitativ şi valoric, documentele în baza cărora se determină restul rămas de executat care devin anexe la actul adiţional, formula prevăzută la art. 3 alin. (4) sau la alin. (8), după caz, valoarea avansului exprimat procentual şi valoric, profitul exprimat procentual şi valoric, diferenţiat pe categorii de contracte în funcţie de obiect - execuţie, furnizare, modalitatea de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (6), precum şi data de referinţă prevăzută la art. 3 alin. (4) sau la alin. (8), după caz.
    (4) În cazul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de ajustare a preţului în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021, cu excepţia contractelor prevăzute la art. 2 alin. (8) din aceeaşi ordonanţă şi la art. III alin. (3) dinLegea nr. 281/2021, prin actul adiţional prevăzut la alin. (3), pe lângă precizarea elementelor obligatorii menţionate în acelaşi alineat, părţile convin ca formula introdusă în contract potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021, să fie înlocuită cu formula prevăzută la art. 3 alin. (4).
    (5) Netransmiterea de către contractanţi a adresei prin care solicită ajustarea valorii pentru restul rămas de executat/furnizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termenul prevăzut la alin. (1), atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (6) Determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi/sau inginer/ supervizor/consultant, după caz, şi aprobată de autoritatea/ entitatea contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract. În cazul contractelor de achiziţie publică/sectoriale/de concesiune/acordurilor-cadru având ca obiect lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, pentru care nu este instituită obligaţia legală a supravegherii lucrărilor de către diriginţi de şantier autorizaţi, ingineri/supervizori/consultanţi, după caz, situaţia centralizatoare este însuşită de executant şi aprobată de autoritatea/entitatea contractantă. Preţul final al contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/contractului de concesiune/acordului-cadru de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului/ proiectului de investiţii care face obiectul contractului, cu excepţia situaţiei în care preţul final depăşeşte valoarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. În această situaţie se procedează la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, conform legii.

    ART. 5
    (1) Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite/ordonatorilor de credite care derulează programe naţionale de investiţii, a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru, ca urmare a încheierii actelor adiţionale prevăzute la art. 4 alin. (3), respectiv ca urmare a încheierii contractelor după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă conţinând clauza de ajustare stabilită conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile, corespunzătoare contribuţiei din bugetul de stat prin programe stabilite prin contractele de finanţare, potrivit reglementărilor legale speciale aferente fiecărui program naţional în parte, pentru obiectivele/proiectele de investiţii finanţate prin programe naţionale pe bază de contracte de finanţare, încheiate potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare pentru modificarea contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) se alocă în bugetele ordonatorilor principali de credite cu ocazia elaborării proiectelor legilor bugetare anuale şi ale bugetelor, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 30 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.
    (3) În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiarii programelor naţionale depun, în perioada de valabilitate a contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1), solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii, respectiv până la furnizarea produselor, întocmită în conformitate cu reglementările legale specifice fiecărui program naţional, însoţite de următoarele documente:
    a) actele adiţionale prevăzute la art. 4 alin. (3) sau contractele conţinând clauza de ajustare stabilită conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după caz, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul;
    b) o notă justificativă din care să rezulte modalitatea de determinare a sumelor suplimentare solicitate şi elementele de calcul utilizate;
    c) documentele stabilite potrivit reglementărilor cuprinse în actele normative care au stat la baza încheierii contractelor de finanţare.

    (4) Solicitările prevăzute la alin. (3) se pot depune de către beneficiarii programelor naţionale doar după utilizarea unui procent de cel puţin 85% din valoarea alocată prin contractele de finanţare.
    (5) În perioada de valabilitate a contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1), cu condiţia alocării creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în bugetele ordonatorilor principali de credite, potrivit prevederilor alin. (2), se încheie acte adiţionale la contractele de finanţare între ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite care gestionează programele naţionale şi beneficiarii care au depus solicitări potrivit alin. (3).
    (6) În situaţia în care beneficiarii nu depun solicitări, însoţite de documentele prevăzute la alin. (3), în perioada de valabilitate a contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1), sumele necesare pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări/produse se suportă de către beneficiari.
    (7) Solicitările prevăzute la alin. (3) pot fi emise şi depuse în format electronic, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice.

    ART. 6
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada de derulare a programelor naţionale pe care le gestionează, determinată potrivit reglementărilor legale care le instituie şi/sau pe parcursul derulării contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru care intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor, respectiv până la furnizarea şi recepţionarea produselor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanţării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru potrivit art. 5.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul derulării contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru care intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale au dreptul să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor, respectiv până la furnizarea şi recepţionarea produselor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanţării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru potrivit art. 5.

    ART. 7
    (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes naţional pentru care procedurile de atribuire sau achiziţiile directe sunt în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în situaţia în care în cuprinsul documentaţiei de atribuire sau în documentele aferente achiziţiei directe nu sunt incluse clauze de revizuire a preţului.
    (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi pentru procedurile aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în situaţia în care în cuprinsul documentaţiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente achiziţiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire/actualizare a preţului, stabilite în raport cu rata inflaţiei sau cu alţi indici, inclusiv clauza de ajustare prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), în situaţia în care procedurile de atribuire sunt înainte de data-limită de depunere a ofertelor, autorităţile/entităţile contractante sunt obligate să întreprindă diligenţele necesare în vederea modificării documentaţiilor de atribuire cu includerea clauzei de ajustare stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, iar în situaţia în care procedurile de atribuire sunt într-o etapă ulterioară etapei depunerii ofertelor, după finalizarea procedurilor sau a achiziţiilor directe, contractele se încheie conform documentaţiilor de atribuire sau documentelor aferente achiziţiilor directe, iar ulterior se aplică prevederile art. 4, cu excepţia termenelor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3). Solicitarea în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se depune de către contractant în termen de 15 zile de la încheierea contractului, dar nu mai târziu de data emiterii ordinului de începere a execuţiei contractului, sub sancţiunea decăderii prevăzute la art. 4 alin. (5), iar actul adiţional se încheie în termen de 10 zile de la depunerea solicitării.
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (2), după finalizarea procedurilor, contractele de achiziţie publică/sectorială/de concesiune/acordurile-cadru se vor încheia conform documentaţiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente achiziţiilor directe, urmând ca, pe parcursul derulării contractelor/acordurilor-cadru, în situaţia în care aplicarea clauzelor de revizuire din contracte conduce la o valoare a ajustării preţului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, părţile să aplice prevederile alin. (8)-(10).
    (5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi pentru procedurile aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în situaţia în care în cuprinsul documentaţiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente achiziţiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire a preţului, dar pentru care este prevăzută aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii contractelor/acordurilor-cadru şi/sau îndeplinirea anumitor condiţii pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data încheierii contractelor/acordurilor-cadru şi data la care se împlineşte termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire şi/sau intervine împlinirea condiţiilor, după caz.
    (6) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) şi (7), prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes naţional aflate în derulare, indiferent de durata de execuţie/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora şi al documentaţiilor de atribuire iniţiale, respectiv documentelor aferente achiziţiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire a preţului, dar pentru care este prevăzută în contracte aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii acestora şi/sau îndeplinirea anumitor condiţii pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data la care se împlineşte termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire şi/sau intervine împlinirea condiţiilor, după caz, exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (7) În vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (6), în situaţia în care clauzele de revizuire din contracte privesc şi sumele achitate anterior aplicării acestora, ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială/de concesiune/acordului-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes naţional prin aplicarea clauzei de revizuire din contract se face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare achitate ca urmare a aplicării alin. (6), părţile contractante procedând la regularizarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu sumele suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract.
    (8) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) şi (7), ajustarea stabilită conform prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes naţional aflate în derulare, indiferent de durata de execuţie/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora au fost prevăzute clauze de revizuire/ actualizare a preţului, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (8), stabilite în raport cu rata inflaţiei sau cu alţi indici, a căror aplicare conduce, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, exclusiv pentru restul rămas de executat, la o valoare a ajustării preţului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru diferenţa de preţ până la valoarea ajustării stabilite ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (9) În vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (8), ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială/de concesiune/ acordului-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes naţional, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei din contract, părţile contractante procedând la regularizarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu sumele suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract.
    (10) În situaţia în care, pe parcursul derulării contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes naţional prevăzute la alin. (8), creşterea preţului ca urmare a ajustării stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este mai mică decât creşterea preţului rezultată ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract, pe perioada respectivă se aplică exclusiv clauza de revizuire din contract.
    (11) Aplicarea prevederilor alin. (6) şi (8) se face cu respectarea prevederilor art. 4.

    ART. 8
    Modificările contractelor de achiziţii publice/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru rezultate ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asimilate situaţiilor prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. e) raportat la art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 240 alin. (2) raportat la alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 106 din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    ART. 9
    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi contractelor de achiziţie publică prevăzute la art. 3 pct. 3,11 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv contractelor/acordurilor-cadru care includ dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale necesare realizării lucrărilor şi, respectiv, punerii în funcţiune şi/sau destinate echipării şi dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale, prevăzute la subcapitolele 4.3-4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    (1) În cazul contractelor de achiziţii publice/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări la care au fost încheiate actele adiţionale prevăzute la art. 2 alin. (12), precum şi al contractelor prevăzute la art. 7 alin. (2) dinOrdonanţa Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021, sau actele adiţionale prevăzute la art. III alin. (2) dinLegea nr. 281/2021, pentru care contractanţii nu depun solicitarea prevăzută la art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021, se aplică până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii, respectiv a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente.
    (2) În cazul contractelor de achiziţie publică/sectorială/de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări pentru care procedurile de atribuire, prevăzute la art. 7 alin. (1) dinOrdonanţa Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021, erau în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a Legii nr. 281/2021 şi sunt nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică prevederile art. 7 alin. (3) din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, sintagma „autorităţi contractante“ include şi entităţile prevăzute la art. 1 alin. (3), în toate situaţiile în care acestea sunt vizate de norma respectivă.

    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile alin. (4) al art. III din Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1149 din 2 decembrie 2021, se abrogă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, interimar,
                    Vasile-Cristian Roman,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Vasile Dîncu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 14 aprilie 2022.
    Nr. 47.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016