Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 14 mai 2024  privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 14 mai 2024 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 mai 2024
    Având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice,
    luând în considerare necesitatea evitării apariţiei unor blocaje în finanţarea ordonatorilor de credite, precum şi a finalizării în bune condiţii a proiectelor finanţate atât din fondurile externe nerambursabile până la data de 30 iunie 2024, cât şi din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, determinată de asigurarea cheltuielilor neeligibile şi a cofinanţării naţionale, existând riscul aplicării de corecţii financiare la nivelul programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2014-2020,
    în vederea asigurării condiţiilor pentru implementarea programelor şi pentru atingerea ţintelor de absorbţie în corelare cu minimizarea riscului de dezangajare automată de fonduri, este necesar un flux financiar corespunzător inclusiv în ceea ce priveşte cofinanţarea publică naţională aferentă programelor finanţate prin politica de coeziune.
    Ţinând seama de dinamica pieţei şi de faptul că Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. funcţionează pe o piaţă concurenţială cu numeroase modificări legislative, este necesar să se asigure un cadru de funcţionare flexibil, care să permită acţionarului modificarea cu celeritate a actului constitutiv, prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, ceea ce constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.
    Având în vedere obligaţia plăţii sumelor stabilite prin hotărârea arbitrală din data de 20 februarie 2024 a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii în Dosarul ARB nr. 18/19, care a avut ca obiect modalitatea în care statul a adoptat şi, ulterior, a menţinut în vigoare o schemă de sprijin în domeniul energiei regenerabile, existând riscul ca hotărârea arbitrală internaţională să fie executată silit, precum şi al declanşării unor noi litigii în jurisdicţiile internaţionale,
    ţinând cont de faptul că aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul Autorităţii de Supraveghere Financiară este de natură a afecta arii-cheie de desfăşurare a activităţii structurilor sectoriale de specialitate din cadrul autorităţii, afectând negativ, în mod semnificativ, funcţiile critice exercitate în relaţia cu cele trei pieţe financiare nonbancare supravegheate: autorizare, reglementare, supraveghere şi control,
    în considerarea necesităţii clarificării unor aspecte importante legate de administrarea datoriei publice şi a utilizării unor instrumente pentru administrarea riscurilor aferente portofoliului de datorie publică,
    având în vedere necesitatea de a elimina ambiguitatea din cadrul legal primar, lipsa unor dispoziţii clare putând duce la interpretări eronate şi la riscul încălcării principiului independenţei Băncii Naţionale a României în calitate de administrator de piaţă,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ordonatorilor principali de credite.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat disponibilizează la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în termen de o zi lucrătoare de la data solicitării Ministerului Finanţelor, creditele de angajament şi creditele bugetare reţinute în proporţie de 10%.
    (3) În situaţia în care ordonatorul principal de credite nu răspunde la solicitarea şi în termenul prevăzute la alin. (2), Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă, de drept, modificările necesare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului ordonatorului principal de credite.

    ART. II
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2), art. 21 alin. (2) şi (16), art. 22 alin. (13) şi (14) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, de la art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de la art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările şi completările ulterioare, de la art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de la art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2023 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA şi FEADR, aferente politicii agricole comune, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, de la art. 8 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, aprobată prin Legea nr. 263/2023, şi de la art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, la titlul 60 „Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR“, precum şi la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările determinate de aplicarea prevederilor prezentului articol în anexele la bugetele acestora.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a)-c) şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 2, art. 3 alin. (5)-(7), precum şi de la anexele nr. 1 şi 2 din Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024, cu sumele cedate potrivit alin. (1) se pot depăşi, după caz, plafonul soldului bugetului general consolidat şi cel al cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat şi ale principalelor bugete componente, precum şi plafonul soldului primar al bugetului general consolidat, aprobate potrivit legii.
    (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor să modifice volumul şi structura veniturilor bugetului de stat cu sumele aferente articolelor/alineatelor bugetare „Finanţarea externă nerambursabilă“ şi „Fonduri europene nerambursabile“ cedate conform alin. (1).
    (5) Modificarea volumului şi structurii veniturilor bugetului de stat potrivit prevederilor alin. (4) se realizează prin diminuarea veniturilor bugetului de stat cu sumele aferente articolelor/ alineatelor bugetare „Finanţarea externă nerambursabilă“ şi „Fonduri europene nerambursabile“ cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi, respectiv, prin majorarea veniturilor bugetului de stat cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru cheltuieli aferente aceloraşi articole/alineate bugetare. Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a comunica Ministerului Finanţelor sumele aferente articolelor/alineatelor bugetare „Finanţarea externă nerambursabilă“ şi „Fonduri europene nerambursabile“ care fac obiectul cedărilor la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

    ART. III
    (1) În anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate între următoarele titluri de cheltuieli: 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferente proiectelor din cadrul perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, 60 „Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ şi 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“.
    (2) Totalul sumelor prevăzute la articolele/alineatele bugetare „Finanţarea externă nerambursabilă“ şi „Fonduri europene nerambursabile“ nu poate fi diminuat ca urmare a virărilor efectuate conform alin. (1).
    (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările determinate de aplicarea prevederilor prezentului articol în anexele la bugetele acestora.

    ART. IV
    La articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2022, cu modificările ulterioare, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Ministerul Energiei reîntregeşte veniturile rezultate din privatizare în lei utilizate conform alin. (1), diminuate cu sumele restituite potrivit alin. (4), din bugetul de stat prin bugetul propriu, cu încadrarea în sumele prevăzute cu această destinaţie, până cel târziu în data de 31 decembrie 2025."


    ART. V
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Imprimeria Naţională este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni cu capital integral de stat, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu statutul aprobat de adunarea generală a acţionarilor, în condiţiile legii."

    2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Imprimeria Naţională are ca obiect principal de activitate imprimarea, tipărirea, administrarea, difuzarea, expertizarea şi evidenţa hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau specifice pe economie, activitatea editorială, tipărirea publicaţiilor periodice şi neperiodice, documente şi tipărituri administrative specifice activităţii financiar-contabile şi de trezorerie, bonuri de tezaur, acţiuni, titluri de stat şi de proprietate, obligaţiuni necesare pentru finanţarea deficitului bugetar, cecuri bancare, bilete de bancă, înscrisuri de stat, acte de identitate şi imprimate confidenţiale, certificatelor de autorizare a unor activităţi, alte hârtii de valoare."

    3. La articolul 7, alineatele (2^1), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    "(2^1) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, în condiţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 şi ale Deciziei Comisiei nr. C(2005)409, paşapoarte electronice, permise de şedere şi documente de călătorie care se eliberează străinilor, inclusiv a permiselor de trecere locală a frontierei în temeiul regimului micului trafic de frontieră, colantul uniform de viză, paşapoarte temporare, titluri de călătorie pentru cetăţenii români, titluri de călătorie provizorii pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, colante pentru vize biometrice, formulare pentru aplicarea vizei volante, precum şi alte documente ale căror specificaţii tehnice sunt clasificate «secret UE».
    ..................................................................................................
(4) Producerea, cu titlu de exclusivitate, a tipăriturilor cu caracter special ce impun măsuri de protecţie împotriva falsificării sau contrafacerii, elaborate de alte instituţii şi de organele administraţiei publice centrale şi locale.
(5) Activităţile prevăzute la alin. (1)-(4) se detailează în cadrul statutului aprobat de Adunarea generală a acţionarilor, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. Anexa se abrogă.


    ART. VI
    La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii şi în faţa altor instanţe judiciare şi arbitrale internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 19 septembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 168/2006, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Pentru asigurarea creditelor bugetare şi de angajament necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, se autorizează Ministerul Finanţelor, prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, să repartizeze sumele reţinute la nivelul ordonatorului principal de credite, în proporţie de 10%, precum şi să efectueze virări pe parcursul întregului an bugetar, de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole bugetare, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) şi (8)-(11) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. VII
    Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul LXXVI, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului, Administraţia Prezidenţială, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislativ nu aplică prevederile din capitolul III - Măsuri de disciplină economico-financiară, cu excepţia art. XXIV, XXVI şi XXVII, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară nu aplică prevederile art. XVII din secţiunea 1 şi ale art. XLVII din secţiunea a 3-a ale capitolului III - Măsuri de disciplină economico-financiară."

    2. La articolul LXXXI, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţia afectării negative a activităţii cauzată de necorelarea prevederilor prezentei legi cu prevederile cuprinse în alte acte normative de natura legii şi/sau cu acquis-ul comunitar, acordurile internaţionale sau, după caz, standardele/cerinţele internaţionale tehnico-organizatorice, precum şi pentru respectarea condiţiilor care ţin de funcţionalitatea proiectelor implementate sau aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, Guvernul României poate aproba prin memorandum iniţiat de autorităţile publice tutelare şi avizat de Ministerul Finanţelor ca anumiţi operatori economici să fie exceptaţi de la prevederile capitolului III - Măsuri de disciplină economico-financiară, secţiunea a 2-a, pe baza analizelor efectuate conform dispoziţiilor alin. (1)."

    3. La articolul LXXXI, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul regiilor autonome aflate sub autoritatea unităţilor administrativ-teritoriale şi al societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, după caz, analizele prevăzute la alin. (1) şi (1^1) sunt prezentate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, care iniţiază memorandumul pe baza propunerilor primite de la autorităţile publice tutelare ale acestora şi îl înaintează spre aprobare Guvernului."    ART. VIII
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (5^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5^2) În funcţie de obiectivele privind managementul datoriei publice, colateralul depus de Ministerul Finanţelor la instituţiile financiare cu care acesta realizează tranzacţii cu instrumente financiare derivate se asigură din veniturile din privatizare, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, şi/sau din finanţările rambursabile de natura datoriei publice guvernamentale contractate cu scopul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. g)."

    2. La articolul 3, după alineatul (5^5) se introduc două noi alineate, alin. (5^6) şi (5^7), cu următorul cuprins:
    "(5^6) Ministerul Finanţelor, în calitatea acestuia de administrator unic al datoriei publice guvernamentale, poate mandata Banca Naţională a României şi/sau alţi administratori de piaţă, prin convenţie sau acord, să organizeze activităţile specifice pieţelor primare şi/sau secundare ale titlurilor de stat.
(5^7) În aplicarea alin. (5^6), administratorii de piaţă mandataţi de Ministerul Finanţelor stabilesc reguli transparente şi nediscriminatorii cu privire la condiţiile de acces ale participanţilor şi la cadrul de derulare a operaţiunilor cu titluri de stat pe pieţele respective, precum şi măsuri aplicabile pentru nerespectarea regulilor prevăzute în reglementările emise în acest scop, cu avizul Ministerului Finanţelor."

    3. La articolul 4 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) finanţarea necesară asigurării capitalului şi a colateralului aferent tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate;"    ART. IX
    La articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 14 decembrie 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în scopul eficientizării implementării investiţiilor, precum şi pentru atingerea jaloanelor şi ţintelor asumate prin PNRR, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum avizat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Finanţelor şi aprobat de Guvern, ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă şi investiţii sunt autorizaţi să depăşească procentul finanţării publice naţionale cu sumele necesare pentru ajustarea/majorarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, precum şi cu sumele aferente unor activităţi necesare implementării proiectelor, sume care nu au fost prevăzute în fondurile alocate PNRR şi ale căror documentaţii au fost aprobate conform art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Ordonatorii principali de credite sunt obligaţi să evalueze impactul bugetar al depăşirii procentului finanţării publice naţionale, precum şi a oricăror altor tipuri de cheltuieli necesare implementării proiectelor, să evalueze şi să repartizeze motivat de gradul de maturitate şi de progresul fizic şi financiar proiectele, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate potrivit legii."


    ART. X
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 35 alin. (2) şi (3) şi art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 8 martie 2024.
    (2) Soldul Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, constituit în baza art. 35 alin. (2) şi art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 se utilizează în condiţiile art. I alin. (1).

    ART. XI
    În aplicarea art. 2 alin. (2) lit. a) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2024, de sumele prevăzute la art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază numai judecătorii a căror prezenţă în cadrul birourilor electorale este obligatorie potrivit legii.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Alin Marius Andrieş,
                    secretar de stat
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul energiei,
                    Constantin Saragea,
                    secretar general
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Adrian-Ioan Veştea
                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Toni Greblă

    Bucureşti, 14 mai 2024.
    Nr. 46.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016