Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 14 aprilie 2022  privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 14 aprilie 2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 379 din 18 aprilie 2022
    În vederea asigurării respectării obligaţiei statului român de a adopta măsurile necesare aplicării Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 79 I din 21 martie 2019 (Regulamentul),
    având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă la nivel naţional a dispoziţiilor legale prin care să se creeze cadrul normativ, mecanismele administrative şi instrumentele adecvate în scopul implementării eficiente a Regulamentului,
    având în vedere necesitatea corelării şi armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene în domeniul examinării investiţiilor străine directe, în vederea asigurării funcţionalităţii mecanismului de examinare,
    având în vedere necesitatea luării, de urgenţă, a măsurile necesare, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a preveni eludarea mecanismelor de examinare şi a deciziilor de examinare a investiţiilor străine directe,
    întrucât adoptarea, la nivel naţional, a unui act normativ privind reglementarea regimului juridic al examinării investiţiilor străine directe, precum şi desemnarea punctului naţional de contact trebuiau realizate de către statul român până la data de 11 octombrie 2020, dată de la care se aplică Regulamentul,
    având în vedere faptul că investiţiile străine directe contribuie la creşterea economică a Uniunii, consolidând competitivitatea acesteia, creând locuri de muncă şi economii de scară, atrăgând capitaluri, tehnologii, inovare şi expertiză şi deschizând noi pieţe pentru exporturile Uniunii şi susţin realizarea obiectivelor stabilite în Planul de investiţii pentru Europa şi contribuie la alte proiecte şi programe ale Uniunii,
    întrucât cadrul de examinare a investiţiilor străine directe şi de cooperare trebuie să ofere mijloacele necesare pentru a aborda riscurile la adresa securităţii sau a ordinii publice într-un mod cuprinzător, precum şi pentru a se adapta la circumstanţele în schimbare, menţinând totodată flexibilitatea necesară pentru ca statele membre să examineze investiţiile străine directe din motive privind securitatea sau ordinea publică, ţinând cont de situaţiile lor individuale şi de particularităţile lor naţionale,
    în considerarea faptului că lipsa unei intervenţii legislative imediate privind stabilirea unor norme naţionale referitoare la procedura de examinare a investiţiilor străine directe şi la cooperarea cu statele membre şi Comisia Europeană are ca efecte crearea unei stări de incertitudine juridică şi imposibilitatea îndeplinirii de către statul român a obligaţiilor care decurg din aplicarea Regulamentului,
    urgenţa adoptării acestui act normativ constă în necesitatea de a crea cadrul legal naţional care să permită aplicarea Regulamentului (UE) 2019/452, în caz contrar, România riscând imposibilitatea implementării normelor europene privind investiţiile străine directe din cauza unei bariere legislative.
    În acest sens, importanţa obiectului reglementat adaugă la necesitatea aplicării, întrucât vizează un subiect ce ţine şi de domeniul apărării şi securităţii naţionale şi care are drept consecinţă directă un impact major asupra evoluţiei economiei naţionale.
    Totodată, neaplicarea Regulamentului are aptitudinea de a descalifica România ca un posibil partener în cadrul investiţiilor străine directe, fapt care aduce un detriment major economiei naţionale, în condiţiile stării de urgenţă create de pandemia cu virusul SARS-CoV-2.
    De asemenea, luând în considerare impactul semnificativ pe care actualul context internaţional de securitate îl are asupra mediului economic, precum şi angajamentele internaţionale asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, elemente de natură să justifice încadrarea în ipoteza unei situaţii extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care reclamă adoptarea de urgenţă a unor măsuri corespunzătoare pentru prevenirea şi/sau stoparea unor consecinţe negative, prin prezentul proiect de act normativ se urmăreşte asigurarea existenţei unui cadru normativ caracterizat de previzibilitate, certitudine şi securitate juridică, prin reglementarea concretă a mecanismului de examinare a investiţiilor străine directe în România, cu scopul de a asigura protecţia intereselor publice majore precum securitatea naţională, buna funcţionare a mecanismelor pieţei şi, în general, a economiei, precum şi asigurarea garanţiilor de protecţie a ordinii publice.
    Întrucât absenţa unui cadru legal adecvat poate avea consecinţe negative constând în riscul declanşării de către Comisia Europeană a unei eventuale proceduri privind neîndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene,
    ţinând cont de faptul că nepromovarea proiectului de act normativ poate avea consecinţe negative asupra beneficiului public, care poate fi afectat de incertitudinea juridică cu privire la investiţiile străine directe,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Obiectul şi domeniul de aplicare
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, denumit în continuare Regulamentul, în scopul protejării intereselor esenţiale de securitate şi ordine publică.
    (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu aduce atingere acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
    (3) Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică investiţiilor de portofoliu, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/1998, cu modificările ulterioare.

    ART. 2
    Definiţii
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) investitor străin:
    1. persoană fizică, care nu este cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenţionează să realizeze o investiţie străină directă în România;
    2. persoană juridică, al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenţionează să realizeze o investiţie străină directă în România;
    3. persoană juridică, al cărei sediu social se află într-un stat membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenţionează să realizeze o investiţie străină directă în România, în care este exercitat în mod direct sau indirect controlul de către: o persoană fizică ce nu este cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, o persoană juridică al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene sau o altă entitate juridică, fără personalitate juridică, organizată în temeiul legilor unui stat care nu este membru al Uniunii Europene;
    4. administrator fiduciar al unei entităţi fără personalitate juridică ce a realizat sau intenţionează să realizeze o investiţie străină directă în România sau o persoană aflată într-o poziţie similară, dacă aceasta nu este cetăţean al Uniunii Europene, în cazul unei persoane fizice, sau dacă aceasta nu are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, în cazul unei persoane juridice, sau dacă această entitate a fost constituită în temeiul legilor unui stat care nu este stat membru al Uniunii Europene;

    b) investiţie străină directă - investiţie de orice natură efectuată de un investitor străin cu scopul de a stabili sau de a menţine legături durabile şi directe între investitorul străin şi întreprinderea vizată sau o unitate organizatorică separată a unei întreprinderi, cărora le sunt puse la dispoziţie aceste fonduri sau urmează să le fie puse la dispoziţie pentru desfăşurarea unei activităţi economice în România, şi care îi permit investitorului străin să exercite un control asupra administrării întreprinderii.
    O investiţie străină directă se efectuează, de asemenea, când există o schimbare în structura de proprietate a unui investitor străin persoană juridică, dacă această schimbare în ceea ce priveşte persoana juridică face posibilă exercitarea unui control, în mod direct sau indirect, de către o:
    1. persoană fizică ce nu este cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene;
    2. persoană juridică al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene sau
    3. altă entitate juridică, fără personalitate juridică, organizată în temeiul legilor unui stat care nu este membru al Uniunii Europene;


    c) investiţie nouă - investiţie iniţială în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea activităţii unei întreprinderi noi, extinderea capacităţii unei întreprinderi existente, diversificarea producţiei unei întreprinderi prin produse care nu au fost fabricate anterior sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei întreprinderi existente. Înfiinţarea unei noi întreprinderi reprezintă crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente. Extinderea capacităţii unei întreprinderi existente reprezintă mărirea capacităţii de producţie în amplasamentul existent datorată existenţei unei cereri neonorate. Diversificarea producţiei unei întreprinderi existente reprezintă obţinerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă;
    d) control - definit potrivit prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) întreprindere - definită potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe, denumită, în continuare, CEISD sau Comisia - organ colegial fără personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului României, care are ca atribuţii examinarea investiţiilor străine directe conform prevederilor Regulamentului şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă şi emiterea avizelor de examinare;
    g) cerere de autorizare a investiţiei străine directe - cererea depusă de către persoanele prevăzute la lit. a) la CEISD, având ca obiect autorizarea unei investiţii străine directe potrivit prevederilor art. 3 şi 9.


    ART. 3
    Investiţii străine directe supuse autorizării
    (1) Sunt supuse examinării şi avizării CEISD investiţiile străine directe definite la art. 2 lit. b) şi investiţiile noi definite la art. 2 lit. c) care:
    a) au ca obiect domeniile de activitate prevăzute la art. 2 din Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 73/2012 referitoare la aplicarea art. 6 alin. (9) din Legea Concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la criteriile prevăzute la art. 4 din Regulament; şi
    b) a căror valoare depăşeşte pragul de 2.000.000 de euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar din anul anterior realizării operaţiunii.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), pot fi supuse examinării şi avizării CEISD, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, şi investiţiile străine directe care nu depăşesc pragul de 2.000.000 euro, dacă, prin natura sau efectele sale potenţiale, raportat la criteriile prevăzute la art. 4 din Regulament, pot avea impact asupra securităţii sau ordinii publice sau prezintă riscuri la adresa acestora.
    (3) În cazul în care o investiţie străină directă realizată de către un investitor străin are ca rezultat modificarea controlului efectiv al unei/unor întreprinderi, în sensul prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând şi operaţiunile care conduc la crearea de societăţi în comun, astfel cum sunt prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar obiectul de activitate se circumscrie domeniilor stabilite la art. 2 din Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 73/2012, investitorul străin va depune cerere de autorizare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent dacă reprezintă sau nu o concentrare economică în sensul Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul în care o investiţie străină directă constituie, în acelaşi timp, şi o concentrare economică care intră sub incidenţa Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, investitorul străin va depune atât o cerere de autorizare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cât şi o notificare a unei concentrări economice în sensul Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, procedura prevăzută de Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va fi finalizată în funcţie de decizia cu privire la soluţionarea cererii de autorizare emise în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 4
    Persoanele obligate să depună cereri de autorizare a investiţiilor străine directe
    (1) Investitorii străini definiţi potrivit prevederilor art. 2 lit. a) care doresc să realizeze o investiţie străină directă definită la art. 2 lit. b) şi o investiţie nouă definită la art. 2 lit. c), supuse examinării şi avizării potrivit prevederilor art. 3 alin. (1), au obligaţia de a depune cerere de autorizare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), şi investitorii străini care doresc să realizeze o investiţie străină directă în temeiul altor reglementări şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) au obligaţia de a depune cerere de autorizare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, dispoziţiile art. 17 aplicându-se în mod corespunzător.
    (3) În cazul investiţiilor străine directe care se realizează prin fuziunea a două sau mai multor întreprinderi, cererile de autorizare se depun de către fiecare dintre părţile implicate. În celelalte cazuri, cererea de autorizare se depune de către persoana, întreprinderea sau întreprinderile care dobândeşte/ dobândesc controlul asupra uneia ori mai multor întreprinderi ori asupra unor părţi ale acesteia/acestora, respectiv cel care realizează/creează o investiţie nouă.
    (4) Răspunderea pentru caracterul exact şi complet al informaţiilor furnizate revine părţii care depune cererea.

    ART. 5
    Punerea în aplicare a unei investiţii străine directe
    (1) Este interzisă realizarea unei investiţii străine directe înainte de autorizarea acesteia; aceasta se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. b).
    (2) CEISD se poate sesiza din oficiu cu privire la punerea în aplicare a unei investiţii străine directe care ar putea face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu privire la care nu a fost depusă cerere de autorizare, declanşând procedura de examinare prevăzută la art. 9.
    (3) În cazul în care o autoritate a statului român constată, în mod justificat, că se impune iniţierea procedurilor de examinare a investiţiei străine, sesizează CEISD, care, dacă apreciază întemeiată solicitarea, iniţiază procedurile de examinare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), CEISD poate solicita părţilor implicate parcurgerea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, putând propune oricare din soluţiile prevăzute la art. 9 alin. (2).
    (5) În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, CEISD poate să ia în considerare informaţiile întemeiate şi relevante primite de la operatori economici, reprezentanţi ai societăţii civile sau partenerii sociali, precum sindicatele, în legătură cu o investiţie străină directă de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică.

    ART. 6
    Depunerea cererilor de autorizare a investiţiilor străine directe
    (1) Investitorul străin prevăzut la art. 2 lit. a), care doreşte să realizeze o investiţie străină directă în România, în condiţiile art. 2 lit. b), şi o investiţie nouă definită la art. 2 lit. c), depune la Secretariatul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe CEISD, asigurat de către o structură specializată din cadrul Consiliului Concurenţei, o cerere de autorizare a investiţiei străine directe, denumită în continuare cerere de autorizare.
    (2) Cererea de autorizare va cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din Regulament.
    (3) Cererile de autorizare se depun în limbile română şi engleză, pe hârtie şi în format electronic. Documentele anexate cererii vor fi prezentate în original şi/sau în copii, copiile fiind certificate, pentru conformitate, de către părţile care depun cererea sau de către împuterniciţii acestora, autorizaţi să le reprezinte.
    (4) În situaţia în care apreciază că este necesar pentru soluţionarea cererii de autorizare, CEISD, prin intermediul Secretariatului, va solicita investitorului străin completarea cererii de autorizare cu informaţii suplimentare referitoare la clarificarea obiectului cererii depuse. În acest caz, termenul de soluţionare a cererii curge de la data declarării complete a cererii de autorizare.

    ART. 7
    Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe CEISD
    (1) În scopul aplicării prevederilor Regulamentului şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie, prin decizie a prim-ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe, organ colegial fără personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului României, care va fi formată din următorii membri:
    a) un reprezentant al prim-ministrului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, care va avea şi calitatea de preşedinte al Comisei;
    b) preşedintele Consiliului Concurenţei sau un membru al Plenului Consiliului Concurenţei;
    c) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;
    d) un reprezentant al Ministerului Economiei;
    e) un reprezentant al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului;
    f) un reprezentant al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
    g) un reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării;
    h) un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
    i) un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale;
    j) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;
    k) un reprezentat al Ministerului Sănătăţii;
    l) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe.

    (2) Nominalizarea membrilor titulari ai CEISD, precum şi a câte unui supleant, care va participa la şedinţele CEISD în lipsa membrului titular, se face de către conducătorul fiecărei instituţii prevăzute la alin. (1). Nominalizările se transmit prim-ministrului şi, în copie, Secretariatului CEISD în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea emiterii deciziei prevăzute la alin. (1).
    (3) Membrii titulari şi supleanţi ai CEISD vor fi numiţi pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia. Nivelul de reprezentare în cazul membrilor titulari va fi de cel puţin secretar de stat, iar al membrilor supleanţi de cel puţin director.
    (4) Mandatul de membru al CEISD încetează prin expirarea duratei mandatului, demisie, deces, revocare, încetarea sau suspendarea raporturilor de serviciu, imposibilitate definitivă de exercitare, respectiv nu îşi poate îndeplini atribuţiile mai mult de 60 de zile consecutive.
    (5) Înlocuirea membrilor CEISD se face prin decizie a primului-ministru în baza unei noi nominalizări efectuate potrivit prevederilor alin. (2).
    (6) În cadrul CEISD, reprezentanţi ai Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Informaţii Externe au calitatea de invitaţi permanenţi.
    (7) La solicitarea CEISD, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe transmit avize, în conformitate cu atribuţiile specifice, care se comunică CEISD, în termen de cel mult 20 de zile de la solicitare.
    (8) În cadrul CEISD va funcţiona un grup de lucru format din experţi ai instituţiilor prevăzute la alin. (1), care se va reuni lunar sau ori de câte ori e necesar. Aceştia vor fi numiţi prin actul administrativ al conducătorului instituţiilor pe care le reprezintă, care se comunică Secretariatului CEISD, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Activitatea experţilor va consta în elaborarea de analize, studii de specialitate, recomandări sau opinii neobligatorii pentru membrii CEISD, care pot fi avute în vedere la analiza cererilor de autorizare.
    (9) CEISD se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii membrilor în funcţie. Şedinţele CEISD se convoacă de către preşedintele acesteia, prin grija Secretariatului CEISD. În cadrul şedinţelor CEISD avizele privind autorizarea investiţiilor străine directe se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (10) În vederea îndeplinirii atribuţiilor care decurg din aplicarea Regulamentului şi a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează, în limita fondurilor bugetare aprobate, în cadrul Consiliului Concurenţei o structură specializată care va asigura secretariatul şi funcţionarea CEISD.

    ART. 8
    Mecanismul de cooperare în ceea ce priveşte investiţiile străine directe
    CEISD, prin intermediul secretariatului acesteia, asigură respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 6 şi 7 din Regulament referitoare la mecanismul de cooperare cu statele membre ale Uniunii Europene şi cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte investiţiile străine directe.

    ART. 9
    Examinarea şi soluţionarea cererilor de autorizare a investiţiilor străine directe
    (1) În vederea soluţionării cererilor de autorizare a investiţiei străine directe, CEISD se va raporta la criteriile prevăzute la art. 4 din Regulament.
    (2) În urma analizei efectuate potrivit criteriilor prevăzute la art. 4 din Regulament, CEISD va emite un aviz cu privire la cererile de autorizare a investiţiei străine directe, declarate complete, hotărând, după caz:
    a) autorizarea investiţiei străine directe în România în situaţia în care consideră că aceasta nu afectează securitatea sau ordinea publică a României şi nu este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană;
    b) autorizarea condiţionată a investiţiei străine directe în România în situaţia în care consideră că aceasta poate fi realizată în urma unor măsuri/angajamente comportamentale sau structurale ale investitorului străin; în această situaţie, investiţia străină se poate efectua sau poate continua să existe exclusiv în limitele şi conform prevederilor şi condiţiilor specificate în decizia de autorizare condiţionată;
    c) respingerea cererii de autorizare a investiţiei străine directe în situaţia în care consideră că aceasta afectează securitatea sau ordinea publică a României sau este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană.

    (3) CEISD va emite avizul prevăzut la alin. (2) şi în situaţia în care procedura de autorizare a investiţiei străine se realizează ex post, potrivit prevederilor art. 2 lit. b) teza a II-a.
    (4) Avizul CEISD prevăzut la alin. (2) va fi conform în situaţia reglementată la lit. a) şi consultativ în situaţiile reglementate la lit. b) şi c).
    (5) Avizul CEISD prin care se propune soluţia menţionată la alin. (2) lit. a) va fi transmis Consiliului Concurenţei care, în termen de 30 de zile, prin decizie, va dispune autorizarea investiţiei străine directe potrivit avizului primit.
    (6) Dacă prin avizul transmis de CEISD se propune una dintre soluţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), acesta este transmis Guvernului în vederea emiterii unei hotărâri prin care să autorizeze condiţionat sau să respingă cererea de autorizare a investiţiei străine directe. În cazul în care soluţia propusă este cea de la alin. (2) lit. b), CEISD va transmite şi angajamentele propuse în vederea autorizării condiţionate a investiţiei străine directe. Condiţiile, criteriile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor propuse vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.
    (7) În cazul în care investiţia străină directă care urmează a fi realizată în România este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană, la emiterea avizului, CEISD va avea în vedere avizul Comisiei Europene, transmis potrivit prevederilor art. 8 din Regulament.
    (8) În funcţie de specificul investiţiei străine directe examinate şi dacă apreciază necesar, CEISD poate solicita puncte de vedere din partea altor autorităţi sau instituţii publice.
    (9) Punctele de vedere prevăzute la alin. (8) au caracter consultativ şi se comunică CEISD în termen de cel mult 20 de zile de la solicitare.
    (10) În situaţia în care, luând în considerare specificul şi complexitatea cererii de autorizare analizate sau impactul acesteia asupra securităţii şi ordinii publice, precum şi asupra proiectelor şi programelor de interes pentru Uniunea Europeană, CEISD decide că este necesară consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, denumit în continuare CSAT, CEISD declanşează o cercetare detaliată a cererii de autorizare, informând de îndată solicitantul.
    (11) Declanşarea procedurii privind cercetarea amănunţită a cererii de autorizare de către Consiliul Concurenţei potrivit prevederilor alin. (10) poate avea loc şi la solicitarea CSAT, atunci când acesta deţine date sau informaţii cu privire la posibila aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă în cazul unei cereri de autorizare aflate pe rolul CEISD.
    (12) În cadrul procedurii prevăzute la alin. (10), CEISD va solicita CSAT emiterea unui aviz care va fi comunicat în cel mult 90 de zile de la solicitare. Avizul CSAT este conform pentru soluţiile pe care Consiliul Concurenţei sau Guvernul României le pot pronunţa potrivit prevederilor alin. (5) şi (6).
    (13) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu aduc atingere rolului şi atribuţiilor conferite CSAT, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare.
    (14) Emiterea avizului de către CEISD se realizează în termen de cel mult 60 de zile de la data la care notificarea este declarată completă, conţinând toate informaţiile şi documentele solicitate persoanei care a depus cererea de autorizare, precum şi, după caz, avizele prevăzute la alin. (5)-(7) şi (10).
    (15) În cazul în care există date sau indicii că o investiţie străină directă a fost autorizată în temeiul furnizării de informaţii inexacte sau incomplete din partea investitorului străin, CEISD reiniţiază procedurile de examinare a acesteia, putând propune oricare dintre soluţiile prevăzute la alin. (2).
    (16) Deciziile Consiliului Concurenţei privind cererile de autorizare a investiţiilor străine se comunică investitorului, prin grija Secretariatului CEISD, în termen de cel mult 45 de zile de la adoptare.
    (17) Deciziile Consiliului Concurenţei vor putea fi atacate potrivit prevederilor art. 19 alin. (7) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (18) Deciziile Consiliului Concurenţei prin care se aplică amenzi constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.
    (19) Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate. În cazul amenzilor, suspendarea se va dispune doar cu condiţia plăţii unei cauţiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la creanţele bugetare.
    (20) Drepturile şi obligaţiile care decurg din decizia de autorizare, din hotărârea de autorizare condiţionată sau hotărârea de interzicere, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se transferă succesorului legal al titularului deciziei sau hotărârii către care s-a emis decizia sau hotărârea de către Consiliul Concurenţei sau Guvernul României.

    ART. 10
    Măsuri privind transparentizarea investiţiilor străine directe în domeniul mass-media
    (1) Înainte de realizarea investiţiei străine care are ca obiect o întreprindere care fie deţine o licenţă audiovizuală la nivel naţional, regional sau local, fie realizează o publicaţie periodică având un tiraj mediu de cel puţin 5.000 de exemplare tipărite/zi în ultimul an calendaristic, fie deţine un portal web cu minimum 10.000 de accesări/lună, CEISD solicită investitorului străin transparentizarea informaţiilor cu privire la investiţia străină, înainte de declanşarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) CEISD supune consultării publice, pentru o perioadă de 30 de zile, informaţiile cu privire la întreprinderea din domeniul mass-media. În cazul în care CEISD nu constată niciun motiv pentru iniţierea procedurilor de examinare a investiţiei străine, se consideră că efectuarea investiţiei străine nu pune în pericol securitatea sau ordinea publică a României.
    (3) Constatările preliminare ale CEISD, anterioare examinării investiţiei străine, nu reprezintă un act administrativ şi nu pot face obiectul controlului de legalitate în cadrul contenciosului administrativ, decât odată cu atacarea actului administrativ prin care se soluţionează cererea de autorizare a investiţiei străine directe.

    ART. 11
    Confidenţialitatea informaţiilor
    (1) Pe perioada procedurilor de analiză a cererilor de autorizare, documentele care conţin informaţii clasificate sau informaţii confidenţiale se utilizează separat de celelalte documente din dosar, cu respectarea regimului de protecţie impus de legislaţia în domeniu, pentru aceste categorii de date.
    (2) În cazul în care anumite informaţii care stau la baza emiterii deciziei de autorizare, hotărârii de autorizare condiţionată şi hotărârii de interzicere sunt informaţii clasificate sau informaţii confidenţiale, potrivit Regulamentului, temeiul deciziei sau hotărârii include informaţiile pe care s-a bazat decizia numai prin referinţă la nivelul de clasificare sau detaliile privind confidenţialitatea acestor informaţii.
    (3) Persoanele care iau cunoştinţă de informaţii clasificate/confidenţiale sau de fapte care constituie secrete comerciale, bancare sau alte secrete similare protejate de lege în perioada în care desfăşoară activităţi prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv după părăsirea, în orice mod, a activităţii desfăşurate, au obligaţia de a nu le divulga/de a păstra confidenţialitatea cu privire la aceste informaţii.
    (4) CEISD are obligaţia de a utiliza informaţiile obţinute numai în scopul realizării examinării investiţiei, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Avizele şi informaţiile transmise de autorităţile de stat, precum şi documentele care conţin informaţii clasificate sau informaţii confidenţiale în temeiul Regulamentului nu sunt destinate publicităţii şi nu fac obiectul legilor care reglementează libertatea de acces la informaţii.
    (6) În cadrul procedurilor judiciare desfăşurate în baza unei acţiuni înaintate împotriva unei decizii sau hotărâri a Guvernului emise în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, accesul la informaţiile clasificate se realizează numai în acord cu dispoziţiile legale în vigoare, dacă acest lucru nu pune în pericol securitatea statului, suveranitatea sa, integritatea teritorială, fundamentele democratice, vieţile sau sănătatea persoanelor sau a activităţilor autorităţilor din domeniul securităţii, apărării şi ordinii publice.
    (7) Probele se administrează cu respectarea obligaţiei de a păstra secretul informaţiilor clasificate sau confidenţiale. Declaraţiile de martor cu privire la aceste situaţii se pot realiza numai dacă persoana care are obligaţia păstrării confidenţialităţii este scutită de această obligaţie de către autoritatea competentă.

    ART. 12
    Sancţiuni
    (1) Constituie contravenţie, dacă fapta nu constituie infracţiune, şi se sancţionează, prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă ce nu poate depăşi 10% din cifra de afaceri totală mondială din anul financiar anterior sancţionării, următoarele fapte ale investitorului străin:
    a) furnizarea cu intenţie într-o cerere de autorizare a investiţiei străine directe de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare;
    b) punerea în aplicare a unei investiţii străine directe fără ca aceasta să fie autorizată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, săvârşită cu intenţie sau din neglijenţă;
    c) punerea în aplicare a investiţiei străine directe cu nerespectarea sau încălcarea angajamentelor asumate prin hotărârea de autorizare condiţionată prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. b), săvârşită cu intenţie sau din neglijenţă.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care întreprinderea a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.
    (3) În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate ca urmare a unei investiţii străine directe, care nu au înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării, acestea vor fi sancţionate cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 50.000.000 lei.
    (4) Dreptul Consiliului Concurenţei de a aplica sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se prescrie după cum urmează:
    a) în termen de 3 ani, în cazul săvârşirii contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. a);
    b) în termen de 5 ani, în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).

    (5) Prescripţia dreptului Consiliului Concurenţei de a aplica sancţiuni începe să curgă de la data săvârşirii încălcării. În cazul încălcărilor care au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescripţia începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt anticoncurenţial în cauză.
    (6) Solicitarea de informaţii în scris transmisă de către Consiliul Concurenţei în scopul investigării unei încălcări a prezentei ordonanţe de urgenţă întrerupe cursul termenelor de prescripţie prevăzute la alin. (4). Întreruperea termenului de prescripţie produce efecte de la data comunicării solicitării de către Consiliul Concurenţei, făcută către cel puţin un operator economic care a participat la săvârşirea încălcării legii. Întreruperea termenului de prescripţie îşi produce efectele faţă de toţi operatorii economici sau toate asociaţiile de operatori economici care au participat la săvârşirea încălcării legii.
    (7) În cazul întreruperii termenului de prescripţie, un nou termen, cu o durată similară, începe să curgă de la data la care Consiliul Concurenţei a transmis solicitarea menţionată la alin. (6). Termenul de prescripţie va expira cel mai târziu în ziua în care se împlineşte perioada egală cu dublul termenului de prescripţie, aplicabil pentru săvârşirea încălcării în cauză, în situaţia în care Consiliul Concurenţei nu a impus niciuna dintre sancţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (8) Termenul de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor se suspendă pe durata în care decizia Consiliului Concurenţei se află pe rolul instanţelor de judecată.
    (9) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei prin decizie, care poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare. Sentinţa va fi pronunţată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare.
    (10) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei în temeiul alin. (9) şi art. 9 alin. (17) se publică pe pagina de internet a instituţiei, ţinându-se seama de interesele legitime ale părţilor implicate, astfel încât secretele comerciale să nu fie divulgate, iar datele confidenţiale să fie respectate.

    ART. 13
    Cooperare internaţională
    În aplicarea art. 13 din Regulament, statul român poate coopera cu autorităţile responsabile din ţările terţe cu privire la chestiuni referitoare la examinarea investiţiilor străine directe din motive de securitate şi de ordine publică.

    ART. 14
    Punctul naţional de contact
    În vederea aplicării regulamentului şi a prezentei ordonanţe de urgenţă se desemnează Consiliul Concurenţei, prin structura specializată care asigură Secretariatul CEISD, ca punct naţional de contact în relaţia cu Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.

    ART. 15
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    (1) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, în temeiul Regulamentului sau al prezentei ordonanţe de urgenţă, se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE şi cu Regulamentul (UE) 2018/1.725 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 1.247/2002/CE şi numai în măsura în care este necesară pentru examinarea investiţiilor străine directe de către statele membre şi pentru asigurarea eficacităţii cooperării prevăzute de Regulament.
    (2) Datele cu caracter personal legate de punerea în aplicare a Regulamentului sau a prezentei ordonanţe de urgenţă se păstrează numai pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.

    ART. 16
    Norme de aplicare
    (1) Organizarea şi funcţionarea CEISD vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Consiliului Concurenţei şi a Ministerului Economiei.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Secretariatului CEISD va fi aprobat prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

    ART. 17
    Dispoziţii tranzitorii
    (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi investiţiilor străine în curs pentru care s-a anunţat intenţia de a se încheia un acord sau, în cazul ofertei publice, părţile şi-au anunţat intenţia de a face o astfel de ofertă. În vederea demonstrării intenţiei de a încheia un acord, părţile trebuie să prezinte un antecontract sau orice altă înţelegere preliminară care să demonstreze fără dubii intenţia de realizare a investiţiei străine.
    (2) Dispoziţiile în materie contravenţională prevăzute la art. 12 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă şi se completează cu cadrul general în materie, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 19 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) autorizarea investiţiilor străine directe potrivit Regulamentului (UE) 452/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune;"

    2. La articolul 25 alineatul (1), după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:
    "u) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 452/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 79 I din 21 martie 2019, precum şi a oricăror reglementări subsecvente."

    3. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 31^1
    (1) Membrii Plenului Consiliului Concurenţei, precum şi personalul Consiliului Concurenţei care iau cunoştinţă de informaţii clasificate, confidenţiale sau de fapte/acţiuni care constituie secrete comerciale, bancare sau alte secrete sau informaţii sensibile protejate de lege sau reglementările interne ale Consiliului Concurenţei, în perioada în care desfăşoară activităţi legate de aplicarea prezentei legi, au obligaţia de a nu divulga şi de a păstra confidenţialitatea cu privire la aceste informaţii.
    (2) Obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor, prevăzută la alin. (1), subzistă indiferent dacă persoana mai deţine sau nu calitatea de membru al Plenului Consiliului Concurenţei sau aceea de angajat al Consiliului Concurenţei.
    (3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) atrage sancţionarea administrativă, civilă sau penală, după caz, în condiţiile legii."

    4. La articolul 47, alineatele (9)-(12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(9) În situaţiile în care o operaţiune de preluare a controlului asupra unor întreprinderi sau a unor active prezintă riscuri pentru siguranţa naţională, Guvernul, potrivit avizului Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe, va emite o hotărâre prin care aceasta să fie interzisă, cu respectarea competenţei Comisiei Europene în acest domeniu.
(10) Consiliul Concurenţei va informa Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe în legătură cu operaţiunile de concentrare economică ce sunt notificate acestuia, susceptibile să fie analizate din punctul de vedere al siguranţei naţionale. Avizul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe se va emite în termen de 30 de zile de la informarea transmisă de Consiliul Concurenţei.
(11) În situaţia în care Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe comunică Consiliului Concurenţei că o operaţiune de concentrare economică notificată este susceptibilă să prezinte riscuri pentru siguranţa naţională, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) se suspendă de la data acestei comunicări.
(12) Autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în domeniul siguranţei naţionale pot solicita Consiliului Concurenţei orice informaţii şi documente necesare pentru aplicarea prevederilor alin. (9). Dispoziţiile art. 34 alin. (1), art. 53, respectiv ale art. 54 se aplică în mod corespunzător."

    5. La articolul 47, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:
    "(13) În cazul în care se va emite o hotărâre de interzicere a operaţiunii examinate potrivit prevederilor alin. (9), procedura în faţa Consiliul Concurenţei încetează."

    6. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 71^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 71^1
    Protecţia preşedintelui Consiliului Concurenţei se asigură de către Serviciul de Protecţie şi Pază, în condiţiile legii."

                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Preşedintele Consiliului Concurenţei,
                    Bogdan Marius Chiriţoiu
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Mircea Abrudean
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Cornel Feruţă,
                    secretar de stat
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Vasile Dîncu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Florin-Sergiu Dobrescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 14 aprilie 2022.
    Nr. 46.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016