Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 14 aprilie 2022  privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 14 aprilie 2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 374 din 15 aprilie 2022
    Având în vedere Regulamentul (UE) 2021/821 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenţei tehnice, tranzitului şi transferului de produse cu dublă utilizare (reformare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 206 din 11 iunie 2021, denumit în continuare Regulament, care a intrat în vigoare la 9 septembrie 2021, prevederile fiind direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene,
    ţinând cont că responsabilitatea de a decide cu privire la autorizaţiile de export individuale, globale sau generale naţionale de export, la autorizaţiile pentru servicii de intermediere sau de asistenţă tehnică, la tranzitul produselor cu dublă utilizare neunionale sau la autorizaţiile pentru transferul în interiorul Uniunii Europene al produselor cu dublă utilizare revine autorităţii naţionale competente,
    luând în considerare necesitatea stabilirii de către statele membre de sancţiuni eficace, proporţionale şi disuasive care să se aplice în cazul încălcării prevederilor Regulamentului,
    considerând că adoptarea prezentului act normativ permite extinderea controlului operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, în special asupra exportului de produse de supraveghere cibernetică, dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, unei utilizări legate de represiunea internă şi/sau de comiterea de încălcări flagrante ale drepturilor omului sau ale dreptului internaţional umanitar,
    având în vedere faptul că neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă ar putea afecta persoanele fizice şi juridice române, care nu ar putea efectua anumite operaţiuni cu produse cu dublă utilizare, în condiţii de concurenţă echitabile faţă de celelalte persoane fizice şi juridice din Uniune,
    ţinând cont că fiecare stat membru trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la actele cu putere de lege şi actele administrative adoptate pentru punerea în aplicare a Regulamentului,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, precum şi măsurile naţionale necesare în vederea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenţei tehnice, tranzitului şi transferului de produse cu dublă utilizare (reformare), denumit în continuare Regulament.
    (2) Reglementările se aplică pe întreg teritoriul României, precum şi în zona economică exclusivă, zonele libere şi antrepozitele libere ale României.

    ART. 2
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte:
    a) drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice române ori rezidente în România care derulează operaţiuni cu produse cu dublă utilizare;
    b) componentele sistemului naţional de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare;
    c) măsurile necesare aplicării prevederilor Regulamentului, inclusiv sancţiunile pentru nerespectarea acestora.

    (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1) lit. a), prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi persoanelor fizice şi juridice care nu sunt stabilite sau rezidente pe teritoriul vamal al Uniunii Europene şi care desfăşoară de pe teritoriul României anumite operaţiuni cu produse cu dublă utilizare, conform dispoziţiilor art. 12 alin. (2) şi ale art. 13 alin. (1) din Regulament.

    ART. 3
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) produse cu dublă utilizare, export, exportator, declaraţie de export, declaraţie de reexport, declaraţie sumară de ieşire, servicii de intermediere, intermediar, asistenţă tehnică, furnizor de asistenţă tehnică, tranzit, autorizaţie individuală de export, autorizaţie globală de export, autorizaţie pentru proiecte de mare anvergură, autorizaţie generală de export a Uniunii, autorizaţie generală naţională de export, teritoriul vamal al Uniunii, produse cu dublă utilizare neunionale, embargo de arme, produse de supraveghere cibernetică, program intern de conformitate (PIC), tranzacţie esenţial identică sunt termeni definiţi la art. 2 din Regulament;
    b) destinatar - prima persoană, din afara României, către care se expediază produsele cu dublă utilizare. În cazul în care produsele cu dublă utilizare rămân la destinatar, el va fi considerat utilizatorul final al acestora;
    c) destinaţie - ţara către care se expediază produsele cu dublă utilizare;
    d) utilizator final - ultima persoană, din afara României, către care se expediază produsele cu dublă utilizare. Poate fi persoana care utilizează în fapt produsele cu dublă utilizare;
    e) utilizare finală - scopul exact în care vor fi utilizate produsele cu dublă utilizare;
    f) ţară terţă - orice ţară din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene.


    ART. 4
    Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, denumit în continuare MAE prin ANCEX, este autoritatea naţională în domeniul controlului operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare şi răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

    CAP. II
    Domeniu de aplicare
    ART. 5
    (1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în conformitate cu prevederile Regulamentului următoarele operaţiuni cu produse cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament:
    a) exportul;
    b) transferul în interiorul Uniunii Europene;
    c) serviciile de intermediere;
    d) asistenţa tehnică;
    e) tranzitul.

    (2) Exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt incluse în anexa I la Regulament se supune regimului de control în condiţiile în care exportatorul este informat de către MAE prin ANCEX că produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) sau art. 10 alin. (1) din Regulament sau în condiţiile menţionate la art. 9 alin. (1).
    (3) În situaţia în care exportatorul are cunoştinţă că produsele cu dublă utilizare, care nu sunt incluse în anexa I la Regulament, sunt destinate, integral sau parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) sau art. 5 alin. (1) din Regulament, este obligat să notifice MAE prin ANCEX, care decide cu privire la oportunitatea de a impune obţinerea unei licenţe pentru exportul produselor respective.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi pentru situaţia în care exportatorul are motive să suspecteze că produsele cu dublă utilizare sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) sau art. 5 alin. (1) din Regulament.

    ART. 6
    Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, inclusiv în instituţii academice, universitare sau de cercetare sau în departamente de cercetare create pe lângă unităţile de producţie, din care rezultă produse cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament, care pot face obiectul unor operaţiuni prevăzute la art. 5 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, notifică MAE prin ANCEX despre aceste activităţi.

    ART. 7
    Regimul de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare menţionate la art. 5 alin. (2)-(4) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se comunică persoanelor interesate.

    ART. 8
    Regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare menţionate la art. 5 are în vedere:
    a) consideraţiile relevante menţionate la art. 15 din Regulament, cu derogările prevăzute potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) respectarea orientărilor fundamentale ale politicii externe a României;
    c) respectarea intereselor de securitate naţională şi economice ale României;
    d) respectarea principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României.


    CAP. III
    Autorizarea prin licenţă
    SECŢIUNEA 1
    Autorizarea prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
    ART. 9
    (1) Pentru operaţiunile cu produse cu dublă utilizare supuse regimului de control prin prezenta ordonanţă de urgenţă este necesară o licenţă. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul licenţă este identic, ca definiţie, cu termenul autorizaţie, utilizat în Regulament.
    (2) Tipurile de licenţe care se eliberează sau se stabilesc de către MAE prin ANCEX pentru operaţiuni cu produse cu dublă utilizare sunt următoarele:
    a) licenţă individuală de export sau de transfer în interiorul Uniunii Europene;
    b) licenţă globală de export;
    c) licenţă generală naţională de export;
    d) licenţă pentru servicii de intermediere;
    e) licenţă pentru asistenţă tehnică;
    f) licenţă pentru tranzit.

    (3) Cererile de licenţă se completează şi se transmit MAE prin ANCEX prin sistemul informatic eLicensing. Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor conţinute în cerere şi în documentele anexate.
    (4) MAE prin ANCEX soluţionează cererile de licenţă în termen de 45 de zile de la data primirii documentaţiei complete necesare. Acest termen poate fi prelungit cu 60 de zile în cazul prevăzut la art. 14 din Regulament, de consultare a autorităţilor competente din alte state membre.
    (5) Valabilitatea licenţelor individuale şi globale de export este de maximum doi ani de la data eliberării. Durata valabilităţii licenţelor individuale şi globale pentru proiecte de mare anvergură este de maximum patru ani de la data eliberării.
    (6) Cererile de licenţă se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general ANCEX, cu avizul prealabil al Consiliului interinstituţional prevăzut la art. 36.
    (7) Licenţele aprobate sunt semnate electronic de către directorul general ANCEX.
    (8) Directorul general ANCEX poate delega competenţa de semnătură electronică, prin decizie, unei persoane desemnate din cadrul ANCEX.

    ART. 10
    (1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament, precum şi al produselor cu dublă utilizare supuse regimului de control conform prevederilor art. 4, 5, 9 sau 10 din Regulament este necesară o licenţă individuală de export.
    (2) Eliberarea unei licenţe individuale de export este condiţionată de prezentarea unei declaraţii de utilizare finală sau, după caz, a unui certificat de utilizare finală sau a unui certificat internaţional de import. MAE prin ANCEX poate excepta anumite solicitări de licenţă de la obligaţia de a prezenta un document de utilizare finală. Condiţiile privind exceptarea de către MAE prin ANCEX de la obligaţia de a prezenta un document de utilizare finală se stabilesc prin norme de aplicare.
    (3) Exportatorul este obligat să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării eliberat ori certificat de autoritatea competentă din ţara de destinaţie sau alte documente doveditoare, atestând că marfa a ajuns la destinaţie. Certificatul de control al livrării sau documentele doveditoare se prezintă la MAE prin ANCEX în original sau copie certificată, în termen de 6 luni de la data livrării.
    (4) Exportatorul este obligat să transmită MAE prin ANCEX documentele şi informaţiile privind exporturile efectuate în baza licenţelor individuale de export, la termenele stabilite prin normele de aplicare.
    (5) Licenţele individuale de export pot face obiectul unor condiţii speciale, impuse de către MAE prin ANCEX, specificate în licenţa eliberată.

    ART. 11
    (1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament, MAE prin ANCEX eliberează licenţe globale de export, valabile pentru tipurile sau categoriile de produse cu dublă utilizare specificate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele de aplicare.
    (2) În vederea obţinerii unei licenţe globale de export, exportatorul trebuie să implementeze un program intern de conformitate, denumit în continuare PIC. MAE prin ANCEX verifică modul de implementare a PIC.
    (3) În termen de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic în care s-a efectuat exportul, exportatorul este obligat să transmită MAE prin ANCEX un raport privind operaţiunile de export efectuate în baza licenţelor globale de export.

    ART. 12
    (1) Pentru transferul în interiorul Uniunii Europene al produselor cu dublă utilizare incluse în anexa IV la Regulament este necesară o licenţă individuală.
    (2) Eliberarea unei licenţe individuale pentru transferul în interiorul Uniunii Europene este condiţionată de prezentarea unei declaraţii de utilizare finală. Condiţiile privind exceptarea de către MAE prin ANCEX de la obligaţia de a prezenta un document de utilizare finală se stabilesc prin norme de aplicare.
    (3) Solicitantul este obligat să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării eliberat ori certificat de autoritatea competentă din ţara de destinaţie sau alte documente doveditoare, atestând că marfa a ajuns la destinaţie. Certificatul de control al livrării sau documentele doveditoare se prezintă la MAE prin ANCEX în original sau copie certificată, în termen de 6 luni de la data livrării.
    (4) Solicitantul este obligat să transmită MAE prin ANCEX documentele şi informaţiile privind transferurile efectuate în baza licenţelor individuale pentru transferul în interiorul Uniunii Europene, la termenele stabilite prin normele de aplicare.
    (5) Valabilitatea licenţelor individuale de transfer în interiorul Uniunii Europene este de maximum doi ani de la data eliberării.

    ART. 13
    (1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament, cu excepţia celor menţionate în secţiunea I din anexa II la Regulament, pot fi stabilite licenţe generale naţionale de export.
    (2) Licenţele generale naţionale de export se emit în conformitate cu elementele comune prevăzute în anexa III la Regulament secţiunea C, prin ordin al ministrului afacerilor externe, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Licenţele generale naţionale de export pot fi folosite de către toţi exportatorii rezidenţi sau stabiliţi în România, în condiţiile menţionate în licenţă.
    (4) MAE prin ANCEX poate interzice exportatorului utilizarea licenţelor generale naţionale de export dacă există suspiciuni rezonabile în legătură cu capacitatea sa de a se conforma unei astfel de autorizaţii sau dispoziţiilor legale privind controlul exporturilor. Condiţiile privind interzicerea de către MAE prin ANCEX a utilizării licenţelor generale naţionale de export se stabilesc prin norme de aplicare.
    (5) Exportatorul care intenţionează să exporte produse cu dublă utilizare de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene folosind licenţele generale naţionale de export este obligat să se înregistreze la MAE prin ANCEX înainte de prima utilizare a unei astfel de licenţe. MAE prin ANCEX notifică exportatorului înregistrarea în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare, sub rezerva restricţiilor prevăzute la alin. (4).
    (6) Exportatorul care utilizează o licenţă generală naţională de export informează MAE prin ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licenţe în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.
    (7) La cererea MAE prin ANCEX, exportatorul transmite informaţii privind exporturile efectuate în baza licenţelor generale naţionale de export.
    (8) În termen de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să transmită MAE prin ANCEX un raport al operaţiunilor de export efectuate în anul precedent prin utilizarea licenţelor generale naţionale de export.
    (9) Licenţele generale naţionale de export produc efecte până la încetarea valabilităţii acestora prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 14
    (1) Pentru anumite exporturi de produse cu dublă utilizare către destinaţiile şi în condiţiile menţionate în secţiunile A-H ale anexei II la Regulament, exportatorii rezidenţi sau stabiliţi în România pot beneficia de licenţele generale de export ale Uniunii Europene.
    (2) Exportatorul care intenţionează să utilizeze licenţele generale de export ale Uniunii Europene are obligaţia să se înregistreze la MAE prin ANCEX înainte de prima utilizare a acestora. MAE prin ANCEX notifică exportatorului înregistrarea în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare, sub rezerva restricţiilor prevăzute la alin. (8) şi (9).
    (3) Exportatorul care utilizează licenţele generale de export ale Uniunii Europene are obligaţia să respecte condiţiile şi cerinţele înscrise pe aceste licenţe şi să le utilizeze doar pentru exportul produselor cu dublă utilizare menţionate şi către destinaţiile permise de licenţele respective.
    (4) Exportatorul care utilizează o licenţă generală de export a Uniunii Europene notifică MAE prin ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licenţe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.
    (5) Fără a aduce atingere alin. (4), exportatorul care utilizează licenţele generale de export ale Uniunii EU007 sau EU008 notifică MAE prin ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestor licenţe cu cel puţin 30 de zile, respectiv 10 zile, înainte de data primului export.
    (6) Orice exportator care intenţionează să utilizeze licenţa generală de export a Uniunii EU007 are obligaţia să implementeze un PIC.
    (7) În termen de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să transmită MAE prin ANCEX un raport al operaţiunilor de export efectuate în anul precedent prin utilizarea licenţelor generale de export ale Uniunii Europene.
    (8) MAE prin ANCEX poate interzice exportatorului, din motive de securitate naţională, să utilizeze licenţa generală de export a Uniunii EU008 pentru orice produs menţionat în licenţa respectivă.
    (9) MAE prin ANCEX poate interzice temporar exportatorului să utilizeze o licenţă generală de export a Uniunii Europene, în cazul în care există suspiciuni rezonabile cu privire la capacitatea exportatorului de a se conforma condiţiilor autorizaţiei sau unei dispoziţii din legislaţia privind controlul exporturilor. Condiţiile privind interzicerea temporară de către MAE prin ANCEX a utilizării licenţelor generale de export ale Uniunii Europene se stabilesc prin norme de aplicare.

    ART. 15
    (1) Pentru furnizarea de servicii de intermediere de produse cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament este necesară o licenţă, dacă intermediarul a fost informat de către MAE prin ANCEX că produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) din Regulament.
    (2) În situaţia în care intermediarul are cunoştinţă că produsele cu dublă utilizare, incluse în anexa I la Regulament, pentru care propune servicii de intermediere, sunt destinate, integral sau parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) din Regulament, este obligat să notifice MAE prin ANCEX, care decide cu privire la oportunitatea de a impune obţinerea unei licenţe pentru serviciile de intermediere în cauză.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi pentru situaţia în care intermediarul are motive să suspecteze că produsele cu dublă utilizare sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) din Regulament.
    (4) Valabilitatea licenţelor pentru servicii de intermediere este de maximum un an de la data eliberării.

    ART. 16
    (1) Pentru furnizarea de asistenţă tehnică pentru produsele cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament este necesară o licenţă, dacă furnizorul de asistenţă tehnică a fost informat de către MAE prin ANCEX că produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) din Regulament.
    (2) În situaţia în care furnizorul are cunoştinţă că produsele cu dublă utilizare, incluse în anexa I la Regulament, pentru care furnizează asistenţa tehnică sunt destinate, integral sau parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) din Regulament, este obligat să notifice MAE prin ANCEX, care decide cu privire la oportunitatea de a impune obţinerea unei licenţe pentru serviciile de asistenţă tehnică în cauză.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi pentru situaţia în care furnizorul de asistenţă tehnică are motive să suspecteze că produsele cu dublă utilizare sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) din Regulament.
    (4) Valabilitatea licenţelor pentru asistenţă tehnică este de maximum un an de la data eliberării.

    ART. 17
    (1) Pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare neunionale, incluse în anexa I la Regulament, MAE prin ANCEX poate impune obligaţia obţinerii unei licenţe, în condiţiile specificate la art. 7 din Regulament.
    (2) MAE prin ANCEX poate decide, cu avizul prealabil al Consiliului interinstituţional, interzicerea tranzitului pentru produse cu dublă utilizare neunionale, incluse în anexa I la Regulament, dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial, unor utilizări menţionate la art. 4 alin. (1) din Regulament, în baza informaţiilor întemeiate, referitoare la utilizarea finală şi utilizatorul final, pe care le pun la dispoziţie instituţiile care desfăşoară activităţi informative, alte autorităţi naţionale cu atribuţii în controlul exporturilor sau autorităţi ale altor state.
    (3) Valabilitatea licenţei de tranzit este de maximum 90 de zile de la data eliberării, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 30 de zile, în cazuri justificate.

    ART. 18
    (1) MAE prin ANCEX, aprobă sau refuză eliberarea unei licenţe cu avizul prealabil al Consiliului interinstituţional.
    (2) MAE prin ANCEX, propune refuzul eliberării unei licenţe pentru operaţiuni cu produse cu dublă utilizare, dacă eliberarea acesteia ar fi în contradicţie cu respectarea consideraţiilor menţionate la art. 8.
    (3) MAE prin ANCEX poate refuza eliberarea unei licenţe în cazul în care ţara de destinaţie finală sau destinatarul final este supus(ă) unor măsuri restrictive unilaterale instituite, după caz, de România ori de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Certificatul internaţional de import şi certificatul de control al livrării
    ART. 19
    (1) MAE prin ANCEX eliberează, la cerere, pentru importul de produse cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament, certificatul internaţional de import, certificatul de control al livrării sau alte documente echivalente solicitate de autoritatea competentă din ţara exportatorului.
    (2) Pentru clarificarea unor aspecte specifice, MAE prin ANCEX poate solicita declarantului documente justificative.

    ART. 20
    (1) Certificatul internaţional de import se eliberează de către MAE prin ANCEX în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete. Certificatul poate fi utilizat de autorităţile ţării exportatoare în procedurile premergătoare exportului, în folosul persoanei specificate, şi nu poate fi transferat altei persoane.
    (2) Eliberarea certificatului internaţional de import pentru produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear este condiţionată de transmiterea de către solicitant a unei autorizaţii de import eliberate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
    (3) Solicitantul notifică MAE prin ANCEX cu privire la orice modificări ale datelor cuprinse în certificatul internaţional de import în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit acele modificări.
    (4) Certificatul internaţional de import îşi pierde valabilitatea dacă nu este prezentat autorităţii competente din ţara exportatorului în decurs de 6 (şase) luni de la data eliberării lui.
    (5) MAE prin ANCEX poate refuza eliberarea certificatului internaţional de import sau poate retrage un certificat deja eliberat în situaţiile în care se încalcă dispoziţiile legislaţiei privind controlul exporturilor.
    (6) Condiţiile privind refuzul eliberării sau retragerea de către MAE prin ANCEX a unui certificat internaţional de import se stabilesc prin norme de aplicare.

    ART. 21
    În cazul în care importul produselor cu dublă utilizare pentru care MAE prin ANCEX a eliberat un certificat internaţional de import se face prin unul din birourile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, persoana în favoarea căreia s-a eliberat certificatul internaţional de import notifică MAE prin ANCEX cu privire la sosirea produselor respective pe teritoriul României, în termen de 20 de zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

    ART. 22
    (1) MAE prin ANCEX eliberează certificatul de control al livrării în termen de 30 de zile de la primirea documentaţiei complete.
    (2) Solicitantul notifică MAE prin ANCEX cu privire la orice modificări ale datelor cuprinse în certificatul de control al livrării, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit acele modificări.
    (3) Eliberarea certificatului de control al livrării poate fi refuzată sau certificatul poate fi retras în situaţia în care verificările efectuate de MAE prin ANCEX nu sunt în concordanţă cu datele furnizate pentru eliberarea documentului.
    (4) Condiţiile privind refuzul eliberării sau retragerea de către MAE prin ANCEX a unui certificat de control al livrării se stabilesc prin norme de aplicare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dispoziţii comune
    ART. 23
    (1) În situaţii specifice, determinate de dificultatea stabilirii de către persoana fizică sau juridică a regimului de control al operaţiunii, sau la solicitarea explicită a biroului vamal, precum şi în alte situaţii stabilite prin normele de aplicare, MAE prin ANCEX poate oferi consultanţă de specialitate.
    (2) Acordarea consultanţei se realizează de către MAE prin ANCEX în baza documentaţiei relevante, complete, primite de la solicitant, şi ţinând cont de informaţiile existente la data respectivă.
    (3) Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor conţinute în cerere şi în documentele anexate.
    (4) Cererea de consultanţă se soluţionează în termen de 30 de zile de la data transmiterii documentaţiei complete la MAE prin ANCEX şi evaluarea ANCEX este valabilă până când apar elemente noi, care pot determina o reevaluare.

    ART. 24
    Persoanele juridice care desfăşoară activităţile menţionate la art. 6 au obligaţia de a întreprinde măsurile necesare şi de a crea cadrul organizatoric pentru a asigura respectarea prevederilor legislaţiei referitoare la controlul exporturilor, conform normelor de aplicare.

    ART. 25
    În situaţiile menţionate la art. 5 alin. (3) şi (4), art. 15 alin. (2) şi (3) şi art. 16 alin. (2) şi (3), referitoare la notificarea privind utilizarea produselor cu dublă utilizare, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să suspende operaţiunile până la primirea deciziei MAE prin ANCEX.

    ART. 26
    (1) Titularii sau beneficiarii licenţelor sunt obligaţi să declare la MAE prin ANCEX orice modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în licenţe. Declararea acestor modificări sau diferenţe se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au fost constatate şi este însoţită, după caz, de o nouă cerere de licenţă.
    (2) În documentele comerciale relevante referitoare la produsele cu dublă utilizare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să menţioneze că produsele respective se supun regimului de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare. În acest sens, documentele comerciale relevante includ contracte, facturi, confirmări ale comenzilor, precum şi documente de expediţie.

    ART. 27
    (1) Licenţele pot fi utilizate numai de titularii sau beneficiarii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate.
    (2) Eliberarea licenţei pentru exportul sau transferul în interiorul Uniunii Europene de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear este condiţionată de transmiterea de către solicitantul de licenţă a unei autorizaţii de export ori transfer, după caz, eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
    (3) MAE prin ANCEX poate cere solicitantului de licenţă şi alte documente justificative pe care le consideră necesare în luarea deciziei privind eliberarea licenţei.

    ART. 28
    Formularele pentru certificatul internaţional de import, certificatul de control al livrării şi pentru cererea de consultanţă se stabilesc prin normele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 29
    (1) Formalităţile vamale pe care le presupun operaţiunile prevăzute la art. 5 pot fi efectuate numai la birourile vamale stabilite în acest sens prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române. Autoritatea Vamală Română comunică Comisiei Europene lista birourilor vamale abilitate.
    (2) Exportatorii au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele cu dublă utilizare pentru controlul vamal numai la birourile vamale abilitate.
    (3) În cazul exportului de produse cu dublă utilizare supuse regimului de control prin prezenta ordonanţă de urgenţă, birourile vamale abilitate nu acceptă declaraţia vamală de export decât după verificarea existenţei licenţei în sistemul electronic eLicensing.
    (4) MAE prin ANCEX poate să solicite autorităţii vamale suspendarea procedurii de export pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare sau, dacă este necesar, împiedicarea într-un alt mod a produselor cu dublă utilizare, să părăsească Uniunea Europeană de pe teritoriul ţării, în situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (3) din Regulament.

    ART. 30
    (1) Licenţele emise în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi modificate, anulate, suspendate, revocate sau limitate prin decizie a directorului general ANCEX.
    (2) Condiţiile de modificare, anulare, suspendare, revocare sau limitare a licenţelor se stabilesc prin norme de aplicare.

    ART. 31
    Anularea, suspendarea, revocarea sau limitarea licenţelor eliberate, refuzul de eliberare a licenţei, neeliberarea licenţei în termenul prevăzut la art. 9 alin. (4) sau alte decizii luate de MAE prin ANCEX se pot contesta în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 32
    În cazul unei destinaţii supuse unui regim de sancţiuni internaţionale, dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 33
    Pentru substanţele chimice incluse în anexa I la Regulament, care se regăsesc şi pe listele Convenţiei privind interzicerea armelor chimice, dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată, cu modificările ulterioare.

    ART. 34
    (1) MAE prin ANCEX ţine evidenţa licenţelor solicitate şi a persoanelor fizice şi juridice beneficiare.
    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal este conformă cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    CAP. IV
    Sistemul naţional de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
    ART. 35
    În aplicarea regimului de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, MAE prin ANCEX coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, în calitate de autoritate naţională.

    ART. 36
    (1) În cadrul sistemului naţional de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare se constituie Consiliul interinstituţional, alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Economiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Autorităţii Vamale Române şi Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
    (2) Organizarea şi funcţionarea Consiliului interinstituţional se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Preşedinţia Consiliului interinstituţional este asigurată de către directorul general al ANCEX.
    (4) Directorul general al ANCEX poate delega competenţa de asigurare a preşedinţiei Consiliului interinstituţional, prin decizie, unei persoane desemnate din cadrul ANCEX.
    (5) Secretariatul Consiliului interinstituţional este asigurat de către ANCEX.
    (6) Consiliul interinstituţional examinează şi avizează cererile de licenţă pentru operaţiunile cu produse cu dublă utilizare prevăzute la art. 5.

    ART. 37
    (1) MAE prin ANCEX îşi exercită atribuţiile de control prin echipe de control, alcătuite din specialişti proprii, împuterniciţi ca agenţi constatatori prin mandatul de control emis de directorul general al ANCEX. Atunci când situaţia o impune, MAE prin ANCEX poate solicita altor instituţii să desemneze specialişti care să participe, potrivit competenţelor legale, alături de MAE prin ANCEX, la acţiunile de control.
    (2) Acţiunile de control se pot desfăşura, după caz, la sediul persoanelor fizice sau juridice sau la sediul ANCEX.
    (3) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor, efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituţii specializate în domeniu, în vederea clasificării ca produse cu dublă utilizare supuse regimului de control, se suportă financiar de către persoana fizică sau juridică în beneficiul căreia se desfăşoară activitatea de clasificare.
    (4) În exercitarea atribuţiilor lor, echipele de control ale ANCEX au acces la toate obiectivele, instalaţiile, echipamentele, documentele şi informaţiile necesare, oricare ar fi deţinătorii acestora, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să transmită, la cererea MAE prin ANCEX, la termenele stabilite, documentele, datele şi informaţiile solicitate şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al corpului de control al acestuia în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor supuse controlului prin prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi pentru a stabili dacă produsele cu dublă utilizare se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 38
    (1) Persoanele fizice şi juridice, inclusiv autorităţile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a păstra documentele privind derularea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare timp de minimum 5 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat aceste operaţiuni.
    (2) Persoanele fizice şi juridice trebuie să ţină registre sau liste detaliate care să cuprindă documentele comerciale şi informaţiile relevante pentru operaţiunile cu produse cu dublă utilizare efectuate, conform prevederilor Regulamentului.
    (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), registrele şi documentele privind transferurile în interiorul Uniunii Europene ale produselor cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament se păstrează timp de minimum 3 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat aceste transferuri.
    (4) Persoanele juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 5 şi 6 trebuie să nominalizeze cel puţin o persoană de contact cu MAE prin ANCEX, responsabilă cu verificarea respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu întocmirea rapoartelor cu privire la aceste activităţi.

    ART. 39
    (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, MAE prin ANCEX este beneficiar autorizat şi valorificator de informaţii specifice, inclusiv pentru cele deţinute de instituţiile de stat abilitate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi informative.
    (2) Autorităţile publice abilitate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi informative sunt obligate să transmită MAE prin ANCEX datele obţinute referitoare la intenţia de a desfăşura operaţiuni supuse controlului prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau la încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) La solicitarea MAE prin ANCEX, autorităţile publice abilitate prevăzute la alin. (2) efectuează verificări specifice şi informează MAE prin ANCEX în vederea aplicării măsurilor legale.
    (4) La solicitarea MAE prin ANCEX, Autoritatea Vamală Română furnizează datele şi informaţiile pe care le deţine referitoare la operaţiunile cu produse cu dublă utilizare.
    (5) Informaţiile neclasificate sensibile sau furnizate MAE prin ANCEX cu titlu confidenţial sunt dezvăluite numai persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii.
    (6) MAE prin ANCEX participă la schimbul general şi schimbul specific de informaţii din domeniu, comunică direct sau prin canale diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe cu organizaţiile internaţionale de neproliferare a armelor de distrugere în masă şi de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare, precum şi cu instituţii ale Uniunii Europene şi autorităţi competente ale altor state.

    CAP. V
    Sancţiuni
    ART. 40
    Operaţiunile prevăzute la art. 5, efectuate fără drept, constituie infracţiune, care se pedepseşte cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă.

    ART. 41
    Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, următoarele fapte:
    a) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3) şi art. 12 alin. (3) privind prezentarea la MAE prin ANCEX a certificatului de control al livrării eliberat ori certificat de autoritatea competentă din ţara de destinaţie, sau a altor documente doveditoare, atestând că marfa a ajuns la destinaţie, în termen de 6 luni de la data livrării;
    b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4) şi art. 12 alin. (4) privind transmiterea la termen a documentelor şi informaţiilor privind exporturile efectuate în baza licenţelor individuale de export;
    c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (6) şi (8) şi art. 14 alin. (4), (5) şi (7) privind raportarea la termen a operaţiunilor efectuate în baza licenţelor globale de export, licenţelor generale naţionale de export, respectiv a licenţelor generale de export ale Uniunii Europene;
    d) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (3) privind respectarea cerinţelor şi condiţiilor înscrise în licenţele generale de export ale Uniunii Europene;
    e) nerespectarea prevederilor art. 21 privind notificarea MAE prin ANCEX cu privire la sosirea pe teritoriul României a produselor cu dublă utilizare pentru care MAE prin ANCEX a eliberat un certificat internaţional de import, în termen de 20 de zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii;
    f) nerespectarea prevederilor art. 25 privind obligativitatea suspendării operaţiunii până la primirea deciziei MAE prin ANCEX legată de oportunitatea impunerii obţinerii unei autorizaţii pentru efectuarea operaţiunii;
    g) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (3), art. 22 alin. (2) şi art. 26 alin. (1) privind declararea oricăror modificări sau diferenţe constatate faţă de datele comunicate iniţial;
    h) nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (2) privind înscrierea în documentele comerciale relevante a atenţionării că produsele cu dublă utilizare se supun regimului de control la export;
    i) nerespectarea prevederilor art. 27 alin. (1) privind utilizarea licenţelor numai de titularii sau beneficiarii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acestea, şi privind interdicţia de cesionare;
    j) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (2) privind declararea şi prezentarea produselor cu dublă utilizare pentru controlul vamal numai la birourile vamale abilitate;
    k) nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (5) privind transmiterea, la cererea MAE prin ANCEX, la termenele stabilite, a documentelor, datelor şi informaţiilor solicitate şi asigurarea, în condiţiile legii, a accesului neîngrădit al corpului de control al acestuia în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor supuse controlului prin prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi pentru stabilirea regimului de control al produselor cu dublă utilizare care fac obiectul operaţiunilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    l) nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (1) privind păstrarea documentelor referitoare la derularea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare timp de minimum 5 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat aceste operaţiuni;
    m) nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (3) privind păstrarea registrelor şi documentelor referitoare la transferurile în interiorul Uniunii Europene ale produselor cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament timp de minimum 3 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat aceste transferuri;
    n) nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (4) privind nominalizarea unei persoane responsabile cu verificarea respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu raportarea la MAE prin ANCEX.


    ART. 42
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează după cum urmează:
    a) cu amendă de la 10.000 la 15.000 lei, cele prevăzute la lit. i);
    b) cu amendă de la 4.000 la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. a), b) şi e), pentru întârziere de până la 30 de zile;
    c) cu amendă de la 10.000 la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. a), b) şi e), pentru întârziere de peste 30 de zile;
    d) cu amendă de la 16.000 la 25.000 lei, cele prevăzute la lit. f);
    e) cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. d), şi, după caz, cu anularea sau suspendarea înregistrării ca utilizator al licenţei generale de export a Uniunii Europene;
    f) cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c), g), h), j) şi n);
    g) cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. l) şi m);
    h) cu amendă de la 20.000 la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. k).

    (2) Produsele cu dublă utilizare destinate, folosite sau rezultate din contravenţii se confiscă în condiţiile legii.

    ART. 43
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 41 şi 42 se fac de către membrii corpului de control al MAE prin ANCEX.
    (2) MAE prin ANCEX sesizează organele de urmărire penală în condiţiile art. 61 din Codul de procedură penală.

    ART. 44
    Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei.

    ART. 45
    Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prezentei ordonanţe de urgenţă.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 46
    Prevederile art. 41-45 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 47
    (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, MAE prin ANCEX va elabora norme de aplicare a acesteia.
    (2) Normele de aplicare prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 48
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 30 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare.
    (2) Toate documentele eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea.
    (3) Până la adoptarea ordinului ministrului prevăzut la art. 36 alin. (2), Consiliul interinstituţional îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr. 666/2014 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Cornel Feruţă,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Vasile Dîncu
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru

    Bucureşti, 14 aprilie 2022.
    Nr. 43.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016