Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 12 iunie 2019  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea  unor măsuri în domeniul investiţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 507 din 21 iunie 2019
    Având în vedere necesitatea îndeplinirii prevederilor din Programul de guvernare 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, cu privire la obiectivele de creştere economică şi de consolidare a sustenabilităţii fiscal-bugetare prin majorarea semnificativă a investiţiilor,
    având în vedere că funcţionarea Fondului de Dezvoltare şi Investiţii necesită de urgenţă corelarea domeniilor pentru care se asigură finanţare,
    luând în considerare scopul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, de dezvoltare şi modernizare a localităţilor prin restrângerea beneficiarilor, sunt necesare precizări la nivelul legislaţiei primare privind cheltuielile şi documentele ce trebuie depuse, precum şi cu privire la determinarea excedentului bugetului local.
    Luând în considerare că funcţionarea Fondului de Dezvoltare şi Investiţii necesită de urgenţă reglementarea categoriilor de cheltuieli eligibile care se pot finanţa din acest fond, precum şi a documentelor justificative care trebuie depuse în funcţie de stadiul în care se află proiectul de investiţii pentru care se solicită finanţare,
    în cazul neadoptării în regim de urgenţă a soluţiilor propuse este posibil să se înregistreze efecte negative semnificative, ca urmare a reducerii numărului de proiecte ce pot fi finanţate şi a utilizării resurselor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru lucrări de proiectare şi nu pentru investiţii. Se va reduce astfel potenţialul de creştere economică şi se va diminua oferta de locuri de muncă. Va fi afectată, astfel, capacitatea de investiţii şi implicit activitatea de construcţii şi chiar activitatea industrială, cu impact asupra caracterului sustenabil al creşterii economice.
    Având în vedere că dezvoltarea activităţii şi capacităţii unităţilor turistice cu scopul creşterii eficienţei utilizării resurselor naturale specifice zonelor în care sunt plasate este condiţionată de precizarea modului de finanţare a unităţilor administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, diferită de schema de ajutor de stat adresată societăţilor comerciale,
    având în vedere urgenţa completării categoriei de cheltuieli ce pot fi suportate din Programul staţiuni balneare referitoare la achiziţia de imobile cu cheltuielile suportate pentru exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii, în scopul dezvoltării activităţii turistice, de bunuri imobile, respectiv clădire sau teren, inclusiv luciu de apă, dacă se află în circuitul civil, care nu sunt utilizate sau care nu sunt în exploatarea cu profil de turism,
    în cazul neadoptării în regim de urgenţă a soluţiilor propuse pentru îmbunătăţirea programului de modernizare a staţiunilor balneare, investiţiile în dezvoltarea şi reabilitarea capacităţilor turistice vor fi întârziate cu efecte negative semnificative asupra gradului de utilizare a acestora, precum şi asupra asigurării unor standarde adecvate pentru turişti.
    Luând în considerare necesitatea clarificării măsurilor de sprijin a sectorului construcţiilor şi a modului în care se determină cifra de afaceri pentru societăţile care beneficiază de sprijin,
    ca urmare a Acordului cu Federaţia Patronatelor din Construcţii şi măsurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, în primele 4 luni din 2019 volumul lucrărilor de construcţii a înregistrat o dinamică record după criză, respectiv de 17,8%; în luna aprilie 2019 lucrările de construcţii s-au majorat cu 33,4% faţă de aprilie 2018. Pentru ca aceste rezultate să se menţină este necesar ca de urgenţă să se clarifice măsurile de sprijin a sectorului construcţiilor şi modul în care se determină cifra de afaceri pentru societăţile care beneficiază de sprijin.
    În cazul neadoptării măsurilor prevăzute prin prezentul act normativ, sectorul construcţiilor va avea o contribuţie negativă la crearea produsului intern brut, aşa cum s-a înregistrat în ultimii ani, cu repercusiuni directe asupra nivelului de trai.
    Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, s-a statuat posibilitatea ca fondurile de pensii administrate privat să participe la proiectele de investiţii în parteneriat public-privat este necesar a se actualiza în acest sens prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul modificărilor propuse privind investiţiile strategice ce urmează a fi realizate în parteneriat public-privat, impactul asupra creşterii economice este şi mai ridicat, având în vedere valoarea celor 22 de proiecte de investiţii în parteneriat public-privat aprobate prin hotărâre de Guvern.
    Neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă poate afecta semnificativ oferta de locuri de muncă şi poate conduce la creşterea şomajului.
    În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Domeniul prioritar principal:
    a) sănătate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de permanenţă, spitale judeţene, municipale şi orăşeneşti;
    b) educaţie, respectiv şcoli, grădiniţe, creşe, campusuri şcolare;
    c) apă şi canalizare, inclusiv tratarea şi epurarea apelor uzate;
    d) reţea de energie electrică şi reţea de gaze, inclusiv extinderea acestora;
    e) infrastructura de transport, respectiv drumuri comunale şi locale, judeţene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje, precum şi aeroporturi;
    f) construcţia şi modernizarea spaţiilor de depozitare şi condiţionare a produselor agricole;
    g) salubrizare;
    h) reţea de iluminat public."

    2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot solicita finanţare din Fond pentru obiectivele de dezvoltare ce se încadrează în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarele condiţii:
    a) beneficiarii pot să deţină concomitent cel mult două proiecte finanţate din Fond, iar solicitarea de finanţare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2);
    b) să solicite finanţare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal;
    c) suma solicitată la finanţare să nu fie mai mare decât diferenţa dintre valoarea proiectului şi excedentul bugetului local/bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, neutilizat şi neangajat la data solicitării finanţării. În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, la stabilirea excedentului bugetului local/bugetelor locale ale unităţilor administrative-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară nu se iau în calcul sumele a căror destinaţie a fost stabilită prin acte normative, inclusiv prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, sau prin acorduri/contracte de finanţare;
    d) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanţare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză;
    e) să nu existe finanţare dublă concomitentă pentru aceleaşi lucrări aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finanţate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale."

    3. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă.
    4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    Categoriile de cheltuieli care se pot finanţa din Fond sunt:
    a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţii;
    b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire, proiect tehnic şi detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării;
    c) cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv: construcţii şi instalaţii, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau dotare;
    d) cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
    e) cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar."

    5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) În vederea acordării granturilor din Fond, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universităţile depun o solicitare către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză în care menţionează următoarele:
    a) denumirea proiectului şi încadrarea acestuia în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3);
    b) valoarea estimată a investiţiei, cu eşalonarea pe ani a acesteia;
    c) respectarea încadrării în condiţiile prevăzute la art. 3;
    d) menţiune cu privire la solicitarea avansului de 15% din valoarea finanţării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanţată în anul în care se face solicitarea;
    e) documentele justificative necesare fundamentării proiectului de investiţii.
    (2) Beneficiarii răspund pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
    (3) În cazul în care proiectele finanţate din Fond vizează activităţi economice, implementarea acestora se va face cu respectarea prevederilor naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat."

    6. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 5^1 şi 5^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    Pentru obiectivele de dezvoltare şi investiţii, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt obligate să transmită următoarele documente sau acte justificative, după caz:
    a) pentru obiective de investiţii noi: autorizaţii de construire sau, după caz, documentaţiile tehnico-economice, întocmite la faza de proiectare, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează din Fond, însoţite de devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta;
    b) pentru obiectivele de investiţii, finanţate din alte surse de finanţare şi pentru care se solicită finanţare din Fond pentru componente nefinanţate şi nerealizate până la momentul depunerii cererii: autorizaţia de construire valabilă şi documente care să prezinte stadiul fizic realizat şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, precum şi valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii.
    c) pentru proiectele de dezvoltare referitoare la lucrări de întreţinere şi reparaţii curente: devizele de lucrări şi memoriile tehnice necesare demarării execuţiei lucrărilor.
    ART. 5^2
    Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză verifică încadrarea în domeniile prioritare, precum şi eligibilitatea proiectelor de dezvoltare propuse de beneficiari în raport cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."

    7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin unităţile administrativ-teritoriale componente au obligaţia de a restitui anual, pe o perioadă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuţia proprie la proiect/proiecte. Suma se stabileşte la momentul depunerii solicitării, prin eşalonarea valorii finanţate pentru fiecare proiect în sume egale anuale, pe o perioadă de 20 de ani. Suma anuală ce urmează a fi restituită, aferentă proiectelor finanţate nu va depăşi diferenţa între nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi serviciul datoriei publice locale anuale înregistrat în următorii 20 de ani. În cazul în care pe parcursul celor 20 de ani sunt contractate noi împrumuturi în condiţiile art. 10, se impune recalcularea sumei anuale ce urmează a se restitui, conform noului nivel al serviciului datoriei publice locale înregistrat de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale au posibilitatea achitării anticipate a contribuţiilor proprii la proiecte. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar şi se verifică de către structuri din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanţelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice."

    8. La articolul 13 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Prin Programul staţiuni balneare se transferă fonduri publice beneficiarilor unităţii administrativ-teritoriale, pe baza contractului de finanţare încheiat între CNSP şi UAT, pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli:"

    9. La articolul 13 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) achiziţia şi/sau exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii, în scopul dezvoltării activităţii turistice, de bunuri imobile, respectiv clădire sau teren, inclusiv luciu de apă, dacă se află în circuitul civil, care nu sunt utilizate sau care nu sunt în exploatarea cu profil de turism;"

    10. La articolul 13 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
    "l) cheltuieli privind realizarea proiectului tehnic şi a documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie"

    11. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Acordarea integrală a finanţării se realizează în baza unui contract de finanţare încheiat între CNSP şi UAT."

    12. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Proiectele de investiţii efectuate în cadrul Programului staţiuni balneare trebuie să fie realizate în cel mult 24 de luni de la încheierea contractului sau acordului de finanţare."

    13. La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Cererile se aprobă, în funcţie de importanţa economică pentru activitatea de turism balnear, de către Consiliul de Programare Economică, printr-o comisie de lucru constituită în acest scop.
(3) După aprobarea cererilor de către Consiliul de Programare Economică, CNSP încheie cu beneficiarii prevăzuţi la art. 12 alin. (3) contracte de finanţare în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinaţie şi acorduri de finanţare cu societăţi înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor schemei de minimis."

    14. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Schema de ajutor de stat de minimis pentru societăţile înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiare ale Programului staţiuni balneare, se va constitui şi operaţionaliza prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care finanţarea investiţiilor realizate de beneficiarii unităţii administrativ-teritoriale vizează activităţi economice, aceasta va fi acordată cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat."

    15. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 71
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la sfârşitul anului 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.
    (2) În perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) de către societăţi constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi atrage anularea acordării facilităţilor fiscale. Recalcularea contribuţiilor şi a impozitului se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru diferenţele de obligaţii fiscale rezultate ca urmare a recalculării contribuţiilor sociale şi impozitului pe venit se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit dispoziţiilor art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."

    16. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 91
    Aplicarea prevederilor cap. I, art. 66 pct. 12 şi 20, art. 68, 69 şi 81 se realizează cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat."    ART. II
    La articolul 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:
    (i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii;
    (ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:
    2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
    2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;
    2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
    2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
    2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
    2363 - Fabricarea betonului;
    2364 - Fabricarea mortarului;
    2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
    2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
    2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
    1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
    2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
    2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
    0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
    0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului;
    2351 - Fabricarea cimentului;
    2352 - Fabricarea varului şi ipsosului;
    2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
    (iii) 711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;
    b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) şi alte activităţi specifice domeniului construcţii în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru societăţile comerciale nou-înfiinţate, respectiv înregistrate la registrul comerţului începând cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior. Pentru societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecărui an care au avut o cifra de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilităţile fiscale se vor acorda pe toata durata anului în curs, iar pentru societăţile comerciale existente la aceeaşi dată care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri se va aplica principiul societăţilor comerciale nou-înfiinţate. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor menţionate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;
    c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obţinut din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale;
    d) scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii;
    e) mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut la lit. b), în vederea aplicării facilităţii fiscale, se va stabili prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, care se va publica pe site-ul instituţiei."


    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 18 mai 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6, litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) finanţatorii contractului de parteneriat public-privat - persoanele fizice sau juridice care pun la dispoziţia societăţii de proiect mijloacele financiare necesare îndeplinirii obligaţiilor asumate de partenerul privat, în temeiul contractului de parteneriat public-privat, inclusiv fondurile suverane de dezvoltare şi de investiţii şi fondurile de pensii administrate privat; prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa la finanţarea contractelor de parteneriat public-privat şi fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii;"

    2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Finanţarea investiţiilor care se realizează în cadrul contractelor de parteneriat public-privat se poate asigura, după caz:
    a) integral, din resurse financiare asigurate de partenerul privat din surse proprii sau atrase de partenerul privat de la finanţatorii definiţi conform art. 6 lit. b);
    b) din resurse financiare asigurate de partenerul privat, împreună cu partenerul public;
    c) din resurse financiare asigurate de fondurile suverane de dezvoltare şi de investiţii, fondurile de pensii administrate privat, precum şi fonduri de investiţii şi societăţi de investiţii, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."

    3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Partenerul privat asigură finanţarea necesară realizării investiţiilor din resurse proprii şi/sau din resurse atrase din partea unor finanţatori, alţii decât fondurile sau societăţile de investiţii private.
    (2) În cazul unor solicitări de finanţare din partea unor fonduri sau societăţi de investiţii private, precum şi a fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii, contribuţia acestora va fi inclusă în finanţarea partenerului privat de către partenerul public şi/sau de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, pe baza cererii depuse de către fondurile sau societăţile de investiţii private.
    (3) Solicitările de finanţare formulate de fondurile sau societăţile de investiţii private vor fi transmise Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză până la aprobarea Studiului de fundamentare, în scopul comunicării investitorilor privaţi a necesarului de finanţare din resurse proprii, conform prevederilor alin. (1)."

    4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Partenerul public poate contribui la finanţarea realizării investiţiilor cu resurse financiare publice provenind inclusiv din fonduri externe nerambursabile post-aderare şi din contribuţia naţională aferentă acestora, în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională şi cea a Uniunii Europene.
    (2) Cota de contribuţie a partenerului public la finanţarea realizării investiţiilor dintr-un contract de parteneriat public-privat reprezentată de resurse financiare inclusiv din fonduri externe nerambursabile şi contribuţia naţională aferentă unor astfel de fonduri nu poate depăşi 25% din valoarea totală a investiţiei.
    (3) Cota de contribuţie a partenerului public la finanţarea realizării investiţiilor poate include şi contribuţia fondurilor sau societăţilor de investiţii publice.
    (4) Solicitările de finanţare ale finanţatorilor publici vor fi transmise Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză până la aprobarea Studiului de fundamentare, în scopul comunicării investitorilor privaţi a necesarului de finanţare din resurse proprii, conform alin. (1), precum şi a structurii de finanţare a întregului proiect."

    5. La articolul 13, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Din Fondul de finanţare a contractelor de parteneriat public-privat se repartizează sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat cu rol de partener public sau care au în subordine/autoritate/coordonare parteneri publici în contractul de parteneriat public-privat, pe bază de hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii finanţelor publice."

    6. La articolul 16, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Partenerul privat sau, după caz, societatea de proiect poate constitui garanţii cu privire la creanţele şi drepturile deţinute în temeiul contractului de parteneriat public-privat, exclusiv în favoarea finanţatorilor contractului de parteneriat public-privat care sunt instituţii de credit, instituţii financiare, respectiv fondurile suverane de dezvoltare şi de investiţii, fondurile de investiţii sau societăţile de investiţii sau fondurile de pensii administrate privat şi numai pe durata contractului de parteneriat public-privat.
    (2) Partenerul privat poate constitui garanţii asupra acţiunilor sau părţilor sociale deţinute în societatea de proiect, exclusiv în favoarea finanţatorilor contractului de parteneriat public-privat care sunt instituţii de credit, instituţii financiare sau fonduri de pensii administrate privat şi numai pe durata contractului de parteneriat public-privat."    ART. IV
    Cererile de finanţare din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii depuse şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. V
    Prevederile art. I pct. 15 şi ale art. II intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Toni Greblă
                    Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
                    Ion Ghizdeanu
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    Ministrul turismului,
                    Bogdan Gheorghe Trif
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Mergeani Nicea,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 12 iunie 2019.
    Nr. 43

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016