Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018  pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 433 din 22 mai 2018
    Având în vedere faptul că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare numeroasele solicitări din partea autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi a organizaţiilor sindicale,
    având în vedere faptul că personalul din învăţământul superior de stat a beneficiat de tichete de masă în anul 2017, este necesar să se creeze posibilitatea acordării indemnizaţiei de hrană şi pentru această categorie de personal, fără includerea acesteia în anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzută la art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ţinând cont că limitarea acordării sporurilor la 30% pentru personalul din unităţile sanitare a condus la diminuarea veniturilor salariale pentru această categorie de personal,
    luând în considerare condiţionalitatea încadrării în procentul de 30% - parte variabilă din totalul cheltuielilor salariilor de bază, aspect care creează probleme în unităţile sanitare publice, motivat de faptul că începând cu 1 martie 2018 s-a realizat majorarea salariilor de bază doar pentru medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri/şoferi autosanitară, iar determinarea cuantumului sporurilor pentru întregul personal medico-sanitar se va face prin aplicarea procentului de 30% asupra salariului de bază, făcând imposibilă încadrarea în acest procent, se impune scoaterea gărzilor din calculul acestui procent.
    Totodată, pentru unităţile sanitare de monospecialitate, serviciile judeţene de ambulanţă şi serviciul de ambulanţă al municipiului Bucureşti - Ilfov este necesară introducerea unei prevederi privind majorarea justificată a procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unităţi sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    De asemenea, pentru unele categorii de bugetari, de exemplu, personalul încadrat pe unele funcţii din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, care a beneficiat începând cu 1 martie 2018 de prevederile Regulamentului de sporuri aprobat în baza art. 23 din această lege, drepturile salariale nete începând cu luna martie 2018 au fost mai mici decât cele acordate în luna februarie 2018, drept care este necesară corectarea acestor situaţii în regim de urgenţă.
    Având în vedere aspectele sus-menţionate, precum şi multitudinea de solicitări şi propuneri din partea reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor publice şi ai federaţiilor sindicale de modificare şi completare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
     având în vedere că neefectuarea corecţiilor sus-menţionate ar conduce la stabilirea unor drepturi salariale mai mici pentru categoriile de personal bugetar mai sus menţionate,
    se impune adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ pentru a stabili salariile personalului bugetar în perioada de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de la 1 mai 2018, în vederea rezolvării aspectelor prezentate mai sus.
    În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 18, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(7) Începând cu luna mai 2018 şi până la data de 30 noiembrie 2018, personalul din învăţământul superior de stat poate beneficia de indemnizaţia de hrană, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1), care se acordă în exclusivitate din venituri proprii ale universităţilor de stat.
(8) Indemnizaţia de hrană acordată potrivit alin. (7) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la art. 25 alin. (1)."

    2. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Începând cu luna mai 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1)."

    3. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (2) se depăşeşte, după caz, plafonul prevăzut la respectivul alineat, astfel încât, pentru unităţile sanitare de monospecialitate, serviciile judeţene de ambulanţă şi Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov, să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23. Unităţile sanitare de monospecialitate includ unităţi sanitare cu şi fără paturi care acordă servicii medicale într-o specialitate, în conexiune, după caz, cu alte specialităţi complementare."

    4. La articolul 38 alineatul (3), după litera d^1) se introduce o nouă literă, litera d^2), cu următorul cuprins:
    "d^2) de prevederile lit. d) beneficiază începând cu luna mai 2018 şi personalul încadrat pe funcţiile de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, inspector şcolar de specialitate şi inspector şcolar;"

    5. La articolul 38 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la lit. a)-c), inclusiv suma compensatorie prevăzută la alin. (6^1), precum şi sumele determinate de aplicarea art. 25 alin. (6), se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă;"

    6. La articolul 38, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Începând cu luna mai 2018, în situaţia în care veniturile salariale nete acordate potrivit prevederilor prezentei legi sunt mai mici decât cele aferente lunii februarie 2018, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Suma compensatorie este cuprinsă în salariul lunar şi nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25. Suma compensatorie se determină lunar pe perioada în care se îndeplinesc condiţiile pentru acordarea acesteia."

    7. La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 2, nr. crt. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───┬───────────┬─┬────┬────┬────┬─────┐
│ │Director │ │ │ │ │ │
│„3.│casa │S│7250│7871│2,90│3,15“│
│ │corpului │ │ │ │ │ │
│ │didactic*) │ │ │ │ │ │
└───┴───────────┴─┴────┴────┴────┴─────┘

"

    8. La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 3, la secţiunea Învăţământ preuniversitar**), nr. crt. 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌───┬──────────────┬─┬────┬────┬────┬─────┐
│„1.│Contabil-şef*)│S│5528│6229│2,21│2,49 │
│ │- nivel maxim │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Secretar-şef │ │ │ │ │ │
│2 │unitate de │S│5528│6229│2,21│2,49“│
│ │învăţământ*) -│ │ │ │ │ │
│ │nivel maxim │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────┴─┴────┴────┴────┴─────┘

"

    9. La anexa nr. II capitolul I punctul 1 subpunctul 1.1, nr. crt. 9 se abrogă.
    10. La anexa nr. II capitolul I punctul 1, tabelul de la subpunctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────────────────┬────────┐
│ │ │Majorare│
│Nr. │Funcţia │salariu │
│crt.│ │de bază │
│ │ │% │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Director program de │ │
│1 │rezidenţiat medicină de │7,5 │
│ │urgenţă │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│2 │Director medical │7,5 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│3 │Director de îngrijiri^1)│25 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│4 │Asistent şef serviciu de│20 │
│ │ambulanţă^2) │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Medic şef ambulatoriu de│ │
│5 │specialitate şi altele │5 │
│ │similare │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Medic şef secţie, şef │ │
│6 │laborator, coordonator │5 │
│ │şi altele similare │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Farmacist (biolog, │ │
│ │biochimist, chimist, │ │
│7 │psiholog) şef secţie, │7,5 │
│ │şef laborator şi altele │ │
│ │similare │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Responsabil de formare │ │
│8 │în rezidenţiat medicină │7,5 │
│ │de urgenţă │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Farmacist şef serviciu, │ │
│9 │farmacist şef punct de │7,5 │
│ │lucru (oficină) │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Asistent medical │ │
│ │(tehnician sanitar, soră│ │
│10 │medicală, oficiant │15 │
│ │medical, moaşă, laborant│ │
│ │şi altele similare) şef/│ │
│ │asistent coordonator^3) │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Chimist, biolog, │ │
│11 │farmacist, biochimist, │5 │
│ │asistent medical, cu │ │
│ │gestiune │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│12 │Spălătoreasă cu gestiune│2,5 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│13 │Şef echipă │2,5 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Personal care desfăşoară│ │
│14 │control în sănătate │7,5 │
│ │publică - direcţia de │ │
│ │sănătate publică │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Medic coordonator │ │
│ │substaţie sector │ │
│15 │municipiul Bucureşti/ │7,5 │
│ │substaţie serviciul de │ │
│ │ambulanţă │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Asistent medical │ │
│ │coordonator substaţie │ │
│16 │sector municipiul │10 │
│ │Bucureşti/substaţie │ │
│ │serviciul de ambulanţă │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Ambulanţier cu atribuţii│ │
│ │de avizare tehnică │ │
│17 │substaţie sector │10 │
│ │municipiul Bucureşti/ │ │
│ │substaţie serviciul de │ │
│ │ambulanţă │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Asistent medical │ │
│18 │responsabil pe tură cu │10 │
│ │stocul 3 de medicamente │ │
└────┴────────────────────────┴────────┘


    ^1) Procentul de 25% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical şef/asistent coordonator.
    ^2) Procentul de 20% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
    ^3) Procentul de 15% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim."

                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu
                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea
                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Valentin Popa
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 16 mai 2018.
    Nr. 41.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice