Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 345 din 7 aprilie 2022
    Având în vedere că proiectele de transport ce primesc finanţare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei sunt în plin proces de implementare, unele aflându-se în faza de finalizare, în vederea eficientizării fluxului financiar de transferuri bugetare pentru implementarea acestor proiecte/închiderii financiare, precum şi pentru a realiza o mai bună legătură între fluxurile financiare transferate din bugetul de stat şi monitorizarea tehnică a proiectelor finanţate din Mecanismul pentru Interconectarea Europei realizată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii,
    deoarece riscul de dezangajare este concentrat în cea mai mare parte în zona proiectelor de infrastructură de transport, pentru acest tip de proiecte trebuie luate măsuri din timp pentru a preîntâmpina eventualele blocaje în implementarea proiectelor cu impact direct asupra riscului de dezangajare.
    Având în vedere faptul că măsurile adoptate pentru prevenirea şi combaterea pandemiei de COVID-19, inclusiv prin instituirea şi prelungirea succesivă a stării de alertă pe teritoriul României, în special în ceea ce priveşte obligaţia organizării activităţii şi desfăşurării programului de lucru în regim de telemuncă, au redus capacitatea resurselor umane, iar efectele acestor măsuri afectează şi în prezent atât activitatea sistemului de management şi control al fondurilor externe nerambursabile, respectiv a autorităţilor de management, organismelor intermediare etc., cât şi activitatea beneficiarilor publici şi privaţi ai proiectelor,
    luând în considerare necesitatea flexibilizării termenelor procedurale pentru diminuarea riscului de reziliere a contractelor de finanţare ca urmare a efectelor măsurilor adoptate pentru prevenirea şi combaterea pandemiei de COVID-19 care au condus la limitarea accesului beneficiarilor la resursele umane necesare pregătirii documentelor aferente prefinanţărilor/cererilor de plată/cererilor de rambursare,
    având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor măsuri de susţinere pentru categoriile de beneficiari cele mai expuse riscului în vederea asigurării unui flux suplimentar de numerar, necesar constituirii de stocuri de materii prime şi echipamente aferente angajamentelor legale în curs de implementare, precum şi a degrevării resurselor umane existente la nivelul acestora de o serie de obligaţii legale cu termen redus de exigibilitate,
    în lipsa acestor măsuri s-ar produce o serie de consecinţe imediate asupra bugetului de stat prin neatragerea fondurilor europene, precum şi dificultăţi şi întârzieri în implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020.
    Având în vedere necesitatea eficientizării activităţii, optimizării fluxurilor financiare la nivelul Programului operaţional Regional 2014-2020 şi evitării întârzierilor în efectuarea plăţilor către beneficiari,
    ţinând cont de faptul că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată pentru a asigura premisele unui grad ridicat de absorbţie în perioada 2021-2027,
    luând în considerare faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor europene,
    întrucât împrejurările de faţă vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare ce nu suferă amânare, astfel încât se impune reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o poziţie distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, sumele necesare unităţilor administrativ-teritoriale şi asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară pentru finanţarea proiectelor implementate în parteneriat cu beneficiarii menţionaţi la alin. (2), astfel cum acestea sunt reglementate la art. 5-7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, cu completările ulterioare."

    2. La articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, pentru proiectele din domeniul energiei şi telecomunicaţiilor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, pentru beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (7) şi (8), se pot asigura sumele necesare finanţării de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la poziţia Transferuri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

    3. La articolul 6, după alineatul (6^1) se introduc două noi alineate, alineatele (6^2) şi (6^3), cu următorul cuprins:
    "(6^2) Cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, pentru proiectele din domeniul transporturilor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, pentru beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (7) şi (8), se pot asigura sumele necesare finanţării de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la poziţia Transferuri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, prin bugetul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(6^3) Sumele necesare finalizării proiectelor din domeniul transporturilor finanţate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei şi preluate integral sau parţial de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene potrivit prevederilor alin. (6^2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, urmând ca rambursarea cheltuielilor eligibile să fie efectuată conform regulilor stabilite de INEA în acordurile de finanţare semnate cu beneficiarii proiectelor."

    4. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind la o poziţie distinctă, la partea de cheltuieli, credite de angajament şi credite bugetare necesare finanţării valorii totale a proiectelor prevăzute la art. 6 alin. (4^1), iar la partea de venituri sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, sub formă de subvenţii."

    5. La articolul 9, literele a), o) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din fonduri europene ai căror beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4), (6) şi (6^2);
    ..............................................................................................
o) sumele pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, pentru:
    (i) operatorii regionali de apă definiţi în baza art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    (ii) autorităţi ale administraţiei publice locale, care implementează proiecte finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 în domeniul gestionării deşeurilor, siturilor poluate istoric şi modernizării sistemelor de termoficare şi în domeniul transporturilor, dezvoltării reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale, precum şi în domeniul creşterii producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal);
    (iii) regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit stabilite conform art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub autoritatea consiliilor judeţene, cu modificările ulterioare;
    (iv) beneficiarii din cadrul Programului operaţional Regional 2014-2020 axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii de importanţă regională, precum şi a sistemelor de transport durabile, axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;
    ................................................................................................
t) sumele necesare pentru finanţarea ratei forfetare, conform art. 61 alin. (3) lit. aa) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele care au fost aprobate prin acest mecanism, sumele aferente diferenţei dintre procentul contribuţiei proprii şi procentul echivalent al ratei forfetare, precum şi taxa pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor reprezentând această diferenţă, pentru operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Timiş, Galaţi, Alba, Cluj şi Sălaj, prevăzute la art. 18^1 alin. (4)."

    6. La articolul 18^1, alineatele (1), (3^1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 18^1
    (1) Pentru proiectele din sectorul de apă şi apă uzată, aprobate la finanţare cu o rată forfetară, în temeiul art. 61 alin. (3) lit. aa) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru proiectele aprobate în baza contribuţiei beneficiarilor, autoritatea de management asigură temporar finanţarea a 6% din valoarea totală eligibilă a proiectului, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie.
    ................................................................................................
    (3^1) Beneficiarii sunt exceptaţi de la reţinerea a 6% aferent contribuţiei lor până la atingerea unui progres financiar de 75%, aferent proiectelor sau fazelor din proiectele finanţate în cadrul perioadei de programare 2014-2020, urmând să solicite la rambursare, în vederea autorizării, inclusiv valoarea cheltuielilor aferente acestui procent.
    (4) Pentru proiectele aprobate în baza contribuţiei beneficiarilor în situaţia în care aceasta depăşeşte rata forfetară aferentă proiectelor prevăzute la alin. (1), autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare este autorizată să asigure finanţarea din fonduri alocate de la bugetul de stat a diferenţei dintre procentul contribuţiei proprii şi procentul echivalent al ratei forfetare, precum şi a taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor reprezentând această diferenţă, pentru operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Timiş, Galaţi, Alba, Cluj şi Sălaj."

    7. La articolul 18^1, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^2) După atingerea progresului financiar de 75%, beneficiarii justifică procentul exceptat conform alin. (3^1) prin cheltuieli efectuate în cadrul proiectului sau fazei din proiectul finanţat în perioada de programare 2014-2020."

    8. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la autorităţile de management/organismele intermediare pentru programele operaţionale, altele decât Programul operaţional Regional 2014-2020, cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează la art. 20 alin. (8), în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora, cu excepţia cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare."

    9. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la autoritatea de management/organismele intermediare pentru Programul operaţional Regional 2014-2020 cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu se încadrează la art. 20 alin. (8), cu excepţia cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare, astfel:
    a) în termen de maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielii, în cazul cererilor de rambursare care se încadrează la art. 15 alin. (4);
    b) în termen de maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielii, în cazul cererilor de rambursare care nu se încadrează la art. 15 alin. (4), dacă valoarea cererii de rambursare este de minimum 200.000 lei;
    c) la data când valoarea cheltuielilor efectuate cuprinse în cererea de rambursare este de 200.000 lei, dacă în termenul de 3 luni prevăzut la lit. b) beneficiarul nu cumulează această valoare."    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (3), după litera l^2) se introduce o nouă literă, litera l^3), cu următorul cuprins:
    "l^3) decizia de reziliere a contractului de finanţare - actul administrativ emis de autoritatea de management/organismul intermediar prin care încetează raporturile contractuale şi, după caz, sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiar/liderul de parteneriat ca urmare a rezilierii contractului de finanţare în condiţiile stabilite prin clauzele acestuia;"

    2. La articolul 8, după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:
    "r) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive, altele decât cele prevăzute la lit. n), prin care se admit parţial sau integral pretenţiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare şi cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre."

    3. La articolul 9, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
    "n) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se admit parţial sau integral pretenţiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare şi cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre."

    4. După capitolul IV^1 „Mecanismul decontării cererilor de plată“ se introduce un nou capitol, capitolul IV^2, intitulat „Decizia de reziliere a contractului de finanţare“, cuprinzând articolele 17^11 şi 17^12, cu următorul cuprins:
    "    CAP. IV^2
    Decizia de reziliere a contractului de finanţare
    ART. 17^11
    (1) Autorităţile de management emit pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o decizie de reziliere a contractului de finanţare conform prevederilor acestuia, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională.
    (2) Decizia de reziliere a contractului de finanţare constituie titlu de creanţă emis în condiţiile legii şi cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.
    ART. 17^12
    Recuperarea sumelor prevăzute la art. 17^11 alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor art. 17^1."    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 559 din 26 iunie 2020, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    "(11) Până la semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare cheltuielile totale generate de implementarea proiectelor de infrastructură prevăzute la alin. (1) se asigură de la o poziţie distinctă de transferuri în cadrul titlului 58 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 de la bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare în cadrul programului operaţional cu reîntregirea fondurilor externe nerambursabile în contul de venituri deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii."

    2. La articolul 6, alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    "(9) Până la semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare cheltuielile totale generate de implementarea proiectelor de infrastructură prevăzute la alin. (1) se asigură de la o poziţie distinctă de transferuri în cadrul titlului 58 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 de la bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare în cadrul programului operaţional cu reîntregirea fondurilor externe nerambursabile în contul de venituri deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii."

    3. La articolul 7, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    "(11) Până la semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare cheltuielile totale generate de implementarea proiectelor de infrastructură prevăzute la alin. (1) se asigură de la o poziţie distinctă de transferuri în cadrul titlului 58 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 de la bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare în cadrul programului operaţional cu reîntregirea fondurilor externe nerambursabile în contul de venituri deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii."    ART. IV
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alţi beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1), (2), (2^1), (3), (4) şi (6) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, se acordă prefinanţare în tranşe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare, cu condiţia să existe în implementare contracte de achiziţie de produse, echipamente, lucrări sau contracte de achiziţii de servicii pentru documentaţiile tehnico-economice aferente actelor juridice prevăzute la art. 13 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020.
    (2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) transmit cererea de acordare a tranşei de prefinanţare în valoare de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului însoţită de o notă justificativă din care să rezulte că sumele solicitate sunt aferente unor cheltuieli necesare pentru următoarele 6 luni, de la depunerea cererii de prefinanţare, conform graficului de rambursare anexat contractului de finanţare.

    ART. V
    Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanţare conform prevederilor art. 15 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, precum şi beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanţare conform prevederilor art. IV alin. (1) au obligaţia depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranşa de prefinanţare în contul beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanţare.

    ART. VI
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceştia.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (2), beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât şi partenerului/ partenerilor.

    ART. VII
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii/liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la autorităţile de management/organismele intermediare pentru programele operaţionale, altele decât Programul operaţional Regional 2014-2020, cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează în prevederile art. VI alin. (3), în termen de maximum 6 luni de la efectuarea acestora, cu excepţia cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii/liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la autoritatea de management/ organismele intermediare pentru Programul operaţional Regional 2014-2020 cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu se încadrează în prevederile art. VI alin. (3), cu excepţia cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare, astfel:
    a) în termen de maximum 6 luni de la efectuarea cheltuielii, în cazul cererilor de rambursare care se încadrează în prevederile art. V;
    b) în termen de maximum 6 luni de la efectuarea cheltuielii, în cazul cererilor de rambursare care nu se încadrează în prevederile art. V, dacă valoarea cererii de rambursare este de minimum 200.000 lei;
    c) la data când valoarea cheltuielilor efectuate cuprinse în cererea de rambursare este de 200.000 lei, dacă în termenul de 6 luni prevăzut la lit. b) beneficiarul nu cumulează această valoare.

    (3) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.

    ART. VIII
    (1) Prevederile art. IV-VII se aplică proiectelor aferente perioadei de programare 2014-2020 finanţate din Programul operaţional Asistenţă tehnică, Programul operaţional Capital uman - obiectivul specific 4.9. Creşterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate şi de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii, Programul operaţional Competitivitate şi Programul operaţional Regional 2014-2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2022.
    (2) Prevederile art. IV şi V se aplică cererilor de prefinanţare depuse începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Prevederile art. VI alin. (2) şi (3) şi ale art. VII se aplică cererilor de plată şi cererilor de rambursare neautorizate de către autoritatea de management la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. IX
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Dan Vîlceanu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 6 aprilie 2022.
    Nr. 39.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016