Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011  pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 284 din 21 aprilie 2011
    Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi armonizarea sistemului privind implementarea parteneriatului public-privat cu normele europene în materie, luând în considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri ar putea avea ca efect declanşarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,
    ţinând seama de faptul că în momentul de faţă Direcţia Generală Piaţă Internă şi Servicii a Comisiei Europene (DG Markt) a atras atenţia autorităţilor române că Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 este în contradicţie cu normele Uniunii Europene privind contractele publice, iar începând cu data de 2 februarie 2011 România a fost notificată în EU Pilot cu privire la acest aspect, partea română având 70 de zile să încheie această fază, termenul-limită fiind 15 aprilie 2011,
    ţinând cont de toate aceste precizări, de recomandările Comisiei Europene, precum şi de perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, s-a impus iniţierea unei ordonanţe de urgenţă pentru modificarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, în care să fie prevăzute ajustările impuse de prevederile normelor europene şi prin care să fie îmbunătăţit cadrul de reglementare a parteneriatului public-privat.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, literele e)-h), l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care şi-a manifestat interesul de a participa în cadrul procedurii de selecţie şi este dispusă să asigure finanţarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat;
f) companie de proiect - societate comercială, persoană juridică română, având ca acţionari partenerul public şi pe cel privat, care sunt reprezentaţi proporţional cu participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participând cu aport în natură;
g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect - actul juridic care stipulează drepturile şi obligaţiile partenerului public şi ale partenerului privat pentru întreaga perioadă de funcţionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durată determinată;
h) autoritate publică centrală - unul sau mai multe ministere, autorităţi ori instituţii publice, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, ce pot implementa proiectele de parteneriat public-privat de interes public general;
    ...............................................................................................
    l) anunţ de selecţie pentru parteneriat public-privat - documentul formal publicat în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz, de partenerul public, în vederea demarării unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    m) document ataşat anunţului de selecţie sau document ataşat - documentul întocmit de partenerul public pentru a comunică tuturor investitorilor privaţi descrierea proiectului avut în vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerinţele de capacitate, criteriile şi modalitatea de evaluare şi selecţie a investitorilor interesaţi;"

    2. La articolul 4, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) partener privat - orice investitor privat care a semnat un contract de parteneriat public-privat;".
    3. La articolul 4, după litera q) se introduc trei noi litere, literele r)-ş), cu următorul cuprins:
    "r) procedură deschisă - procedura de selecţie a investitorului privat care se desfăşoară într-o singură etapă, în conformitate cu prevederile prezentei legi, şi în cadrul căreia orice investitor privat poate depune o ofertă;
s) dialogul competitiv - procedura de selecţie a investitorului privat de către partenerul public, la care poate participa orice investitor privat, care se desfăşoară în două etape, etapa de evaluare şi etapa de negociere, şi în cadrul căreia partenerul public conduce un dialog în conformitate cu prevederile prezentei legi;
ş) valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat - valoarea însumată dintre valoarea aportului partenerului public şi costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare."

    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    În sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin următoarele tipuri de contracte:
    a) contracte de bunuri şi servicii;
    b) contracte de lucrări."

    5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) Pragurile valorice pentru contractele de parteneriat public-privat sunt următoarele:
    a) echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, pentru bunuri şi servicii;
    b) echivalentul în lei al sumei de 4.845.000 euro, fără TVA, pentru lucrări.
    (2) Pragurile valorice prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu directivele europene aplicabile în materie."

    6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Prin contractele de parteneriat public-privat, companiei de proiect îi sunt transferate obligaţii cum ar fi:
    a) proiectarea, începând cu faza de proiect tehnic;
    b) construcţia;
    c) dezvoltarea;
    d) reabilitarea;
    e) operarea;
    f) întreţinerea;
    g) finanţarea."

    7. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia asocierii partenerilor publici potrivit dispoziţiilor art. 8 lit. e), la constituirea asocierii, având în vedere scopul şi obiectivele asocierii şi ale proiectului de parteneriat public-privat, precum şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materia proprietăţii publice, partenerii publici vor stabili, de comun acord, care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum şi orice alte condiţii privind regimul juridic şi modul de punere în valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat.
(2^2) În situaţia asocierii unei autorităţi publice centrale cu una sau mai multe autorităţi publice locale, conform art. 8 lit. e), în vederea derulării unui proiect de parteneriat public-privat de interes public naţional, la finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, respectiv autorităţii publice centrale, în bună stare şi liber de orice sarcini sau obligaţii, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).
(2^3) În situaţiile prevăzute la alin. (2^1) şi (2^2), anunţul de intenţie şi documentul ataşat vor cuprinde şi înţelegerea partenerilor publici asociaţi, iar transferarea bunului potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) se va face şi cu aplicarea condiţiilor stabilite prin înţelegerea partenerilor publici asociaţi."

    8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Prezenta lege nu se aplică atunci când contractul de parteneriat public-privat este încheiat ca urmare a:
    a) unui acord internaţional încheiat în conformitate cu prevederile tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de produse sau execuţia de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, şi numai dacă prin acordul respectiv a fost menţionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;
    b) unui acord internaţional referitor la staţionarea de trupe şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;
    c) aplicării unei proceduri specifice unei organizaţii internaţionale.
    (2) Nu pot participa la procedurile de selecţie prevăzute de prezenta lege următoarele categorii de persoane:
    a) persoanele juridice care au intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic sau care au făcut obiectul unor proceduri echivalente prevăzute de legislaţia naţională a altor ţări;
    b) persoanele juridice care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;
    c) persoanele juridice condamnate în conformitate cu Codul penal în ultimii 5 ani;
    d) persoanele juridice care prezintă informaţii incorecte sau nu prezintă informaţiile solicitate de către partenerul public, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
    (3) Partenerul public nu ia în considerare ofertele sau scrisorile de intenţie depuse în cadrul procedurii de selecţie de către investitorii privaţi incluşi în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2)."

    9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) La derularea procedurilor de selecţie, precum şi la încheierea contractului, partenerul public şi investitorul privat interesat să participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 3.
    (2) Companiei de proiect i se pot atribui, cu acordul acesteia, toate sau numai o parte dintre contractele/serviciile prestate de partenerul public în îndeplinirea atribuţiilor sale din sectorul public încredinţat, în legătură cu obiectul contractului de parteneriat public-privat, până la preluarea bunului conform art. 30.
    (3) Contractul de parteneriat poate prevedea ca partenerul public să împuternicească compania de proiect să încaseze plăţile făcute de utilizatorii finali pentru serviciile prestate, pe perioada derulării contractului de parteneriat public-privat."

    10. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Etapele care conduc la încheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt:
    a) iniţierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anunţului de selecţie şi a documentului ataşat de către partenerul public;
    b) selecţia investitorilor privaţi prin "procedura deschisă" sau prin "procedura de dialog competitiv";
    c) semnarea acordului de proiect cu investitorii privaţi selectaţi, în cazul procedurii de dialog competitiv;
    d) negocierea cu investitorii privaţi selectaţi ce au semnat acordul de proiect, în cazul procedurii de dialog competitiv.
    (2) Ulterior încheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile conform legislaţiei române, pentru constituirea companiei de proiect ca societate comercială pe acţiuni având ca acţionari partenerul public şi partenerul privat, în vederea realizării obiectivelor contractului de parteneriat public-privat."

    11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Contractele de parteneriat sunt atribuite prin procedura deschisă sau procedura de dialog competitiv, conform condiţiilor definite în prezenta lege.
    (2) Procesul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat prin procedura deschisă se derulează după cum urmează:
    a) definirea şi aprobarea de către partenerul public a oportunităţii de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;
    b) elaborarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public;
    c) elaborarea de către partenerul public a anunţului de selecţie şi a documentului ataşat;
    d) constituirea comisiei de evaluare a ofertelor de către partenerul public şi numirea acesteia;
    e) elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare ţinându-se cont de prevederile alin. (13), a grilelor de punctaj şi a modului de tratare a ofertelor întârziate sau primite nesigilate;
    f) publicarea anunţului de selecţie împreună cu documentul ataşat;
    g) primirea şi înregistrarea plicurilor ce conţin ofertele elaborate de investitorii privaţi interesaţi;
    h) convocarea comisiei de evaluare şi deschiderea plicurilor conţinând ofertele în prezenţa tuturor membrilor comisiei şi a investitorilor privaţi interesaţi;
    i) evaluarea ofertelor şi a documentelor anexate la acestea;
    j) întocmirea raportului de evaluare a ofertelor, ierarhizarea investitorilor privaţi şi desemnarea ofertei câştigătoare de către comisia de evaluare;
    k) decizia de selecţie către fiecare investitor privat care a participat la procedură este însoţită de un rezumat al motivelor legate de respingerea ofertei sale şi de o declaraţie precisă privind termenul exact de aşteptare care se aplică conform art. 22 alin. (1) şi se comunică prin oricare dintre următoarele modalităţi: poştă, fax, mijloace electronice (e-mail);
    l) partenerul public are dreptul de a nu comunică anumite informaţii specificate la lit. k) numai în situaţia în care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale, ar fi contrară interesului public, ar prejudicia interesele comerciale legitime ale investitorilor privaţi sau ar prejudicia concurenţa loială;
    m) încheierea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat declarat câştigător.
    (3) În cazul procedurii deschise, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este egală cu sau mai mare decât pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de selecţie spre publicare în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puţin 52 de zile.
    (4) În cazul procedurii deschise, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP cu cel puţin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
    (5) În cazul proiectelor complexe din punct de vedere tehnic şi/sau financiar, când partenerul public nu este în măsură să definească, fără ajutor şi în avans, mijloacele tehnice care să îi satisfacă nevoile sau să facă aranjamentele financiare sau legale pentru proiect, acesta poate decide atribuirea contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv.
    (6) În cazul alegerii procedurii de dialog competitiv, partenerul public va întocmi şi o notă justificativă prin care va motiva alegerea acestei proceduri. Procedura selectată va fi indicată în anunţul de selecţie.
    (7) Procesul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv se derulează după cum urmează:
    a) definirea şi aprobarea de către partenerul public a oportunităţii de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;
    b) elaborarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public;
    c) elaborarea de către partenerul public a anunţului de selecţie şi a documentului ataşat;
    d) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intenţie de către partenerul public;
    e) elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj şi a modului de tratare a scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate;
    f) elaborarea şi aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privaţi;
    g) publicarea anunţului de selecţie împreună cu documentul ataşat;
    h) primirea şi înregistrarea plicurilor ce conţin scrisorile de intenţie elaborate de investitorii privaţi interesaţi;
    i) convocarea comisiei de evaluare şi deschiderea plicurilor conţinând scrisorile de intenţie în prezenţa tuturor membrilor comisiei şi a investitorilor privaţi interesaţi;
    j) evaluarea scrisorilor de intenţie şi a documentelor anexate la acestea;
    k) întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare unde vor fi stabiliţi investitorii privaţi selectaţi ce vor fi invitaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect;
    l) constituirea de către partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privaţi selectaţi, pentru semnarea acordului de proiect;
    m) invitarea simultan şi în scris a investitorilor privaţi selectaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect;
    n) desfăşurarea negocierilor cu investitorii privaţi semnatari ai acordului de proiect, conform criteriilor stabilite de partenerul public în documentul ataşat, pentru selectarea investitorului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;
    o) prezentarea ofertei finale, după finalizarea negocierilor, în termenul stabilit de către partenerul public. Pentru contractele cu o valoare de până la sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, termenul pentru depunerea ofertei finale nu poate fi mai mic de 5 zile de la terminarea negocierilor cu toţi candidaţii, iar pentru contractele cu o valoare ce depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, termenul pentru depunerea ofertei finale nu poate fi mai mic de 10 zile de la terminarea negocierilor cu toţi candidaţii;
    p) partenerul public va publică în SEAP termenul-limită pentru depunerea ofertelor finale, în conformitate cu lit. o);
    q) întocmirea raportului de ierarhizare a investitorilor privaţi participanţi la procedură şi de desemnare a ofertei câştigătoare;
    r) decizia de selecţie către fiecare investitor privat care a participat la procedură este însoţită de un rezumat al motivelor legate de respingerea ofertei sale şi de o declaraţie precisă privind termenul exact de aşteptare care se aplică conform art. 22 alin. (1) şi se va comunică prin oricare dintre următoarele modalităţi: poştă, fax, mijloace electronice (e-mail);
    s) partenerul public are dreptul de a nu comunică anumite informaţii specificate la lit. r) numai în situaţia în care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale, ar fi contrară interesului public, ar prejudicia interesele comerciale legitime ale investitorilor privaţi sau ar prejudicia concurenţa loială;
    ş) încheierea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat declarat câştigător.
    (8) În cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este egală cu sau mai mare decât pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de selecţie spre publicare în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a scrisorilor de intenţie trebuie să fie de cel puţin 37 de zile.
    (9) În cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP cu cel puţin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a scrisorilor de intenţie.
    (10) Contractul este atribuit investitorului privat care a prezentat oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, după aplicarea criteriilor stabilite de partenerul public, criterii precizate în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat.
    (11) Criteriile de evaluare şi negociere sunt ponderate.
    (12) Dacă partenerul public consideră că o astfel de ponderare nu este posibilă din punct de vedere obiectiv, criteriile de evaluare vor fi ierarhizate şi partenerul public va întocmi o notă justificativă în acest sens.
    (13) Criteriile de evaluare şi negociere trebuie să includă cel puţin costul total al ofertei, obiectivele de performanţă definite conform scopului contractului, dezvoltarea durabilă şi cota-parte din contract pe care partenerul privat se angajează să o atribuie la rândul său întreprinderilor mici şi mijlocii.
    (14) Prin costul total al ofertei se înţelege suma costurilor generate de proiectarea, finanţarea, construcţia/realizarea sau transformarea, reabilitarea/modernizarea, întreţinerea, mentenanţa, operarea, exploatarea sau managementul lucrărilor, echipamentelor şi valorilor imateriale/materiale şi de prestarea de servicii prevăzute pe durata contractului.
    (15) Alte criterii de evaluare şi negociere, legate de obiectul contractului, pot fi: calitatea şi natura inovatoare ale ofertei, termenul de realizare a lucrărilor, echipamentele sau valorile imateriale şi calităţile arhitecturale, estetice sau funcţionale ale acestora.
    (16) În cazul alegerii de către partenerul public a procedurii de dialog competitiv, criteriile de evaluare vor fi diferite de criteriile de negociere.
    (17) În cazul procedurii de dialog competitiv, când negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori privaţi selectaţi, în ordinea ierarhică a selecţiei, până la obţinerea unui rezultat favorabil.
    (18) În cazul în care un ofertant depune o ofertă cu un preţ neobişnuit de scăzut, partenerul public are dreptul să o descalifice, dacă în urma analizei unor detalii solicitate în scris de la ofertant aceasta nu este susţinută din punct de vedere tehnic, financiar, logistic ori nu corespunde din alte puncte de vedere stabilite de către partenerul public prin anunţul de selecţie şi/sau documentul ataşat.
    (19) Indiferent de procedura aplicată, în cazul nefinalizării unui contract de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii privaţi care au depus oferte, partenerul public are dreptul la reluarea întregii proceduri. După caz, înainte de reluarea procedurii, partenerul public poate să refacă sau să completeze studiul de fundamentare/prefezabilitate şi/sau să schimbe unele date din documentul ataşat.
    (20) În procedura de dialog competitiv numărul minim de candidaţi invitaţi este de 3. Partenerul public poate limita numărul de investitori privaţi selectaţi pentru încheierea acordului de proiect, cu condiţia să fie disponibil un număr suficient de candidaţi pentru a asigura o concurenţă reală. În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim stabilit în anunţul de selecţie, partenerul public poate continua procedura, invitând investitorul privat sau investitorii privaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie.
    (21) Procedura deschisă sau procedura de dialog competitiv se poate finaliza chiar dacă se depune o singură ofertă, cu condiţia ca aceasta, împreună cu documentele anexate de către investitorul privat interesat, să respecte cerinţele minime impuse de anunţul de selecţie şi documentul ataşat, elaborate de partenerul public.
    (22) Partenerul public are obligaţia de a solicita investitorilor privaţi constituirea garanţiei de participare în cuantum de 1%, fără TVA, din valoarea estimată a contractului. Garanţia de participare se constituie prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, sau prin depunere la casieria partenerului public.
    (23) Partenerul public are obligaţia de a verifica constituirea garanţiei de participare, conform alin. (22), la data deschiderii ofertelor, respectiv la data deschiderii scrisorilor de intenţie."

    12. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Investitorul privat selectat potrivit prezentei legi are obligaţia de a include în ofertă lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia şi, de asemenea, are obligaţia de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat."

    13. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Anunţul de selecţie, documentul ataşat anunţului de selecţie şi clarificările solicitate de investitorul privat potrivit prevederilor art. 22 alin. (3)-(5) se publică în SEAP."

    14. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Contractele de parteneriat public-privat pot fi încheiate numai după împlinirea termenului de aşteptare de minimum 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.
    (2) Contractele de parteneriat public-privat, încheiate înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), sunt lovite de nulitate.
    (3) Orice investitor privat interesat are dreptul de a depune, în termen de până la maximum 6 zile lucrătoare înainte de data depunerii ofertelor sau, după caz, a scrisorilor de intenţie, solicitare de clarificări la anunţul de selecţie şi documentul ataşat anunţului de selecţie.
    (4) Partenerul public are obligaţia de a răspunde la orice solicitare de clarificare depusă într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea investitorului privat. Totuşi, aceste solicitări nu pot avea ca efect modificarea elementelor fundamentale ale ofertei sau ale termenilor esenţiali ai contractului, modificări care ar putea conduce la distorsionarea concurenţei sau care ar putea avea un efect discriminatoriu.
    (5) Partenerul public are obligaţia de a răspunde la solicitările depuse conform alin. (3), cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data depunerii ofertelor sau, după caz, a scrisorilor de intenţie.
    (6) La solicitarea partenerului public, investitorilor privaţi li se poate cere clarificarea anumitor aspecte din cadrul ofertei lor sau confirmarea angajamentelor conţinute în aceasta."

    15. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Anunţul de selecţie se publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat care urmează să fie realizat este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al pragurilor prevăzute la art. 5^1 alin. (1).
    (2) SEAP pune la dispoziţia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informaţii specializat, suportul tehnic necesar asigurării transparenţei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzând anunţul de selecţie, documentul ataşat anunţului de selecţie, clarificări solicitate de investitorul privat conform art. 22 alin. (3), (4)-(5), termenul-limită pentru depunerea ofertelor finale conform art. 18 alin. (7) lit. p) şi atribuirea contractului de parteneriat public-privat.
    (3) Informaţiile minime ce trebuie incluse în anunţul de selecţie pentru contractele de parteneriat public-privat sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege."

    16. La articolul 25, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, compania de proiect este obligată să restituie partenerului public bunurile publice şi bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi.
(3) Compania de proiect are obligaţia să notifice cu cel puţin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate a contractului, partenerul public cu privire la intenţia de a preda bunurile publice şi bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat. Partenerul public are obligaţia de a prelua bunurile prevăzute la alin. (2) până la încetarea efectelor contractului."

    17. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Contractul de parteneriat public-privat se încheie între partenerul public şi investitorul privat, selectat cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 18 şi având în vedere:
    a) tipul de activităţi convenite potrivit prevederilor art. 6;
    b) stabilirea concretă, în funcţie de tipul de activităţi, a obligaţiilor părţilor în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;
    c) valoarea investiţiei care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat;
    d) perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat şi termenul de finalizare a acestuia;
    e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabileşte termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de execuţie, derulare a finanţării, realizare a obiectivului public, întreţinere/administrare/operare a obiectivului până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului către partenerul public;
    f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proporţiilor de participare la compania de proiect;
    g) criteriile de performanţă cu privire la îndeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat;
    h) clauzele de retragere din proiect;
    i) penalităţile pentru situaţia când nu se îndeplinesc obiectivele stabilite în contract;
    j) condiţiile de înfiinţare a companiei de proiect, care se includ în conţinutul contractului de proiect de parteneriat public-privat."

    18. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al partenerului public, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea partenerului public de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile prezentei legi.
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoană vătămată se înţelege orice operator economic care:
    a) are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de selecţie;
    b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al partenerului public, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedură de selecţie.
    (3) În sensul prevederilor alin. (1), prin act al partenerului public se înţelege orice act administrativ, orice altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de prezenta lege, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu ori în cadrul procedurii de selecţie."

    19. După articolul 28, se introduc treizeci şi cinci de noi articole, articolele 28^1 - 28^35, cu următorul cuprins:
    "ART. 28^1
    În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, persoana care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliu, cu respectarea prevederilor art. 28^3 alin. (1), art. 28^7 şi 28^8.
    Art. 28^2. - (1) Înainte de a se adresa Consiliului, persoana vătămată notifică partenerul public cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat şi la intenţia de a sesiza Consiliul. Dispoziţiile art. 22 alin. (1) şi art. 28^3 alin. (1) rămân aplicabile.
    (2) Lipsa notificării prevăzute la alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în faţa Consiliului.
    (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de selecţie. După primirea notificării, partenerul public poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de selecţie sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri.
    (4) Măsurile adoptate potrivit alin. (3) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat partenerul public, cât şi celorlalţi investitori privaţi implicaţi în procedura de selecţie.
    (5) Persoana vătămată care a notificat partenerul public potrivit dispoziţiilor alin. (1) se poate adresa de îndată Consiliului, fără a fi obligată să aştepte comunicarea măsurilor luate de partenerul public potrivit alin. (3).
    (6) Persoana vătămată care, primind comunicarea prevăzută la alin. (4), consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite partenerului public o notificare de renunţare la dreptul de a formula acţiune în faţa Consiliului sau, după caz, de renunţare la judecarea contestaţiei.
    Art. 28^3. - (1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei legi, despre un act al partenerului public considerat nelegal.
    (2) În cazul în care sesizarea prevăzută la alin. (1) priveşte conţinutul documentaţiei de selecţie publicate în SEAP în condiţiile prezentei legi, data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei.
    Art. 28^4. - (1) După primirea unei contestaţii, partenerul public are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi investitori privaţi implicaţi în procedura de selecţie, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora.
    (2) În situaţia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului şi partenerului public o notificare de renunţare la contestaţie. În acest caz, partenerul public nu mai are obligaţia de a comunică punctul său de vedere potrivit dispoziţiilor art. 28^10 alin. (1).
    (3) În cazul primirii unei contestaţii de către Consiliu pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. (2), partenerul public are dreptul de a încheia contractul de parteneriat public-privat numai după comunicarea deciziei Consiliului în termenul prevăzut la art. 28^17 alin. (3), dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare. Dacă decizia Consiliului a fost atacată cu plângere, dispoziţiile art. 28^21 se aplică în mod corespunzător.
    (4) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absolută.
    Art. 28^5. - (1) Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de selecţie, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului, aprobat potrivit legii.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii.
    Art. 28^6. - (1) Contestaţia se soluţionează de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de preşedinte de complet.
    (2) În cadrul fiecărui complet cel puţin preşedintele acestuia trebuie să fie licenţiat în drept.
    (3) Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu.
    (4) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare.
    Art. 28^7. - (1) Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor şi codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate;
    b) denumirea şi sediul partenerului public;
    c) denumirea obiectului contractului de parteneriat public-privat şi procedura de selecţie aplicată;
    d) obiectul contestaţiei;
    e) motivarea în fapt şi în drept a cererii;
    f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil;
    g) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice.
    (2) În situaţia în care Consiliul apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate elementele prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie, acesta să completeze contestaţia. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu, contestaţia va fi respinsă.
    Art. 28^8. - (1) Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi partenerului public, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 28^3 alin. (1). Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 28^7 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile.
    (2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, partenerul public are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi investitori privaţi participanţi încă implicaţi în procedura de selecţie. Înştiinţarea trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective.
    (3) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispoziţiile art. 18 alin. (2) lit. k) şi ale art. 18 alin. (7) lit. r) se aplică în mod corespunzător.
    (4) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 28^12 şi ale art. 28^4 alin. (3) nu sunt aplicabile.
    Art. 28^9. - (1) Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de selecţie vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunţa o soluţie unitară. Pentru contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de selecţie se va păstra continuitatea completului de soluţionare.
    (2) Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, investitorii privaţi participanţi în cadrul aceleiaşi proceduri de selecţie se pot asocia la contestaţie printr-o cerere proprie care trebuie să conţină toate elementele prevăzute la art. 28^7 alin. (1).
    Art. 28^10. - (1) În vederea soluţionării contestaţiei/ contestaţiilor, partenerul public are obligaţia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 22 alin. (1), punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi, sub sancţiunea prevăzută la art. 28^12 alin. (3), o copie a dosarului procedurii de selecţie. Lipsa punctului de vedere al partenerului public nu împiedică soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora.
    (2) Partenerul public va notifica punctul de vedere şi contestatorului/contestatarilor, în acelaşi termen prevăzut la alin. (1).
    (3) La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul procedurii de selecţie depuse de partenerul public la Consiliu, cu excepţia propunerilor tehnice ale celorlalţi investitori privaţi participanţi la procedura de selecţie, acestea din urmă putând fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor investitori privaţi, acord care se anexează la cererea pe care contestatorul o adresează Consiliului.
    Art. 28^11. - Partenerul public are dreptul de a transmite Consiliului punctul său de vedere asupra contestaţiei/contestaţiilor, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi o copie a dosarului procedurii de selecţie, înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1).
    Art. 28^12. - (1) În vederea soluţionării contestaţiei, Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părţilor, de a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau juridice.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depăşirea termenului de soluţionare a contestaţiei, astfel cum este prevăzut la art. 28^14.
    (3) Partenerul public are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Consiliului şi de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezintă relevanţă pentru soluţionarea contestaţiei, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile de la data primirii solicitării, sub sancţiunea unei amenzi în cuantum de 10.000 lei, aplicată conducătorului partenerului public.
    (4) Consiliul are obligaţia de a pronunţa decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).
    (5) Decizia Consiliului privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu şi se execută de către organele competente, potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii.
    (6) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor de către Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.
    (7) Procedura în faţa Consiliului este scrisă, iar părţile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluţionare a contestaţiei.
    (8) Părţile pot fi reprezentate de avocaţi şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părţile pot solicita să depună concluzii oral în faţa Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. 28^14.
    Art. 28^13. - (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, în termen de 3 zile, la cererea părţii interesate, prin decizie, măsura suspendării procedurii de selecţie.
    (2) Consiliul soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.
    (3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacată la instanţa competentă, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.
    Art. 28^14. - (1) Consiliul are obligaţia de a soluţiona pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului privind procedura de selecţie a investitorului privat de la partenerul public, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei, conform art. 28^15 alin. (1). În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile.
    (2) Nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei prevăzut la alin. (1) constituie abatere disciplinară şi poate atrage inclusiv declanşarea procedurii de evaluare potrivit legii.
    Art. 28^15. - (1) Consiliul se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei.
    (2) Consiliul examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă partenerul public să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de selecţie. În cazul în care Consiliul dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare din anunţul de selecţie, documentul ataşat ori din alte documente emise în legătură cu procedura de selecţie, partenerul public are dreptul de a anula aplicarea procedurii de selecţie.
    (3) În situaţia în care Consiliul apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii de selecţie, există şi alte acte care încalcă prevederile prezentei legi, la care nu s-a făcut referire în contestaţie, atunci acesta va sesiza Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, transmiţându-le în acest sens toate datele/documentele relevante în susţinerea sesizării.
    (4) În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, va preciza şi termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu va fi mai mare decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este prevăzut la art. 28^19 alin. (1).
    (5) Consiliul poate respinge contestaţia ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestaţia, precum şi pe orice altă excepţie de procedură sau de fond.
    (6) În funcţie de soluţia pronunţată, Consiliul va decide asupra continuării sau anulării procedurii de selecţie.
    (7) Consiliul poate lua act oricând în cursul soluţionării contestaţiei de renunţarea la aceasta de către contestator.
    (8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluţionării contestaţiei.
    (9) Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit investitor privat.
    Art. 28^16. - (1) În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, partenerul public va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume:
    a) între 63.000 lei şi 420.000 lei inclusiv - 1% din această valoare;
    b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 420.001 lei;
    c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei;
    d) între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 42.000.001 lei;
    e) între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 420.000.001 lei;
    f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 lei.
    (2) În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei, partenerul public are obligaţia de a returna contestatorului sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile lucrătoare de la data pronunţării deciziei instanţei de judecată.
    Art. 28^17. - (1) Decizia Consiliului privind modul de soluţionare a contestaţiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor completului, aceştia neavând posibilitatea de a se abţine.
    (2) După luarea deciziei, completul va întocmi o minută care se semnează de către toţi membrii acestuia şi se consemnează într-un registru special ţinut de Consiliu.
    (3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată şi comunicată în scris părţilor în termen de 3 zile de la pronunţare. Decizia, fără motivarea acesteia, se publică pe pagina de internet a Consiliului înăuntrul aceluiaşi termen.
    (4) Decizia motivată se publică pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, precum şi la datele personale, în termen de 10 zile de la data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă.
    (5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor măsuri de remediere va fi înaintată, în copie, în acelaşi termen prevăzut la alin. (3), către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, care are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurilor de remediere.
    Art. 28^18. - (1) Decizia prin care Consiliul anulează în parte sau în tot actul atacat este obligatorie pentru partenerul public.
    (2) În cazul în care termenul prevăzut de art. 28^15 alin. (4) nu este respectat de partenerul public, se va aplica conducătorului unităţii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amendă pe fiecare zi de întârziere, ce constă în 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea părţii interesate.
    (3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţi, contractul de parteneriat public-privat încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută.
    (4) Decizia pronunţată de Consiliu privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu şi se execută de organele competente potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii.
    Art. 28^19. - (1) Deciziile Consiliului cu privire la soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. 28^20 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, pentru motive atât de nelegalitate, cât şi de netemeinicie.
    (2) Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată, dispoziţiile art. 28^7 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.
    (3) Partea care formulează plângerea are obligaţia să comunice, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare şi părţii adverse, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată.
    (4) Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu se taxează cu 50% din sumele prevăzute la art. 28^35.
    Art. 28^20. - (1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul partenerului public. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte în proces.
    (2) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu privind procedurile de selecţie ce au ca scop încheierea de contracte de parteneriat public-privat privind servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional, aşa cum este definită de legislaţia în vigoare, este Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte în proces.
    (3) Plângerea va fi soluţionată în complet format din 3 judecători.
    (4) Plângerea se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 304^1 din Codul de procedură civilă. Prevederile art. 28^23 - art. 28^35 se aplică în mod corespunzător.
    (5) După soluţionarea plângerii de către instanţa prevăzută la alin. (1) sau (2), dosarul cauzei se restituie de către instanţă Consiliului.
    Art. 28^21. - (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, preşedintele instanţei poate dispune, la cererea părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului.
    (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa va putea să nu dispună măsura prevăzută la alin. (1) în cazul în care consecinţele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de a nu dispune suspendarea executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).
    (3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.
    Art. 28^22. - (1) Instanţa, admiţând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz:
    a) anularea în tot sau în parte a actului partenerului public;
    b) obligarea la emiterea actului de către partenerul public;
    c) îndeplinirea unei obligaţii de către partenerul public, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul de selecţie, documentul ataşat sau din alte documente emise în legătură cu procedura de selecţie;
    d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat.
    (2) Instanţa sesizată cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului prin care acesta a soluţionat contestaţia cu privire la excepţie, admiţând plângerea, va desfiinţa decizia respectivă şi va reţine cauza spre judecare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei.
    (3) În situaţia în care instanţa admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi constată că actul partenerului public a încălcat prevederile legislaţiei în materia parteneriatului public-privat, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, încălcându-se astfel prevederile art. 28^4 alin. (3), dispoziţiile art. 28^31 alin. (1) lit. b) alin. (2)-(6) sau, după caz, ale art. 28^32 se aplică în mod corespunzător.
    (4) Instanţa poate respinge pe fond plângerea.
    (5) Hotărârea pronunţată de instanţă este definitivă şi irevocabilă.
    Art. 28^23. - (1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de selecţie, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de parteneriat public-privat se soluţionează în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul partenerului public.
    (2) În faţa instanţei de judecată, litigiile privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul procedurilor de selecţie care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi se soluţionează de urgenţă şi cu precădere, potrivit dispoziţiilor art. 720^2 - 720^7 şi 720^9 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.
    Art. 28^24. - (1) Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de selecţie se solicită în justiţie prin acţiune separată.
    (2) Despăgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al partenerului public sau ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind procedura de selecţie, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat, se pot acorda numai după anularea în prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, după caz, după revocarea actului sau luarea oricăror altor măsuri de remediere de către partenerul public.
    (3) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de selecţie, persoana vătămată trebuie să facă doar dovada încălcării prevederilor prezentei legi, precum şi a faptului că ar fi avut o şansă reală de a încheia contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective.
    Art. 28^25. - (1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia, precum şi a înscrisurilor către pârât.
    (2) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată.
    (3) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.
    (4) Cererea reconvenţională se introduce în termenul prevăzut la alin. (2).
    Art. 28^26. - (1) Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Părţile, dacă dispun de asemenea mijloace de comunicare, au obligaţia de a indica datele corespunzătoare în cererea de chemare în judecată, respectiv în întâmpinare.
    (2) Partea căreia, personal sau prin reprezentant ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecată nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă, prezumându-se că ea cunoaşte termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată.
    Art. 28^27. - (1) La data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 20 de zile de la data înregistrării cererii de chemare în judecată, dispunând citarea părţilor.
    (2) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.
    Art. 28^28. - (1) Lipsa părţii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacă legea nu dispune altfel.
    (2) Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfăţişează numai una dintre părţi, instanţa, după ce va cerceta toate lucrările din dosar şi va asculta susţinerile părţii prezente, se va pronunţa în temeiul dovezilor administrate, examinând şi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care lipsesc ambele părţi, deşi au fost legal citate, dacă cel puţin una dintre ele a cerut în scris judecarea cauzei în lipsă.
    Art. 28^29. - Instanţa va putea dispune o singură dată amânarea judecării cauzei, numai în mod excepţional, pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului ei.
    Art. 28^30. - (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, la cererea părţii interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului.
    (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie luând în considerare consecinţele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa va putea să nu dispună măsurile prevăzute la alin. (1) în cazul în care consecinţele negative ale acestora ar putea fi mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).
    (3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.
    Art. 28^31. - (1) Instanţa constată nulitatea contractului în următoarele cazuri:
    a) partenerul public a încheiat contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea anunţului de selecţie conform prevederilor prezentei legi;
    b) au fost încălcate prevederile art. 22 alin. (1) şi art. 28^4 alin. (3), dacă această încălcare a privat investitorul privat interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziţii în materia parteneriatului public-privat, dacă aceasta din urmă încălcare a afectat şansele investitorului privat interesat de a obţine contractul.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instanţa consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului, aceasta va dispune în schimb sancţiuni alternative, după cum urmează:
    a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie a acestuia; şi/sau
    b) aplicarea unei amenzi partenerului public, cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispoziţiilor lit. a).
    (3) La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. (2), instanţa va avea în vedere ca acestea să fie eficiente, proporţionale şi descurajante.
    (4) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (2).
    (5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute în vedere ca motiv imperativ numai dacă, în circumstanţe excepţionale, absenţa efectelor ar conduce la consecinţe disproporţionate. Interesele economice în legătură directă cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de selecţie, costurile generate de schimbarea investitorului privat care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.
    (6) În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin. (1) nu poate avea efect retroactiv, întrucât desfiinţarea obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă, instanţa va aplica în plus şi sancţiunea prevăzută la alin. (2) lit. b).
    Art. 28^32. - În cazul unei încălcări a prevederilor art. 22 alin. (1) şi art. 28^4 alin. (3), care nu face obiectul art. 28^31 alin. (1) lit. b), instanţa poate decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancţiuni alternative, precum cele prevăzute la art. 28^31 alin. (2).
    Art. 28^33. - (1) Constatarea nulităţii contractului, în condiţiile prevăzute la art. 28^31 alin. (1), se poate solicita şi prin acţiune separată, în termen de:
    a) cel mult 30 de zile, începând cu ziua următoare informării de către partenerul public a investitorilor privaţi participanţi la procedura de selecţie cu privire la încheierea contractului, cu condiţia ca informarea să fie motivată, potrivit art. 18 alin. (2) lit. k) şi alin. (7) lit. r), sub rezerva dispoziţiilor art. 18 alin. (2) lit. l) şi alin. (7) lit. s);
    b) cel mult 6 luni, începând cu ziua următoare încheierii contractului, în cazurile în care nu au fost respectate condiţiile prevăzute la lit. a).
    (2) Cererea introdusă după expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 28^32.
    Art. 28^34. - (1) Hotărârea se pronunţă în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi se comunică părţilor în cel mult 5 zile de la pronunţare.
    (2) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secţia comercială a curţii de apel.
    (3) Recursul nu suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi cu precădere.
    (4) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, modificând sau casând sentinţa, va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond.
    Art. 28^35. - (1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei legi, la instanţele judecătoreşti având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia, precum şi cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează, în funcţie de valoare, după cum urmează:
    a) până la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din această valoare;
    b) între 40.001 lei şi 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 40.001 lei;
    c) între 400.001 lei şi 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 400.001 lei;
    d) între 4.000.001 lei şi 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 4.000.001 lei;
    e) între 40.000.001 lei şi 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 40.000.001 lei;
    f) între 400.000.001 lei şi 4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 400.000.001 lei;
    g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei.
    (2) Cererile neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei.
    (3) Dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile."

    20. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    Întreaga procedură privind încheierea contractului de parteneriat public-privat se desfăşoară în limba română. Toate actele de administrare a proiectului de parteneriat public-privat se desfăşoară în limba română."

    21. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat se stabileşte în baza ofertei depuse de investitorul privat, care are în vedere o analiză economico-financiară reală şi riguroasă a proiectului, bazată pe criterii economice şi în conformitate cu legislaţia în vigoare."

    22. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.
    23. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    Compania de proiect va fi condusă de un consiliu de administraţie, în care cei 2 parteneri vor fi reprezentaţi proporţional cu participarea prevăzută la art. 4 lit. f) şi art. 27 lit. f)."

    24. După articolul 45 se introduc patru noi articole, articolele 45^1 - 45^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 45^1
    Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte:
    a) refuzul de a pune la dispoziţia Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului a informaţiilor referitoare la încheierea contractelor de parteneriat public-privat, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiei de monitorizare şi supraveghere;
    b) netransmiterea informaţiilor referitoare la încheierea contractelor de parteneriat public-privat în termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise de la Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat;
    c) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condiţiile prezentei legi, după data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă;
    d) orice altă încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 3, cu excepţia art. 3 alin. (1) lit. e).
    Art. 45^2. - (1) Contravenţia prevăzută la art. 45^1 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.
    (2) Contravenţiile prevăzute la art. 45^1 lit. b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei.
    (3) Contravenţia prevăzută la art. 45^1 lit. d) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.
    (4) Contravenientul are dreptul de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2).
    Art. 45^3. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat.
    (2) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 24 de luni de la data săvârşirii faptei.
    (3) Orice persoană are dreptul de a sesiza Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat. În vederea exercitării acestui drept, persoanele respective vor transmite Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat împreună cu sesizarea şi datele/documentele relevante, în vederea susţinerii acesteia.
    (4) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat va monitoriza şi supraveghea respectarea prevederilor prezentei legi şi a actelor normative emise în aplicarea acesteia, putând lua orice măsuri pentru îndreptarea neconformităţilor constatate.
    (5) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat este responsabilă pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de selecţie a partenerului privat, care intră sub incidenţa legislaţiei privind parteneriatul public-privat.
    Art. 45^4. - (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 45^1 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de persoanele împuternicite se soluţionează de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti."

    25. După articolul 47 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. II
    Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    EMIL BOC
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Daniela Nicoleta Andreescu
                    Ministrul transporturilor şi
                    infrastructurii,
                    Anca Daniela Boagiu
                    Ministrul dezvoltării regionale
                    şi turismului,
                    Elena Gabriela Udrea
                    Ministrul mediului şi pădurilor,
                    Laszlo Borbely
                    Ministrul economiei, comerţului şi
                    mediului de afaceri,
                    Ion Ariton
                    Şeful Departamentului pentru
                    Afaceri Europene,
                    Bogdan Mănoiu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 20 aprilie 2011.
    Nr. 39.
    ANEXA

    (Anexa la Legea nr. 178/2010)
    INFORMAŢII MINIME
    care trebuie incluse în anunţul de
    selecţie pentru contractele de
    parteneriat public privat
    1. Denumirea, ţara, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale partenerului public
    2. Procedura aleasă de selecţie a partenerului privat
    3. După caz, locul execuţiei lucrărilor, locul de livrare a bunurilor sau locul prestării serviciilor
    4. Pentru contractul de parteneriat public-privat, după caz:
    - natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării;
    – natura şi cantitatea bunurilor care urmează să fie realizate;
    – categoria, descrierea şi cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

    5. Informaţii privind obiectul contractului de parteneriat public-privat
    6. Valoarea totală estimată a contractului de parteneriat public-privat
    7. Termenul de finalizare sau durata contractului de parteneriat public-privat. În cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrările, la care sunt livrate bunurile sau, după caz, la care sunt prestate serviciile
    8. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot solicita informaţii în legătură cu derularea procedurii de selecţie a partenerului privat, privind încheierea contractului de parteneriat public-privat
    9. Termenul de primire, adresa la care trebuie transmise şi limba în care trebuie redactate ofertele sau scrisorile de intenţie. Data până la care se pot solicita clarificări
    10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor/scrisorilor de intenţie şi persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor sau a scrisorilor de intenţie
    11. Garanţiile solicitate
    12. Modalităţi de finanţare şi/sau referiri la prevederile care le reglementează
    13. Forma juridică sub care trebuie să se prezinte un grup de investitori privaţi care participă la procedura de selecţie
    14. Criterii de selecţie privind situaţia personală a investitorilor privaţi care pot atrage excluderea acestora din urmă şi informaţii solicitate care să dovedească faptul că nu se încadrează în cazurile care justifică excluderea
    15. Criterii de selecţie privind situaţia economică-financiară, precum şi capacitatea tehnică şi profesională a investitorilor privaţi; informaţii/documente pe care trebuie să le prezinte investitorul privat pentru evaluarea capacităţilor minime cu caracter economic şi tehnic, dacă acestea au fost impuse. Nivelul specific minim al capacităţilor impuse
    16. Perioada în care ofertantul/investitorul privat trebuie să îşi menţină oferta valabilă
    17. Criteriul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat
    18. Criteriile corespunzătoare ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderea lor sunt menţionate în cazul în care nu figurează în documentul ataşat anunţului de selecţie
    19. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor
    20. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine aceste informaţii
    21. Data transmiterii spre publicare a anunţului de selecţie

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016