Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 23 mai 2019  pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi  din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 23 mai 2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 427 din 30 mai 2019
    Ţinând cont de situaţia imperativă în privinţa asigurării cu apă caldă şi căldură a populaţiei, dat fiind caracterul social al serviciului public şi, inclusiv, eliminarea unor eventuale blocaje şi întreruperi determinate de lipsa disponibilităţilor în bugetele locale, corelat cu responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice locale,
    având în vedere:
    - necesitatea eficientizării serviciilor comunitare de utilităţi publice în scopul asigurării unui standard de viaţă optim pentru locuitorii unităţilor administrativ-teritoriale care beneficiază de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
    – importanţa evitării situaţiilor critice în care ar putea interveni întreruperi sau stări de funcţionare inadecvată pentru serviciile de alimentare centralizată cu energie termică a populaţiei, împrejurări ce conduc la imposibilitatea respectării normelor privind protecţia igienei publice şi a sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă şi a mediului înconjurător,

    ţinând seama de faptul că serviciile de utilităţi publice fac obiectul unor obligaţii specifice de serviciu public, au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu,
    ţinând cont de prevederile Programului de guvernare 2018-2020 din capitolul Administraţie publică, politici regionale, reglementarea principiilor aplicabile serviciilor publice cu privire la transparenţa, egalitatea de tratament, continuitatea, adaptabilitatea, accesibilitatea, responsabilitatea asigurării serviciului public, furnizarea serviciilor publice cu respectarea normelor/standardelor de calitate,
    luând în considerare crearea premiselor legale pentru ca autorităţile administraţiei publice locale să îşi poată completa sursa de finanţare prin intermediul împrumuturilor,
    în acelaşi timp, efectuarea acestor plăţi neputând fi realizată fără modificarea bazei legale pentru care este necesară crearea unui mecanism de împrumut din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului,
    ţinând cont de faptul că limita de trageri din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, aferentă anului 2019, a fost angajată integral, neadoptarea în regim de urgenţă a prevederilor propuse prin prezentul act normativ poate conduce la sistarea furnizării energiei termice către populaţie,
    în vederea accelerării procesului de soluţionare a cererilor de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi
    timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru evitarea constatării de către CJUE a neîndeplinirii obligaţiilor având ca obiect rambursarea taxelor de înmatriculare a autovehiculelor de ocazie, percepute cu încălcarea dreptului UE,
    pentru a asigura continuitatea, în aceleaşi condiţii, a activităţii personalului încadrat în unităţile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi a drepturilor salariale prevăzute la art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 34 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vederea faptul că nereglementarea modului de suportare a acestor influenţe financiare ar avea un impact direct asupra serviciilor medicale spitaliceşti acordate asiguraţilor,
    pentru ca aceste influenţe salariale să nu afecteze nivelul cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare din bugetele unităţilor sanitare publice,
    ţinând cont de faptul că acest personal are atribuţii în ocrotirea sănătăţii populaţiei,
    se impune reglementarea de urgenţă a sursei de finanţare pentru influenţele financiare, determinate de creşterile anuale ale salariilor de bază ale personalului mai sus menţionat, pentru a nu determina diferenţe semnificative salariale cu impact negativ asupra modului de gestionare a activităţii acestora, cu consecinţe directe asupra creşterii mobilităţii personalului în afara sistemului de sănătate.
    În considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, unităţile administrativ-teritoriale pot solicita, în cursul anului 2019, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 700.000 mii lei, pentru plata subvenţiilor restante aferente furnizării energiei termice către populaţie, în următoarele condiţii:
    a) rata de dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel:
    (i) 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv;
    (ii) 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;
    (iii) 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv;
    (iv) 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 15 ani, inclusiv;
    (v) 3,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 15 şi 20 de ani, inclusiv

    b) perioada de rambursare: care este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
    c) limita de îndatorare: 30%;
    d) termenul-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (9), pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 31 iulie 2019.

    (2) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinaţiei prevăzute la alin. (1). Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumelor în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
    (3) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.
    (4) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare a împrumuturilor contractate conform alin. (1) se stabilesc prin convenţie de împrumut.
    (5) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
    (6) Unitatea administrativ-teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia, nepurtător de dobândă. Obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile şi ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unităţile administrativ-teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare. Pentru împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanţelor Publice în conturile indicate de titulari.
    (7) În cazul în care unităţile administrativ-teritoriale înregistrează restanţe la plata ratelor şi dobânzilor datorate aferente împrumuturilor contractate, directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, în baza listei transmise lunar de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
    (8) Unităţile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai dacă la data depunerii documentaţiei nu prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.
    (9) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la alin. (12).
    (10) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (9), precum şi încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
    (11) Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea şi aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice.
    (12) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. II
    După articolul 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    Prin derogare de la prevederile art. 167 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, restituirea sumelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se face fără a opera compensarea."


    ART. III
    Alineatul (5) al articolului 122 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. IV
    După alineatul (3) al articolului 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se introductrei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
    "(4) Pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice».
(5) În aplicarea prevederilor alin. (4), influenţele financiare determinate de creşterile salariale se acordă pe bază de documente justificative în condiţiile stabilite prin contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, reglementate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) sumele aferente plăţii influenţelor financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură pe anul 2019 prin virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul II «Bunuri şi servicii"
                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea


    Bucureşti, 23 mai 2019.
    Nr. 35.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice