Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  nr. 30 din 14 mai 2019  privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor  şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi  operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 mai 2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 405 din 23 mai 2019
    Având în vedere actualul context economic cu referire la identificarea unor soluţii imediate de redresare a operatorilor economici cu capital de stat şi de manifestare a statului faţă de aceştia ca investitor privat prudent, precum şi contextul juridic caracterizat prin obligativitatea respectării unor reglementări care impun adoptarea unor măsuri rapide pentru asigurarea respectării întocmai şi la termen a prevederilor angajamentelor statului român referitoare la punerea de acord a legislaţiei naţionale în domeniul administrării şi privatizării operatorilor economici cu legislaţia europeană în domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat, precum şi rolul Ministerului Economiei în această materie,
    luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2018-2020, prevăzut în Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, în ceea ce priveşte eficientizarea şi rentabilizarea operatorilor economici cu capital de stat, precum şi cu referire la luarea unor măsuri imediate în vederea repornirii unor sectoare de activitate industrială,
    ţinând cont de faptul că actuala organizare instituţională presupune o birocratizare excesivă, inclusiv prin parcurgerea unor proceduri administrative suplimentare şi o abordare neunitară la nivelul Ministerului Economiei şi Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, ceea ce nu permite întreprinderea de acţiuni cu încadrarea în termenele impuse, fapt dublat de lipsa de personal în cadrul Ministerului Economiei care să asigure îndeplinirea imediată de către acesta a unor competenţe proprii,
    luând în considerare faptul că până la data prezentei ordonanţe de urgenţă s-au înregistrat deficienţe importante, cu consecinţe inclusiv economice în ceea ce priveşte iniţierea şi luarea de măsuri adecvate în domeniul activităţii operatorilor economici, în special a celor din industria de apărare, ţinând cont de necesitatea urgentă a restructurării şi reorganizării acestora în actualul context regional geopolitic, care impune întărirea capacităţii de apărare a României prin luarea unor măsuri imediate de redresare economico-financiară a operatorilor economici de interes strategic,
    luând în considerare deficienţele înregistrate până la data prezentei ordonanţe de urgenţă în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, la întreprinderile publice, precum şi obligativitatea înfiinţării în cadrul Ministerului Economiei a unei structuri de guvernanţă corporativă, fapt care nu este posibil în condiţiile în care Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului exercită în numele ministerului activităţile specifice,
    având în vedere deficienţele sus-indicate în exercitarea de către Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a unor prerogative de putere publică, precum şi obligativitatea transformării funcţiilor contractuale în funcţii publice, în condiţiile legii,
    ţinând cont de imperativul consolidării cadrului legal şi îmbunătăţirii activităţii Ministerului Economiei în legătura cu îndeplinirea de către acesta a atribuţiilor referitoare la calitatea de autoritate publică tutelară şi instituţie publică implicată în domeniul privatizării, la exercitarea de către acesta a calităţii de acţionar a statului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi la celelalte societăţi din portofoliu, precum şi cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare, pentru societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul de referinţă,
    luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric a activităţii ministerului, în considerarea faptului că statul trebuie să acţioneze în interes public, spre beneficiul tuturor cetăţenilor săi, prezenţa sa ca acţionar având o motivaţie mai largă decât cea a unui investitor privat, pornind de la nevoile de natură economică şi socială pe care statul trebuie să le acopere, sens în care se impune constituirea unor structuri, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în structura instituţiei publice implicate, în conexiune cu structurile de specialitate, stabilite conform domeniilor de competenţă, de natură a servi intereselor legitime ale acesteia,
    întrucât neadoptarea măsurilor propuse poate conduce la afectarea interesului general al statului, cu efecte negative în plan economic, în ceea ce priveşte, în special, agravarea situaţiei operatorilor economici cu consecinţa apariţiei unor situaţii de insolvenţă şi afectarea statului prin neîncasarea veniturilor, lezarea unor sectoare de activitate, inclusiv cu consecinţe în plan social,
    în considerarea obligativităţii adoptării imediate de măsuri pentru reorganizarea activităţii de administrare a participaţiilor prin integrarea acesteia în cadrul instituţiei publice implicate, în scopul eficientizării activităţii economice a operatorilor economici, precum şi al sporirii atractivităţii pentru privatizare a unor noi societăţi, care să funcţioneze pe structuri viabile şi pe principii economice competitive, fapt de natură a duce la creşterea încasărilor la bugetul statului, atât din privatizare, cât şi din taxele şi impozitele încasate,
    întrucât neluarea măsurilor organizatorice imediate conduce la afectarea gravă a intereselor statului român, prin adâncirea deficienţelor semnalate şi imposibilitatea luării măsurilor de către Ministerul Economiei,
    având în vedere situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, determinată, suplimentar faţă de aspectele anterior învederate, de omisiunile legislative care fac imposibilă manifestarea statului ca investitor privat prudent în economie,
    reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare şi îndeplinirea rolului Ministerului Economiei de instituţie publică implicată în privatizare,
    deoarece aspectele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează:
    a) măsuri privind reorganizarea Ministerului Economiei ca urmare a fuziunii prin absorbţie a Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului;
    b) măsuri de modificare a unor acte normative.


    ART. 2
    Ministerul Economiei se reorganizează ca urmare a fuziunii prin absorbţie a Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, care îşi încetează existenţa.

    ART. 3
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei preia atribuţiile Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, şi anume:
    a) atribuţiile de instituţie publică implicată în domeniul privatizării pentru societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi aflate sub autoritatea sa;
    b) atribuţiile privind exercitarea calităţii de acţionar al statului la entităţile prevăzute la lit. a), precum şi cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare a acestor entităţi;
    c) orice alte atribuţii îndeplinite prin Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, corespunzătoare activităţilor preluate, stabilite potrivit actelor normative în vigoare.

    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului român la operatorii economici din domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice şi dezvoltare durabilă, transportul energiei electrice şi gazelor naturale, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, se realizează de către acesta.
    (3) Se autorizează Ministerul Economiei să mandateze reprezentanţii săi în adunările generale ale acţionarilor la societăţile din domeniile de competenţă prevăzute la alin (2), pentru aprobarea modificării actelor constitutive ale acestor societăţi, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, şi pentru efectuarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.
    (4) Începând cu data exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor decurgând din calitatea de acţionar a statului la societăţile prevăzute la alin. (1) şi (2), procedurile privind selecţia administratorilor, de privatizare, restructurare, lichidare ori alte proceduri, aflate în derulare, se preiau cu menţinerea valabilităţii actelor şi procedurilor îndeplinite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se continuă de către Ministerul Economiei, care se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.
    (5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acţionar la operatorii economici prevăzuţi la alin.(2), interesele statului vor fi reprezentate, în condiţiile legii, de către Ministerul Economiei.

    ART. 4
    (1) Ministerul Economiei preia patrimoniul Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, evidenţiat în situaţia financiară întocmită potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi arhiva deţinută de Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, pe baza unui protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7.
    (2) Ministerul Economiei preia prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul 2019 a Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului existentă la data încheierii protocolului de predare-preluare întocmit potrivit alin. (1).
    (3) Până la semnarea protocolului de predare-preluare, finanţarea cheltuielilor de personal şi altor cheltuieli urgente se asigură din bugetul Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.
    (4) Pentru anul curent, bugetul aferent activităţii de privatizare se constituie prin preluarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi altor sume constituite conform legii.
    (5) În bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei pentru anul în curs, cheltuielile de administrare şi privatizare vor fi estimate cel puţin la nivelul maxim aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul precedent al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.
    (6) Disponibilităţile rezultate din gestionarea bugetului aferent activităţii de privatizare, precum şi alte sume aflate în conturile Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, inclusiv garanţii de participare, garanţii de bună execuţie, garanţii pentru plata preţului acţiunilor aferente activităţii de privatizare, se transferă în conturile Ministerului Economiei în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, pe baza unui protocol de predare-preluare.
    (7) Ministerul Economiei preia toate drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale instituţiei cu terţii.
    (8) În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei preia 30 de posturi vacante şi fondurile aferente finanţării acestora de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

    ART. 5
    (1) Posturile şi personalul Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau la Ministerul Economiei, cu păstrarea drepturilor salariale şi respectarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Încadrarea personalului preluat de la Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se face în termenele şi cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de maximum 30 de zile de la data preluării.

    ART. 6
    (1) Asigurarea finanţării cheltuielilor legate de activitatea de privatizare se realizează prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.
    (2) Prevederile art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.
    (3) Din bugetul aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei se asigură finanţarea cheltuielilor legate de:
    a) plata serviciilor consultanţilor de specialitate în vederea elaborării de strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, precum şi soluţii de reformă referitoare la evoluţia domeniilor de activitate proprii;
    b) elaborarea de strategii, studii şi sinteze referitoare la evoluţia şi la ajustarea structurală a industriei;
    c) aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 7
    În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 8
    La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/2015, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative"

    2. Articolele 1-8 şi 10 se abrogă.


    ART. 9
    La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului“ se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Economiei“.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei,
                    Niculae Bădălău
                    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
                    Emil Niţă
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Elena Solomonesc,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 14 mai 2019.
    Nr. 30.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice