Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 martie 2024  pentru aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 martie 2024 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 268 din 28 martie 2024
    Având în vedere obligaţiile statului de a garanta şi de a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, stabilite prin Constituţia României, republicată, obligaţii care se realizează prin toate structurile sale administrative şi prin instrumentele instituite în vederea sprijinirii autorităţilor administraţiei publice în dezvoltarea infrastructurii de sănătate,
    ţinând cont că prin Strategia naţională de sănătate pentru perioada 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2023, se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate prin investiţii în imobile noi, modernizarea sau extinderea imobilelor existente, dotări cu aparatură medicală şi alte dotări funcţionale în cel puţin 100 de unităţi sanitare publice, este imperios necesară susţinerea realizării obiectivelor de investiţii care permit asigurarea în cel mai scurt timp a unor servicii medicale esenţiale pentru creşterea calităţii vieţii în toate oraşele, municipiile şi judeţele din România.
    Ţinând cont de necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure o mai bună distribuţie a infrastructurii de sănătate, creşterea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate, creşterea eficacităţii serviciilor medicale, o mai bună adaptare a infrastructurii la noile cerinţe tehnologice şi de asigurare a unor circuite funcţionale şi eficiente,
    luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentului program ar conduce la neasigurarea standardelor de calitate a vieţii, necesare populaţiei, în domeniul sănătăţii, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat să asigure cetăţenilor ei servicii medicale la standarde europene,
    având în vedere că sectorul spitalicesc din România se confruntă cu multiple probleme, pornind de la o organizare complicată şi disfuncţională, o arhitectură care nu se adaptează cerinţelor actuale, costuri mari, eficienţă redusă, lipsa unui management profesional, inexistenţa unor mecanisme de control al calităţii, penuria şi distribuirea inechitabilă a resurselor umane, se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru crearea unui cadru legislativ care să permită finanţarea investiţiilor în infrastructura unităţilor spitaliceşti, astfel încât să se poată asigura accesul întregii populaţii la servicii medicale esenţiale, creşterea calităţii vieţii şi atingerea standardelor din ţările europene.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Se aprobă Programul naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti, denumit în continuare program, finanţat prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene potrivit prevederilor art. 5.
    (2) Valoarea programului în perioada 2024-2031 este de 13.250.000 mii lei, distribuită după cum urmează:
    a) 2.100.000 mii lei, pentru investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a);
    b) 7.300.000 mii lei, pentru investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b);
    c) 100.000 mii lei, pentru asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor;
    d) 500.000 mii lei, pentru investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c);
    e) 3.250.000 mii lei, pentru investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d).

    (3) Pe parcursul derulării programului, Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de sume între investiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivelul programului.
    (4) În cadrul programului se realizează proiecte ce cuprind investiţii de tipul celor prevăzute la art. 4 alin. (2).
    (5) Pot fi finanţate prin prezentul program proiecte care nu sunt incluse la finanţare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale.
    (6) În scopul utilizării eficiente a fondurilor alocate prin program, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene poate dezangaja fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie publică aferente contractelor de finanţare aflate în implementare sau finalizate, în cursul unui exerciţiu bugetar, în vederea contractării de noi proiecte, în limita creditelor de angajament alocate programului.
    (7) Creditele de angajament dezangajate potrivit prevederilor alin. (6) se utilizează pentru finanţarea proiectelor aprobate pe baza criteriilor şi subcriteriilor de prioritizare prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2), pentru care s-au depus cereri de finanţare în termenul legal şi cărora nu li s-au alocat fonduri din cauza lipsei creditelor de angajament.

    ART. 2
    Beneficiarii programului sunt:
    a) unităţile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, care au în coordonare/subordonare/autoritate sau în administrare/proprietate infrastructură spitalicească;
    b) unităţile sanitare publice: spitale publice orăşeneşti, municipale/municipale de urgenţă şi spitale judeţene/judeţene de urgenţă, spitale de specialitate, spitale clinice şi clinice de urgenţă, institute care desfăşoară activitate medicală spitalicească şi prespitalicească aflate în coordonarea/autoritatea/ subordonarea Ministerului Sănătăţii şi unităţile sanitare prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) parteneriat între autorităţile/instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, care administrează de drept şi vor pune la dispoziţia parteneriatului terenuri şi clădiri în vederea realizării proiectului, şi unităţile sanitare publice.


    ART. 3
    (1) Terenurile aferente investiţiilor, precum şi/sau construcţiile prevăzute a fi realizate prin proiectele din cadrul programului trebuie să se afle în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea beneficiarului.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele a căror finanţare este asigurată din prezentul program, în scopul implementării acestor proiecte, se conferă beneficiarilor proiectelor un drept legal de administrare temporară asupra imobilelor, astfel cum sunt ele definite la art. 1 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din domeniul public al statului, constituit pe baza unui protocol de delegare încheiat între administratorul de drept şi beneficiarul proiectului, exclusiv pe durata implementării şi monitorizării prevăzută în contractele de finanţare aferente proiectelor, fără obligativitatea de a înscrie dreptul de administrare temporară în cartea funciară. Dreptul de administrare temporară încetează odată cu finalizarea duratei de implementare sau, după caz, finalizarea duratei de monitorizare a proiectului.

    ART. 4
    (1) Proiectele vizează investiţii în:
    a) spitale orăşeneşti şi municipale/municipale de urgenţă;
    b) spitale judeţene/judeţene de urgenţă, spitale de specialitate, spitale clinice şi clinice de urgenţă;
    c) unităţi sanitare finanţate prin proiecte derulate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi prin Programul operaţional regional 2014-2020, care au fost declarate nefuncţionale/nefinalizate la data de 31.12.2023 şi care nu sunt etapizate prin programele aferente perioadei de programare 2021-2027 sau finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă;
    d) unităţi sanitare publice care au fost aprobate pentru finanţare din Planul naţional de redresare şi rezilienţă de către Ministerul Sănătăţii în calitate de coordonator de reforme şi investiţii pentru componenta 12 - Sănătate prin Hotărârea Guvernului nr. 143/2023 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate conform Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, aferent ţintei 377, componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, a căror alocare financiară a fost diminuată potrivit prevederilor art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021 prin actualizarea calculului prevăzut la art. 11 alin. (2) din Regulamentul 2021/241 privind MRR.

    (2) Pentru proiectele prevăzute la alin. (1) se pot realiza următoarele investiţii:
    a) realizarea de construcţii noi/extinderea şi dotarea acestora;
    b) lucrări de modernizare/reabilitare la construcţii existente şi dotarea acestora;
    c) extindere la construcţiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente şi dotare;
    d) lucrări şi dotări pentru digitalizare şi tranziţie verde.

    (3) Proiectele finanţate prin program vor cuprinde cheltuielile necesare pentru realizarea investiţiilor prevăzute la alin. (2).
    (4) Investiţiile asupra clădirilor expertizate tehnic, care, potrivit Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează în clasele RsI sau RsII de risc seismic, nu sunt eligibile finanţării din program.
    (5) Prin excepţie de la alin. (4), sunt eligibile investiţiile în clădirile aflate în clasa Rs II de risc seismic, pentru care expertiza tehnică prevede obligatoriu lucrări de consolidare seismică după finalizarea cărora clădirea va fi încadrată în clasa de risc seismic Rs IV, şi investiţiile în clădirile prevăzute în proiectele nefinalizate/nefuncţionale finanţate din Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi prin Programul operaţional regional 2014-2020. Lucrările de consolidare se pot face simultan cu investiţiile realizate prin program, iar cheltuielile aferente lucrărilor de consolidare sunt suportate de beneficiar.
    (6) În cadrul programului se finanţează doar proiectele pentru care există avizul de oportunitate din partea Ministerului Sănătăţii şi studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii întocmite şi aprobate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, la momentul depunerii cererii de finanţare, şi care îndeplinesc standardele tehnice specifice instituţiilor financiare internaţionale, stabilite la nivelul ghidurilor de finanţare.
    (7) Valoarea maximă eligibilă a unui proiect finanţat prin program este:
    a) 2.000.000 mii lei pentru spitale judeţene/judeţene de urgenţă, spitale de specialitate şi spitale clinice şi clinice de urgenţă;
    b) 350.500 mii lei pentru spitale municipale/municipale de urgenţă;
    c) 250.000 mii lei pentru spitale orăşeneşti.

    (8) Prin excepţie de la alin. (7), pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d), valoarea maximă a finanţării se va stabili potrivit sumelor comunicate de Ministerul Sănătăţii, fără a depăşi limita maximă prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. e).
    (9) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. (1) lit. d), Ministerul Sănătăţii va transmite trimestrial Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene lista proiectelor şi bugetele aprobate, care reprezintă limita maximă a finanţării, pentru fiecare proiect, în urma unei analize de progres a investiţiilor, dar fără a depăşi limita maximă prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. e).

    ART. 5
    (1) Finanţarea programului se asigură din:
    a) bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene de la o poziţie distinctă de transferuri;
    b) bugetele locale;
    c) alte surse legal constituite.

    (2) Pentru susţinerea finanţării programului potrivit alin. (1) lit. a) pot fi contractate împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale şi/sau de la alţi finanţatori, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru susţinerea finanţării programului potrivit alin. (1) lit. b) şi c), beneficiarii proiectelor finanţate din bugetele locale pot utiliza ca surse de finanţare complementare fonduri din bugetele proprii sau din alte surse legal constituite, dacă este cazul.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Finanţelor, la propunerea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, să introducă în anexa nr. 3/54/02, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“ la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, creditele de angajament necesare programului.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, în anul 2024, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene poate efectua virări de credite de angajament de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027 la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în vederea asigurării creditelor de angajament necesare programului.

    ART. 6
    (1) Proiectele finanţate prin program care vizează investiţiile de la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) vor fi selectate la finanţare pe baza următoarelor criterii-cadru:
    a) criterii-cadru de eligibilitate: tipologia unităţii sanitare, valoarea eligibilă a proiectului, tipuri de acţiuni eligibile, existenţa avizului de oportunitate şi existenţa studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;
    b) criterii-cadru de selecţie: relevanţa şi oportunitatea proiectului, maturitatea pregătirii proiectului, capacitatea administrativă a solicitantului, coerenţa şi eficacitatea intervenţiilor propuse, rezonabilitatea costurilor şi eficienţa investiţiilor propuse, inovarea şi calitatea proiectului propus, contribuţia proiectului la respectarea principiilor privind eficienţa resurselor/imunizarea la schimbările climatice, a principiilor orizontale - egalitatea de şanse, de gen şi nediscriminarea; operaţionalizarea, sustenabilitatea şi impactul investiţiei.

    (2) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice privind punerea în aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, denumite în continuare norme metodologice, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene detaliază subcriteriile aferente criteriilor-cadru menţionate la alin. (1), prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene.
    (3) Ministerul Sănătăţii stabileşte metodologia de acordare a avizului de oportunitate prevăzut la art. 4 alin. (6), prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice.
    (4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice, beneficiarii prevăzuţi la art. 2 pot depune cereri pentru obţinerea avizului de oportunitate din partea Ministerului Sănătăţii pentru investiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b).
    (5) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene aprobă prin ordin ghidul de finanţare şi lansează apelul de proiecte.
    (6) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în urma evaluării proiectelor care vizează investiţiile de la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), întocmesc lista de proiecte propuse spre finanţare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (7) După aprobarea listei de proiecte prin hotărâre a Guvernului, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi beneficiari, pe o perioadă de maximum 5 ani, în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.
    (8) În funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata contractelor de finanţare prevăzută la alin. (7) poate fi prelungită cu maximum 2 ani, fără a depăşi data de 31 decembrie 2031.
    (9) Ulterior încheierii contractelor de finanţare, beneficiarii înaintează, la solicitarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, documentaţiile tehnico-economice către structurile de specialitate ale instituţiilor financiare internaţionale în vederea analizării acestora şi pentru asigurarea conformităţii documentaţiilor elaborate de beneficiari cu standarde tehnice specifice instituţiilor financiare internaţionale.
    (10) Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în perioada analizării documentaţiilor tehnico-economice informaţiile necesare, documentele justificative, justificările, precum şi orice alte categorii de informaţii necesare în vederea obţinerii acceptului privind asigurarea finanţării proiectelor de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti de la bugetul de stat, inclusiv din împrumut contractat cu instituţiile financiare internaţionale.

    ART. 7
    (1) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene transferă beneficiarilor sumele aferente contractelor de finanţare încheiate potrivit prevederilor art. 6 alin. (7) în baza cererilor de transfer însoţite de documente justificative, în limita bugetului anual aprobat cu această destinaţie, în ordinea cronologică de înregistrare a cererilor de transfer.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cererile de transfer al sumelor necesare finalizării proiectelor care vizează investiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) vor avea prioritate în acordarea transferurilor.
    (3) În situaţia epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene cu această destinaţie, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene înştiinţează beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la art. 6 alin. (7) cu privire la aceasta.
    (4) După primirea înştiinţării prevăzute la alin. (3), beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate sau continuă implementarea proiectelor din surse proprii sau alte surse legal constituite.
    (5) După înştiinţarea beneficiarilor potrivit alin. (3), în situaţia suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (1) şi, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare.
    (6) În perioada de valabilitate a contractelor de finanţare multianuală, în situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (7) efectuează plăţi din bugetele proprii, aceştia pot să solicite recuperarea acestora la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
    (7) Pe perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate potrivit art. 6 alin. (7), în situaţia în care cererile de transfer depuse potrivit alin. (1) depăşesc nivelul creditelor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu prioritate, în anul bugetar următor, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a cererilor de transfer al sumelor necesare pentru achitarea cheltuielilor privind achiziţia bunurilor/serviciilor şi a lucrărilor executate.
    (8) În situaţia în care durata contractelor de finanţare prelungite în condiţiile art. 6 alin. (8) încetează, iar cererile de transfer depuse la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în perioada de valabilitate a contractului de finanţare, potrivit alin. (1), depăşesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, plata acestora se realizează în condiţiile alin. (7) şi ale art. 28^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) În baza bugetului aprobat la nivelul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru program şi a contractelor de finanţare încheiate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (7) cuprind în bugetul propriu credite bugetare, estimate în funcţie de graficele de livrare de bunuri, prestare de servicii, execuţie de lucrări.
    (10) În cazul oricărui proiect nefinalizat până la data încetării contractului de finanţare se acordă respectivului beneficiar, prin efectul legii, o perioadă de graţie de 12 luni în vederea finalizării proiectului din fonduri proprii, prin încheierea unui act adiţional la contractul de finanţare.

    ART. 8
    (1) Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele prevăzute la art. 6 alin (7), precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.
    (2) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a proiectelor şi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.

    ART. 9
    (1) Programarea, coordonarea şi monitorizarea utilizării fondurilor aferente programului se realizează de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
    (2) La solicitarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, reprezentanţii cu atribuţii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. efectuează controale pentru verificarea situaţiei reale din teren în raport cu datele transmise prin solicitări şi documente.

    ART. 10
    (1) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea acestor sume în termen de 30 de zile de la data notificării.
    (2) În cazul în care beneficiarii nu restituie Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene sumele în termenul prevăzut la alin. (1), acesta emite decizii de recuperare a sumelor plătite cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, prin care se individualizează sumele de restituit. Decizia constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care debitorul trebuie să efectueze plata.
    (3) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (4) Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi nu este supusă taxelor de timbru.
    (5) Introducerea contestaţiei nu suspendă executarea titlului de creanţă.
    (6) Debitorii au obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a sumelor plătite cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
    (7) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).
    (8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (2), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit potrivit prevederilor alin. (6) până la data stingerii acesteia.
    (9) În cazul nerecuperării sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (2), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a sumelor plătite cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) Recuperarea sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se realizează de către organele fiscale competente în conturile indicate de acestea, urmând a fi virate în conturile indicate în titlul de creanţă.
    (11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene are obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.
    (12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a sumelor plătite cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale.
    (13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează potrivit prevederilor alin. (10).
    (14) Acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune, dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 11
    În situaţia în care în termen de 1 an de la data încheierii contractului de finanţare beneficiarii nu demarează procedurile de achiziţie publică în vederea contractării lucrărilor necesare realizării proiectului, contractul de finanţare va fi denunţat unilateral de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

    ART. 12
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul aprobă, prin hotărâre, normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 13
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 504 din 8 iunie 2023, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2023, se abrogă.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                    Marian-Cătălin Predoiu
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Eduard Bachide,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Adrian-Ioan Veştea
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 28 martie 2024.
    Nr. 29.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016