Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 257 din 7 decembrie 2000  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 257 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 decembrie 2000
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - Pentru activitatea depusă diplomaţii au dreptul la salariu care se compune dintr-o parte fixă reprezentând salariul de bază şi o parte variabilă compusă din sporuri, indemnizaţii, premii, stimulente şi recompense."

    2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - Salariile de bază ale diplomaţilor se stabilesc pe funcţii diplomatice şi consulare şi sunt prevăzute distinct în anexa nr. 1."

    3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Diplomaţii beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, în raport cu vechimea efectivă în muncă, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Tranşe de vechime Cota din
           în muncă salariul de bază
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        între 3 şi 5 ani 5%
        de la 5 la 10 ani 10%
        de la 10 la 15 ani 15%
        de la 15 la 20 de ani 20%
        de la 20 la 25 de ani 25%
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    (2) Sporul de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă."

    4. După articolul 6 se introduc articolele 6^1 -6^12 cu următorul cuprins:
    "Art. 6^1. - (1) Diplomaţii care au o vechime de cel puţin 3 ani în funcţii diplomatice primesc lunar un spor de stabilitate de 5% calculat la salariul de bază care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporurile care se acordă în raport cu salariul de bază.
    (2) Pentru fiecare 2 ani de vechime în funcţii diplomatice, care depăşesc pragul de 3 ani, la procentul prevăzut la alin. (1) se adauga câte 3 procente.
    (3) Sporul de stabilitate acordat în condiţiile alin. (1) şi (2) nu poate depăşi 15% din salariul de bază.
    (4) Sporul de stabilitate se acorda cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în funcţia diplomatică.
    (5) Activitatea depusă de personalul diplomatic în funcţii diplomatice constituie vechime în funcţia diplomatică şi se ia în calcul la acordarea sporului de stabilitate.
    Art. 6^2. - Diplomaţii care au titlul ştiinţific de doctor beneficiază de un spor de 15% calculat asupra salariului de bază.
    Art. 6^3. - Pentru păstrarea confidenţialităţii în legătura cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţa în exercitarea funcţiei, diplomaţii primesc lunar un spor de confidenţialitate de 20% calculat asupra salariului de bază.
    Art. 6^4. - Diplomaţii beneficiază de un spor de 5% pentru fiecare limbă străină folosită, pentru care deţine atestat.
    Art. 6^5. - Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate ca zile nelucrătoare, stabilite potrivit legii, diplomaţii cu funcţii de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de baza. Numărul de ore plătite cu sporul de 100% nu poate depăşi 360 într-un an.
    Art. 6^6. - (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurata ordonatorul principal de credite bugetare poate acorda, în limita a 25% din numărul total al diplomaţilor prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de 20% din salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporurile ce se acorda în raport cu salariul de baza.
    (2) Diplomaţii care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea profesională desfăşurată.
    Art. 6^7. - Diplomaţii pot beneficia de premii în cursul anului din fondul de premiere care se aprobă în mod distinct prin buget, în limita unei cote de până la 20% aplicate asupra cheltuielilor de personal aferente acestei categorii. Din acest fond pot fi acordate premii diplomaţilor care au obţinut rezultate deosebite în activitate. Cuantumul premiilor individuale se aproba de ordonatorul principal de credite în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie.
    Art. 6^8. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, proporţional cu timpul lucrat, diplomaţii au dreptul la sfârşitul anului calendaristic la un premiu anual, egal cu salariul de bază brut din ultima lună a anului pentru care se face premierea.
    (2) Pentru diplomaţii care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proporţional cu perioada lucrata, luându-se în calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.
    Art. 6^9. - Diplomaţii au dreptul la concediul de odihna şi la alte concedii, în condiţiile legii.
    Art. 6^10. - (1) La plecarea în concediu de odihnă diplomaţii au dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat.
    (2) În cazul în care concediul de odihna se efectuează fracţionat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acorda o dată cu indemnizaţia de concediu cuvenită pentru fracţiunea de concediu cea mai mare.
    (3) Diplomaţii care în cursul anului calendaristic nu au putut efectua concediul de odihna şi beneficiază de compensarea acestuia în bani, în condiţiile legii, pe lângă valoarea compensaţiei beneficiază şi de prima prevăzută la alin. (1).
    (4) În perioada concediului de odihna diplomaţii beneficiază, o singura data pe an, de transport gratuit pe calea ferată, dus-întors, între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţara în care îşi petrec concediul de odihna. Gratuitatea transportului se acorda la trenuri tip rapid, clasa I.
    (5) În situaţia în care diplomaţii se deplasează cu alte mijloace de transport decât trenul, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport efectuate, la nivelul costului călătoriei pe distanta respectiva cu trenul tip rapid, clasa I.
    (6) Decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (4) se face de către autoritatea publică, pe baza documentelor de călătorie sau pe baza unei declaraţii date de diplomat pe propria răspundere.
    (7) Diplomaţii au dreptul la concedii de studii pentru susţinerea examenelor postuniversitare şi a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul în care nu beneficiază de burse. Concediul de studii se acorda pentru o perioada de 30 de zile lucrătoare anual. Acesta poate fi efectuat şi în doua etape. Concediul de studii se plăteşte în cazul în care conducerea ministerului apreciază că studiile sunt utile şi dacă diplomatul se angajează în scris potrivit alin. (8).
    (8) Diplomaţii care urmează o formă de perfecţionare pe o durată mai mare de 3 luni, dar nu mai mult de un an, şi primesc pe această perioadă drepturile salariale, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra cel puţin 5 ani în Ministerul Afacerilor Externe. În cazul nerespectării acestui angajament aceştia vor suporta cheltuielile ministerului, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului de 5 ani.
    (9) Pentru fiecare eveniment familial deosebit diplomaţii au dreptul la 3-5 zile plătite, potrivit legii.
    Art. 6^11. - Diplomaţii au dreptul la stimulente şi recompense din fonduri constituite potrivit legii.
    Art. 6^12. - Diplomaţii beneficiază de tichete de masa, potrivit legii."

    5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Angajarea în funcţie diplomatică sau consulară se face pe bază de concurs sau examen, potrivit reglementărilor în vigoare.
    (2) Avansarea în funcţia şi în gradul diplomatic imediat superior se face pe baza evaluării performanţelor profesionale pe ultimii 2 ani, la împlinirea stagiilor prevăzute de Statutul corpului diplomatic şi consular al României, cu condiţia obţinerii calificativului «foarte bine» sau «excepţional».
    (3) Stagiile prevăzute de Statutul corpului diplomatic şi consular al României pot fi reduse la jumătate de conducerea Ministerului Afacerilor Externe în condiţiile obţinerii calificativului «excepţional» la evaluarea performantelor profesionale în ultimii 2 ani."

    6. După articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu următorul cuprins:
    "Art. 8^1. - (1) Pe perioada detaşării în Ministerul Afacerilor Externe, persoanelor detaşate li se acorda gradul şi funcţia diplomatică, prin asimilarea vechimii pe studii superioare cu vechimea prevăzută pentru gradele diplomatice în Statutul corpului diplomatic şi consular al României.
    (2) Persoanele detaşate în Ministerul Afacerilor Externe care dobândesc calitatea de diplomat, pe perioada detaşării vor fi salarizate în condiţiile prezentei ordonanţe."

    7. Alineatul (3) al articolului 9 se abrogă.

    8. Alineatul (2) al articolului 12 se abrogă.

    9. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
    "(2) Funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, pe grade profesionale, precum şi salariile de baza sunt prevăzute în anexa nr. 4."

    ART. II
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă şi înlocuiesc anexele nr. 1-4 la Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. III
    Salariile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt brute şi impozabile, potrivit legii. Acestea se pot corecta prin legile bugetare anuale sau prin hotărâri ale Guvernului, în raport cu evoluţia preţurilor de consum.
    ART. IV
    Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 martie 2001.
    ART. V
    Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


                                 PRIM-MINISTRU
                           MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

                                Contrasemnează:
                                ───────────────
                               Ministru de stat,
                         ministrul afacerilor externe,
                                  Petre Roman

                             Ministrul finanţelor,
                              Decebal Traian Remeş

                                Ministrul muncii
                             şi protecţiei sociale,
                               Liviu Lucian Albu
    ANEXA 1

     SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DIPLOMATICE ŞI CONSULARE DE CARIERĂ

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Funcţii diplomatice Nivelul Salariul de bază
 crt. şi consulare studiilor (lei)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Ambasador S 17.520.000
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Ministru plenipotenţiar S 16.740.000
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Ministru consilier S 15.891.000
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. Consilier diplomatic, consul general S 14.976.000
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. Secretar I, consul S 14.057.000
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6. Secretar II, viceconsul S 13.140.000
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7. Secretar III S 12.428.000
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8. Ataşat, agent consular S 6.317.000
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 2

                    GRADELE DIPLOMATICE ŞI CONSULARE MINIME

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Funcţii diplomatice Gradul diplomatic sau consular
 crt. şi consulare minim necesar pentru încadrare
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     a) Funcţii diplomatice Grade diplomatice
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Ambasador Ambasador
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Ministru plenipotenţiar Consilier diplomatic
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3. Ministru consilier Secretar diplomatic I
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4. Consilier diplomatic Secretar diplomatic II
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5. Secretar I Secretar diplomatic III
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6. Secretar II Ataşat
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  7. Secretar III Ataşat
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  8. Ataşat Ataşat
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     b) Funcţii consulare Grade consulare
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  9. Consul general Viceconsul
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 10. Consul Agent consular
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 11. Viceconsul Agent consular
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 12. Agent consular Agent consular
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3

                       INDEMNIZAŢIILE DE CONDUCERE
      corespunzătoare funcţiilor de conducere exercitate de personalul
         încadrat pe funcţii diplomatice şi consulare de carieră

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Indemnizaţia de conducere în procente
 crt. Funcţia din salariul de bază (limita maximă)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Secretar general 70
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Director general 55
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Director 50
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. Director adjunct 40
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. Şef serviciu 30
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6. Şef birou 25
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 4

                        SALARIILE DE BAZĂ
      pentru funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază
 crt. studiilor (lei)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Interpret relaţii diplomatice I S 7.845.000
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Interpret relaţii diplomatice II S 7.029.000
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Curier diplomatic I, referent relaţii I,
    interpret relaţii diplomatice II S 6.317.000
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. Curier diplomatic II, referent relaţii II S 2.641.000
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016