Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 martie 2024  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor şi al frontierei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 martie 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor şi al frontierei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 250 din 22 martie 2024
    Având în vedere Decizia (UE) 2024/210 a Consiliului din 30 decembrie 2023 privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria şi în România, potrivit căreia, „Începând cu 31 martie 2024, controalele asupra persoanelor la frontierele aeriene şi maritime interne cu şi dintre Bulgaria şi România se elimină şi dispoziţiile acquis-ului Schengen menţionate în anexă se aplică Bulgariei şi României între ele şi în raporturile acestora cu Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italiană, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, precum şi cu Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană“,
    ţinând cont de lista dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul art. 4 alin. (2) din Actul de aderare din 2005 care urmează să fie aplicabile Bulgariei şi României între ele şi în raporturile acestora cu statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen, precum şi cu Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană, anexă la Decizia (UE) 2024/210 a Consiliului, ce conţine prevederi din Convenţia semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, acte juridice ale Uniunii Europene şi acte de punere în aplicare a acestora, aplicabile României începând cu 31 martie 2024,
    în considerarea necesităţii alinierii cadrului legal naţional la dispoziţiile acquis-ului Schengen până la data de 31 martie 2024, dată la care va produce efecte juridice art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere faptul că aplicarea integrală de către România a acquis-ului Schengen presupune eliminarea, în primă etapă, a controalelor la frontierele interne aeriene şi maritime, astfel că persoanele nu vor mai fi supuse controalelor la aceste tipuri de frontieră,
    în condiţiile în care este necesară stabilirea unor măsuri care să contribuie la realizarea noilor obligaţii ce revin autorităţilor române, având în vedere calitatea României de stat membru care va aplica integral acquis-ul Schengen,
    având în vedere faptul că în prezent România se confruntă cu o paletă variată de modalităţi de migraţie ilegală, în considerarea poziţiei sale geografice, la confluenţa dintre Orient - ca zonă de sosire a migranţilor şi Occident - ca spaţiu de destinaţie al migraţiei ilegale,
    în contextul în care aplicarea integrală a acquis-ului Schengen de către România implică necesitatea sporirii măsurilor de asigurare a ordinii şi siguranţei publice în special raportat la contingentul de 100.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România, aprobat pentru anul 2024 prin Hotărârea Guvernului nr. 1.338/2023 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2024,
    ţinând seama de consecinţele negative care ar putea fi generate ca urmare a neadoptării, de îndată, a măsurilor legislative propuse, acestea fiind necesare în scopul asigurării controlului migraţiei ilegale şi reducerii mişcărilor secundare, aspecte de natură a contribui la salvgardarea climatului de ordine şi siguranţă publică,
    deoarece toate aspectele prezentate reprezintă o stare de fapt obiectivă şi independentă, iar elementele vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară care necesită adoptarea unor măsuri imediate, impunându-se adoptarea în procedură de urgenţă a actului normativ care să permită aplicarea măsurilor identificate,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Articolul III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    ART. 11
    Dispoziţii generale privind şederea străinilor
    (1) Străinii aflaţi temporar în mod legal în România pot rămâne pe teritoriul statului român numai până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză sau, după caz, prin permisul de şedere.
    (2) Străinilor care nu au obligaţia obţinerii vizei în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1.806 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie, cu modificările ulterioare, li se permite intrarea pe teritoriul României şi pot să rămână pentru o perioadă de maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul oricărui stat Schengen.
    (3) Străinii care se află în posesia unei vize eliberate de un stat Schengen în condiţiile Codului de vize, cu excepţia vizelor care fac obiectul unei limitări pentru teritoriul României, pot intra şi rămâne în România cu respectarea valabilităţii vizei şi a perioadei de şedere acordate prin viza respectivă.
    (4) Străinilor posesori ai vizelor de lungă şedere sau ai permiselor de şedere eliberate de alte state Schengen li se permite intrarea pe teritoriul României şi pot să rămână pentru o perioadă de maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României, calculate ca perioadă cumulată cu cele petrecute pe teritoriile celorlalte state Schengen, altele decât cel care le-a eliberat viza de lungă şedere, respectiv permisul de şedere.
    (5) Străinilor intraţi pe teritoriul României în condiţiile alin. (2) şi (4), precum şi în baza convenţiilor internaţionale sau actelor normative prin care aceştia sunt exoneraţi de la obligativitatea obţinerii vizei le încetează dreptul de şedere în următoarele situaţii:
    a) se constată că la data intrării pe teritoriul României aceştia nu îndeplineau condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sau nu le mai îndeplinesc;
    b) au intrat pe teritoriul României pe baza unor documente sau informaţii false;
    c) au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alţi străini ori au înlesnit transportul sau cazarea acestora;
    d) au încălcat reglementările vamale ori au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat;
    e) au intrat în România în perioada de interdicţie, dispusă anterior;
    f) nu respectă scopul declarat la intrarea pe teritoriul României ori au încălcat reglementările referitoare la angajarea în muncă a străinilor;
    g) după intrarea în ţară împotriva acestora a fost dispusă măsura interdicţiei de intrare sau au fost declaraţi indezirabili.
    (6) Măsura încetării dreptului de şedere pentru situaţiile prevăzute la alin. (5) se comunică străinului prin decizia de returnare."

    2. La punctul 8, referitor la modificarea art. 27, alineatul (3) se modifică va avea următorul cuprins:
    "(3) Lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul României este cea prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2018/1.806 al Parlamentului European şi al Consiliului."

    3. La punctul 8, referitor la modificarea art. 27, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Cererea de viză se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a căror circumscripţie solicitantul îşi are domiciliul ori reşedinţa, iar în cazuri deosebite, urgente, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul pe al cărui teritoriu solicitantul se află legal."

    4. Punctul 11^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "11^1. Articolul 29^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    ART. 29^1
    Cooperarea cu prestatorii externi de servicii
    (1) Prin excepţie de la art. 29 alin. (5), cererile de acordare a vizelor de lungă şedere pot fi depuse şi prin intermediul prestatorilor externi de servicii contractaţi de Ministerul Afacerilor Externe potrivit legii.
    (2) Prin intermediul prestatorilor externi de servicii contractaţi de Ministerul Afacerilor Externe pot fi depuse, în conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Codul de vize, şi cererile de acordare a vizelor prevăzute de acesta.
    (3) Condiţiile şi modalităţile de cooperare cu prestatorii externi de servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (4) Prestatorilor externi de servicii nu li se permite accesul la Sistemul naţional de informaţii privind vizele şi nu le pot fi delegate atribuţii privind examinarea cererilor, efectuarea interviurilor cu solicitanţii de vize, decizia asupra cererilor, tipărirea şi aplicarea colantelor de vize.
    (5) Pe baza contractelor de cooperare încheiate cu Ministerul Afacerilor Externe, prestatorii externi de servicii pot îndeplini, după caz, una sau mai multe dintre următoarele sarcini:
    a) furnizarea de informaţii privind condiţiile de acordare a vizelor şi formularele pentru cererile de viză;
    b) informarea solicitantului cu privire la documentele justificative solicitate, pe baza unei liste de control;
    c) colectarea datelor, inclusiv, după caz, a elementelor biometrice de identificare şi a cererilor de acordare a vizelor, precum şi transmiterea acestora, în condiţiile legii, către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României competente;
    d) perceperea taxelor de viză şi transferul acestora către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României competente;
    e) gestionarea programărilor pentru prezentarea în persoană la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României competente;
    f) depunerea şi ridicarea documentelor de călătorie la şi de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României şi returnarea acestora solicitanţilor;
    g) înmânarea formularului de refuz, anulare, respectiv revocare a vizelor.
    (6) Ministerul Afacerilor Externe urmăreşte ca taxele suplimentare de servicii percepute de prestatorii externi de servicii să fie proporţionale cu cheltuielile suportate de aceştia pentru îndeplinirea sarcinilor care le-au fost încredinţate şi să nu depăşească jumătate din cuantumul taxei aferente procesării unei cereri de viză.
    (7) Cooperarea cu prestatorii externi de servicii nu exclude posibilitatea depunerii cererilor de acordare a vizei direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
    (8) În eventualitatea încetării cooperării cu un prestator extern de servicii, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României competente asigură continuitatea furnizării de servicii complete în materie de acordare a vizelor."

    5. La punctul 12, referitor la modificarea art. 30, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Viza pentru străinii care sunt membri de familie ai cetăţenilor români şi viza de scurtă şedere pentru străinii prevăzuţi la art. 16 alin. (4) din Codul de vize se acordă de misiunile diplomatice şi de oficiile consulare ale României, fără plata taxelor."

    6. Punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "23. După articolul 33 se introduce un nou articol, art. 33^1, cu următorul cuprins:
    ART. 33^1
    Prelungirea valabilităţii vizei de scurtă şedere sau a dreptului de şedere stabilit străinului prin viză
    (1) Durata valabilităţii şi/sau a dreptului de şedere stabilit prin viza de scurtă şedere eliberată de autorităţile române sau de către un alt stat Schengen poate fi prelungită în condiţiile art. 33 din Codul de vize.
    (2) Autoritatea naţională competentă să prelungească viza prevăzută la alin. (1), aplicată pe paşapoartele simple, este Inspectoratul General pentru Imigrări şi formaţiunile teritoriale ale acestuia, iar pentru cele aplicate pe paşapoartele de serviciu sau diplomatice este Ministerul Afacerilor Externe.
    (3) Refuzul prelungirii duratei valabilităţii şi/sau a dreptului de şedere stabilit prin viza de scurtă şedere nu poate fi contestat."    ART. II
    Articolul II din Legea nr. 247/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 7 noiembrie 2018, referitor la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:
    "e) nu a fost încheiat contractul individual de muncă în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea străinului pe teritoriul României sau, după caz, de la obţinerea noului aviz de angajare, în cazul vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă."

    2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Măsura prevăzută la alin. (4) lit. e) nu se dispune în situaţia în care neîncheierea contractului individual de muncă se datorează culpei angajatorului."    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, literele f) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) Centrul Naţional de Vize - structură special desemnată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care contribuie la stabilirea şi realizarea politicii naţionale de vize a României, precum şi la punerea în aplicare şi respectarea acquis-ului Schengen în domeniul de activitate, împreună cu celelalte instituţii din administraţia publică centrală, potrivit competenţelor stabilite prin lege, şi este punct central de acces la Sistemul de informaţii privind vizele;
    ..................................................................................................
u) şedere ilegală - prezenţa pe teritoriul României a unui străin care nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), cu modificările ulterioare, denumit în continuare Codul frontierelor Schengen, ori condiţiile de intrare sau de şedere prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după caz;"

    2. La articolul 9, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În cazul în care compania de transport aerian, naval sau terestru nu asigură, potrivit art. 7 alin. (2), prin forţe proprii transportul străinului căruia i-a fost refuzată intrarea pe teritoriul României, aceasta poate solicita structurii Poliţiei de Frontieră Române competente să escorteze străinul respectiv într-o ţară terţă, respectiv în ţara din care a fost transportat sau o ţară de tranzit. În acest caz, compania de transport asigură/suportă transportul dus-întors al poliţiştilor de frontieră care însoţesc străinul în afara teritoriului României.
(4^2) Activitatea de escortare prevăzută la alin. (4^1) se realizează în baza dispoziţiei şefului punctului de trecere a frontierei/şefului sectorului poliţiei de frontieră. Personalul Poliţiei de Frontieră Române care realizează activitatea de escortare beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate."

    3. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite şi prin anunţarea Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la sosirea pe teritoriul României ori cu privire la găzduirea străinului, după caz, respectiv prin comunicarea datelor privind luarea în evidenţă a străinului către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin intermediul unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie în acest scop."

    4. La articolul 13, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se fac în termen de 3 zile lucrătoare, cele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), în termen de 10 zile, iar cele prevăzute la alin. (3), în termen de 48 de ore.
    ..................................................................................................
(6) Entităţile-gazdă sunt obligate să informeze formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului."

    5. După articolul 30 se introduce un nou articol, art. 30^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 30^1
    În scopul efectuării verificărilor specifice cu privire la cererile de consultare prealabilă adresate României în conformitate cu art. 22 din Codul de vize, Inspectoratul General pentru Imigrări este consultat de către Centrul Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe."

    6. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, încheiat în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea pe teritoriul României sau, după caz, de la obţinerea noului aviz de angajare, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut."

    7. La articolul 56, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prevederile alin. (1) referitoare la termenul de încheiere a contractului individual de muncă nu se aplică în cazul în care neîncheierea contractului individual de muncă se datorează culpei angajatorului."

    8. La articolul 56 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor;"

    9. La articolul 81 alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) străinul nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare prevăzute la art. 6 din Codul frontierelor Schengen ori condiţiile de intrare şi/sau de şedere prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
d) dreptul de şedere al străinului, stabilit prin viză, în conformitate cu art. 11 alin. (2)-(4) ori în baza convenţiilor internaţionale sau actelor normative de desfiinţare a vizelor sau, după caz, prin permisul de şedere ori de mic trafic de frontieră, a încetat, a fost anulat sau revocat;"

    10. La articolul 85, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Decizia de returnare prevăzută la art. 83 alin. (2) poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării la instanţa prevăzută la alin. (1), dacă străinul nu este luat în custodie publică, ori la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află centrul de cazare, dacă străinul este luat în custodie publică. Instanţa soluţionează contestaţia în termen de 5 zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instanţei este definitivă."

    11. La articolul 88 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) străinul al cărui drept de şedere a încetat în condiţiile art. 11 alin. (5) lit. f)."

    12. La articolul 106^4 alineatul (1) litera a), punctele (i) şi (iii) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(i) unei şederi ilegale de la 30 de zile la un an, pentru străinii care nu au părăsit teritoriul României la expirarea dreptului de şedere conferit prin viză ori în conformitate cu art. 11 alin. (2)-(4) sau în temeiul unor convenţii internaţionale ori acte normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize;
    ..................................................................................................
(iii) unei şederi ilegale de până la 90 de zile, pentru străinii care prezintă risc de sustragere de la executarea voluntară a obligaţiei de returnare potrivit art. 83 alin. (3) lit. e);"

    13. Articolul 128^2 se abrogă.
    14. La articolul 134, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. nerespectarea de către transportator a interdicţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), precum şi a obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (4^1) referitoare la asigurarea/suportarea transportului dus/întors al poliţiştilor de frontieră care escortează persoanele cărora le-a fost refuzată intrarea pe teritoriul statului român;"

    15. La articolul 144^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Fiecărui străin pentru care au fost eliberate avize de angajare ori de detaşare, căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară sau căruia i s-a acordat dreptul de şedere pe termen lung, i se atribuie de către Inspectoratul General pentru Imigrări un cod numeric personal, care se înscrie în permisul de şedere sau în avizul de angajare ori de detaşare, după caz."    ART. IV
    Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 3 se introduce un nou articol, art. 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    Angajatorul are obligaţia de a încheia contractul individual de muncă în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea străinului pe teritoriul României ori, după caz, de la obţinerea noului aviz de angajare, în cazul vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă."

    2. La articolul 7 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:
    "d) angajatorul desfăşoară efectiv activitate în domeniul de activitate pentru care solicită avizul de angajare de minimum 1 an."

    3. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul străinilor titulari ai vizelor de lungă şedere în scop de angajare în muncă valabile, avizul de angajare prevăzut la alin. (1) se eliberează o singură dată."

    4. La articolul 8, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Verificarea îndeplinirii condiţiei speciale prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. d) se realizează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin formaţiunile sale teritoriale.
(6) În scopul constatării îndeplinirii condiţiei speciale prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. d), Inspectoratul General pentru Imigrări poate efectua controale la sediile sociale sau punctele de lucru ale angajatorilor."

    5. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Noul aviz de angajare se eliberează unui alt angajator cu îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a)-d) şi f), după caz, cu îndeplinirea condiţiilor speciale prevăzute la art. 7 sau 9."

    6. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Angajatorul/Beneficiarul prestării de servicii prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, în termen de 5 zile lucrătoare, modificarea sau încetarea contractului individual de muncă încheiat cu străinul ori, după caz, încetarea detaşării acestuia."

    7. La articolul 35, după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:
    "h) neîncheierea contractului individual de muncă în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea străinului pe teritoriul României ori, după caz, de la obţinerea noului aviz de angajare, în cazul vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei."

    8. La articolul 35, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Fapta prevăzută la alin. (1) lit. h) nu constituie contravenţie dacă neîncheierea contractului individual de muncă se datorează culpei străinului."

    9. La articolul 37 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) de către lucrătorii Inspectoratului General pentru Imigrări pentru contravenţiile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. b)-h) şi art. 36 alin. (1)."    ART. V
    La articolul 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) escortează cetăţenii străini sau apatrizii cărora le-a fost refuzată intrarea pe teritoriul statului român, într-o ţară terţă, respectiv ţara din care a fost transportat sau o ţară de tranzit;"


    ART. VI
    La articolul I din Legea nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, punctele 1-8 şi 10 se abrogă.

    ART. VII
    După articolul 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în condiţiile titlului III capitolul II din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, prin Poliţia de Frontieră Română.
    (2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) se desemnează autorităţile naţionale competente, se stabilesc mecanismul de cooperare între autorităţile naţionale competente, măsurile necesare în cazul reintroducerii temporare a controlului la frontierele interne, precum şi responsabilităţile autorităţilor naţionale competente."


    ART. VIII
    Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pot călători în străinătate neînsoţiţi:
    a) cetăţenii români minori care au împlinit vârsta de 16 ani, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali, în condiţiile prezentei legi;
    b) cetăţenii români minori care au împlinit vârsta de 16 ani şi care au domiciliul sau reşedinţa stabilită în ţara de destinaţie, fără acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali."

    2. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Organele poliţiei de frontieră permit cetăţenilor români care au împlinit vârsta de 18 ani, minorilor căsătoriţi şi minorilor cărora le-a fost recunoscută capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile legii, care sunt titulari de documente de călătorie valabile, să iasă de pe teritoriul României, dacă nu se află în una dintre situaţiile de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate."

    3. La articolul 30, alineatele (1^1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), minorul care a împlinit vârsta de 16 ani, titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate sau cărţi electronice de identitate, care urmează să se deplaseze în străinătate, poate călători neînsoţit de o persoană fizică majoră, dacă prezintă organelor poliţiei de frontieră o declaraţie dată în condiţiile alin. (7) de către ambii părinţi sau, după caz, de către părintele căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, părintele care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, părintele supravieţuitor sau de către reprezentantul său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate neînsoţit.
    ...............................................................
(7) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) şi alin. (1^1) trebuie să fie autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor ce emană dintr-un stat cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, în materie civilă sau de drept al familiei, care prevăd scutirea de supralegalizare. Declaraţiile trebuie să fie eliberate părţilor în două duplicate, dintre care un duplicat se păstrează de către însoţitor, iar al doilea duplicat însoţeşte paşaportul minorului."

    4. La articolul 30, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alin. (8) şi (9), cu următorul cuprins:
    "(8) Cetăţenii români minori pot ieşi din România către state care aplică în totalitate acquis-ul Schengen, denumite în continuare state Schengen, pe cale aeriană sau maritimă, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul articol.
(9) În vederea constatării îndeplinirii de către cetăţenii români minori a condiţiilor de ieşire din România către state Schengen, pe cale aeriană sau maritimă, organele poliţiei de frontieră pot efectua verificări nesistematice în porturi, aeroporturi, aerodromuri şi heliporturi."    ART. IX
    Articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1132 din 25 noiembrie 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La alineatul (1), litera b) se abrogă.
    2. Alineatul (2) se abrogă.


    ART. X
    (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Inspectoratului General pentru Imigrări serviciile de comunicaţii mobile de bandă largă necesare pentru funcţionarea dispozitivelor utilizate de personalul acestor structuri pentru verificarea documentelor.
    (2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se asigură la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, formulată în baza necesarului de servicii centralizat de la nivelul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Inspectoratului General pentru Imigrări.
    (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale achiziţionează de pe piaţa publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de comunicaţii pe care nu le poate asigura cu resurse proprii, necesare funcţionării dispozitivelor menţionate la alin. (1).
    (4) Modalitatea de decontare a sumelor reprezentând costul serviciilor prevăzute la alin. (3), precum şi orice alte detalii referitoare la furnizarea serviciilor se stabilesc prin protocoale de colaborare încheiate între Poliţia Română, Jandarmeria Română şi Inspectoratul General pentru Imigrări şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (5) Sumele încasate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în baza protocoalelor prevăzute la alin. (4), reprezentând contravaloarea serviciilor achiziţionate potrivit alin. (3), se utilizează pentru plata acestor servicii.

    ART. XI
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi/sau se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului.

    ART. XII
    Prevederile art. III pct. 14 şi ale art. IV pct. 7 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                    Marian-Cătălin Predoiu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Luminiţa-Teodora Odobescu
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Simona Bucura-Oprescu
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Natalia-Elena Intotero

    Bucureşti, 21 martie 2024.
    Nr. 25.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016