Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 200 din 18 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 200 din 18 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1144 din 26 noiembrie 2020
    Având în vedere necesitatea aplicării unitare a politicilor guvernamentale şi eficientizarea activităţii operatorilor economici în scopul dezvoltării unor ramuri industriale sau al menţinerii unor activităţi de interes strategic şi implicit a creşterii încasărilor la bugetul statului,
    în scopul recuperării unor creanţe de către instituţiile publice centrale de la operatorii economici din domenii de importanţă deosebită ale industriei româneşti, care înregistrează debite faţă de bugetul general consolidat şi deţin active funcţionale necesare desfăşurării unor activităţi economice esenţiale,
    luând în considerare posibilităţile reale de funcţionare ale unor capacităţi industriale şi oportunitatea menţinerii în circuitul economic a unor active funcţionale care pot concura la satisfacerea cererii existente pe piaţa produselor industriale, în condiţii de calitate şi siguranţă, cu respectarea reglementărilor naţionale şi europene în materia concurenţei,
    luând în considerare că o astfel de manifestare este conformă cu principiul creditorului privat prudent în economie, garantând o recuperare mai mare a creanţelor bugetare şi fiscale,
    în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului ori de creditor la anumiţi operatori economici, în condiţii de eficienţă,
    întrucât stingerea creanţelor fiscale şi bugetare prin trecerea în proprietatea statului a unor bunuri de natura activelor funcţionale poate contribui la asigurarea dezvoltării economiei afectate în contextul pandemiei de COVID-19, situaţie excepţională care determină adoptarea de măsuri imediate şi asigurării continuităţii funcţionării unor domenii esenţiale pentru economie,
    ţinând cont de faptul că orice întârziere în adoptarea măsurilor prezentate poate conduce la limitarea accesului operatorilor economici la unele produse strict necesare funcţionării unor ramuri industriale, cu riscul neasigurării producţiei esenţiale, spre exemplu, industriei de apărare,
    ţinând cont de necesitatea reglementării unor măsuri referitoare la preluarea în proprietatea statului a unor active funcţionale, care devine prioritară în contextul actual, pentru a asigura unitatea şi coerenţa unor activităţi din domeniul industriei, esenţiale pentru economie,
    întrucât consecinţele indicate, care pot apărea în situaţia neadoptării măsurilor propuse, justifică existenţa unei situaţii extraordinare,
    întrucât neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor propuse poate conduce, pe de o parte, la întârzieri sau la nerespectarea angajamentelor statului român referitoare la asigurarea unui comportament economic de natură a respecta principiul creditorului privat prudent în economie şi, pe de altă parte, poate conduce la afectarea interesului general al statului, fie sub forma neîncasării unor creanţe, fie sub forma afectării capacităţii operaţionale a operatorilor la care statul deţine creanţe, prin diversele constrângeri legislative care oferă avantaje unor operatori privaţi specifici,
    în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 5 iulie 2019, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează o modalitate specială de stingere a obligaţiilor fiscale şi bugetare, administrate de instituţii ale administraţiei publice centrale, ale operatorilor economici care deţin capacităţi de producere a energiei electrice sau electrice şi termice în cogenerare racordate la Sistemul electroenergetic naţional reprezentând active funcţionale energetice cu sau fără activele miniere ce asigură cărbunele necesar funcţionării acestora şi capacităţi industriale reprezentând active funcţionale industriale."

    2. La articolul 1 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) active funcţionale industriale - totalitatea resurselor economice care constau în active fixe, circulante, de trezorerie, know-how, inclusiv a drepturilor născute în legătură cu acestea, exploatabile în procese economice prezente şi viitoare;"

    3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea operatorilor economici care deţin activele prevăzute la art. 1, creanţele fiscale şi bugetare administrate de instituţii ale administraţiei publice centrale se sting prin trecerea unor active funcţionale din proprietatea acestora în proprietatea publică a statului şi în administrarea ministerului de resort.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dacă uzul sau interesul public nu se justifică la data trecerii activelor funcţionale în proprietatea publică a statului, conform analizei realizate de ministerul de resort şi instituţia creditoare cu consultarea organelor administraţiei publice centrale competente, activele prevăzute la alin. (1) trec în proprietatea privată a statului şi se valorifică de ministerul de resort prin metodele prevăzute la art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/2015, cu modificările ulterioare.
    (3) Analiza realizată de ministerul de resort şi instituţia creditoare are în vedere: uzul public sau privat al activului funcţional, asigurarea exploatării acestuia în regim de continuitate şi permanenţă, obiective de ordin economic, financiar, social şi de mediu urmărite de ministerul de resort privind exploatarea eficace a activului, interesul general sau particular care corespunde scopului utilizării activului funcţional, condiţiile speciale legate de protejarea secretului de stat, regimul special al unor bunuri din componenţa activului funcţional.
    (4) Cererea operatorilor economici aprobată prin hotărârea organelor de conducere cuprinde o analiză tehnico-economică privind justificarea operaţiunii şi efectele acesteia şi este însoţită de avizele favorabile ale: ministerului de resort care preia activul funcţional, operatorului de transport şi sistem - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A., pentru activele funcţionale energetice cu privire la caracterul necesar al acestora pentru siguranţa Sistemului electroenergetic naţional şi al unităţii administrativ-teritoriale, dacă activele respective asigură furnizarea energiei termice în sistem centralizat.
    (5) Dacă o unitate administrativ-teritorială solicită preluarea activelor proprietate publică a statului dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, trecerea activelor din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se face cu acordul ministerului de resort, la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor art. 292 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Stingerea totală sau parţială a creanţelor fiscale şi bugetare se va face ulterior efectuării de către ministerul de resort a testului creditorului privat prudent, la valoarea determinată prin diferenţa dintre valoarea bunurilor ce intră în componenţa activelor funcţionale şi valoarea obligaţiilor de mediu, stabilite prin raport de evaluare întocmit la cererea acestuia de către un evaluator autorizat în condiţiile legii.
    (7) Ministerul de resort, instituţiile publice creditoare şi operatorii economici încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care trec în proprietatea publică sau privată a statului activele funcţionale prevăzute la art. 1, care cuprinde şi valoarea acestora, determinată potrivit alin. (6).
    (8) În cazul în care valoarea obligaţiilor fiscale, bugetare şi a obligaţiilor de mediu determinate potrivit alin. (6) este mai mare decât valoarea activului funcţional, statul, prin instituţia publică creditoare, recuperează diferenţa de valoare de la titularul obligaţiei de mediu.
    (9) Dacă titularul obligaţiei de mediu este în procedură de insolvenţă sau faliment, diferenţa de valoare rezultată potrivit alin. (6) este considerată creanţă curentă, prin derogare de la prevederile art. 5 pct. 21 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi se recuperează în condiţiile legii.
    (10) Lista bunurilor aferente activelor funcţionale se aprobă prin ordin al ministrului de resort.
    (11) Procesul-verbal prevăzut la alin. (7) constituie titlu de proprietate a statului.
    (12) Bunurile aferente activelor funcţionale energetice sau activelor funcţionale industriale, care sunt grevate de alte sarcini sau garanţii în afara celor administrate de instituţia administraţiei publice centrale creditoare, nu pot constitui obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă decât cu acordul scris al creditorului.
    (13) Nu pot face obiectul operaţiunilor prevăzute la art. 1 activele funcţionale energetice şi activele funcţionale industriale pentru care operatorii economici nu deţin licenţe sau autorizaţii de funcţionare aflate în perioada de valabilitate la data transferului, cele care nu sunt autorizate sau nu sunt în curs de autorizare din punctul de vedere al protecţiei mediului la momentul transferului."

    4. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    Dispoziţiile art. 3 se aplică şi pentru stingerea creanţelor fiscale şi bugetare administrate de alte instituţii ale administraţiei publice centrale, situaţie în care operatorul economic depune cererea de stingere a obligaţiilor fiscale şi bugetare la acestea."

    5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Bunurile mobile şi imobile aferente activelor funcţionale transferate în domeniul public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pot face obiectul unor contracte de concesiune încheiate în condiţiile legii. Procedura de atribuire a contractelor de concesiune, încheierea, executarea şi încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică se realizează cu respectarea prevederilor art. 302-331 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă se dispune altfel."    ART. II
    În tot cuprinsul capitolului I „Reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2019, sintagma „Ministerul Energiei“ se înlocuieşte cu sintagma „ministerul de resort“.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 18 noiembrie 2020.
    Nr. 200.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016