Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 28 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1280 din 30 decembrie 2022
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
    ţinând cont de Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României,
    luând în considerare calendarul asumat pentru atingerea jaloanelor şi ţintelor din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, denumit în continuare PNRR, precum şi angajamentele asumate în implementarea acestuia,
    având în vedere că Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este coordonator de reformă şi investiţii conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare,
    cunoscând necesitatea îndeplinirii obiectivului specific Resursele umane din sectorul public al capitolului II „Administraţia publică“ din Programul de guvernare 2021-2024, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, care menţionează măsura, referitoare la implementarea unui cadru unitar de competenţe la nivelul administraţiei pentru o carieră mai clară, precum şi operaţionalizarea unui nou cadru de competenţe pentru funcţia publică, reglementat inclusiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce va conduce la definirea mixului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare pentru ocuparea funcţiilor publice şi care va susţine profesionalizarea administraţiei publice şi creşterea calităţii resursei umane din sectorul public, care se va reflecta în recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici, formarea şi dezvoltarea lor, precum şi în evaluarea performanţelor individuale,
    luând în considerare faptul că aprobarea normelor privind conţinutul, competenţa şi procedura de elaborare şi avizare a cadrelor de competenţă constituie premise/condiţionalităţi pentru îndeplinirea măsurilor/jaloanelor stabilite în cadrul Acordului de finanţare privind implementarea reformelor şi/sau investiţiilor finanţate prin PNRR nr. 38.921/5.04.2022, semnat între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în calitate de coordonator de reformă şi investiţii pentru PNRR, respectiv componenta C14 - Bună guvernanţă, reforma 3 - Management performant al resurselor umane din sectorul public - jalonul 419 - Cadre de competenţă operaţionale în administraţia publică centrală, termen de realizare până la data de 31 decembrie 2025,
    în considerarea faptului că aprobarea normelor privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante constituie premise/condiţionalităţi pentru îndeplinirea măsurilor/jaloanelor stabilite în cadrul Acordului de finanţare privind implementarea reformelor şi/sau investiţiilor finanţate prin PNRR nr. 38.921/5.04.2022, semnat între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în calitate de coordonator de reformă şi investiţii pentru PNRR, respectiv componenta C14 - Bună guvernanţă, reforma 3 - Management performant al resurselor umane din sectorul public - jalonul 416, în care se prevede în responsabilitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici realizarea unei analize ex post a concursului naţional (pilot) pentru selectarea a două categorii de funcţii publice din administraţia centrală, cu termen de realizare până la data de 30 iunie 2023,
    luând în considerare necesitatea reglementării urgente a normelor care să permită organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante,
    având în vedere prevederile art. 401 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici realizează evidenţa şi managementul funcţiei publice şi ale funcţionarilor publici, precum şi prevederile art. 410 din acelaşi act normativ, este necesară reglementarea normelor care să permită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici accesul la dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
    Având în vedere faptul că unele norme cu privire la Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public reglementate în cuprinsul art. 411 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, au un caracter neclar, ceea ce creează dificultăţi în elaborarea legislaţiei secundare,
    ţinând seama de faptul că, potrivit art. 411 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, evidenţa personalului plătit din fonduri publice se realizează pe baza Sistemului electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public pentru categoriile de personal prevăzute în legislaţia-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
    luând în considerare prevederile art. 2 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează categoriile de personal din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului căruia i se aplică prevederile acestei legi şi implicit cele ale art. 411 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de necesitatea asigurării securităţii datelor şi informaţiilor care privesc capacitatea de apărare a ţării, informaţii care potrivit prevederilor art. 15 lit. d) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, constituie informaţii secrete de stat, cunoscând un regim special de protecţie, ceea ce presupune exceptarea personalului
    militar şi a personalului din cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională prevăzut la art. 382 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, dintre categoriile de personal bugetar cu privire la care se colectează date în Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public,
    luând act de observaţiile şi propunerile formulate în procesul de consultare interinstituţională de a reglementa printr-un act normativ de nivel primar normele privind cadrele de competenţă, precum şi normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot, ţinând cont de jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, respectiv Decizia nr. 392/2014 şi Decizia nr. 172/2016, precum şi unele norme cu privire la Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, care să clarifice şi să faciliteze operaţionalizarea acestuia,
    ţinând cont de faptul că prin PNRR, respectiv componenta C14 - Bună guvernanţă, reforma 3 - Management performant al resurselor umane din sectorul public - jalonul 419, se impune realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pe bază de competenţe, este necesară reglementarea normelor care să prevadă posibilitatea utilizării cadrelor de competenţă generale pentru realizarea acestui proces.
    Luând în considerare prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) din capitolul I lit. B - Reglementări specifice funcţionarilor publici din anexa nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie“ la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora funcţionarii publici au dreptul la indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care sunt desemnaţi să participe în cadrul unor comisii organizate în condiţiile legii, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale,
    având în vedere că neadoptarea acestui act normativ ar periclita realizarea jaloanelor 419 - Cadre de competenţă operaţionale în administraţia publică centrală şi 416 - în care se prevede în responsabilitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici realizarea unei analize ex post a concursului naţional (pilot) pentru selectarea a două categorii de funcţii publice din administraţia centrală,
    ţinând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă şi nerezolvarea problemelor stringente identificate, cu caracter sistemic, la nivelul legislaţiei cu impact asupra administraţiei publice, ar putea conduce la îngreunarea procesului decizional şi derularea procedurilor interne la nivelul unor autorităţi şi instituţii publice,
    ţinând cont de faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând măsuri urgente,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 382, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 382
    Prevederile prezentului titlu, cu excepţiile prevăzute de prezentul cod, nu se aplică următoarelor categorii de personal bugetar:"

    2. După articolul 398 se introduce un nou articol, articolul 398^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 398^1
    Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici pe bază de competenţe
    (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici pe bază de competenţe, cu excepţia celor din categoria înalţilor funcţionari publici parlamentari, se face de către o comisie de evaluare, formată din 5 membri numiţi pentru un mandat de 3 ani prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 396 alin. (2) şi (5)-(10).
    (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se face anual şi reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici, prin verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor individuale, utilizând cadrele de competenţe generale şi nivelurile de complexitate aferente, precum şi descriptorii şi indicatorii comportamentali aferenţi competenţelor generale stabilite pentru funcţiile publice prevăzute la art. 389, conform art. 17 din anexa nr. 8.
    (3) Înalţii funcţionari publici au obligaţia de a urma anual cursuri de perfecţionare profesională, în condiţiile legii."

    3. La articolul 401 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) elaborează cadre de competenţe generale, în condiţiile legii;"

    4. La articolul 401 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:
    "m^1) avizează cadrele de competenţe specifice, elaborate de autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile legii;"

    5. La articolul 401, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Normele privind cadrele de competenţe generale şi specifice sunt prevăzute în anexa nr. 8."

    6. La articolul 410, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În scopul realizării evidenţei şi managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici primeşte datele şi informaţiile necesare din dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
(1^2) În aplicarea prevederilor alin. (1^1), Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici utilizează instrumente informatice la care autorităţile şi instituţiile publice au acces în condiţiile reglementate prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 411 alin. (10)."

    7. La articolul 411, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prezentul articol se aplică personalului plătit din fonduri publice prevăzut la art. 382 lit. a)-g) şi i), precum şi funcţionarilor publici, cu excepţia personalului prevăzut la art. 382 lit. a) din cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională."

    8. La articolul 411, alineatele (2), (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici administrează Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public şi realizează evidenţa personalului plătit din fonduri publice. Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public operează cu date colectate în condiţiile prevăzute la alin. (5), precum şi de la autorităţi şi instituţii publice şi de la alte persoane juridice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea categoriile de personal prevăzute în legislaţia-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    .............................................................................................
(5) În vederea întocmirii, actualizării şi administrării evidenţei personalului bugetar plătit din fonduri publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Inspecţia Muncii, precum şi celelalte autorităţi sau instituţii publice care deţin baze de date cuprinzând unele date specifice despre personalul bugetar plătit din fonduri publice asigură interconectarea sistemelor informatice şi stabilesc modalităţile concrete de colaborare, încheind în acest sens protocoale de colaborare.
    .............................................................................................
(8) Autorităţile şi instituţiile publice în cadrul sau în subordinea cărora îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici care beneficiază de statute speciale prevăzute la art. 380 alin. (1) lit. d) şi f) au obligaţia de a ţine evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici cu statut special. În acest caz, datele statistice necesare întocmirii, actualizării şi administrării evidenţei personalului bugetar plătit din fonduri publice se transmit lunar Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în formatul şi la termenele stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (10)."

    9. La articolul 411, după alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (8^1)-(8^4), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Datele statistice necesare întocmirii, actualizării şi administrării evidenţei personalului plătit din fonduri publice, referitoare la personalul prevăzut la art. 382 lit. c), la personalul din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi la funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt comunicate lunar Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în temeiul protocoalelor încheiate de aceasta şi următoarele autorităţi şi instituţii publice: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Afacerilor Interne. Protocoalele cuprind cel puţin elementele prevăzute la alin. (8^3).
(8^2) În scopul realizării evidenţei personalului plătit din fonduri publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are acces la informaţiile relevante din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor administrat de Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu limitarea strictă la categoriile de date necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii proprii. Accesul se realizează prin mijloace informatice dezvoltate şi controlate de Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, în limitele condiţiilor tehnice existente. Pe măsura dezvoltării sistemelor informatice administrate de către Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor accesul se poate realiza prin mecanisme automatizate de natură să asigure finalitatea scopurilor prevăzute de prezentul cod.
(8^3) Condiţiile privind accesul la Registrul naţional de evidenţă a persoanelor se stabilesc prin protocol încheiat între Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
    a) obligaţiile părţilor pentru asigurarea unei prelucrări legale şi echitabile;
    b) categoriile de date care fac obiectul prelucrării, inclusiv modalitatea prin care se asigură respectarea principiului reducerii la minimum a datelor;
    c) operaţiunile şi procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
    d) condiţiile în care datele cu caracter personal furnizate din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor pot fi comunicate altor persoane fizice sau juridice;
    e) descrierea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii prelucrărilor;
    f) măsurile necesar a fi instituite pentru asigurarea confidenţialităţii prelucrărilor;
    g) măsurile instituite pentru asigurarea exercitării drepturilor de către persoanele vizate.
(8^4) Datele cu caracter personal furnizate din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor în scopul prevăzut la alin. (8^2) nu pot fi prelucrate ulterior în alt scop, cu excepţia prelucrărilor efectuate în temeiul unei dispoziţii legale exprese."

    10. După articolul 485 se introduce un nou articol, articolul 485^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 485^1
    Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice prevăzute de art. 385 alin. (1) şi (2), pe bază de competenţe
    (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice prevăzute de art. 385 alin. (1) şi (2), pe bază de competenţe, se face anual.
    (2) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de conducere şi ale funcţionarilor publici de execuţie prevăzuţi la alin. (1), pe bază de competenţe, reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor individuale, utilizând cadrele de competenţe generale şi nivelurile de complexitate aferente, precum şi descriptorii şi indicatorii comportamentali aferenţi competenţelor generale stabilite pentru funcţiile publice prevăzute la art. 390 şi 392, conform art. 17 din anexa nr. 8.
    (3) Stabilirea obiectivelor individuale trebuie să aibă în vedere corelarea cu atribuţiile şi obiectivele instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public.
    (4) Evaluarea performanţelor profesionale individuale pe bază de competenţe se realizează pentru toţi funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1) care au desfăşurat efectiv activitate, minimum 6 luni, în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.
    (5) Calificativele obţinute în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici prevăzuţi la alin. (1), pe bază de competenţe, sunt avute în vedere la:
    a) promovarea într-o funcţie publică superioară;
    b) acordarea de prime, în condiţiile legii;
    c) diminuarea drepturilor salariale cu 10% până la următoarea evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale pe bază de competenţe, pentru funcţionarii publici care au obţinut calificativul «satisfăcător»;
    d) eliberarea din funcţia publică.
    (6) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici prevăzuţi la alin. (1), pe bază de competenţe, se realizează în mod obligatoriu la modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.
    (7) În cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici prevăzuţi la alin. (1), pe bază de competenţe, se stabilesc cerinţele de formare profesională a funcţionarilor publici.
    (8) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici prevăzuţi la alin. (1), pe bază de competenţe, se desfăşoară cu respectarea metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pe bază de competenţe, care se aprobă prin lege."

    11. La articolul 597 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) prevederile art. 398^1 şi 485^1 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2025 pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2)."

    12. La articolul 597, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) La data de 1 aprilie 2025 se abrogă art. 398."

    13. Articolul 598 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 598
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul cod."

    14. La articolul 617, alineatul (3) se abrogă.
    15. La articolul 619, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Proiectul-pilot se derulează până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 467 alin. (3)-(9) din prezentul cod, pentru:"

    16. La articolul 619, alineatele (10) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(10) Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot sunt prevăzute în anexa nr. 9.
    .............................................................................................
(12) Pe întreaga durată a aplicării proiectului-pilot, recrutarea şi selecţia în vederea ocupării funcţiilor publice prevăzute la alin. (2) se fac prin concursul prevăzut la alin. (4)."

    17. După anexa nr. 7 se introduc două noi anexe, anexele nr. 8 şi 9, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.


    ART. II
    (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici pentru activitatea desfăşurată până la 31 decembrie 2024 se face până la data de 31 martie 2025, cu respectarea prevederilor art. 398 şi ale anexei nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere care ocupă funcţii publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), pentru activitatea desfăşurată până la 31 decembrie 2024, se face până la data de 31 martie 2025, cu respectarea prevederilor art. 485 şi ale anexei nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    (1) Etapele procedurii de elaborare şi avizare a cadrelor de competenţă prevăzute la art. 22 din anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se desfăşoară în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de către autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici şi funcţiile publice de execuţie generale, grad profesional debutant, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru funcţiile publice ocupate şi vacante, fişa postului standardizată se elaborează şi se completează potrivit dispoziţiilor art. 31 din anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele din categoria înalţilor funcţionari publici şi funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant, etapele procedurii de elaborare şi avizare a cadrelor de competenţă se desfăşoară de către autorităţile şi instituţiile publice până la data de 30 iunie 2023.
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (3), pentru funcţiile publice ocupate şi vacante, fişa postului standardizată se elaborează şi se completează potrivit dispoziţiilor art. 31 din anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. IV
    Pentru concursurile de recrutare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice care se organizează şi se desfăşoară în temeiul prevederilor art. 618 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţiile publice vacante, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, altele decât cele din categoria înalţilor funcţionari publici şi funcţiile publice generale de execuţie de grad profesional debutant, până la data intrării în vigoare a prevederilor art. 467 alin. (3)-(9) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, se utilizează fişa postului corespunzătoare fiecărei funcţii publice vacante întocmită conform modelului fişei postului prevăzut în anexa nr. 1 laHotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. V
    (1) În vederea implementării prevederilor art. 619 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. III alin. (1) au obligaţia de a stabili un minimum de 10% din numărul total al funcţiilor publice de execuţie vacante pentru funcţiile publice de execuţie vacante de grad profesional debutant, în condiţiile prevăzute la art. 409 alin. (3) lit. b) şi, după caz, lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 402 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este prealabil şi obligatoriu şi se emite în situaţia prevăzută la alin. (1) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor cuprinse în lista prevăzută la art. 402 alin. (4) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă.

    ART. VI
    (1) Agenţia centralizează necesarul de funcţii publice transmis de autorităţile şi instituţiile publice în termen de 5 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la art. III alin. (1).
    (2) Necomunicarea necesarului de funcţii publice de către autorităţile şi instituţiile publice în termenul prevăzut la alin. (1) atrage imposibilitatea ocupării funcţiilor publice generale de stat şi teritoriale de grad profesional debutant, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, precum şi a celor din categoria înalţilor funcţionari publici, conform prevederilor art. 619 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. VII
    (1) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. 11 din anexa nr. 9 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă în termen de 15 de zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la art. VI alin. (1).
    (2) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. 75 alin. (4) din anexa nr. 9 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. 86 alin. (5) din anexa nr. 9 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. 114 din anexa nr. 9 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
                    Vasile-Felix Cozma
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Simona Cojocaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Janina-Mirela Sitaru,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Bogdan-Eduard Simcea,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 28 decembrie 2022.
    Nr. 191.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019)
    NORME

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 9 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019)
    NORME
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016