Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 188 din 28 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 188 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1272 din 29 decembrie 2022
    Având în vedere faptul că Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României - PNRR este conceput astfel încât să asigure dezvoltarea României, prin sprijinirea nivelului de adaptare la situaţii de criză, în contextul recuperării după criza COVID-19, precum şi valorificarea potenţialului de dezvoltare economică, prin reforme majore şi investiţii-cheie,
    ţinând cont de componenta Ministerului Finanţelor, denumit în continuare MF, din PNRR componenta 8 - Reforma fiscală şi reforma sistemului de pensii, care cuprinde un număr de 5 reforme şi 8 investiţii, având alocat un buget total de 371,8 mil. euro, şi care vizează, printre altele, reforma administraţiei fiscale „obiectiv - creşterea ponderii veniturilor colectate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, cu cel puţin 2,5% din PIB faţă de valoarea indicatorului din anul 2019, respectiv reducerea decalajului TVA cu 5 puncte procentuale în anul 2026 faţă de valoarea indicatorului din 2019“ şi revizuirea cadrului fiscal,
    având în vedere că în cadrul componentei 8 a fost prevăzută reforma ANAF prin digitalizare,
    luând în considerare că reforma ANAF va fi implementată şi prin intrarea în vigoare a cadrului legal modificat în domeniul de activitate al structurilor de inspecţie fiscală şi vizează consolidarea capacităţii şi eficacităţii structurilor de control fiscal, pentru a preveni frauda fiscală naţională şi transfrontalieră şi evaziunea fiscală prin identificarea timpurie şi ţintită a riscurilor fiscale majore,
    ţinând cont că o parte din modificările cadrului legal au fost implementate în anul 2020, stabilind competenţele autorităţilor fiscale - structurile de inspecţie fiscală, structurile de antifraudă şi structurile responsabile cu verificarea situaţiei fiscale a persoanelor fizice - de a efectua verificări documentare,
    luând în considerare faptul că, în urma analizei cadrului instituţional şi juridic al activităţilor structurilor de control, ANAF intenţionează finalizarea revizuirii cadrului legal al structurilor de control,
    având în vedere că îndeplinirea acestei reforme este măsurată prin îndeplinirea jalonului aferent, respectiv Jalonul 194 „Intrarea în vigoare a cadrului legal incident domeniului de activitate al structurilor de control fiscal“,
    ţinând cont de dispoziţiile din decizia de implementare prin care a fost aprobat PNRR, potrivit cărora noua lege va stabili/revizui atribuţiile autorităţilor fiscale - organe de inspecţie fiscală, organe de control antifraudă şi organe responsabile cu verificarea situaţiei fiscale personale -, cu scopul de a consolida capacitatea instituţională a structurilor de control fiscal, de a preveni frauda fiscală şi evaziunea fiscală naţionale şi transfrontaliere prin identificarea timpurie şi punctuală a riscurilor fiscale majore,
    având în vedere că prezenta ordonanţă de urgenţă reflectă elementele mai sus menţionate, prin abordarea aspectelor cu rol relevant în consolidarea capacităţii instituţionale a structurilor de control fiscal pentru prevenirea fraudei şi evaziunii fiscale naţionale şi transfrontaliere şi prin introducerea liniilor directoare importante aplicabile activităţilor de control aflate sub competenţele ANAF,
    luând în considerare faptul că reforma ANAF prin digitalizare, prevăzută în PNRR, vizează necesitatea asigurării sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice şi urmăreşte creşterea raportului venituri/PIB - cu 2,5 puncte procentuale până în trimestrul IV 2025, comparativ cu 2019 - şi reducerea decalajului fiscal la TVA - cu 5% până în trimestrul al II-lea al anului 2023, comparativ cu 2019 - cu termen 31 decembrie 2025, astfel:
    a) creşterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale prin interacţiune minimă cu contribuabilii, simplificarea formularelor electronice, dezvoltarea serviciilor la distanţă One Stop Shop (OSS_RO), VIES_RO - Value Added Tax Information Exchange Sistem;
    b) îmbunătăţirea proceselor de administrare a impozitelor şi taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscurilor, tratament fiscal adaptat riscurilor, consolidarea capacităţilor de control şi realizarea unei platforme complexe de tip big data;
    c) asigurarea capacităţii de răspuns la provocările informaţionale actuale şi viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a MF/ANAF prin implementarea hubului financiar, asigurarea infrastructurii hardware/software şi interoperabilităţii sistemelor,

    ţinând seama de faptul că PNRR este o oportunitate unică pentru dezvoltarea digitală a administraţiei fiscale, pentru implementarea de concepte noi, inovative, care să modifice sau să influenţeze paradigma de funcţionare a instituţiei şi să faciliteze tranziţia către o interacţiune preponderent digitală, atât în procesele care implică interacţiuni externe instituţiei, cât şi în procesele interne ale acesteia,
    având în vedere faptul că, pentru ANAF, PNRR reprezintă una dintre cele mai importante oportunităţi din ultimii ani, oferind cea mai mare sursă de finanţare nerambursabilă de la înfiinţarea instituţiei şi până în prezent - peste 350 milioane de euro, fără TVA, pentru implementarea unor reforme fundamentale necesare transformării sale, prin intermediul PNRR s-au dezvoltat măsuri extinse de reformă, de natură legislativă, organizatorică şi care promovează schimbarea, sprijinite de o serie de investiţii în digitalizare având ca obiectiv final modernizarea ANAF, servicii performante şi o colectare eficientă.
    Ţinând cont de faptul că, pentru îndeplinirea obiectivelor din PNRR, ANAF şi-a asumat un plan de implementare pentru perioada 2021-2026 prin care vizează realizarea integrală a tuturor ţintelor şi jaloanelor ce îi revin,
    luând în considerare că jalonul asumat de ANAF, având denumirea „Intrarea în vigoare a cadrului legal incident domeniului de activitate al structurilor de control fiscal“, are ca termen de implementare trimestrul IV al anului 2022, iar indicatorul calitativ pentru acest jalon îl reprezintă dispoziţiile din lege care indică intrarea în vigoare a cadrului juridic ce afectează domeniul de activitate al structurilor de control fiscal, precum şi faptul că neîndeplinirea jalonului în termenul asumat este de natură a pune în pericol
    absorbţia fondurilor din PNRR pentru cea de-a treia cerere de plată, iar sumele aferente fiecărei cereri de plată sunt considerabile, fiind utilizate pentru finanţarea politicilor publice curente,
    luând în considerare că în directă legătură cu acest jalon se regăseşte şi o ţintă asumată prin PNRR, respectiv T222 - Ponderea numărului de desk-audituri raportată la numărul total de audituri efectuate de administraţia fiscală - 30%, respectiv T223 - Ponderea numărului de desk-audituri raportată la numărul total de audituri efectuate de administraţia fiscală - 60%, prin această ordonanţă de urgenţă aducându-se o diferenţă fundamentală de abordare în ceea ce priveşte derularea controlului fiscal, respectiv din perspectiva formelor de control fiscal utilizate,
    ţinând cont că aceste ţinte fac parte din reforma care vizează transferarea acţiunilor de control de la control fizic la cel digital, având termene de implementare urgente, respectiv trimestrul IV 2022 pentru T222,
    având în vedere că, pentru a evita riscul de a depăşi termenul de implementare al jalonului, MF şi ANAF au prevăzut realizarea jalonului prin intermediul unei ordonanţe de urgenţă, lucru acceptat de către Comisia Europeană,
    întrucât aspectele mai sus menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după punctul 20 se introduc două noi puncte, pct. 20^1 şi 20^2, cu următorul cuprins:
    "20^1. dosarul administrativ al acţiunii de control fiscal - totalitatea documentelor şi informaţiilor care stau la baza constatărilor organului de control fiscal din punct de vedere faptic şi legal, precum şi cele emise în legătură cu administrarea mijloacelor de probă;
20^2. dosarul fiscal - ansamblul documentelor şi informaţiilor primite sau elaborate, deţinute de organul fiscal în legătură cu activitatea de administrare a creanţelor fiscale ale unui contribuabil/plătitor;"

    2. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Organul fiscal are obligaţia ca, la cererea scrisă a contribuabilului/plătitorului supus unei acţiuni de control fiscal, să pună la dispoziţia acestuia dosarul administrativ al acţiunii de control fiscal. Acolo unde este cazul, documentele/informaţiile sunt anonimizate pentru a se asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi secretul fiscal."

    3. La articolul 7, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) În cadrul criteriilor generale prevăzute la alin. (7) se vor avea în vedere inclusiv criteriile de natură economică."

    4. La articolul 7, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Analiza de risc se efectuează periodic, caz în care organul fiscal stabileşte şi clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului. Clasa/Subclasa de risc fiscal se comunică contribuabilului, la cererea acestuia, prin orice mijloc de comunicare care asigură dovada primirii informaţiei, cu excepţia cazului în care obiective de interes general justifică restrângerea accesului la această informaţie."

    5. La articolul 55 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) efectuarea, în condiţiile legii, de controale inopinate sau controale antifraudă, după caz."

    6. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Organul fiscal poate solicita prezenţa contribuabilului/ plătitorului la sediul său pentru a da informaţii şi lămuriri necesare stabilirii situaţiei sale fiscale reale. Odată cu această solicitare, când sunt necesare documente/informaţii pentru clarificarea situaţiei fiscale, organul fiscal indică şi documentele pe care contribuabilul/plătitorul este obligat să le prezinte, atunci când acestea nu sunt deţinute de organul fiscal."

    7. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea de furnizare a informaţiilor se formulează în scris. În cerere, organul fiscal trebuie să specifice natura informaţiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale şi documentele care susţin informaţiile furnizate, atunci când acestea nu sunt deţinute de organul fiscal."

    8. La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispoziţie a înscrisurilor la sediul său ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate să le prezinte. Punerea la dispoziţie a înscrisurilor la sediul organului fiscal se poate realiza prin transmiterea acestora prin poştă, cu confirmare de primire, prin depunerea la registratura organului fiscal sau prin mijloacele electronice de transmitere la distanţă în condiţiile art. 79."

    9. La articolul 68, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Organul fiscal central este obligat să transmită organelor fiscale locale informaţii privind sursele de venit ale persoanelor fizice. Organele fiscale locale şi organul fiscal central încheie protocolul denumit «Protocol de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen», care se transmite prin sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor/ANAF în conformitate cu art. 70^1 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)."

    10. La articolul 79, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alin. (1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^3) În procedura de control fiscal ori de soluţionare a contestaţiei, cererile, înscrisurile sau orice alte documente pot fi transmise de contribuabili/plătitori, inclusiv de cei prevăzuţi la alin. (1^1), prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în condiţiile alin. (4) sau (5), după caz, ori prin poştă, cu confirmare de primire sau prin poşta electronică la adresa de e-mail indicată de organul de control sau de soluţionare a contestaţiei ori depuse la registratura organului fiscal competent. În mod similar, organul de control sau de soluţionare a contestaţiei poate transmite solicitări, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în condiţiile alin. (4) sau (5), după caz, ori prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin poşta electronică la adresa de e-mail indicată de contribuabil/plătitor."

    11. La articolul 113 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) stabilirea bazei de impozitare, a diferenţelor datorate în plus sau în minus, după caz, faţă de obligaţia fiscală principală declarată de către contribuabil/plătitor şi/sau stabilită, după caz, de organul fiscal;"

    12. La articolul 118, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Activitatea de inspecţie fiscală efectuată de organul fiscal central se organizează în baza programelor întocmite la nivel central."

    13. La articolul 118, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Inspecţia fiscală se exercită, în cazul organului fiscal local, pe baza principiilor independenţei, unicităţii, autonomiei, ierarhizării, teritorialităţii şi descentralizării, iar în cazul organului fiscal central se exercită pe baza principiilor independenţei, unicităţii, autonomiei ierarhizării şi deconcentrării.
    ...................................................
(4) La începerea inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală trebuie să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimaţia de inspecţie şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de inspecţie fiscală. Legitimaţia de inspecţie şi ordinul de serviciu pot fi prezentate şi prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanţă. În cazul organului fiscal central, prezentarea legitimaţiei de inspecţie şi a ordinului de serviciu se realizează conform procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui ANAF. Începerea inspecţiei fiscale trebuie consemnată în registrul unic de control ori de câte ori există obligaţia ţinerii acestuia şi inspecţia fiscală se desfăşoară în spaţiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului."

    14. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 119
    Competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale
    (1) Inspecţia fiscală se exercită exclusiv, nemijlocit şi neîngrădit de organul fiscal central competent potrivit art. 29 sau organul fiscal local competent potrivit art. 37 şi 38. Organele fiscale care sunt competente să efectueze inspecţia fiscală sunt denumite, în sensul prezentului capitol, organe de inspecţie fiscală.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 30, în cazul creanţelor administrate de organul fiscal central, organele de inspecţie fiscală au competenţă de efectuare a inspecţiei fiscale pe întreg teritoriul ţării.
    (3) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul verificării documentare efectuate de către structurile de inspecţie fiscală din cadrul organului fiscal central."

    15. Articolul 120 se abrogă.
    16. La articolul 121, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul de inspecţie fiscală competent, în funcţie de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabileşte pe baza analizei de risc. În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru efectuarea acţiunii de inspecţie fiscală se efectuează la nivelul aparatului central al ANAF, în funcţie de nivelul riscului stabilit pe baza analizei de risc."

    17. La articolul 121, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, contribuabilii/plătitorii pot fi selectaţi în mod aleatoriu pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală. Termenii şi condiţiile în care se realizează selectarea aleatorie se stabilesc prin ordin al preşedintelui ANAF. Într-un an calendaristic, procentul maximal de contribuabili/plătitori selectaţi în mod aleatoriu nu poate depăşi 10% din totalul contribuabililor/plătitorilor selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale în anul respectiv. Depăşirea procentului de 10% reprezintă abatere disciplinară, iar conducătorul structurii de inspecţie fiscală are obligaţia să ia măsuri de sancţionare a persoanelor vinovate."

    18. După articolul 121 se introduce un nou articol, art. 121^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 121^1
    Notificarea de conformare emisă de organul fiscal central în cazul inspecţiei fiscale
    (1) Pentru contribuabilii/plătitorii prezumtivi a fi selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală transmite acestora, în scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate în scopul reanalizării de către aceştia a situaţiei fiscale şi, după caz, de a depune sau de a corecta declaraţiile fiscale.
    (2) Prin notificare se comunică contribuabilului/plătitorului că în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării are posibilitatea să depună sau să corecteze declaraţiile fiscale. Până la expirarea acestui termen, organul de inspecţie fiscală nu întreprinde nicio acţiune în vederea selectării pentru efectuarea inspecţiei fiscale.
    (3) Depunerea sau corectarea declaraţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor nu împiedică selectarea pentru efectuarea inspecţiei fiscale, însă numai după împlinirea termenului prevăzut la alin. (2).
    (4) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) contribuabilii/plătitorii cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificaţi sunt supuşi obligatoriu unei inspecţii fiscale sau unei verificări documentare.
    (5) Modelul notificării de conformare, periodicitatea emiterii notificărilor, precum şi procedura de notificare se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF."

    19. La articolul 122 alineatul (7), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:
    "e) posibilitatea depunerii sau corectării declaraţiei de impunere aferentă perioadelor şi creanţelor fiscale ce vor face obiectul inspecţiei fiscale, până la data începerii inspecţiei fiscale."

    20. La articolul 123, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Data începerii inspecţiei fiscale este data menţionată în registrul unic de control dacă există obligaţia ţinerii acestuia şi inspecţia se desfăşoară în spaţiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului. În cazul contribuabilului/plătitorului care nu ţine sau nu prezintă organului de inspecţie fiscală registrul unic de control, această dată se înscrie într-un proces-verbal de constatare. Procesul-verbal de constatare se semnează de către organul de inspecţie fiscală şi de către contribuabil/plătitor şi se înregistrează la registratura contribuabilului/plătitorului ori de câte ori există o astfel de registratură.
(3) În cazul în care inspecţia fiscală se desfăşoară în spaţiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului şi nu poate începe în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prevăzută în aviz, contribuabilul/plătitorul este înştiinţat, în scris, asupra noii date de începere a inspecţiei fiscale."

    21. La articolul 123, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care inspecţia fiscală se desfăşoară la sediul organului de inspecţie fiscală, data începerii inspecţiei fiscale este data prevăzută în aviz. Dacă inspecţia fiscală nu poate începe la data prevăzută în aviz, cel târziu la data împlinirii acesteia, contribuabilul/plătitorul este înştiinţat, în scris, asupra noii date de începere a inspecţiei fiscale."

    22. La articolul 125, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, la sediul organului de inspecţie fiscală.
(2) Din iniţiativa organului de inspecţie fiscală sau la solicitarea motivată a contribuabilului/plătitorului, inspecţia fiscală se poate desfăşura în spaţiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului. Cererea contribuabilului/plătitorului se soluţionează în termen de maximum 3 zile de la înregistrare. În cazul în care cererea nu este soluţionată în termenul de 3 zile, aceasta se consideră acceptată tacit. Schimbarea locului de desfăşurare a inspecţiei fiscale se poate realiza şi pe parcursul inspecţiei fiscale. Contribuabilul/Plătitorul trebuie să pună la dispoziţie un spaţiu adecvat, precum şi logistica necesară desfăşurării inspecţiei fiscale. Dacă nu există sau nu poate fi pus la dispoziţie un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea inspecţiei fiscale, atunci activitatea de inspecţie se desfăşoară la sediul organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/plătitorul.
    ...............................................
(4) În cazul în care inspecţia fiscală se desfăşoară în spaţiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului, aceasta se realizează, de regulă, în timpul programului de lucru al contribuabilului/plătitorului. Inspecţia fiscală se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al contribuabilului/plătitorului, cu acordul scris al acestuia şi cu aprobarea conducătorului organului de inspecţie fiscală."

    23. La articolul 125, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care inspecţia fiscală se desfăşoară la sediul organului fiscal, aceasta se realizează în timpul programului de lucru al organului fiscal. Inspecţia fiscală se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al organului fiscal, dacă nu este necesară prezenţa contribuabilului/plătitorului, cu aprobarea conducătorului organului de inspecţie fiscală."

    24. La articolul 133, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care contribuabilul/plătitorul nu a fost informat cu privire la finalizarea verificării unei perioade fiscale şi a unui tip de obligaţie fiscală potrivit alin. (1), acesta poate solicita emiterea deciziei de impunere provizorie după împlinirea a jumătate din durata legală de efectuare a inspecţiei fiscale, prevăzută la art. 126 alin. (1)."

    25. La articolul 133, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) La cererea contribuabilului/plătitorului, decizia de impunere provizorie se emite şi se comunică în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării, în cazul marilor contribuabili, sau în termen de cel mult 5 zile lucrătoare pentru ceilalţi contribuabili/plătitori, în scopul stingerii obligaţiilor fiscale suplimentare.
    .....................................................
(4) Decizia de impunere provizorie reprezintă titlu de creanţă care devine titlu executoriu la data la care se împlineşte termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1)."

    26. La articolul 133, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În situaţia în care decizia de impunere provizorie nu se emite şi nu se comunică în termenul prevăzut la alin. (2), contribuabilul/plătitorul nu datorează dobânzi şi penalităţi de nedeclarare începând din ziua următoare împlinirii termenului de emitere şi comunicare şi până la data la care decizia a fost comunicată contribuabilului/plătitorului."

    27. La articolul 135, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Controlul inopinat se efectuează de către organele de inspecţie fiscală şi organele fiscale competente să exercite verificarea situaţiei fiscale personale, potrivit art. 138 alin. (3)."

    28. Articolul 136 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 136
    Competenţa, obiectul şi regulile de efectuare a controlului antifraudă
    (1) Controlul antifraudă se efectuează de către funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală pe întreg teritoriul ţării, în baza analizei de risc. Aceştia sunt denumiţi, în sensul prezentului capitol, organe de control antifraudă fiscală.
    (2) Controlul antifraudă are ca obiect prevenirea şi combaterea fraudei şi evaziunii fiscale. Organele de control antifraudă fiscală exercită activităţi de control operativ, fără informarea prealabilă a contribuabilului/plătitorului cu privire la efectuarea controlului.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), organele de control antifraudă fiscală pot efectua controlul antifraudă fără existenţa unei analize de risc în următoarele cazuri:
    a) atunci când, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată încălcări ale legislaţiei fiscale care impun o intervenţie imediată;
    b) în mod excepţional, în vederea efectuării unor acţiuni de control cu caracter specific, în scopul prevenirii şi combaterii fraudei şi/sau evaziunii fiscale.
    (4) Contribuabilul/Plătitorul nu poate face obiecţii cu privire la procedura de selectare folosită pentru efectuarea controlului antifraudă."

    29. Articolul 137 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 137
    Reguli privind controlul antifraudă
    (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, organele de control antifraudă fiscală au drepturile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare.
    (2) La începerea controlului antifraudă, organele de control antifraudă fiscală sunt obligate să se legitimeze în condiţiile legii.
    (3) Ori de câte ori controlul antifraudă se efectuează în spaţiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului, controlul se consemnează în registrul unic de control, potrivit legii.
    (4) Pe durata controlului antifraudă, contribuabilul/plătitorul are următoarele drepturi:
    a) de a solicita legitimarea organelor de control antifraudă fiscală care efectuează acţiunea de control antifraudă;
    b) de a beneficia de asistenţă de specialitate;
    c) de a fi informat pe parcursul desfăşurării controlului antifraudă asupra constatărilor efectuate;
    d) ca activitatea sa să fie cât mai puţin afectată pe timpul desfăşurării controlului antifraudă;
    e) de a primi dovada scrisă în cazul reţinerii unor documente ca urmare a activităţii de control antifraudă.
    (5) Persoanele prevăzute la art. 66 şi 67 au dreptul de a refuza, după caz, furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize şi prezentarea unor înscrisuri, în condiţiile legii."

    30. La articolul 137^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) La finalizarea controlului antifraudă se încheie proces-verbal de control, în condiţiile legii. Un exemplar al procesului-verbal de control se comunică contribuabilului/plătitorului."

    31. La articolul 138, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice, se efectuează următoarele activităţi preliminare:
    a) analiza de risc de către structura de la nivelul aparatului central al ANAF în vederea stabilirii riscului aferent persoanelor fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile. Riscul aferent unei persoane fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile reprezintă diferenţa semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori pentru aceeaşi perioadă impozabilă. Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori este o diferenţă mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei;
    b) notificarea, în scris, a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal potrivit lit. a), înainte de selectarea pentru verificarea situaţiei fiscale personale, că au posibilitatea de a reanaliza situaţia fiscală personală, inclusiv de a depune sau de a corecta declaraţiile fiscale în termenul prevăzut la art. 140^1 alin. (2);
    c) selectarea persoanelor fizice ce urmează a fi supuse verificării situaţiei fiscale personale efectuate la nivelul aparatului central al ANAF, în funcţie de nivelul riscului stabilit. Nivelul riscului se stabileşte pe baza analizei de risc."

    32. La articolul 138, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin excepţie de la alin. (2) lit. c), persoanele fizice pot fi selectate în mod aleatoriu pentru efectuarea unei verificări a situaţiei fiscale personale. Termenii şi condiţiile în care se realizează selectarea aleatorie se stabilesc prin ordin al preşedintelui ANAF. Într-un an calendaristic, procentul maximal de persoane fizice selectate în mod aleatoriu nu poate depăşi 10% din totalul persoanelor fizice selectate pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale în anul respectiv. Depăşirea procentului de 10% reprezintă abatere disciplinară, iar conducătorul structurii de verificare a situaţiei fiscale personale are obligaţia să ia măsuri de sancţionare a persoanelor vinovate."

    33. După articolul 140 se introduce un nou articol, art. 140^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 140^1
    Notificarea de conformare emisă de organul fiscal central în cazul verificării situaţiei fiscale personale
    (1) Pentru persoanele fizice identificate cu risc fiscal potrivit art. 138 alin. (2) lit. a), organul competent cu efectuarea verificării situaţiei fiscale personale transmite acestora, în scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate, în scopul reanalizării de către acestea a situaţiei fiscale şi, după caz, de a depune sau de a corecta declaraţiile fiscale.
    (2) Prin notificare se comunică persoanei fizice că în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării are posibilitatea depunerii sau corectării declaraţiei fiscale. Până la expirarea acestui termen, organul fiscal central prevăzut la art. 138 alin. (2) lit. c) nu întreprinde nicio acţiune în vederea selectării pentru verificarea situaţiei fiscale personale.
    (3) Depunerea sau corectarea declaraţiei fiscale de către persoana fizică nu împiedică selectarea pentru verificarea situaţiei fiscale personale, însă numai după împlinirea termenului prevăzut la alin. (2).
    (4) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) persoanele fizice cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificate sunt supuse obligatoriu unei verificări a situaţiei fiscale personale sau unei verificări documentare.
    (5) Modelul notificării de conformare, periodicitatea emiterii notificărilor, precum şi procedura de notificare se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF."

    34. La articolul 141 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) solicitarea de informaţii şi înscrisuri pentru verificare, cu menţiunea că înscrisurile într-o limbă străină trebuie însoţite de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei, potrivit art. 8;"

    35. La articolul 148, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Verificarea documentară se efectuează de către organele de inspecţie fiscală, organele de control antifraudă fiscală şi organele fiscale competente să exercite verificarea situaţiei fiscale personale potrivit art. 138 alin. (3).
(4) Prevederile art. 138 alin. (2) lit. a) şi c) şi dispoziţiile legale prevăzute în ordinul preşedintelui ANAF emis în temeiul art. 138 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul verificării documentare."

    36. La articolul 148, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Organele de control antifraudă fiscală au competenţă în efectuarea verificării documentare pe întreg teritoriul ţării."

    37. După articolul 148 se introduce un nou articol, art. 148^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 148^1
    Reguli privind verificarea documentară
    (1) Verificarea documentară se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale.
    (2) Stabilirea perioadelor care sunt supuse verificării documentare se efectuează de organul fiscal competent în funcţie de riscul fiscal identificat. Pot fi supuse verificării documentare perioade determinate din cadrul uneia sau al mai multor perioade impozabile.
    (3) Operaţiunile şi documentele ce sunt supuse verificării documentare se selectează de organul fiscal competent a efectua controlul. Pot face obiectul verificării documentare una sau mai multe operaţiuni realizate într-o perioadă determinată, după caz.
    (4) În cadrul verificării documentare efectuate de către organele fiscale competente să exercite verificarea situaţiei fiscale personale se utilizează metodele indirecte de stabilire a veniturilor, prevăzute la art. 138 alin. (9).
    (5) În cadrul verificării documentare, comunicările între organul de control şi contribuabil/plătitor se pot realiza în condiţiile art. 79."

    38. La articolul 149, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) În situaţia în care, ca urmare a verificării documentare, organul fiscal constată diferenţe faţă de creanţele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile şi/sau informaţiile în legătură cu acestea declarate de contribuabil/plătitor, acesta înştiinţează contribuabilul/plătitorul despre constatările efectuate. Odată cu înştiinţarea, organul fiscal solicită documentele şi explicaţiile scrise pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le prezinte în vederea clarificării situaţiei fiscale.
(2) În cazul în care documentele solicitate potrivit alin. (1) nu au fost prezentate de contribuabil/plătitor în termen de 30 de zile de la comunicarea înştiinţării sau documentele prezentate confirmă diferenţele identificate de organul fiscal şi/sau sunt incorecte sau incomplete, organul fiscal stabileşte diferenţele de creanţe fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale, după caz. La solicitarea contribuabilului/plătitorului, pentru motive temeinic justificate, organul fiscal poate aproba prelungirea termenului pentru prezentarea documentelor.
    .................................................................
(4) Decizia de impunere emisă în condiţiile prezentului articol fără audierea contribuabilului/plătitorului este nulă, cu excepţia cazului în care contribuabilul/plătitorul notifică organul fiscal, în scris, că renunţă la audiere."

    39. La articolul 149, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Audierea contribuabilului/plătitorului se efectuează potrivit art. 9 alin. (1) şi (3)-(5). Persoana are dreptul să îşi prezinte în scris punctul de vedere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data audierii. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 5 zile lucrătoare, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului de control fiscal.
(6) Decizia prevăzută la alin. (2) se emite în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data audierii contribuabilului/ plătitorului şi se comunică în condiţiile art. 47."

    40. La articolul 151, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Competenţele diferitelor structuri de control din cadrul ANAF se stabilesc prin ordin al preşedintelui ANAF."

    41. La articolul 151, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Competenţele structurii de control din cadrul Autorităţii Vamale Române se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    42. La articolul 181, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(12) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale sau ca urmare a procedurii de verificare documentară efectuată de organele fiscale competente să exercite verificarea situaţiei fiscale personale, inclusiv pentru veniturile a căror sursă nu a fost identificată, astfel cum acestea sunt definite în Codul fiscal. În aceste cazuri, penalitatea de nedeclarare se calculează începând cu prima zi a anului fiscal următor celui de impunere şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv."

    43. La articolul 336 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală potrivit art. 118 alin. (8), precum şi a măsurilor dispuse de organul de control antifraudă fiscală;"    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) În cadrul Agenţiei se înfiinţează Direcţia generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuţii de prevenire şi combatere a actelor şi faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală."

    2. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul:
    a) să cerceteze şi să evalueze activităţi şi/sau operaţiuni în vederea stabilirii stării de fapt fiscale şi să constate împrejurările în care au fost săvârşite faptele care pot avea consecinţe fiscale şi să aplice, după caz, prevederile lit. n);
    b) să efectueze, în condiţiile legii, controale în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală la toate categoriile de contribuabili, indiferent de forma de organizare, precum şi în orice loc, indiferent de forma sub care se desfăşoară activităţi economice, generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile;
    c) să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării şi comercializării bunurilor;
    d) să efectueze investigaţii, supravegheri şi verificări fiscale necesare prevenirii şi descoperirii faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală, inclusiv în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei specifice;
    e) să oprească mijloacele de transport de persoane şi bunuri, în condiţiile legii, pentru verificarea documentelor de însoţire a bunurilor şi pentru verificarea legalităţii activităţii comerciale de transport de persoane;
    f) să verifice, în condiţiile legii, respectarea reglementărilor legale privind circulaţia mărfurilor pe drumurile publice, pe căi ferate şi fluviale, în porturi, gări, autogări, aeroporturi, interiorul zonelor libere, în vecinătatea unităţilor vamale, în antrepozite, precum şi în alte locuri în care se desfăşoară activităţi economice;
    g) să reţină documente, să solicite copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, eşantioane, mostre şi alte asemenea specimene şi să solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) să legitimeze şi să stabilească identitatea administratorilor entităţilor controlate, precum şi a oricăror persoane implicate în activităţile şi/sau operaţiunile investigate şi să solicite acestora explicaţii scrise, după caz;
    i) să solicite, în condiţiile legii, informaţii sau, după caz, documente de la orice entitate privată şi/sau publică, în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor cu privire la săvârşirea unor fapte care contravin legislaţiei în domeniul financiar-fiscal;
    j) să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale în toate domeniile de competenţă ale Agenţiei;
    k) să confişte bunuri şi sume de bani în condiţiile legii;
    l) să aplice sigilii, pentru asigurarea integrităţii bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal;
    m) să dispună măsuri asigurătorii în condiţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) să sesizeze organele de urmărire penală dacă în desfăşurarea activităţii specifice constată împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal;
    o) să efectueze verificarea documentară reglementată prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) să dispună măsuri pentru prevenirea şi corectarea abaterilor de la prevederile legislaţiei financiar-fiscale şi contabile, în condiţiile legii;
    q) să sesizeze organele competente în vederea valorificării constatărilor;
    r) în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu să poarte uniformă, să păstreze, să folosească şi să facă uz de armamentul şi mijloacele de apărare din dotare, în condiţiile legii;
    s) să utilizeze mijloacele auto purtând însemne şi dispozitive de avertizare sonore şi luminoase specifice, în condiţiile legii;
    ş) să constituie şi să utilizeze baze de date, inclusiv ale altor instituţii publice sau persoane juridice de drept public, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. Accesul la bazele de date se face cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, condiţiile concrete urmând a fi stabilite prin protocoale încheiate cu respectivele instituţii publice sau persoane juridice de drept public."

    3. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) La constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal se întocmesc procese-verbale şi acte de control în baza cărora sesizează organele de urmărire penală cu privire la faptele constatate."

    4. La articolul 14, partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    În vederea realizării atribuţiilor, pentru prevenirea actelor şi faptelor de evaziune şi fraudă fiscală, Agenţia efectuează controlul antifraudă cu privire la:"    ART. III
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia:
    a) prevederilor art. I pct. 4, 12, pct. 13 referitor la art. 118 alin. (2), pct. 14-17 şi 32, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2026;
    b) prevederilor art. I pct. 43, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Prevederile art. I pct. 24-26 sunt aplicabile şi inspecţiilor fiscale în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzute la art. I pct. 13, 18 şi 33, precum şi ordinul preşedintelui Autorităţii Vamale Române prevăzut la art. I pct. 41 se emit în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Bogdan-Eduard Simcea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 28 decembrie 2022.
    Nr. 188.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016