Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022  privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul naţional de redresare şi rezilienţă în domeniul investiţiilor publice şi analizelor de cheltuieli    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022 privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul naţional de redresare şi rezilienţă în domeniul investiţiilor publice şi analizelor de cheltuieli

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1271 din 29 decembrie 2022
    Având în vedere:
    - Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, în cuprinsul căruia este prevăzută componenta 8 - reforma 3. Îmbunătăţirea mecanismului de programare bugetară, care implică modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea intrării în vigoare a cadrului de reglementare modificat pentru a asigura planificarea bugetară multianuală pentru proiectele de investiţii publice semnificative, precum şi a Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, în sensul abilitării Consiliului Fiscal de a efectua evaluări ex post ale analizelor de cheltuieli, cu termen de îndeplinire trimestrul IV 2022;
    – faptul că o prioritate majoră şi continuă a Guvernului o constituie reforma privind eficientizarea utilizării fondurilor publice, mai ales în contextul în care investiţiile publice din România necesită o evaluare, selecţie şi prioritizare riguroasă, întrucât în prezent fondurile necesare implementării proiectelor care concurează pentru finanţare din fonduri publice depăşesc resursele disponibile;
    – eforturile întreprinse de autorităţile române în privinţa optimizării utilizării fondurilor publice, atât pentru proiectele de investiţii finanţate de la bugetul de stat, cât şi pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile şi fonduri rambursabile, care trebuie continuate pentru a creşte eficienţa şi transparenţa modului de cheltuire a resurselor publice şi pentru a oferi un mediu atractiv, predictibil şi stabil investitorilor;
    – că una din componentele de bază ale cadrului fiscal este guvernanţa fiscal-bugetară al cărei obiectiv este promovarea responsabilităţii fiscale, în special pentru îmbunătăţirea eficienţei cheltuielilor publice, prin creşterea transparenţei şi facilitarea identificării opţiunilor de realocare a resurselor. Acest obiectiv se realizează prin analiza cheltuielilor, ale cărei rezultate permit Guvernului să gestioneze nivelul agregat al cheltuielilor şi să le alinieze în funcţie de priorităţi, precum şi să îmbunătăţească eficienţa programelor şi politicilor;
    – că, în contextul procesului de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), din „Recomandarea Consiliului privind guvernanţa bugetară“ reiese că atât membrii afiliaţi la această organizaţie, cât şi cei neafiliaţi trebuie să implementeze cadre de guvernanţă bugetară din care să reiasă analiza periodică a cheltuielilor totale şi reevaluarea alinierii acestora la obiectivele fiscale şi priorităţile naţionale, ţinând cont de rezultatele analizelor,

    luând în considerare necesitatea ca aplicarea modificărilor pe care le implică prezentul act normativ să se realizeze începând cu 1 ianuarie 2023, pentru a putea fi aplicate în procesul de prioritizare a investiţiilor publice semnificative pentru exerciţiul bugetar 2024, în cazul neaprobării în regim de urgenţă acest lucru urmând a se amâna pentru exerciţiul bugetar următor,
    având în vedere că o astfel de amânare afectează eficienţa utilizării fondurilor publice,
    ţinând cont că neaprobarea urgentă a modificării şi completării actelor normative specifice în domeniul investiţiilor publice şi analizei cheltuielilor poate conduce la întârziere şi în final la blocarea fondurilor europene alocate României prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. II
    Evaluarea şi prioritizarea proiectelor de investiţii publice semnificative
"

    2. La secţiunea 1 a capitolului II, înainte de articolul 37 se introduce un nou articol, art. 36^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^2
    Investiţiile publice care intră sub incidenţa prezentului capitol sunt investiţiile realizate de către instituţii publice, aşa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La articolul 37, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) evaluarea şi prioritizarea proiectelor de investiţii publice semnificative în scopul includerii în buget a investiţiilor cu cele mai ridicate beneficii economice şi sociale."

    4. La articolul 38, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) asigurarea unui sistem eficient privind evaluarea, promovarea şi prioritizarea investiţiilor publice semnificative, în scopul atingerii obiectivelor generale ale prezentului capitol;
    ..................................................................................................
    c) asigurarea că proiectele ce urmează a fi finanţate în urma evaluării şi prioritizării se încadrează în resursele bugetare prevăzute pentru fiecare an şi în strategia fiscal-bugetară;"

    5. La articolul 39, partea dispozitivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:"

    6. La articolul 39, litera b) se abrogă.
    7. La articolul 39, literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) valoarea totală estimativă a proiectului de investiţii publice - cheltuielile necesare realizării proiectului de investiţii. Valoarea totală estimativă a proiectului de investiţii se stabileşte în «Studiul de fezabilitate», se aprobă şi se actualizează în condiţiile legii;
    ..................................................................................................
    f) evaluarea gradului de pregătire a proiectului de investiţii publice - proces de analiză şi verificare a modului în care proiectul de investiţii publice semnificativ respectă principiile şi criteriile din prezentul capitol pentru a fi selectat şi inclus în proiectul de buget;"

    8. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    În funcţie de valoarea totală estimată, proiectele de investiţii publice sunt:
    a) semnificative - atunci când valoarea totală estimată a proiectului de investiţii publice se încadrează în prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) medii - atunci când valoarea totală estimată a proiectului de investiţii publice se încadrează în prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) mici - atunci când valoarea totală estimată a proiectului de investiţii publice se încadrează în prevederile art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    9. Articolul 41 se abrogă.
    10. La articolul 42, literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) etapa 1 - identificarea proiectului: etapă a ciclului de proiect în care ideea este transpusă într-o notă conceptuală, prin care se justifică necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de investiţii. În cadrul acestei etape, pe baza notei conceptuale se realizează, după caz, studiul de prefezabilitate, care reprezintă un instrument ce ghidează procesul de luare a deciziilor cu privire la cea mai bună modalitate de a rezolva o nevoie ori o problemă a beneficiarilor proiectului de investiţii publice;
b) etapa 2 - studiul de fezabilitate: etapă a ciclului de proiect în care se analizează detaliat cea mai viabilă alternativă din punct de vedere tehnic, economic şi social. În această etapă ordonatorul de credite analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea proiectului, studiile necesare pentru a stabili dimensiunile acestuia, evaluarea impactului asupra mediului, precum şi alte studii necesare realizării proiectului. Pentru ca un proiect de investiţii publice să poată trece în etapele următoare, studiul de fezabilitate trebuie să fie aprobat în condiţiile legii;
c) etapa 3 - selecţia şi bugetarea: etapa de selecţie are loc ulterior evaluării proiectului de către ordonatorul principal de credite din punctul de vedere al gradului de pregătire. Etapa de bugetare are loc atunci când unui proiect i se asigură fondurile necesare implementării;"

    11. Titlul secţiunii a 5-a de la capitolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 5-a
    Principii şi criterii de evaluare şi prioritizare
"

    12. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    (1) Principiile şi criteriile de evaluare şi prioritizare a proiectelor de investiţii publice semnificative, noi sau în continuare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."

    13. La articolul 43, alineatul (2) se abrogă.
    14. La articolul 43, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Proiectelor de investiţii publice semnificative cu stadiu fizic 100%, dar care nu sunt închise financiar nu li se vor aplica principiile şi criteriile de evaluare şi prioritizare, acestea fiind transmise şi prezentate de către ordonatorul principal de credite într-o anexă separată în care să fie evidenţiate sumele rămase de plată aferente acestora."

    15. La articolul 44, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) analizează studiile de prefezabilitate din punctul de vedere al suportabilităţii şi sustenabilităţii şi propune conducerii ministerului avizarea sau respingerea solicitărilor ordonatorilor principali de credite pentru trecerea la elaborarea studiului de fezabilitate. Fără avizul Ministerului Finanţelor nu se poate trece la faza elaborării studiului de fezabilitate;"

    16. La articolul 45, alineatele (1), (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) Ministerul Finanţelor prezintă Guvernului rezultatele prioritizării până la data de 31 iulie a fiecărui an, în vederea aprobării prin memorandum a listei proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate.
    (2) Ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanţelor lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate până cel târziu la data de 15 iunie a fiecărui an.
    ..................................................................................................
    (6) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (2) şi (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de Ministerul Finanţelor, prin personalul împuternicit în acest scop."

    17. La articolul 45, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Pentru proiectele de investiţii publice semnificative care au stadiul fizic 100% sau al căror necesar de finanţare pentru anul bugetar următor este zero nu se aplică prevederile alin. (4)."

    18. După articolul 46 se introduce un nou articol, art. 46^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 46^1
    În situaţia în care se modifică pragul prevăzut la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, principiile şi criteriile de evaluare şi prioritizare se vor aplica inclusiv proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate anterior."

    19. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


    ART. II
    Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 30, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) Prin actele normative prevăzute la alin. (2) şi (4), Guvernul poate aproba introducerea în bugetele ordonatorilor principali de credite a acelor subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare necesare reflectării destinaţiei sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, dacă acestea nu existau anterior actelor normative în cauză în bugetul aprobat ordonatorului principal de credite, cu reflectarea corespunzătoare în anexele la bugetul acestuia, şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice inclusiv prin introducerea de noi fişe de obiectiv/proiect/categorie de investiţii."

    2. După articolul 31 se introduce un nou articol, art. 31^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 31^1
    Analiza cheltuielilor publice
    (1) Guvernul aprobă, prin memorandum, până la data de 15 iulie a fiecărui an, cadrul, tema, rapoartele de analiză a cheltuielilor publice şi măsurile stabilite pentru realizarea acestor analize, derulate de Ministerul Finanţelor şi ordonatorii principali de credite.
    (2) Ministerul Finanţelor, pentru activitatea de analiză a cheltuielilor publice, are următoarele competenţe:
    a) coordonează activitatea de analiză a cheltuielilor publice;
    b) are acces neîngrădit la acte, documente şi informaţii necesare exercitării atribuţiilor sale pentru analiza cheltuielilor publice.
    (3) Ministerul Finanţelor, în exercitarea competenţelor prevăzute la alin. (2), îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează strategia multianuală de analiză a cheltuielilor bugetare, care se aprobă de Guvern, prin memorandum;
    b) efectuează, periodic, împreună cu ordonatorii principali de credite, analize ale cheltuielilor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-h), cu scopul de a identifica măsuri care să conducă la o eficienţă sporită a utilizării fondurilor publice de către instituţiile publice analizate;
    c) solicită de la instituţiile publice analizate rapoartele celorlalte organisme cu atribuţii de control financiar, fiscal, audit intern şi inspecţie bancară pentru a fi avute în vedere la realizarea analizei cheltuielilor publice;
    d) pentru instituţiile publice analizate, limitele de cheltuieli şi, după caz, estimările prevăzute la art. 32 se stabilesc cu luarea în considerare a măsurilor cuprinse în rapoartele de analiză a cheltuielilor publice, aprobate de către Guvern;
    e) urmăreşte stadiul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin rapoartele aprobate de Guvern, pe care îl informează anual, până la sfârşitul lunii iunie a fiecărui an.
    (4) Ordonatorii principali de credite au următoarele obligaţii:
    a) să nominalizeze, la cererea Ministerului Finanţelor, personalul de conducere şi de execuţie pentru constituirea grupurilor de lucru şi să asigure participarea acestora la întreg procesul de analiză a cheltuielilor publice;
    b) să transmită la cererea Ministerului Finanţelor şi să pună la dispoziţia grupurilor de lucru actele, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele şi în structura stabilite de acesta, şi să sprijine activitatea de analiză a cheltuielilor;
    c) să colaboreze cu Ministerul Finanţelor la stabilirea cadrului analizei cheltuielilor publice;
    d) să ducă la îndeplinire măsurile cuprinse în rapoartele aprobate de Guvern."

    3. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    Prezentarea investiţiilor publice în proiectul de buget
    (1) Programele de investiţii publice se prezintă în proiectul de buget ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite.
    (2) În programele de investiţii publice, ordonatorii principali de credite includ cu prioritate obiectivele/proiectele de investiţii semnificative potrivit memorandumului prevăzut la art. 43 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Obiectivele/Proiectele de investiţii semnificative vor fi prezentate în programele de investiţii publice în mod distinct cu fişă de obiectiv/proiect de investiţii nou sau în continuare, cu eşalonarea creditelor de angajament şi a celor bugetare până la finalizarea acestora, cu excepţia celor din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională a căror detaliere conţine informaţii clasificate potrivit legii."

    4. La articolul 38^1, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alin. (5)-(8), cu următorul cuprins:
    "(5) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes naţional efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, se prevăd în programul de investiţii publice în poziţie globală la poziţia «C - Alte cheltuieli de investiţii».
(6) Prevederile alin. (5) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat şi pentru care din fonduri publice se finanţează doar contravaloarea exproprierilor aferente.
(7) În funcţie de valoarea necesar a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii prevăzute la alin. (5) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42.
(8) Se autorizează Ministerul Finanţelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fişa de investiţii aferentă poziţiei «C - Alte cheltuieli de investiţii» în programul de investiţii publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate."

    5. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    Informaţii privind programele de investiţii publice
    Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programele de investiţii publice anexe la bugetul acestora, conform formularelor aferente stabilite potrivit scrisorii-cadru."

    6. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    Rolul metodologic şi competenţele Ministerului Finanţelor
    (1) Ministerul Finanţelor este împuternicit să stabilească conţinutul, forma şi informaţiile referitoare la programele de investiţii publice necesare în procesul de elaborare a bugetului.
    (2) Ministerul Finanţelor monitorizează programul de investiţii publice al ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului pentru asigurările sociale de sănătate şi bugetului asigurărilor de şomaj, conform formatului stabilit prin ordin al ministrului finanţelor."

    7. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    Aprobarea documentaţiilor aferente investiţiilor publice
    (1) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii», care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către:
    a) Guvern, pentru valori mai mari de 100 de milioane lei;
    b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 10 milioane lei şi 100 de milioane lei;
    c) ceilalţi ordonatori de credite, pentru valori până la 10 milioane lei, cu acordul prealabil al ordonatorilor de credite ierarhic superiori, cu privire la necesitatea şi oportunitatea investiţiei.
    (2) Reaprobarea documentaţiei tehnico-economice a unui obiectiv/proiect de investiţii, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» se face potrivit prevederilor alin. (1).
    (3) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), care se finanţează potrivit legii din fonduri publice şi se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează aceştia.
    (4) Aprobarea sistării execuţiei unui obiectiv/proiect de investiţii sau a lucrărilor de intervenţii, precum şi a unor obiecte sau capacităţi din cadrul acestora se face de către autoritatea care a aprobat/reaprobat documentaţia tehnico-economică.
    (5) Limitele valorice privind competenţele de aprobare prevăzute la alin. (1) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicilor de cost."

    8. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea actualizată a fiecărui obiectiv/proiect de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de cost. Această operaţiune este supusă controlului financiar preventiv, potrivit prevederilor art. 23 şi 25."

    9. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Actualizarea şi aprobarea valorii actualizate a fiecărui obiectiv/proiect de investiţii, fiecărei lucrări de intervenţii, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice şi se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, sunt de competenţa ordonatorilor principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează aceştia."

    10. După articolul 43^1 se introduce un nou articol, art. 43^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 43^2
    Finanţarea proiectelor de investiţii publice semnificative
    (1) La elaborarea propunerilor bugetare prevăzute la art. 34 alin. (1), în ceea ce priveşte proiectele de investiţii publice semnificative, ordonatorii principali de credite au obligaţia stabilirii pentru fiecare obiectiv/proiect de investiţii semnificativ a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare pentru anul pentru care se realizează proiectul de buget şi pentru următorii 2 ani, pornind de la nivelul prevăzut în fişa obiectivului/proiectului de investiţii pentru perioada respectivă în bugetul anului precedent.
    (2) În cursul exerciţiului bugetar se interzice virarea de credite de angajament şi credite bugetare de la proiectele de investiţii semnificative, cu excepţia virărilor către alte proiecte de investiţii publice semnificative derulate de acelaşi ordonator principal de credite."

    11. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a programului de investiţii publice
    (1) Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii principali de credite vor urmări derularea procesului investiţional, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, şi vor întocmi rapoarte lunare de monitorizare, pe care le vor transmite centralizat, în format electronic, cu semnătură autorizată, la Ministerul Finanţelor, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, detaliate în formatul aprobat potrivit prevederilor art. 41 alin. (2).
    (2) În cazul obiectivelor/proiectelor de investiţii publice semnificative, ordonatorii principali de credite vor întocmi suplimentar rapoarte trimestriale de progres conform formatului aprobat potrivit prevederilor art. 41 alin. (2), pe care le vor transmite Ministerului Finanţelor, în format electronic, cu semnătură autorizată, până cel târziu la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.
    (3) Pe baza rapoartelor transmise de ordonatorii principali de credite potrivit alin. (1) şi (2) Ministerul Finanţelor va elabora rapoarte trimestriale, pe care le va publica pe site-ul propriu în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării acestora.
    (4) Pe parcursul întregului an, în situaţia în care implementarea unui obiectiv/proiect de investiţii sau a unei categorii de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita Ministerului Finanţelor virarea creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament neutilizate, între obiectivele/proiectele şi categoriile de investiţii înscrise în programul de investiţii publice anexă la buget, în condiţiile respectării prevederilor alin. (5).
    (5) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiţii noi, la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii», cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi/sau din fonduri externe rambursabile.
    (6) Se autorizează Ministerul Finanţelor, pe tot parcursul anului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii, în urma modificării/actualizării indicatorilor tehnico-economici sau a derulării procesului investiţional, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate anual.
    (7) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii şi categoriilor de investiţii incluse în programele de investiţii publice."

    12. La articolul 72 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (2) şi (3), art. 16 alin. (2), art. 43, art. 44 alin. (2), art. 47 alin. (13) şi ale art. 63 alin. (2)-(5);
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 24 alin. (2), art. 31^1 alin. (4), art. 47 alin. (3) şi (8)-(11), art. 52 alin. (2)-(6) şi (10), art. 53 alin. (1), art. 54 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 66 alin. (1) şi ale art. 69 alin. (2);"    ART. III
    Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 4 iunie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 53 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:
    "i) realizează o evaluare ex post, începând cu bugetul anului 2024, a analizei cheltuielilor efectuate de Ministerul Finanţelor şi ordonatorii principali de credite conform strategiei multianuale prevăzute la art. 31^1 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În scopul îndeplinirii acestei noi atribuţii, Consiliului fiscal i se vor asigura toate resursele necesare."

    2. La articolul 60, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Secretariatul tehnic al Consiliului fiscal nu poate depăşi un număr de 20 de posturi. Drepturile salariale ale personalului din Secretariatul tehnic se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale ale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor."

    3. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) Până la sfârşitul lunii iunie a fiecărui an, Consiliul fiscal va elabora şi va publica un raport anual."

    4. La articolul 61 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) evaluarea ex post a analizei cheltuielilor publice derulate conform prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;"    ART. IV
    Documentele transmise de către ordonatorii principali de credite, în scopul îndeplinirii rolurilor şi responsabilităţilor stabilite la art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, anterior intrării sale în vigoare, se analizează potrivit prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora.

    ART. V
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Bogdan-Eduard Simcea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 28 decembrie 2022.
    Nr. 187.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013)

┌────────────────┬──────────────┬─────────────────┐
│ │Criterii de │Criterii de │
│ │evaluare şi │evaluare şi │
│Principii │prioritizare a│prioritizare a │
│ │proiectelor │proiectelor în │
│ │noi │continuare │
├────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │1.1. │ │
│Principiul 1 │Obiectivele şi│1.1. Obiectivele │
│Oportunitatea │ţintele │şi ţintele │
│proiectului în │proiectului │proiectului mai │
│contextul │sunt relevante│sunt relevante în│
│strategiilor/ │în raport cu │contextul │
│planurilor │obiectivele │actualelor │
│naţionale/ │strategiilor/ │strategii/planuri│
│sectoriale/ │planurilor │naţionale/ │
│regionale/locale│naţionale/ │sectoriale/ │
│/master │sectoriale/ │regionale/locale/│
│planurilor/ │regionale/ │master planuri/ │
│planurilor de │locale/master │planuri de │
│dezvoltare │planurilor/ │dezvoltare? [10 │
│[10 puncte] │planurilor de │puncte] │
│ │dezvoltare? │ │
│ │[10 puncte] │ │
├────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │2.1. Proiectul│ │
│ │este │2.1. Proiectul │
│ │justificat │mai este │
│ │economic în │justificat │
│ │cadrul │economic? │
│ │studiului de │[15 puncte] │
│ │fezabilitate? │2.2. Proiectul │
│Principiul 2 │[15 puncte] │mai are │
│Justificarea │2.2. Proiectul│justificare │
│economică şi │are │socială? │
│socială [35 │justificare │[15 puncte] │
│puncte] │socială? [15 │2.3. Impactul de │
│ │puncte] │mediu al │
│ │2.3. Impactul │proiectului mai │
│ │de mediu al │corespunde cu cel│
│ │proiectului │proiectat │
│ │corespunde │iniţial? │
│ │legislaţiei în│[5 puncte] │
│ │vigoare? [5 │ │
│ │puncte] │ │
├────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │3.1. Cerinţele│ │
│ │totale de │ │
│ │finanţare ale │3.1. Cerinţele │
│ │proiectului │totale de │
│ │respectă o │finanţare ale │
│ │estimare │proiectului │
│ │realistă a │respectă şi au │
│ │resurselor │respectat o │
│ │disponibile la│estimare realistă│
│ │nivelul │a resurselor │
│ │ordonatorilor │disponibile la │
│ │principali de │nivelul │
│ │credite? │ordonatorilor │
│ │[15 puncte] │principali de │
│ │3.2. Sursele │credite? │
│ │de finanţare │[15 puncte] │
│ │ale │3.2. Sursele de │
│Principiul 3 │proiectului │finanţare ale │
│Suportabilitatea│[15 puncte] │proiectului │
│şi │3.3. Există │[15 puncte] │
│sustenabilitatea│aranjamente │3.3. Există │
│financiară [40 │credibile │aranjamente │
│puncte] │pentru a │credibile pentru │
│ │acoperi │a acoperi durabil│
│ │durabil │costurile de │
│ │costurile de │operare şi │
│ │operare şi │întreţinere │
│ │întreţinere │rezultate odată │
│ │rezultate │ce proiectul este│
│ │odată ce │finalizat? │
│ │proiectul este│[5 puncte] │
│ │finalizat? │3.4. A fost │
│ │[5 puncte] │elaborată │
│ │3.4. A fost │strategia de │
│ │elaborată │exploatare/ │
│ │strategia de │operare şi │
│ │exploatare/ │întreţinere? │
│ │operare şi │[5 puncte] │
│ │întreţinere? │ │
│ │[5 puncte] │ │
├────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │4.1. Cât de │4.1. Cât de bine │
│ │bine s-a făcut│a fost făcută │
│ │actuala │pregătirea │
│ │pregătire a │proiectului? │
│ │proiectului? │[6 puncte] │
│ │[6 puncte] │4.2. Indicatorii │
│ │4.2. S-au │tehnico-economici│
│ │definit │pentru │
│Principiul 4 │indicatori │performanţa │
│Aranjamente │corespunzători│proiectului mai │
│pentru │pentru │corespund │
│implementare/ │progresul şi │actualului stadiu│
│Performanţa în │performanţa │de implementare? │
│implementare [15│proiectului? │[6 puncte] │
│puncte] │[6 puncte] │4.3. Există o │
│ │4.3. Există o │structură de │
│ │structură de │management de │
│ │management de │proiect │
│ │proiect │identificată care│
│ │identificată │răspunde de │
│ │care răspunde │progresul │
│ │de progresul │implementării? │
│ │implementării?│[3 puncte] │
│ │[3 puncte] │ │
├────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Principiul │ │A.1. Cât de │
│auxiliar │ │avansat este │
│utilizat pentru │ │proiectul din │
│proiectele în │ │punctul de vedere│
│continuare │ │al execuţiei? │
│Perioada rămasă │ │[10 puncte │
│până la │ │suplimentare] │
│finalizarea │ │A.2. Care este │
│proiectului de │ │perioada estimată│
│investiţii │ │pentru │
│publice │ │finalizarea │
│semnificative │ │proiectului? │
│[15 puncte │ │[5 puncte │
│suplimentare] │ │suplimentare] │
└────────────────┴──────────────┴─────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016