Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 14 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi privind stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 14 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi privind stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1210 din 16 decembrie 2022
    Având în vedere necesitatea modificării şi completării Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta C2 - Păduri şi protecţia biodiversităţii, pct. 25 şi 26, investiţia 1 - Campanie naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane,
    ţinând seama de faptul că împădurirea sau reîmpădurirea prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă a unei suprafeţe de 56.700 ha pe terenuri agricole şi neagricole până în anul 2026 determină necesitatea adoptării unor măsuri imediate în scopul identificării terenurilor şi a speciilor şi ecotipurilor care sunt rezistente la impactul viitor proiectat al schimbărilor climatice,
    luând în considerare Cauza 2020/2033, care are ca obiect nerespectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, a dispoziţiilor Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, ale Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, precum şi ale Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, iar sesizările Comisiei Europene se referă, printre altele, la modalitatea de evaluare de mediu a amenajamentelor silvice,
    având în vedere faptul că prevederile ordinelor emise de conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului au fost suspendate, precum şi urgenţa asigurării implementării rapide a aspectelor vizate de ordinele contestate în instanţă, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a elaborat prezenta ordonanţă de urgenţă a Guvernului, potrivit cerinţelor transmise de Comisia Europeană prin scrisoarea din 12 octombrie 2022.
    Ţinând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru neînsuşirea măsurilor şi pentru nerespectarea dispoziţiilor Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, ale Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, precum şi ale Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului poate declanşa o procedură de infringement, ce se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare minime, stabilită pentru România la 1.692.000 euro, cât şi în plata unor penalităţi cominatorii între 2.045 euro şi 122.670 euro pe zi de întârziere,
    întrucât perioada de implementare a Planului naţional de redresare şi rezilienţă este relativ scurtă, iar pentru proiectele de investiţii propuse este necesară actualizarea/elaborarea de urgenţă a documentaţiilor tehnico-economice, astfel încât să poată fi contractate şi implementate până la termenul prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, respectiv până la data de 31 decembrie 2022 să fie contractate 70% din valoarea granturilor şi diferenţa până la data de 31 decembrie 2023, iar aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare ce nu suferă amânare, este necesar a se asigura cadrul legal de implementare a investiţiilor incluse în Planul naţional de redresare şi rezilienţă.
    Luând în considerare faptul că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecinţe negative asupra ecosistemelor forestiere, măsurile vizând soluţii viabile de monitorizare şi control al regimului silvic şi în special de creştere a suprafeţelor ocupate de păduri,
    ţinând seama de obiectivele asumate prin Programul de guvernare 2021-2024 - Coaliţia pentru rezilienţă, dezvoltare şi prosperitate, prin care, la cap. 2 „Păduri“, Programul naţional de împădurire, este prevăzut angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru combaterea tăierilor ilegale de pădure şi a altor practici nelegale din sistemul silvic prin îmbunătăţirea continuă a sistemului de monitorizare SUMAL - sistemul informatic de urmărire a trasabilităţii materialului lemnos, principalul instrument în lupta împotriva tăierilor ilegale de pădure,
    având în vedere necesitatea intervenţiei urgente prin operaţiuni speciale la alte orizonturi de exploatare din cadrul capacităţilor existente şi a repunerii în funcţiune a capacităţilor de producţie nefuncţionale, în vederea suplimentării producţiei de petrol şi gaze naturale,
    neluarea măsurilor legislative referitoare la crearea cadrului pentru implementarea Programului naţional de redresare şi rezilienţă poate determina nerealizarea împăduririi celor 56.000 ha stabilite ca ţintă în program, limitarea capacităţii de prognoză a fenomenelor meteorologice severe (nowcasting) şi, prin urmare, şi limitarea capacităţii de a preveni impactul advers al acestora.
    Luând în considerare faptul că Administraţia Naţională de Meteorologie, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, va realiza extinderea reţelei naţionale de meteorologie existente cu 300 de staţii meteorologice automate şi autonome de suprafaţă şi 100 de staţii agrometeorologice şi va asigura buna funcţionare a acestora prin implementarea unui sistem integrat de comunicaţii, monitorizare, alimentare dedicat celor 300 de amplasamentele meteorologice,
    ţinând cont de faptul că activitatea de meteorologie este de interes public naţional şi cu specific pentru apărare şi securitate naţională şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizaţiei Naţionale Unite, cu acordurile încheiate de această organizaţie cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniu la care România este parte,
    având în vedere faptul că activităţile de meteorologie definite mai sus au ca scop protecţia meteorologică a vieţii şi a bunurilor, neluarea măsurilor legislative prezentate, referitoare la crearea cadrului pentru amplasarea/extinderea componentelor Reţelei naţionale de supraveghere meteorologică şi a infrastructurii de telecomunicaţii speciale pe terenurile forestiere proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, determină blocarea realizării obiectivelor din cadrul Programului naţional de redresare şi rezilienţă,
    ţinând cont de faptul că neimplementarea legislaţiei naţionale privind evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice poate determina trimiterea României la Curtea Europeană de Justiţie,
    în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Pe perioada de valabilitate a unui amenajament silvic este interzisă aprobarea elaborării altui amenajament silvic pentru fondul forestier respectiv sau pentru o parte din acesta, cu excepţia cazurilor prevăzute în normele tehnice."

    2. La articolul 21, alineatul (2^1) se abrogă.
    3. La articolul 22, alineatele (1^2) şi (1^3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1^2) Amenajamentul silvic intră în vigoare la data aprobării acestuia prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(1^3) Emiterea actului administrativ de mediu pentru amenajamente silvice se realizează cu respectarea termenelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data organizării şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare."

    4. La articolul 22, după alineatul (1^4) se introduc două noi alineate, alin. (1^5) şi (1^6), cu următorul cuprins:
    "(1^5) Amenajamentele silvice care se suprapun total cu arii naturale protejate de interes comunitar se supun evaluării adecvate, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Amenajamentele silvice care se suprapun parţial cu arii naturale protejate de interes comunitar şi care conţin proiectele enumerate în anexele nr. 1 sau 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se supun evaluării adecvate, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(1^6) Amenajamentele silvice, altele decât cele prevăzute la alin. (1^5), se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. La articolul 33 alineatul (3), după litera k) se introduce o nouă literă, lit. l), cu următorul cuprins:
    "l) decontarea costurilor puieţilor utilizaţi la împădurire sau reîmpădurire, produşi în pepinierele proprii sau achiziţionaţi."

    6. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 35, este permisă reducerea suprafeţei fondului forestier naţional prin scoaterea definitivă a unor terenuri necesare realizării obiectivelor de interes naţional, declarate de utilitate publică, în condiţiile legii, a unor terenuri necesare amplasării/extinderii componentelor Reţelei naţionale de supraveghere meteorologică, a unor terenuri necesare amplasării/extinderii infrastructurii de telecomunicaţii speciale, precum şi a unor terenuri pe care sunt amplasate capacităţi de producţie şi/sau servicii pentru apărare de interes strategic pentru securitatea naţională."

    7. La articolul 36, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Prin excepţie de la alin. (2), reducerea fondului forestier naţional prin scoaterea definitivă a unor terenuri proprietate publică a statului, necesare amplasării/extinderii componentelor Reţelei naţionale de supraveghere meteorologică şi necesare amplasării/extinderii infrastructurii de telecomunicaţii speciale, se realizează fără compensare şi fără plata taxelor şi a celorlalte obligaţii băneşti. Solicitarea scoaterii definitive se face de Administraţia Naţională de Meteorologie, respectiv de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale."

    8. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se aprobă pe toată perioada de execuţie şi existenţă în fondul forestier a obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) durata de execuţie şi existenţă a obiectivelor depăşeşte 10 ani;
    b) redarea terenurilor în circuitul silvic nu se poate realiza fără restricţii."

    9. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional pentru intervenţii cu caracter urgent pentru execuţia lucrărilor de punere în siguranţă a infrastructurii de transport rutier şi feroviar, pentru remedierea unor deranjamente sau avarii la reţelele de telecomunicaţii, de transport sau de distribuţie a energiei electrice, la conductele de apă, canalizare, gaze, precum şi la alte instalaţii similare se aprobă de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza unei solicitări emise în condiţiile legii de autoritatea competentă/administratorul infrastructurii/operatorul de transport sau distribuţie, după caz, pentru o perioadă de maximum 90 de zile, fără a mai fi necesară plata garanţiei pentru ocuparea temporară de fond forestier."

    10. La articolul 47, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) terenurile destinate construcţiei de drumuri forestiere şi realizării de lucrări de corectare a torenţilor, terenurile destinate înfiinţării de pepiniere silvice cu o suprafaţă de maximum 0,5 ha şi constituirii culoarului de frontieră şi a fâşiei de protecţie a frontierei de stat, cele destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei de Stat, precum şi cele destinate extinderii zonei de siguranţă a liniilor electrice existente."

    11. La articolul 97^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) sunt proprietarii de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale."

    12. La anexa nr. 1, punctul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "21. Materiale lemnoase - lemnul brut rotund sau despicat, chiar cojit, şi lemnul de foc sub formă de trunchiuri, butuci, crăci, vreascuri sau forme similare; cherestelele tivite şi netivite, capetele şi flancurile buştenilor; traversele din lemn pentru căi ferate, mangalul, lemnul ecarisat şi lemnul cioplit; lemnul sub formă de aşchii sau particule, rumeguşul, tocătura provenită din lemn, coaja arborilor şi resturile de lemn. Puieţii forestieri se încadrează în categoria materialelor lemnoase. Materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile."

    13. La anexa nr. 1 punctul 56, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) culturi agroforestiere de pe terenuri agricole;"    ART. II
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 175/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 18 iulie 2017, se permite exportul de lemn pentru încălzirea locuinţei către Republica Moldova, la solicitarea acesteia.
    (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică până la data de 31 martie 2023.

    ART. III
    (1) Amenajamentele silvice care se suprapun, parţial sau total, cu arii naturale protejate de interes comunitar, valabile şi aprobate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru care nu s-au elaborat studiul de evaluare adecvată şi raportul de mediu în cadrul procedurii de evaluare de mediu, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare, se supun revizuirii, prin reluarea procedurii de evaluare de mediu şi a celei de evaluare adecvată, conform aceluiaşi act normativ.
    (2) Titularii amenajamentelor silvice menţionate la alin. (1) au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea reluării procedurii de evaluare de mediu, inclusiv evaluare adecvată, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. IV.
    (3) Amenajamentele silvice valabile şi aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează valabilitatea până la data corespunzătoare emiterii actului de reglementare de mediu pentru amenajamentul următor, dar nu mai târziu de 31 decembrie a anului următor expirării acestora. Până la data intrării în vigoare a noului amenajament silvic, în amenajamentul silvic care îşi păstrează valabilitatea sunt permise următoarele activităţi şi acţiuni:
    a) acordarea de compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă;
    b) realizarea împăduririlor, a reîmpăduririlor, a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere şi a lucrărilor de protecţie, prevăzute de amenajamentul silvic;
    c) punerea în valoare şi exploatarea masei lemnoase pe picior rămase neexploatată, până la volumul aferent posibilităţii stabilite prin amenajamentul silvic, şi transportul stocurilor de masă lemnoasă din partizile autorizate spre exploatare anterior aprobării noului amenajament silvic şi neexploatate integral până la data aprobării noului amenajament silvic.


    ART. IV
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la iniţiativa autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, se aprobă prin hotărâre a Guvernului metodologia de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 22 alin. (1^1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Robert-Eugen Szép,
                    secretar de stat
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán

    Bucureşti, 14 decembrie 2022.
    Nr. 177.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016