Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022  pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuţie, precum şi a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022 pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuţie, precum şi a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1203 din 14 decembrie 2022
    Având în vedere caracterul strategic al proiectelor de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice, eoliene şi fotovoltaice şi faptul că finanţarea europeană prin planul de măsuri REPower EU presupune o perioadă redusă de timp pentru evaluare, fiind necesară asigurarea posibilităţii implementării până în anul 2026,
    întrucât autoritatea centrală pentru apărare şi securitate naţională - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a stabilit prioritatea în raport cu situaţia de criză energetică actuală a proiectelor de investiţii ale SPEEH - S.A., aflate în diferite stadii de realizare, prin îmbunătăţirea rezilienţei energetice a României,
    ţinând cont de necesitatea eficientizării procesului de evaluare a impactului de mediu care se realizează la nivelul agenţiilor teritoriale de mediu, în sensul de a crea premisele legale pentru ca Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să realizeze evaluarea prin structurile proprii de specialitate,
    luând în considerare faptul că indicatorii tehnico-economici aferenţi unor proiecte de investiţii au fost aprobaţi înainte de anul 1990 prin acte normative specifice reglementărilor în vigoare la momentul de referinţă, motiv pentru care este necesară actualizarea indicatorilor tehnic-economici şi a bugetului,
    având în vedere faptul că se impune realizarea cu celeritate a tuturor etapelor specifice şi pentru o mai facilă implementare a lucrărilor de investiţii,
    ţinând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă generează urmări cu impact negativ major, inclusiv cu privire la competitivitatea industriei energetice româneşti, având în vedere provocările actuale de natură geopolitică, precum şi caracterul extraordinar al măsurilor ce se impun a fi adoptate în regim de urgenţă, în vederea creşterii securităţii energetice prin promovarea investiţiilor necesare,
    întrucât, în conformitate cu prevederile art. 24 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, la atingerea jaloanelor şi a ţintelor convenite relevante, indicate în planul de redresare şi rezilienţă, astfel cum a fost aprobat în conformitate cu art. 20, statul membru în cauză poate transmite Comisiei cereri justificate în mod corespunzător de plată a contribuţiei financiare şi, după caz, a împrumutului, de două ori pe an,
    luând în considerare că România trebuie să depună cea de-a doua cerere de plată în cadrul PNRR până la sfârşitul acestui an,
    deoarece îndeplinirea Jalonului nr. 114 aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă reprezentat de intrarea în vigoare a legii privind decarbonizarea sectorului energetic este parte integrantă din a doua cerere de plată,
    întrucât, cu referire la actele normative emise de România, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic şi Legea nr. 334/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, experţii Comisiei Europene au transmis observaţii la datele de în perioada 21 octombrie - 9 decembrie 2022,
    ţinând cont că neadaptarea legislaţiei la observaţiile Comisiei Europene creează premisele care ar putea conduce la respingerea Cererii de plată nr. 2 aferentă anului 2022 din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, în valoare de aproximativ 2,8 miliarde euro,
    având în vedere faptul că atragerea sumelor aferente Cererii de plată nr. 2 pentru anul 2022 a Planului naţional de redresare şi rezilienţă vizează interesul public şi strategic, reprezintă o prioritate a Programului de Guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    Având în vedere faptul că aspectele anterior menţionate vizează interesul public şi strategic şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Obiectivele de investiţii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, declarate ca fiind proiecte de interes public major care utilizează energia regenerabilă, sunt considerate situaţii excepţionale, în sensul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, şi sunt proiecte de interes naţional/importanţă/securitate naţională, pentru a căror realizare sunt permise scoaterea terenurilor din circuitul agricol în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional în condiţiile art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, indicatorii tehnico-economici aferenţi proiectelor de investiţii prevăzute în anexă se actualizează şi se reaprobă de către entitatea care le deţine în portofoliu, indiferent de modalitatea iniţială de aprobare a respectivelor proiecte de investiţii.

    ART. 3
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 1 iulie 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 334/2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) eliminarea treptată a capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de huilă şi lignit, ţinând cont de funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional;"

    2. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.
    3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Capacităţile energetice pe bază de huilă şi lignit rămase disponibile la data de 31 decembrie 2021 se scot din exploatare/serviciu treptat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
    a) până la sfârşitul anul 2022, 660 MW de capacităţi de producere a energiei electrice pe bază de lignit;
    b) până la sfârşitul anului 2025, alte 1.425 MW de capacităţi de producere a energiei electrice pe bază de lignit;
    c) până cel târziu la sfârşitul anului 2032, capacităţi suplimentare de producţie de energie electrică pe bază de lignit şi huilă de 1.140 MW."

    4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), capacităţile de producere a energiei electrice pe bază de lignit se trec în conservare pe o perioadă de 3 ani. Acestea pot fi iniţial scoase din conservare şi activate prin ordin al ministrului energiei, la solicitarea operatorului de transport şi de sistem în condiţiile prevăzute la alin. (4)."

    5. După alineatul (3) al articolului 4 se introduc două noi alineate, alin. (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Capacităţile de producere a energiei electrice pe bază de lignit, prevăzute la alin. (1) lit. a), se scot din exploatare/serviciu prin ordin al ministrului energiei după împlinirea termenului prevăzut la alin. (3).
(3^2) Capacităţile energetice de producere a energiei electrice pe bază de lignit prevăzute la alin. (1) lit. a), scoase din conservare, sunt păstrate în afara pieţei de energie şi pot fi dispecerizate numai dacă este probabil ca operatorul de transport şi sistem să îşi epuizeze resursele de echilibrare pentru a restabili un echilibru între cerere şi ofertă. Această cerinţă nu aduce atingere activării resurselor conservate înainte de dispecerizarea efectivă, pentru a respecta constrângerile legate de activare şi cerinţele de funcţionare ale resurselor conservate."

    6. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Normele care reglementează activarea capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază lignit prevăzute la alin. (1) lit. a), în timpul etapei de conservare, se aprobă prin ordin al ministrului energiei."

    7. După alineatul (4) al articolului 4 se introduc două noi alineate, alin. (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Normele prevăzute la alin. (4) cuprind:
    a) procedura de activare a capacităţilor de producere a energiei electrice propusă de operatorul de transport şi sistem;
    b) formula de calcul al compensaţiilor pe perioada activării capacităţilor energetice, dacă este cazul, în conformitate cu normele privind ajutorul de stat, la propunerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
(4^2) Pentru activarea capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de lignit, prevăzute la alin. (1) lit. a), scoase din conservare vor fi îndeplinite următoarele cerinţe:
    a) în cursul intervalelor de decontare a dezechilibrelor, în care capacităţile de producere a energiei electrice pe bază de lignit scoase din conservare sunt dispecerizate, dezechilibrele de pe piaţă trebuie să fie decontate cel puţin la valoarea pierderilor datorate întreruperii alimentării cu energie electrică sau la o valoare mai mare decât limita tehnică de preţ intrazilnică, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 14.06.2019, luându-se în calcul valoarea cea mai mare;
    b) energia produsă de capacităţile de producere a energiei electrice pe bază de lignit scoase din conservare în urma dispecerizării trebuie să fie atribuită părţilor responsabile cu echilibrarea prin mecanismul de decontare a dezechilibrelor;
    c) capacităţile de producere a energiei electrice pe bază de lignit, prevăzute la alin. (1) lit. a), scoase din conservare nu trebuie să primească niciun fel de compensaţie de pe piaţa angro de energie electrică şi/sau de pe piaţa de echilibrare;
    d) energia produsă de capacităţile de producere a energiei electrice pe bază de lignit scoase din conservare în timpul activării nu se atribuie grupurilor responsabile pentru echilibrare prin intermediul pieţelor angro şi nici nu le modifică dezechilibrele acestora."

    8. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Toate capacităţile energetice pe bază de huilă şi lignit prevăzute la alin. (1) se scot din exploatare/serviciu etapizat până la data de 31 decembrie 2032."

    9. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Capacităţile energetice pe bază de lignit prevăzute la alin. (1) lit. a) trecute în conservare se activează şi se utilizează cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat, precum şi cu îndeplinirea cerinţelor referitoare la legislaţia în domeniul mediului."

    10. La articolul 4, alineatul (7) se abrogă.
    11. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. emit documentele ce decurg din scoaterea din exploatare/serviciu a capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de huilă şi lignit şi, după caz, de trecere în conservare a capacităţilor energetice pe bază de lignit prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pentru operatorii economici ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă."

    12. La articolul 7, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Atunci când este cazul, ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de huilă şi lignit se acordă anual, prin hotărâri ale Guvernului, după ce Comisia Europeană a autorizat măsurile de sprijin prevăzute la alin. (2).
(4) Acordarea ajutoarelor de stat pentru capacităţile energetice pe bază de lignit trecute în conservare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se realizează prin hotărâri ale Guvernului, după autorizarea acestora de către Comisia Europeană.
(5) Atunci când este cazul, acordarea ajutoarelor de stat pentru capacităţile de producere a energiei electrice pe bază de huilă prevăzute la art. 4 alin. (10) se realizează prin hotărâri ale Guvernului, după autorizarea acestora de către Comisia Europeană."

                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Ion Găman,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 14 decembrie 2022.
    Nr. 175.
    ANEXA 1


┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectiv │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Amenajarea hidroenergetică a │
│1. │râului Jiu pe sectorul │
│ │Livezeni-Bumbeşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Amenajarea hidroenergetică a │
│2. │râului Olt defileu pe sectorul │
│ │Cornetu-Avrig │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Amenajarea hidroenergetică │
│ │Paşcani pe râul Siret │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Amenajarea hidroenergetică │
│ │Răstoliţa │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5. │Amenajarea hidroenergetică │
│ │Surduc-Siriu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Amenajarea hidroenergetică a │
│6. │râului Siret pe sectorul │
│ │Cosmeşti-Movileni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Complexul hidrotehnic şi │
│7. │energetic Cerna-Motru-Tismana, │
│ │etapa a II-a │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Amenajarea hidroenergetică a │
│8. │râului Olt pe sectorul Izbiceni -│
│ │Dunăre. Centrala hidroelectrică │
│ │Islaz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9. │Amenajarea hidroenergetică Cerna │
│ │Belareca │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Valorificarea potenţialului │
│10. │energetic solar din zona │
│ │Sadova-Dăbuleni, Dolj - UAT │
│ │Sadova │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Dezvoltarea CTE Iernut prin │
│ │construcţia unei centrale │
│11. │termoelectrice noi cu ciclu │
│ │combinat cu turbine cu gaze cu o │
│ │putere instalată de 430 MW │
└────┴─────────────────────────────────┘    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016